Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Znacaj vode za biljku

7.968 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Znacaj vode za biljku

 1. 1. Значај воде заЗначај воде за биљкубиљку Ћелија као осмотски системЋелија као осмотски систем Плазмолиза и деплазмолизаПлазмолиза и деплазмолиза
 2. 2. мала молекулска тежина – течно стање захваљујући посебној структури молекула ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ЈЕДИНСТВЕНА У ПРИРОДИ поларност молекула – ковалентна веза са асиметричном дистрибуцијом електрона максимална густина на 4°С висока специфична топлота- прима огромну количину топлоте уз мало повећање температуре висок топлотни капацитет - топлотни изолатор висок површински напон - кохезија и адхезија; капиларност кристална структура чврстог агрегатног стања - лед лакши од воде због велике запремине
 3. 3. Voda ima osobinu da se jonizuje – na H+ i OH− jone. U čistoj vodi broj H+ jona je jednak broju jona OH- . Rastvor koji ima više jona H+ je kiseo, dok je rastvor sa više jona OH- bazan. Kiseli rastvor ima pH manji od 7, bazni iznad 7, dok je neutralan sa pH=7. Molekul vode je polaran – grade se vodonične veze Molekul vode se sastoji od dva atoma vodonika, koji donose po jedan elektron atomu kiseonikaka sa šest elektrona, čineći kovalentnu vezu. Međutim, elektroni se kreću bliže atomu kiseonikaka, pa taj deo molekula poseduje nagativni naboj (dipolni momenat), a onaj deo s atomima vodonika je pozitivan Voda poseduje veliki kapacitet primanja toplote (specifična toplota) Radi savladavanja vodonikovih veza mora se utrošiti mnogo veća količina toplote pri promeni agregatnog stanja. Voda se greje i hladi pet puta sporije od kopna, što znatno utiče na klimu. Voda je najgušća na +4°C; pri smrzavanju dolazi do širenja, a ne skupljanja vode Led je lakši od vode i hvata se samo na površini. To omogućava organizmima koji žive ispod da prežive hladnu zimu. Ako bi se voda skupljala, led bi bio teži i tonuo bi. Postepeno bi se sva voda pretvorila u led i Zemlja bi se na kraju potpuno zamrzla. Visok površinski napon Zbog niza vodoničnih veza, molekuli vode su čvrsto privučeni jedni drugima, pa je teško probiti površinu tečne vode (leti se mogu videti mnogi insekti kako hodaju preko površine raznih vodnih površina). Velika površinski napon vode je razlog da se voda zatvorena u cevčicama malog prečnika penje nagore (kapilarnost). Prodiranje vode u biljne sudove, kao i zadržavanje vode u malim pukotinama između čestica tla moguće je upravo zbog velikog površinskog napona. ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ВОДЕ
 4. 4. УлогеУлоге ии значајзначај водеводе Ona je univerzalni rastvarač U vodi se rastvara najveći broj materija. Materije rastvorljive u vodi nazivaju se hidrofilne (vole vodu), a one koje se ne rastvaraju su hidrofobne (boje se vode). Idealni metabolički medijum Metabolizam je ukupan promet materije i energije . Sve hemijske reakcije u organizmu se odvijaju u uskom rasponu pH, između 6 i 8 (izuzetak je varenje u želucu čoveka i životinja, koje se odvija pri pH oko 2). Čista voda ima pH=7 (neutralna je). Transportna uloga vode Lako prenošenje materija koje se u njoj rastvaraju (aminokiseline, šećeri, proteini) kroz samu ćeliju i iz jedne ćelije u drugu. Voda ima ulogu i u termoregulaciji (održavanju stalne telesne temperature kod ptica i sisara). Znojenjem se snižava telesna temperatura. Oko 1,5 l vode za 24 časa čovek izgubi preko znoja. Kao bezbojna tečnost, voda propušta vidljivi deo Sunčevog spektra, a apsorbuje deo infracrvenog zračenja, pa je stoga dobar toplotni izolator. Voda učestvuje u osmoregulaciji (održavanje stalnog osmotskog pritiska) Kada u ćelijama čoveka, a pre svega u krvi, dođe do gubitka vode povećava se osmotski pritisak (pritisak soli rastvorenih u vodi), jer se povećala koncentracija soli. Krv zgusnuta za 1%, koja kroz kapilare pritiče u mozak, izvodi iz ravnoteže nervne ćelije centra u hipotalamusu. Sledi nekoliko nervnih reakcija i onda osetimo žeđ
 5. 5. ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА ЖИВОТЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА ЖИВОТ  Основни градивни елементОсновни градивни елемент живих бића-живих бића- универзалниуниверзални растварач и идеалан метаболичкирастварач и идеалан метаболички медијум за физиолошке процесе,медијум за физиолошке процесе, посредник и средина у којој сепосредник и средина у којој се врши транспортврши транспорт
 6. 6.  Једна од основних компоненатаЈедна од основних компонената за продукцију хране на планетиза продукцију хране на планети –– супстрат (ресупстрат (реaaктант) у светлој фазиктант) у светлој фази фотосинтезефотосинтезе
 7. 7.  Одржава структуру биљнеОдржава структуру биљне ћелије и биљног организмаћелије и биљног организма –– вода се у биљној ћелијивода се у биљној ћелији налази претежно у централнојналази претежно у централној вакуоли. Вода и ћелијски сок увакуоли. Вода и ћелијски сок у вакуоли врше сталанвакуоли врше сталан притисак на зидове ћелије ипритисак на зидове ћелије и тако одржавају облик итако одржавају облик и структуру ћелије па и биљке.структуру ћелије па и биљке.
 8. 8. Један од најзначајнијихЈедан од најзначајнијих еколошких фактораеколошких фактора - Вода- Вода је еколошки фактор којије еколошки фактор који одређује присуство иодређује присуство и састав биљног покривачасастав биљног покривача на планети.на планети.
 9. 9.  У зависности од количине воде уУ зависности од количине воде у станишту развиле су се следеће биљнестаништу развиле су се следеће биљне форме:форме:  КсерофитеКсерофите – биљке сушних области– биљке сушних области  МезофитеМезофите – биљке умерено влажних– биљке умерено влажних областиобласти  ХигрофитеХигрофите – биљке изразито влажни– биљке изразито влажни областиобласти  ХидрофитеХидрофите – водене биљке– водене биљке
 10. 10. ЋЕЛИЈА КАО ОСМОТСКИЋЕЛИЈА КАО ОСМОТСКИ СИСТЕМСИСТЕМ ДифузијаДифузија  процес у коме се гасовипроцес у коме се гасови или течности равномерноили течности равномерно распоређују на основураспоређују на основу разлике у концентрацији.разлике у концентрацији.  Молекули дифундују саМолекули дифундују са места веће ка месту мањеместа веће ка месту мање концентрације (низконцентрације (низ концентрациони градијент)концентрациони градијент) док не дође до равнотеже.док не дође до равнотеже.
 11. 11. ОсмозаОсмоза  дифузијадифузија молекула двамолекула два растворараствора различитеразличите концентрацијеконцентрације крозкроз семипермеабилнсемипермеабилн у мембрануу мембрану..
 12. 12. Пфеферов (Пфеферов (PfefferPfeffer, 1877, 1877..)) осмометар:осмометар:
 13. 13. Вештачка селективноВештачка селективно пропустљива мембранапропустљива мембрана Пропустљива за воду, алиПропустљива за воду, али не и за крупније молекулене и за крупније молекуле као што је сахарозакао што је сахароза
 14. 14.  На додирној површини раствораНа додирној површини раствора калијум-хексацијанофератакалијум-хексацијаноферата ии бакар-бакар- сулфатасулфата јавља се танак слојјавља се танак слој бакар-бакар- хексацијанофератахексацијаноферата KK44[[Fe(CN)Fe(CN)66]] ++ 2CuSO2CuSO44==CuCu22[Fe(CN)[Fe(CN)66]] + 2K+ 2K22SOSO44
 15. 15.  ГлинениГлинени цилиндричан судцилиндричан суд порозних зидовапорозних зидова напуњен растворомнапуњен раствором бакар-сулфата ибакар-сулфата и уроњен у суд сауроњен у суд са раствором калијум-раствором калијум- хексацијаноферата.хексацијаноферата.
 16. 16.  У порама суда формира сеУ порама суда формира се семипермеабилна мембрана.семипермеабилна мембрана.  Унутрашњи суд је напуњенУнутрашњи суд је напуњен 20%-тним раствором сахарозе и20%-тним раствором сахарозе и затворен запушачем кроз који језатворен запушачем кроз који је провучена капиларна цев, апровучена капиларна цев, а спољашњиспољашњи суд је испуњенсуд је испуњен водом.водом.
 17. 17.  Вода по закону осмозеВода по закону осмозе дифундује кроз селективнодифундује кроз селективно пропустљиву мембрану ипропустљиву мембрану и глинени суд.глинени суд. (одговори: а)улази; б)излази)(одговори: а)улази; б)излази)
 18. 18.  Ниво раствора у капиларнојНиво раствора у капиларној цевицеви све док сесве док се хидростатички притисакхидростатички притисак воденог стуба не изједначиводеног стуба не изједначи саса осмотским притискомосмотским притиском уу раствору.раствору. (одговори: а)расте; б)опада)(одговори: а)расте; б)опада)
 19. 19.  У овом тренуткуУ овом тренутку бројброј молекула дифундује крозмолекула дифундује кроз мембрану у/из суда и тајмембрану у/из суда и тај притисак представљапритисак представља осмотскиосмотски потенцијалпотенцијал раствора који јераствора који је пропорционаланпропорционалан концентрацији раствораконцентрацији раствора.. (одговори: а)мањи; б)исти;(одговори: а)мањи; б)исти; в)већи)в)већи)
 20. 20. ЋелијаЋелија као осмотскикао осмотски системсистем Ћелијски зид јеЋелијски зид је целулозно пектинскецелулозно пектинске грађе и има ограниченуграђе и има ограничену растегљивострастегљивост
 21. 21.  Плазмалема -Плазмалема - спољашњаспољашња цитоплазматичнацитоплазматична мембрана.мембрана.  Тонопласт –Тонопласт – мембрана вакуолемембрана вакуоле  Вакуола –Вакуола – испуњена водом ииспуњена водом и растворенимраствореним минералнимминералним солима, шећеромсолима, шећером и др. (осмотскии др. (осмотски активне супстанце.активне супстанце.
 22. 22.  Обе мемране су селективноОбе мемране су селективно пропустљиве, а раствор упропустљиве, а раствор у вакуоли је концентрованији одвакуоли је концентрованији од спољашњег.спољашњег.  Последице овакве грађе иПоследице овакве грађе и особине мембрана су појаваособине мембрана су појава неколико сила којима сенеколико сила којима се објашњава моћ биљне ћелијеобјашњава моћ биљне ћелије да усисава воду.да усисава воду.
 23. 23.  Ако се ћелија нађе у растворуАко се ћелија нађе у раствору који је разблаженији, водакоји је разблаженији, вода ћелију збогћелију због осмотског притиска (ОП)осмотског притиска (ОП) ћелијског сока, вакуола сећелијског сока, вакуола се и потискујеи потискује протоплазму уз ћелијски зид.протоплазму уз ћелијски зид. (одговори: а)улази; б)излази)(одговори: а)улази; б)излази) (одговори: а)скупља; б)шири)(одговори: а)скупља; б)шири)
 24. 24. Притисак ћелијскогПритисак ћелијског садржаја на зид ћелијесадржаја на зид ћелије назива сеназива се тургоровтургоров притисак (ТП).притисак (ТП). За ћелију у којој владаЗа ћелију у којој влада Тургоров притисак кажемоТургоров притисак кажемо да је тургесцентна.да је тургесцентна.
 25. 25.  Тургоровом притиску сеТургоровом притиску се супроставља притисаксупроставља притисак ћелијског зида,ћелијског зида, зиднизидни притисак (ЗП)притисак (ЗП)..  ЗП = ТП али супротног смера.ЗП = ТП али супротног смера.
 26. 26.  Ћелија ће примати воду свеЋелија ће примати воду све док ОП не будедок ОП не буде ТП (ЗП).ТП (ЗП). (одговори: а)<; б)=; в)>)(одговори: а)<; б)=; в)>)  Погонска сила за осмотскоПогонска сила за осмотско узимање воде се називаузимање воде се назива сила усисавања (С)сила усисавања (С).. С= ОП – ЗПС= ОП – ЗП
 27. 27. У случају када ћелија има малуУ случају када ћелија има малу количину воде, тј. у вакуоли секоличину воде, тј. у вакуоли се налази јако концентрован раствор,налази јако концентрован раствор, сила усисавања је максимална исила усисавања је максимална и једнака осмотском притискуједнака осмотском притиску С= ОП ; ТП=ЗП=0;С= ОП ; ТП=ЗП=0;
 28. 28. Како ћелија прима воду, ТПКако ћелија прима воду, ТП расте и када се изједначи срасте и када се изједначи с осмотским, ћелија престајеосмотским, ћелија престаје да узима водуда узима воду С=0 ;С=0 ; ТП=ОПТП=ОП
 29. 29. ПЛАЗМОЛИЗА ИПЛАЗМОЛИЗА И ДЕПЛАЗМОЛИЗАДЕПЛАЗМОЛИЗА  ПојаваПојава реверзибилнереверзибилне промене обликапромене облика протопластапротопласта када секада се тургесцентнатургесцентна ћелија нађе ућелија нађе у хипертоничномхипертоничном растворураствору
 30. 30. Тургесцентне ћелије
 31. 31. Плазмолизиране ћелије
 32. 32.  Када се ћелија нађе уКада се ћелија нађе у хипертоничном раствору вода изхипертоничном раствору вода из вакуоле излази напоље.вакуоле излази напоље. Протоплазма прати смањивањеПротоплазма прати смањивање запремине вакуоле и одваја се одзапремине вакуоле и одваја се од зидова ћелије. При томе могу да сезидова ћелије. При томе могу да се уоче различити облици протопластауоче различити облици протопласта до лоптастог.до лоптастог.  Раствор који изазива плазмолизу сеРаствор који изазива плазмолизу се називаназива плазмолитикум.плазмолитикум.
 33. 33. плазмолиза деплазмолиза
 34. 34.  Овај процес је реверзибилан.Овај процес је реверзибилан. Ако се плазмолизиранаАко се плазмолизирана ћелија пренесе у хипотоничанћелија пренесе у хипотоничан раствор или чисту воду, водараствор или чисту воду, вода се враћа у ћелију и вакуолу, асе враћа у ћелију и вакуолу, а протопласт враћа свој облик.протопласт враћа свој облик.

×