ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf

احتمالا شما هم در فضای مجازی با واژه ی ربات هک واتساپ و تبلیغات اغراق آمیز برای خرید و نصب آن روبرو شده اید.

‫ربات‬
‫هک‬
‫واتساپ‬
‫چیست‬
‫؟‬
‫آیا‬
‫میتوان‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫ربات‬
‫هک‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫به‬
‫پیام‬
‫های‬
‫دیگر‬
‫کاربران‬
‫دسترسی‬
‫داشت‬
‫؟‬
‫احتماال‬
‫شما‬
‫هم‬
‫در‬
‫فضای‬
‫مجازی‬
‫با‬
‫واژه‬
‫ی‬
‫ربات‬
‫هک‬
‫واتساپ‬
‫و‬
‫تبلیغات‬
‫اغراق‬
‫آمیز‬
‫برای‬
‫خرید‬
‫و‬
‫نصب‬
‫آن‬
‫روبرو‬
‫شده‬
.‫اید‬
‫شاید‬
‫هم‬
‫گول‬
‫این‬
‫تبلیغات‬
‫را‬
‫خورده‬
‫و‬
‫از‬
‫این‬
‫ربات‬
‫ها‬
‫استفاده‬
‫هم‬
‫کرده‬
.‫باشید‬
‫و‬
‫حتما‬
‫میدانید‬
‫که‬
‫این‬
‫تبلیغات‬
‫دروغی‬
‫برای‬
‫اخاذی‬
‫و‬
‫حتی‬
‫برای‬
‫ورود‬
‫به‬
‫گوشی‬
‫خود‬
‫شما‬
‫بوده‬
.‫است‬
‫و‬
‫اما‬
‫برای‬
‫افرادی‬
‫که‬
‫تاکنون‬
‫گول‬
‫این‬
‫تبلیغات‬
‫را‬
‫نخورده‬
‫اند‬
‫و‬
‫در‬
‫دام‬
‫این‬
‫کالهبرداران‬
‫نیفتاده‬
،‫اند‬
‫و‬
‫به‬
‫نصب‬
‫این‬
‫ربات‬
‫ها‬
‫فکر‬
،‫میکنند‬
‫باید‬
‫بگوییم‬
‫که‬
‫شما‬
‫خیلی‬
‫خوش‬
‫شانس‬
‫و‬
‫یا‬
‫آگاه‬
‫بوده‬
‫اید‬
‫که‬
‫تاکنون‬
‫فریب‬
‫این‬
‫افراد‬
‫را‬
‫نخورده‬
‫اید‬
‫و‬
‫برای‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫واتساپ‬
‫دیگران‬
‫این‬
‫ربات‬
‫ها‬
‫را‬
‫فعال‬
‫نکرده‬
‫اید‬
.
‫چرا‬
‫ربات‬
‫هک‬
‫واتساپ‬
‫دروغی‬
‫بیش‬
‫نیست‬
‫؟‬
‫شاید‬
‫تاکنون‬
‫تبلیغات‬
‫این‬
‫ربات‬
‫ها‬
‫را‬
‫دیده‬
‫باشید‬
‫که‬
‫با‬
‫آوردن‬
‫دالیل‬
‫به‬
‫ظاهر‬
‫منطقی‬
‫سعی‬
،‫دارند‬
‫کار‬
‫خود‬
‫را‬
‫موجه‬
‫و‬
‫البته‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫را‬
‫عملی‬
‫نشان‬
.‫دهند‬
‫در‬
‫یک‬
‫کالم‬
‫باید‬
‫گفت‬
‫که‬
‫هیچ‬
‫رباتی‬
‫تحت‬
‫عنوان‬
‫هک‬
‫واتساپ‬
‫و‬
‫یا‬
‫حتی‬
‫تلگرام‬
‫وجود‬
‫ندارد‬
‫که‬
‫بتواند‬
‫این‬
‫کار‬
‫را‬
‫بدرستی‬
‫انجام‬
.‫دهد‬
‫برای‬
‫باور‬
‫این‬
‫موضوع‬
‫می‬
‫توان‬
‫به‬
‫این‬
‫مسئله‬
‫اشاره‬
‫کرد‬
‫که‬
‫تاکنون‬
‫هیچ‬
‫شخصی‬
‫نتوانسته‬
‫واتساپ‬
‫را‬
‫هک‬
.‫کند‬
‫چراکه‬
‫سرور‬
‫های‬
‫این‬
‫اپلیکیشن‬
‫تا‬
‫حد‬
‫بسیار‬
‫زیادی‬
‫امن‬
.‫هستند‬
‫البته‬
‫با‬
‫این‬
‫حال‬
‫برنامه‬
‫هایی‬
‫هستند‬
‫که‬
‫از‬
‫طریق‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫گوشی‬
‫یا‬
‫کامپیوتر‬
‫می‬
‫توانند‬
‫فقط‬
‫به‬
‫واتس‬
‫اپی‬
‫که‬
‫در‬
‫ان‬
‫گوشی‬
‫و‬
‫یا‬
‫کامپیوتر‬
‫نصب‬
،‫است‬
‫دسترسی‬
‫پیدا‬
.‫کنند‬
📌
‫نظارت‬
‫بر‬
‫واتساپ‬
‫دیگران‬
‫روش‬
‫های‬
‫هک‬
‫واتساپ‬
‫با‬
‫وجود‬
‫تمام‬
‫مباحثی‬
‫که‬
‫گفتیم‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫شما‬
‫نیاز‬
‫داشته‬
‫باشید‬
‫تا‬
‫به‬
‫واتساپ‬
‫کسی‬
‫دسترسی‬
‫پیدا‬
‫و‬.‫کنید‬
‫به‬
‫دنبال‬
‫روشی‬
‫برای‬
‫نفوذ‬
.‫هستید‬
‫روش‬
‫اول‬
:
‫استفاده‬
‫از‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫های‬
‫نظارتی‬
‫ساده‬
‫ترین‬
‫روشی‬
‫که‬
‫میتواند‬
‫به‬
‫شما‬
‫برای‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫و‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫پیام‬
‫های‬
‫یک‬
‫شخص‬
‫خاص‬
‫کمک‬
،‫کند‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫های‬
‫نظارتی‬
.‫میباشد‬
‫البته‬
‫الزم‬
‫به‬
‫ذکر‬
‫است‬
‫که‬
‫این‬
‫کار‬
‫در‬
‫حقیقت‬
‫هک‬
‫واتساپ‬
،‫نیست‬
‫چرا‬
‫که‬
‫با‬
‫این‬
‫کار‬
‫نمی‬
‫توان‬
‫کنترل‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫افراد‬
‫را‬
‫بدست‬
.‫گرفت‬
‫و‬
‫فقط‬
‫از‬
‫طریق‬
‫هک‬
‫کردن‬
‫گوشی‬
‫میتوان‬
‫بر‬
‫روی‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫نصب‬
‫شده‬
‫بر‬
‫روی‬
‫ان‬
‫گوشی‬
‫نظارت‬
.‫کرد‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫های‬
‫نظارتی‬
‫چگونه‬
‫واتساپ‬
‫را‬
‫هک‬
‫میکنند‬
‫؟‬
‫همانطور‬
‫که‬
‫میدانید‬
‫هر‬
‫نرم‬
‫افزاری‬
‫برای‬
‫کارکردن‬
‫در‬
‫پلتفرم‬
‫موبایل‬
‫یا‬
،‫کامپیوتر‬
‫به‬
‫یک‬
‫فضای‬
‫ذخیره‬
‫سازی‬
‫و‬
‫یک‬
‫سری‬
‫منابع‬
‫سخت‬
‫افزاری‬
‫نیاز‬
‫این‬.‫دارد‬
‫فضای‬
‫ذخیره‬
‫سازی‬
‫و‬
‫سخت‬
‫افزار‬
‫های‬
‫الزم‬
‫از‬
‫قبل‬
‫در‬
‫سیستم‬
‫عامل‬
‫ها‬
‫تعبیه‬
‫شده‬
.‫اند‬
‫فضایی‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫اطالعات‬
‫یک‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نگهداری‬
،‫میشود‬
‫دیتابیس‬
‫نام‬
.‫دارد‬
‫با‬
‫پاک‬
‫شدن‬
‫دیتابیس‬
‫تمام‬
‫اطالعات‬
‫آن‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫پاک‬
.‫میشود‬
‫همچنین‬
‫اگر‬
‫امکان‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫دیتابیس‬
‫را‬
‫داشته‬
،‫باشید‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫اطالعات‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫به‬
‫راحتی‬
‫امکان‬
‫پذیر‬
.‫است‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫نیز‬
‫از‬
‫این‬
‫قاعده‬
‫مستثنی‬
‫نیست‬
‫و‬
‫دارای‬
‫دیتابیس‬
‫محلی‬
‫خود‬
.‫میباشد‬
‫از‬
‫طرفی‬
‫هم‬
‫گوشی‬
‫های‬
‫موبایل‬
‫و‬
‫سیستم‬
‫های‬
،‫کامپیوتری‬
‫سخت‬
‫افزار‬
‫های‬
‫چندان‬
‫ایمنی‬
‫ندارند‬
‫و‬
‫معموال‬
‫اطالعات‬
‫ذخیره‬
‫شده‬
‫در‬
‫دیتابیس‬
،‫محلی‬
‫بدون‬
‫رمزنگاری‬
‫و‬
‫در‬
‫دسترس‬
‫قرار‬
‫بنابراین‬.‫میگیرند‬
‫میتوان‬
‫نتیجه‬
‫گرفت‬
‫که‬
‫با‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫دیتابیس‬
،‫محلی‬
‫امکان‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫اطالعات‬
‫و‬
‫پیام‬
‫های‬
‫واتساپ‬
‫هم‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
‫اما‬
‫این‬
‫به‬
‫معنای‬
‫هک‬
‫سرور‬
‫های‬
‫اصلی‬
‫واتساپ‬
.‫نیست‬
‫بنابراین‬
‫توضیحات‬
‫داده‬
،‫شده‬
‫برنامه‬
‫های‬
‫هک‬
‫هم‬
‫با‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫دیتابیس‬
‫گوشی‬
‫ها‬
‫قادر‬
‫به‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫قسمت‬
‫های‬
‫مختلف‬
‫از‬
‫جمله‬
،‫واتساپ‬
،‫اینستاگرام‬
‫تلگرام‬
‫و‬
‫غیره‬
‫می‬
.‫باشند‬
‫روش‬
‫دوم‬
:
‫استخراج‬
‫پشتیبان‬
‫واتساپ‬
‫روش‬
‫دوم‬
‫در‬
‫اینجا‬
‫شامل‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫یک‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫به‬
‫نام‬
Whatsapp Backup Extractor
.‫است‬
‫کاری‬
‫که‬
‫این‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫انجام‬
‫میدهد‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫به‬
‫شما‬
‫امکان‬
‫می‬
،‫دهد‬
‫پیام‬
‫ها‬
‫را‬
‫از‬
‫پرونده‬
‫پشتیبان‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫دریافت‬
.‫کنید‬
‫نسخه‬
‫پشتیبان‬
‫یک‬
‫کپی‬
‫از‬
‫تمام‬
‫فایل‬
‫ها‬
‫و‬
‫پیام‬
‫های‬
‫شما‬
‫در‬
‫اکانت‬
‫واتس‬
‫اپ‬
.‫است‬
‫روش‬
‫سوم‬
:
‫استفاده‬
‫از‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫وب‬
‫روش‬
‫دیگر‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫نسخه‬
‫وب‬
‫واتس‬
‫اپ‬
.‫است‬
‫این‬
‫روش‬
‫هنگامی‬
‫مورد‬
‫استفاده‬
‫قرار‬
‫میگیرد‬
‫که‬
‫بتوانید‬
‫به‬
‫گوشی‬
‫هدف‬
‫دسترسی‬
‫داشته‬
.‫باشید‬
‫باید‬
‫از‬
‫یک‬
‫کامپیوتر‬
‫برای‬
‫این‬
‫روش‬
‫استفاده‬
.‫نمایید‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫داخل‬
‫گوشی‬
‫هدف‬
‫میتوانید‬
‫کد‬
QR
‫را‬
‫اسکن‬
‫نموده‬
‫و‬
‫به‬
‫صورت‬
‫انی‬
‫وارد‬
‫واتس‬
‫اپ‬
‫شخص‬
.‫شوید‬

Recomendados

هک اینستاگرام.pdf por
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
34 vistas2 diapositivas
هک واتساپ فرزندان.pdf por
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
45 vistas2 diapositivas
رديابي موقعيت مكاني.pdf por
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
13 vistas2 diapositivas
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf por
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
7 vistas2 diapositivas
کنترل مخفیانه ایمو.pdf por
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
21 vistas2 diapositivas
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf por
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de mahdidibaeii

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
14 vistas2 diapositivas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
4 vistas2 diapositivas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
10 vistas3 diapositivas

Más de mahdidibaeii(17)

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por mahdidibaeii
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por mahdidibaeii
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
mahdidibaeii8 vistas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii14 vistas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por mahdidibaeii
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por mahdidibaeii
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
mahdidibaeii4 vistas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por mahdidibaeii
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
mahdidibaeii10 vistas
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf por mahdidibaeii
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
mahdidibaeii7 vistas
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii88 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
mahdidibaeii17 vistas
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf por mahdidibaeii
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
mahdidibaeii12 vistas
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf por mahdidibaeii
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
mahdidibaeii21 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
mahdidibaeii22 vistas
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf por mahdidibaeii
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
mahdidibaeii6 vistas
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf por mahdidibaeii
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
mahdidibaeii4 vistas
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf por mahdidibaeii
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
mahdidibaeii6 vistas
روش های هک پیامک گوشی.pdf por mahdidibaeii
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdf
mahdidibaeii33 vistas

ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf