چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf

ممکن است که بعضی از ما قربانی هک شدن اینستاگرام شده باشیم . ناگهان متوجه میشویم که تغییراتی در عکس ها به وجود آمده است یا این که متوجه دریافت اعلان های پیام نامربوط می شویم. این علائم هک شدن شامل موارد زیر می باشند:

‫چطور‬
‫بفهمم‬
‫اینستاگرامم‬
‫هک‬
‫شده‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫که‬
‫بعضی‬
‫از‬
‫ما‬
‫قربانی‬
‫هک‬
‫شدن‬
‫اینستاگرام‬
‫شده‬
‫باشیم‬
.
‫ناگهان‬
‫متوجه‬
‫میشویم‬
‫که‬
‫تغییراتی‬
‫در‬
‫عکس‬
‫ها‬
‫به‬
‫وجود‬
‫آمده‬
‫است‬
‫یا‬
‫این‬
‫که‬
‫متوجه‬
‫دریافت‬
‫اعالن‬
‫های‬
‫پیام‬
‫نامربوط‬
‫می‬
.‫شویم‬
‫این‬
‫عالئم‬
‫هک‬
‫شدن‬
‫شامل‬
‫موارد‬
‫زیر‬
‫می‬
:‫باشند‬
●
‫زمانی‬
‫که‬
‫پسورد‬
‫خود‬
‫را‬
‫می‬
،‫زنید‬
‫با‬
‫اعالنی‬
‫روبرو‬
‫می‬
‫شوید‬
‫که‬
‫“پسورد‬
‫شما‬
‫اشتباه‬
”.‫است‬
●
‫دوستانتان‬
‫در‬
‫مورد‬
‫چیزهای‬
‫عجیب‬
‫و‬
‫غریب‬
‫از‬
‫سمت‬
‫صفحه‬
‫شما‬
‫صحبت‬
‫می‬
.‫کنند‬
●
‫افرادی‬
‫در‬
‫پیج‬
‫شما‬
‫فالو‬
‫می‬
‫شوند‬
‫که‬
‫خودتان‬
‫آن‬
‫ها‬
‫را‬
‫نمی‬
.‫شناسید‬
●
‫عکس‬
‫هایی‬
‫که‬
‫خودتان‬
‫از‬
‫آن‬
‫خبر‬
،‫ندارید‬
‫پست‬
‫می‬
.‫شوند‬
●
‫ایمیلی‬
‫از‬
‫اینستاگرام‬
‫دریافت‬
‫می‬
‫کنید‬
‫که‬
‫اظهار‬
‫دارد‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫هک‬
‫شده‬
‫است‬
‫راهکار‬
‫هایی‬
‫برای‬
‫جلوگیری‬
‫از‬
‫هک‬
‫شدن‬
●
‫یک‬
‫پسورد‬
‫قوی‬
‫انتخاب‬
:‫کنید‬
‫حداقل‬
‫از‬
۶
‫کاراکتر‬
‫برای‬
‫پسورد‬
‫خود‬
‫استفاده‬
.‫کنید‬
‫پسورد‬
‫شما‬
‫باید‬
‫ترکیبی‬
‫از‬
،‫حروف‬
‫اعداد‬
‫و‬
‫عالمت‬
‫ها‬
‫باشد‬
.
‫مطمئن‬
‫شوید‬
‫که‬
‫از‬
‫یک‬
‫پسورد‬
‫یکسان‬
‫برای‬
‫وبسایت‬
‫های‬
‫مختلف‬
‫استفاده‬
‫نکرده‬
.‫باشید‬
●
‫پیشنهاد‬
‫میکنیم‬
‫که‬
‫در‬
‫بازه‬
‫های‬
‫زمانی‬
‫کوتاه‬
‫پسورد‬
‫خود‬
‫را‬
‫تغییر‬
‫دهید‬
،
‫مخصوصا‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫اینستاگرام‬
‫از‬
‫شما‬
‫میخواهد‬
‫این‬
‫کار‬
‫را‬
‫انجام‬
‫دهید‬
●
‫این‬
‫پسوورد‬
‫را‬
‫با‬
‫هیچ‬
‫کس‬
‫به‬
‫اشتراک‬
.‫نگذارید‬
●
‫بهتر‬
‫است‬
‫گزینه‬
‫امنیتی‬
‫تایید‬
‫دو‬
‫مرحله‬
‫ای‬
‫را‬
‫روشن‬
‫کنید‬
‫که‬
‫در‬
‫بخش‬
‫قبل‬
‫در‬
‫مورد‬
‫آن‬
‫صحبت‬
.‫کردیم‬
●
‫حساب‬
‫ایمیل‬
‫خود‬
‫را‬
‫امن‬
:‫کنید‬
‫مطمئن‬
‫شوید‬
‫که‬
‫برای‬
‫هر‬
‫حساب‬
‫ایمیل‬
،‫خود‬
‫رمز‬
‫عبورهای‬
‫مختلفی‬
.‫دارید‬
●
‫زمانی‬
‫که‬
‫کامپیوتر‬
‫یا‬
‫موبایل‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫دیگران‬
‫به‬
‫اشتراک‬
‫می‬
‫گذارید‬
،
‫مطمئن‬
‫باشید‬
‫که‬
‫از‬
‫اینستاگرام‬
‫خارج‬
‫شده‬
‫اید‬
●
‫زمانی‬
‫که‬
‫در‬
‫یک‬
‫جای‬
‫عمومی‬
‫هستید‬
،
‫از‬
‫جعبه‬
Remember me
’
‫استفاده‬
.‫نکنید‬
●
‫حتما‬
‫از‬
‫یک‬
‫برنامه‬
‫طرف‬
‫سوم‬
‫هم‬
‫استفاده‬
.‫کنید‬
‫چطور‬
‫اکانت‬
‫هک‬
‫شده‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫بازیابی‬
‫کنیم‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫گزینه‬
forgot password
‫می‬
‫توانید‬
‫برای‬
‫ریست‬
‫شدن‬
‫پسورد‬
‫درخواست‬
.‫دهید‬
‫این‬
‫گزینه‬
‫در‬
‫قسمت‬
‫صفحه‬
login
‫اینستاگرام‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
‫با‬
‫این‬
‫گزینه‬
‫یک‬
‫پسورد‬
‫جدید‬
‫در‬
‫ایمیل‬
‫دریافت‬
‫می‬
.‫کنید‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫این‬
‫پسوورد‬
‫جدید‬
‫باعث‬
‫می‬
‫شود‬
‫که‬
‫به‬
‫اینستاگرام‬
‫هک‬
‫شده‬
‫خود‬
.‫برگردید‬
‫پس‬
‫سریعا‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫تغییر‬
‫دهید‬
📌
‫ردیابی‬
‫اینستاگرام‬
‫به‬
‫اینستاگرام‬
‫گزارش‬
‫دهید‬
‫این‬
‫اقدام‬
‫یکی‬
‫از‬
‫راه‬
‫های‬
‫بازیابی‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫می‬
.‫باشد‬
‫حساب‬
‫هک‬
‫شده‬
‫را‬
‫به‬
‫اینستاگرام‬
‫گزارش‬
.‫دهید‬
‫باید‬
‫تمام‬
‫اطالعاتی‬
‫که‬
‫اینستاگرام‬
‫از‬
‫شما‬
‫میپرسد‬
‫را‬
‫پاسخ‬
‫دهید‬
‫تیم‬
‫اینستاگرام‬
‫کم‬
‫کم‬
‫اقدام‬
‫به‬
‫ریکاوری‬
‫حساب‬
‫شما‬
‫می‬
.‫کند‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫در‬
‫عرض‬
‫چند‬
‫دقیقه‬
‫یا‬
‫یک‬
‫ساعت‬
‫در‬
‫صورت‬
‫خوش‬
‫شانس‬
،‫بودن‬
‫حساب‬
‫شما‬
‫را‬
‫برگرداند‬
.
‫شاید‬
‫هم‬
‫چند‬
‫روز‬
‫طول‬
‫بکشد‬
‫تا‬
‫حساب‬
‫تان‬
.‫برگردد‬
‫به‬
‫قسمت‬
Help Center
‫اینستاگرام‬
‫بروید‬
–
‫سپس‬
Privacy and Safety Center
‫و‬
‫بعد‬
‫موضوع‬
‫خود‬
‫را‬
‫گزارش‬
.‫کنید‬
‫برنامه‬
‫اینستاگرام‬
‫را‬
‫در‬
‫موبایل‬
‫باز‬
‫کنید‬
‫و‬
‫روی‬
‘
Get help signing in
’
‫کلیک‬
.‫کنید‬
‫بسته‬
‫به‬
‫سیستم‬
‫عاملی‬
‫که‬
،‫دارید‬
‫می‬
‫توانید‬
‫روش‬
‫های‬
‫مختلفی‬
‫را‬
‫دنبال‬
‫کنید‬
:
‫اندروید‬
:
1
.
‫روی‬
‘
Use Username or Email
’
‫بزنید‬
‫و‬
‫وارد‬
‫هرکدام‬
‫از‬
‫این‬
‫دو‬
‫مورد‬
.‫شوید‬
2
.
‫سپس‬
‫روی‬
‫عالمت‬
‫برداری‬
‫یا‬
‫پیکان‬
‫در‬
‫گوشه‬
‫باال‬
‫و‬
‫سمت‬
‫راست‬
‫ضربه‬
.‫بزنید‬
3
.
‫وارد‬
‘
Need more help
’
‫شوید‬
‫و‬
‫دستورالعمل‬
‫هایی‬
‫که‬
‫اینستاگرام‬
‫می‬
‫دهد‬
‫را‬
‫دنبال‬
‫کنید‬
‫تا‬
‫حسابتان‬
.‫برگردد‬
‫آیفون‬
:
1
.
‫وارد‬
‫یوزرنیم‬
‫یا‬
‫ایمیل‬
‫هم‬
.‫شوید‬
2
.
‫روی‬
‘
Need more help
’
‫شوید‬
‫و‬
‫دستورالعمل‬
‫های‬
‫روی‬
‫صفحه‬
‫را‬
‫دنبال‬
‫کنید‬
‫تا‬
‫حساب‬
‫شما‬
.‫برگردد‬
3
.
‫می‬
‫توانید‬
‫از‬
‫یک‬
‫روش‬
‫مختلفی‬
‫کمک‬
‫بگیرید‬
.
4
.
‫روی‬
‫پروسه‬
‫لیست‬
‫شده‬
‫در‬
‫قسمت‬
‫باال‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
‫و‬
‫به‬
‫جای‬
‫انتخاب‬
‫کردن‬
‫“حساب‬
‫های‬
‫هک‬
”‫شده‬
،
‫روی‬
‘
Impersonation accounts
’
‫کلیک‬
.‫کنید‬
5
.
‫این‬
‫موقعیت‬
‫برای‬
‫کسانی‬
‫ادامه‬
‫پیدا‬
‫می‬
‫کند‬
‫که‬
‫حسابشان‬
‫توسط‬
‫فرد‬
‫دیگری‬
‫هک‬
‫شده‬
.‫است‬
6
.
‫روی‬
‫لینکی‬
‫از‬
‫شما‬
‫می‬
‫خواهد‬
‫فرم‬
‫را‬
‫پر‬
،‫کنید‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
.
‫این‬
‫قسمت‬
‫یک‬
URL
‫برای‬
‫حساب‬
‫هک‬
‫شده‬
‫و‬
‫یوزرنیم‬
‫آن‬
‫می‬
.‫خواهد‬
‫اگر‬
‫مقدر‬
‫است‬
‫عکسی‬
‫از‬
‫پروفایل‬
‫حساب‬
‫خود‬
‫آپلود‬
‫کنید‬
.
‫باید‬
‫مجوز‬
‫اینستاگرام‬
‫را‬
‫نیز‬
‫آپلود‬
.‫کنید‬
‫این‬
‫فقط‬
‫یک‬
‫پروسه‬
‫برای‬
‫تایید‬
‫هویت‬
‫شما‬
‫می‬
.‫باشد‬
‫مطمئن‬
‫شوید‬
‫که‬
‫آدرس‬
‫و‬
‫مجوز‬
ID
‫را‬
‫بالک‬
‫کرده‬
.‫باشید‬
‫مهم‬
‫ترین‬
‫کاری‬
‫که‬
‫باید‬
‫انجام‬
،‫دهید‬
‫کلیک‬
‫روی‬
NO
.‫است‬
7
.
‫در‬
‫این‬
‫قسمت‬
‫ایمیلی‬
‫دریافت‬
‫خواهید‬
‫کرد‬
.
‫هرچیزی‬
‫که‬
‫می‬
‫خواهد‬
‫در‬
‫اختیارش‬
‫قرار‬
.‫دهید‬
‫در‬
‫واقع‬
‫با‬
‫این‬
‫کار‬
‫هک‬
‫شدن‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫گزارش‬
‫کرده‬
.‫اید‬

Recomendados

هک اینستاگرام.pdf por
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
34 vistas2 diapositivas
هک واتساپ فرزندان.pdf por
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
45 vistas2 diapositivas
رديابي موقعيت مكاني.pdf por
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
13 vistas2 diapositivas
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf por
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
7 vistas2 diapositivas
کنترل مخفیانه ایمو.pdf por
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
21 vistas2 diapositivas
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf por
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de mahdidibaeii

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
14 vistas2 diapositivas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
4 vistas2 diapositivas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
10 vistas3 diapositivas

Más de mahdidibaeii(17)

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por mahdidibaeii
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por mahdidibaeii
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
mahdidibaeii8 vistas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii14 vistas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por mahdidibaeii
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por mahdidibaeii
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
mahdidibaeii4 vistas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por mahdidibaeii
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
mahdidibaeii10 vistas
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf por mahdidibaeii
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
mahdidibaeii7 vistas
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii88 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
mahdidibaeii17 vistas
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf por mahdidibaeii
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
mahdidibaeii12 vistas
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf por mahdidibaeii
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
mahdidibaeii21 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
mahdidibaeii22 vistas
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf por mahdidibaeii
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
mahdidibaeii6 vistas
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf por mahdidibaeii
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
mahdidibaeii11 vistas
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf por mahdidibaeii
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
mahdidibaeii6 vistas
روش های هک پیامک گوشی.pdf por mahdidibaeii
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdf
mahdidibaeii33 vistas

چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf