Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CCOONNCCUURRSSOO DDIIBBUUJJOO
DDIIRRIIGGIIDDOO AA:: EEdduuccaacciióónn EEssppeecciiaall.. SSeegguunnddoo CCiicclloo ddee I...
FFOORRMMAA DDEE PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
LLooss ttrraabbaajjooss ddeebbeerráánn sseerr oorriiggiinnaalleess ee iinnééddiit...
Bases
Bases
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bases

1.331 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Bases

  1. 1. CCOONNCCUURRSSOO DDIIBBUUJJOO DDIIRRIIGGIIDDOO AA:: EEdduuccaacciióónn EEssppeecciiaall.. SSeegguunnddoo CCiicclloo ddee IInnffaannttiill PPrriimmeerr CCiicclloo ddee PPrriimmaarriiaa.. TTEEMMAA:: ““QQuuéé eess ppaarraa ttii llaa IIgguuaallddaadd”” CCAARRAACCEERRÍÍSSTTIICCAASS:: EEnn ttaammaaññoo ffoolliioo,, eenn hhoorriizzoonnttaall yy ppuueeddeenn uussaarr ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee mmaatteerriiaall.. CCOONNCCUURRSSOO LLIITTEERRAARRIIOO CCUUEENNTTOO DDIIRRIIGGIIDDOO AA:: SSeegguunnddoo CCiicclloo ddee PPrriimmaarriiaa.. TTEEMMAA:: ““EEll rreeppaarrttoo ddee ttaarreeaass”” CCAARRAACCEERRÍÍSSTTIICCAASS:: LLaa eexxtteennssiióónn ddee llooss mmiissmmooss nnoo ppooddrráá ssoobbrreeppaassaarr llooss ddooss ffoolliiooss aa uunnaa ssoollaa ccaarraa.. RREEDDAACCCCIIÓÓNN DDIIRRIIGGIIDDOO AA:: TTeerrcceerr CCiicclloo ddee PPrriimmaarriiaa.. TTEEMMAA::““QQuuéé eess ppaarraa ttii llaa IIgguuaallddaadd”” CCAARRAACCEERRÍÍSSTTIICCAASS:: LLaa eexxtteennssiióónn ddee llooss mmiissmmooss nnoo ppooddrráá ssoobbrreeppaassaarr llooss ddooss ffoolliiooss aa uunnaa ssoollaa ccaarraa.. MMIICCRROO--RREELLAATTOOSS DDIIRRIIGGIIDDOO AA:: PPrriimmeerr CCiicclloo ddee EESSOO.. TTEEMMAA:: ““EEll ddííaa qquuee ttee ccoonnooccíí......”” DDIIRRIIGGIIDDOO AA:: SSeegguunnddoo CCiicclloo ddee EESSOO.. TTEEMMAA:: ““SSii yyoo hhuubbiieerraa ssaabbiiddoo......”” CCAARRAACCEERRÍÍSSTTIICCAASS:: UUnn mmiiccrrooccuueennttoo oo mmiiccrroorrrreellaattoo eess uunnaa hhiissttoorriiaa mmíínniimmaa qquuee nneecceessiittaa mmuuyy ppooccaass ppaallaabbrraass ppaarraa sseerr ccoonnttaaddaa.. CCoommoo ttooddaass llaass hhiissttoorriiaass,, ttiieennee qquuee tteenneerr ppllaanntteeaammiieennttoo,, nnuuddoo yy ddeesseennllaaccee.. SSuu oobbjjeettiivvoo eess ccoonnttaarr uunn ccaammbbiioo,, ccóómmoo ssee rreessuueellvvee eell ccoonnfflliiccttoo qquuee ssee ppllaanntteeaa eenn llaass pprriimmeerraass llíínneeaass.. NNoo ppuueeddee ssuuppeerraarr llaass 110000 ppaallaabbrraass,, ssiinn ccoonnttaarr eell ttííttuulloo yy llaa ffrraassee iinniicciiaall ddeell rreellaattoo..
  2. 2. FFOORRMMAA DDEE PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN LLooss ttrraabbaajjooss ddeebbeerráánn sseerr oorriiggiinnaalleess ee iinnééddiittooss,, eessccrriittooss eenn lleenngguuaa ccaasstteellllaannaa,, mmaannuussccrriittooss.. EEnn eell rreevveerrssoo,, iinnddiiccaarr llooss ddaattooss ppeerrssoonnaalleess ddeell aalluummnnoo//aa ((NNoommbbrree yy aappeelllliiddooss,, eeddaadd,, ccuurrssoo,, ddiirreecccciióónn yy tteellééffoonnoo)),, aassíí ccoommoo llooss ddaattooss ddeell IIEESS oo CCoolleeggiioo aall qquuee ppeerrtteenneezzccaa eell ppaarrttiicciippaannttee.. EEll nnúúmmeerroo ddee ttrraabbaajjooss aa pprreesseennttaarr sseerráá ddee uunnoo ppoorr nniiññoo//aa.. CCaaddaa CCeennttrroo sseelleecccciioonnaarráá ttrreess ttrraabbaajjooss ppoorr ccaatteeggoorrííaa EENNTTRREEGGAA DDEE LLOOSS TTRRAABBAAJJOOSS LLooss ttrraabbaajjooss ssee ddiirriiggiirráánn aall CCEEIIPP RReeiinnaa FFaabbiioollaa,, AAvvddaa.. MMaarrttiinn CCuueevvaass ss//nn ddee MMoottrriill yy ttaammbbiiéénn ssee ppooddrráánn pprreesseennttaarr ppeerrssoonnaallmmeennttee oo ppoorr ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo,, aa llaa ddiirreecccciióónn ddeell CCEEIIPP RReeiinnaa FFaabbiioollaa 1188000066995599..eedduu@@jjuunnttaaddeeaannddaalluucciiaa..eess aanntteess ddeell 2200 ddee mmaarrzzoo ddee 22001155.. JJUURRAADDOO LLooss ttrraabbaajjooss pprreesseennttaaddooss sseerráánn vvaalloorraaddooss ppoorr uunn JJuurraaddoo,, ccoommppuueessttoo ppoorr pprrooffeessiioonnaalleess ddeell mmuunnddoo ddee llaa eedduuccaacciióónn,, ccuuyyoo ffaalllloo sseerráá iinnaappeellaabbllee.. FFAALLLLOO EEnnttrree llooss ttrraabbaajjooss pprreesseennttaaddooss,, eell jjuurraaddoo sseelleecccciioonnaarráá llooss ddee mmeejjoorr ccaalliiddaadd yy eennttrree ééssttooss ssee oottoorrggaarráánn llooss pprreemmiiooss.. EEll CCEEIIPP RREEIINNAA FFAABBIIOOLLAA,, ssee rreesseerrvvaa eell ddeerreecchhoo aa ddiiffuunnddiirr eell ffaalllloo ddeell JJuurraaddoo aa ttrraavvééss ddee llooss mmeeddiiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn yy eenn llaa ppáággiinnaa wweebb ddeell cceennttrroo.. PPRREEMMIIOOSS LLaa eennttrreeggaa ddee pprreemmiiooss tteennddrráá lluuggaarr eell 88 DDEE JJUUNNIIOO eenn uunn aaccttoo ppúúbblliiccoo eenn eell SSaallóónn ddee AAccttooss ddeell CCEEIIPP RReeiinnaa FFaabbiioollaa.. CCaaddaa ccaatteeggoorrííaa rreecciibbiirráá ttrreess pprreemmiiooss:: PPrriimmeerr PPrreemmiioo:: UUnnaa TTaabblleett.. SSeegguunnddoo PPrreemmiioo:: UUnn lloottee ddee lliibbrrooss.. TTeerrcceerr pprreemmiioo:: UUnn lloottee ddee lliibbrrooss.. DDEEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE TTRRAABBAAJJOOSS NNOO PPRREEMMIIAADDOOSS LLaa pprreesseennttaacciióónn ddee llooss ttrraabbaajjooss eenn eessttee ccoonnccuurrssoo,, ssuuppoonnee llaa pplleennaa aacceeppttaacciióónn ddee llaass pprreesseenntteess BBaasseess.. LLaass oobbrraass pprreemmiiaaddaass ssee ccoonnssiiddeerraarráánn pprrooppiieeddaadd ddeell CCEEIIPP RReeiinnaa FFaabbiioollaa,, rreennuunncciiaannddoo llooss aauuttoorreess aa ttooddoo ddeerreecchhoo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eessttaass..

×