چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf

اگر نمی توانید وارد حساب اینستاگرام خود شوید - حتی اگر مطمئن هستید که از رمز عبور صحیح استفاده می کنید - همچنان می توانید حساب اینستاگرام خود را بازگردانید. در اینجا نحوه بازیابی حساب اینستاگرام خود آورده شده است:

‫چگونه‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫بدون‬
‫دسترسی‬
‫بازیابی‬
‫کنیم؟‬
‫اگر‬
‫نمی‬
‫توانید‬
‫وارد‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫شوید‬
-
‫حتی‬
‫اگر‬
‫مطمئن‬
‫هستید‬
‫که‬
‫از‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫صحیح‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫کنید‬
-
‫همچنان‬
‫می‬
‫توانید‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
.‫بازگردانید‬
‫در‬
‫اینجا‬
‫نحوه‬
‫بازیابی‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫آورده‬
‫شده‬
:‫است‬
‫بازیابی‬
‫اینستاگرام‬
‫اگر‬
‫آدرس‬
‫ایمیل‬
‫اکانت‬
‫شما‬
‫تغییر‬
‫کرده‬
،‫باشد‬
‫اینستاگرام‬
‫از‬
‫طریق‬
‫آدرس‬
‫ایمیل‬
‫واقعی‬
‫شما‬
‫را‬
‫مطلع‬
‫می‬
.‫کند‬
‫این‬
‫اعالن‬
-
‫که‬
‫از‬
‫آدرس‬
security@mail.instagram[dot]com
‫می‬
‫آید‬
-
‫به‬
‫شما‬
‫این‬
‫امکان‬
‫را‬
‫می‬
‫دهد‬
‫که‬
‫تغییر‬
‫را‬
‫معکوس‬
.‫کنید‬
‫پس‬
‫از‬
،‫آن‬
‫باید‬
‫دوباره‬
‫بتوانید‬
‫به‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫دسترسی‬
‫پیدا‬
.‫کنید‬
‫اگر‬
‫ایمیل‬
‫شما‬
‫نیز‬
‫هک‬
،‫شد‬
‫بالفاصله‬
‫با‬
‫پشتیبانی‬
‫اینستاگرام‬
‫تماس‬
.‫بگیرید‬
‫برنامه‬
‫هک‬
‫تلگرام‬
‫همچنین‬
‫می‬
‫توانید‬
‫برای‬
‫بازگرداندن‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
،‫خود‬
‫لینک‬
‫ورود‬
‫یا‬
‫کد‬
‫امنیتی‬
‫درخواست‬
.‫کنید‬
‫در‬
‫اینجا‬
‫نحوه‬
‫انجام‬
‫آن‬
‫آمده‬
.‫است‬
1
.
‫در‬
‫صفحه‬
‫ورود‬
‫به‬
،‫اینستاگرام‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫را‬
‫فراموش‬
‫کرده‬
‫اید؟‬
(
iPhone
)
‫یا‬
‫برای‬
‫ورود‬
‫به‬
‫سیستم‬
)‫(اندروید‬
‫کمک‬
.‫بگیرید‬
2
.
‫نام‬
،‫کاربری‬
‫ایمیل‬
‫یا‬
‫شماره‬
‫تلفن‬
‫حساب‬
‫خود‬
‫را‬
‫وارد‬
‫کنید‬
‫و‬
‫روی‬
Next
‫ضربه‬
.‫بزنید‬
‫اینستاگرام‬
‫یک‬
‫لینک‬
‫(یا‬
‫کد‬
‫اگر‬
‫شماره‬
‫تلفن‬
‫خود‬
‫را‬
‫وارد‬
)‫کنید‬
‫برای‬
‫شما‬
‫ارسال‬
‫می‬
.‫کند‬
3
.
‫روی‬
‫پیوند‬
‫ارسال‬
‫شده‬
‫به‬
‫ایمیل‬
‫یا‬
‫تلفن‬
‫خود‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
‫و‬
‫دستورالعمل‬
‫های‬
‫روی‬
‫صفحه‬
‫را‬
‫دنبال‬
‫کنید‬
‫تا‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫بازیابی‬
.‫کنید‬
‫گزارش‬
‫هک‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫اگر‬
‫به‬
‫ایمیل‬
‫یا‬
‫شماره‬
‫تلفن‬
‫خود‬
‫دسترسی‬
‫ندارید‬
‫زیرا‬
‫در‬
‫وهله‬
‫اول‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫هک‬
‫شد‬
ً‫ال‬‫(مث‬
‫به‬
‫دلیل‬
،)‫فیشینگ‬
‫همچنان‬
‫می‬
‫توانید‬
‫درخواست‬
‫پشتیبانی‬
.‫کنید‬
‫اگر‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫حذف‬
،‫شد‬
‫مستقیما‬
‫با‬
‫اینستاگرام‬
‫تماس‬
.‫بگیرید‬
1
.
‫غیرفعال‬
‫شدن‬
‫حساب‬
‫کاربری‬
‫را‬
‫از‬
‫طریق‬
‫فرم‬
‫تماس‬
‫اینستاگرام‬
‫گزارش‬
.‫دهید‬
‫شما‬
‫باید‬
‫یک‬
‫ایمیل‬
‫از‬
‫اینستاگرام‬
‫حاوی‬
‫دستورالعمل‬
‫هایی‬
‫برای‬
‫تایید‬
‫هویت‬
‫خود‬
‫دریافت‬
.‫کنید‬
2
.
‫ممکن‬
‫است‬
‫از‬
‫شما‬
‫خواسته‬
‫شود‬
‫که‬
‫از‬
‫خودتان‬
‫عکس‬
‫یا‬
‫ویدیو‬
‫بگیرید‬
‫تا‬
‫مطمئن‬
‫شوید‬
‫که‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫متعلق‬
‫به‬
.‫شماست‬
‫اینستاگرام‬
‫پس‬
‫از‬
‫تایید‬
‫هویت‬
‫شما‬
‫پیوندی‬
‫برای‬
‫بازنشانی‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫شما‬
‫ارسال‬
‫میکند‬
-
ً‫ال‬‫معمو‬
‫بعد‬
‫از‬
24
‫تا‬
48
.‫ساعت‬
3
.
‫رمز‬
‫عبور‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫بازنشانی‬
.‫کنید‬
،‫سپس‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫بازیابی‬
،‫کردید‬
‫مراحل‬
‫باال‬
‫را‬
‫برای‬
‫امنیت‬
‫بیشتر‬
‫حساب‬
‫خود‬
‫دنبال‬
.‫کنید‬
‫اگر‬
‫هک‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫در‬
‫نتیجه‬
‫سرقت‬
‫هویت‬
‫بوده‬
،‫است‬
‫مطمئن‬
‫شوید‬
‫که‬
‫تمام‬
‫حساب‬
‫های‬
‫خود‬
‫را‬
‫ایمن‬
‫کرده‬
‫و‬
‫سرقت‬
‫را‬
‫به‬
‫مقامات‬
‫مربوطه‬
‫گزارش‬
.‫دهید‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫من‬
‫حذف‬
:‫شد‬
‫چه‬
‫باید‬
‫کرد‬
‫بازیابی‬
‫اکانت‬
‫حذف‬
‫شده‬
‫اینستاگرام‬
‫همیشه‬
‫امکان‬
‫پذیر‬
.‫نیست‬
‫اما‬
‫اگر‬
‫ظرف‬
30
‫روز‬
‫پس‬
‫از‬
‫حذف‬
‫حساب‬
‫خود‬
‫با‬
‫اینستاگرام‬
‫تماس‬
،‫بگیرید‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫بتوانید‬
‫حساب‬
‫خود‬
‫را‬
‫بازیابی‬
.‫کنید‬
‫در‬
‫صفحه‬
‫ورود‬
‫به‬
،‫اینستاگرام‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫را‬
‫فراموش‬
‫کرده‬
‫اید‬
‫را‬
‫انتخاب‬
.‫کنید‬
‫ایمیل‬
‫خود‬
-
‫از‬
‫جمله‬
‫هرزنامه‬
-
‫را‬
‫بررسی‬
‫کنید‬
‫و‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫خود‬
‫را‬
‫تغییر‬
.‫دهید‬
‫دوباره‬
‫وارد‬
‫شوید‬
‫و‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫باید‬
‫بازیابی‬
.‫شود‬
‫همچنین‬
‫می‬
‫توانید‬
‫با‬
‫دنبال‬
‫کردن‬
‫مراحل‬
‫ذکر‬
‫شده‬
‫در‬
‫باال‬
‫برای‬
‫گزارش‬
‫هک‬
‫اینستاگرام‬
‫درخواست‬
‫پشتیبانی‬
.‫کنید‬
‫هنگام‬
‫ارسال‬
‫درخواست‬
،‫پشتیبانی‬
‫بگویید‬
‫که‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫به‬
‫اشتباه‬
‫حذف‬
‫شده‬
‫است‬
‫و‬
‫می‬
‫خواهید‬
‫آن‬
‫را‬
‫بازیابی‬
.‫کنید‬
‫نحوه‬
‫بستن‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫اگر‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫هک‬
،‫شد‬
‫باید‬
‫بتوانید‬
‫دسترسی‬
‫را‬
‫بازیابی‬
‫کنید‬
‫و‬
‫هکر‬
‫را‬
‫برای‬
‫همیشه‬
.‫ببندید‬
‫اما‬
‫شاید‬
‫با‬
‫بستن‬
‫کامل‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫احساس‬
‫راحتی‬
‫بیشتری‬
‫داشته‬
.‫باشید‬
‫توجه‬
‫داشته‬
‫باشید‬
‫که‬
‫برای‬
‫حذف‬
‫اکانت‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫باید‬
‫بتوانید‬
‫به‬
‫آن‬
‫دسترسی‬
‫داشته‬
‫باشید‬
‫و‬
‫نمی‬
‫توانید‬
‫اکانت‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
‫طریق‬
‫برنامه‬
‫حذف‬
.‫کنید‬
‫برای‬
‫حذف‬
‫دائم‬
‫اکانت‬
:‫اینستاگرام‬
1
.
‫به‬
‫صفحه‬
Delete your account
‫بروید‬
‫و‬
‫از‬
‫طریق‬
‫مرورگر‬
‫موبایل‬
‫یا‬
‫رایانه‬
‫شخصی‬
‫وارد‬
‫اینستاگرام‬
.‫شوید‬
2
.
‫از‬
‫منوی‬
‫کشویی‬
‫گزینه‬
‫ای‬
‫را‬
‫انتخاب‬
‫کنید‬
‫که‬
‫از‬
‫شما‬
‫می‬
‫پرسد‬
‫چرا‬
‫می‬
‫خواهید‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫خود‬
‫را‬
‫حذف‬
‫کنید‬
‫و‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫خود‬
‫را‬
‫دوباره‬
‫وارد‬
.‫کنید‬
3
.
‫روی‬
‫حذف‬
‫[نام‬
]‫کاربری‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
‫یا‬
‫ضربه‬
.‫بزنید‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫برای‬
‫همیشه‬
‫حذف‬
‫خواهد‬
‫شد‬
‫و‬
‫بخشی‬
‫از‬
‫گذشته‬
‫رسانه‬
‫های‬
‫اجتماعی‬
‫شما‬
‫از‬
‫وب‬
‫پاک‬
‫می‬
.‫شود‬
‫اینستاگرام‬
‫اکانت‬
‫من‬
‫را‬
‫غیر‬
‫فعال‬
‫کرد‬
‫برخی‬
‫از‬
‫هکرها‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫از‬
‫حساب‬
‫شما‬
‫برای‬
‫نقض‬
‫شرایط‬
‫خدمات‬
‫اینستاگرام‬
‫استفاده‬
‫کنند‬
‫و‬
‫حساب‬
‫شما‬
‫را‬
‫غیرفعال‬
.‫کنند‬
‫اما‬
‫اگر‬
‫هک‬
‫نشده‬
،‫باشید‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫همچنان‬
‫غیرفعال‬
،‫باشد‬
‫زیرا‬
‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬
‫‌های‬
‫ه‬‫رسان‬
‫اجتماعی‬
‫در‬
‫مورد‬
‫اجرای‬
‫قوانین‬
‫‌تر‬
‫ت‬‫سخ‬
.‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬
‫مهم‬
‫نیست‬
‫که‬
‫چگونه‬
‫حساب‬
‫اینستاگرام‬
‫شما‬
‫غیرفعال‬
‫شده‬
،‫است‬
‫بازگرداندن‬
‫آن‬
‫همچنان‬
‫امکان‬
‫پذیر‬
.‫است‬

Recomendados

هک اینستاگرام.pdf por
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
34 vistas2 diapositivas
هک واتساپ فرزندان.pdf por
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
45 vistas2 diapositivas
رديابي موقعيت مكاني.pdf por
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
13 vistas2 diapositivas
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf por
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
7 vistas2 diapositivas
کنترل مخفیانه ایمو.pdf por
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
21 vistas2 diapositivas
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf por
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de mahdidibaeii

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
14 vistas2 diapositivas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
4 vistas2 diapositivas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
10 vistas3 diapositivas

Más de mahdidibaeii(17)

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por mahdidibaeii
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por mahdidibaeii
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
mahdidibaeii8 vistas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii14 vistas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por mahdidibaeii
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por mahdidibaeii
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
mahdidibaeii4 vistas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por mahdidibaeii
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
mahdidibaeii10 vistas
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf por mahdidibaeii
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
mahdidibaeii7 vistas
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii88 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
mahdidibaeii17 vistas
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf por mahdidibaeii
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
mahdidibaeii12 vistas
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf por mahdidibaeii
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
mahdidibaeii21 vistas
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf por mahdidibaeii
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
mahdidibaeii6 vistas
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf por mahdidibaeii
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
mahdidibaeii4 vistas
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf por mahdidibaeii
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
mahdidibaeii11 vistas
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf por mahdidibaeii
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
mahdidibaeii6 vistas
روش های هک پیامک گوشی.pdf por mahdidibaeii
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdf
mahdidibaeii33 vistas

چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf