Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

You, your work, and nothing else

شما؛ کارتان و دیگر هیچ
به همراه 8 تکنیک برای تمرکز بیشتر هنگام کار
چگونه مهارت خود را در تمرکز کردن افزایش دهیم؟
مقاله این مطلب را در لینک زیر بخوانید:
http://blog.mnasseri.ir/you-your-work-and-nothing-else/

 • Inicia sesión para ver los comentarios

You, your work, and nothing else

 1. 1. چگ ه بْست خ دَ سا دس توشوض وشدى افضایص د یّن؟ ه ذْی بًصشی mnasseri.ir
 2. 2. توشوض س یٍ توشوض توشوض وشدى خ دَ یًبصه ذٌ توشوض ثبلایی است یّچ ه بْست پبی ای حشف ای جض ثب توشیي ث دست وًی آیذ
 3. 3. استجبطبت هذسى طبػ ىَ ح اَس پشتی
 4. 4. راهبردهایی ساده برای افزایش توشوض
 5. 5. شما، کارتان ي دیگر یَچ ػ اَهل هحیطی سا و تٌشل و یٌذ ػبدات س صٍا هفیذ ث دست آ سٍیذ تى یٌه بّی توشوض سا توشیي و یٌذ 1 . 2 . 3 .
 6. 6. 1 و تٌشل ػ اَهل هحیطی ر يّ د سٍت داسد وّ اَس ث هحیط پیشاه ىَ خ دَ ت جَ و ذٌ پس هحیط هسبػذ ثشای ح اَس پشتی سا اص ثیي ثجشیذ
 7. 7. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه تخ تخ اَة هحل خ اَة است هحل وبس
 8. 8. اص ساحتی خ دَ اطوی بٌى حبصل و یٌذ استفبع هیض ص ذٌلی سا هت بٌست ثب لذ خ دَ ت ظٌین و یٌذ صبف ث طٌی یٌذ صهبى وبس لٍت ه بٌسجی ثشای استشاحت وّضهبى یًست 1 . هحیط سا و تٌشل و یٌذ
 9. 9. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه سًَ غیشهستمین ثبثت ثب ضذت هت سَط
 10. 10. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه سیستن ت یَْ تبص سبصی اَّی اتبق
 11. 11. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه ت ظٌین دهب هت بٌست ثب ػبدات ضخصی
 12. 12. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه ػىس بّی یبدگبسی سا و بٌس ثگزاسیذ
 13. 13. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه هست ذٌات هشث طَ ث پش طٍ یب وبس بّی دیگش سا و بٌس ثگزاسیذ
 14. 14. 1 . ذیٌو لشتٌو اس طیحه ه سَیمی توشوض خ دَ سا ثیبثیذ
 15. 15. عادات ريزاوٍ 2 اصلاح ػبدات س صٍاًِ یه ػبدات، خ ةَ یب ثذ، دس ط لَ صهبى ایجبد هی ض دَ اصلاح ثشخی ػبدات س صٍا ثبػث ث جْ دَ توشوض گٌّبم وبس هی ض دَ
 16. 16. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ تس یْل جشیبى خ ىَ دس هغض افضایص طّیبسی
 17. 17. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ
 18. 18. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ ثؼذ اص ا جًبم 30 تب 60 دلیم وبس ر یٌّ ا ذًوی لذم ثض یًذ
 19. 19. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ یب حشوبت وططی ا جًبم د یّذ
 20. 20. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ آى سا وبهل و یٌذ
 21. 21. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ خ اَ ذًى یه پیبهه دس 10 ثب یً ،ِ 15 دلیم ثشای ثبصیبثی توشوض
 22. 22. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ وبسی سا ا لٍ ا جًبم د یّذ و تًیج آى ثیطتشیي تبثیش سا دس ه فَمیت ضوب داسد
 23. 23. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ ایي حك طجیؼی ضوبست!
 24. 24. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ سخت تشیي وبس بّ سا دس صهبى ثیطی ضَّیبسی ا جًبم د یّذ
 25. 25. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ صهبى بّیی و ل یب چبی دل تبى ه یخ اَ ذّ، دس ووتشیي هیضاى ضَّیبسی سّتیذ
 26. 26. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ دس آ بًْ استبد ض یَذ.
 27. 27. 2 . ذیٌو حلاصا اس ىبت تادبػ تب گٌّبم وبس هجج سَ جًبضیذ د جًبل چیضی ثگشدیذ.
 28. 28. 3 تى یٌه بّی توشوض هؼجض ای دسوبس یًست، هؼجض ت بٌْدس توشیي پطتىبس ضوبست ضگشد بّی خ دَ سا ثشای توشوض پیذا و یٌذ
 29. 29. 3 . ضوشوت یبّ هیٌىت صهب یً سا ثشای توشوض س یٍ گًشا یً بّی تبى ت ظٌین و یٌذ » زماوی ترای آشفتگی « تکنیک شماره 1 تمرکز .1 یککه صهککبى ثبثککت ثکک خصکک ظَ سا کّکش س صٍ تؼییي و یٌذ. .2 صهکبى « افىبس گًشاى و ذٌٌ سا گٌّبم وبس ثک ه وَ لَ و یٌذ. » آضفتگی .3 ث توبم گًشا یً بّی تبى » صهبى آضفتگی « دس فىش و یٌذ. .4 هتؼ ذْ ثبضیذ. » صهبى آضفتگی « ث
 30. 30. توشیي و یٌذ سًجت ث اتفبلبت هحیطی ثی تفب تٍ ثبضیذ » کرختی عىکث تً « تکنیک شماره 2 تمرکز اگش ثب یه تىیک چک ةَ ثک تکبس یکه ػ ىٌجک تَ هشتکت ضککشث اٍسد و یٌککذ ػ ىٌجکک تَ ثکک صکک سَت غشیککضی ثکک سوت آى چ ةَ حشوت هی و ذٌ صیشا فىش هی و کٌذ وک دس تبسش داهی گشفتبس گطت است. لٍی ثؼذ اص ثشسسی هت جَ هکی ضک دَ وک ثک وکب داى صد اص غزا خجشی یًست! دس تًیج تىشاس ایي ػول ػ ىٌج تَ دیگکش پبسکخی ثک تىبى بّی تبس خ دَ وًی د ذّ فىش هی و کٌذ وک ثمیک تىبى بّ نّ هثل لجل ثی دَْ خ اَ ذّ ث دَ. 3 . تى یٌه بّی توشوض
 31. 31. دسص سَت ح اَس پشتی، وبستبى سا 5 ثبسثیطتشتىشاس و یٌذ « قاو نً 5 » تار تیشتر تکنیک شماره 3 تمرکز •اگککش دس حککبل حککل هسککب ل سیبضککی سّککتیذ، پکک هسئل ثیطتش حل و یٌذ •اگککش دس حککبل هطبلؼکک ث دَیککذ، پکک صککفح ثیطککتش هطبلؼ و یٌذ •اگش دس حبل ا جًبم وبسی ث دَیکذ پک دلیمک ثیطکتش آى وبس سا اداه د یّذ ایککي تؼ کْکذ دس کًٍکی ضککوب سا هلککضم ثکک حفکک توشوککض د سٍی اص ح اَس پشتی خ اَ ذّ وشد. 3 . تى یٌه بّی توشوض
 32. 32. گٌّبم ح اَ سپشتی، س ولیذ اٍط اصلی سا تىشاس و یٌذ. »ٌ س کلیدياژ « تکنیک شماره 4 تمرکز .1 س ولیذ اٍط اصلی وبستبى ا تًخبة و یٌذ. .2 آى کّب سا س یٍ ثشگک کّبی ثشچسکت ضًَککت جل یَ چطوب ىتبى لشاس د یّذ. .3 شّ لٍت ح اَس تبى پشت ضکذ ثک آ کًْب گًکب و یٌککذ ولوککبت سا ثککب خکک دَ تىککشاس و یٌککذ تککب ه ضَ ػَی سا و ح اَس تبى سا پشت وشد ث دَ فشاه شَ و یٌذ. یک. اسلایدهای تمرکس دي. و شًته سه. کیفیت 3 . تى یٌه بّی توشوض
 33. 33. » ای جٌب ثبش؛ وّیي الاى « گٌّبم ح اَس پشتی، یًْت ثض یًذ » ایىجا تاش « ذکر تکنیک شماره 5 تمرکز گٌّککبهی وکک دس حککبل ا جًککبم وککبسی سّککتیذ، بًگ کْکبى هت جَکک هککی ضکک یَذ وکک دچککبس پککشش ر کّکي ضککذ ایککذ ثبیستی ثلافبصل ثک خک دَ ثگ یَیکذ وک ” وّکیي حکبلا ای جٌب ثبش” تکب یکه تل گٌکشی ثک خک دَ داد ثبضکیذ سشیؼبً ث ه ضَ عَ اصلی ثحث ثشگشدیذ. ایي توشیي ثب گزس صهبى تًیج هی د کّذ ضکوب ثؼکذ اص چ ذٌ فّت ثب تىشاس صیبد ضب ذّ ایي خ اَ یّکذ ثک دَ و فبصل ثیي پش ش بّی ر يّ ضوب خیلکی ثیطکتش اص لجل هی ض دَ ضوب دس اٍلغ هتوشوضتش هی ض یَذ. 3 . تى یٌه بّی توشوض
 34. 34. ثؼذ اص یه توشوض خ ةَ، ث خ دَتبى پبداش د یّذ » پاداش ت خ دً « تکنیک شماره 6 تمرکز لشاسی ثگزاسیذ و اگش ث هذت 45 دلیم ثکش س یٍ وبس خ دَ توشوض وبهل داضت ثبضیذ، هی ت اَ یًذ ثشای ضًَککیذى یککه ف جٌککبى ل کْک پککس اص ا جًککبم وککبس استشاحتی داضت ثبضیذ. پبداش بّی و چَىی و ث خ دَ هکی د یّکذ هکی ت اَ کًذ یه هحشن ثسیبس خ ةَ ثبضذ. ضوب استحمبق پبداش سا داسیذ 3 . تى یٌه بّی توشوض
 35. 35. 3 . ضوشوت یبّ هیٌىت ذّ فگزاسی صهب ىث ذٌی و یٌذ ث آى پبیج ذٌ ثبضیذ » عى اًن، دَف، مدت « تکنیک شماره 7 تمرکز لجککل اص ضککش عٍ وککبس، ػ کٌک اَى وککبس، کّکذفی وکک د جًککککبلص سّککککتیذ هککککذت صهککککب یً سا وکککک هی خ اَ یّذ صشف آى و یٌذ سا ث یٌَسکیذ س یٍ هب یًت سَ، گ ضَ هیض، س یٍ دی اَس یکب کّش جکبیی و دس ط لَ هذت وبس جل یَ چطکوبى تکبى ثبضکذ ثچسجب یًذ. عى اًن: » شما، کارتان ي دیگر هیچ « مقاله هدف: اتمام 80 % اسلایدها زمان: 11 - 12
 36. 36. آهبس دفؼبت ح اَ سپشتی خ دَ سا داضت ثبضیذ. » چ بً خط ح اًس پرتی اَ « تکنیک شماره 8 تمرکز 1 . یه جذ لٍ س دس پ آهبد و یٌذ. 2 . شّ گب ح اَس تبى پشت ضذ یه ػلاهکت دس ایکي جذ لٍ ثض یًذ. 3 . آخش س صٍ لیست تبى سا ثشسسی و یٌذ. ثب تىشاس ایکي تى یٌکه ثک ص دٍی خ اَ یّکذ دیکذ ر يّ تبى ووتکش دچکبس آضکفتگی حک اَس پشتکی هی ض دَ. ث وّیي سبدگی. 3 . تى یٌه بّی توشوض ص بح ظ هر شب
 37. 37. حشف آخش
 38. 38. ه ذْی بًصشی mnasseri.ir هشا دس اسلایذضیش د جًبل و یٌذ: www.slideshare.net/mahdinasseri
 39. 39. در ایه مطلة مَچىیه استفاد شد ت دً از: http://www.mindtools.com http://farnet.ir http://www.k-state.edu

×