Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Percorrido pola literatura galega

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Rosalía
Rosalía
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Percorrido pola literatura galega (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Percorrido pola literatura galega

 1. 1. PERIODIZACIÓN DA LITERATURA GALEGA BVG
 2. 2. BVG IDADE MEDIA POESÍA Cantigas dos trobadores: _Amor _Amigo: Cantigas de amigo de Martín Códax _Escarnio Afonso X, O Sabio: Cantigas de Santa María Narrativa A demanda do Santo Grial Códice Calixtino (ou Miragres de Santiago) Crónica xeral galega
 3. 3. BVG SÉCULOS ESCUROS SÉCS. XVI-XVII Poesía anomima: _Pranto de Frouseira. _Saqueo de Cangas polos Turcos Poesía académica: _Soneto de Monterrei _Exequias da Raíña Margarida, de Joán Gómez Tonel _Respice Finem, de Pedro Pardo Neira _Soneto con falda, de Xoán Gómez Tonel _Decimas ao Apóstolo Santiago, de Martín Torrado Poesía relixiosa: _Vilancicos de Reis e Nadal Teatro: _Entremés famoso sobre a pesca no río Miño, G. Feixoo de Araúxo.
 4. 4. BVG SS. EE: A ILUSTRACIÓN SÉC. XVIII Ilustración Padre Sarmiento _Coloquio de 24 gallegos rústicos. Anselmo Feixoo Montenegro _Glosa _Llanto de la flota, por una ninfa gallega Xosé Andrés Cornide Saavedra _A Filida Diego A. Cernades e Castro: Cura de Fruime Conservamos 15 composicións en galego Mª Francisca de la Isla e Losada _Romance ao señor abade de Fruime Literatura Popular
 5. 5. BVG PRERREXURDIMENTO (1808-1863) SÉC. XIX _Antonio Benito Fandiño, A casamenteira (teatro) _Nicomede Pastor Díaz, “Alborada” _Xoán M. Pintos, A gaita gallega (1853) _Francisco Añón, “A Galicia” (Xogos Florais da Coruña, 1861) _Antonio Mª de la Iglesia, Álbum de la Caridad
 6. 6. BVG REXURDIMENTO (1863-1888) SÉC. XIX _Rosalía de Castro, Cantares gallegos (1864) e Follas novas _M. Curros Enríquez, Aires da miña terra e O divino sainete. _Valentín Lamas Carvajal, Saudades Gallegas e Catecismo do labrego _Eduardo Pondal, Queixumes dos pinos _Francisco Mª de la Iglesia, A fonte do xuramento (teatro) _Marcial Valladares, Maxina ou a filla espúrea (novela) _Antonio López Ferreiro, A tecedeira de Bonaval (novela)
 7. 7. BVG POSREXURDIMENTO (1888-1913) SÉC. XX Xeración de “Entre dous séculos” _R. Noriega Varela: Do ermo _R. Cabanillas: No desterro, Da terra Asoballada, Na noite estrelecida Teatro _R. Cabanillas: O Mariscas, A man da santiña
 8. 8. BVG ÉPOCA NÓS (1914-1936) SÉC. XX Poesía da Xeración do 25 _Manuel Antonio: De catro a catro _A. Carballo: Proel, O galo _F. Bouza Brey: Nao Senlleira Narrativa da época Nós _R. Otero Pedrayo: Os camiños da vida _Vicente Risco: O porco de pé _Castelao: Os dous de sempre, Sempre en Galiza (ensaio) _Rafael Dieste: Dos arquivos do trasno Teatro _R. Otero Pedrayo: A lagarada _Vicente Risco: O bufón d`El Rei _Rafael Dieste: A fiestra baldeira
 9. 9. BVG POSGUERRA (1940-1950) SÉC. XX Literatura do exilio _Luís Seoane: Fardel de Eislilado (poesía) ou A soldadeira (teatro). _Lorenxo Varela: Catro poemas para catro gravados _ Emilio Pita: Cantigas de nenos _ Alfonso D. Rodríguez Castelao: Os vellos non deben de namorarse (teatro) _Ramón de Valenzuela: Non agardei por ninguén (narrat) _Silvio Santiago: Vilardevós (narrativa)
 10. 10. BVG A RECUPERACIÓN CULTURAL SÉC. XX 1950 A 1980 (poesía) *Xeración do 36 _Aquilino Iglesia Alvariño: Cómaros verdes. _Álvaro Cunqueiro: Dona do corpo delgado e Herba aquí e acolá. _Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de Pedra, Viaxe ao país dos ananos. *Promoción de enlace _Luz Pozo Garza: O paxaro na boca, Códice Calixtino. _M. Cuña Novás: Fabulario novo *Xeración das Festas Minervais _Xosé Luís Méndez Ferrín: Voce na néboa, Con pólvora e magnolias. _Manuel María: Terra Chá, Muiñeiro da Brétema. _Uxío Novoneyra: Os eidos. _Xohana Torres: Do sulco.
 11. 11. BVG A RECUPERACIÓN CULTURAL SÉC. XX 1950 A 1980 (narrativa) _Eduardo Blanco Amor: A esmorga, Os biosbardos. _Anxel Fole: Á lus do candil, Contos da néboa. _Alvaro Cunqueiro: Merlín e Familia _Xosé Neira Vilas: Memorias dun neno labrego. NOVA NARRATIVA GALEGA _X. L. Méndez Ferrín: Percival e outras historias, O crepúsculo e as formigas, Arrabaldo do norte. _Rodríguez Mourullo: Nasce un árbore _Xohán Casal: O camiño de abaixo _Carlos Casares: Vento ferido _Xohana Torres: Adiós María Mª Xosé Queizán: A orella no burato
 12. 12. BVG FINAL DE SÉCULO E ACTUALIDADE SÉC. XX 1980 A 2013 (teatro) I Mostra Ribadavia _R. Vidal Bolaño: Laudamuco, Señor de Nigures. Xeración dos oitenta: _Xesús Pisóns: O rei aborrecido _M. Anxo Fernán Vello: A casa dos afogados Xeración dos noventa _Cándido Pazó: Ñiqui-Ñaque _Miguel A. Murado: A gran noite de Fiz O novo milenio (algunhas compañías) Tetro do Atlántico Matarile Sarabela Chévere Centro Dramático Galego Factoría Teatro
 13. 13. BVG FINAL DE SÉCULO E ACTUALIDADE
 14. 14. BVG
 15. 15. BVG
 16. 16. BVG
 17. 17. Bibliografía Biblioteca Virtual Galega 2 Literatura Galega. Temas de selectividade. Xerais Lingua Gelega e Literatura. 1º e 2º BACH Anaya

×