Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số

L

Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số

2 BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ
2.1 LÝ THUYẾT
2.1.1 Các bước vẽ bảng biến thiên của hàm số: y = f(x)
• Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x), tính f (x).
• Bước 2: Tìm tập xác định D của hàm số y = f (x), sau đó giải:



f’(x)=0
f’(x)>0
f’(x)<0
• Bước 3: Tính các giới hạn cần thiết (thông thường là giới hạn tại vô cùng và giới hạn
tại các điểm hàm số không xác định).
• Bước 4: Tiến hành vẽ bảng biến thiên.
2.1.2 Một số ví dụ
Câu 1. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ?
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 +∞
− 0 +
+∞+∞
−1−1
+∞+∞
A. y = x4
− 3x2
+ 1. B. y = −x4
+ 3x2
+ 1. C. y = x4
+ 3x2
− 1. D. y = −x4
− 3x2
+ 1.
Lời giải. Chọn đáp án C
• Cách 1: Vẽ 4 bảng biến thiên của 4 hàm số trong đáp án, từ đó ta chọn được đáp án C.
• Cách 2: Từ bảng biến thiên ta thấy lim
x→+∞
y = +∞ do đó hệ số của x4
phải dương.
Từ đó loại được đáp án D;B.
Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy hàm số có duy nhất 1 cực trị, nên y (x) chỉ đổi
dấu 1 lần. Từ đó loại được đáp án A do (x4
− 3x2
+ 1) = 4x3
− 6x = 2x(2x2
− 3).
Câu 2. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả
các giá trị thực của m để phương trình f(x) = 2m có đúng hai nghiệm phân biệt.
x
f (x)
f(x)
−∞ −1 0 1 +∞
− 0 + 0 − 0 +
−∞−∞
00
−3−3
00
−∞−∞
7
lovestem
.edu.vn
A. m ≤
−3
2
. B.
m = 0
m < −
3
2
. C.
m = 0
m ≥
−3
2
. D. Đáp án khác.
Lời giải. Chọn đáp án B
Nhìn vào bảng biến thiên của hàm số, ta thấy:
Phương trình f(x) − 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔
2m = 0
2m < −3
⇔



m = 0
m < −
3
2
Câu 3. Cho bảng biến thiên của hàm số y = g(x)
x
g (x)
g(x)
−∞ 0 2 +∞
− 0 + 0 −
+∞+∞
−1−1
33
−∞−∞
Hỏi hàm số y = g(x) có bao nhiêu cực tiểu, bao nhiêu cực đại ?
A. 1 cực tiểu, 1 cực đại. B. 2 cực tiểu.
C. 2 cực đại. D. Hàm số không có cực trị.
Lời giải. Chọn đáp án A
Từ bảng biến thiên ta có



max
(−1;1)
g(x) = −1 = g(0)
min
(1;3)
g(x) = 3 = g(2)
⇒ Hàm số có một cực tiểu tại x = 0 và một cực đại tại x = 2
2.2 BÀI TẬP
2.2.1 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
x
f (x)
f(x)
−∞ 1 +∞
+ 0 +
−∞−∞
+∞+∞
A. y =
1
3
x3
− x2
+ x. B. y = x3
− 3x.
C. y = −x3
+ 3x. D. y = −
1
3
x3
+ x2
− x.
Câu 2. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
8
lovestem
.edu.vn
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 2 +∞
− 0 + 0 −
+∞+∞
−1−1
33
−∞−∞
A. y = −x3
+ 3x2
− 1. B. y = x3
− 3x2
− 1. C. y = x3
+ 3x2
+ 1. D. y = −x3
− 3x2
+ 1.
Câu 3. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
x
f (x)
f(x)
−∞ −1 0 1 +∞
− 0 + 0 − 0 +
+∞+∞
−4−4
−3−3
−4−4
+∞+∞
A. y = x4
− 3x2
− 3. B. y = x4
+ 3x2
− 3. C. y = −x4
+ 2x2
+ 3. D. y = x4
− 2x2
− 3.
Câu 4. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
x
f (x)
f(x)
−∞ −1 +∞
+ +
22
+∞
−∞
22
A. y =
2x + 1
x + 1
. B. y =
x − 1
2x + 1
. C. y =
2x + 1
x − 1
. D. y =
x + 2
x + 1
.
Câu 5. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 +∞
+ ln 2 +
00
+∞+∞
A. y = log2 x. B. y = log3 x. C. y = 2x
. D. y = 3x
.
Câu 6. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?
x
f (x)
f(x)
0 1 +∞
+ 1 +
−∞−∞
+∞+∞
9
lovestem
.edu.vn
A. y =
1
ex
. B. y = ex
. C. y = ln x. D. y = ln |x|.
2.2.2 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 7. Nhìn vào bảng biến thiên của hàm số, hãy cho biết đồ thị hàm số sau có mấy tiệm cận
?
x
f (x)
f(x)
−∞ 3 +∞
+ +
22
+∞
−∞
22
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 8. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x) như dưới đây:
x
f (x)
f(x)
−∞ −1 0 1 +∞
− 0 + 0 − 0 +
+∞+∞
−4−4
−3−3
−4−4
+∞+∞
Hỏi đồ thị của hàm số y = f(x) có bao nhiêu cực đại ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 9. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x):
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 1 +∞
− + 0 −
+5+5
−∞ −∞
22
−∞−∞
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên tập xác định.
A. 5. B. 4.
C. 2. D. Không có giá trị lớn nhất.
Câu 10. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x):
x
f (x)
f(x)
−∞ −1 0 1 +∞
+ 0 − 0 + 0 −
−∞−∞
44
33
44
−∞−∞
10
lovestem
.edu.vn
Hỏi với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = f(x) cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân
biệt ?
A. m = 3. B. m = 4. C. 3 ≤ m ≤ 4. D. m > 4.
Câu 11. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x):
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 1 +∞
− + 0 −
+∞+∞
−1 −∞
22
−∞−∞
Hỏi với giá trị nào của m thì phương trình f(x) = m có hai nghiệm phân biệt ?
A. m = 2. B. m = −1. C. −1 ≤ m ≤ 2. D. −1 < m < 2.
2.2.3 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 12. Từ bảng biến thiên sau hãy chỉ ra số cực trị của hàm số.
x
f (x)
f(x)
−2 0 1 +∞
+ − +
−3−3
22
−∞ −∞
+∞+∞
A. 0. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 13. Tìm m để hàm số y = 2x3
+ 3mx2
− 2m + 3 đồng biến trên khoảng (1; 2).
A. m ≤ 2. B. m < 2. C. m > 2. D. m ≥ 2..
Câu 14. Tìm m để hàm số y =
m sin x + 1
sin x + m
nghịch biến trên khoảng (0;
π
2
).
A. −1 ≤ m ≤ 1. B. −1 < m < 1. C. m > 1. D. m < 1.
Câu 15. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên tập D = R{1} và có bảng biến thiên:
x
f (x)
f(x)
−∞ −1 3 +∞
− − 0 +
+∞+∞
−∞
+∞
−2−2
+∞+∞
Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai ?
A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; 2018] là -2.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −2.
C. Hàm số không có tiệm cận ngang.
D. Hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng.
Câu 16. Tìm m để phương trình |x4
− 5x2
+ 4| = log2 m có 8 nghiệm phân biệt ?
A. 0 < m <
4
√
29. B. Đáp án khác. C. 1 < m <
4
√
29. D. −
4
√
29 < m <
4
√
29.
11
lovestem
.edu.vn
2.2.4 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ NÂNG CAO
Câu 17. Hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề
nào dưới đây là đúng ?
x
f (x)
f(x)
−∞ 1 2 +∞
+ 0 − +
−∞−∞
33
00
+∞+∞
A. Hàm số có 2 điểm cực trị. B. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.
C. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu. D. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất l.
Lời giải. Chọn đáp án A
Ta có



max
(0.5;1.5)
f(x) = −1 = f(1)
min
(1.5;3)
f(x) = 3 = f(2)
⇒ Hàm số đạt hai cực trị.
Chú ý: Điểm sai thường gặp ở bài tập này ở chỗ hàm số f(x) không có đạo hàm tại điểm x = 2.
Do đó nhiều bạn sẽ cho rằng hàm số không chỉ có một cực trị. Nhưng điều kiện f (x0) = 0 chỉ
là điều kiện cần để x0 là cực trị cùa hàm số. Qua bài tập này cho thấy, hàm số vẫn có thể đạt
cực trị tại những điểm mà đạo hàm không xác định.
Câu 18. Cho bảng biến thiên của đồ thị hàm số y = f(x) :
x
f (x)
f(x)
−∞ −2 2
5
2
+∞
− − 0 +
+∞+∞
22
2
7
4
7
4
+∞+∞
Tìm tập hợp các điểm m để phương trình f(x) − m = 0 có hai nghiệm phân biệt.
A.
7
4
; 2 ∪ [22; +∞). B. [22; +∞). C.
7
4
, +∞ . D.
7
4
; 2 ∪ [22; +∞).
Câu 19. Cho hàm số bậc ba y = ax3
+ bx2
+ cx + 1 có dạng bảng biến thiên như sau:
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 x1 x2 +∞
− − 0 + 0 −
+∞+∞
f(x1)f(x1)
f(x2)f(x2)
−∞−∞
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. b < 0, c < 0. B. b > 0, c > 0. C. b > 0, c < 0. D. b < 0, c > 0.
12
lovestem
.edu.vn
Câu 20. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biến thiên như
hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f(x)+m = 0 có nhiều nghiệm thực nhất
.
x
f (x)
f(x)
−∞ 0 2 4 +∞
− 0 + + 0 −
+∞+∞
11
+∞
−∞
1515
−∞−∞
A.
m ≤ −1
m ≥ 15
. B.
m > 1
m ≤ −15
. C.
m < −1
m > 15
. D.
m ≥ −1
m ≤ −15
.
Câu 21. Phương trình (x − 1)2x
= x + 1 có bao nhiêu nghiệm thực ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 22. Số nghiệm thực của phương trình 2x
= log2(8 − x) là:
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 23. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y =
(m + 1)x + 2m + 2
x + m
nghịch
biến trên khoảng (−1; +∞).
A. m ∈ (−∞; 1) ∪ (2; +∞). B. m ≥ 1.
C. −1 < m < 2. D. 1 ≤ m < 2.
Câu 24. Tìm m để phương trình 4x
−2x+3
+3 = m có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng
(1; 3).
A. −13 < m < −9. B. 3 < m < 9. C. −9 < m < 3. D. −13 < m < 3.
Lời giải. Đặt t = 2x
> 0 ⇒ 1 < x < 3 ⇔ 2 < t < 8. Phương trình trở thành:
t2
− 8t + 3 = m (∗)
Bảng biến thiên của hàm số f(t) = t2
− 8t + 3 trên khoảng (2; 8):
x
f (x)
f(x)
2 4 8
− 0 +
−9−9
−13−13
33
Phương trình ban đầu có nghiệm ⇔ (∗) có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (2; 8)
⇔ −13 < m < −9
13
lovestem
.edu.vn

Recomendados

De xstk k11 por
De xstk k11De xstk k11
De xstk k11dethinhh
28.5K vistas6 diapositivas
đề Cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học por
đề Cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa họcđề Cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học
đề Cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa họcCacao Đá
19.9K vistas2 diapositivas
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ: PHÂN PHỐI BERNOULLI por
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ: PHÂN PHỐI BERNOULLIBÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ: PHÂN PHỐI BERNOULLI
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ: PHÂN PHỐI BERNOULLIGia Sư Toán Cao Cấp - Xác Suất Thống Kê
15.8K vistas3 diapositivas
Bai giang kinh_te_quoc_te por
Bai giang kinh_te_quoc_teBai giang kinh_te_quoc_te
Bai giang kinh_te_quoc_tenguyenthixuan0405
50.6K vistas141 diapositivas
Nguyên lý thống kê chương 2 por
Nguyên lý thống kê  chương 2Nguyên lý thống kê  chương 2
Nguyên lý thống kê chương 2Học Huỳnh Bá
15.3K vistas12 diapositivas
Bai tapxstk tonghop por
Bai tapxstk tonghopBai tapxstk tonghop
Bai tapxstk tonghopQuang Trường
31.3K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Chuong2.ttuong por
Chuong2.ttuongChuong2.ttuong
Chuong2.ttuongmai_mai_yb
72.7K vistas50 diapositivas
Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế por
Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tếCác hình thức hội nhập kinh tế quốc tế
Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tếKim Huynh
11.6K vistas3 diapositivas
Bai 2 gdp por
Bai 2 gdpBai 2 gdp
Bai 2 gdptuyenngon95
35K vistas24 diapositivas
Chương 5 & 6 Tương Quan Và Hồi Quy por
Chương 5 & 6 Tương Quan Và Hồi QuyChương 5 & 6 Tương Quan Và Hồi Quy
Chương 5 & 6 Tương Quan Và Hồi QuyLe Nguyen Truong Giang
80.5K vistas19 diapositivas
Chương 4_WTO.pptx por
Chương 4_WTO.pptxChương 4_WTO.pptx
Chương 4_WTO.pptxYnNhiL19
350 vistas46 diapositivas
201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan por
 201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan 201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan
201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phanSơn DC
130.9K vistas47 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Chuong2.ttuong por mai_mai_yb
Chuong2.ttuongChuong2.ttuong
Chuong2.ttuong
mai_mai_yb72.7K vistas
Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế por Kim Huynh
Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tếCác hình thức hội nhập kinh tế quốc tế
Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế
Kim Huynh11.6K vistas
Chương 4_WTO.pptx por YnNhiL19
Chương 4_WTO.pptxChương 4_WTO.pptx
Chương 4_WTO.pptx
YnNhiL19350 vistas
201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan por Sơn DC
 201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan 201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan
201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan
Sơn DC130.9K vistas
Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số por Linh Nguyễn
Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốPhương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Linh Nguyễn176.2K vistas
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10 por thapxu
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
thapxu58.3K vistas
Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12 por Hải Finiks Huỳnh
Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12
Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12
Hải Finiks Huỳnh660.9K vistas
Tính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính por Chien Dang
Tính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tínhTính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính
Tính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính
Chien Dang41K vistas
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP por Đào Trần
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPSo sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
Đào Trần85.8K vistas
CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA & TỶ LỆ THỨC DÃY TỶ SỐ BẰNG NHAU TOÁN 7 CỰC HAY -HOÀNG THÁ... por Hoàng Thái Việt
CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA & TỶ LỆ THỨC DÃY TỶ SỐ BẰNG NHAU TOÁN 7 CỰC HAY -HOÀNG THÁ...CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA & TỶ LỆ THỨC DÃY TỶ SỐ BẰNG NHAU TOÁN 7 CỰC HAY -HOÀNG THÁ...
CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA & TỶ LỆ THỨC DÃY TỶ SỐ BẰNG NHAU TOÁN 7 CỰC HAY -HOÀNG THÁ...
Hoàng Thái Việt17.8K vistas
Bảng đánh giá thành viên trong nhóm por Diệu Linh
Bảng đánh giá thành viên trong nhómBảng đánh giá thành viên trong nhóm
Bảng đánh giá thành viên trong nhóm
Diệu Linh18.7K vistas
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh por Thùy Linh
 56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh  56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Thùy Linh270.5K vistas
Bài tập Xác suất thống kê por Học Huỳnh Bá
Bài tập Xác suất thống kêBài tập Xác suất thống kê
Bài tập Xác suất thống kê
Học Huỳnh Bá307.1K vistas
Chuyên đề phương tích và ứng dụng por lovemathforever
Chuyên đề phương tích và ứng dụngChuyên đề phương tích và ứng dụng
Chuyên đề phương tích và ứng dụng
lovemathforever76.3K vistas
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc por Anh Dũng Phan
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Anh Dũng Phan90.9K vistas
CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11... por Hoàng Thái Việt
CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11...CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11...
CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11...
Hoàng Thái Việt380.3K vistas
Tích phân từng phần por roggerbob
Tích phân từng phầnTích phân từng phần
Tích phân từng phần
roggerbob202.5K vistas

Similar a Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số

Hàm số - 5. Cực trị hàm số por
Hàm số - 5. Cực trị hàm sốHàm số - 5. Cực trị hàm số
Hàm số - 5. Cực trị hàm sốlovestem
2.4K vistas12 diapositivas
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58 por
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58lovestem
10.1K vistas14 diapositivas
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17 por
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17lovestem
4.6K vistas17 diapositivas
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28 por
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28lovestem
1.7K vistas10 diapositivas
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số por
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm sốHàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm sốlovestem
7.4K vistas10 diapositivas
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014 por
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014Chuyên đề luyện thi Đại học 2014
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014tuituhoc
13.7K vistas16 diapositivas

Similar a Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số(20)

Hàm số - 5. Cực trị hàm số por lovestem
Hàm số - 5. Cực trị hàm sốHàm số - 5. Cực trị hàm số
Hàm số - 5. Cực trị hàm số
lovestem2.4K vistas
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58 por lovestem
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
lovestem10.1K vistas
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17 por lovestem
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-1-17
lovestem4.6K vistas
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28 por lovestem
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-19-28
lovestem1.7K vistas
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số por lovestem
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm sốHàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số
Hàm số - 6. GTNN GTLN của hàm số
lovestem7.4K vistas
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014 por tuituhoc
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014Chuyên đề luyện thi Đại học 2014
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014
tuituhoc13.7K vistas
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012 por Vivian Tempest
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012
Vivian Tempest273 vistas
De thi thu lan 1 2018 dtn por tuyphuoc02
De thi thu lan 1 2018 dtnDe thi thu lan 1 2018 dtn
De thi thu lan 1 2018 dtn
tuyphuoc02502 vistas
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone por lovestem
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-cloneHàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số-clone
lovestem96 vistas
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số por lovestem
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm sốHàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
Hàm số - 1. Tính đơn điệu của Hàm số
lovestem7.8K vistas
Phieu so 02 khao sat ham so por LongV86
Phieu so 02 khao sat ham soPhieu so 02 khao sat ham so
Phieu so 02 khao sat ham so
LongV8662 vistas
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43 por lovestem
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-30-43
lovestem8.9K vistas
Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014 por Huynh ICT
Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014
Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014
Huynh ICT835 vistas
Hàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm số por lovestem
Hàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm sốHàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm số
Hàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm số
lovestem186 vistas
Đề Tham Khảo 2017 Môn Toán por nmhieupdp
Đề Tham Khảo 2017 Môn ToánĐề Tham Khảo 2017 Môn Toán
Đề Tham Khảo 2017 Môn Toán
nmhieupdp387 vistas

Más de lovestem

Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59 por
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59lovestem
642 vistas1 diapositiva
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44 por
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44lovestem
134 vistas1 diapositiva
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29 por
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29lovestem
77 vistas1 diapositiva
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18 por
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18lovestem
99 vistas1 diapositiva
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115 por
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115lovestem
56 vistas1 diapositiva
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114 por
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114lovestem
1.8K vistas25 diapositivas

Más de lovestem(20)

Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59 por lovestem
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-59
lovestem642 vistas
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44 por lovestem
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
Tích phân-3-Phương pháp biến đổi số-pages-44
lovestem134 vistas
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29 por lovestem
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
Tích phân-2-Nguyên hàm tích phân-pages-29
lovestem77 vistas
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18 por lovestem
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
Tích phân-1-Sử dụng nguyên hàm tích phân-pages-18
lovestem99 vistas
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115 por lovestem
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-115
lovestem56 vistas
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114 por lovestem
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
Tích phân-7-Câu hỏi thực tế-pages-90-114
lovestem1.8K vistas
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89 por lovestem
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-89
lovestem58 vistas
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88 por lovestem
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
lovestem10.7K vistas
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79 por lovestem
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-79
lovestem46 vistas
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78 por lovestem
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
Tích phân-5-Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng-pages-60-78
lovestem62.9K vistas
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p... por lovestem
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
Số phức-3-Căn bậc hai của số phức-Phương trình bậc hai trên tập hợp số phức-p...
lovestem8.5K vistas
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25 por lovestem
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages-25
lovestem39 vistas
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24 por lovestem
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
Số phức-2-Biểu diễn số phức-pages 13-24
lovestem12.7K vistas
Số phức-1-Số phức-pages-12 por lovestem
Số phức-1-Số phức-pages-12Số phức-1-Số phức-pages-12
Số phức-1-Số phức-pages-12
lovestem24 vistas
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71 por lovestem
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages-71
lovestem27 vistas
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70 por lovestem
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
Số phức-6-Bài toán GTNN GTLN trên tập số phức-pages 63-70
lovestem10.5K vistas
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62 por lovestem
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages -62
lovestem29 vistas
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61 por lovestem
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
Số phức-5-Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng-pages 47-61
lovestem21.7K vistas
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số... por lovestem
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
lovestem29 vistas
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số... por lovestem
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
Số phức-4-Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước-Các bài toán chứng minh số...
lovestem6.8K vistas

Último

Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doctcoco3199
5 vistas100 diapositivas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
178 vistas31 diapositivas
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vistas269 diapositivas
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
9 vistas147 diapositivas
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
6 vistas156 diapositivas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
35 vistas381 diapositivas

Último(20)

Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vistas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 vistas
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vistas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vistas
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 vistas
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 vistas
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 vistas

Hàm số - 2. Bảng biến thiên của Hàm số

 • 1. 2 BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 2.1 LÝ THUYẾT 2.1.1 Các bước vẽ bảng biến thiên của hàm số: y = f(x) • Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x), tính f (x). • Bước 2: Tìm tập xác định D của hàm số y = f (x), sau đó giải:    f’(x)=0 f’(x)>0 f’(x)<0 • Bước 3: Tính các giới hạn cần thiết (thông thường là giới hạn tại vô cùng và giới hạn tại các điểm hàm số không xác định). • Bước 4: Tiến hành vẽ bảng biến thiên. 2.1.2 Một số ví dụ Câu 1. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ? x f (x) f(x) −∞ 0 +∞ − 0 + +∞+∞ −1−1 +∞+∞ A. y = x4 − 3x2 + 1. B. y = −x4 + 3x2 + 1. C. y = x4 + 3x2 − 1. D. y = −x4 − 3x2 + 1. Lời giải. Chọn đáp án C • Cách 1: Vẽ 4 bảng biến thiên của 4 hàm số trong đáp án, từ đó ta chọn được đáp án C. • Cách 2: Từ bảng biến thiên ta thấy lim x→+∞ y = +∞ do đó hệ số của x4 phải dương. Từ đó loại được đáp án D;B. Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy hàm số có duy nhất 1 cực trị, nên y (x) chỉ đổi dấu 1 lần. Từ đó loại được đáp án A do (x4 − 3x2 + 1) = 4x3 − 6x = 2x(2x2 − 3). Câu 2. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình f(x) = 2m có đúng hai nghiệm phân biệt. x f (x) f(x) −∞ −1 0 1 +∞ − 0 + 0 − 0 + −∞−∞ 00 −3−3 00 −∞−∞ 7 lovestem .edu.vn
 • 2. A. m ≤ −3 2 . B. m = 0 m < − 3 2 . C. m = 0 m ≥ −3 2 . D. Đáp án khác. Lời giải. Chọn đáp án B Nhìn vào bảng biến thiên của hàm số, ta thấy: Phương trình f(x) − 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ 2m = 0 2m < −3 ⇔    m = 0 m < − 3 2 Câu 3. Cho bảng biến thiên của hàm số y = g(x) x g (x) g(x) −∞ 0 2 +∞ − 0 + 0 − +∞+∞ −1−1 33 −∞−∞ Hỏi hàm số y = g(x) có bao nhiêu cực tiểu, bao nhiêu cực đại ? A. 1 cực tiểu, 1 cực đại. B. 2 cực tiểu. C. 2 cực đại. D. Hàm số không có cực trị. Lời giải. Chọn đáp án A Từ bảng biến thiên ta có    max (−1;1) g(x) = −1 = g(0) min (1;3) g(x) = 3 = g(2) ⇒ Hàm số có một cực tiểu tại x = 0 và một cực đại tại x = 2 2.2 BÀI TẬP 2.2.1 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 1. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? x f (x) f(x) −∞ 1 +∞ + 0 + −∞−∞ +∞+∞ A. y = 1 3 x3 − x2 + x. B. y = x3 − 3x. C. y = −x3 + 3x. D. y = − 1 3 x3 + x2 − x. Câu 2. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? 8 lovestem .edu.vn
 • 3. x f (x) f(x) −∞ 0 2 +∞ − 0 + 0 − +∞+∞ −1−1 33 −∞−∞ A. y = −x3 + 3x2 − 1. B. y = x3 − 3x2 − 1. C. y = x3 + 3x2 + 1. D. y = −x3 − 3x2 + 1. Câu 3. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? x f (x) f(x) −∞ −1 0 1 +∞ − 0 + 0 − 0 + +∞+∞ −4−4 −3−3 −4−4 +∞+∞ A. y = x4 − 3x2 − 3. B. y = x4 + 3x2 − 3. C. y = −x4 + 2x2 + 3. D. y = x4 − 2x2 − 3. Câu 4. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? x f (x) f(x) −∞ −1 +∞ + + 22 +∞ −∞ 22 A. y = 2x + 1 x + 1 . B. y = x − 1 2x + 1 . C. y = 2x + 1 x − 1 . D. y = x + 2 x + 1 . Câu 5. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? x f (x) f(x) −∞ 0 +∞ + ln 2 + 00 +∞+∞ A. y = log2 x. B. y = log3 x. C. y = 2x . D. y = 3x . Câu 6. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ? x f (x) f(x) 0 1 +∞ + 1 + −∞−∞ +∞+∞ 9 lovestem .edu.vn
 • 4. A. y = 1 ex . B. y = ex . C. y = ln x. D. y = ln |x|. 2.2.2 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 7. Nhìn vào bảng biến thiên của hàm số, hãy cho biết đồ thị hàm số sau có mấy tiệm cận ? x f (x) f(x) −∞ 3 +∞ + + 22 +∞ −∞ 22 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 8. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x) như dưới đây: x f (x) f(x) −∞ −1 0 1 +∞ − 0 + 0 − 0 + +∞+∞ −4−4 −3−3 −4−4 +∞+∞ Hỏi đồ thị của hàm số y = f(x) có bao nhiêu cực đại ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 9. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x): x f (x) f(x) −∞ 0 1 +∞ − + 0 − +5+5 −∞ −∞ 22 −∞−∞ Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên tập xác định. A. 5. B. 4. C. 2. D. Không có giá trị lớn nhất. Câu 10. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x): x f (x) f(x) −∞ −1 0 1 +∞ + 0 − 0 + 0 − −∞−∞ 44 33 44 −∞−∞ 10 lovestem .edu.vn
 • 5. Hỏi với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = f(x) cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt ? A. m = 3. B. m = 4. C. 3 ≤ m ≤ 4. D. m > 4. Câu 11. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x): x f (x) f(x) −∞ 0 1 +∞ − + 0 − +∞+∞ −1 −∞ 22 −∞−∞ Hỏi với giá trị nào của m thì phương trình f(x) = m có hai nghiệm phân biệt ? A. m = 2. B. m = −1. C. −1 ≤ m ≤ 2. D. −1 < m < 2. 2.2.3 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 12. Từ bảng biến thiên sau hãy chỉ ra số cực trị của hàm số. x f (x) f(x) −2 0 1 +∞ + − + −3−3 22 −∞ −∞ +∞+∞ A. 0. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 13. Tìm m để hàm số y = 2x3 + 3mx2 − 2m + 3 đồng biến trên khoảng (1; 2). A. m ≤ 2. B. m < 2. C. m > 2. D. m ≥ 2.. Câu 14. Tìm m để hàm số y = m sin x + 1 sin x + m nghịch biến trên khoảng (0; π 2 ). A. −1 ≤ m ≤ 1. B. −1 < m < 1. C. m > 1. D. m < 1. Câu 15. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên tập D = R{1} và có bảng biến thiên: x f (x) f(x) −∞ −1 3 +∞ − − 0 + +∞+∞ −∞ +∞ −2−2 +∞+∞ Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai ? A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; 2018] là -2. B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −2. C. Hàm số không có tiệm cận ngang. D. Hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng. Câu 16. Tìm m để phương trình |x4 − 5x2 + 4| = log2 m có 8 nghiệm phân biệt ? A. 0 < m < 4 √ 29. B. Đáp án khác. C. 1 < m < 4 √ 29. D. − 4 √ 29 < m < 4 √ 29. 11 lovestem .edu.vn
 • 6. 2.2.4 CÂU HỎI Ở MỨC ĐỘ NÂNG CAO Câu 17. Hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ? x f (x) f(x) −∞ 1 2 +∞ + 0 − + −∞−∞ 33 00 +∞+∞ A. Hàm số có 2 điểm cực trị. B. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại. C. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu. D. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất l. Lời giải. Chọn đáp án A Ta có    max (0.5;1.5) f(x) = −1 = f(1) min (1.5;3) f(x) = 3 = f(2) ⇒ Hàm số đạt hai cực trị. Chú ý: Điểm sai thường gặp ở bài tập này ở chỗ hàm số f(x) không có đạo hàm tại điểm x = 2. Do đó nhiều bạn sẽ cho rằng hàm số không chỉ có một cực trị. Nhưng điều kiện f (x0) = 0 chỉ là điều kiện cần để x0 là cực trị cùa hàm số. Qua bài tập này cho thấy, hàm số vẫn có thể đạt cực trị tại những điểm mà đạo hàm không xác định. Câu 18. Cho bảng biến thiên của đồ thị hàm số y = f(x) : x f (x) f(x) −∞ −2 2 5 2 +∞ − − 0 + +∞+∞ 22 2 7 4 7 4 +∞+∞ Tìm tập hợp các điểm m để phương trình f(x) − m = 0 có hai nghiệm phân biệt. A. 7 4 ; 2 ∪ [22; +∞). B. [22; +∞). C. 7 4 , +∞ . D. 7 4 ; 2 ∪ [22; +∞). Câu 19. Cho hàm số bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + 1 có dạng bảng biến thiên như sau: x f (x) f(x) −∞ 0 x1 x2 +∞ − − 0 + 0 − +∞+∞ f(x1)f(x1) f(x2)f(x2) −∞−∞ Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. b < 0, c < 0. B. b > 0, c > 0. C. b > 0, c < 0. D. b < 0, c > 0. 12 lovestem .edu.vn
 • 7. Câu 20. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f(x)+m = 0 có nhiều nghiệm thực nhất . x f (x) f(x) −∞ 0 2 4 +∞ − 0 + + 0 − +∞+∞ 11 +∞ −∞ 1515 −∞−∞ A. m ≤ −1 m ≥ 15 . B. m > 1 m ≤ −15 . C. m < −1 m > 15 . D. m ≥ −1 m ≤ −15 . Câu 21. Phương trình (x − 1)2x = x + 1 có bao nhiêu nghiệm thực ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. Câu 22. Số nghiệm thực của phương trình 2x = log2(8 − x) là: A. 2. B. 1. C. 3. D. 0. Câu 23. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = (m + 1)x + 2m + 2 x + m nghịch biến trên khoảng (−1; +∞). A. m ∈ (−∞; 1) ∪ (2; +∞). B. m ≥ 1. C. −1 < m < 2. D. 1 ≤ m < 2. Câu 24. Tìm m để phương trình 4x −2x+3 +3 = m có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (1; 3). A. −13 < m < −9. B. 3 < m < 9. C. −9 < m < 3. D. −13 < m < 3. Lời giải. Đặt t = 2x > 0 ⇒ 1 < x < 3 ⇔ 2 < t < 8. Phương trình trở thành: t2 − 8t + 3 = m (∗) Bảng biến thiên của hàm số f(t) = t2 − 8t + 3 trên khoảng (2; 8): x f (x) f(x) 2 4 8 − 0 + −9−9 −13−13 33 Phương trình ban đầu có nghiệm ⇔ (∗) có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (2; 8) ⇔ −13 < m < −9 13 lovestem .edu.vn