Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jauniešu garantijas projektu konkurss pašvaldībām, JSPA, 12.11.2014.

591 visualizaciones

Publicado el

ES programmas Jauniešu Garantija projektu konkurss pašvaldībām, kura mērķis ir attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Jauniešu garantijas projektu konkurss pašvaldībām, JSPA, 12.11.2014.

 1. 1. 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošana un ieviešana
 2. 2. MĒRĶA GRUPA: jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki (turpmāk – NEET jaunieši), vecumā no 15 līdz 29 gadiem. PLĀNOTAIS FINANSĒJUMS: 9 000 000 EUR, t.sk. ESF 7 650 000 EUR, no tiem apmēram 8,1 milj. EUR tiešajam atbalstam NEET jauniešiem pašvaldībās PROJEKTA ĪSTENOTĀJI: Finansējuma saņēmējs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Projekta sadarbības partneri – pašvaldības un to apvienības
 3. 3. Finansējuma saņēmējs – Jaunatnes starptautisko Finansējuma saņēmējs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) programmu aģentūra (JSPA) Sadarbības partneri – pašvaldības, pašvaldību apvienības Sadarbības partneri – pašvaldības, pašvaldību apvienības un to stratēģiskie partneri: un to stratēģiskie partneri: biedrības, nodibinājumi (īpaši, jauniešu organizācijas) un citas institūcijas (piemēram, jauniešu centri, darba devēju organizācijas, probācijas dienesti, policija, izglītības iestādes, sporta iestādes, biedrības, nodibinājumi (īpaši, jauniešu organizācijas) un citas institūcijas (piemēram, jauniešu centri, darba devēju organizācijas, probācijas dienesti, policija, izglītības iestādes, sporta iestādes, uzņēmumi, nozaru asociācijas u.c.) uzņēmumi, nozaru asociācijas u.c.) iznākuma rādītājs: NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros – 5262 rezultāta rādītājs: NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros – 3682
 4. 4. Priekšnosacījumi ppaaššvvaallddīībbaass kkāā pprroojjeekkttaa ssaaddaarrbbīībbaass ppaarrttnneerraa iieessaaiisstteeii pprroojjeekkttāā 11 1.Pašvaldībā ir apzināta un raksturota esošā situācija NEET jauniešu atbalsta jomā. Situācijas apraksts ietver: •attiecīgās pašvaldības NEET jauniešu kopējo skaitu (atbilstoši statistikai, sociālā dienesta u.c. pašvaldības stratēģisko partneru informācijai); •esošā NEET jauniešu atbalsta pasākumu kopuma īsu aprakstu; •esošo un nepieciešamo cilvēkresursu, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā, aprakstu; •NEET jauniešu raksturojumu, t.sk. norādot, kuru grupu NEET jauniešus plānots iesaistīt projektā; 1.Pašvaldībā ir apzināta un raksturota esošā situācija NEET jauniešu atbalsta jomā. Situācijas apraksts ietver: •attiecīgās pašvaldības NEET jauniešu kopējo skaitu (atbilstoši statistikai, sociālā dienesta u.c. pašvaldības stratēģisko partneru informācijai); •esošā NEET jauniešu atbalsta pasākumu kopuma īsu aprakstu; •esošo un nepieciešamo cilvēkresursu, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā, aprakstu; •NEET jauniešu raksturojumu, t.sk. norādot, kuru grupu NEET jauniešus plānots iesaistīt projektā;
 5. 5. Priekšnosacījumi pašvaldības kkāā pprroojjeekkttaa ssaaddaarrbbīībbaass ppaarrttnneerraa iieessaaiisstteeii pprroojjeekkttāā 22 2. Pašvaldības dome ir akceptējusi NEET jauniešu atbalsta situācijas aprakstu un ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā (domes lēmums ir iesniegts JSPA) un nodrošināt: – NEET jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes (tā sauktās outreach) aktivitātes(pašvaldības budžets), NEET jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu īstenošanu iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus (projekta finansējums); – atbilstošu pašvaldības stratēģisko partneru iesaisti projekta īstenošanā (projekta finansējums un pašvaldības budžets, ja nepieciešams); – nodrošināt nepieciešamos programmu vadītājus un NEET jauniešu mentorus (projekta finansējums vienas vienības ietvaros); – nodrošināt projekta koordinatorus, ja nepieciešams (pašvaldības budžets).
 6. 6. PPrroojjeekkttaa īīsstteennoottāājjuu ffuunnkkcciijjaass Sadarbības partneri – pašvaldības un to JSPA - finansējuma saņēmējs Sadarbības partneri – pašvaldības un to stratēģiskie partneri stratēģiskie partneri Informatīvais darbs un metodoloģiskās vadlīnijas pašvaldībām Pašvaldību programmu saturisko vadītāju izglītošana darbam ar SAM 8.3.3. mērķa grupu Ikgadēji projekta izvērtējuma pasākumi Projekta koordinatora un programmas saturiskā vadītāja piesaiste NEET jauniešu profilēšana un NEET jauniešu individuālo pasākumu programmu izstrāde Projekta koordinatora un programmas saturiskā vadītāja piesaiste NEET jauniešu profilēšana un NEET jauniešu individuālo pasākumu programmu izstrāde NEET jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošana NEET jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošana Supervīzijas NEET jauniešu mentoriem un programmu vadītājiem un regulāri labās prakses apmaiņas pasākumi NNEEEETT j ajauunnieieššuu m meennttoorruu p pieiessaaisisttee NEET jauniešu mentoru izglītošana darbam ar SAM 8.3.3. mērķa grupu Regulāra projekta satura kvalitātes uzraudzība
 7. 7. PPrroojjeekkttaa ffiinnaannssēējjuummss ppaaššvvaallddīībbāāmm Par NEET jaunieša profilēšanu un individuālās pasākumu programmas izstrādi Par NEET jaunieša profilēšanu un individuālās pasākumu programmas izstrādi Vienas vienības izmaksas VV11 == 9911,,0088 EEUURR Vienas vienības izmaksas VV11 == 9911,,0088 EEUURR Par katra jaunieša sekmīgu dalību projektā pilnu mēnesi (mēnesī jaunietim ir nodrošināts atbalsts vismaz 48 stundas, tai skaitā 20 stundas individuāls mentora atbalsts, 4 stundas programmas vadītāja atbalsts un dalība pasākumos, sniedzot atbalstu NEET jauniešiem grupās vismaz 24 stundas) Par katra jaunieša sekmīgu dalību projektā pilnu mēnesi (mēnesī jaunietim ir nodrošināts atbalsts vismaz 48 stundas, tai skaitā 20 stundas individuāls mentora atbalsts, 4 stundas programmas vadītāja atbalsts un dalība pasākumos, sniedzot atbalstu NEET jauniešiem grupās vismaz 24 stundas) Vienas vienības izmaksas VV22 == 336688,,2288 EEUURR// mmēēnn.. Vienas vienības izmaksas VV22 == 336688,,2288 EEUURR// mmēēnn.. Projekta finansējumu pašvaldība saņem par iepriekšējā mēnesī paveikto tad, kad JSPA ir apstiprinājusi pašvaldības sagatavoto atbilstošo sasniegto rezultātu atskaiti
 8. 8. 8 Projekta īstenošanas llaaiikkaa ggrraaffiikkss –– ppaaššvvaallddīībbuu iieessaaiisstteeii
 9. 9. PPaallddiieess ppaarr uuzzmmaannīībbuu!! KKoonnttaakkttii:: MMaarrttaa MMeežžeenniieeccee JJaauunnaattnneess ssttaarrppttaauuttiisskkoo pprrooggrraammmmuu aaģģeennttūūrraa SSttrruukkttūūrrffoonndduu ddaaļļaass vvaaddīīttāājjaa TTāāllrr..:: ++337711 6677335566224488 EE--ppaassttss:: mmaarrttaa..mmeezzeenniieeccee@@jjaauunnaattnnee..ggoovv..llvv EE--ppaassttss:: hhttttpp::////jjaauunnaattnnee..ggoovv..llvv//llvv//jjaauunniieessuu--ggaarraannttiijjaa
 10. 10. PPaallddiieess ppaarr uuzzmmaannīībbuu!! KKoonnttaakkttii:: MMaarrttaa MMeežžeenniieeccee JJaauunnaattnneess ssttaarrppttaauuttiisskkoo pprrooggrraammmmuu aaģģeennttūūrraa SSttrruukkttūūrrffoonndduu ddaaļļaass vvaaddīīttāājjaa TTāāllrr..:: ++337711 6677335566224488 EE--ppaassttss:: mmaarrttaa..mmeezzeenniieeccee@@jjaauunnaattnnee..ggoovv..llvv EE--ppaassttss:: hhttttpp::////jjaauunnaattnnee..ggoovv..llvv//llvv//jjaauunniieessuu--ggaarraannttiijjaa

×