Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Hari            : Isnin (17.10.2011)Masa            : 0720 – 0820 (60 minit)Tahun         ...
Kemahiran Bernilai Tambahi) Teori Kecerdasan Pelbagai   : Interpersonal, Verbal linguistik, Kinestetik dan naturalisii) ...
Langkah /     Isi Pelajaran      Aktiviti Pengajaran dan        Catatan  Masa              ...
FU :5.1 : Aras 1(i)       Lakon: Main Peranan:    -  Guru membahagikan murid      Strategi : Perbincanga...
berdasarkan kata kerja                     Kemahiran Berfikir                     ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Rph bm tahun 4 dan refleksi

 • Sé el primero en comentar

Rph bm tahun 4 dan refleksi

 1. 1. Hari : Isnin (17.10.2011)Masa : 0720 – 0820 (60 minit)Tahun : Tahun 4 BetikTema : KeselamatanTajuk Pelajaran : Teknik Menyelamatkan Diri Semasa KebakaranBilangan Murid : 46 orangFokus Utama3.1 : Menyampaikanmaklumattentangsesuatuperkaraatautajukmenggunakankata,Istilah, frasa, strukturayat yangbetuldanlarasbahasa yang sesuai.ARAS 2 (ii) : Menyampaikanisipentingsesuatutopiksecaratersusundenganbahasa yangmudah.Fokus Sampingan8.1 : Membina dan menulis kata kerja.Aras 1(i) : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.1.1 :Berbualtentangsesuatuperkaraberkaitandengankehidupansehariandenganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.Aras 1 : i. Berbualtentangsesuatuperkara yang dialamiatau yang dilihatatau yangdibaca..Pengetahuan Sedia Ada :i) Murid-murid dapat membaca dengan lancar.ii) Murid-murid pernah mendengar dan membaca tentang kebakaran di dalam suratkhabar dan televisyen.Objektif Eksplisit :Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Membuat hipotesis dengan betul tiga daripada tip-tip keselamatan yang ditunjukkan. ii) Dapat membina sebahagian karangan yang lengkap berdasarkan rangka karangan yang diberikan.Sistem Bahasai) Tatabahasa : Sistem ejaanii) Kosa kata : kebakaran, keselamatan, tindakanPengisian Kurikulumi) Ilmu : Pendidikan Moral, Kemahiran Hidup, Sainsii) Nilai murni : Berhati-hati, berhemah, bekerjasama dan semangat bermasyarakat
 2. 2. Kemahiran Bernilai Tambahi) Teori Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Verbal linguistik, Kinestetik dan naturalisii) Kemahiran berfikir : Menyusun atur, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dan menjana ideaiii) Belajar Cara Belajar : Penilaian secara berkumpulaniv) Pembelajaran Kontekstual : Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman sedia adav) Kajian Masa Depan : Membuat ramalanIsi Pelajaran :i) Berbual tentang gambar berkaitan kebakaranii) Penghuraian / pengembangan isi karangan.iii) Kosa kata.Bahan Sumber Mengajar i. Video klip ii. LCD projektor & Laptop
 3. 3. Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan Masa Pembelajaran Slide gambar - Guru bersoaljawab dengan TKP Kebakaran murid tentang kebakaran. - Verbal linguistik - Interpersonal - Guru menayangkan klip Contoh Soalan : video tentang gambar Strategi 1. Pernahkahandame kebakaran kepada murid. - Berpusatkan murid mbayangkanduniai nitanpaapi? - Murid berdialog dengan guru BSM 2. Apakah yang telah tentang paparan klip video - Klip Video Set induksi anda lihat di dalam yang ditunjukkan. - LCD & Laptop (5 minit) paparan klip video tadi? - Guru mengaitkan jawapan Teknik: 3. Pada pendapat murid dengan isi pelajaran. - Soal jawab anda, apakah punca berlakunya Penilaian HP kebakaran? 3.1 Aras : 2(ii) - Kecuaian - Litarpintas - Lilin Tayangan video: - Guru menunjukkan tayangan Kemahiran Berfikir: Teknik Menyelamatkan video.Teknik - Menjana idea Diri Semasa menyelamatkan diri semasa Kebakaran kebakaran. TKP: - Intrapersonal - Guru mengarahkan murid untuk mencatat tip-tip Ilmu:Perkembangan menyelamatkan diri semasa - Pendidikan Moral Langkah 1 kebakaran secara individu. (15 minit) Nilai: - Berhemah - Berhati-hati - Bekerjasama BSM: - video Penilaian HP
 4. 4. FU :5.1 : Aras 1(i) Lakon: Main Peranan: - Guru membahagikan murid Strategi : Perbincangan kepada lima kumpulan dan - Perbincangan TeknikMenyelamatkan tugasan. kumpulan DiriSemasaKebakaran Kumpulan 1 : Tip 1 dan 2 Kumpulan 2 : Tip 2 dan 3 TKP: Kumpulan 3 : Tip 3 dan 4 - Interpersonal Kumpulan 4 : Tip 4 dan 5 - Kinestetik Sistem Bahasa Kumpulan 5: Tip 5 dan 6 Nilai murni: 1. Kata kerja - Guru mengarahkan setiap - Membantu 2. Kata nama kumpulan untuk melakonkan - Teliti aksi mengikut tip-tip menyelamatkan diri yang telah BSM: ditentukan. Situasi Penilaian HP:Langkah 2 FS :1.1 Aras 1(i)(20 minit) Tindakan selanjutnya - Murid-murid berbincang di dalam kumpulan untuk membahagikan peranan masing-masing berdasarkan catatan yang telah dibuat. - Dalam kumpulan murid - murid melakonkan watak masing- masing. Pencerita Penunjukcara - Setiap kumpulan perlu membuat persembahan di depan kelas Pengayaan - Guru menerangkan jenis TKP : Membuat Karangan karangan fakta. - Verbal linguistik Fakta - Intrapersonal (TeknikLangkah 3 Menyelamatkan Diri - Murid berbincang tentang Sistem Bahasa(15 minit ) Semasa Kebakaran) penghuraian/pengembangan - tatabahasa isi-isi karangan. Pemulihan Strategi Murid yang lemah - Pendekatan induktif membina ayat mudah Pemulihan
 5. 5. berdasarkan kata kerja Kemahiran Berfikir - Guru membimbing murid- - Menjana Idea murid pemulihan membuat kata kerja berdasarkan BSM gambar - Kad Gambar - Murid pemulihan menyalin - Kad kata kerja format dan rangka karangan yang telah dibincangkan . Penilaian HP FS : 8.1 Aras 1 (i) Refleksi Kendiri - Murid membuat rumusan. Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal - Guru menekankan betapa - Verbal Linguistik Rumusan isi pentingnya mengetahui cara- pelajaran. cara menyelamatkan diri Nilai murni: - Kita mestilah semasa kebakaran. - Mendengar nasihat sentiasa berhati – - Menjaga keselamatan Penutup hati semasa diri (5 minit) menggunakan - Mematuhi peraturan bahan api - Kita wajib mematuhi peraturan keselamatan kebakaran.Aktiviti susulan : Murid membuat lembaran kerja yang diberikan.Refleksi:Secarakeseluruhannyapengajarandanpembelajaranhariberjalandenganlancar.Murid-muridmampumencatat tip-tip menyelamatkandirisemasakebakaran.Semasamembuatpersembahan dihadapankelas, terdapatsebilangankecilmurid yangberasasegandantidakmampumelakonkanwatakmasing-masingdengansempurna.Terdapatduakumpulanyang dapatmelakonkanwatakmasing-masingdenganbaikdanmampumenambathatipelajar yang lain.Merekaialah Kumpulan 2 dan Kumpulan 6.Ahlikumpulankedua-duakumpulantersebutmampuberkomunikasidenganbaikdansangataktif.Selainitu video kebakaran yangditunjukkantelahmenyedarkanmurid-muridsupayasentiasaberhati-hatidenganapikeranaadapepatahmenyatakan “apisemasakecilmenjadikawan.Bilabesarmenjadilawan’.Untukmengatasimasalahmurid yang berasaseganuntukmempersembahkanlakonanmereka,sayaakancubamenanamsikapyakinpadadirisendiripadapelajaran yang akan datang.Inikeranajikamerekayakinpadakebolehanmasing-masing,InsyaAllahmerekamampumelakukanapasajaaksidanwatak yang dikehendaki.

×