Guia
                              Didàctica
                Fem TarracoWiki!...
Index  Presentació ---------------------------------------------------------------------------   3

  Destinatar...
Guia de l’Activitat

Presentació                   Objectius competencials
Què és una wiki?      ...
pels centres participants en la passada       Caldrà que es facin grups d’alumnes per tal
experiència “L’escola adop...
El procés                     document acreditatiu    a  cada   centre
            ...
Rúbrica per a l’avaluació
             VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

Nom del grup:
Components:
Data:  ...
Convé que l’avaluació individual la faci, també, cada alumne.       VALORACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL DINS DEL G...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tarracowiki Pd

576 visualizaciones

Publicado el

Projecte SE Tarragonès TarracoWiki

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tarracowiki Pd

 1. 1. Guia Didàctica Fem TarracoWiki! ....... Col·laboració: Ajuntament de Tarragona – Àrea de Societat de la Informació Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya - Serveis Educatius del Tarragonès
 2. 2. Index Presentació --------------------------------------------------------------------------- 3 Destinataris --------------------------------------------------------------------------- 3 Objectius competencials -------------------------------------------------------- 3 Orientacions ------------------------------------------------------------------------- 3 Definició de l’activitat. Temes -------------------------------------------------- 4 Recursos i eines necessaris ----------------------------------------------------- 4 Concreció de tasques -------------------------------------------------------------- 4 El procés ------------------------------------------------------------------------------- 5 El resultat final ----------------------------------------------------------------------- 5 Avaluació ------------------------------------------------------------------------------ 5 Rúbrica per a l’avaluació --------------------------------------------------------- 6
 3. 3. Guia de l’Activitat Presentació Objectius competencials Què és una wiki? Competència comunicativa lingüística i Un o una wiki (del hawaià wikiwiki, ràpid) és audiovisual: un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat Redactar acuradament un text descriptiu des del navegador pels usuaris. Una de les sobre un tema de la ciutat. wikis més conegudes és la Wikipèdia. Competència artística i cultural: Valorar críticament manifestacions culturals, Wiki de Tarragona artístiques i socials de la ciutat. Tractament de la informació i competència La TarracoWiki es pot veure com un punt de digital: trobada per la ciutat, es convertiria en una Accedir responsablement a informació de la iniciativa ciutadana que permetria abocar a ciutat a Internet. la xarxa tota la informació que els Seleccionar críticament la informació tarragonins coneixen de la seva terra, de la trobada. seva història, de les seves tradicions, així Transmetre de manera clara i entenedora la com tota aquella informació sobre les seves informació seleccionada. empreses, sobre el seu desenvolupament Competència matemàtica: territorial i industrial, i sobre la tasca de Definir raonadament aspectes estadístics, recerca i investigació que la ciutat esta quantitatius i espacials relacionats amb el realitzant en qualsevol camp de tema a desenvolupar. coneixement. Competència d’aprendre a aprendre: Decidir críticament quines eines i tècniques La TarracoWiki estaria pensada per a que de recollida d’informació cal emprar en cada qualsevol persona, amb nocions elementals situació. d’informàtica, pogués publicar fàcilment els Competència d’autonomia i iniciativa seus coneixement a la xarxa. personal: Aplicar de manera responsable els propis La TarracoWiki ajudaria a fomentar la valors i actituds vers la informació que s’està participació ciutadana i la creació d’un elaborant. esperit de col·laboració que permetria Competència en el coneixement i la atresorar els coneixements de molts interacció amb el món físic: ciutadans anònims, compartint-los i Interpretar des de l’òptica de la sostenibilitat estenent-los entre la població al mateix les informacions recollides a l’entorn físic. temps que es construirien els continguts Competència social i ciutadana: multimèdia de Tarragona a la xarxa i Definir democràticament la realitat social ajudaria a projectar la seva identitat i la vers el tema objecte d’estudi. seva presència al món. Les competències relacionades són de caire transversal. Destinataris Orientacions Alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria A tall d’exemple, i assumint que la dels centres públics i privats de la ciutat de TarracoWiki sobrepassa el món romà i Tarragona. monumental, proposem la digitalització i publicació de tots els materials elaborats
 4. 4. pels centres participants en la passada Caldrà que es facin grups d’alumnes per tal experiència “L’escola adopta un monument”, d’assumir les diferents responsabilitats. atès que aquest pot ser considerat un treball Recomanem grups d’entre 3 i 5 alumnes. de recerca i investigació d’interès ciutadà. Proposem aquest organigrama de treball: • Coordinadors Definició de l’activitat. Temes Seran els responsables de coordinar totes TarracoWiki disposa d’un thesaurus ampli de les tasques del grup de treball i donar temes a documentar. suport als seus companys. Cada centre o grup de treball d’alumnes ha d’escollir un tema i desenvolupar tot el • Cercadors de documentació procés, des de la cerca, tria i redacció de l’entrada a Tarracowiki. Seran els responsables de buscar la El tema escollit s’haurà de seleccionar de la informació i els recursos (gràfics, imatges, forma que es comunicarà en el moment animacions, audiovisuals...) corresponents a d’iniciar el projecte. la seva temàtica i entregar-ho als redactors. El tema escollit s’haurà de comunicar per El treball de documentació demana un correu electrònic per tal de coordinar i evitar tempo determinat: un espai de recerca, un duplicitats. L’adreça a la que us haureu de espai d’anàlisi i un espai de síntesi. Un cop dirigir és tarracowiki@tarragona.cat. fet aquest procés, s’entregarà el recurs als El llistat de temes us el presentem annexat companys de l’equip de redactors. al final d’aquest document. • Redactors Recursos i eines necessaris A partir del material rebut, redactaran i Tot i que la cerca i recollida d’informació elaboraran el producte final. comptarà amb una part important de Aquest producte haurà d’elaborar-se en un contacte directe amb persones, institucions i document de text per a, posteriorment, indrets de la ciutat, és molt convenient entrar-lo a la TarracoWiki. disposar de: Un escàner, en el cas d’obtenir imatges IMPORTANT: Aquest organigrama no és gràfiques de suports impresos. estàtic. Els coordinadors, en contacte Càmera de fotos o vídeo, en el cas de voler permanent amb tot l’equip, hauran documentar amb imatges preses d’escoltar les necessitats de cada membre directament pels alumnes. del grup, i redistribuir tasques en funció Un editor de textos que permeti composar el d’aquestes necessitats, de manera que cos de l’article. tothom pugui donar suport a tothom. El Accés a Internet, en el moment de publicar treball en equip és fonamental. l’article a la TarracoWiki. Els alumnes hauran d’assumir el rol que els hi ha estat assignat. Els grups comptaran Concreció de tasques amb el suport tècnic dels equips dels Telecentres de l’Ajuntament de Tarragona El professor que tutoritzarà l’activitat vetllarà coordinats amb els Serveis Educatius del per a què el treball sigui una experiència Tarragonès, que guiaran els alumnes en la positiva i activa. A banda de tutoritzar, idoneïtat i bon ús de les eines i recursos per poden aportar continguts a partir de elaborar els continguts, i del seu professor- l’observació de la pràctica de l’activitat. tutor de l’activitat.
 5. 5. El procés document acreditatiu a cada centre participant. Tot el procés, des de la concreció del tema fins l’elaboració del producte final tindrà una El resultat final durada aproximada d’un mes. El document final previ a l’entrada a la Al mateix temps, es concertarà una TarracoWiki pot comprendre alguns o tots conferència-taller per explicar personalment els recursos següents: en què consisteix el projecte i aclarir tots els dubtes que pugin sorgir. • Textos que donin fil argumental a la Seguidament, tècnics dels Telecentres investigació. Aquesta es pot farcir a explicaran el funcionament de TarracoWiki i partir de textos de tercers (cites), textos presentaran tots els recursos i serveis que d’elaboració pròpia i proves documentals poden oferir. (articles citats, bibliografia, vincles a la xarxa...). Per a treballar els textos serà Un cop la part tècnica estigui clara, es necessari l’ús d’un programa d’edició de passarà a explicar la part creativa del text. Projecte. Especialistes dels Telecentres es reuniran amb els alumnes i el docent per • Imatges extretes de la xarxa, articles, explicar-los com poden enfocar l’activitat i llibres o material cedit per tercers. És les eines a utilitzar en cada cas. Es necessari l’ús d’un programa d’edició proporcionaran plantilles en format wiki o bé gràfica. plantilles de document (DOT) i una guia d’estil i utilització, de forma que la • Fotografies pròpies, amb una càmera introducció d’aquests continguts sigui guiada digital amb connexió USB per a poder i resulti senzilla per als grups de treball. emmagatzemar-ho directament a Aquest primer contacte també servirà per l’ordinador. També serà necessari l’ús pautar la dinàmica de treball i els canals de d’un programa d’edició gràfica. comunicació entre tots els integrants del projecte. • Àudios elaborats en el procés de documentació (entrevistes, música...). Un cop plantejada l’activitat, ordenats els Serà necessari l’ús d’un programa grups i assignats els rols de cadascun d’edició de so. dels membres, la dinàmica de treball funcionarà autònomament. Els especialistes • Vídeos elaborats en el procés de dels Telecentres i dels Serveis Educatius del documentació. És necessitarà un Tarragonès no es desvincularan en cap programa d’edició de vídeo. moment del procés de treball. Es farà el seguiment, acompanyant fins al final de l’activitat. Avaluació Hi haurà un acompanyament en el moment de fer la primera entrada a TarracoWiki que L’activitat quedarà emmarcada dins els es concretarà en un acte públic amb tots els aprenentatges curriculars. Per tant, centres participants simultàniament. comporta establir un sistema d’avaluació del treball realitzat pels alumnes. Per tal de reconèixer el treball de participar Es proposa utilitzar la rúbrica que s’indica en el projecte TarracoWiki, s’entregarà un tot seguit.
 6. 6. Rúbrica per a l’avaluació VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP Nom del grup: Components: Data: Curs: És important que no us hi limiteu a contestar si o no, i que feu l’esforç de fer els comentaris adients a cada pregunta. QÜESTIONS SI NO COMENTARIS Tots els membres del grup han escrit els resultats de la tasca Tots els membres del grup han donat la seva opinió El grup ha afavorit que tothom expressi les seves idees El grup ha respectat les opinions individuals de tothom Hem discutit totes les propostes per igual (donant Hem pogut elaborar una proposta conjunta i l’hem escrit Hem portat el material que se’ns va demanar. Si no ha estat Hem repartit els rols de manera que tothom estigués Tots els membres del grup han desenvolupat el seu rol Hem aprofitat el temps i l’hem dedicat a discutir la resolució Hem après a elaborar una estratègia per realitzar les Estic satisfet del treball que hem fet en el grup
 7. 7. Convé que l’avaluació individual la faci, també, cada alumne. VALORACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL DINS DEL GRUP Nom de l’alumne: Nom del grup al que pertanyo: Data: Curs: És important que no et limites a contestar si o no, i que facis l’esforç de fer els comentaris adients a cada pregunta. QÜESTIONS SI NO COMENTARIS He preparat, individualment l’estratègia per treballar He respectat l’opinió de tots els membres del grup He fet preguntes adequades, provocant intercanvis d’opinions He fet aportacions útils pel grup He escoltat i he deixat parlar a la resta de membres del grup He aconseguit que algun membre del grup solucionés algun dubte He estat responsable amb el meu rol, i he fet el que el grup em va He après gràcies al grup alguna cosa que jo, individualment no He observat si la resta de companys del grup han après He observat una major participació dels membres del He portat el material que se’n va demanar. Si no ha estat així, per Tinc problemes amb algun membre del grup?. En cas afirmatiu amb Quan hi ha algun conflicte personal al grup, jo intento

×