Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Emakumezkoen Energia: Berrikuntza eta Ekintza

1.836 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Emakumezkoen Energia: Berrikuntza eta Ekintza

  1. 1. EMAKUMEAREN LIDERGOKAKO IKASTAROA EMAKUMEZKOEN ENERGIA: Bcmlcuntza eta Eldntza Mantaro honek bum-ereduaren muguk ezagutamzl eta gulndftzeko beharrezkaak dlren olnarriak ezanzen dltwlmn ere, muga horiek emakumearen balízko garupena, jabekunua, lkuspegi berrlak ematekn gaitasumr eta aldaketa sozialeruko duen ahalmena emgozten date. "Lurrean gizakiek jasan beharreko baldintzak euren kanszientzia mailaren emaitza dira; konszíentzía aldatu gabe baldintza horíek aldatu nahí ¡zatea kimem hutsa da". okay-Bugs. ” Antolatzaílcalc: 13h LW Asociación para cl Phrxínrmn pm una Liderazgo de la Mujer Ciudadanía Consciente Hízlana: Laguntzailealc: M r’ “A | k ora mw mlsïmylm‘ ma, ÉT’“‘““"5 fieras lkaalzirezairaniïalbtirmlk - Er-abllmn dugin hunHredua saltan. etrlkumuk bere banteandlmenomopoakengutaraznlttxetanoiekhen hunden-nucleo uneari glnrteaklarum dicten mu- ¡ak lltumlco. - Buru-endtnran m"krlstaledo show-ren arteko locura auguran. e Ernakumerkoen Energiaren booerea Iidergo eta berrlkun- tza ¡tun-i gisa ainmt hanzea. -jahekunizaren hilakaeran izandako etapak ezagutzea. hai eta dagozkion beharrlzan, erahakl, gaitasun eta emntzukh zunak ere. -Norbet1ren Lidergoarl lehentasuna enutea: emakume balroitzaren bartakako Lldergoa. - Pemonen Barne Dlmentsioarl xuzentxen zaio, bertan baitago buru-eredua. hau da. iokahide guzcien ¡atorri eta EITOE. - Medltazlo Aktiboaren teknika erabiltzen da: perrsonen bilakaera edota eboluzioa bilkortzen duen tresna boteret- sua. alegia. Buru barrua behaueko errazcasunak emaoeaz gain. pentsaer-a. [anar-a eta jokabide rnugaczaileak desku- britzen laguntzen du. - Eduki teorikoak. esperienala praktlkoen hidez sendotuca daude: hot-reta. parte haruea eu ulerrnena suseatzen din. vsasio artean. ai-lkeca prakelkmk egiten dira. ikasitzkaa ando finltatu eta eguneroko biziuan erabili ahal izateka NOrÍ vn mariduia siga ileisizircra? Euren ikusteko gaitasuna eta euren Berezko Lídergoa gi- zartean berrikunrza sustatuz garatu eta gauntu nahí duren emakumeei: enpresa, hezkuntza. unibertsitate, osasun arloe- un zein gizon eta emakumeen arteko parekidetasuna lant- zen duten erakundeetan. Ikastzroak duen dinarnikari esker. arlo bakoitzari dagcizkion egoera bereziak aztertzeko aukera egcngo da. lkastaroa aberatsagoa izateko interes en esperienaia guztiz desber- dinak dim-nen ernakumeek parte hartuko dure. elkariane- talco sarmk susutuz. ROSANAAGUDOknaADELA INNEMIITVk dlrelnirtrmrmurrana. Jahekunaarui Ingurultn burtr-eredua: - jahekuntza rnugauen duten uste eta sinismenak - Zeri eta nori eskaintzen dior nire pitzsunal flabetuarazeen duen [arrera ' Meditazio Aktiboa gaitasunerako tresna gisa Lidargoar-en ingurukn buru-eredua: - Lidergoa mugatzen duren uste eta sinismenak - Norbemren Lidergorako sarbidea - Emakumearen Lidergoaren gaitasuna Emakumezko eta Gizonetkoaren inguruko huru-eredua: - Aniztasuna muptzen duren uste eta sinismenak - Emakumeúoaren Indarra eta bere eraldaketarako gaitasuna ' Bemkunua "Pamkidetasun"ean: hurrengo pausoa Buru-eredua eta "Kristalezkn Sahala": - Zer da eta nola ¡arduten du? - Bere barnealde eta kanpoaldea - Nola laguntzen dugu bere eraikunua eta egonkoraean? - “Krístalerko sabaia" gaindiueko bidea Mirta eta Lur Gozoari buruz Bi Erakunde horiek osatzen dugunok Berdíntasurtaren alde hnean dihardugu. íkuspegi ben-i batecik abiatutazbum-eredu dornüiatzaíleen berrikiaspena, Gizon-Emahrme Irarrunaiareri hllakaem ohalblderatzen dtiteri bafiabíde gununtzisueriak detektam aldem. jakina dugu perrsonen Bame Dimentsioaren garapenak duen garranaía. edozein ekintzaren iturri den suhjetibitatmrena, eta bai Mirra zein Lur Gozoatik arlo hau konttrtan hartua ¡un dadin ekinean gabilfla. Gizakia crekatzekc balore henla barneratua. Proiekwa: Emldaketz kulturala. Proiektuazjahekttnuz. Lidergoa. Parekiderasuna: Oinarrizko Fbnuakara Askamtlearen Aldaketa Bulezatuz,

×