llengua catalana i literatura llengua catalana ies llavaneres eso secundària lengua castellana ejercicios institut llavaneres gramàtica catalana ortografia catalana gramàtica gramática gramatica catalana sintaxi batxillerat tipologia textual ortografia apuntes de clase literatura ortografía llengua catalana i literatura de batxillerat primero de eso expressió escrita exercicis primer deso entrevista apunts de classe institut de llavaneres secundaria exercicis de llengua catalana oració composta morfologia vocalisme tipología textual esquema fonética consonantisme verb pronoms lectura oració simple inestable de teatre normes d'ortografia pronoms febles conjugació verbal institut sintaxis fonètica catalana literatura catalana lengua castellana y literatura llavaneres morfología pauta de creació treball sobre la lectura determinants llengua castellana y literatura teatre amateur teatre transcripció fonètica pauta de redacció redacció sintaxi catalana essa sorda essa sonora la vocal neutra text argumentatiu oració subordinada poesia 1r deso la u feble llengua castellana text narratiu el retaule del flautista poesía resum bitàcola lexic essa sorda i essa sonora ortografia de x i ix ortografia de g i j literatura de batxillerat exercicis de fonètica instruccions exercicis de sintaxi morfologia catalana conte tradicional la caputxeta vermella mitjans de comunicació treballs dels alumnes 1 eso narració ortografia de les consonants vibrants l·l ortografia de les consonants nasals consonants nasals consonants africades diftongació fonètica anàlisi de la lectura oració subordinada adjectiva oració subordinada adverbial oració subordinada substantiva oració coordinada combinació de pronoms febles 1º de eso solución ejercicio 1r d'eso 3º de eso demostratius articles possessius narración sintagma preposicional text descriptiu literatura medieval el casal de llavaneres teatre llavaneres oración simple cómic notícia periodística sintagma nominal carta formal nivell c català musical tutoria tècniques d'estudi resum de la poesia catalana poesia catalana 2n d'eso sentit figurat frases fetes expressió oral història de la narrativa catalana narrativa catalana esquema de la literatura catalana 4t d'eso 3r d'eso història de la literatura calana historia de la literatura educacio secundaria obligatoria dictat comprensió lectora comprensió escrita avaluació sant vicenç de montalt institut esteve albert morfosintaxi exercicis de pronoms febles exercicis de pronoms trucs de llengua predicat nominal predicat verbal anàlisi sintàctica formació de mots nous formació de paraules formació de paraules noves composició de mots nous composició la ela geminada la lletra h la lletra hac ortografia de la h ortografia de la lletra hac erra simple i erra múltiple ortografia de la erra sons nasals ortografia dels sons nasals ortografia de la essa sorda i de la essa sonora ortografia de les esses ortografia dels sons fricatius ortografia de les consonants fricatives sons oclusius ortografia dels sons oclusius ortografia de les consonants oclusives prudenci bertrana josafat anàlisi de josafat anàlisi d'una novel·la anàlisi d'una obra literària novel·la modernisme exercicis de fonètica solucions les vocals ortografia de les vocals diftongs i hiats els diftongs i els hiats faltes d'ortografia edpuzzle història de la llengua catalana història de la llengua rubrica teatre rubriques text teatral exercicis de sintaxi solucions pràctica de sintaxi argumentar gènere i nombre del substantiu el nom el substantiu el nom substantiu una terminació adjectiu especificatiu dues terminacions l'adjectiu adjectiu explicatiu l'adjectiu qualificatiu morfologia de l'adjectiu verbs irregulars exercicis de verbs irregulars conte popular carta informal la carta gènere epistolar exercicis de creació conte la noticia reportatge exemple de reportatge. primer d'eso oració passiva preposicions canvi i caiguda de preposicions biblioteca impuls per la lectura model de fitxa de lectura fitxa de lectura recepta de cuina text instructiu rr r ortografia de la r consonants vibrants vibrants l consonants laterals ortografia de les consonants laterals ll n m ny ortografia de les consonants africades tj tg consonants fricatives ics consonants frivatives oclusives consonants oclusives diftong hiat triftong accentuació accent normes d'apostrofació apostrofació contracció ortografia de l'apòstrof normes de contracció la meva germana viu sobre la llar de foc annabel pitcher literatura juvenil roc pons juvenil jaume cabré la història que en roc pons no coneixis combinació de pronoms febles combinació de pronoms febles `c la pell freda el quart vent oliver twist exercici repàs adverbi ela geminada verb irregular perífrasisverbals complements verbals sintagma adjectival sintagma verbal formes i funcions indefinits quantitatius interrogatius numerals el quijote cervantes llenguna catalana 1o de eso 3o de eso cuestionario pellícula llengua castellana i literatura instit llavaneres ut qüestionari pel·lícula narrativa renacentista lleng ua catalana descripció poesía renacentista tercero de eso renacimiento 3r deso ins publicidad primer d primer d' eso la dièresi lírica medieval sintagma adjetival text expositiu 3 de eso 30 de eso loncle vània festa major de sant andreu anton txèhov l'oncle vània vània tipol imprimació o d'eso la minerva sopar fotografies instituto llavaneres teatro si notícia periodística notícia periodística llenguatge administratiu nivell d català carta català primer d'eso festa major de la minerva education ejer cicios noticia sortida excursió empúries exàmens consells carnaval lectura comprensiva
Ver más