Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Di innovationsuddannelse 2011

619 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Di innovationsuddannelse 2011

  1. 1. DI’sinnovationsuddannelse» bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer di.dk/innovation
  2. 2. 2 | DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011> DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011Skab forspring med dine innovativeprocesser og ledelseskompetencerHar din virksomhed overblik over hele innovationsprocessen, og ud-nytter I alle innovationskompetencerne i hele virksomheden? Vil Iarbejde jer effektivt gennem projekter uden at spilde tid på overflø-dige produkter og processer, der, i bedste fald, er tidsrøvere og i vær-ste fald forringer hele virksomhedens konkurrencedygtighed? For atinnovation skal blive en succes, skal det være en del af virksomhe-dens hverdag. DI’s innovationsuddannelse skærper dine færdighe-der på innovationsfeltet og giver dig bedre mulighed for at styre dineinnovative projekter.· Hvorfor vælge en innovationsuddannelse?Gode forretningsmæssige resultater af innovation kræver en solid forståelse for heleinnovationsprocessen og et overblik over hvilke kompetencer, der skal i spil for atfremme innovationsaktiviteterne i organisationen. Når du lærer at opbygge en inno-vativ kultur og styre innovative processer effektivt, bliver der plads til den nytænkningog kreativitet, der er nødvendig for at skabe innovative resultater med værdi for dinvirksomhed.· Formål og udbytteUddannelsen gør dig i stand til at arbejde struktureret og succesfuldt med innovation.På DI’s innovationsuddannelse tages der udgangspunkt i DI’s innovationsmodel somer et stærkt redskab til at give overblik over de enkelte faser, din organisation vil gen-nemløbe i et succesfuldt innovationsprojekt.Uddannelsen styrker dine færdigheder i innovationsledelse med fokus på udvikling afny viden og værktøjer, der bidrager til at målrette virksomhedens arbejde med inno-vation på både taktisk og operationelt niveau. Der er fokus på at ruste dig til at skabesuccesfulde resultater med innovationsarbejdet og føre aktiviteterne ud i livet.
  3. 3. DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011 | 3· Når du har gennemført DI’s innovationsuddannelse, vil du:– have fået indsigt i værktøjer der fremmer innovationshøjden i din virksomhed– have tilegnet dig overblik over innovationsprocessen ved hjælp af DI’s innova- tionsmodel– være i stand til bedre at opsøge, vurdere og implementere ny viden og anvende det i innovationsarbejdet– kunne bidrage til opbygning af en innovationskultur som giver plads til kreativi- tet og nytænkning– have fået kendskab til de kompetenceområder, der kommer i spil, når der arbej- des målrettet med innovation– være i stand til at identificere og tilpasse faktorer som kundeindsigt, teknologi- og vidensmæssig indsigt, idé- og konceptudvikling, samt organisering– kunne gennemføre og lede innovationsprojekter i din virksomhed – hele vejen fra idéfasen til markedsintroduktion– have fået en holistisk procesforståelse for innovationsstrategi· Hvad får virksomheden ud af, at du deltager?Din virksomhed får en handlekraftig leder, der kan iscenesætte og lede projektermed innovationshøjde og gode forretningsmæssige resultater. Virksomheden fåri dig en medarbejder, der kan bidrage med viden om innovation til inspiration ogfaglig sparring med kolleger. Efter uddannelsen kan du vælge at deltage i et af DI’sinnovationsnetværk og derved fortsat få virksomhedsrelevante input.· Hvem er målgruppen?DI’s innovationsuddannelse henvender sig til ledere, projektledere, projektansvar-lige, udviklingschefer, projektchefer og projektkoordinatorer, der har behov for atfå et godt fagligt og operationelt udgangspunkt for at lede innovative projekter.VarighedDI’s innovationsuddannelse varer 8 dage og gennemføres over 4 moduler á 2 dages varighed.Forløbet strækker sig over fire måneder i perioden september 2011 til januar 2012.Dato og stedModul 1: 28. – 29. september 2011Modul 2: 2. – 3. november 2011Modul 3: 30. november – 1. december 2011Modul 4: 25. – 26. januar 2012De enkelte moduler afholdes hos forskellige virksomheder, organisationer og kursusstederrundt omkring i landet. Første og sidste modul forventes at blive afholdt i København, mensmodul 2 og 3 vil blive afholdt i Jylland. læs mere og tilmeld dig på di.dk/innovation
  4. 4. 4 | DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011> DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011Uddannelsens kerneområderDu lærer at udnytte ledelsesrummet, så de rette kompetencer kom-mer i spil, når virksomheden skal arbejde målrettet med innovati-on. Gennem teori og praksis bliver du undervist i at vise, hvordandine projekter og innovationsaktiviteter bidrager til virksomhedensoverordnede strategi, så I kommer effektivt gennem de enkelte faseri innovationsprocessen.Det bliver du undervist i:· Modul 1: Lyt til kunderne, og få indsigt i din organisations vidensressourcer og teknologiberedskabPå første modul får vi et fælles overblik over DI’s innovationsmodel og en forståelse forforskellige typer innovation. Vi arbejder også med værktøjer og metoder, der gør sig gæl-dende, når man skal forstå sine kunders og brugeres behov bedre. Vi vil klarlægge mu-lighederne for at erhverve sig teknologisk og vidensmæssig indsigt fra omverdenen oginternt i organisationen. Omdrejningspunktet er relationerne internt i virksomheden samtmellem virksomheden og dens omverden. Du lærer, hvordan du bedre kan opsøge, vur-dere og implementere ny viden og anvende det i dine innovationsprojekter. Vi ser bl.a. på,hvordan brugerne kan inddrages, ligesom der arbejdes med medarbejder-, partner- ogteknologidreven innovation.· Modul 2: Konceptudvikling i det rette team – skab grobund for en kreativ innovationskulturPå det andet modul har vi fokus på læring omkring teamorganisering og konceptudvik-lingsprocessen, samt elementer der fremmer eller hæmmer en kultur, som skaber inno-vative forretningsmæssige resultater. Du får værktøjer, og indsigt i elementer, der styrkeridé- og konceptudviklingen. Samtidig arbejder vi med teknikker til at forbedre de kreativeprocesser blandt medarbejderne samt med formålet at skabe grobund for en innovativkultur og et kreativt miljø i organisationen. Endelig arbejder vi med personprofiler, og dufår udarbejdet din egen personprofil. Kendskabet til personprofiler anvendes som red-skab til at sammensætte de rette teams bestående af tværfaglige kompetencer og for-skellige personprofiler.· odul3:Effektivstyringafinnovationsprojekterog M udarbejdelseafinnovationsstrategiMed tredje modul sætter vi fokus på arbejdet med en virksomheds organisatoriske setupog styring af innovationsprojekter med værktøjer hentet fra lean-verdenen. Der arbejdesmed projektorganisering internt i virksomheden, og dens samarbejdspartnere er i fokus,ligesom du trænes i ledelse og effektiv styring af innovationsprojekter. Samtidig får duindsigt i de elementer, som skal sikre en kvalificeret opbygning af en innovationsstrategi,så du efterfølgende kan bidrage til arbejdet med at få defineret og implementeret en in-novationsstrategi hjemme i virksomheden.
  5. 5. DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011 | 5· odul4:Gennemslagskraftiinnovationsprojektetogden M effektivemarkedsintroduktionPå sidste modul får du forståelse for væsentligheden af den sidste fase i innovati-onsprocessen – der hvor du endelig kan dokumentere værdien og resultatet af dineinnovationsprojekter. Vi har fokus på læring omkring markedsintroduktionen af nyeprodukter, ydelser og services, og hvad der fremmer og hæmmer videndelingenmellem forskellige faggrupper i organisationen i denne sammenhæng. Dit eget inno-vationsprojekt vil endvidere være omdrejningspunkt. Vi arbejder med din gennem-slagskraft, og du får feedback på dit projekt og din kommunikation af resultaterne fraunderviserne, et eksternt ekspertpanel samt dine medkursister. Det vigtigste formålmed modulet er et kompetenceløft og en professionel tilgang til den efterfølgendeimplementering af dit hjemmeprojekt og til dit videre arbejde med det, du har lært påuddannelsen.· Gennemgående på alle 4 moduler: Ledelse og innovationskulturDI’s innovationsmodel bygger på seks vigtige kompetenceområder, hvoraf viden omgod ledelse og innovationskultur helt overordnet vil være afgørende for at din virksom-hed lykkedes succesfuldt med innovation. Undervejs på hvert modul vil vi løbendetage fat om de ledelsesmæssige og kulturrelaterede emner der er væsentlige for deøvrige kompetenceområder og faser i innovationsprocessen.DI’s innovationsmodel Idé- og koncept- Lean-tanken Markedsintroduktion/ udvikling samt – innovationsprojekter udrulning af produkter strategisk udvælgelse gennemføres og kundeløsninger Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi
  6. 6. 6 | DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011 DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011UndervisningsformUndervisningen byder på et miks af teori, øvelser, cases og afprøv- ForbereDelSening af værktøjer ”ude i marken” hos rigtige virksomheder. Under- Finde eget innovationsprojekt/udfyldevisning tager afsæt i DI’s seks publikationer om innovationsproces- personprofil/litteraturlæsningsen tilsat en række øvrige relevante værktøjer, cases og teori. Dag topå hvert af de tre første moduler vil i høj grad være praksisorienteretog foregå i samarbejde med virksomheder og organisationer, der re- MoDul 1præsenterer en særlig tilgang til innovation. Dette giver en god mu- Innovationstyperlighed for at afprøve flere af de indlærte værktøjer fra hvert modul, Kundeindsigt Viden- teknologi beredskabog vil øge udbyttet af uddannelsen. Relationer· Læring MoDul 2Læringen undervejs er baseret på aktivt engagement blandt deltagerne, der alle harbeslægtede innovationsudfordringer. På første modul får du mulighed for at vælge Idé- og konceptudvikling Personprofileren buddy fra holdet, som vil være din sparringspartner i løbet af hele uddannelsen. Teamorganisering InnovationskulturGennem hele forløbet arbejder du løbende med en innovationsudfordring i din egenhverdag i form af et innovationsprojekt fra din egen virksomhed. Uddannelsen slut-ter af med, at du præsenterer de fundne løsninger fra dit arbejde med projektet, og MoDul 3derefter modtager feedback fra et eksternt ekspertpanel. Styring af innovationsprojekt Lean-tanken i produktudvikling· Hjemmeprojekt ProjektorganiseringFør uddannelsen skal du i samarbejdet med din chef udpege et projekt, som du øn- Innovationsstrategisker at arbejde med sideløbende med uddannelsen. Det er vigtigt, at du vælger etprojekt, du reelt har tid til at arbejde med undervejs. For at maksimere dit udbytteanbefales det, at du i løbet af projektet samarbejder med kolleger andre steder i din MoDul 4virksomhed omkring løsningen. Markedsintroduktion af innovationsresultatet· Forberedelser GennemslagskraftFør uddannelsesstart vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema, der har til formål Kommunikation af egetat afdække, hvor du specielt har udfordringer i din nuværende arbejdssituation i for- innovationsprojekt Afsluttende fremlæggelse afhold til at fremme innovationen i din organisation. Desuden forventes det, at du har hjemmeprojektlæst tre af DI’s innovationspublikationer, som du får tilsendt før uddannelsens start.Du vil også blive bedt om at udfylde en online personprofiltest, som du modtagerfeedback på fra underviserne på modul 2. aFSlutnIngUndervejs mellem modulerne vil der være forberedelse af mindre omfang. Forbere- Reception og diplomoverrækkelsedelsens karakter vil hovedsageligt bestå af læsning af mindre publikationer/artikler ogarbejde med eget hjemmeprojekt.
  7. 7. DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011 | 7Praktiske informationer og tilmeldingMere informationØnsker du at høre mere om DI’s innovationsuddannelse, er du velkommen til at kontakte:Innovationskonsulent Mette Brønd FredstedTelefon: 3377 3635 / 2271 6030E-mail: mebf@di.dkDI’s innovationsuddannelsesteamUddannelsesansvarlig: Innovationskonsulent Mette Brønd FredstedØvrige DI undervisere: Chefkonsulent Hanne Merete Lassen, Chefkonsulent Nicolas BoalthTilmeldingDu kan tilmelde dig uddannelsen ved at kontakte:Kursussekretær Gitte HansenTelefon: 3377 3701E-mail: gih@di.dkFax: 3377 3780Du kan også tilmelde dig online på di.dk/innovation, her kan du tilmelde dig ved at gå i voresshop på di.dk. Når vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage en bekræftelse inden for enuge.BetalingCa. 4 uger før kursusstart vil du modtage en faktura som skal betales inden opstart af uddan-nelsen.AfmeldingAfmelding kan ske uden beregning indtil fire uger før kursusstart. I de følgende to uger betales35% af prisen. Afmeldes senere end to uger før kursusstart, skal hele kursusprisen betales.PrisMedlemmer: kr. 34.500, ekskl. momsAndre: kr. 51.750, ekskl. momsPriserne inkluderer overnatning og forplejning og evt. transport mellem dag 1 og dag 2 på allemoduler læs mere og tilmeld dig på di.dk/innovation
  8. 8. 2 | DI’S InnovatIonSuDDannelSe 2011” DI’s innovationsuddannelse er en specialsyet uddannelse, der med erfarne undervisere i teori og praksis viser, hvordan innovationspro-cesserne kan optimeres i deltagernes egne virksomheder. Min værktøjskasseblev klart udvidet - og med den afsluttende præsentation af mit hjemmepro-jekt blev jeg også udfordret til at gøre mine projekter mere kundeorienterede. Innovationskonsulent Morten Krogh Sørensen, Post Danmark” DI’s innovationsuddannelse har hjulpet mig med konkret viden og værktøjer, som vi kan bruge i det daglige arbejde og til at bevæge os iden rigtige retning. Uddannelsen forløb i en åben atmosfære, hvor vi lærteaf og støttede hinanden i arbejdet med innovation. Uddannelsen har hjulpettil med at få sat innovationsarbejdet på dagsordenen. Development manager Lene Blanke, Promens Medical Packaging A/S DI 1787 København V Telefon 3377 3377 di@di.dk di.dk

×