Quản trị quan hệ khách hàng tại FPT Telecom

Quản trị quan hệ khách hàng tại FPT Telecom

Hà Nội – 2016
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
LÊ THỊ TUYẾT NHUNG
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
TẠI CÔNG TY FPT TELECOM
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH
MÃ TÀI LIỆU: 81165
ZALO: 0917.193.864
Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
Hà Nội – 2016
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
LÊ THỊ TUYẾT NHUNG
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
TẠI CÔNG TY FPT TELECOM
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 01 02
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ANH TÀI
XÁC NHẬN CỦA
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
PGS.TS TRẦN ANH TÀI
XÁC NHẬN CỦA
CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN
GS. TS BÙI XUÂN PHONG
LỜI CAM ĐOAN
Học viên xin cam đoan luận văn “Quản trị quan hệ khách hàng tại FPT Telecom”
là do học viên thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Trần Anh Tài thuộc Trƣờng
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thông tin và số liệu sử dụng trong
Luận văn đƣợc trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu. Luận văn không trùngvới bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào mà học viên đƣợc biết.
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo Trƣờng Đại học
Kinh tế - Đại học Quốc Gia đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu
cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập, nghiên cứu tại trƣờng. Đặc biệt, tôi xin bày
tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Trần Anh Tài - ngƣời đã tận tình chỉ bảo, khích
lệ và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin ghi nhớ và cảm ơn các cán bộ công nhân viên, anh chị em, bạn bè tại
Công ty FPT Telecom đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tìm hiểu, nghiên cứu thực
tế hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của Công ty để tôi có đƣợc những thông
tin, tài liệu quý báu giúp bài luận văn hoàn thiện hơn.
Mặc dù luận văn này đã đƣợc hoàn thành với tất cả sự cố gắng của bản thân,
nhƣng cũng không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Kính mong nhận đƣợc sự
nhận xét, góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để tôi có thể khắc phục những thiếu
sót của mình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................1
DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC HÌNH ..................................................Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC MÔ HÌNH...........................................Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................Error! Bookmark not defined.
MỞ ĐẦU...................................................................Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG...........Error! Bookmark not defined.
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản trị quan hệ khách hàng.......... Error!
Bookmark not defined.
1.1.1. Các công trình trong nước.........................Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Các công trình nước ngoài ........................................................................3
1.1.3. Kết luận......................................................................................................3
1.2. Cơ sở lý luận.....................................................................................................4
1.2.1. Các khái niệm về quản trị quan hệ khách hàng.........................................4
1.2.2. Các nội dung lý thuyết cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng..............11
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp
.............................................................................Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark
not defined.
2.1. Thiết kế nghiên cứu........................................Error! Bookmark not defined.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu.................................Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ...................Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu .................Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG
TY FPT TELECOM..................................................Error! Bookmark not defined.
3.1. Giới thiệu chung về Công ty FPT Telecom....Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Thông tin chung .........................................Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển................Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Các sản phẩm – dịch vụ chính...................Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty FPT Telecom Error! Bookmark not defined.
3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2013 – 2015........Error!
Bookmark not defined.
3.2 Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom........ Error!
Bookmark not defined.
3.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng...........Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Phân tích, thống kê cơ sở dữ liệu khách hàngError! Bookmark not
defined.
3.2.3. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục tiêu.................Error!
Bookmark not defined.
3.2.4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng......Error! Bookmark not defined.
3.2.5. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàngError! Bookmark not
defined.
3.2.6. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàngError! Bookmark not
defined.
3.2.7. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản trị quan hệ KH của FPT Telecom
.............................................................................Error! Bookmark not defined.
3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT
Telecom .................................................................Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Nhóm nhân tố khách quan .........................Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan.............................Error! Bookmark not defined.
3.4. Đánh giá chung về CRM của Công ty FPT TelecomError! Bookmark not
defined.
3.4.1. Ưu điểm và nguyên nhân ...........................Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân............................Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH
HÀNG TẠI CÔNG TY FPT TELECOM .................Error! Bookmark not defined.
4.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng kinh doanh của FPT Telecom đến năm 2020
...............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Mục tiêu kinh doanh ..................................Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Phương hướng kinh doanh ........................Error! Bookmark not defined.
4.2. Quan điểm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng của FPT Telecom. Error!
Bookmark not defined.
4.2.1. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên định hướng khách
hàng là trung tâm.................................................Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Đề cao vai trò của lãnh đạo trong việc thực hiện chiến lược CRM.Error!
Bookmark not defined.
4.2.3. Chuẩn hóa hệ thống nhân viên ..................Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Xây dựng chuẩn dịch vụ khách hàng.........Error! Bookmark not defined.
4.3. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng của Công
ty FPT Telecom .....................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.1. Hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng của Công ty
.............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.2. Nâng cao nhận thức về CRM cho toàn thể nhân viên trong Công ty
.............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.3. Có chiến lược xây dựng mối quan hệ với từng nhóm KH cụ thể......Error!
Bookmark not defined.
4.3.4. Đề cao vai trò công tác duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng
trong Công ty .......................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.5. Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
.............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.6.Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh quản trị quan hệ khách hàng thường xuyên
.............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.7. Hoàn thiện các giải pháp công nghệ .........Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN...............................................................Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................13
1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
theo nhu cầu khách hàng, và đặc biệt là các khách hàng của các doanh nghiệp
hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhƣ các nhà máy sản xuất, phòng
thí nghiệm. Từ đó đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị
quan hệ khách hàng.
 Hoàng Thị Giang,2012. Quản trị quan hệ khách hàng tại Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Học viện công nghệ
bƣu chính viễn thông.
Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị quan hệ khách
hàng, đồng thời nêu ra bài học kinh nghiệm CRM của Bƣu chính các nƣớc. Ngoài ra
luận văn cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động CRM tại Tổng công ty
Bƣu chính Việt Nam, từ đó làm cơ sở để đƣa ra hệ thống các giải pháp nhằm hoàn
thiện hoạt động này.
 Nguyễn Hồ Minh Đức, 2013. Quản trị quan hệ khách hàng tại trung tâm
dịch vụ viễn thông Vinaphone. Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trƣờng
Đại học Đà Nẵng.
Luận văn đã khái quát hệ thống lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, chỉ
ra đƣợc nguyên nhân và những mặt còn tồn tại tại hoạt động CRM; từ đó đƣa ra
những giải pháp hoàn thiện CRM tại trung tâm dịch vụ viễn thông Vinaphone.
 Nguyễn Thanh Bình cùng các thành viên, 2011. Quản trị quan hệ khách hàng
tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học. Bộ giáo
dục và đào tạo.
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số mảng chủ yếu của hoạt động quản trị
quan hệ khách hàng nhƣ xây dựng và khai thác mối quan hệ khách hàng. Đề tài cũng
đƣa ra khung lý thuyết chung, các điều kiện, nội dung cơ bản và hoạt động CRM tại
một số doanh nghiệp trên thế giới. Đánh giá thực trạng và chỉ rõ những thành tựu,
nguyên nhân hạn chế của hoạt động CRM tại các doanh nghiệp xuất khẩuViệt Nam;
đƣa ra các định hƣớng và thách thức, đề xuất các giải pháp toàn diện và cụ thể, bao
gồm nhóm giải pháp đẩy mạnh áp dụng CRM tại các doanh nghiệp xuất
2
khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh doanh toàn cầu và nhóm giải pháp hỗ trợ khác.
 Vũ Ngọc Xuân,2013. Triển khai quản trị Quan hệ khách hàng (CRM)- Kinh
nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Kinh
tế Phát triển, số 193, trang 37-45.
Hƣớng nghiên cứu chính của bài viết là các vấn đề về kinh tế vi mô, kinh tế
vĩ mô của Việt Nam và thế giới. Bài viết đề cập đến việc triển khai quản lý quan hệ
khách hàng tại các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thái Lan, thực trạng CRM và rút ra bài học
cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo quan điểm của bài viết, quản lý quan hệ khách
hàng đƣợc hiểu là một phƣơng pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với
khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý thông tin về khách hàng cũng
nhƣ thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách
hàng tốt hơn. Bài viết đƣa ra mục tiêu tổng thể là tìm kiếm, thu hút và giành niềm
tin khách hàng mới và duy trì những đối tác đã có, lôi kéo kháchhàng cũ trở lại,
giảm chi phí tiếp thị và mở rộng dịch vụ khách hàng. Bài viết phân tích thực tế CRM
tại các doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu các nhà điều hành, đƣa racác lợi ích gắn liền
với CRM nhƣ: Phần mềm CRM giúp cho các công ty nhạy bén có thể dự đoán về
nhu cầu mua sắm trong tƣơng lai, quản lý các chiến dịch chủ yếu và thực hiện các đề
nghị của khách hàng ngay khi có yêu cầu; CRM có thể giúp các doanh nghiệp nhận
biết xem khách hàng nào có khả năng trung thành và mang lạilợi nhuận nhất để phân
phối mức độ dịch vụ. Nhƣ vậy, từ thực tế hoạt động CRM của Thái Lan và Hoa kỳ,
bài viết đã rút ra một số bài học cho các doanh nghiệp ViệtNam và rút ra kết luận
CRM là tập hợp các công tác quản lý chăm sóc và xây dựng mối quan hệ giữa khách
hàng và doanh nghiệp.
Những tài liệu và luận văn trên đã nghiên cứu đƣợc tính cấp thiết của đề tài,
mục đích, đối tƣợng, phƣơng pháp, phạm vi và nội dung nghiên cứu; nêu đƣợc các
phƣơng pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu nhằm phục vụ cho quá trình đánh
giá hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Đồng thời những tài liệu và luận văn
trên cũng chỉ ra thực trạng của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng và đƣa ra một
số giải pháp nhằm đẩy mạnh quản trị quan hệ khách hàng tại doanh nghiệp đó.
3
1.1.2. Các công trình nước ngoài
Hiện nay có rất nhiều những công trình nghiên cứu nƣớc ngoài có liên quan
đến quản trị quan hệ khách hàng với lý luận và nội dung bám sát thực tế nhƣ:
- Choi Sang Long, Raha Khalafinezhad, Wan Khairuzzaman Wan Ismail &
Siti Zaleha Abd Rasid, 2013. Impact of CRM Factors on Customer Satisfaction and
Loyalt.Canada. Published by Canadian Center of Science and Education.
Tài liệu này nghiên cứu tác động của các nhân tố CRM tới sự thỏa mãn và lòng
trung thành của khách hàng. Các tác giả đã chỉ ra yếu tố then chốt của CRM, phân
tích mối quan hệ giữa CRM, sự thỏa mãn khách hàng và lòng trung thành khách hàng.
- Vani Haridasan & Shathi Venkatesh, 2011. CRM Implementation in Indian
Telecom Industry – Evaluating the Effectiveness of Mobile Service Providers Using
Data Envelopment Analysis. India. International Journal of Business Research and
Management.
Bài viết đã tập trung nghiên cứu việc thực hiện CRM trong nền công nghiệp
viễn thông Ấn Độ. Tác giả nêu rõ lợi ích CRM, phƣơng pháp luận nghiên cứu vấn
đề, quá trình phân tích và kết quả thực hiện CRM. Từ đó đánh giá hiệu quả triển khai
CRM của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nói chung và dịch vụ điện thoại di
động nói riêng tại Ấn Độ.
1.1.3. Kết luận
Qua những nghiên cứu trên đây, ta có thể hệ thống hóa lại lý luận chung nhất
về quản trị quan hệ khách hàng, vai trò cũng nhƣ các giải pháp để nâng cao hiệu quả
hoạt động quản trị quan hệ khách hàng,để từ đó có thể vận dụng vào tình hình thực
tiễn của doanh nghiệp, đề xuất ra các giải pháp phù hợp. Đề tài “Quản trị quan hệ
khách hàng tại Công ty FPT Telecom” sẽ kế thừa những nghiên cứu nói trên và không
trùng lặp với các đề tài mà học viên đƣợc biết. Đồng thời, đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu
về thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cũng nhƣ đề xuất các giải pháphoàn thiện
hơn công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom.
4
1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Các khái niệm về quản trị quan hệ khách hàng
1.2.1.1. Khái niệm quản trị
“Quản trị là hoạt động nhằm đạt đƣợc mục tiêu một cách có hiệu quả bằng sự
phối hợp các hoạt động của những ngƣời khác thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức”. (Management Angelo Kinicki,
Williams, Mc Graw Hill Irwine – New York 2006).
Theo cách đề cập này, quản trị đƣợc hiểu là hoạt động của một hay một số
ngƣời nhằm phối hợp các hoạt động của ngƣời khác để đạt đƣợc mục tiêu, quá trình
hoạt động đòi hỏi sử dụng nhân tài, vật lực để đạt đƣợc mục tiêu hiệu quả nhất. Sự
phối hợp các hoạt động đƣợc thực hiện thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm soát các nguồn lực của tổ chức ấy.
1.2.1.2. Khái niệm khách hàng và quan hệ khách hàng – doanh nghiệp
 Khái niệm khách hàng
Trong nền kinh tế thị trƣờng, với môi trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay
thì khách hàng là điều kiện tiên quyết để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.
“Không có khách hàng sẽ không có bất cứ công ty nào tồn tại” – đó là nhận định của
nhà kinh tế nổi tiếng Erwin Frand. Bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào cũng cần
có khách hàng. Khách hàng là ngƣời mà chúng ta đã, đang hoặc sẽ cùnghọ trao đổi
giá trị. Họ có thể trao cho chúng ta một thứ gì đó (thông thƣờng, nhƣng không phải
luôn luôn là tiền) để đổi lại một vài thứ khác thƣờng là dịch vụ hoặc hàng hóa.
Theo tác giả Thu Phƣơng: “Khách hàng có thể là bất kỳ cá nhân hay tổ chức
nào tham gia vào kênh phân phối hay quyết định (không phải đối thủ cạnh tranh)
mà hành động của họ có thể tác động đến việc mua sản phẩm hay dịch vụ của công
ty” – trang 96, Khách hàng – doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển. NXB Thống kê,
Hà Nội, 2006.
Tác giả Nguyễn Xuân Quang thì cho rằng: “Khách hàng là tập hợp những
người có nhu cầu hiện có và tiềm năng về sản phẩm của một công ty và họ có khả
5
năng thanh toán cho nhu cầu đó” – trang 48, Giáo trình marketing thƣơng mại, NXB
Lao động xã hội, Hà Nội, 2005.
Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về khách hàng nhƣng nhìn chung khách
hàng là tập hợp những cá nhân, nhóm ngƣời, hay tổ chức có nhu cầu và có khả năng
chi trả cho việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ và mong muốn đƣợc thỏa mãn nhu cầu đó
của mình.
Ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu khách hàng không chỉ ở chỗ tiêu thụ
đƣợc sản phẩm của doanh nghiệp mà còn đảm bảo khả năng “bán đƣợc hàng nhƣng
đồng thời giữ đƣợc khách hàng tồn tại và lôi kéo đƣợc khách hàng tiềm năng”.
 Khái niệm quan hệ khách hàng
Quan hệ khách hàng có thể hiểu là một quá trình tƣơng tác hai chiều giữa
doanh nghiệp và khách hàng trong đó hai bên cùng trao đổi các nguồn lực lẫn nhau
để cùng đạt đƣợc mục tiêu của mình. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng
của nó thƣờng liên quan đến các quá trình giao tiếp và phản hồi đa hƣớng không
ngừng. Doanh nghiệp, bằng nhiều hoạt động marketing đƣa sản phẩm dịchvụ của
mình tiếp cận đƣợc với khách hàng tiềm năng. Khách hàng căn cứ vào nhiềuyếu tố
để quyết định có nên tiến hành giao dịch với doanh nghiệp hay không. Khi giao dịch
ban đầu đƣợc thực hiện thì các mối quan hệ cũng đƣợc thiết lập. Các mối quan hệ
này có thể dài hạn hay ngắn hạn, liên tục hay ngắt quãng, một lần hay nhiềulần. Những
khách hàng mua nhiều lần sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn và họ cókỳ vọng là
doanh nghiệp sẽ đánh giá đúng các mối quan hệ này.
Khi đề cập đến quan hệ khách hàng trong kinh doanh hiện nay chúng ta thƣờng
chú ý tới tạo ra giá trị cho khách hàng. Mục đích không phải là tối đa hóa lợiích của
mỗi hoạt động đơn lẻ mà là xây dựng một mối quan hệ tổng thể bền vững với khách
hàng. Sự phát triển của quan hệ khách hàng yêu cầu một sự hiểu biết đầy đủ về quá
trình mà khách hàng tự tạo ra giá trị cho bản thân.
Giá trị dành cho khách hàng (Customer Value) là sự nhận thức của khách hàng
về tính cân đối giữa việc cho và nhận trong bất kỳ giao dịch nào. Hoặc giá trị cho
khách hàng là sự đánh giá chung của khách hàng về lợi ích của một sản phẩm
6
hay dịch vụ dựa trên sự cảm nhận về các lợi ích thực tế so với những gì phải từ bỏ.
Những thứ phải từ bỏ gồm cả số lƣợng tiền, thời gian và nỗ lực mà khách hàng đã
đầu tƣ vào giao dịch đó.
Độ lớn của giá trị khách hàng tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi khách hàng,
cũng nhƣ việc xem xét những lợi ích mà sản phẩm dịch vụ mang lại, dựa trên nhu
cầu, tính cấp bách,... đối với sản phẩm dịch vụ đó.
Để đo lƣờng giá trị cho khách hàng, ngƣời ta sử dụng công thức:
V = B/P
Trong đó:
V: Giá trị cảm nhận đƣợc (đánh giá của khách hàng giữa cho và nhận).
B: Lợi ích cảm nhận đƣợc trừ đi chi phí ƣớc tính phải bỏ ra.
P: Chi phí cơ hội, gồm tất cả những gì phải bỏ ra.
Tuy nhiên trên thực tế, đối với khách hàng, ngƣời ta thƣờng xem xét các yếu
tố làm nên giá trị dành cho khách hàng nhƣ: giá cả, chất lƣợng, đặc điểm của sản
phẩm dịch vụ, sự tiện lợi khi tiêu dùng, sự tin tƣởng vào doanh nghiệp dành cho
khách hàng... từ đó để cân nhắc lợi ích mà mình có thể nhận đƣợc theo công thức sau
đây:
Đặc Sự tiện Sự tin Sự tƣ
Giá Chất điểm lợi khi tƣởng vấn hỗ
cả + lƣợng + của sản
phẩm
+ tiêu
dùng
+ vào
DN
+ trợ cho
KH
dịch vụ
= Giá trị dành cho khách hàng
Bởi vậy, để có thể dễ dàng hơn trong việc đáp ứng mong đợi của khách hàng,
doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng bộ rất nhiều hoạt động.
 Mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp
Khi đề cập đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, điều quan trọng
là phải thống nhất những nhân tố tạo nên quan hệ chân thành. Ngày nay, tất cảcác
doanh nghiệp tồn tại và phát triển đều đƣa ra mục đích của mình là hƣớng đến
7
khách hàng, cung cấp những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu thị
trƣờng và thu đƣợc lợi nhuận. Tuy nhiên không vì thế mà giữa hai chủ thể này chỉ
có quan hệ một chiều, ngƣợc lại giữa họ có quan hệ qua lại và có sự tƣơng tác lẫn
nhau. Khách hàng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển cũng nhƣ năng lực cạnh
tranh cho doanh nghiệp.
Những tƣơng tác giữa khách hàng và doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở phạm
vi cá nhân hay qua điện thoại, qua mạng xã hội, mà một tƣơng tác xảy ra khi khách
hàng mua sản phẩm từ doanh nghiệp. Mỗi sự tƣơng tác lại sẽ làm tăng lƣợngthông
tin trong quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tăng cƣờng
giao thiệp với khách hàng của mình thì sẽ càng ít phải hỏi ý của họ ở lần tiếptheo.
Một thực tế thể hiện bản chất của sự lặp lại trong quan hệ giữa khách hàng và doanh
nghiệp là tạo nên sự thuận tiện cho khách hàng khi tiếp tục quan hệ với doanh nghiệp,
đây là nhân tố quan trọng trong việc giữ chân khách hàng và do đócó nhiều khách
hàng trung thành hơn. Khi có đƣợc khách hàng trung thành, doanh nghiệp sẽ có
những lợi điểm nhƣ chi phí tiếp cận khách hàng thấp; Nhạy bén với nhu cầu của
khách hàng, khả năng giới thiệu sản phẩm mới thành công cao hơn; Khai thác đƣợc
những mối quan hệ tiềm năng…
Bên cạnh sự tƣơng tác với khách hàng, để duy trì mối quan hệ lâu dài, không
thể thiếu việc quan hệ tạo ra lợi ích liên tục cho cả hai bên. Sự thuận tiện của khách
hàng là một trong số những lợi ích nhƣng không phải là lợi ích duy nhất mà còn phải
tính đến các yếu tố về chi phí, thời gian, công sức và sẽ không ai cam kết quan hệ lâu
dài nếu không có đủ lợi nhuận liên tục để bù đắp chi phí bỏ ra.
1.2.1.3. Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng
Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship management
– CRM) trở nên phổ biến từ giữa những năm 90 của thế kỷ XX. Thuật ngữ CRM xuất
hiện lần đầu tiên trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng tại Mỹ là vào năm 1989
nhƣng mãi đến năm 2000 thuật ngữ này mới đƣợc các phƣơng tiện thông tin đại
chúng đề cập đến nhiều. Gần đây, hầu hết các nhà quản lý thành đạt đều thừa
8
nhận rằng CRM chính là công cụ để chiến thắng trong nền kinh tế định hƣớng vào
khách hàng.
CRM có cần thiết hay không? Chính xác CRM là gì? Nó có thể góp phần
làm tăng lợi nhuận công ty nhƣ thế nào? Chìa khóa dẫn đến sự thành công của CRM
sẽ nằm ở việc hiểu thấu đáo xem CRM có phù hợp với ngành kinh doanh và thị trƣờng
hiện tại hay không; CRM đƣợc tích hợp với chiến lƣợc công ty nhƣ thế nào; điều
kiện tiên quyết để thực hiện thành công CRM và CRM có đem lại lợi thế cạnh tranh
hay không và sẽ nhƣ thế nào?
Theo www.CRMGuru.com, một tổ chức chuyên thực hiện các hoạt động tƣ
vấn về CRM, cho rằng: “CRM là một phƣơng pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận
và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin
của khách hàng nhƣ thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc. nhằm phục vụ khách
hàng tốt hơn. Thông qua hệ thống CRM các thông tin của khách hàng sẽ đƣợc cập
nhật và đƣợc lƣu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu
đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành doanh sách khách hàng tiềm năng
và lâu năm để đề ra những chiến lƣợc chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra doanh
nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vƣớng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng
và hiệu quả”.
Cho đến nay thì cơ sở lý luận về CRM vẫn đang đƣợc xây dựng và hoàn chỉnh.
Một cách tổng quát, có thể hiểu CRM là hệ thống nhằm phát hiện các đối tƣợng tiềm
năng, biến họ thành khách hàng và sau đó giữ các khách hàng này lạivới doanh
nghiệp. Nói nhƣ vậy CRM sẽ là một tổng hợp nhiều kỹ thuật từ marketing đến quản
lý thông tin hai chiều với khách hàng, cũng nhƣ rất nhiều công cụ phân tích về hành
vi của từng phân khúc thị trƣờng đến hành vi mua sắm của từng khách hàng.
Trên thực tế, ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn
đến việc quản trị mối quan hệ với khách hàng. Nhƣng những quan điểm đƣa ravề
CRM là không thống nhất. Các khía cạnh quan tâm khác nhau hình thành ba
9
quan điểm nhƣ sau: thứ nhất nhấn mạnh yếu tố công nghệ, thứ hai nhấn mạnh đến
quy trình bán hàng và thứ ba coi CRM chính là chiến lƣợc kinh doanh.
Quan điểm thứ nhất, coi CRM nhƣ một giải pháp công nghệ, quản lý những
vấn đề liên quan đến khách hàng. “CRM là việc áp dụng công nghệ để hiểu thêm về
từng khách hàng và để có khả năng phục vụ họ một cách tốt nhất” (trích cuốn “Nâng
cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thƣơng mại Việt Nam trong hội nhập kinh
tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Vĩnh Thanh, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 2005,trang
13). Theo quan điểm này, CRM đƣợc hiểu đơn giản là một phần mềm ứng dụng trong
công tác quản lý các mối quan hệ với khách hàng. Hạt nhân của phần mềm là cơ sở
dữ liệu tổng hợp về KH thu thập từ các bộ phận trong doanh nghiệp. V.Kumar,
Werner J. Reinartz, 2006 cho rằng “CRM là việc khai thác và phân tích các cơ sở dữ
liệu marketing, sử dụng các công nghệ thông tin nhằm đánh giá thực tiễn doanh
nghiệp và xác định các phương pháp cho phép cực đại giá trị lâu dài (lifetime value)
của từng khách hàng đối với doanh nghiệp”. Nhân tố cốt lõi ở đây là hệ thống thông
tin khách hàng đƣợc xây dựng từ các hồ sơ bán hàng. Khái niệm này tiếp cận CRM
trên cơ sở đề cao yếu tố công nghệ, tuy nhiên chƣa thực sự chính xác bởi có nhiều
yếu tố công nghệ liên quan tới CRM nhƣng không phải CRM là một thuật ngữ công
nghệ thuần tuý. CRM là kho thông tin đƣợc thu thập từnhiều nguồn khác nhau, những
thông tin này sau đó đƣợc phân tích và xử lý giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng
thể về khách hàng và thị trƣờng ngành.
Quan điểm thứ hai, cho rằng CRM nhƣ là năng lực của doanh nghiệp trong
tiếp cận hoặc thực hiện trao đổi mua bán với khách hàng thông qua xây dựng và thực
hiện quy trình bán hàng. Trên quan điểm này, CRM đƣợc hiểu nhƣ là một quytrình
bán hàng nằm trong hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9000. David Sims cho rằng
“CRM là quá trình mà doanh nghiệp sử dụng những kiến thức sâu rộng về khách
hàng được tích lũy theo thời gian một cách hiệu quả để xây dựng và thựchiện
chiến lược kinh doanh của mình nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng
mục tiêu”. CRM là một quy trình hoặc phƣơng pháp đƣợc doanh nghiệp sử dụng để
tìm hiểu về nhu cầu và hành vi của khách hàng trong quá trình mua bán,
10
nhằm phát triển mối quan hệ thân thiết hơn với khách hàng. Có rất nhiều yếu tố công
nghệ làm nên chƣơng trình CRM, nhƣng CRM không chỉ là những chƣơng trình phần
mềm quản lý quan hệ khách hàng. CRM đƣợc hiểu là một quy trình giúp doanh
nghiệp có đƣợc nhiều thông tin về khách hàng và sự phản hồi từ phía khách hàng.
Quan điểm thứ ba, coi CRM là một chiến lƣợc kinh doanh. Theo Laurie D.
Slee, Viện quản lý New Zealand, “CRM là một chiến lược kinh doanh nhằm lựa chọn
và quản lý quan hệ với các khách hàng có giá trị nhất. Nó yêu cầu triết lý kinh doanh
định hướng vào khách hàng và xây dựng văn hóa hỗ trợ cho các quá trình dịch vụ,
bán hàng và marketing một cách hiệu quả. Các ứng dụng CRM có thể làm tăng tính
hiệu quả của hệ thống CRM chỉ khi doanh nghiệp đó có đường lối, chiến lược và văn
hóa định hướng khách hàng đúng đắn”. Qua khái niệm trên ta thấy rằng, CRM không
hẳn chỉ là một công cụ mà là cả một chiến lƣợc đối với doanh nghiệp, chiến lƣợc kinh
doanh đã coi rằng hoạt động CRM là hoạt động có dựa trên một kế hoạch rõ ràng, dài
hạn, có mục tiêu và cách thức thực hiện cụ thể, hơn thế nữa tại bất kỳ doanh nghiệp
nào các chiến lƣợc đều phục vụ cho việc tạo ra, mở rộng, duy trì mối quan hệ với
khách hàng cho nên CRM là một chiến lƣợc kinh doanh để lựa chọn và quản lý khách
hàng quan trọng và yếu tố khách hàng luôn đƣợc đặt lên trên hết.
Quan điểm coi CRM nhƣ chiến lƣợc kinh doanh là quan điểm toàn diện nhất.
Theo đó CRM là một chiến lƣợc kinh doanh nhằm tối ƣu hóa lợi nhuận, doanh thu
và sự hài lòng của khách hàng, là một chiến lƣợc tổng hợp với định hƣớng khách
hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Với quan điểm
này, CRM mang tầm vĩ mô và thƣờng đƣợc mức lãnh đạo cao nhất của DN quan
tâm.
Nhƣ vậy, với mục đích tiếp cận khác nhau, các tác giả đƣa ra cách hiểu của
mình về CRM khác nhau.Trên cơ sở những quan niệm trên, tác giả rút ra một số đặc
trƣng cơ bản của CRM và tuân theo định hƣớng lý thuyết này:
Thứ nhất, CRM là một “phƣơng pháp” vì đó là một cách thức tìm kiếm, tổ
chức và xử lý các mối quan hệ khách hàng. Cũng có thể nói CRM là một chiếnlƣợc,
bởi vì CRM nó bao gồm cả một kế hoạch rõ ràng và chi tiết.
11
Thứ hai, CRM là một phƣơng pháp “toàn diện” là bởi CRM không phải dành
cho riêng hoạt động kinh doanh và marketing hay cũng không phải đƣợc chịu trách
nhiệm chính bởi bộ phận chăm sóc khách hàng trong tổ chức hoặc phòng CNTT.
Từng phòng ban tƣơng ứng với từng chức năng riêng trong công ty đều có liên quan
đến chiến lƣợc CRM. Nói cách khác CRM là một chiến lƣợc hay phƣơng pháp đƣợc
đƣa ra và thực hiện có liên quan đến tất cả các phòng ban, bộ phận của công ty, trong
doanh nghiệp.
Thứ ba, CRM có liên quan đến toàn bộ chu kỳ và hành vi mua hàng của một
khách hàng (trƣớc – đang – và sau khi mua hàng), cũng nhƣ gắn kết chặt chẽ với quy
trình kinh doanh của tổ chức (marketing – kinh doanh – và chăm sóc sau bán hàng).
1.2.2. Các nội dung lý thuyết cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng
1.2.2.1. Vai trò và đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng
 Vai trò của quản trị quan hệ khách hàng
Khách hàng ngày càng có yêu cầu cao và có nhiều lựa chọn nhằm thoả mãn
nhu cầu của mình. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng thì yếu tố quyết định
khiến các doanh nghiệp giành đƣợc thị trƣờng chính là khả năng nhanh chóng tạo ra
những sản phẩm, dịch vụ thực sự đặc biệt tới khách hàng và khác biệt so với đối
thủ. Với lý do này, để nâng cao tính cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động dựa
trên những tín hiệu từ thị trƣờng, hƣớng tới khách hàng và CRM chính làmột
công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu.
Trƣớc khi có CRM, những thông tin của khách hàng thƣờng đƣợc lƣu trữ
theo phƣơng thức thủ công truyền thống nhƣ giấy tờ, sổ sách và phân loại chúng
thành các tập hồ sơ, lƣu trữ chúng trong các hộc tủ, ngăn kéo; làm việc với khách
hàng thông qua các hợp đồng, chứng từ bằng giấy tờ. Áp dụng hệ thống CRM giúp
các doanh nghiệp quản lý hệ thống dữ liệu và thông tin khách hàng nhờ vào việc nó
có thể xâu chuỗi các thông tin về khách hàng và lƣu trữ nó trong ngân hàng dữ liệu.
Việc xây dựng và áp dụng CRM cho phép doanh nghiệp có cách tiếp cận khoa học
tới khách hàng để từ đó có thể nhanh chóng đƣa ra những chính sách nhằm duy trì và
giữ vững lòng trung thành của các khách hàng quan trọng, thiết lập đƣợc khách
12
hàng mới và lựa chọn đƣợc đối tƣợng khách hàng tiềm năng của mình. Không chỉ
thế, CRM còn giúp doanh nghiệp đƣa các hoạt động xúc tiến bán hàng của mình tác
động đến và thu đƣợc phản hồi nhanh nhất từ phía khách hàng truyền thống.
CRM không chỉ cải thiện dịch vụ cho khách hàng, hoạt động CRM tốt còn có
khả năng giảm chi phí, giảm sự lãng phí và làm giảm cả những than phiền của khách
hàng về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Cụ thể, CRM giúp doanh nghiệp:
- Đáp ứng những thay đổi xung quanh mà các doanh nghiệp đang đối mặt có
liên quan đến ngƣời tiêu dùng, thị trƣờng và công nghệ.
- Xây dựng mối liên hệ tốt hơn với khách hàng hiện tại nhờ đó mà: tăng doanh
thu bán hàng nhờ vào việc chọn đúng thời điểm, do dự đoán đƣợc nhu cầu của khách
hàng dựa vào những xu hƣớng đã đƣợc xác định trƣớc đó; xác định đƣợc nhu cầu của
khách hàng một cách hiệu quả hơn nhờ vào những hiểu biết về yêu cầu của từng nhóm
khách hàng. CRM cho phép nhận biết những khách hàng có lòng trung thành cao
cũng nhƣ hiệu chỉnh những sản phẩm dịch vụ để tạo lòng trung thành.
- Giúp nhà quản trị nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả của các quyết định
marketing, cải thiện dịch vụ cho khách hàng, tăng lợi nhuận, hoạt động CRM tốt còn
có khả năng giảm chi phí, giảm sự lãng phí trong kinh doanh.
- Nâng cao hiệu quả của các hoạt động bán hàng, marketing, dịch vụ khách
hàng do xác định những khách hàng nào có thể mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp
nên đơn giản hóa quá trình tiếp thị và nhờ đó:
+ Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong tổ chức về tầm quan trọng và
vai trò của mỗi thành viên trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
+ Giúp bộ phận bán hàng có thể rút ngắn chu kỳ bán hàng và nâng cao các
định mức quan trọng nhƣ doanh thu trung bình theo nhân viên, giá trị trung bình
đơn hàng và doanh thu trung bình theo khách hàng.
+ Giúp đội ngũ marketing có thể nâng cao tỷ lệ phản hồi của khách hàng với
các chiến dịch marketing, giảm chi phí tìm kiếm khách hàng tiềm năng và biến họ
thành khách hàng trung thành.
13
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Nguyễn Thanh Bình và cộng sự, 2011. Quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh
nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học. Bộ giáo dục và đào tạo.
2. Trƣơng Đình Chiến, 2008. Quản trị quan hệ khách hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản
Phụ nữ.
3. Nguyễn Văn Dung, 2008. Quản lý quan hệ khách hàng.Hà Nội: Nhà xuất bản
Giao thông Vận tải.
4. Nguyễn Hồ Minh Đức, 2013.Quản trị quan hệ khách hàng tại trung tâm dịch vụ
viễn thông Vinaphone. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng.
5. Hoàng Thị Giang, 2012.Quản trị quan hệ khách hàng tại Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Công nghệ bƣu chính viễn thông.
6. Phạm Thị Thu Hà, 2011.Quản trị quan hệ khách hàng của các công ty du lịch lữ
hành trên địa bàn Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thƣơng mại
7. Nguyễn Quang Hƣng, 2007.Quản lý quan hệ khách hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản
Bƣu điện.
8. Bùi Thị Thu Hƣơng, 2011. Quản trị quan hệ khách hàng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 của Trung tâm năng suất Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại
học Thƣơng mại.
9. Hà Ngọc Minh, 2012.Ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng tại Doanh nghiệp
cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại
học Kinh tế quốc dân.
10. Võ Thị Thanh Tâm, 2011.Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty thong tin di
động VMS. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Công nghệ bƣu chính viễn thông.
11. Nguyễn Trung Thành, 2011.Quản trị quan hệ khách hàng của các khách sạn ba
sao trên địa bàn Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thƣơng mại.
14
12. Vũ Ngọc Xuân, 2013.Triển khai quản trị Quan hệ khách hàng (CRM)- Kinh
nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế
Phát triển, số 193, trang 37-45.
Website
13. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2014. Báo cáo tài chính hợp nhất 2013.
<http://www.fpt.vn/images/post/downloads/bao_cao_hop_nhat2013_tieng_viet.
pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016].
14. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2015. Báo cáo tài chính hợp nhất 2014.
<http://www.fpt.vn/images/post/downloads/bctc-hop-nhat-2014-tieng-viet.pdf>.
[Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016].
15. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015.
<http://www.fpt.vn/images/post/bctc20hop20nhat202015.pdf>. [Ngày truy cập:
30 tháng 10 năm 2016].
16. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo thường niên 2013.
<http://www.fpt.vn/images/post/support/bao-cao-thuong-nien-fpt-telecom-
2013.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016].
17. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo thường niên 2014.
<http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-thuong-nien-ftel-2014-_signed.pdf>.
[Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016].
18. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo thường niên 2015.
<http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-thuong-nien-2015.pdf>. [Ngày truy
cập: 30 tháng 10 năm 2016].
19. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo quản trị công ty 2014.
<http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-quan-tri-2014.pdf>. [Ngày truy cập: 30
tháng 10 năm 2016].
20. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo quản trị công ty 2015.
<http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-quan-tri-cong-ty-2015.pdf>. [Ngày
truy cập: 30 tháng 10 năm 2016].
15
21. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2016.
<http://www.fpt.vn/images/post/bc-quan-tri-cong-ty-6t2016.pdf>. [Ngày truy
cập: 30 tháng 10 năm 2016].
Tiếng Anh
22. Choi Sang Long, et al., 2013.Impact of CRM Factors on Customer Satisfaction
and Loyalty. North York: Canadian Center of Science and EducationPublished.
23. Vani Haridasan and Shathi Venkatesh, 2011. CRM Implementation in Indian
Telecom Industry – Evaluating the Effectiveness of Mobile Service Providers
Using Data Envelopment Analysis. International Journal of Business Research
and Management, 3: 110-127..

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Luận văn: Nâng cao trải nghiệm khách hàng sử dụng dịch vụ, 9 ĐIỂMLuận văn: Nâng cao trải nghiệm khách hàng sử dụng dịch vụ, 9 ĐIỂM
Luận văn: Nâng cao trải nghiệm khách hàng sử dụng dịch vụ, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default1.9K vistas
Đề tài: Xây dựng và phát triển Thương Hiệu công ty xây dựng, HAY!Đề tài: Xây dựng và phát triển Thương Hiệu công ty xây dựng, HAY!
Đề tài: Xây dựng và phát triển Thương Hiệu công ty xây dựng, HAY!
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 093457314931.6K vistas
Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Tại Công Ty!Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Tại Công Ty!
Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Tại Công Ty!
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 09320915627.5K vistas
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty mayĐề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty may
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty may
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 13.6K vistas
Đề tài tốt nghiệp: hoạt động chăm sóc khách hàng công ty vận tải, HAYĐề tài tốt nghiệp: hoạt động chăm sóc khách hàng công ty vận tải, HAY
Đề tài tốt nghiệp: hoạt động chăm sóc khách hàng công ty vận tải, HAY
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 093457314918.7K vistas
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAYĐề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 09345731494.9K vistas
Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ xe buýt của công ty Mai LinhSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ xe buýt của công ty Mai Linh
Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ xe buýt của công ty Mai Linh
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 1.4K vistas
Báo cáo thực tập: MARKETING ONLINE tại công ty dược phẩm Savipharrm!Báo cáo thực tập: MARKETING ONLINE tại công ty dược phẩm Savipharrm!
Báo cáo thực tập: MARKETING ONLINE tại công ty dược phẩm Savipharrm!
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 2.9K vistas
Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩmGiáo trình quản lý chất lượng sản phẩm
Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm
Le Nguyen Truong Giang118.6K vistas
Báo cáo thực tập đề tài quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty( 9 diem)Báo cáo thực tập đề tài quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty( 9 diem)
Báo cáo thực tập đề tài quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty( 9 diem)
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 108.1K vistas
Luận văn: Quản trị quan hệ khách hàng tại Siêu thị Quảng NgãiLuận văn: Quản trị quan hệ khách hàng tại Siêu thị Quảng Ngãi
Luận văn: Quản trị quan hệ khách hàng tại Siêu thị Quảng Ngãi
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 09171938646.1K vistas
Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm!Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm!
Báo cáo thục tập Mô tả công việc, Nhật ký TT, Bài học kinh Nghiệm!
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 093457314939.1K vistas

Similar a Quản trị quan hệ khách hàng tại FPT Telecom(20)

Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP kỹ ...Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP kỹ ...
Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP kỹ ...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864163 vistas
Luận văn: Xây dựng hệ thống giao việc theo hợp đồng, HAYLuận văn: Xây dựng hệ thống giao việc theo hợp đồng, HAY
Luận văn: Xây dựng hệ thống giao việc theo hợp đồng, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 59 vistas
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thép Trường Phú.docxPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thép Trường Phú.docx
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thép Trường Phú.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤10 vistas
QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO TẠI VIETTELQUẢN TRỊ ĐÀO TẠO TẠI VIETTEL
QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO TẠI VIETTEL
Phuong Tran14.9K vistas
Quản trị đào tạo tại viettelQuản trị đào tạo tại viettel
Quản trị đào tạo tại viettel
https://www.facebook.com/garmentspace4.1K vistas
Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệpPhân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp
Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 09171938641.1K vistas
Luận văn: Phân hệ hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp, HAYLuận văn: Phân hệ hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp, HAY
Luận văn: Phân hệ hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 1.2K vistas
Đề tài: Chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp, HAYĐề tài: Chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp, HAY
Đề tài: Chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 926 vistas

Más de luanvantrust(20)

Último(20)

Quản trị quan hệ khách hàng tại FPT Telecom

 • 1. Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ TUYẾT NHUNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY FPT TELECOM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH MÃ TÀI LIỆU: 81165 ZALO: 0917.193.864 Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
 • 2. Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ TUYẾT NHUNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY FPT TELECOM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ANH TÀI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS TRẦN ANH TÀI XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN GS. TS BÙI XUÂN PHONG
 • 3. LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan luận văn “Quản trị quan hệ khách hàng tại FPT Telecom” là do học viên thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Trần Anh Tài thuộc Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thông tin và số liệu sử dụng trong Luận văn đƣợc trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu. Luận văn không trùngvới bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào mà học viên đƣợc biết.
 • 4. LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập, nghiên cứu tại trƣờng. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Trần Anh Tài - ngƣời đã tận tình chỉ bảo, khích lệ và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin ghi nhớ và cảm ơn các cán bộ công nhân viên, anh chị em, bạn bè tại Công ty FPT Telecom đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tìm hiểu, nghiên cứu thực tế hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của Công ty để tôi có đƣợc những thông tin, tài liệu quý báu giúp bài luận văn hoàn thiện hơn. Mặc dù luận văn này đã đƣợc hoàn thành với tất cả sự cố gắng của bản thân, nhƣng cũng không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Kính mong nhận đƣợc sự nhận xét, góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để tôi có thể khắc phục những thiếu sót của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 • 5. MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................1 DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH ..................................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC MÔ HÌNH...........................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU...................................................................Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG...........Error! Bookmark not defined. 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản trị quan hệ khách hàng.......... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Các công trình trong nước.........................Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Các công trình nước ngoài ........................................................................3 1.1.3. Kết luận......................................................................................................3 1.2. Cơ sở lý luận.....................................................................................................4 1.2.1. Các khái niệm về quản trị quan hệ khách hàng.........................................4 1.2.2. Các nội dung lý thuyết cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng..............11 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp .............................................................................Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 2.1. Thiết kế nghiên cứu........................................Error! Bookmark not defined. 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu.................................Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ...................Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu .................Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY FPT TELECOM..................................................Error! Bookmark not defined. 3.1. Giới thiệu chung về Công ty FPT Telecom....Error! Bookmark not defined.
 • 6. 3.1.1. Thông tin chung .........................................Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển................Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Các sản phẩm – dịch vụ chính...................Error! Bookmark not defined. 3.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty FPT Telecom Error! Bookmark not defined. 3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2013 – 2015........Error! Bookmark not defined. 3.2 Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom........ Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng...........Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Phân tích, thống kê cơ sở dữ liệu khách hàngError! Bookmark not defined. 3.2.3. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục tiêu.................Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng......Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàngError! Bookmark not defined. 3.2.6. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàngError! Bookmark not defined. 3.2.7. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản trị quan hệ KH của FPT Telecom .............................................................................Error! Bookmark not defined. 3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom .................................................................Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Nhóm nhân tố khách quan .........................Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan.............................Error! Bookmark not defined. 3.4. Đánh giá chung về CRM của Công ty FPT TelecomError! Bookmark not defined. 3.4.1. Ưu điểm và nguyên nhân ...........................Error! Bookmark not defined. 3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân............................Error! Bookmark not defined.
 • 7. CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY FPT TELECOM .................Error! Bookmark not defined. 4.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng kinh doanh của FPT Telecom đến năm 2020 ...............................................................................Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Mục tiêu kinh doanh ..................................Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Phương hướng kinh doanh ........................Error! Bookmark not defined. 4.2. Quan điểm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng của FPT Telecom. Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên định hướng khách hàng là trung tâm.................................................Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Đề cao vai trò của lãnh đạo trong việc thực hiện chiến lược CRM.Error! Bookmark not defined. 4.2.3. Chuẩn hóa hệ thống nhân viên ..................Error! Bookmark not defined. 4.2.4. Xây dựng chuẩn dịch vụ khách hàng.........Error! Bookmark not defined. 4.3. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng của Công ty FPT Telecom .....................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng của Công ty .............................................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Nâng cao nhận thức về CRM cho toàn thể nhân viên trong Công ty .............................................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.3. Có chiến lược xây dựng mối quan hệ với từng nhóm KH cụ thể......Error! Bookmark not defined. 4.3.4. Đề cao vai trò công tác duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng trong Công ty .......................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.5. Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng .............................................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.6.Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh quản trị quan hệ khách hàng thường xuyên .............................................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.7. Hoàn thiện các giải pháp công nghệ .........Error! Bookmark not defined.
 • 8. KẾT LUẬN...............................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................13
 • 9. 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT theo nhu cầu khách hàng, và đặc biệt là các khách hàng của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhƣ các nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm. Từ đó đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị quan hệ khách hàng.  Hoàng Thị Giang,2012. Quản trị quan hệ khách hàng tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Học viện công nghệ bƣu chính viễn thông. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, đồng thời nêu ra bài học kinh nghiệm CRM của Bƣu chính các nƣớc. Ngoài ra luận văn cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động CRM tại Tổng công ty Bƣu chính Việt Nam, từ đó làm cơ sở để đƣa ra hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này.  Nguyễn Hồ Minh Đức, 2013. Quản trị quan hệ khách hàng tại trung tâm dịch vụ viễn thông Vinaphone. Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Đà Nẵng. Luận văn đã khái quát hệ thống lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, chỉ ra đƣợc nguyên nhân và những mặt còn tồn tại tại hoạt động CRM; từ đó đƣa ra những giải pháp hoàn thiện CRM tại trung tâm dịch vụ viễn thông Vinaphone.  Nguyễn Thanh Bình cùng các thành viên, 2011. Quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học. Bộ giáo dục và đào tạo. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số mảng chủ yếu của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng nhƣ xây dựng và khai thác mối quan hệ khách hàng. Đề tài cũng đƣa ra khung lý thuyết chung, các điều kiện, nội dung cơ bản và hoạt động CRM tại một số doanh nghiệp trên thế giới. Đánh giá thực trạng và chỉ rõ những thành tựu, nguyên nhân hạn chế của hoạt động CRM tại các doanh nghiệp xuất khẩuViệt Nam; đƣa ra các định hƣớng và thách thức, đề xuất các giải pháp toàn diện và cụ thể, bao gồm nhóm giải pháp đẩy mạnh áp dụng CRM tại các doanh nghiệp xuất
 • 10. 2 khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh doanh toàn cầu và nhóm giải pháp hỗ trợ khác.  Vũ Ngọc Xuân,2013. Triển khai quản trị Quan hệ khách hàng (CRM)- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 193, trang 37-45. Hƣớng nghiên cứu chính của bài viết là các vấn đề về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô của Việt Nam và thế giới. Bài viết đề cập đến việc triển khai quản lý quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thái Lan, thực trạng CRM và rút ra bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo quan điểm của bài viết, quản lý quan hệ khách hàng đƣợc hiểu là một phƣơng pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý thông tin về khách hàng cũng nhƣ thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Bài viết đƣa ra mục tiêu tổng thể là tìm kiếm, thu hút và giành niềm tin khách hàng mới và duy trì những đối tác đã có, lôi kéo kháchhàng cũ trở lại, giảm chi phí tiếp thị và mở rộng dịch vụ khách hàng. Bài viết phân tích thực tế CRM tại các doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu các nhà điều hành, đƣa racác lợi ích gắn liền với CRM nhƣ: Phần mềm CRM giúp cho các công ty nhạy bén có thể dự đoán về nhu cầu mua sắm trong tƣơng lai, quản lý các chiến dịch chủ yếu và thực hiện các đề nghị của khách hàng ngay khi có yêu cầu; CRM có thể giúp các doanh nghiệp nhận biết xem khách hàng nào có khả năng trung thành và mang lạilợi nhuận nhất để phân phối mức độ dịch vụ. Nhƣ vậy, từ thực tế hoạt động CRM của Thái Lan và Hoa kỳ, bài viết đã rút ra một số bài học cho các doanh nghiệp ViệtNam và rút ra kết luận CRM là tập hợp các công tác quản lý chăm sóc và xây dựng mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp. Những tài liệu và luận văn trên đã nghiên cứu đƣợc tính cấp thiết của đề tài, mục đích, đối tƣợng, phƣơng pháp, phạm vi và nội dung nghiên cứu; nêu đƣợc các phƣơng pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu nhằm phục vụ cho quá trình đánh giá hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Đồng thời những tài liệu và luận văn trên cũng chỉ ra thực trạng của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng và đƣa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quản trị quan hệ khách hàng tại doanh nghiệp đó.
 • 11. 3 1.1.2. Các công trình nước ngoài Hiện nay có rất nhiều những công trình nghiên cứu nƣớc ngoài có liên quan đến quản trị quan hệ khách hàng với lý luận và nội dung bám sát thực tế nhƣ: - Choi Sang Long, Raha Khalafinezhad, Wan Khairuzzaman Wan Ismail & Siti Zaleha Abd Rasid, 2013. Impact of CRM Factors on Customer Satisfaction and Loyalt.Canada. Published by Canadian Center of Science and Education. Tài liệu này nghiên cứu tác động của các nhân tố CRM tới sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng. Các tác giả đã chỉ ra yếu tố then chốt của CRM, phân tích mối quan hệ giữa CRM, sự thỏa mãn khách hàng và lòng trung thành khách hàng. - Vani Haridasan & Shathi Venkatesh, 2011. CRM Implementation in Indian Telecom Industry – Evaluating the Effectiveness of Mobile Service Providers Using Data Envelopment Analysis. India. International Journal of Business Research and Management. Bài viết đã tập trung nghiên cứu việc thực hiện CRM trong nền công nghiệp viễn thông Ấn Độ. Tác giả nêu rõ lợi ích CRM, phƣơng pháp luận nghiên cứu vấn đề, quá trình phân tích và kết quả thực hiện CRM. Từ đó đánh giá hiệu quả triển khai CRM của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nói chung và dịch vụ điện thoại di động nói riêng tại Ấn Độ. 1.1.3. Kết luận Qua những nghiên cứu trên đây, ta có thể hệ thống hóa lại lý luận chung nhất về quản trị quan hệ khách hàng, vai trò cũng nhƣ các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng,để từ đó có thể vận dụng vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, đề xuất ra các giải pháp phù hợp. Đề tài “Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom” sẽ kế thừa những nghiên cứu nói trên và không trùng lặp với các đề tài mà học viên đƣợc biết. Đồng thời, đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu về thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cũng nhƣ đề xuất các giải pháphoàn thiện hơn công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom.
 • 12. 4 1.2. Cơ sở lý luận 1.2.1. Các khái niệm về quản trị quan hệ khách hàng 1.2.1.1. Khái niệm quản trị “Quản trị là hoạt động nhằm đạt đƣợc mục tiêu một cách có hiệu quả bằng sự phối hợp các hoạt động của những ngƣời khác thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức”. (Management Angelo Kinicki, Williams, Mc Graw Hill Irwine – New York 2006). Theo cách đề cập này, quản trị đƣợc hiểu là hoạt động của một hay một số ngƣời nhằm phối hợp các hoạt động của ngƣời khác để đạt đƣợc mục tiêu, quá trình hoạt động đòi hỏi sử dụng nhân tài, vật lực để đạt đƣợc mục tiêu hiệu quả nhất. Sự phối hợp các hoạt động đƣợc thực hiện thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức ấy. 1.2.1.2. Khái niệm khách hàng và quan hệ khách hàng – doanh nghiệp  Khái niệm khách hàng Trong nền kinh tế thị trƣờng, với môi trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay thì khách hàng là điều kiện tiên quyết để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. “Không có khách hàng sẽ không có bất cứ công ty nào tồn tại” – đó là nhận định của nhà kinh tế nổi tiếng Erwin Frand. Bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào cũng cần có khách hàng. Khách hàng là ngƣời mà chúng ta đã, đang hoặc sẽ cùnghọ trao đổi giá trị. Họ có thể trao cho chúng ta một thứ gì đó (thông thƣờng, nhƣng không phải luôn luôn là tiền) để đổi lại một vài thứ khác thƣờng là dịch vụ hoặc hàng hóa. Theo tác giả Thu Phƣơng: “Khách hàng có thể là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia vào kênh phân phối hay quyết định (không phải đối thủ cạnh tranh) mà hành động của họ có thể tác động đến việc mua sản phẩm hay dịch vụ của công ty” – trang 96, Khách hàng – doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển. NXB Thống kê, Hà Nội, 2006. Tác giả Nguyễn Xuân Quang thì cho rằng: “Khách hàng là tập hợp những người có nhu cầu hiện có và tiềm năng về sản phẩm của một công ty và họ có khả
 • 13. 5 năng thanh toán cho nhu cầu đó” – trang 48, Giáo trình marketing thƣơng mại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2005. Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về khách hàng nhƣng nhìn chung khách hàng là tập hợp những cá nhân, nhóm ngƣời, hay tổ chức có nhu cầu và có khả năng chi trả cho việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ và mong muốn đƣợc thỏa mãn nhu cầu đó của mình. Ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu khách hàng không chỉ ở chỗ tiêu thụ đƣợc sản phẩm của doanh nghiệp mà còn đảm bảo khả năng “bán đƣợc hàng nhƣng đồng thời giữ đƣợc khách hàng tồn tại và lôi kéo đƣợc khách hàng tiềm năng”.  Khái niệm quan hệ khách hàng Quan hệ khách hàng có thể hiểu là một quá trình tƣơng tác hai chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng trong đó hai bên cùng trao đổi các nguồn lực lẫn nhau để cùng đạt đƣợc mục tiêu của mình. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng của nó thƣờng liên quan đến các quá trình giao tiếp và phản hồi đa hƣớng không ngừng. Doanh nghiệp, bằng nhiều hoạt động marketing đƣa sản phẩm dịchvụ của mình tiếp cận đƣợc với khách hàng tiềm năng. Khách hàng căn cứ vào nhiềuyếu tố để quyết định có nên tiến hành giao dịch với doanh nghiệp hay không. Khi giao dịch ban đầu đƣợc thực hiện thì các mối quan hệ cũng đƣợc thiết lập. Các mối quan hệ này có thể dài hạn hay ngắn hạn, liên tục hay ngắt quãng, một lần hay nhiềulần. Những khách hàng mua nhiều lần sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn và họ cókỳ vọng là doanh nghiệp sẽ đánh giá đúng các mối quan hệ này. Khi đề cập đến quan hệ khách hàng trong kinh doanh hiện nay chúng ta thƣờng chú ý tới tạo ra giá trị cho khách hàng. Mục đích không phải là tối đa hóa lợiích của mỗi hoạt động đơn lẻ mà là xây dựng một mối quan hệ tổng thể bền vững với khách hàng. Sự phát triển của quan hệ khách hàng yêu cầu một sự hiểu biết đầy đủ về quá trình mà khách hàng tự tạo ra giá trị cho bản thân. Giá trị dành cho khách hàng (Customer Value) là sự nhận thức của khách hàng về tính cân đối giữa việc cho và nhận trong bất kỳ giao dịch nào. Hoặc giá trị cho khách hàng là sự đánh giá chung của khách hàng về lợi ích của một sản phẩm
 • 14. 6 hay dịch vụ dựa trên sự cảm nhận về các lợi ích thực tế so với những gì phải từ bỏ. Những thứ phải từ bỏ gồm cả số lƣợng tiền, thời gian và nỗ lực mà khách hàng đã đầu tƣ vào giao dịch đó. Độ lớn của giá trị khách hàng tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi khách hàng, cũng nhƣ việc xem xét những lợi ích mà sản phẩm dịch vụ mang lại, dựa trên nhu cầu, tính cấp bách,... đối với sản phẩm dịch vụ đó. Để đo lƣờng giá trị cho khách hàng, ngƣời ta sử dụng công thức: V = B/P Trong đó: V: Giá trị cảm nhận đƣợc (đánh giá của khách hàng giữa cho và nhận). B: Lợi ích cảm nhận đƣợc trừ đi chi phí ƣớc tính phải bỏ ra. P: Chi phí cơ hội, gồm tất cả những gì phải bỏ ra. Tuy nhiên trên thực tế, đối với khách hàng, ngƣời ta thƣờng xem xét các yếu tố làm nên giá trị dành cho khách hàng nhƣ: giá cả, chất lƣợng, đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, sự tiện lợi khi tiêu dùng, sự tin tƣởng vào doanh nghiệp dành cho khách hàng... từ đó để cân nhắc lợi ích mà mình có thể nhận đƣợc theo công thức sau đây: Đặc Sự tiện Sự tin Sự tƣ Giá Chất điểm lợi khi tƣởng vấn hỗ cả + lƣợng + của sản phẩm + tiêu dùng + vào DN + trợ cho KH dịch vụ = Giá trị dành cho khách hàng Bởi vậy, để có thể dễ dàng hơn trong việc đáp ứng mong đợi của khách hàng, doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng bộ rất nhiều hoạt động.  Mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp Khi đề cập đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, điều quan trọng là phải thống nhất những nhân tố tạo nên quan hệ chân thành. Ngày nay, tất cảcác doanh nghiệp tồn tại và phát triển đều đƣa ra mục đích của mình là hƣớng đến
 • 15. 7 khách hàng, cung cấp những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trƣờng và thu đƣợc lợi nhuận. Tuy nhiên không vì thế mà giữa hai chủ thể này chỉ có quan hệ một chiều, ngƣợc lại giữa họ có quan hệ qua lại và có sự tƣơng tác lẫn nhau. Khách hàng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển cũng nhƣ năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Những tƣơng tác giữa khách hàng và doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân hay qua điện thoại, qua mạng xã hội, mà một tƣơng tác xảy ra khi khách hàng mua sản phẩm từ doanh nghiệp. Mỗi sự tƣơng tác lại sẽ làm tăng lƣợngthông tin trong quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tăng cƣờng giao thiệp với khách hàng của mình thì sẽ càng ít phải hỏi ý của họ ở lần tiếptheo. Một thực tế thể hiện bản chất của sự lặp lại trong quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp là tạo nên sự thuận tiện cho khách hàng khi tiếp tục quan hệ với doanh nghiệp, đây là nhân tố quan trọng trong việc giữ chân khách hàng và do đócó nhiều khách hàng trung thành hơn. Khi có đƣợc khách hàng trung thành, doanh nghiệp sẽ có những lợi điểm nhƣ chi phí tiếp cận khách hàng thấp; Nhạy bén với nhu cầu của khách hàng, khả năng giới thiệu sản phẩm mới thành công cao hơn; Khai thác đƣợc những mối quan hệ tiềm năng… Bên cạnh sự tƣơng tác với khách hàng, để duy trì mối quan hệ lâu dài, không thể thiếu việc quan hệ tạo ra lợi ích liên tục cho cả hai bên. Sự thuận tiện của khách hàng là một trong số những lợi ích nhƣng không phải là lợi ích duy nhất mà còn phải tính đến các yếu tố về chi phí, thời gian, công sức và sẽ không ai cam kết quan hệ lâu dài nếu không có đủ lợi nhuận liên tục để bù đắp chi phí bỏ ra. 1.2.1.3. Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship management – CRM) trở nên phổ biến từ giữa những năm 90 của thế kỷ XX. Thuật ngữ CRM xuất hiện lần đầu tiên trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng tại Mỹ là vào năm 1989 nhƣng mãi đến năm 2000 thuật ngữ này mới đƣợc các phƣơng tiện thông tin đại chúng đề cập đến nhiều. Gần đây, hầu hết các nhà quản lý thành đạt đều thừa
 • 16. 8 nhận rằng CRM chính là công cụ để chiến thắng trong nền kinh tế định hƣớng vào khách hàng. CRM có cần thiết hay không? Chính xác CRM là gì? Nó có thể góp phần làm tăng lợi nhuận công ty nhƣ thế nào? Chìa khóa dẫn đến sự thành công của CRM sẽ nằm ở việc hiểu thấu đáo xem CRM có phù hợp với ngành kinh doanh và thị trƣờng hiện tại hay không; CRM đƣợc tích hợp với chiến lƣợc công ty nhƣ thế nào; điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công CRM và CRM có đem lại lợi thế cạnh tranh hay không và sẽ nhƣ thế nào? Theo www.CRMGuru.com, một tổ chức chuyên thực hiện các hoạt động tƣ vấn về CRM, cho rằng: “CRM là một phƣơng pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng nhƣ thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc. nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Thông qua hệ thống CRM các thông tin của khách hàng sẽ đƣợc cập nhật và đƣợc lƣu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành doanh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lƣợc chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vƣớng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả”. Cho đến nay thì cơ sở lý luận về CRM vẫn đang đƣợc xây dựng và hoàn chỉnh. Một cách tổng quát, có thể hiểu CRM là hệ thống nhằm phát hiện các đối tƣợng tiềm năng, biến họ thành khách hàng và sau đó giữ các khách hàng này lạivới doanh nghiệp. Nói nhƣ vậy CRM sẽ là một tổng hợp nhiều kỹ thuật từ marketing đến quản lý thông tin hai chiều với khách hàng, cũng nhƣ rất nhiều công cụ phân tích về hành vi của từng phân khúc thị trƣờng đến hành vi mua sắm của từng khách hàng. Trên thực tế, ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến việc quản trị mối quan hệ với khách hàng. Nhƣng những quan điểm đƣa ravề CRM là không thống nhất. Các khía cạnh quan tâm khác nhau hình thành ba
 • 17. 9 quan điểm nhƣ sau: thứ nhất nhấn mạnh yếu tố công nghệ, thứ hai nhấn mạnh đến quy trình bán hàng và thứ ba coi CRM chính là chiến lƣợc kinh doanh. Quan điểm thứ nhất, coi CRM nhƣ một giải pháp công nghệ, quản lý những vấn đề liên quan đến khách hàng. “CRM là việc áp dụng công nghệ để hiểu thêm về từng khách hàng và để có khả năng phục vụ họ một cách tốt nhất” (trích cuốn “Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thƣơng mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Vĩnh Thanh, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 2005,trang 13). Theo quan điểm này, CRM đƣợc hiểu đơn giản là một phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý các mối quan hệ với khách hàng. Hạt nhân của phần mềm là cơ sở dữ liệu tổng hợp về KH thu thập từ các bộ phận trong doanh nghiệp. V.Kumar, Werner J. Reinartz, 2006 cho rằng “CRM là việc khai thác và phân tích các cơ sở dữ liệu marketing, sử dụng các công nghệ thông tin nhằm đánh giá thực tiễn doanh nghiệp và xác định các phương pháp cho phép cực đại giá trị lâu dài (lifetime value) của từng khách hàng đối với doanh nghiệp”. Nhân tố cốt lõi ở đây là hệ thống thông tin khách hàng đƣợc xây dựng từ các hồ sơ bán hàng. Khái niệm này tiếp cận CRM trên cơ sở đề cao yếu tố công nghệ, tuy nhiên chƣa thực sự chính xác bởi có nhiều yếu tố công nghệ liên quan tới CRM nhƣng không phải CRM là một thuật ngữ công nghệ thuần tuý. CRM là kho thông tin đƣợc thu thập từnhiều nguồn khác nhau, những thông tin này sau đó đƣợc phân tích và xử lý giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về khách hàng và thị trƣờng ngành. Quan điểm thứ hai, cho rằng CRM nhƣ là năng lực của doanh nghiệp trong tiếp cận hoặc thực hiện trao đổi mua bán với khách hàng thông qua xây dựng và thực hiện quy trình bán hàng. Trên quan điểm này, CRM đƣợc hiểu nhƣ là một quytrình bán hàng nằm trong hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9000. David Sims cho rằng “CRM là quá trình mà doanh nghiệp sử dụng những kiến thức sâu rộng về khách hàng được tích lũy theo thời gian một cách hiệu quả để xây dựng và thựchiện chiến lược kinh doanh của mình nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng mục tiêu”. CRM là một quy trình hoặc phƣơng pháp đƣợc doanh nghiệp sử dụng để tìm hiểu về nhu cầu và hành vi của khách hàng trong quá trình mua bán,
 • 18. 10 nhằm phát triển mối quan hệ thân thiết hơn với khách hàng. Có rất nhiều yếu tố công nghệ làm nên chƣơng trình CRM, nhƣng CRM không chỉ là những chƣơng trình phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. CRM đƣợc hiểu là một quy trình giúp doanh nghiệp có đƣợc nhiều thông tin về khách hàng và sự phản hồi từ phía khách hàng. Quan điểm thứ ba, coi CRM là một chiến lƣợc kinh doanh. Theo Laurie D. Slee, Viện quản lý New Zealand, “CRM là một chiến lược kinh doanh nhằm lựa chọn và quản lý quan hệ với các khách hàng có giá trị nhất. Nó yêu cầu triết lý kinh doanh định hướng vào khách hàng và xây dựng văn hóa hỗ trợ cho các quá trình dịch vụ, bán hàng và marketing một cách hiệu quả. Các ứng dụng CRM có thể làm tăng tính hiệu quả của hệ thống CRM chỉ khi doanh nghiệp đó có đường lối, chiến lược và văn hóa định hướng khách hàng đúng đắn”. Qua khái niệm trên ta thấy rằng, CRM không hẳn chỉ là một công cụ mà là cả một chiến lƣợc đối với doanh nghiệp, chiến lƣợc kinh doanh đã coi rằng hoạt động CRM là hoạt động có dựa trên một kế hoạch rõ ràng, dài hạn, có mục tiêu và cách thức thực hiện cụ thể, hơn thế nữa tại bất kỳ doanh nghiệp nào các chiến lƣợc đều phục vụ cho việc tạo ra, mở rộng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cho nên CRM là một chiến lƣợc kinh doanh để lựa chọn và quản lý khách hàng quan trọng và yếu tố khách hàng luôn đƣợc đặt lên trên hết. Quan điểm coi CRM nhƣ chiến lƣợc kinh doanh là quan điểm toàn diện nhất. Theo đó CRM là một chiến lƣợc kinh doanh nhằm tối ƣu hóa lợi nhuận, doanh thu và sự hài lòng của khách hàng, là một chiến lƣợc tổng hợp với định hƣớng khách hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Với quan điểm này, CRM mang tầm vĩ mô và thƣờng đƣợc mức lãnh đạo cao nhất của DN quan tâm. Nhƣ vậy, với mục đích tiếp cận khác nhau, các tác giả đƣa ra cách hiểu của mình về CRM khác nhau.Trên cơ sở những quan niệm trên, tác giả rút ra một số đặc trƣng cơ bản của CRM và tuân theo định hƣớng lý thuyết này: Thứ nhất, CRM là một “phƣơng pháp” vì đó là một cách thức tìm kiếm, tổ chức và xử lý các mối quan hệ khách hàng. Cũng có thể nói CRM là một chiếnlƣợc, bởi vì CRM nó bao gồm cả một kế hoạch rõ ràng và chi tiết.
 • 19. 11 Thứ hai, CRM là một phƣơng pháp “toàn diện” là bởi CRM không phải dành cho riêng hoạt động kinh doanh và marketing hay cũng không phải đƣợc chịu trách nhiệm chính bởi bộ phận chăm sóc khách hàng trong tổ chức hoặc phòng CNTT. Từng phòng ban tƣơng ứng với từng chức năng riêng trong công ty đều có liên quan đến chiến lƣợc CRM. Nói cách khác CRM là một chiến lƣợc hay phƣơng pháp đƣợc đƣa ra và thực hiện có liên quan đến tất cả các phòng ban, bộ phận của công ty, trong doanh nghiệp. Thứ ba, CRM có liên quan đến toàn bộ chu kỳ và hành vi mua hàng của một khách hàng (trƣớc – đang – và sau khi mua hàng), cũng nhƣ gắn kết chặt chẽ với quy trình kinh doanh của tổ chức (marketing – kinh doanh – và chăm sóc sau bán hàng). 1.2.2. Các nội dung lý thuyết cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng 1.2.2.1. Vai trò và đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng  Vai trò của quản trị quan hệ khách hàng Khách hàng ngày càng có yêu cầu cao và có nhiều lựa chọn nhằm thoả mãn nhu cầu của mình. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng thì yếu tố quyết định khiến các doanh nghiệp giành đƣợc thị trƣờng chính là khả năng nhanh chóng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ thực sự đặc biệt tới khách hàng và khác biệt so với đối thủ. Với lý do này, để nâng cao tính cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động dựa trên những tín hiệu từ thị trƣờng, hƣớng tới khách hàng và CRM chính làmột công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu. Trƣớc khi có CRM, những thông tin của khách hàng thƣờng đƣợc lƣu trữ theo phƣơng thức thủ công truyền thống nhƣ giấy tờ, sổ sách và phân loại chúng thành các tập hồ sơ, lƣu trữ chúng trong các hộc tủ, ngăn kéo; làm việc với khách hàng thông qua các hợp đồng, chứng từ bằng giấy tờ. Áp dụng hệ thống CRM giúp các doanh nghiệp quản lý hệ thống dữ liệu và thông tin khách hàng nhờ vào việc nó có thể xâu chuỗi các thông tin về khách hàng và lƣu trữ nó trong ngân hàng dữ liệu. Việc xây dựng và áp dụng CRM cho phép doanh nghiệp có cách tiếp cận khoa học tới khách hàng để từ đó có thể nhanh chóng đƣa ra những chính sách nhằm duy trì và giữ vững lòng trung thành của các khách hàng quan trọng, thiết lập đƣợc khách
 • 20. 12 hàng mới và lựa chọn đƣợc đối tƣợng khách hàng tiềm năng của mình. Không chỉ thế, CRM còn giúp doanh nghiệp đƣa các hoạt động xúc tiến bán hàng của mình tác động đến và thu đƣợc phản hồi nhanh nhất từ phía khách hàng truyền thống. CRM không chỉ cải thiện dịch vụ cho khách hàng, hoạt động CRM tốt còn có khả năng giảm chi phí, giảm sự lãng phí và làm giảm cả những than phiền của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Cụ thể, CRM giúp doanh nghiệp: - Đáp ứng những thay đổi xung quanh mà các doanh nghiệp đang đối mặt có liên quan đến ngƣời tiêu dùng, thị trƣờng và công nghệ. - Xây dựng mối liên hệ tốt hơn với khách hàng hiện tại nhờ đó mà: tăng doanh thu bán hàng nhờ vào việc chọn đúng thời điểm, do dự đoán đƣợc nhu cầu của khách hàng dựa vào những xu hƣớng đã đƣợc xác định trƣớc đó; xác định đƣợc nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn nhờ vào những hiểu biết về yêu cầu của từng nhóm khách hàng. CRM cho phép nhận biết những khách hàng có lòng trung thành cao cũng nhƣ hiệu chỉnh những sản phẩm dịch vụ để tạo lòng trung thành. - Giúp nhà quản trị nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả của các quyết định marketing, cải thiện dịch vụ cho khách hàng, tăng lợi nhuận, hoạt động CRM tốt còn có khả năng giảm chi phí, giảm sự lãng phí trong kinh doanh. - Nâng cao hiệu quả của các hoạt động bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng do xác định những khách hàng nào có thể mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nên đơn giản hóa quá trình tiếp thị và nhờ đó: + Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong tổ chức về tầm quan trọng và vai trò của mỗi thành viên trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. + Giúp bộ phận bán hàng có thể rút ngắn chu kỳ bán hàng và nâng cao các định mức quan trọng nhƣ doanh thu trung bình theo nhân viên, giá trị trung bình đơn hàng và doanh thu trung bình theo khách hàng. + Giúp đội ngũ marketing có thể nâng cao tỷ lệ phản hồi của khách hàng với các chiến dịch marketing, giảm chi phí tìm kiếm khách hàng tiềm năng và biến họ thành khách hàng trung thành.
 • 21. 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Nguyễn Thanh Bình và cộng sự, 2011. Quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học. Bộ giáo dục và đào tạo. 2. Trƣơng Đình Chiến, 2008. Quản trị quan hệ khách hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản Phụ nữ. 3. Nguyễn Văn Dung, 2008. Quản lý quan hệ khách hàng.Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. 4. Nguyễn Hồ Minh Đức, 2013.Quản trị quan hệ khách hàng tại trung tâm dịch vụ viễn thông Vinaphone. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng. 5. Hoàng Thị Giang, 2012.Quản trị quan hệ khách hàng tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Công nghệ bƣu chính viễn thông. 6. Phạm Thị Thu Hà, 2011.Quản trị quan hệ khách hàng của các công ty du lịch lữ hành trên địa bàn Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thƣơng mại 7. Nguyễn Quang Hƣng, 2007.Quản lý quan hệ khách hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản Bƣu điện. 8. Bùi Thị Thu Hƣơng, 2011. Quản trị quan hệ khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trung tâm năng suất Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thƣơng mại. 9. Hà Ngọc Minh, 2012.Ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng tại Doanh nghiệp cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. 10. Võ Thị Thanh Tâm, 2011.Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty thong tin di động VMS. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Công nghệ bƣu chính viễn thông. 11. Nguyễn Trung Thành, 2011.Quản trị quan hệ khách hàng của các khách sạn ba sao trên địa bàn Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Thƣơng mại.
 • 22. 14 12. Vũ Ngọc Xuân, 2013.Triển khai quản trị Quan hệ khách hàng (CRM)- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 193, trang 37-45. Website 13. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2014. Báo cáo tài chính hợp nhất 2013. <http://www.fpt.vn/images/post/downloads/bao_cao_hop_nhat2013_tieng_viet. pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 14. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2015. Báo cáo tài chính hợp nhất 2014. <http://www.fpt.vn/images/post/downloads/bctc-hop-nhat-2014-tieng-viet.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 15. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015. <http://www.fpt.vn/images/post/bctc20hop20nhat202015.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 16. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo thường niên 2013. <http://www.fpt.vn/images/post/support/bao-cao-thuong-nien-fpt-telecom- 2013.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 17. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo thường niên 2014. <http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-thuong-nien-ftel-2014-_signed.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 18. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo thường niên 2015. <http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-thuong-nien-2015.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 19. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo quản trị công ty 2014. <http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-quan-tri-2014.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. 20. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo quản trị công ty 2015. <http://www.fpt.vn/images/post/bao-cao-quan-tri-cong-ty-2015.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016].
 • 23. 15 21. Công ty cố phần viễn thông FPT, 2016. Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2016. <http://www.fpt.vn/images/post/bc-quan-tri-cong-ty-6t2016.pdf>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2016]. Tiếng Anh 22. Choi Sang Long, et al., 2013.Impact of CRM Factors on Customer Satisfaction and Loyalty. North York: Canadian Center of Science and EducationPublished. 23. Vani Haridasan and Shathi Venkatesh, 2011. CRM Implementation in Indian Telecom Industry – Evaluating the Effectiveness of Mobile Service Providers Using Data Envelopment Analysis. International Journal of Business Research and Management, 3: 110-127..