Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Majandus

6.139 visualizaciones

Publicado el

12. klassi ühiskonnaõpetus - V osa: ühiskonna majandamine (kõik teemad)
Värskendatud versioon: https://www.slideshare.net/madlimaria/majandus-242295603

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Majandus

 1. 1. Ühiskonnaõpetus (12. kl) § 5 - Majandus Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium)
 2. 2. § 5.1- 5.3 Sissejuhatus majandusse
 3. 3. Mis on majandus? Majandus on kaupade ja teenuste tootmine, vahetus, jaotus ja tarbimine
 4. 4. Majanduse keskne eesmärk Püüe rahuldada inimeste soove ja vajadusi Inimeste soovid on piiramatud Ressursid on piiratud
 5. 5. Majanduse keskne küsimus Kuidas rahuldada inimeste soove ja vajadusi piiratud ressursside tingimustes ?
 6. 6. Tootmistegurid LOODUS KAPITAL INIMESED Kliima Mets, vesi Territoorium Maavarad jne Masinad Seadmed Tehased Raha jne Rahvaarv Haridustase Kogemused Ettevõtlikkus jne
 7. 7. Himaalaja mäestik
 8. 8. Hüdroelektrijaam
 9. 9. Mets > puit
 10. 11. Too näiteid Eesti põhjal LOODUS KAPITAL INIMESED ? ? ?
 11. 12. Alternatiivkulu <ul><li>Ühe toote tarbimisel ei ole võimalik selle arvelt enam teist toodet tarbida , st et tehes üks valik, tuleb loobuda millestki muust
 12. 13. Loobumise tõttu saamata jäänud tulu loetaksegi majandusteaduses alternatiivkuluks
 13. 14. Alternatiive valides tuleb alati mõelda lõppeesmärgile ja vastavalt eesmärgile otsustada, millised on parimad võimalused selleni jõudmiseks </li></ul><ul><ul><li>Too alternatiivkulu näide poeskäimise kohta
 14. 15. Too alternatiivkulu näide tootmisvalikute kohta
 15. 16. Too välja alternatiivid kooliskäimise kohta </li></ul></ul>
 16. 17. Ressursside efektiivne kasutamine <ul><li>Majandussüsteemi eesmärgiks on saavutada tarbija ja tootja maksimaalne heaolu
 17. 18. Ressursid tuleb suunata selliselt, et tulemus oleks optimaalne , st et resurssid suunatakse sinna, kus alternatiivkulu on väikseim
 18. 19. Efektiivsust hinnatakse selle järgi, kui palju saab toota sama ressursikulu korral </li></ul><ul><li>Tootja otsib võimalikult soodsat tootmisvõimalust
 19. 20. Tarbija tarbib võimalikult soodsat toodet/teenust </li></ul>
 20. 21. Ressursside kasutus <ul><li>Vabaturumajanduse tingimustes määrab ressursside kasutuse turg ehk tarbija ja tootja </li><ul><li>Nõudlus vs pakkumine
 21. 22. Tarbijad maksimaliseerivad oma kasumilikkuse, tootjad optimeerivad oma tootmisprotsessi </li></ul></ul>
 22. 23. Majanduse väärtuste mõõtmine SKP – sisemajanduse koguprodukt (in.k GDP) Riigis teatud aja jooksul (tavaliselt aasta lõikes) toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus ( lõpptarbimisse läinud kaubad/tooted, vahe-tarbimist ei arvestata ) SKT – Sisemajanduse kogutoodang, arvestab kõiki majandustehinguid, mis on toimunud, sh vahetoodangu müük RKP – riigimajanduse koguprodukt, mõõdab riigi residentide (ka välismaal) poolt toodetud lõpphüviste väärtust
 23. 24. SKP arvestamine <ul><li>Lõpptarbimine - kaubad ja teenused, mida ei kasutata enam ühegi teise toote või teenuse tootmiseks </li></ul><ul><li>Vahetarbimine – kaubad ja teenused, mida kasutatakse teiste toodete või teenuste tootmisel </li></ul><ul><li>Lisandväärtus – tootmisetappides toimuv kauba turuhinna suurenemine </li></ul>
 24. 25. SKP per capita – SKP inimese kohta Maailma riigid keskmise SKP võrdluses elaniku kohta (allikas - Wikipedia) sinine – SKP üle maailma keskmise oranz – SKP alla maailma keskmise
 25. 26. Nominaalne ja reaalne SKP Nominaalne SKP ehk jooksevhinnad Toodete maksumus antud aastal, mis arvestab ka hinna-muutuste mõju; kajastab turuhinna muutusi Reaalne SKP ehk püsivhinnad Muutumatud baasperioodi hinnad; kaupade ja teenuste hulga reaalne kasv, mitte maksumuse kasv Reaalse SKP kasv näitab elatustaseme paranemist, selle põhjal on näha majanduskasv või -langus
 26. 27. SKP osad <ul><li>Eratarbimine (üle poole SKP mahust)
 27. 28. Investeeringud (erinevate tegevuste arenguks)
 28. 29. Valitsuse lõpptarbimine </li><ul><li>nt haridus-, kaitsekulud, teedeehitus jne </li></ul><li>Puhaseksport (eksport – import) </li><ul><li>Negatiivne puhaseksport näitab SKP kasutamist väljaspool koduriiki loodud väärtuste tarbimiseks </li></ul></ul><ul><li>SKP ei arvesta varimajandust, vaba aega, heaolu indikaatorit, välja jääb kodumajandus, haridus jm </li></ul>
 29. 30. Inflatsioon
 30. 31. Raha väärtuse mõõtmine Inflatsioon Keskmise hinna-taseme pidev tõus pikal perioodil Deflatsioon Keskmise hinnataseme pi-dev langus pikal perioodil Ideaalne oleks hinnataseme stabiilsus Hüperinflatsioon - inflatsioon üle 50%, inflatsioon ei allu riigi kontrollile, kiire hinnatõus samaaegselt valuuta väärtuse kaotamisega Inflatsioonimäär – keskmise hinnataseme protsentuaalne muutus baasperioodiga võrreldes
 31. 32. Raha väärtuse muutmine <ul><li>Valuuta annulleerimine – valuuta endine vääring t unnistatakse kehtetuks , kehtestatakse uus valuuta, luuakse uus rahasüsteem
 32. 33. Valuuta devalveerimine – valuuta väärtuse vähendamine teiste rahaühikute suhtes
 33. 34. Valuuta revalveerimine – valuuta väärtuse tõstmine välisvaluutade (või kulla) suhtes
 34. 35. Indekseerimine – protseduur, millega korrigeeritakse hindu, makseid või töötasu vastavalt inflatsioonimäärale </li></ul>
 35. 36. Inflatsioonimäär 2009a (allikas - Wikipedia)
 36. 37. Inflatsiooni põhjused <ul><li>Nõudlus kasvab kiiremini kui tootmine </li><ul><li>Too näide </li></ul><li>Tootmiskulud suurenevad </li><ul><li>Too näide </li></ul><li>Suurim probleem inflatsiooni juures on raha väärtuse langemine , sellega koos langeb ka ostujõud </li></ul>
 37. 38. Kasutatud pildimaterjal <ul><li>1. slaid - http://lifeslittletreasures.files.wordpress.com/2009/05/economy.jpg
 38. 39. 2. slaid - http://www.controlling-my-money.com/images/barter.jpg
 39. 40. 4. slaid - http://farm3.static.flickr.com/2369/2209123709_05a27dc9b0.jpg
 40. 41. 6. slaid - http://img5.travelblog.org/Photos/2461/219589/f/1729846-Cycling-along-the-Himalaya-0.jpg
 41. 42. 7. slaid - http://www.korto.com/images/Grand%20Coulee.jpg
 42. 43. 8. slaid - http://www.urban75.org/photos/new-forest/images/new-forest06.jpg
 43. 44. 9. slaid - http://cache.wists.com/thumbnails/a/b8/ab8dc0ebfb96206be35729fc0167b248-orig
 44. 45. 13. slaid - http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/isuaratavad-varvilised-aedviljad-tallinnee-foto.jpg
 45. 46. 16. slaid - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Average_GDP_PPP_per_capita.svg
 46. 47. 19. slaid - http://www.boosttwitterfollowers.com/images/money_tree.jpg, http://www.wokingham-cab.org.uk/Services/Moneyplan/pile_of_coins_102.gif
 47. 48. 21. slaid - http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_Inflation_rate_2007.PNG
 48. 49. 22. slaid - http://www.europarl.europa.eu/multimedia/img/news/cont/20080428PHT27852/pict_20080428PHT27852.jpg </li></ul>
 49. 50. § 5.4 Majanduspoliitika http://www.fourgreensteps.com/community/images/stories/blogs/Politics__Economy.jpg
 50. 51. Majanduspoliitika skeem
 51. 52. Vastuolu rahapoliitika eesmärkides <ul><li>Keskpanga dilemma - kas piirata inflatsiooni ning leppida majanduse madalama kasvutempoga või soodustada majanduse kiiremat arengut kõrgemate hindade kasvutempoga leppides
 52. 53. Et seda dilemmat vältida, kehtib majanduspoliitiliste eesmärkide hierarhia – esikohal on hindade stabiilsus ning alles selle tagamisel kaasa aitamine majanduse arengule
 53. 54. Keskpanga võimalusi teostada rahapoliitikat (sõltuvus välisreservist, Euroopa Keskpanga rahapoliitikast) piirab valuutakomitee süsteem </li></ul>
 54. 55. Valuutakomitee süsteem Eesti rahapoliitika baseerub valuutakomitee süsteemil, 3 tunnust: <ul><li>fikseeritud kurss ankurvaluuta suhtes (1 euro = 15,64664 eek)
 55. 56. kogu käibelolev raha peab olema tagatud välisvaluutaga (kult ja välisvaluuta reservid )
 56. 57. valuuta on konverteeritav (saab vahetada alati välisvaluuta vastu) </li></ul>
 57. 58. Fiskaalpoliitika ja maksud <ul><li>Maksukoormus sõltub riigi võetud funktsioonidest – mida rohkem neid on, seda kõrgemad on maksud, maksukoormus varieerub riigiti väga suures mahus
 58. 59. Erinevaid makse tõstes/alandades või nende struktuuri muutes saab mõjutada majandust
 59. 60. Eestis on fiskaalpoliitika eesmärgiks soodsate tingimuste loomine ettevõtlus- ja investeerimiskliima arenguks, aga kõikvõimalikud riigipoolsed toetused selleks on väiksed
 60. 61. Tulumaks, käibemaks, aktsiisimaks jne ... </li></ul>
 61. 62. § 5.5 Tööturg ja tööhõive
 62. 63. Tööturg <ul><li>Tööturg on turg </li><ul><li>kus inimene müüb oma tööjõudu
 63. 64. tööandja ostab töötaja tööd, makstes selle eest palka </li></ul><li>Tööandja on enamasti ettevõtja
 64. 65. Kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori tööandja on riik
 65. 66. Tööturu erinevad osapooled on </li><ul><li>Töötaja, tööandja, riik </li></ul></ul>
 66. 68. Erinevate osapoolte huvid <ul><li>Tööandja on huvitatud võimalikult suure kasumi teenimisest ja tööjõukulude ohjamisest
 67. 69. Töötaja on huvitatud võimalikult kõrgest palganubrist ja headest töötingimustest
 68. 70. Valitsuse huvi on kõigi kodanike hõivatus ja edukas toimetulek </li></ul>
 69. 71. Tööealine elanikkond 15-74a Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud inimesed, kes soovivad töötada ja on selleks ka võimelised (töötajad ja töötud)‏ Majanduslikult passiivne rahvastik ehk mitteaktiivne rahvastik ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised (koduperenaised, tudengid, töövõimetud)‏
 70. 72. Tööjõud Töötajad ehk hõivatud <ul><ul><li>palgatöölised, ettevõtjad, vabakutselised, kes saavad oma töö eest tasu
 71. 73. ka inimesed, kes töötavad perefirmas või talus otsest palka saamata
 72. 74. inimesed, kes viibivad ajutiselt töölt eemal, nt haiguslehel või sõjaväes või lapsepuhkusel </li></ul></ul>Töötud <ul><ul><li>tahavad ja on võimelised tööd tegema, aga ei leia tööd
 73. 75. siia ei kuulu lapsed, pensionärid, koduperenaised, kes on valinud selle, et ei taha tööga tegeleda </li></ul></ul>
 74. 76. Aktiivne rahvastik Töötaja on isik, kes teeb tööd ja saab selle eest tasu, 3 liiki: <ul><li>Palgatöötajad, kellele makstakse töö eest palka, kes töötavad töölepingu alusel või on valitud ametites
 75. 77. Ettevõtjad, kes maksavad ise endale palka
 76. 78. Vabakutselised, kes saavad honorare, esinemistasusid jne </li></ul>Töötu on inimene, kes soovib ja on võimeline tööd tegema, kuid ei leia tööd <ul><li>Töötegemise soovi näitab see, kui inimene otsib tööd, nt registreerib ennast tööametis selleks, et töötu abiraha saada või vastab ajalehtede kuulutustele
 77. 79. Ta peab olema võimeline tööd tegema, peab olema füüsiliselt ja vaimselt nii terve, et saaks tööd teha. </li></ul>
 78. 80. Tööpuudus Töötus ehk tööpuudus on töötute osatähtsus tööjõus <ul><ul><li>Tööpuudus on tihedalt seotud inimese oskuste ja haridusega (hariduspoliitika tähtis roll)‏
 79. 81. Struktuurne tööpuudus - olukord, kus tööotsijate kvalifikatsioon ei vasta pakutava töö nõudmistele (puudus oskustöölistest)‏
 80. 82. Töötus ja tööjõupuudus käivad käsikäes </li></ul></ul>Majanduspoliitika üks peamisi eesmärke on täistööhõive – olukord, kus kõik, kes tahavad töötada, seda ka teha saavad (reaalselt on olematu)
 81. 83. Registreeritud töötud 2001-2009
 82. 84. Tööpuuduse mõju riigile Töötuks jäädes langeb elatustase oluliselt <ul><li>Majanduslik kahju </li><ul><li>töötute poolt tootmata jäänud toodang
 83. 85. rakendamata ressursid on raiskamine </li></ul><li>Sotsiaalne kahju </li><ul><li>lühiajaline tööpuudus vs pikaajaline tööpuudus
 84. 86. pikaajaline tööpuudus muudab inimeste harjumusi, kaovad senised oskused, psüühika kannatab; tekib soodne pinnas kuritegevusele jne </li></ul></ul>
 85. 88. Riigi kulutused tööpuudusel Tööpuuduse puhul riigi kulutused kasvavad <ul><ul><li>töötu abiraha, muud toetused
 86. 89. kaotatakse maksutulu, mida riik saaks
 87. 90. sotsiaal- ja tulumaks, sest inimesed ei teeni raha
 88. 91. väheneb tarbimine, jääb saamata aktsiis </li></ul></ul>Seega on tööpuuduse vähendamine riigi huvides
 89. 93. Hõivepoliitika Passiivne tööturupoliitika (riik tegeleb tööpuuduse tagajärgede leevendamisega)‏ <ul><li>töötu abiraha 1-1,5a
 90. 94. töötuskindlustus </li></ul><ul><ul><li>vt lisaks Töötukassa (http://www.tta.ee/) </li></ul></ul>Aktiivne tööturupoliitika (riik tegeleb tööpuuduse ennetamisega)‏ <ul><li>uute töökohtade loomine
 91. 95. ümberõppevõimaluste pakkumine </li></ul>
 92. 96. Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Kavas on jätkuva majandusarengu tagamiseks välja toodud neli Eesti valitsuse peamist väljakutset: <ul><li>ettevõtete vajadusele vastava hariduse arendamine ja töösuhete moderniseerimine tööturu turvalise paindlikkuse suurendamiseks
 93. 97. teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine ning selle suunamine senisest enam ettevõtlust toetavaks
 94. 98. ettevõtete uuenduslikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet toetava majandus- ja investeerimiskeskkonna arendamine
 95. 99. energeetika keskkonnasäästlikkusse suurendamine tagades samal ajal energia varustuskindluse ja energeetikasektori konkurentsivõime </li></ul>
 96. 100. Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Kava hõlmab endas 9 eesmärki: <ul><li>Stabiilse makromajandusliku keskkonna tagamine
 97. 101. Majanduse arengut toetava maksusüsteemi kujundamine
 98. 102. Fiskaalpoliitika pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine
 99. 103. Teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine
 100. 104. Ettevõtete tootlikkuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine </li></ul>
 101. 105. <ul><li>Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva keskkonna arendamine
 102. 106. Energia varustuskindluse tagamine ja keskkonnasõbraliku energeetika arendamine
 103. 107. Tööjõu oskuste tõstmine
 104. 108. Tööturu paindlikkuse suurendamine ja tööelu kvaliteedi parandamine </li></ul>
 105. 109. Reisisaatjate koolitus Foto: Liis Treiman
 106. 110. Pealinna tööhõive probleemide lahendused <ul><li>Tallinn pakkus töötutele bussis reisisaatja ametit, mis on pälvinud suure kriitika
 107. 111. Kokku on praegu tööl 295 bussisõidul abistavat endist töötut, kohti on 540 tarvis
 108. 112. Jaanuari alguses on lõpetanud TAK lepingu 95 reisisaatjaga, kellest 42 ei tulnud tööga toime
 109. 113. Kõik saavad Eesti miinimupalka, mis on 4350 krooni, lisaks 100 kr piletimüügi eest
 110. 114. Uus plaan on lumekoristustel rakendamine </li></ul>
 111. 115. Euroopa Liidu hõivepoliitika Neli sammast <ul><li>uus ettevõtluskultuur
 112. 116. töölerakendamise uus kultuur
 113. 117. uuendustega kohandumise uus kultuur
 114. 118. võrdsete võimaluste uus kultuur </li></ul>
 115. 119. Kasutatud allikad <ul><li>Natalia Sidorova – Tööturg ja töösuhted http://www.slideshare.net/NataliSi/tturg-ja-tsuhted-presentation
 116. 120. Riigikantselei - Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 http://www.riigikantselei.ee/?id=73361
 117. 121. TAK on lõpetanud lepingu 95 reisisaatjaga http://www.e24.ee/?id=208351
 118. 122. 1. slaid - http://www.abhijitkar.com/.a/6a01116865fdfa970c0120a72c9ed6970b-800wi
 119. 123. 3. slaid - http://www.keltonresearch.com/flash/work-market.jpg
 120. 124. 11. slaid - http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Business/images/homeless-people.jpg
 121. 125. 13. slaid - http://itnurk.com/files/upload/urod/2009/06/1245405287-560_01.jpg
 122. 126. 18. slaid - http://f.postimees.ee/f/2010/01/06/292462t55hfda5.jpg </li></ul>
 123. 127. § 5.6 Sotsiaalpoliitika
 124. 128. Sotsiaalpoliitika <ul><li>Seisukohad ja põhimõtted, mis puudutavad ressurside ja vastutuse jaotust üksikisiku, rühmade ja kogukondade vahel ühiskonnas
 125. 129. Abinõude süsteemi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks
 126. 130. Sotsiaalpoliitika kesksed osavaldkonnad: </li><ul><li>sotsiaalkaitse poliitika, tööturupoliitika, tervishoiupoliitika, eluasemepoliitika </li></ul></ul>
 127. 131. Sotsiaalpoliitika eesmärk ja kulutused Kõige enam kulutatakse: <ul><li>Tervishoiule
 128. 132. Vanaduspensi on idele
 129. 133. Töötute kaitsele
 130. 134. Perepoliitikale
 131. 135. S otsiaalhoolekandele </li></ul>Sotsiaalpoliitika eesmärgiks on tagada inimeste sotsiaalne turvalisus Selleks kasutatakse erinevaid meetmeid: nt arstiabi, pension , eluase jms
 132. 136. Sotsiaalkindlustuse põhimõte <ul><li>Sotsiaalkindlustust kasutatakse valdkondades, kus tarbijaid on väga palju, mistõttu riigieelarve kuludest ei piisa.
 133. 137. Kindlustuse tuumikidee seisneb tulevase hüvitise saaja kaasamises ressursside kogumisse
 134. 138. Reeglina on sotsiaalkindlustuses sisse- ja väljamaksed omavahel seotud (nt pension)‏
 135. 139. Tervisekindlustuses aga kehtib solidaarsuspõhimõte – teenuseid pakutakse võrdselt kõigile, kes on kindlustatud </li></ul>
 136. 140. Eesti pensionisüsteem <ul><li>I sammas </li></ul>Riiklik pension <ul><li>II sammas </li></ul>Kohustuslik kogumispension <ul><li>III sammas </li></ul>Täiendav (vabatahtlik) kogumispension
 137. 141. <ul><li>Eesti pensionisüsteemi eesmärgiks on aidata inimesel pensionile minnes säilitada senine sissetulek ja elustandard.
 138. 142. Riiklik pension, mis peaks tagama minimaalse toimetulekut võimaldava sissetuleku, põhineb ümberjagamisel
 139. 143. Tulevaste pensionäride riikliku pensioni suurus sõltub eelkõige tulevaste maksumaksjate arvust ja nende sissetulekute suurusest, mida pensionär ise mõjutada ei saa
 140. 144. Kogumispension ja täiendav kogumispension muudavad inimese oma tuleviku peremeheks </li></ul>
 141. 145. Pensionikeskus - www.pensionikeskus.ee
 142. 146. Riiklik pension Riiklikku pensioni makstakse palgalt arvestatavast sotsiaalmaksust <ul><ul><li>tööandjad maksavad 33% töötaja palgast sotsiaalmaksuks, millest 13% läheb ravikindlustuseks ja 20% pensionideks </li></ul></ul>Riiklik pension jaguneb kaheks (pensioniiga 63): <ul><li>Tööpanusest sõltuv pension (vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspension)
 143. 147. Rahvapension </li></ul>
 144. 148. Riiklik pension (seisuga 1. aprill 2009) Vanaduspension <ul><li>Põhi- ehk baasosa praegu  1793 ,44 kr
 145. 149. Sta až iosak ehk t öö aastad e staaž või töötamisega võrdsustatud aastad, ü he aasta rahaliseks väärtuseks kuupensionis on 67 ,94 kr )‏
 146. 150. Kindlustusosak ehk pensionisaaja palgast alates 1999a makstud sotsiaalmaks ehk palga suurus (riigi keskmine palk aastas on koefitsient 1, selle väärtus 67,94 kr) </li></ul>Rahvapension Rahvapension tagab miinimumpensioni neile inimestele, kel ei teki õigust tööpanusest sõltuvale pensionile <ul><ul><li>Eesti alalisel elanikul
 147. 151. Tähtajalise elamisloa alusel Eestis elaval välismaalasel </li></ul></ul>5a peab olema Eestis elanud Rahvapensioni suurus on praegu 2008,80 krooni
 148. 152. Kogumispension II sammas <ul><li>1983. aastal ja hiljem sündinud inimestele on liitumine kohustuslik
 149. 153. Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel
 150. 154. palgast 2% läheb pensionifondi, millele riik lisab 4% </li></ul>III sammas <ul><li>Sissemakse suurus määratakse ise, seda on võimalik muuta
 151. 155. Kogutud summa saab kasutusele võtta alates 55 eluaastast
 152. 156. Igakuised väljamaksed on maksuvabad </li></ul>
 153. 157. Sotsiaalministeerium – www. sm.ee
 154. 158. Sotsiaaltoetuste sihtgrupid <ul><li>Inimesed , kes kuuluvad mingisse riskigruppi ( nt puudega inimesed, lastega pered, orvud, represseeritud, töötud jne )‏ </li></ul><ul><li>Abivajajad , kes taotlevad abi (sissetulek jääb allapoole toimetulekupiiri, 2010 aasta toimetuleku piiriks on 1000kr elaniku kohta, iga järgmise pereliikme kohta 800kr)‏ </li></ul>
 155. 159. Sotsiaalkindlustusamet - www.ensib.ee
 156. 160. Riiklik sotsiaalhoolekanne Riiklik sotsilaalhoolekandesüsteem pakub erinevaid sotsiaaltoetusi ja – teenuseid <ul><li>Lastega pered – peretoetused, vanemahüvitis; lapsendamine, asenduskodu teenus, lapsehoiuteenus
 157. 161. Puudega inimesed – töövõimetuspension; puude tuvastamine ja raskusastme määramine, rehabilitatsiooniteenus, tehnilised abivahendid
 158. 162. Matusetoetus
 159. 163. Ohvriabi (sh hüvitis kuriteoohvritele)
 160. 164. Represseeritute toetused
 161. 165. Tööturg – töötule ja tööandjale toetused ja teenused </li></ul>
 162. 166. Kohalike omavalitsuste sotsiaaltoetused ja -teenused Sotsiaaltoetused <ul><ul><li>toimetulekutoetus, täiendavad sotsiaaltoetused </li></ul></ul>Sotsiaalteenused <ul><ul><li>laste päevahoiuteenus jm
 163. 167. tugiisiku teenus
 164. 168. koduhooldusteenus, päevakeskuseteenus, hooldamine hoolekandeasutuses jm teenused eakatele ja puudega inimestele
 165. 169. Eluasemeteenus, transporditeenus, viipekeele tõlgi teenus, varjupaigateenus, supiköögiteenus jne
 166. 170. vältimatu sotsiaalabi </li></ul></ul>
 167. 171. Kasutatud allikad <ul><li>Pensionikeskus , Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium
 168. 172. Käsiraamat - Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt rahastatavad SOTSIAALTOETUSED JA -TEENUSED (Marju Medar, Elmo Medar) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Drm1c_x1HH0J:www.tyk.ee/bin/documents/sotsiaaltoetused_kodukale.pdf+sotsiaaltoetused&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESi9lZjKQczwoVFlyveT4-LPtdxBk5rjlqbR5gPcVPeYK6kaHh6EroyrKGenPzj6QNx6E09WP0Nmykg2TZ_59vYzTgA0d-dq7v44AdQN7Yqk1nsjfswoR07sZiYqdxkQK36Jh9V1&sig=AHIEtbSNIz_BNIUt9kzU9x7-Z6wF6niUqw
 169. 173. 1. slaid - http://www.cornerstonebookstore.org/shop/media/gbu0/cat/banner_social_policy.jpg
 170. 174. 5. slaid - http://www.pensionikeskus.ee/failid/skeem_pensionisysteem_3sammast.gif
 171. 175. 7. slaid - http://www.pensionikeskus.ee
 172. 176. 10. slaid - http://farm3.static.flickr.com/2490/3991909989_a1d48fe819.jpg
 173. 177. 11. slaid - http://www.sm.ee/sinule.html
 174. 178. 13. slaid - http://www.ensib.ee/frame_pensionid.html </li></ul><ul><li>Pensionikeskus , Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium
 175. 179. Käsiraamat - Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt rahastatavad SOTSIAALTOETUSED JA -TEENUSED (Marju Medar, Elmo Medar) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Drm1c_x1HH0J:www.tyk.ee/bin/documents/sotsiaaltoetused_kodukale.pdf+sotsiaaltoetused&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESi9lZjKQczwoVFlyveT4-LPtdxBk5rjlqbR5gPcVPeYK6kaHh6EroyrKGenPzj6QNx6E09WP0Nmykg2TZ_59vYzTgA0d-dq7v44AdQN7Yqk1nsjfswoR07sZiYqdxkQK36Jh9V1&sig=AHIEtbSNIz_BNIUt9kzU9x7-Z6wF6niUqw
 176. 180. 1. slaid - http://www.cornerstonebookstore.org/shop/media/gbu0/cat/banner_social_policy.jpg
 177. 181. 5. slaid - http://www.pensionikeskus.ee/failid/skeem_pensionisysteem_3sammast.gif
 178. 182. 7. slaid - http://www.pensionikeskus.ee
 179. 183. 10. slaid - http://farm3.static.flickr.com/2490/3991909989_a1d48fe819.jpg
 180. 184. 11. slaid - http://www.sm.ee/sinule.html
 181. 185. 13. slaid - http://www.ensib.ee/frame_pensionid.html </li></ul>
 182. 186. § 5.7 Hariduspoliitika
 183. 187. Hariduspoliitika <ul><li>Riikliku poliitika üks osa, mis tegeleb hariduselu korraldamise ja juhtimisega
 184. 188. Hariduspoliitika kuulub sisepoliitika valdkonda , mis võib olla probleemiks tänapäeva globaliseeruvas maailmas, erineva väärtusega lähenemised
 185. 189. Paradigmade muudatused muudavad kogu süsteemi, mis omavad sotsiaalseid tagajärgi
 186. 190. Määratleb hariduskohustuse ja omandamise võimalused (juurdepääs ja kättesaadavus)
 187. 191. Rahastamine sõltub tasuta hariduse osakaalust </li></ul>
 188. 193. Hariduspoliitika olukord Eestis Haridus on valdkond, mida pidevalt reformitakse <ul><li>Seni ei ole olnud tervikdokumenti , mis määraks hariduselu arengud pikaks ajaks, on telgedlud eri valdkondade reformisega
 189. 194. Isesisvumise ajal nõukogude ideoloogiast loobumine ning kõige välismaise jäljendamine – eesti kool kaotas ajutilselt identiteedi
 190. 195. Hariduspoliitika roll on ühiskonnas väga tähtis, sest tulenevalt rahva haridustasemest ja oskustest toimib ka riik vastavalt (hariduse kvaliteet, riiklik nõudlus hariduse tellimisel jne) </li></ul>
 191. 197. Probleemid, reformimise põhjused <ul><li>Kohustuslik vs vabatahtlik (tasuline)‏ haridus
 192. 198. Sisseastumine, selle tingimused
 193. 199. Väljalangevus koolidest
 194. 200. Hariduse kvaliteet ja selle mõõtmine
 195. 201. Konkurentsivõime (riiklik tellimus selle mõjutajana)‏
 196. 202. Koolide juhtimisprobleemid
 197. 203. Elukestva õpe, tööturu muutustele kohanemine </li><ul><li>Tähtsaim ja kestvaim mõte tänastes reformides </li></ul></ul>
 198. 206. Kasutatud allikad <ul><li>Hariduspoliitika – miks ja kellele? (Katre Pelisaar, Urve Läänemets) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Yx-BnHFP7nUJ:haridus.opleht.ee/Arhiiv/5_62008/9-11.pdf+hariduspoliitika&hl=et&gl=ee&sig=AHIEtbTHd2UOccCxvYSZrZW7fqlLO3997A
 199. 207. 1. slaid - http://www.gallery.ca/images/crayons_Education_72ppi.jpg
 200. 208. 3. slaid - http://www.treehugger.com/school-day-photo.jpg
 201. 209. 5. slaid - http://ghpls.com/Judge_Hammer.jpg
 202. 210. 7. slaid - http://www.cartoonstock.com/lowres/rjo0690l.jpg
 203. 211. 8. slaid - http://michellemalkin.cachefly.net/michellemalkin.com/wp/wp-content/uploads/2007/12/1fuzztrack.jpg </li></ul><ul><li>Hariduspoliitika – miks ja kellele? (Katre Pelisaar, Urve Läänemets) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Yx-BnHFP7nUJ:haridus.opleht.ee/Arhiiv/5_62008/9-11.pdf+hariduspoliitika&hl=et&gl=ee&sig=AHIEtbTHd2UOccCxvYSZrZW7fqlLO3997A
 204. 212. 1. slaid - http://www.gallery.ca/images/crayons_Education_72ppi.jpg
 205. 213. 3. slaid - http://www.treehugger.com/school-day-photo.jpg
 206. 214. 5. slaid - http://ghpls.com/Judge_Hammer.jpg
 207. 215. 7. slaid - http://www.cartoonstock.com/lowres/rjo0690l.jpg
 208. 216. 8. slaid - http://michellemalkin.cachefly.net/michellemalkin.com/wp/wp-content/uploads/2007/12/1fuzztrack.jpg </li></ul>
 209. 217. § 5.8 Välismajanduspoliitika
 210. 218. Välismajanduspoliitika Välismajandustegevuses on kaks suurt valdkonda <ul><ul><li>Väliskaubandus
 211. 219. Rahvusvaheline finantskeskkond </li></ul></ul>
 212. 220. Väliskaubandus Eksport – kodumaiste toodete müük välismaale Import – välismaiste toodete ostmine-müümine kodumaal Sisse ostetakse kaupu, mille tootmine riigis on väga kallis või ebaefektiivne
 213. 221. Väliskaubanduse piirangud <ul><li>Tollimaks – maks imporditavalt ja eksporditavalt kaubalt (import-, eksporttoll)‏; tollimaksud on riigi jaoks olulised tuluallikad
 214. 222. Kvoot – väliskaubanduse mahuline piirang
 215. 223. Kaitsetoll – vastumeede teise riigi tollimaksule
 216. 224. Mittetollilised piirangud – tootmisstandardid
 217. 225. Tärkava tööstusharu kaitse - r ii gi võimalus kaits ta oma ettevõtlust lühikese aja jooksul konkurentsi eest </li></ul>
 218. 226. Maailma Kaubandus - organisatsioon (WTO)‏ 153 liiget (sh Eesti, liitus nov 1999)‏ Regulreerib riikidevahelist kaubandust, peab kaubandusläbi-rääkimisi Eesmärk saavutada ideaalne kaubanduskord
 219. 227. Tumeroheline - WTO asutajaliikmed (1. jaan. 1995) Heleroheline - WTO liikmed
 220. 228. Rahvusvahelised finantsturud Kaupade liikumise kõrval on oluline kapitali liikumine Kapitalivood ülevatavad maailmas kaubavoogusid mitmeid kordi Kapitali ost ja müük toimub ülemaailmsetel kaubandusturgudel – börsidel (tähtsaimad New York, London, Tokyo)‏
 221. 229. New Yorki börs
 222. 230. Finantsturgude jagunemine <ul><li>Rahaturud </li></ul>kaubeldakse riikide raha ehk valuutaga <ul><li>Finantsturud </li></ul>kaubeldakse ettevõtete ja riikide väärtpaberitega
 223. 231. Väärtpaberite turg Võlakirjad ettevõte laenab raha ja võtab omale kohustuse see intressidega tagasi maksta Aktsiad omandatakse osa ettevõttest ja õigus kaasa rääkida ettevõtte kujundamisel
 224. 232. Rahvusvaheline valuutafond (IMF)‏ Asutati aastal 1944 186 liikmesriiki Eesti liitus 1992 Põhieesmärgiks on tagada rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsus
 225. 233. IMF eesmärgid ja ülesanded <ul><li>Tagada jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine
 226. 234. Aitab riike rahaliselt ajutiste maksebilansiprobleemide ilmnemisel, et vältida likviidsuskriisi
 227. 235. Toetab riike majanduspoliitika planeerimise ja rakendamise osas, tehniline abi
 228. 236. soodustab rahvusvahelist rahanduskoostööd
 229. 237. Teostab järelvalvet riikide majanduspoliitikas </li></ul>
 230. 238. Kasutatud allikad <ul><li>1. slaid - http://www.icis.com/blogs/asian-chemical-connections/commodity-trading.jpg
 231. 239. 5. slaid - http://www.sqca.gov.bt/wto.jpg ,
 232. 240. 6. slaid - http://interkulti.eu/Junglelaw/images/stories/wto.gif http://en.wikipedia.org/wiki/File:WTO_members.svg
 233. 241. 8. slaid - http://img.timeinc.net/time/daily/2009/0903/nyse_0327.jpg
 234. 242. 11. slaid - http://en.wikipedia.org/wiki/File:International_Monetary_Fund_logo.svg </li></ul>

×