شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf

در اصل شنود مکالمات تلفن ،ممنوع است مگر در موارد استثنا. در شنود مکالمات تلفن ، امکان دارد که هر شماره تلفن ثابت و یا همراه زیر نظر قرار گیرد. به بیان گسترده‌تر، تمام مکالمات، پیامک‌های نوشتاری (SMS) و تصویری (MMS)، ارتباط با اینترنت (GPRS) که دریافت و ارسال می‌شود، می‌تواند مورد شنود قرار گیرد.

‫شنود‬
‫و‬
‫ضبط‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫در‬
‫اصل‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
‫ممنوع‬،
‫است‬
‫مگر‬
‫در‬
‫موارد‬
.‫استثنا‬
‫در‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
،
‫امکان‬
‫دارد‬
‫که‬
‫هر‬
‫شماره‬
‫تلفن‬
‫ثابت‬
‫و‬
‫یا‬
‫همراه‬
‫زیر‬
‫نظر‬
‫قرار‬
.‫گیرد‬
‫به‬
‫بیان‬
،‫‌تر‬
‫ه‬‫گسترد‬
‫تمام‬
،‫مکالمات‬
‫‌های‬
‫ک‬‫پیام‬
‫نوشتاری‬
(
SMS
)
‫و‬
‫تصویری‬
(
MMS
،)
‫ارتباط‬
‫با‬
‫اینترنت‬
(
GPRS
)
‫که‬
‫دریافت‬
‫و‬
‫ارسال‬
،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
‫مورد‬
‫شنود‬
‫قرار‬
.‫گیرد‬
‫عملیات‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
‫چگونه‬
‫است؟‬
‫هر‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
ً‫ال‬‫معمو‬
‫دارای‬
‫یک‬
‫میکروفون‬
‫بسیار‬
‫حساس‬
‫است‬
‫که‬
‫همواره‬
‫قابلیت‬
‫فعال‬
‫شدن‬
.‫دارد‬
‫این‬
‫میکروفون‬
‫برای‬
‫فعال‬
‫شدن‬
‫نیازی‬
‫به‬
‫برقراری‬
‫تماس‬
‫با‬
،‫گوشی‬
‫فعال‬
‫شدن‬
‫سیم‬
،‫کارت‬
‫و‬
‫یا‬
‫حتی‬
‫روشن‬
‫بودن‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
.‫ندارد‬
‫برخی‬
‫‌های‬
‫ی‬‫گوش‬
‫‌همراه‬
‫ن‬‫تلف‬
‫برای‬
‫تبادل‬
‫صوت‬
‫از‬
‫‌های‬
‫م‬‫الگوریت‬
‫رمزنگاری‬
‫استفاده‬
‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬
‫این‬
‫رمزنگاری‬
‫برای‬
‫هر‬
‫کمپانی‬
‫‌کننده‬
‫د‬‫تولی‬
‫گوشی‬
‫متفاوت‬
.‫است‬
‫با‬
‫توجه‬
‫به‬
‫اینکه‬
‫تعداد‬
‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬
‫سازنده‬
‫محدود‬
،‫است‬
‫بنابراین‬
‫امکان‬
‫افشای‬
‫‌های‬
‫م‬‫الگوریت‬
‫رمزنگاری‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
‫اگر‬
‫‌های‬
‫د‬‫نها‬
‫جاسوسی‬
‫این‬
‫اطالعات‬
‫را‬
‫در‬
‫اختیار‬
‫داشته‬
‫باشند‬
‫به‬
‫راحتی‬
‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫مکالمات‬
‫را‬
‫شنود‬
.‫کنند‬
‫این‬
‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬
‫شنود‬
‫تنها‬
‫توسط‬
‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬
‫سازنده‬
‫تلفن‬
‫های‬
،‫همراه‬
‫تولید‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫نم‬
‫سایر‬
‫شرکت‬
‫های‬
‫تولید‬
‫کننده‬
‫نرم‬
‫افزارهای‬
‫موبایل‬
‫نیز‬
‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫در‬
‫صورت‬
‫داشتن‬
‫کدهای‬
‫نفوذ‬
‫به‬
‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬
‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬
،‫همراه‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫مناسب‬
‫شنود‬
‫این‬
‫نوع‬
‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬
‫همراه‬
‫را‬
‫تولید‬
.‫نمایند‬
‫امروزه‬
‫فروش‬
‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬
‫فعال‬
‫کننده‬
‫‌های‬
‫ن‬‫میکروف‬
‫موبایل‬
‫و‬
‫امکان‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
‫برای‬
‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬
‫‌شان‬
‫ه‬‫سازند‬
‫یکی‬
‫از‬
‫‌های‬
‫ت‬‫تجار‬
‫پرسود‬
.‫است‬
‫این‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫دستگا‬
‫قادر‬
‫هستند‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫شخص‬
‫مورد‬
‫نظر‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫میکروفون‬
‫مخفی‬
‫خود‬
‫تبدیل‬
‫نموده‬
‫و‬
‫کلیه‬
‫مکالمات‬
‫وی‬
‫در‬
‫محل‬
،‫کار‬
‫منزل‬
‫و‬
‫یا‬
‫حتی‬
‫در‬
‫جمع‬
‫دوستان‬
‫را‬
‫به‬
‫راحتی‬
‫شنود‬
.‫نمایند‬
‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
‫فعال‬
‫کردن‬
‫انواعی‬
‫از‬
،‫‌ها‬
‫م‬‫سیست‬
‫نیاز‬
‫به‬
‫نصب‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫مربوطه‬
‫بر‬
‫روی‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫اشخاص‬
.‫دارد‬
‫ارسال‬
‫و‬
‫نصب‬
‫برنامه‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫از‬
‫طریق‬
‫ارسال‬
،‫پیامک‬
‫بلوتوث‬
‫و‬
…
‫انجام‬
.‫شود‬
‫در‬
‫صورتی‬
‫که‬
‫فرد‬
‫مهاجم‬
‫بخواهد‬
‫از‬
‫روش‬
‫ارسال‬
‫پیامک‬
‫برای‬
‫نصب‬
‫این‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫مخفی‬
‫استفاده‬
،‫نماید‬
‫یک‬
‫پیامک‬
‫عمومی‬
‫مانند‬
‫تبریک‬
‫سال‬
‫نو‬
‫به‬
‫طیف‬
‫وسیعی‬
‫از‬
‫مشترکان‬
‫یک‬
‫شهر‬
‫ارسال‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫مشترکان‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫با‬
‫خواندن‬
،‫آن‬
‫فرد‬
‫مهاجم‬
‫را‬
‫در‬
‫جایگذاری‬
‫این‬
‫جاسوس‬
‫کوچک‬
‫یاری‬
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫این‬
،‫تکنولوژی‬
‫هر‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫یک‬
‫جاسوس‬
‫بالقوه‬
‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
.‫باشد‬
‫حتی‬
‫در‬
‫صورت‬
‫خاموش‬
‫بودن‬
‫دستگاه‬
‫موبایل‬
‫نیز‬
‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
‫بسته‬
‫به‬
‫حساسیت‬
،‫میکروفون‬
‫امواج‬
‫صوتی‬
‫را‬
‫از‬
‫شعاعی‬
‫از‬
‫محیط‬
،‫خود‬
‫جذب‬
‫و‬
‫ارسال‬
.‫نماید‬
‫الزم‬
‫به‬
‫ذکر‬
‫است‬
‫که‬
‫این‬
‫سیستم‬
،‫جاسوسی‬
‫تنها‬
‫محدود‬
‫به‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫محیطی‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫نم‬
‫بلکه‬
‫این‬
‫‌ها‬
‫م‬‫سیست‬
‫امکان‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫تمام‬
‫‌های‬
‫ت‬‫قسم‬
،‫موبایل‬
:‫مانند‬
‫‌های‬
‫ت‬‫یادداش‬
،‫شخصی‬
‫‌های‬
‫م‬‫پیا‬
،‫کوتاه‬
‫لیست‬
‫تماس‬
‫ها‬
‫و‬
…
.‫دارند‬
‫البته‬
‫این‬
‫تنها‬
‫یکی‬
‫از‬
‫موارد‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫است‬
‫و‬
‫‌های‬
‫ه‬‫را‬
‫دیگری‬
‫نیز‬
‫برای‬
‫این‬
‫کار‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
‫شنود‬
‫نامحسوس‬
‫مکالمات‬
‫تلفنی‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
‫‌زمان‬
‫م‬‫ه‬
‫با‬
‫تماس‬
‫باشد‬
‫یا‬
‫تنها‬
‫ضبط‬
‫و‬
‫آرشیو‬
‫شود‬
‫و‬
‫بعد‬
‫مورد‬
‫بررسی‬
‫قرار‬
.‫گیرد‬
‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬
‫فنی‬
‫شنود‬
‫در‬
‫‌های‬
‫ه‬‫الی‬
‫زیری‬
‫مخابراتی‬
‫شبکه‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫با‬
‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬
‫شنود‬
‫و‬
‫فیلترینگ‬
‫اینترنت‬
‫مشابه‬
.‫است‬
‫شنود‬
‫به‬
‫هیچ‬
‫وجه‬
‫قابل‬
‫شناسایی‬
‫نبوده‬
‫و‬
‫فرد‬
‫تحت‬
،‫نظر‬
‫متوجه‬
‫شنود‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫نم‬
‫اینگونه‬
‫نیست‬
‫که‬
‫صدایی‬
‫شنیده‬
‫شود‬
‫یا‬
‫در‬
‫مکالمه‬
‫تاخیری‬
‫حس‬
،‫شود‬
‫بلکه‬
‫در‬
‫کیفیت‬
‫مکالمه‬
‫هیچ‬
‫تاثیری‬
.‫ندارد‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫شمار‬
‫و‬
‫موقعیت‬
‫کسانی‬
‫که‬
‫با‬
‫شماره‬
‫زیرنظر‬
‫تماس‬
،‫‌گیرند‬
‫ی‬‫م‬
‫نیز‬
‫ثبت‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
‫‌طور‬
‫ن‬‫همی‬
‫هرگونه‬
‫فعالیت‬
‫دیگر‬
:‫مانند‬
‫انتقال‬
‫مکالمه‬
‫به‬
‫شماره‬
‫دیگر‬
(
Call Divert
)
‫یا‬
‫کنفرانس‬
‫سه‬
‫نفره‬
‫و‬
…
‫نیز‬
‫ثبت‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
‫تغییر‬
‫موقعیت‬
‫جغرافیایی‬
‫و‬
‫تغییر‬
‫سلول‬
‫رادیویی‬
‫اختاللی‬
‫در‬
‫شنود‬
‫ایجاد‬
‫‌کند‬
‫ی‬‫نم‬
‫و‬
‫تمام‬
‫این‬
‫‌ها‬
‫ت‬‫فعالی‬
‫ثبت‬
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬
‫توصیه‬
‫هایی‬
‫برای‬
‫مقابله‬
‫با‬
‫شنود‬
‫مکالمات‬
‫تلفن‬
1
.
‫در‬
‫صورتی‬
‫که‬
‫این‬
‫سیستم‬
‫جاسوسی‬
‫توسط‬
‫یکی‬
‫از‬
‫‌های‬
‫ت‬‫شرک‬
‫سازنده‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫(مانند‬
)‫نوکیا‬
‫به‬
‫فرد‬
‫مهاجم‬
‫فروخته‬
،‫بشود‬
ً‫ال‬‫عم‬
‫هیچ‬
‫کاری‬
‫‌توان‬
‫ی‬‫نم‬
‫انجام‬
،‫داد‬
‫بجز‬
‫اینکه‬
‫به‬
‫هنگام‬
‫حضور‬
‫در‬
‫جلسات‬
‫کاری‬
‫و‬
‫خصوصی‬
‫که‬
‫اطالعات‬
‫با‬
‫ارزشی‬
‫(مانند‬
‫اطالعات‬
)‫مالی‬
‫ردوبدل‬
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
‫باتری‬
‫موبایل‬
‫خود‬
‫را‬
‫خارج‬
‫کرده‬
‫و‬
‫فضای‬
‫کاری‬
‫را‬
‫عاری‬
‫از‬
‫دستگاه‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
.‫نمایید‬
2
.
‫حتی‬
‫االمکان‬
‫‌هایی‬
‫ه‬‫شمار‬
‫که‬
‫‌های‬
‫ک‬‫پیام‬
‫گروهی‬
‫ارسال‬
‫می‬
‫نماید‬
‫را‬
‫بالک‬
.‫کنید‬
3
.
‫پیامک‬
‫هایی‬
‫که‬
‫از‬
‫افراد‬
‫ناشناس‬
‫‌رسد‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫دارای‬
‫حجمی‬
‫بیشتر‬
‫از‬
‫یک‬
‫اس‬
‫ام‬
‫اس‬
‫است‬
‫را‬
‫باز‬
.‫نکنید‬
4
.
Bluetooth
‫موبایل‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
‫مواقع‬
‫غیر‬
،‫ضروری‬
‫خاموش‬
.‫کنید‬
5
.
‫اطالعات‬
‫شخصی‬
‫و‬
‫حساس‬
‫مانند‬
‫رمز‬
‫عبور‬
‫سامانه‬
،‫بانکی‬
‫شماره‬
‫حساب‬
‫و‬
…
‫را‬
‫در‬
‫موبایل‬
‫خود‬
‫ذخیره‬
.‫ننمایید‬
6
.
‫در‬
‫‌های‬
‫ه‬‫باز‬
‫زمانی‬
،‫کوتاه‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫خود‬
‫را‬
‫فرمت‬
.‫نمایید‬
7
.
‫به‬
‫یاد‬
‫داشته‬
‫باشید‬
‫که‬
‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬
‫همراه‬
‫نسل‬
‫قدیم‬
‫به‬
‫دلیل‬
‫قدرت‬
‫پردازش‬
‫و‬
‫فضای‬
‫حافظه‬
‫اندک‬
‫از‬
‫امنیت‬
‫به‬
‫مراتب‬
‫باالتری‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫‌های‬
‫ی‬‫گوش‬
‫نسل‬
‫جدید‬
.‫برخوردارند‬
‫همه‬
‫می‬
‫دانیم‬
‫که‬
‫عصر‬
‫تکنولوژی‬
‫از‬
‫هر‬
‫وسیله‬
‫ای‬
‫هم‬
‫می‬
‫شود‬
‫خوب‬
‫استفاده‬
‫کرد‬
‫و‬
‫هم‬
،‫بد‬
‫گاهی‬
‫آنقدر‬
‫بد‬
‫که‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫به‬
‫ضرر‬
‫خودمان‬
‫یا‬
‫اطرافیانمان‬
.‫شود‬
‫پس‬
‫باید‬
‫هم‬
‫خودمان‬
‫مراقب‬
‫ابزارهایی‬
‫که‬
‫برای‬
‫شنود‬
‫مخفی‬
‫مکالمات‬
‫یا‬
‫اصطالحا‬
‫استراق‬
‫سمع‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫شود‬
‫باشیم‬
‫و‬
‫هم‬
‫اینکه‬
‫سعی‬
‫کنیم‬
‫از‬
‫ابزارها‬
‫استفاده‬
‫سودمند‬
‫و‬
‫مثبت‬
.‫کنیم‬
‫مثال‬
‫می‬
‫توانیم‬
‫از‬
‫مزایای‬
‫زیاد‬
‫برنامه‬
‫ضبط‬
‫تماس‬
‫تلفنی‬
‫خودکار‬
‫استفاده‬
‫کنیم‬
‫اما‬
‫به‬
‫جای‬
‫ضبط‬
‫مخفی‬
،‫تماس‬
‫به‬
‫اصول‬
‫قانونی‬
‫و‬
‫اخالقی‬
‫پایبند‬
‫باشیم‬
‫و‬
‫حتما‬
‫این‬
‫مسئله‬
‫را‬
‫به‬
‫مخاطب‬
‫اعالم‬
.‫کنیم‬
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf

Recomendados

هک اینستاگرام.pdf por
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
34 vistas2 diapositivas
هک واتساپ فرزندان.pdf por
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
45 vistas2 diapositivas
رديابي موقعيت مكاني.pdf por
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
13 vistas2 diapositivas
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf por
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
7 vistas2 diapositivas
کنترل مخفیانه ایمو.pdf por
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
21 vistas2 diapositivas
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf por
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de mahdidibaeii

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
8 vistas2 diapositivas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
14 vistas2 diapositivas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
6 vistas2 diapositivas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
4 vistas2 diapositivas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
10 vistas3 diapositivas

Más de mahdidibaeii(17)

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf por mahdidibaeii
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf por mahdidibaeii
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
mahdidibaeii8 vistas
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf por mahdidibaeii
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
mahdidibaeii14 vistas
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf por mahdidibaeii
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
mahdidibaeii6 vistas
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf por mahdidibaeii
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
mahdidibaeii4 vistas
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf por mahdidibaeii
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
mahdidibaeii10 vistas
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf por mahdidibaeii
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
mahdidibaeii7 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
mahdidibaeii17 vistas
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf por mahdidibaeii
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
mahdidibaeii12 vistas
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf por mahdidibaeii
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
mahdidibaeii21 vistas
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf por mahdidibaeii
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
mahdidibaeii22 vistas
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf por mahdidibaeii
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
mahdidibaeii6 vistas
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf por mahdidibaeii
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
mahdidibaeii4 vistas
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf por mahdidibaeii
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
mahdidibaeii11 vistas
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf por mahdidibaeii
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
mahdidibaeii6 vistas
روش های هک پیامک گوشی.pdf por mahdidibaeii
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdf
mahdidibaeii33 vistas

شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf