Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Tham khảo luận văn tại http://luanvan.forumvi.com Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

 • Sé el primero en comentar

Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

 1. 1. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -1- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX............................................................................6 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex.......................................................................................................................6 1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty ...................................................7 Các phòng chức năng, phân xưởng sản xuất........................................................9 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.........................................11 1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex. .14Sổ chi tiết........................................................................................................15Sổ cái...............................................................................................................15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX....18 2.1. Hệ thống tài liệu phục vụ cho phân tích tình hình tài chính.................................18 2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex...............................................................................................................19 2.2.1. Phương pháp so sánh..........................................................................................20 2.2.2. Phương pháp loại trừ........................................................................................20 2.3.Nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex......................................................................................................................21 2.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính................................................................21 2.3.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex............................................................................................32 2.3.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh...........................................................................39 2.3.4 Phân tích rủi ro tài chính đối với công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex.....................................................................................................................44 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX.............................................................................................48 3.1. Đánh giá thực trạng về phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex.................................................................................................48 3.1.1. Những ưu điểm....................................................................................................48 3.1.2. Những tồn tại.....................................................................................................50 3.2. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex........................................................................................................50 3.2.1. Hoàn thiện về tài liệu phân tích........................................................................50 3.2.2. Hoàn thiện về phương pháp phân tích................................................................51 3.2.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích tình hình tài chính.........................................51 3.2.4. Các kiến nghị khác.............................................................................................55Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 2. 2. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -2- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban kiểm soát TSCĐ Tài sản cố định TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình TSCĐVH Tài sản cố định vô hình CPXDCBDD Chi phí xây dựng cơ bản dở dang CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp TSNH Tài sản ngắn hạn LNST Lợi nhuận sau thuế GVHB Giá vốn hàng bánNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 3. 3. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -3- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUSƠ ĐỒ/ BẢNG BIỂU TÊN SƠ ĐỒ/ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1 Cơ cấu tổ chức của công ty Sơ đồ 2 Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chung Sơ đò 3 Cơ cấu tổ chức bộ máy phòng tài chính kế hoạch Bảng phân tích tình hình tài sản của Công ty cổ phần Bảng 1 đá ốp lát cao cấp Vinaconex( Năm 2007) Bảng phân tích tình hình tài sản ngắn hạn của Công Bảng 2 ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex( Năm 2007) Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ Bảng 3 phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex( Năm 2007) Phân tích tình hình thanh toán của Công ty CP đá ốp Bảng 4 lát cao cấp Vinaconex năm 2007 Bảng phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán của Bảng 5 công ty Bảng 6 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của công tyNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 4. 4. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -4- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnhtranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khókhăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳngđịnh được mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kếtquả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệpphải luôn quan tâm đến tình hình tài chính vì nó quan hệ trực tiếp tới hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp chocác doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạtđộng tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanhnghịêp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân vàmức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng,hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như những rủi ro và triển vọng trongtương lai của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu,những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinhtế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chínhdoanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài chính tàisản, nguồn vốn các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt độngsản xuất kinh doạnh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báocáo tài chính cung cấp là chưa đủ vì nó không giải thích được cho nhữngngười quan tâm biết rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro, triểnvọng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chínhsẽ bổ khuyết cho sự thiếu hụt này. Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex,được sự hướng dẫn của thầy giáo PGS. TS Nguyễn Ngọc Quang và sự giúpNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 5. 5. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -5- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng tài chính kế hoạch, tôi đã từng bước làmquen với thực tế, vận dụng những lý luận đã tiếp thu từ nhà trường vào thựctế. Xuất phát từ nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của việc phân tíchtình hình tài chính, tôi đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và hoàn thành chuyênđề: “ Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấpVinaconex”Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Tây, tháng 04 năm 2008 Sinh viên Nguyễn Phương ThuýNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 6. 6. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -6- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đá ốp lát caocấp Vinaconex. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX Tên quan hệ quốc tế: VINACONEX ADVANCED COMPOUND STONE JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt: VICOSTONE Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Phú cát- Thạch Thất- Hà Tây Ngày 19 tháng 12 năm 2002, Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex - tiềnthần của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex được thành lập theoQuyết định số 1719QĐ/VC – TCLĐ của chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xuấtnhập khẩu xây dựng Viêt Nam – Vinaconex. Ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ trưởng Bộ xây dựng ký Quyết định số2015/QĐ – BXD chuyển Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex thuộc Tổngcông ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần đá ốp látcao cấp Vinaconex. Ngày 02 tháng 06 năm 2005, Công ty chính thức đi vào hoạt động theohình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000293 doSở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp, vốn điều lệ đăng ký là30.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ vốn nhà nước là 51%. Ngày 14 tháng 03 năm 2007, ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 của Công tyđã quyết định tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000đồng.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 7. 7. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -7- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex thực hiện theo mô hình quản lý trực tuyến trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ của người lao động. Theo cơ cấu này các nhiệm vụ quản lý được chia cho các bộ phận chức năng nhất định. Sơ đồ 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC Phòng Tài chính –Kế hoạch Phòng Tổ chức – Lao ®éng Phân xưởng Bretonstone Phòng Công nghệ - Chất Phân xưởng Terastone - Phòng Hµnh chÝnh –Kế toán trưởng Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng KD – XNK Phòng Kỹ thuật kỹ thuật sản xuất thiết bị kinh doanh Phòng Đầu tư Phòng Vật tư Nghiền sàng Qu¶n trÞ lượng • Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp thường kỳ mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, bầu ra HĐQT và BKS là cơ quan thay mặt ĐHĐCĐ quản lý Công ty giữa hai kỳ Đại hội.: Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 8. 8. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -8- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 • Hội đồng quản trị: HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danhCông ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ Công ty theo quy địnhcủa pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ.HĐQT có trách nhiệm hoạch định chính sách cho từng thời kỳ phù hợp vớitình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở những định hướng chiếnlược đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT có 05 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm. Nhiệm kỳcủa HĐQT là 05 năm, các thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệmkỳ không hạn chế. • Ban kiểm soát BKS do ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên, thực hiện giám sát HĐQT,Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh củaCông ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những côngviệc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của BKS. Nhiệm kỳ của BKS là 05năm, thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. • Giám đốc Giám đốc là người thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, chịutrách nhiệm điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty,chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước phápluật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng khôngquá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. • Các Phó Giám đốc Các phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, điều hành các lĩnhvực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu tráchnhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó giám đốccông ty do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghịcủa Giám đốc công ty.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 9. 9. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN -9- KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Các phòng chức năng, phân xưởng sản xuất Cơ cấu tổ chức của Công ty luôn được kiện toàn đảm bảo phù hợp với đặcđiểm, tình hình của Công ty trong từng giai đoạn phát triển cụ thể, là cơ sởđảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuấtdược quy định rõ ràng; quan hệ phối hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vịđược củng cố, từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vịnói riêng và của toàn Công ty nói chung. Hiện tại, công ty có 07 phòng chức năng và 03 phân xưởng sản xuất, baogồm: • Phòng Tổ chức – Lao động Phòng Tổ chức – Lao động là phòng chuyên môn có chức năng làm đầumối tham mưu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong lĩnh vực quảnlý, hoạch định các chính sách phát triển nguồn nhân lực. Các công tác chủ yếucủa phòng bao gồm: - Thực hiện các công tác về tổ chức - lao động - tiền lương - Thực hiện công tác Đảng vụ, thanh tra - Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng • Phòng Hành chính- Quản trị Phòng Hành chính- Quản trị là phòng chuyên môn có chức năng làm đầumối tham mưu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong lĩnh vực đảmbảo tốt môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cánbộ công nhân viên. . Các công tác chủ yếu của phòng bao gồm: - Thực hiện công tác hành chính - quản trị; - Thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, • Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch là phòng chuyên môn có chức năng làm đầumối tham mưu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong lĩnh vực tàichính, kế toán nhằm quản lý hiệu quả các nguồn vốn của công ty. Tổ chứccông tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểmNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 10. 10. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 10 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4toán nội bộ đối với mọi hoạt động kinh tế của công ty theo đúng quy định vềkế toán – tài chính của Nhà nước. • Phòng Vật tư Phòng Vật tư là phòng chuyên môn có chức năng làm đầu mối tham mưugiúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong công tác quản lý vật tư, thànhphẩm. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, lập kế hoạch vậttư, chủ trì đề xuất phương án mua sắm vật tư, nguyên liệu, phụ tùng đảm bảotính liên tục của quá trình sản xuất. • Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu. Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu là phòng chuyên môn có chức nănglàm đầu mối tham mưu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong lĩnhvực tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường trong nước và quốc tế các sảnphẩm của Công ty. Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn hàng cung ứng vật tư,nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế bảo đảm cho công tác sản xuất được liêntục. • Phòng Đầu tư: Phòng Đầu tư là phòng chuyên môn có chức năng làm đầu mối tham mưugiúp việc cho HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác lập kế hoạch đầu tư,quản lý các dự án đầu tư, hoàn tất thủ tục quyết toán đối với các dự án đầu tưhoàn thành. • Phòng Công nghệ - Chất lượng Phòng Công nghệ - Chất lượng là phòng chuyên môn có chức năng làmđầu mối tham mưu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong công táchoạch định kế hoạch chất lượng, xây dựng và điều phối thực hiện hệ thốngquản lý đảm báo chất lượng trong toàn Công ty. Phòng Công nghệ - Chất lượng chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triểnmẫu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu thị trường, xây dựng quy trình vàcông thức sản xuất, chuyển giao cho đến khi sản xuất đại trà đạt tiêu chuẩn vàyêu cầu đề ra đồng thời là đơn vị chủ trì thực hiện hệ thống ISO 9001-2000Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 11. 11. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 11 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 • Phòng Kỹ thuật: Phòng Kỹ thuật là phòng chuyên môn có chức năng làm đầu mối thammưu giúp việc cho HĐQT và Giám đốc công ty trong công tác quản lý thiếtbị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Công ty; chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch,chương trình và điều phối, thanh kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình bảotrì, bảo dưỡng thiết bị móc; Hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển và tổchức thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong toàncông ty; chủ trì chương trình nội địa hoá của Công ty. • Phân xưởng Terastone và Bretonstone: Nhiệm vụ chính của hai phân xưởng này là tổ chức sản xuất ra các sảnphẩm đá ốp lát nhân tạo cao cấp theo kế hoạch, mẫu mã, chất lương, kỹ thuậtvà tiến độ đã được lãnh đạo công ty phê duyệt. • Phân xưởng Nghiền sàng: Nhiệm vụ chính của Phân xưởng Nghiền sàng là tổ chức sản xuất cungcấp đủ nguyên liệu đầu vào (bao gồm nguyên liệu đá hạt và cát sấy) đảm bảochất lượng theo yêu cầu công nghệ và số lượng cho hai phân xưởng Terastonevà Bretonstone1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty a. Chức năng của Công ty • Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; • Khai thác, chế biến các loại khoáng sản; • Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá; • Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội ngoại thất; • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên phụ liệu sản xuất, tiêu dùng;Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 12. 12. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 12 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 • Đại lý; • Buôn bán vật tư thiết bị luân chuyển và thanh xử lý; • Xây dựng công trình điện có cấp điện áp đến 35KV; • San lấp mặt bằng; • Sản xuất và buôn bán bao bì bằng giấy, nhựa PE, mỹ phẩm, xà phòng, các chất tẩy rửa; • Sản xuất gia công các sản phẩm bằng gỗ, các sản phẩm bằng da; • Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc xuất khẩu, sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và matít; • Sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thổ, hải sản; • Tư vấn đầu tư( không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế và kế toán); • Tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực sản xuất; • Mua bán máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất bao bì; • Chuyển giao công nghệ; • Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; b. Hoạt động sản xuất Công ty có một nhà máy được đầu tư theo hình thức chuyển giao công nghệ độc quyển, hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại, tính tự động hoá cao.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 13. 13. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 13 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Dây chuyền sản xuất của nhà máy bao gồm hai xưởng sản xuất chính cho ra các sản phẩm đá ốp lát nhân tạo: đá Bretonstone, Terastone, Hi-tech Stone, một xưởng nghiền sàng cung cấp nguyên liệu đá hạt đầu vào cho hai xưởng sản xuất chính nói trên. Cả ba dòng sản phẩm đá ốp lát nhân tạo của Vicostone được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, tự động hoá, sử dụng công nghệ vật liệu mới, cung cấp cho người sử dụng những sản phẩm độc đáo, mang nhiều tính năng vượt trội so với đá tự nhiên , đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của các nhà thi công công trình và thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên những ưu thế vượt trội của sản phẩm đá ốp lát VICOSTONE chính là: ngoài bí quyết về công thức phối liệu(đã được tối ưu hoá). Công ty sử dụng công nghệ rung ép hỗn hợp liệu trong môi trường chân không, ở tần số định trước để tạo độ đặc chắc tuyệt đối của tấm đá. Công nghệ này cho phép kết dính các nguyên liệu khô(được tạo ra từ các loại đá nguyên liệu trong tự nhiên) bằng chất kết dính hữu cơ chuyên dụng hoặc vô cơ tạo thành loại đá nhân tạo có độ chắc chắn tuyệt đối, màu sắc theo ý muốn, không thấm nước và độ bền cao. c. Hoạt động kinh doanh Hiện nay, VICOSTONE là Công ty sản xuất đá ốp lát cao cấp nhân tạo duy nhất ở Đông Nam Á và là một trong hai công ty duy nhất và có quy mô lớn nhất Châu Á. Hiện tại, trên 90% sản phẩm của Công ty được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và có mặt tại trên 30 nước ở 5 châu lục, trong đó có những thị trường lớn như Úc, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hongkong, Bỉ, Nam Phi, Canada, Isael…Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 14. 14. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 14 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A41.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấpVinaconex a. Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex áp dụng hệ thống tài khoản Công ty được áp dụng tất cả các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán như chế độ đã ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 23/03/2006 của Bộ tài chính. b. Hình thức kế toán mà Công ty áp dụng Công ty hiện đang sử dụng phần mềm kế toán và áp dụng hình thức nhật ký chung Sơ đồ trình tự của hình thức nhật ký chung:Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, chínhxác, kế toán ghi nhật ký chung theo trình tự thời gian. sau khi ghi nhật kýchung số liệu lần lượt chuyển đến sổ cái đồng thời ghi vào sổ nhật ký chuyêndùng... Sơ đồ 2: TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CỦA HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNGNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 15. 15. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 15 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Sổ nhật ký Chứng từ gốc Sổ chi tiết chuyên dùng Nhật ký chung Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính c. Tổ chức bộ máy kế toán của Công tyĐể làm tốt công tác phân tích tình hình tài chính đồng thời cung cấp cho Banlãnh đạo những thông tin về tình hình tài chính của Công ty, những thông sốthống kê chính xác, kịp thời và cụ thể hàng tháng về tình hình tài chính củaCông ty, bộ máy kế toán của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconexđược tổ chức theo hình thức kế toán tập trung Sơ đồ 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Kế toán trưởng Phó phòng TC-KHNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 16. 16. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 16 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Kế toán Kế Kế toán quỹ tiền toán Kế Kế toán Kế toán theo mặt; Kế toán doanh thuế; dõi Lương toán tổng thu, giáhợp; ngân Vật tư ; nhập – và các chi thành, xuất khoản phí,TSC hàng; TP; Công Công Công cụ vật tư, trích quản Thủ Đ, Công theo lý chi quỹvật tư nợ nợ phải dụng thu; cụ lương; phínhập phải cụ dụng Báo cáo trả hàngkhẩu gửi đại cụ thống lý kê Trong đó: Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước Giám đốc về việc chỉ đạo thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê kế hoạch, thông tin kinh tế và hạch toán kế toán trong công ty. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về việc tổ chức và chỉ đạo công tác tài chính trong công ty. Kế toán trưởng có quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp công việc của tất cả các nhân viên kế toán tại công ty, Có quyền yêu cầu các đơn vị trong công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu pháp quy và các tài liệu khác cần thiết cho công tác kế toán. Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tập hợp số liệu đã ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định Kế toán tài sản cố định cập nhật theo dõi tình hình tăng giảm tài sản, tính khấu hao theo định kỳ. Kế toán ngân hàng quan hệ giao dịch với ngân hàng về các khoản tiền vay, tiền gửi, các khoản thanh toán của công ty tại ngân hàng; công nợ phải trả theo dõi công nợ phải trả cho các nhà cung cấp, đối chiếu công nợ Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 17. 17. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 17 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 cuối tháng với các nhà cung cấp phát sinh trong tháng để có kế hoạch thanh toán. Kế toán thành phẩm theo dõi nhập- xuất- tồn kho thành phẩm, tính giá thành sản phẩm, doanh thu và theo dõi công nợ phải thu của các khách hàng, theo dõi hàng gửi đại lý. Kế toán thuế tính các khoản thuế hàng năm mà công ty phải nộp cho nhà nước, các khoản thuế được khấu trừ và hoàn thuế GTGT. kế toán vật tư, công cụ dụng cụ có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh, phản ánh tồn kho và phân bổ công cụ dụng cụ kế toán vật tư, công cụ dụng cụ có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh thực tế đối chiếu với kho Kế toán thanh toán trong công ty: tạm ứng, hoàn ứng và các khoản thanh toán bằng tiền mặt: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có nhiệm vụ tính tiền lương cho CBCNV hàng tháng và các khoản trích nộp theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ); báo cáo thống kê Kế toán tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong tháng và báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm. Thủ quỹ có nhiệm vụ quản lý tình hình thu chi tiền mặt Việc phân chia nhiệm vụ của bộ phận kế toán tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX là khá rõ ràng, rành mạch. mỗi kế toán viên phụ trách một mảng riêng trong công tác hạch toán và quản lý tài chính đồng thời có sự gắn bó chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 18. 18. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 18 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc hoạtđộng kinh doanh của bất kỳ một công ty nào nhằm giải quyết các mối quan hệkinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình tháitiền tệ. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểmtra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ. Qua đó,người sử dụng thông tin có thể đánh giá đúng thực trạng tài chính của công ty,nắm vững tiềm năng, xác định chính xác hiệu quả kinh doanh cũng nhưnhững rủi ro trong tương lai và triển vọng của công ty. Thông tin về tình hình tài chính rất hữu ích đối với việc quản trị công tyvà cũng là nguồn thông tin quan trọng đối với những người ngoài công ty.Đối với phân tích tình hình tài chính không những cho biết tình hình tài chínhcủa công ty tại thời điểm báo cáo mà còn cho thấy những kết quả hoạt độngcủa công ty đạt được trong hoàn cảnh đó. Mục đích của phân tích tình hình tài chính là giúp người sử dụng thôngtin đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng củacông ty. Bởi vậy, phân tích tình hình tài chính của công ty là mối quan tâmcủa ban giám đốc, hội đồng quản trị, các nhà đầu tư, các cổ đông, các kháchhàng, chủ nợ, …2.1. Hệ thống tài liệu phục vụ cho phân tích tình hình tài chính Để tiến hành phân tích tình hình tài chính phải sử dụng nhiều tài liệukhác nhau trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính rất hữuích đối với việc quản trị doanh nghiệp và là nguồn thông tin chủ yếu đối vớinhững người ngoài doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm:Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 19. 19. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 19 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4Bảng cân đối kế toán: là một báo cáo kế toán tài chính chủ yếu phản ánh tổngquát tình hình tài sản của công ty theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tàisản ở một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán phản ánh mối quan hệcân đối tổng thể giữa tài sản và nguồn vốn của công ty thể hiện ở phươngtrình cơ bản sau: TÀI SẢN= NỢ PHẢI TRẢ+ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮUBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là một báo cáo kế toán tài chính phảnánh tổng hợp doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty. Ngoài ra,báo cáo này còn phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ của công ty đối vớinhà nước cũng như tình hình thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, đượcgiảm. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng là báo cáo tài chính quantrọng cho nhiều đối tượng khác nhau nhằm phục vụ cho việc đánh giá hiệuquả kinh doanh và sinh lời của công ty.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hìnhthành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của công ty. Thông tinvề lưu chuyển tiền tệ của công ty cung cấp cho người sử dụng thông tin cơ sởđể đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền và việc sử dụng những khoản tiềnđã tạo ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần đáốp lát cao cấp VinaconexCác công cụ chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của công ty:Trên bảng cân đối kế toán với tổng tài sản, nguồn vốn để đánh giá từng khoảnmục so với quy mô chung.Phân tích theo chiều ngang: Phản ánh sự biến động khác của từng chỉ tiêu làmnổi bật xu thế và tạo nên mối quan hệ của các chỉ tiêu phản ánh trên cùng mộtdòng báo cáoNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 20. 20. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 20 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A42.2.1. Phương pháp so sánh So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để đánhgiá kết quả, xác định xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích. Vì vậy đểtiến hành so sánh phải giải quyết những vấn đề cơ bản như xác định số gốc đểso sánh, xác định điều kiện so sánh và mục tiêu so sánh Trị số của chỉ tiêu kỳ phân tíchTỷ lệ % HT kế hoạch = x 100 Trị số của chỉ tiêu kỳ gốc + So sánh bằng số tương đối liên hệ: được thực hiện bằng cách liên hệ chỉ tiêu phân tích với một chỉ tiêu khác có mối quan hệ mật thiết với nó nhằm đánh giá tốt hơn chất lượng công tác + So sánh bằng số tương đối kết hợp: thực chất là việc kết hợp giữa so sánh giản đơn và liên hệ nhằm xác định mức biến động tương đối bằng số tuyệt đối Mức tăng Trị số của chỉ Trị số của chỉ Tỷ lệ % HTKHgiảm của chỉ = tiêu kỳ phân - tiêu kỳ kế x của chỉ tiêu liêntiêu phân tích tích hoạch hệ2.2.2. Phương pháp loại trừ Trong phân tích kinh doanh , nhiều trường hợp cần nghiên cứu ảnh hưởngcủa các nhân tố tới kết quả kinh doanh nhờ phương pháp loại trừ. Loại trừ làphương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả sảnxuất kinh doanh bằng cách loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố khác. Số lợinhuận thu được trong sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm bất kỳ có thểchịu ảnh hưởng của các nhân tố: Lượng hàng hoá bán ra, suất lợi nhuận trênmột đơn vị sản phẩm. Cả hai nhân tố trên đồng thời ảnh hưởng tới lợi nhuận,Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 21. 21. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 21 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4để nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tốkhác. Muốn vậy, có thể dựa vào mức biến động của từng nhân tố .2.3.Nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đá ốp látcao cấp Vinaconex2.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính Đánh giá khái quát tình hình tài chính nhằm cung cấp thông tin cho tất cảmọi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của công ty biết được khảnăng tài chính của công ty ở trạng thái như thế nào, để từ đó đưa ra các quyếtđịnh ứng xử cho phù hợp. Để đảm bảo độ tin cậy của các quyết định ngoàiviệc cung cấp thông tin tài chính là cơ bản, còn tham khảo các thông tin vềmôi trường xung quanh như chiến lược phát triển dài hạn của công ty, cầu thịtrường về sản phẩm.... Để biết sâu về tình hình tài chính, về khả năng tự tài trợ về mặt tài chính,mức độ tự chủ trong sản xuất kinh doanh và những khó khăn mà công ty gặpphải ta phải phân tích các chỉ tiêu sau( căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm2006.2007) : Vốn chủ sở hữu Hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu = Tổng nguồn vốn 35.370.848.699 + Đ ầu năm = = 0.092 383.642.766.965 182.847.594.627 + Cuối năm = = 0.387 471.624.459.079Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 22. 22. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 22 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Chỉ tiêu này cho biết tại thời điểm phân tích công ty có một đồng vốn thìcó bao nhiêu đồng vốn chủ sở hữu. Đối với công ty thì hệ số tài trợ vốn chủsở hữu cuối năm so với đầu năm tăng 4.2 lần tuy chưa cao nhưng cũng chứngtỏ càng ngày công ty càng chủ động trong các hoạt động tài chính, tuy nhiênchỉ tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào ngành nghề kinh doanh. Để biết khả năngthanh toán của vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền đối với nợ ngắnhạn ta có hệ số thanh toán nhanh: Tiền + các khoản tương đương tiền Hệ số thanh toán nhanh = Nợ ngắn hạn 2.482.099.319 + Đầu năm = = 0.0208 119.252.451.291 16.510.264.920 + Cuối năm = = 0.075 219.783.560.646 Chỉ tiêu này cao quá hoặc thấp quá đều không tốt do vậy công ty phải cókế hoạch thu chi tiền một cách khoa học sao cho có hệ số 0,5=< k<= 1 là tốtSo với đầu năm hệ số thanh toán nhanh của công ty tăng lên tức là công tyngày càng có khả năng thanh toán thì rủi ro tài chính giảm Tổng tài sảnHệ số thanh toán bình thường= Tổng nợ phải trả 383.642.766.965 + Đầu năm = = 1.1015 348.271.918.266 472.624.759.079 + Cuối năm = = 1.633Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 23. 23. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 23 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 288.776.864.452 Hệ số thanh toán bình thường cuối năm cao hơn đầu năm chứng tỏ công tyngày càng chủ động trong hoạt động tài chính. Tuy nhiên để đảm bảo thì côngty cần phải duy trì một hệ số phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh củacông ty. Lợi nhuận sau thuếHệ số lợi nhuận sau thuế =So với tài sản ( ROA) Tài sản bình quân 5,621,985,847 + Năm 2006 = = 0.015 378,949,118,979 41,149,093,324 + Năm 2007 = = 0.096 427,633,613,022 Trong một kỳ hoạt động : Năm 2006 công ty bỏ ra 1đồng tài sản thì thuđược 0.015đ lợi nhuận sau thuế, đến cuối năm 2007 công ty bỏ ra 1 đồng tàisản thì thu được 0.096 đ lợi nhuận sau thuế, điều này chứng tỏ hiệu quả sửdụng tài sản của công ty ngày càng tốt. Lợi nhuận sau thuếHệ số lợi nhuận sau thuế =So với VCSH( ROE) Vốn chủ sở hữu bình quân 5,621,985,847 + Năm 2006 = = 0.193 29,071,818,084 41,149,093,324 + Năm 2007 = = 0.378 108,773,566,284Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 24. 24. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 24 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4Năm 2006 công ty bỏ ra 1đồng vốn chủ sở hữu thì thu được 0.193đồng lợinhuận sau thuế. Năm 2007 công ty bỏ ra 1 đồng vốn chủ sở hữu thì thu được0.378 đồng lợi nhuận sau thuế. Điều này chứng tỏ công ty sử dụng vốn chủ sởhữu ngày càng tốt.Tuy nhiên để đánh giá chính xác các chỉ tiêu trên ta cần phải so sánh với cáccông ty có cùng ngành nghề kinh doanh, cùng quy mô hoạt động.Phân tích cấu trúc tài chính của công ty Đối tượng phân tích chủ yếu là các chỉ tiêu kinh tế trên bảng cân đối kếtoán qua các năm, việc phân tích giúp cho các nhà quản lý đánh giá tình hìnhtài chính của Công ty một cách tổng quát nhất về sử dụng vốn và nguồn vốn.Sau khi so sánh đối chiếu số liệu theo nguyên tắc: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Qua bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2007 ta thấy rằng sự tăng lên mộtcách rõ rệt về tài sản cũng như nguồn vốn vào cuối năm so với đầu năm là:471.624.459.079-383.642.766.965=87.981692.114đ tương ứng là 122.93%Điều này chứng tỏ công ty đã mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinhdoanh. Tuy nhiên qua sự so sánh trên chúng ta chưa thể kết luận một cách đầyđủ Công ty làm ăn đạt hiệu quả cao hay thấp, có bảo toàn và phát triển vốncủa mình một cách đầy đủ hay không mà chúng ta phải tiếp tục xem xét quacác phần phân tích tiếp theo. Trong sự tăng lên của phần tài sản phải kể đến sự tăng lên của tiền vàcác khoản tương đương tiền: 16.510.264.920 - 2.482.099.318 =14.028.165.601đ tương đương 665% đặc biệt là tiền gửi ngân hàng. Hàng tồnkho so với đầu năm tăng cao: 145.318.672.782 - 94.357.367.666 =50.961.305.116đ tăng 154.01% điều này chúng ta cũng chưa khẳng định đượcđiều gìNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 25. 25. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 25 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Trong sự tăng lên của phần nguồn vốn là do nợ và vay ngắn hạn tăng sovới đầu năm: 186.196.094.686 - 90.356.663.950 = 95839.430.736đ tăng206.07% và sự tăng lên của nguồn vốn chủ sở hữu, năm 2007 Công ty huyđộng vốn từ 30 tỷ lên 100 tỷ bằng cách phát hành cổ phiếu để đầu mở rộngsản xuất, góp vốn liên doanh tái cơ cấu lại tài chính. Hiện nay các cổ đông chỉcó thể góp thêm vốn cổ phần khi họ nhìn thấy thực tế kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh của Công ty.a. . Phân tích cơ cấu tài sảnCơ cấu tài sản của công ty phụ thuộc vào đặc điểm của ngành nghề kinhdoanh, điều kiện trang bị vật chất kỹ thuật của công ty đối với quá trình sảnxuất kinh doanh. Mỗi một công ty cần xây dựng một cơ cấu tài sản phù hợpvới đặc điểm của ngành nghề kinh doanh để góp phần nâng cao kết quả củaquá trình sản xuất.Căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm 2007 ta lập bảng phân tích cơ cấu tàisản của Công ty :Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 26. 26. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 26 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4BẢNG 1:BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX( NĂM 2007) So sánh số cuối kỳ so với Số đầu năm Số cuối năm đầu năm CHỈ TIÊU Số tiền % Số tiền % +- % TÀI SẢN NGẮN 40. 236,578,382,35 50.A 154,961,247,885 81,617,134,474 152.67 HẠN 4 9 21 Tiền 2,482,099,319 1.6 16,510,264,920 7.0 14,028,165,601 665.172 Đầu tư ngắn hạn - - 9,500,000,000 4.0 9,500,000,000 Các khoản phải thu 31. 21.3 49,179,331,944 49,916,523,590 737,191,646 101.50 NH 7 1 60. 145,318,672,78 61.4 Hàng tồn kho 94,357,367,666 50,961,305,116 154.01 9 2 4 Dự phòng giảm giá2 - - - - - hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn5 8,942,348,956 5.8 15,332,921,067 6.5 6,390,572,111 171.46 khác TÀI SẢN DÀI 59. 235,046,076,72 49.B 228,681,519,080 6,364,557,640 188 HẠN 6 0 8 99. 198,460,195,16 84.I Tài sản cố định 227,103,920,567 (28,643,725,403) 87.39 3 4 4 99. 193,040,250,88 97.1 TSCĐHH 226,619,547,815 (33,579,296,934) 85.18 8 1 32 TSCĐ thuê tài chính - - - - -3 TSCĐVH 177,103,997 0.1 172,910,527 0.1 (4,193,470) 97.634 CPXD DD 307,268,755 0.1 5,247,033,756 2.6 4,939,765,001 1,707.64 Các khoản đầu tư 14.II - - 35,000,000,000 35,000,000,000 tài chính dài hạn 9 Đầu tư vào công ty1 - - - - - con Đầu tư vào công ty 17.2 - - 35,000,000,000 35,000,000,000 liên kết, liên doanh 6II Tài sản dài hạn 1,577,598,513 0.7 1,585,881,556 0.7 8,283,043 100.53I khác1 CP trả trước dài hạn 1,577,598,513 0.7 1,385,124,056 0.7 (192,474,457) 87.80 Tài sản thuế thu2 - - - - - nhập hoãn lại3 Tài sản dài hạn khác - - 200,757,500 0.1 200,757,500 471,624,459,07 Tổng tài sản 383,642,766,965 100 9 100 87,981,692,114 122.933 Nhìn vào bảng trên ta thấy tổng tài sản cuối kỳ so với đầu năm tăng87.981.692.114đ tương ứng 122,933% trong đó tài sản ngắn hạn tăngNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 27. 27. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 27 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A481,617,134,474đ và chiếm 0,2% tổng tài sản. Bên cạnh đó tỷ trọng và giá trịtài sản dài hạn của công ty vào cuối năm giảm. Điều này cho thấy trong năm2007 công ty mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng quy môtài sản sử dụng lại giảm cụ thể như sau:• Đối với tài sản dài hạn Tài sản dài hạn giảm 28,643,725,403đ với tỷ lệ giảm từ 99,3 đầu nămxuống 84,4 vào cuối năm. Đây không thể nhận định rằng cơ sở vật chất, máymóc của công ty trong năm 2007 không được tăng cường đầu tư mà do máymóc thiết bị nhà xưởng mới được đầu tư xây dựng cùng với công ty với dâychuyền công nghệ hiện đại, việc sử dụng tài sản hợp lý. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty tăng lên rất nhiều từ chỗđầu năm CPXDCB DD là 307,268,755 đ đến cuối năm 5,247,033,756đ tăng1.707,64% điều này là do năm 2007 công ty được cấp đất để mở rộng mặtbằng xây dựng nhà xưởng, kho chứa nguyên vật liệu, thành phẩm và đầu tưvào dây chuyền mới nhưng vào cuối năm các công trình đều chưa hoàn thành. Để đánh giá đầy đủ và kết luận chính xác hơn về tình hình đầu tư chiều sâu này ta đi xem xét 2 tỷ suất đầu tư sau: TSCĐ hiện có + ĐTTCDH + CP XDCBDDTỷ suất đầu tư chung = Tổng tài sản 227,103,920,567 + 307,268,755 + Đầu năm= = 0,5927 383,642,766,965 198,460,195,164 + 5,247,033,756 + Cuối năm= = 0,4319 471,624,459,079 Trị giá TSCĐ hiện có Tỷ suất đầu tư TSCĐ= Tổng tài sảnNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 28. 28. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 28 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 227,103,920,567 + Đầu năm= = 0,5919 383,642,766,965 198,460,195,164 + Đầu năm= = 0,4208 471,624,459,079 Như vậy vào cuối năm cùng với sự giảm xuống về giá trị của TSCĐ trong tổng tài sản thì tỷ suất đầu tư chung và tỷ suất đầu tư tài sản cố định đều giảm. • Đối với tài sản ngắn hạn Do cấu tạo phức tạp nếu để đánh giá chính xác hơn tính hợp lý của cáckhoản mục trong tài sản ngắn hạn, khi phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn taphải lập một bảng phân tích riêng: Qua bảng phân tích ta thấy so với đầu năm thì vào cuối năm tổng tài sảnngắn hạn tăng 81,617,134,474đ đạt 152,67% so với đầu năm trong đó chủ yếulà tiền gửi ngân hàng, do lượng hàng xuất khẩu vào cuối năm cao và kháchhàng thanh toán luôn qua ngân hàng. Lượng tiền gửi ngân hàng của công tychiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản so với các khoản khác thuộc vốnbằng tiền vào thời điểm cuối năm, điều này cho khả năng thanh toán tức thờicủa công ty được đảm bảo. Trên thực tế, vốn bằng tiền là loại tài sản dễ thanh khoản nhất, linh hoạtnhất, dễ dàng có thể thoả mãn nhu cầu sản xuất kinhn doanh nên việc tăng lêncủa vốn bằng tiền thể hiện tính chủ động trong kinh doanh và đảm bảo khảnăng thanh toán cho công ty. Tuy nhiên, nếu vốn bằng tiền tăng quá cao hoặcchiếm tỷ trọng quá lớn không hẳn là tốt vì nếu doanh thu không đổi mà lượngtiền dự trữ quá lớn sẽ gây tình trạng vòng quay tiền chậm, hiệu quả sử dụngvốn không cao.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 29. 29. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 29 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 BẢNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VIANCONEX( NĂM 2007) So sánh số cuối kỳ so với Số đầu năm Số cuối năm CHỈ TIÊU đầu năm Số tiền % Số tiền % +- % 154,961,247,88 40. 236,578,382,35A TÀI SẢN NGẮN HẠN 50.2 81,617,134,474 152.67 5 4 9 Tiền và các khoảnI 2,482,099,319 16,510,264,920 14,028,165,601 665.17 tương đương tiền1 Tiền 2,482,099,319 1.6 16,510,264,920 7.0 14,028,165,601 665.17 Các khoản đầu tư tàiII - - 9,500,000,000 4.0 9,500,000,000 chính ngắn hạn2 Đầu tư ngắn hạn - - 9,500,000,000 4.0 9,500,000,000 Dự phòng giảm giá đầu2 - - - - - tư ngắn hạn Các khoản phải thu 31.III 49,179,331,944 49,916,523,590 21.1 737,191,646 101.50 ngắn hạn 7 29.1 Phải thu khách hàng 46,191,157,881 43,624,620,318 18.4 (2,566,537,563) 94.44 82 Trả trước cho người bán 2,879,284,702 1.9 6,317,400,368 2.7 3,438,115,666 219.413 Các khoản phải thu khác 108,889,361 0.1 488,564,217 0.2 379,674,856 448.68 Dự phòng phải thu ngắn4 - (514,061,313) (0.2) (514,061,313) hạn khó đòi 60. 145,318,672,78IV Hàng tồn kho 94,357,367,666 61.4 50,961,305,116 154.01 9 2 60. 145,318,672,781 Hàng tồn kho 94,357,367,666 61.4 50,961,305,116 154.01 9 2 Dự phòng giảm giá hàng2 - - - - - tồn khoV Tài sản ngắn hạn khác 8,942,348,956 5.8 15,332,921,067 6.5 6,390,572,111 171.46 Chi phí trả trước ngắn1 5,428,881,897 3.5 10,478,874,662 4.4 5,049,992,765 193.02 hạn Thuế GTGT được khấu2 2,608,375,977 1.7 3,768,367,237 1.6 1,159,991,260 144.47 trừ Thuế và các khoản phải3 - - - - - thu Nhà nước4 Tài sản ngắn hạn khác 905,091,082 0.6 1,085,679,168 0.5 180,588,086 119.95 383,642,766,96 471,624,459,07 Tổng tài sản 100 100 87,981,692,114 122.933 5 9 Các khoản phải thu của khách hàng giảm 2,566,537,563đ vào cuối nămcác khoản nợ của khách hàng đã được thu hồi nhanh. Hàng tồn kho của công ty là loại tài sản lưu động chiếm tỷ trọng lớntrong tổng tài sản của công ty 61,4% vào cuối năm tăng so với đầu năm làNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 30. 30. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 30 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A450,961,305,116đ tương ứng 154,01% đó là do đặc thù kinh doanh của côngty là xuất nhập khẩu, thị trường chủ yếu ở Châu Úc, Châu Âu, Châu Mỹ cuốinăm là thời gian nghỉ lễ Noel và tết dương lịch thời gian hàng cập cảng là mộttháng từ khi rời cảng Hải Phòng. Do vậy thông thường các đơn đặt hàng đặtcho tháng 11,12 và tháng 1 năm sau hoặc là xuất trước ngày 15/11 hoặc là saungày 25/12, khoảng thời gian giữa ngày 15/11 và ngày 25/12 tạm dừng đưahàng xuống cảng nên lượng thành phẩm tồn kho cuối ngày 31/12 hàng nămđều tăng hơn so với các quý khác. Qua việc phân tích sự phân bố tài sản của công ty cổ phần đá ốp lát caocấp Vinaconex cho ta thấy: nhìn chung sự phân bố tài sản vào cả đầu năm vàcuối năm là khá hợp lý, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty. Song điều đó chưa khẳng định đựơc tình hình tài chính của côngty là tốt hay xấu bởi một doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt không phảichỉ có kế cấu tài sản hợp lý mà phải có nguồn vốn hình thành nên tài sản đócó dồi dào, hợp pháp và cũng có kết cấu thích hợp. Do đó để những kết luậnchính xác hơn về thực trạng tài chính của công ty chúng ta đi sâu vào phântích cơ cấu nguồn vốnb. Phân tích cơ cấu nguồn vốn Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng nguồn vốn của công ty so với đầunăm tăng 87,981,692,114đ chủ yếu tăng do tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sởhữu do công ty huy động vốn để xây dựng thêm nhà xưởng, mua máy mócthiết bị, góp vốn liên doanh bằng cách phát hành cổ phiếu, và tăng do thặngdư vốn cổ phần tăng. Các khoản nợ vay dài hạn giảm nhưng các khoản nợ vay ngắn hạn tăngdo điều chỉnh khoản nợ vay dài hạn đến hạn trả sang nợ vay ngắn hạn và docông ty đã thanh toán những khoản nợ dài hạn, đến hạn. So với đầu nămkhoản phải trả người bán cuối năm cũng tăng lên 3,938,773,850đ đây cũng làmột cách chiếm dụng vốn của các công ty khác để phục vụ cho công ty.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 31. 31. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 31 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 BẢNG 3: PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN CÙA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VIANCONEX( NĂM 2007) So sánh số cuối kỳ so với Số đầu năm Số cuối năm CHỈ TIÊU đầu năm Số tiền % Số tiền % +- % 348,271,918,26 288,776,864,45A NỢ PHẢI TRẢ 90.8 61.2 (59,495,053,814) 82.92 6 2 119,252,451,29 219,783,560,64 I Nợ ngắn hạn 34.2 76.1 100,531,109,355 184.30 1 6 186,196,094,68 1 Nợ và vay ngắn hạn 90,356,663,950 25.9 64.5 95,839,430,736 206.07 6 2 Phải trả người bán 3,312,881,431 1.0 7,251,655,281 2.5 3,938,773,850 218.89 Người mua trả tiền 3 200,000,000 0.1 398,860,657 0.1 198,860,657 199.43 trước Thuế và các khoản phải 4 4,000,623,812 1.1 3,868,732,097 1.3 (131,891,715) 96.70 nộp nhà nước 5 Phải trả người lao động 315,767,972 0.1 475,738,696 0.2 159,970,724 150.66 6 Chi phí phải trả 20,778,952,848 6.0 21,324,241,689 7.4 545,288,841 102.62 Các khoản phải trả, 7 287,561,278 0.1 268,237,540 0.1 (19,323,738) 93.28 phải nộp ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn 8 - - - - - hạn 229,019,466,97II Nợ dài hạn 65.8 68,993,303,806 23.9 (160,026,163,169) 30.13 5 229,019,466,97 1 Vay và nợ dài hạn 65.8 68,853,152,770 23.8 (160,166,314,205) 30.06 5 Dự phòng trợ cấp mất 2 - 140,151,036 140,151,036 việc làm NGUỒN VỐN CHỦ 182,847,594,62 B 35,370,848,699 9.2 38.8 147,476,745,928 516.94 SỞ HỮU 7 182,335,696,40 I Vốn chủ sở hữu 35,211,436,167 99.5 99.7 147,124,260,233 517.83 0 Vốn đầu tư của chủ sở 100,000,000,00 1 30,000,000,000 84.8 54.7 70,000,000,000 333.33 hữu 0 2 Thặng dư vốn cổ phần - 41,000,000,000 22.4 41,000,000,000 3 Quỹ đầu tư phát triển 1,401,198,383 4.0 1,401,198,383 0.8 - 100.00 4 Quỹ dự phòng tài chính 422,078,746 1.2 422,078,746 0.2 - 100.00 Lợi nhuận sau thuế 5 3,388,159,038 9.6 39,512,419,271 21.6 36,124,260,233 1,166.19 chưa phân phối Nguồn kinh phí vàIII 159,412,532 0.5 511,898,227 0.3 352,485,695 321.12 quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc 1 159,412,532 0.5 511,898,227 0.3 352,485,695 321.12 lợi 383,642,766,96 471,624,459,07 TỔNG CỘNG NGUỒN 100 100 87,981,692,114 122.93 5 9 VỐNNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 32. 32. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 32 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 Tuy nhiên chưa thể kết luận một cách đầy đủ nguyên nhân tăng giảm cáckhoản mục trên bảng cân đối kế toán nó ảnh hưởng đến tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanh của Công ty. Chúng ta phải đi sâu nghiên cứu từng vấnđề cụ thể về tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn vàlợi nhuận của Công ty.2.3.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty cổphần đá ốp lát cao cấp Vinaconexa. Phân tích tình hình công nợ Phân tích tình hình công nợ có ý nghĩa cung cấp thông tin cho mọi đốitượng biết được cơ cấu của các khoản nợ phải thu, phải trả, tình hình công nợquá hạn để từ đó đưa ra các biện pháp thu hồi hoặc huy động vốn nhằm nângcao khả năng thanh toán. Mặt khác phân tích tình hình công nợ của công ty đóchính là những dấu hiệu giúp cho các nhà quản trị kinh doanh nhận biết đượckhả năng rủi ro để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 33. 33. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 33 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 BẢNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX( NĂM 2007) Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch đầu năm, cuốiChỉ tiêu Đầu năm Cuối năm năm +- %A Các khoản phải thu 49,179,331,944 49,916,523,590 737,191,646 101.501 Phải thu khách hàng 46,191,157,881 43,624,620,318 (2,566,537,563) 94.442 Trả trước cho người bán 2,879,284,702 6,317,400,368 3,438,115,666 219.413 Phải thu nội bộ ngắn hạn - - - Phải thu theo tiến độ kế4 - - - hoạch hợp đồng xây dựng5 Các khoản phải thu khác 108,889,361 488,564,217 379,674,856 448.68 Dự phòng phải thu ngắn6 (514,061,313) (514,061,313) hạn khó đòi 348,271,918,26 288,776,864,45B Các khoản phải trả 6 2 (59,495,053,814) 82.92 186,196,094,681 Nợ và vay ngắn hạn 90,356,663,950 6 95,839,430,736 206.072 Phải trả người bán 3,312,881,431 7,251,655,281 3,938,773,850 218.893 Người mua trả tiền trước 200,000,000 398,860,657 198,860,657 199.43 Thuế và các khoản phải4 4,000,623,812 3,868,732,097 (131,891,715) 96.70 nộp nhà nước5 Phải trả người lao động 315,767,972 475,738,696 159,970,724 150.666 Chi phí phải trả 20,778,952,848 21,324,241,689 545,288,841 102.62 Các khoản phải trả, phải9 287,561,278 268,237,540 (19,323,738) 93.28 nộp ngắn hạn1 229,019,466,97 Vay và nợ dài hạn 5 68,853,152,770 (160,166,314,205) 30.060 Qua bảng phân tích ta nhận thấy rằng khoản phải thu của khách hàng cuối năm so với đầu năm giảm đây là một điều rất đáng mừng cho Công ty đã giảm bớt lượng vốn của công ty bị chiếm dụng: 43,624,620,318 - 46,191,157,881= -2,566,537,563 Để đánh giá các khoản phải thu có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài chính của Công ty cần phải xem xét rất nhiều yếu tố Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 34. 34. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 34 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 o Phân tích tình hình công nợ phải thu Ta chi tiết các khoản phải thu của công ty theo từng đối tượng và thờihạn từ đó ta tổng hợp các chỉ tiêu theo từng nội dung. Qua đó so sánh số đầukỳ so với số cuối kỳ để biết được tình hình tăng giảm các khoản phải thu. Các khoản phải thuTỷ trọng các khoản phải thu =so với tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn 49.179.431.944 + Đầu năm = x100 = 31.736% 154.961.247.885 49,916,523,590 + Cuối năm = x100 = 21.1% 236,578,382,359 Tổng các khoản phải thuTỷ trọng các khoản phải thu = x100so với số tiền phải trả Tổng các khoản phải trả 49.179.431.944 + Đầu năm = x100 = 14.12% 348.271.918.266 49,916,523,590 + Cuối năm = x100 = 17.286% 288.776.864.452 Kết quả trên cho thấy Công ty đi chiếm dụng vốn nhiều hơn bị chiếmdụng, Công ty đã cố gắng thu hồi các khoản nợ phải thub.Phân tích khả năng thanh toán Phân tích khả năng thanh toán cuả công ty nhằm cung cấp thông tin chomọi đối tượng biết được khả năng tài chính của công ty. Khả năng tài chínhđược xét ở góc độ hiện thời và trong thời gian tới. Mặt khác phân tích khảnăng thanh toán còn biết được tình hình sử dụng vốn của công ty đã hiệu quảNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 35. 35. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 35 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4chưa, công ty đã xây dựng chế độ thu chi phù hợp chưa. Đối với các nhà kinhdoanh khi công ty sử dụng vốn không phù hợp làm cho hiệu quả sử dụng vốnthấp và khi không có đủ tiền để thanh toán thì dấu hiệu rủi ro lại xuất hiệnĐể có cơ sở đánh giá tình hình thanh toán của Công ty trong thời gian tới cầnđi sâu phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán:Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 36. 36. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 36 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 BẢNG 5: BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY NHU CẦU THANH TOÁN Số đầu năm Số cuối nămA Các khoản cần thanh toán ngayI Các khoản nợ quá hạn 4,316,391, 4,344,470,II Các khoản nợ đến hạn 784 793 4,000,62 3,868,731 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,812 2,097 315,76 475,732 Phải trả người lao động 7,972 8,696 114,936,059, 215,439,089,B Các khoản phải thanh toán 507 853 90,356,66 186,196,091 Phải trả 3,950 4,686 3,312,88 7,251,652 Phải trả người bán 1,431 5,281 200,00 398,863 Người mua trả tiền trước 0,000 0,657 20,778,95 21,324,244 Chi phí phải trả 2,848 1,689 287,56 268,235 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 1,278 7,540 119,252,451, 219,783,560,Tổng cộng nhu cầu thanh toán 291 646 16,510,264, 2,482,099,A Các khoản có thể dùng để thanh toán ngay 919 319 176,16 919,991 Tiền mặt 7,188 0,031 16,334,09 1,562,102 Tiền gửi ngân hàng 7,731 9,2883 Tiền đang chuyển Các khoản có thể dùng thanh toán trong 143,536,699, 195,235,196,B thời gian tới 610 372 49,179,33 49,916,521 Phải thu 1,944 3,590 94,357,36 145,318,672 Hàng tồn kho 7,666 2,782 160,046,964, 197,717,295,Tổng cộng khả năng thanh toán 529 691Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 37. 37. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 37 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4Để có cơ sở đánh giá tình hình thanh toán của Công ty trong thời gian tới cầnđi sâu phân tích nhu cầu và khả năng thanh toánTrên cơ sở bảng phân tích trên, tính hệ số về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toánHệ số khả năng thanh toán = Nhu cầu thanh toán 160,046,964,529 + Đầu năm = = 1.342 119,252,451,291 197,717,295,691 + Cuối năm = = 0.90 219,783,560,646Để đánh giá khả năng thanh toán của Công ty trước tiên ta xem xét các khảnăng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh,...  Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Hệ số thanh toán của Tài sản ngắn hạn = đối với nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn 154,961,247,885 Đầu năm = = 1.299 119,252,451,291 236,578,382,359 Cuối năm = = 1.07641 219,783,560,646 Vốn bằng tiền Hệ số chuyển đổi TSNH = Thành vốn bằng tiền Tài sản ngắn hạnNguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 38. 38. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 38 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 2,482,099,319 Đầu năm = = 0.016 154,961,247,885 16,510,264,920 Cuối năm = = 0.069 236,578,382,359Chỉ tiêu này cho biết trong một kỳ hoạt động kinh doanh khả năng chuyển đổicủa tài sản ngắn hạn thành vốn bằng tiền. Chỉ tiêu này cuối năm cao hơn đầunăm chứng tỏ khả năng chuyển đổi nhanh, nhân tố này góp phần nâng cao khảnăng thanh toán.  Khả năng thanh toán nợ dài hạn Tài sản dài hạn Hệ số thanh toán nợ dài hạn = từ tài sản dài hạn Nợ dài hạn 228,681,519,080 + Đầu năm = = 0.9985 229,019,466,975 235,046,076,720 + Cuối năm = = 3.406 68,993,303,806Hệ số thanh toán nợ dài hạn từ tài sản dài hạn cho biết khả năng thanh toán tàisản dài hạn đối với nợ dài hạn, chỉ tiêu này cuối năm cao hơn đầu năm 2007 :2.408 đây là một điều rất tốt đối với công ty, điều đó chứng tỏ tài sản dài hạnđược đầu tư từ vốn chủ sở hữu góp phần nâng cao tính tự chủ trong các hoạtđộng tài chính.Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 39. 39. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 39 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A42.3.3. Phân tích hiệu quả kinh doanhHiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ tổ chức sửdụng các yếu tố sản xuất của công ty, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn. Là hệthống thông tin quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư.  Đánh giá hiệu quả kinh doanh Kết quả đầu raĐánh giá hiệu quả kinh doanh = Yếu tố sản xuất đầu vào Doanh thu thuầnHiệu quả kinh doanh =của CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp 199.723.447.388 Năm 2006 = =27 7.401.888.745 260.069.611.793 Năm 2007 = = 29.3 8.870.974.592Năm 2006 cứ 1 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp thì tạo ra 27 đồng doanhthu thuần và năm 2007 thì cứ 1 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp thì tạo ra29.3 đồng doanh thu, như vậy thì hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càngtốt. Yếu tố sản xuất đầu vàoHiệu quả( suất hao phí) = Kết quả đầu ra Chi phí QLDNHiệu quả ( suất hao phí) =của CP QLDN Doanh thu thuần 7.401.888.745+ Năm 2006 = = 0.037 199.723.447.388Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 40. 40. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 40 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4 8.870.974.592+ Năm 2007= = 0.034 260.069.611.793Năm 2006 cứ 1 đồng doanh thu thì cần 0.037 đồng chi phí QLDN, năm 2007thì cần 0.034 đồng như vậy công ty đã giảm chi phí QLDN so với năm 2006:0.003 lần  Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản Doanh thu thuầnHệ số doanh thu thuần =So với tài sản (SOA) Tài sản bình quân 199.723.447.388Năm 2006 = = 0.527 378,949,118,979 260.069.611.793Năm 2007 = = 0.608 427,633,613,022Chỉ tiêu doanh thu thuần so với tài sản( SOA)cho biết một kỳ hoạt động 1đồng tài sản thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu thuần, năm 2007 1 đồngtài sản thì thu được 0.608 đồng doanh thu thuần tăng so với năm 2006 là0.081đ điều này chứng tỏ công ty đã ngày càng cố gắng sử dụng một cáchhợp lý tài sản để tạo ra thu nhập cho mình. Lợi nhuận sau thuếHệ số LN sau thuế =So với TSNH Tài sản ngắn hạn BQ 5.621.985.847Năm 2006 = = 0.21019 195,769,815,122 41.149.093.324Năm 2007 = = 0.311 132,232,665,782Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN
 41. 41. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - 41 - KHOA KẾ TOÁN_ LỚP KẾ TOÁN A4Chỉ tiêu này cho biết năm 2006 công ty đầu tư một đồng ngắn hạn thì thuđược 0.21019 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2007 thu được 0.311 đồng. Nhưvậy sức sản xuất của hoạt động ngắn hạn ngày càng cao, đó chính là nhân tốđể tăng lợi nhuận của công ty. Giá vốn hàng bánSố vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân 153.173.606.722+ Năm 2006 = = 1.882 81,378,671,335 184,640,722,196+ Năm 2007 = = 1.54 119,838,020,224 Năm 2006 sau 1 năm hoạt động hàng tồn kho quay quay được 1.882vòng, năm 2007 hàng tồn kho quay được 1.54 vòng, chỉ tiêu này năm 2007cao hơn năm 2006 chứng tỏ vốn đầu tư hành tồn kho bị ứ đọng không tốt đốivới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Điều này do rất nhiều cácnguyên nhân chủ quan và khách quan: do đặc thù kinh doanh của công ty làxuất nhập khẩu, thị trường chủ yếu ở Châu Úc, Châu Âu, Châu Mỹ cuối nămlà thời gian nghỉ lễ Noel và tết dương lịch thời gian hàng cập cảng là mộttháng từ khi rời cảng Hải Phòng. Do vậy thông thường các đơn đặt hàng đặtcho tháng 11,12 và tháng 1 năm sau hoặc là xuất trước ngày 15/11 hoặc là saungày 25/12, khoảng thời gian giữa ngày 15/11 và ngày 25/12 tạm dừng đưahàng xuống cảng nên lượng thành phẩm tồn kho cuối ngày 31/12 hàng nămđều tăng hơn so với các quý khác. Công suất năm 2007 tăng nhiều so với năm2006, các đơn đặt hàng của khách ở tháng 11, 12 và tháng 1 năm sau nhiều dovậy số hàng đã sản xuất nhưng chưa suất tăng hơn so với năm 2006. Thời gian của kỳ phân tích( 365 ngày)Nguyễn Phương Thuý Chuyên đề phân tích tình hình tài chính DN

×