Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
El tractament integrat de llengües i continguts (TILC) Aplicació a una unitat en L2 Vicent Pascual 1a Jornada d'Intercanvi...
Introducció: Per què el TILC? <ul><li>Ensenyament de les llengües com més va més complex: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha due...
En la nostra intervenció... <ul><li>Des del convenciment de l’excel·lència del TILC i amb: </li></ul><ul><li>Amb els objec...
Què és el tractament integrat de llengua i continguts? <ul><li>No és simplement l’ús vehicular en una L2: </li></ul><ul><...
Components del TILC en una L2 Competència acadèmica Cognició ( Habilitats i estratègies cognitives i metacognitives ) Cont...
<ul><li>Continguts acadèmics </li></ul><ul><li>Els continguts de les àrees no lingüístiques: </li></ul><ul><ul><li>Fets ...
Competències en llengua <ul><li>Input comprensible ->  output comprensible -> instrucció contextualitzada. </li></ul...
III. Cognició <ul><li>La comprensió profunda dels continguts i l’adquisició de la llengua plantegen una gran demanda cogni...
IV. Cultura i Context sociocultural <ul><li>La cultura dels alumnes modula els altres components: </li></ul><ul><ul><ul><l...
V.  Continguts disciplinaris, destreses cognitives i competències lingüístiques en ús <ul><li>El TILC rebutja una pedago...
Organització de la unitat globalitat anàlisi síntesi <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema...
Programació de la unitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><l...
UNITAT: La serra ahir, avui i demà Tasca 1 : Què sé i què vull saber sobre la meua serra? Subunitat 1: Com era la serra...
Conclusió <ul><li>Del TILC només n’hem rascat la superfície. Queda: </li></ul><ul><ul><li>Proporció ús vehicular de la L1/...
Gràcies!
Adequació a la diversitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

02.unitat didàctica tilc iii

 • Inicia sesión para ver los comentarios

02.unitat didàctica tilc iii

 1. 1. El tractament integrat de llengües i continguts (TILC) Aplicació a una unitat en L2 Vicent Pascual 1a Jornada d'Intercanvi d'Experiències Pedagògiques entre els territoris de parla catalana Ensenyar i aprendre llengua en el context actual Tortosa, 21 i 22 de gener de 2011
 2. 2. Introducció: Per què el TILC? <ul><li>Ensenyament de les llengües com més va més complex: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha dues llengües ambientals que l’alumnat ha de dominar a la perfecció. </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat exigeix una competència real en una o dues llengües estrangeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Aules progressivament multilingües en què part de l’alumnat no té cap competència en les llengües curriculars. </li></ul></ul><ul><li>Afrontar aquests reptes: més temps, més recursos i enfocaments didàctics més eficaços. </li></ul><ul><li>El TILC permet optimar el currículum perquè acompleix dues tasques alhora: llengua i continguts. </li></ul><ul><li>Un antecedent, la immersió, ha funcionat perfectament. </li></ul><ul><li>Actualment, el TILC pot estendre’s a altres contextos i esdevenir un instrument privilegiat per a l’educació lingüística. </li></ul>
 3. 3. En la nostra intervenció... <ul><li>Des del convenciment de l’excel·lència del TILC i amb: </li></ul><ul><li>Amb els objectius: </li></ul><ul><ul><li>Fer un plantejament global del TILC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicar-lo a l’elaboració d’una Unitat. </li></ul></ul><ul><li>Intentarem, durant la sessió: </li></ul><ul><ul><li>Delimitar què és el TILC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especificar i analitzar els component del TILC, i la manera de desenvolupar-los. </li></ul></ul><ul><ul><li>Articular una unitat temàtica a partir dels elements estudiats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar la seua aplicació a l’aula. </li></ul></ul>
 4. 4. Què és el tractament integrat de llengua i continguts? <ul><li>No és simplement l’ús vehicular en una L2: </li></ul><ul><li>És el tractament dels continguts d’una o més disciplines no lingüístiques —ciències, geografia, matemàtiques...—conjuntament amb els recursos adequats per a adquirir-los d’una o mes llengües. </li></ul><ul><li>Quina és la contribució de les àrees a l’adquisició de la L2? </li></ul><ul><ul><li>Contextos òptims, àmbits diversificats d’experiència i possibilitat d’ús de diversos gèneres textuals. </li></ul></ul><ul><li>Quina és la contribució de la L2 a l’adquisició dels continguts de les àrees: </li></ul><ul><ul><li>És necessari dominar el llenguatge acadèmic per a adquirir els continguts disciplinaris . </li></ul></ul><ul><li>Els continguts de les ANL i els recursos lingüístics formen una unitat indestriable. </li></ul><ul><li>Des d’aquesta perspectiva es constitueixen, també, en elements importants en l’aprenentatge en L1 </li></ul>
 5. 5. Components del TILC en una L2 Competència acadèmica Cognició ( Habilitats i estratègies cognitives i metacognitives ) Continguts ( Sabers disciplinaris ) Llengua ( Competències comunicatives ) Ús ( Dels continguts, la llengua i la cognició per a aprendre mentre s’actua ) Cultura
 6. 6. <ul><li>Continguts acadèmics </li></ul><ul><li>Els continguts de les àrees no lingüístiques: </li></ul><ul><ul><li>Fets , conceptes i procediments i valors de les diferents àrees. </li></ul></ul><ul><li>Han de ser construïts a partir d’un input comprensible: </li></ul><ul><ul><li>Per ser apresos han de ser compresos. </li></ul></ul><ul><ul><li>La llengua s’aprén alhora que els continguts: input comprensible. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’usen les estratègies necessàries per fer l’ input comprensible. </li></ul></ul><ul><li>Han de ser integrats a partir d’un input diversificat: </li></ul><ul><ul><ul><li>La informació en diferents multilectoescriptures, en lloc simplement del llibre de text, és més rica i complexa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La informació de fonts i en formats diversos es comprén millor, i obliga a un processament més profund i a una reconstrucció personal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La informació procedent de perspectives diverses i punts de vista oposats obliga a una presa de posició. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Competències en llengua <ul><li>Input comprensible -> output comprensible -> instrucció contextualitzada. </li></ul><ul><li>Insuficiència del tractament incidental i necessitat d’un tractament explícit i sistemàtic : </li></ul><ul><ul><li>Llenguatge de l’àrea que s’aprén : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Llenguatge específic de les àrees ( lèxic científic, estructures, gèneres ) . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge per a aprendre l’àrea : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Funcions lingüístiques acadèmiques ( descriure, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar i demostrar ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Estratègies d’interacció, comprensió i expressió oral i escrita ( parlar, llegir i escriure per a aprendre ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Habilitats de processament de la informació ( definir necessitats informatives, aplegar, processar, presentar i avaluar la informació ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge que s’aprén aprenent l’àrea : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Elements lèxics i gramaticals planificats prèviament (currículum de llengua i dificultats dels alumnes ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Dificultats que sorgeixen durant el treball comunicatiu (correcció ) . </li></ul></ul></ul><ul><li>Aquest tractament explícit i sistemàtic oscil·la, doncs, entre el discurs per a la construcció i expressió dels sabers —fluïdesa— i la reflexió per al desenvolupament de la L2 —precisió. </li></ul>
 8. 8. III. Cognició <ul><li>La comprensió profunda dels continguts i l’adquisició de la llengua plantegen una gran demanda cognitiva: estratègies . </li></ul><ul><li>Destreses cognitives : </li></ul><ul><ul><li>Necessàries per al pensament abstracte, la resolució de problemes i el pensament crític i creatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>D’ordre inferior ( conéixer, comprendre, aplicar); i </li></ul></ul><ul><ul><li>D’ordre superior ( analitzar, avaluar i crear) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal tenir-les en compte: per a fer preguntes, plantejar activitats, fer conscients els alumnes i les alumnes. </li></ul></ul><ul><li>Estratègies d’aprenentatge : </li></ul><ul><ul><li>Necessàries per a l’ autoorganització, autocontrol i autoregulació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metacognitives ( establir metes, fer plans, utilitzar l’estratègia adequada a la situació, controlar el propi aprenentatge, prendre mesures correctores, organitzar-se... ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognitives ( prestar atenció, fer preguntes, prendre notes, construir un organitzador gràfic, visualitzar mentalment, construir regles, usar recursos... ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Socials ( cooperar en un equip, discutir en grup... ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucció explícita — presentació , modelatge, pràctica i aplicació (què, com i quan) — integrada dins les activitats de la unitat. </li></ul></ul>
 9. 9. IV. Cultura i Context sociocultural <ul><li>La cultura dels alumnes modula els altres components: </li></ul><ul><ul><ul><li>Continguts de la cultura : elements emblemàtics de l’entorn geogràfic i social; esdeveniments i personatges històrics; símbols, productes i pràctiques culturals; cultura popular; etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perspectives diverses sobre continguts generals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi crítica de les creences, pràctiques i institucions per descobrir-hi prejudicis, desigualtats i discriminació, i acció social en contra. </li></ul></ul></ul><ul><li>Context sociocultural: </li></ul><ul><ul><li>La identitat cultural de l’alumne/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>La veu amenaçada en la institució educativa o la veu acceptada i valorada? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ell centre i el seu projecte d’enriquiment de l’alumne/a. </li></ul></ul>
 10. 10. V. Continguts disciplinaris, destreses cognitives i competències lingüístiques en ús <ul><li>El TILC rebutja una pedagogia reproductora i la transmissió d’un coneixement prefabricat. </li></ul><ul><li>No aprendre la llengua, o els continguts, o les destreses per aplicar-los després, sinó aprendre’ls mentre s’usen per a un objectiu. </li></ul><ul><li>Durant el TILC, es mobilitzen els continguts disciplinaris, les habilitats cognitives i les competències lingüístiques per a crear: </li></ul><ul><ul><li>No coneixements prefabricats, sinó coneixements nous, construïts des d’una perspectiva crítica mitjançant la recerca, el treball cooperatiu i la indagació dialògica dins la comunitat d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborats a partir de qüestions, preguntes i problemes, tant del món interior de l’entorn físic social i cultural, pròxim o llunyà, que obliguen, ben sovint, a mobilitzar coneixements i estratègies procedents de diferents disciplines acadèmiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjançant un treball que permet d’adquirir-los de manera semblant a con seran utilitzats en la vida real. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllestits amb voluntat d’acció social, per aportar respostes a preguntes i solucions a problemes que permeten canviar i millorar l’entorn. </li></ul></ul><ul><li>I utilitzar unitats d’intervenció més centrades en l’alumne/a i progressivament interdisciplinàries: seqüències , tasques , unitats temàtiques o projectes . </li></ul>
 11. 11. Organització de la unitat globalitat anàlisi síntesi <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><li>Fase I: Preparació </li></ul><ul><li>Activació, posada en comú,suplementació i organització dels coneixements previs… </li></ul><ul><li>Decisió sobre el producte final. </li></ul>Fase II: Construcció Activitats durant Activitats abans Activitats després Tasca 1 Tasca 2 … Tasca n-1 Tasca n <ul><li>Fase III: Aplicació/expansió/creació </li></ul><ul><li>Elaboració del producte final. </li></ul>Reflexió/Avaluació Objectiu global
 12. 12. Programació de la unitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><li>Fase I: Preparació </li></ul><ul><li>Activació, posada en comú,suplementació i organització dels coneixements previs… </li></ul><ul><li>Decisió sobre el producte final. </li></ul>Fase II: Construcció Activitats durant Activitats abans Activitats després Tasca 1 Tasca 2 … Tasca n-1 Tasca n <ul><li>Fase III: Aplicació/expansió/creació </li></ul><ul><li>Elaboració del producte final. </li></ul>Reflexió/Avaluació <ul><li>Continguts </li></ul><ul><li>Acadèmics </li></ul><ul><li>Lingüístics </li></ul><ul><li>Cognitius </li></ul><ul><li>Culturals </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Acadèmics </li></ul><ul><li>Lingüístics </li></ul><ul><li>Cognitius </li></ul><ul><li>Culturals </li></ul>Objectiu global Objectius
 13. 13. UNITAT: La serra ahir, avui i demà Tasca 1 : Què sé i què vull saber sobre la meua serra? Subunitat 1: Com era la serra abans? Tasca 2 : Busquem informació sobre com era la serra a partir de la rondalla. Tasca 3 : Busquem informació sobre com era la serra a partir d’entrevistes a gent gran. Tasca 4 : Apleguem la informació narrant una jornada en un mas tradicional. Subunitat 2: Com és la serra ara? Tasca 5 : Fem una eixida a la serra per veure en quin estat es troba i quins problemes té. Tasca 6 : Construcció d’un mapa de la serra per a situar-hi problemes, zones degradades, zones en perill, etc. Tasca 7 : Discutim un possible problema per a la serra: el parc eòlic Subunitat 3: Com serà la serra demà? Tasca 8 : Aspecte de la serra si continuen les coses com fins ara. Tasca 9 : La serra que volem. Tasca 10 : Campanya Salvem la serra. Producte final: Plafó: La serra ahir, avui i demà Tasca 11 : Elaborem: Elaborem dels plafons informatius. Tasca 12 : Preparem: Muntem els plafons, fem i repartim invitacions, preparem explicacions orals . Tasca 13 : Presentem: Fem de guies durant l’exposició . Motivació / Preparació Construcció Aplicació / Expansió / Creació Reflexió / Avaluació
 14. 14. Conclusió <ul><li>Del TILC només n’hem rascat la superfície. Queda: </li></ul><ul><ul><li>Proporció ús vehicular de la L1/L2/LE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució llengües/continguts ANL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització de l’ús vehicular de la L1/L2/LE al llarg de les etapes (per àrees, per projectes, modular…). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’avaluació en el TILC . </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en equip del professorat de llengua i de les ANL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització de l’alumnat en grups flexibles d’acord amb la competència lingüística i acadèmica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament acadèmic i lingüístic de l’alumnat nouvingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Esperem, però, que haja fet palés el treball que tenim al davant. </li></ul>
 15. 15. Gràcies!
 16. 16. Adequació a la diversitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><li>Fase I: Preparació </li></ul><ul><li>Activació, posada en comú i organització dels coneixements previs… </li></ul><ul><li>Decisió sobre el producte final. </li></ul>Fase II: Construcció Activitats durant Activitats abans Activitats després Tasca 1 Tasca 2 … Tasca n-1 Tasca n <ul><li>Fase III: Aplicació/expansió/creació </li></ul><ul><li>Elaboració del producte final. </li></ul>Reflexió/Avaluació Motivació que interesse tot l’alumnat Preparació particular per a alumnes determinats: introducció al tema amb materials més senzills, treball de llengua, suplementar els coneixements previs, etc. Preparació prèvia de la tasca a diversos nivells. Conversa instruccional per a negociar significats. Adaptació de materials i tècniques de lectura. Activitats amb diferents graus d’exigència lingüística. Agrupaments flexibles d’alumnes. Treball col·laboratiu. Participació segons competències. Avaluació contextualitzada

×