Publicidad
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
Publicidad
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
Publicidad
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
Publicidad
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
Próximo SlideShare
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua esoGrup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE

 1. Imma Verdaguer i Gironès IES Pere Alsius i Torrent (Banyoles) Curs 2006-2007 Àrea de Llengües Estrangeres (anglès) MATERIAL DE LLENGUA ANGLESA PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: METODOLOGIA DE TREBALL DINS L’AULA ORDINÀRIA
 2. 2 ÍNDEX APARTATS PÀGINES 1 Introducció : 1.1 Antecedents del tema objecte del treball. 3 1.2 Explicació del tema. 4 1.3 Objectius i resultats proposats. 5 2 Treball dut a terme : 2.1 Disseny del pla de treball. 6 2.2 Metodologia emprada. 7 2.3 Descripció dels recursos utilitzats. 8 3 Resultats obtinguts : 3.1 Presentació dels materials elaborats. 9 3.2 Guia didàctica per al professorat: desenvolupament de les activitats, materials i recursos. 10 -11 3.3 Material per a l'alumnat. 12 4 Conclusions : suggeriments, conseqüències, aplicacions i valoracions del treball realitzat, tant des del punt de vista de la matèria objecte del treball de llicència com des de la pràctica en els centres d'ensenyament. 13 -14 5 Bibliografia comentada 15 - 16
 3. 3 1 Introducció 1.1 Antecedents del tema objecte del treball Per a poder descriure els antecedents del tema objecte d'aquest treball cal tenir molt present la realitat canviant que es produeix cada dia a les aules de secundària. Aquest treball és un primer pas per a permetre a tot professor/a fer unes classes en les quals es pugui atendre a la diversitat d'alumnat que hi conviu. Això vol respondre al model d’escola inclusiva que demana el Departament d’Educació i que no sempre és fàcil de portar a terme. La majoria de vegades deixem alguns dels nostres alumnes desatesos i no pas per la manca de voluntat del professorat sinó per la incapacitat de trobar fórmules que permetin al nostre alumnat desenvolupar les seves destreses a nivell individual. De treball previ a aquest no n’hi ha cap de molt definit (almenys que jo en tingui coneixement). Com gairebé tots els professors, i especialment els de llengua anglesa hem anat atenent aquest alumnat amb dificultats serioses d’aprenentatge de manera diferent però utilitzant el que la majoria tenim al nostre abast. Em refereixo a l'ús del diccionari d’imatges (“picture dictionary”) o el de traducció “anglès-català” / “anglès- castellà” per a realitzar uns exercicis preferentment de vocabulari ideats pel professor/a o directament fotocopiats de materials de nivell inferior a l'ESO i d'execució molt simple: dibuixar, pintar, relacionar, traduir . . .
 4. 4 1.2 Explicació del tema El currículum proposat per a cada curs ens demana l’assoliment d’uns continguts i objectius generals al final de cada etapa. En el cas de l’ensenyament de la llengua anglesa els continguts es presenten a l’alumnat en forma , bàsicament, de llibre de text (student’s book) i llibre d’activitats (workbook). Aquestes són les dues eines bàsiques per assegurar que els estudiants adquireixin els coneixements necessaris en cada curs. A part d’aquests dos llibres cada professor decideix si ha de complementar les unitats amb material addicional. Tenint, doncs, com a referència un llibre de text, aquest treball ha consistit en elaborar un material adaptant els exercicis de les diferents unitats a un nivell més assequible per a aquell alumnat amb necessitats educatives especials. La justificació de la necessitat de crear aquest material les recull el reconegut “teacher trainer” Jeremy Harmer en el seu llibre “The Practice of English Language Teaching” on exposa que els principals problemes per a dur a terme l’ensenyament de llengua anglesa apareixen quan els grups d’estudiants que tenim no són homogenis, és a dir, no tenen les mateixes necessitats i nivell. I a continuació traduiré literalment de l’anglès el que ell proposa com a solució: “Així doncs, procurarem produir un material que satisfaci la gran majoria dels nostres estudiants, i al mateix temps farem una provisió pels interessos minoritaris dins del grup.” Cal entendre que el nostre “material” ve donat pels continguts dels llibres de text segons els dissenys curriculars que marca el Departament d’Educació i que “els interessos minoritaris” serien “necessitats educatives especials”. La idea principal d'aquest treball és la de poder fer servir els mateixos materials de suport a l’aula tant amb els alumnes que segueixen el curs ordinari com amb aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Això serà possible sempre que hi hagi una adaptació prèvia del material utilitzat. Aquesta adaptació ha consistit en refer els exercicis proposats en els llibres de text i modificar-los de manera que tot/a alumne/a procedent del país que sigui i amb un nivell incipient o gairebé nul de llengua anglesa pugui anar fent els exercicis amb un cert grau d’autonomia. Els enunciats de les activitats són redactats en català i anglès (fins a la unitat 4), per la qual cosa aquest alumnat caldrà que tingui un coneixement molt bàsic de la nostra llengua.
 5. 5 1.3 Objectius i resultats proposats L’objectiu principal d’aquest de treball és proporcionar un material didàctic al professorat de llengua anglesa amb la intenció de fer coexistir dins l’aula diferents ritmes de treball sense que cap membre del grup pugui sentir-se exclòs per aquest fet. Per això cal potenciar l’autonomia de treball i l’autoregulació en l’execució de les diferents activitats proposades. El professor/a, a més de guiar els alumnes en la utilització d’aquest material, haurà d’avaluar el progrés individual en aquest procés d’aprenentatge. Els objectius concrets d’aquest treball es poden explicar a través de la descripció de quin és el tipus d’alumnat a qui va adreçat aquest material adaptat. Per una banda, els/les alumnes que al llarg de la Primària han assistit a classes de suport i que, per tant, presenten certs retards en l’aprenentatge; per altra banda, l’alumnat d’incorporació tardana, amb països de procedència molt diversa. Dins d’ aquest darrer grup solem trobar un alumnat que gairebé no coneix la llengua anglesa. En conseqüència, els objectius que ens plantegem amb aquest alumnat han de ser eminentment útils i no només enfocats a aprendre un idioma estranger sinó que serveixin per a : - prendre consciència d’una altra realitat lingüística :nous símbols d’escriptura, pronunciació, vocabulari . . . i cultural diferent a la seva. - adquirir un conjunt d’estratègies lingüístiques com a base per a futurs aprenentatges. - demostrar una progressiva autonomia en el treball individual i un control gradual en el seu procés d’aprenentatge. - adonar-se que la llengua catalana també els és útil per a entendre el material que han de treballar a la classe d’anglès ja que els enunciats dels exercicis de les primeres unitats també estan redactats en aquesta llengua. - motivar aquest alumnat amb necessitats educatives especials dins del grup que els acull tot valorant els seus petits èxits en la realització de la feina encomanada i engrescar-los a progressar. - evitar que certs alumnes quedin exclosos de la dinàmica de la classe. A vegades això desemboca en problemes greus de conducta o de marginació social. - fer-los més senzill el pas de l’escola primària a secundària tot atenent les seves dificultats individuals. En aquest cas em refereixo concretament a l’alumnat que des de sempre o des de fa temps està escolaritzat a les nostres escoles i que habitualment ha estat atès en aules de reforç.
 6. 6 2 Treball dut a terme 1.4 Disseny del pla de treball El pla de treball s'ha dut a terme de manera molt metòdica i per això l’estructura de cada unitat és pràcticament idèntica. Tot seguit explico els diferents apartats de què consta cada unitat adaptada: - Presentació de vocabulari i una petita ampliació d’aquestes paraules. - Reading: lectura on es treballa el vocabulari inicial. Aquest apartat sol anar acompanyat d'un exercici de comprensió lectora. - Introducing grammar : primer punt gramatical important que es pot copiar i aprendre amb detenció. Tot seguit hi ha exercicis escrits que han estat refets dels originals segons les necessitats d'aquest alumnat. - Segona presentació de vocabulari i aplicació dins d’una activitat concreta. - Segona presentació de gramàtica: caldrà posar-hi atenció i treballar-la a un ritme més lent . - Writing : els exercicis de producció escrita han de ser completament guiats pel professor/a o deixar-los un model per què el copiïn tot modificant alguns aspectes marcats prèviament. - Consolidation : al final de cada tres o quatre unitats es presenta una activitat de repàs del vocabulari que ha aparegut en les unitats prèvies. És com un joc que ajuda l'alumnat a reflexionar sobre els progressos que es van fent de mica en mica. - Student’s evaluation : exercicis d’autoavaluació al final de cada unitat temàtica. Es procura que els treballin sols tot i que el professor podrà indicar-los a quina part del llibre trobaran la gramàtica necessària per a la seva resolució.
 7. 7 1.5 Metodologia emprada Partint de l’anàlisi de tres llibres de text diferents de llengua anglesa destinats a alumnat de 1r d’ESO i de l’observació de l’estructura d’alguns llibres de Primària (cicle superior) he anat elaborant un material nou que podrà coincidir o no amb la divisió en unitats temàtiques que proposen els llibres originals. Amb això vull dir que no he fet coincidir expressament el material adaptat a cap llibre en concret sinó que he procurat que les activitats siguin vàlides per a dur-les a terme a qualsevol classe d’anglès de 1r d’ESO on s’utilitzi algun dels llibres actuals publicats en aquest nivell. He tingut com a referent 10 unitats didàctiques que engloben la programació (continguts, objectius i procediments) proposada pel Departament d’Educació . Tot seguit explicaré en què ha consistit la meva feina durant tot el període de la llicència: 1. Tria d' exercicis d'entre els tres llibres de text de referència. 2. Adequació de cada exercici de la unitat que s’està treballant a un nivell més senzill. Els enunciats han estat redactats en anglès i també en català en les quatre primeres unitats ja que aquest alumnat haurà de tendir a treballar de la manera més autònoma possible i tenint com a llengua de referència el català que, o bé ja coneix o bé va adquirint a poc a poc. La majoria d'exercicis es presenten amb un exemple resolt per a facilitar la seva execució. 3. Impressió de les imatges que acompanyen els exercicis escrits mitjançant la tècnica de l'"escàner". 4. Resolució dels exercicis a mode de corrector o "answer sheet" que facilita al professorat poder corregir la feina dels alumnes de manera còmoda i ràpida. Aquests exercicis corregits es presenten a part de les unitats convencionals (com a arxiu adjunt) amb indicacions expresses per al professorat per evitar que els alumnes hi puguin accedir.
 8. 8 1.6 Descripció dels recursos utilitzats Llibres de text de 1er d'ESO Tres llibres de text (student's book) han estat la base del meu treball. Tots ells presenten les mateixes estructures gramaticals, mostren un vocabulari bàsic semblant, tracten temes similars en les seves lectures i proposen uns exercicis pràctics i útils per a l'adquisició dels coneixements fonamentals d'aquesta llengua estrangera. Aquest model més o menys uniforme dels llibres de text ha fet possible un producte final que no difereix molt del que ja s'està treballant dins l'aula d'anglès amb la majoria d'alumnat. La meva feina ha estat, doncs, decidir quines activitats complien els requisits bàsics a l'hora de ser resolts i traslladar-los (amb o sense modificació personal) a un context on aquest alumnat vagi fent al seu ritme i amb els seus referents de consulta sempre i quan li calgui. Workbook of beginner's material for multi-cultural classes Aquest material està pensat per alumnat nouvingut al nostre país que no han estudiat anglès prèviament o amb un nivell molt incipient. L'editorial Burlington presenta tres llibrets amb diferent grau de dificultat. D'aquests llibrets n'he extret bàsicament imatges per a ampliar el vocabulari que presento a cada unitat. Els exercicis estan enunciats en català o castellà i també en anglès. - Cal afegir que la majoria d'explicacions gramaticals de cada unitat han estat elaborades per la mateixa autora del treball tot procurant utilitzar expressions senzilles i entenedores per aquest alumnat.
 9. 9 3 Resultats obtinguts 3.1 Presentació dels materials elaborats La presentació del material dut a terme durant aquesta llicència és en format PDF . El treball definitiu consta de 10 unitats temàtiques amb el següent esquema: • List of Instructions: En una sola pàgina i com a arxiu adjunt de la presentació del treball es mostra un llistat en anglès i la seva traducció al català de les instruccions i enunciats bàsics que s'aniran repetint al llarg de les unitats i que seran necessaris per a la realització de cada exercici. • Index de presentació del que es treballarà a cada unitat. • Unitat pròpiament dita amb explicacions teòriques i exercicis pràctics. S'ha procurat donar molta èmfasi a la imatge sobretot quan s'introdueix vocabulari. • Progress Check : exercicis de revisió dels punts treballats al final de cada unitat. • Consolidation of Vocabulary : després de les unitats 3, 7 i 10 hi ha un exercici de repàs de vocabulari amb una presentació semblant a un joc d'abecedari . Dins de la llengüeta d'Arxius Adjunts de què disposa la presentació de format PDF s'hi troba el corrector ("Answer sheet") de cada unitat corresponent. Així, doncs, el professor-a podrà disposar d'una manera ràpida i còmode de les solucions als exercicis treballats a cada unitat.
 10. 10 3.2 Guia didàctica per al professorat: desenvolupament de les activitats, materials i recursos. A part del material que es presenta en aquesta llicència hi ha altres recursos que el professor-a d'anglès pot utilitzar amb aquest alumnat i que li serà molt útil per a complementar els exercicis escrits. El professor–a pot decidir si aquest alumnat pot fer algun exercici dels següents apartats ( a més dels que ja hi ha en el material que se li donarà): - Check yourself / Practise Grammar alguns llibres de text acompanyen aquests exercicis de revisió amb un apunt gramatical previ que l’alumnat ha de llegir per a repassar la gramàtica necessària per a l’execució de cada exercici concret. Així doncs, després d’haver repassat un punt determinat es pot demanar a l’alumnat que provi de fer l’activitat següent. - Review : aquest apartat presenta un recull de tots els exercicis bàsics de gramàtica i vocabulari treballats en un interval de tres unitats del llibre de text. Seria el pas previ a consolidar els continguts que podrien entrar en una prova d'avaluació. - Vocabulary : La majoria de llibres ofereixen un recull del vocabulari treballat en un llistat. La memorització de paraules i la seva traducció és una eina indispensable per avançar en el coneixement d’una llengua estrangera. Als alumnes amb dificultats se’ls podrà reduir el nombre de paraules del llistat (fixant-nos sempre en aquelles paraules més necessàries o útils per la comunicació) però sempre que es pugui es procurarà no desatendre aquesta estratègia d’aprenentatge. És en aquest àmbit d’adquisició de vocabulari nou on es pot treballar de manera autònoma amb l’ordinador. Moltes editorials acompanyen els llibres de text amb un CD-ROM que presenta un ampli ventall d’activitats de vocabulari treballades en cada unitat didàctica. - Ús de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) Hi ha molts llocs web destinats a activitats diverses per a la pràctica de la llengua anglesa. Pel que fa al seu ús a l'aula amb alumnes de diferents nivells d'aprenentatge caldria tenir com a referent imprescindible un material elaborat per una professora d'anglès a partir d'una llicència d'estudis retribuïda. Aquesta pàgina web permet trobar un ventall d'exercicis gramaticals i de vocabulari classificats per nivells de dificultat i amb una revisió i actualització periòdica dels continguts molt interessant. La seva pàgina web és la següent: www.xtec.net/pmarti46
 11. 11 COM TREBALLAR EL “Workbook” (llibre d’activitats) El llibre d’activitats que acompanya tot llibre de text està pensat per a què els alumnes practiquin el que s’ha treballat a cada unitat didàctica. Els alumnes amb dificultats poden fer alguns dels exercicis (no tots) que hi ha en aquest “workbook”. Serà el professor-a qui decideixi quins són capaços de fer de manera autònoma (els de vocabulari o els de gramàtica que tinguin el referent molt clar en el seu llibre d’estudiant . . .) Pel que fa a la resta el professor-a pot deixar que senzillament es copiïn la correcció si es fa a la pissarra o bé se’ls deixi una còpia (que es recollirà tot seguit) del corrector que té el professor-a a la seva guia pedagògica (“answer sheet”). Moltes vegades el sol fet de copiar un exercici també demostra si l'alumnat posseeix capacitat de concentració i rigor ortogràfic. Personalment prefereixo que exercitin l’escriptura (en anglès) que no pas dir-los que deixin molts exercicis sense fer. A més, a mesura d’anar reproduint unes grafies que per a molts els són desconegudes aniran adquirint familiaritat amb aquesta llengua estrangera encara que sigui fent ús del que se’n pot dir “memòria fotogràfica”. Ús dels "Basics" : De mica en mica les editorials que publiquen llibres en anglès s'adonen que dins d'un mateix curs hi ha alumnes amb diferents ritmes i capacitats de treball. Per intentar donar resposta a aquesta necessitat han optat per editar dos models diferents del mateix llibre d'activitats: el llibre que des de sempre acompanyava el llibre de text normal i un altre llibre (anomenat "Basics") que recull les activitats més senzilles del primer i en modifica algunes per a què puguin ser realitzades per aquell alumnat amb dificultats d'aprenentatge.
 12. 12 3.3 Material per a l'alumnat La millor manera per a treure el màxim rendiment d'aquest material per a l'alumnat és seguir el següent procediment: - El professor-a d'anglès accedeix al material a través d'Internet dins del cercador de llicències i imprimeix la unitat 1. Cada unitat conté exercicis per a ser realitzats sobre els mateixos fulls impresos amb els enunciats en anglès i a sota la traducció al català. Caldrà que els alumnes tinguin al seu abast un llibre de text de 1r d'ESO on hi puguin trobar la gramàtica que se'ls farà copiar per a tenir com a referència durant l'execució dels exercici o bé proveir-los d'un compendi gramatical extret d'algun llibre de text on hi constin els punts gramaticals que es treballaran al llarg del curs. En alguns casos també hauran de fer servir un diccionari bilingüe per a consultar paraules noves que aniran apareixent a les diferents presentacions de vocabulari. - A partir d'aquest moment aquest alumnat amb dificultats per a seguir una classe ordinària hauria de ser capaç d'anar realitzant les activitats d'aquest material amb gairebé total autonomia. El professor-a pot resoldre dubtes de caire procedimental més que no pas de contingut. - Al finalitzar cada unitat el professorat podrà oferir a aquest alumnat un tipus d'activitats diferents per a trencar una mica amb la possible monotonia d'utilitzar sempre el mateix material d'aula. Això es podrà resoldre fent ús dels anteriorment mencionats recursos addicionals (veure 3.2) - L'avaluació de la feina feta pels alumnes l'ha de dur a terme el professor que ha estat a l'aula atenent i valorant el progrés que han anat fent durant la realització de les activitats proposades a cada unitat. Per això el professorat disposarà d'uns correctors amb les solucions dins d'un Arxiu Adjunt quan accedeixi al format PDF per a imprimir cada unitat.
 13. 13 4 Conclusions : suggeriments, conseqüències, aplicacions i valoracions del treball realitzat, tant des del punt de vista de la matèria objecte del treball de llicència com des de la pràctica en els centres d'ensenyament. Aquest treball és fruit de la constatació diària a les aules de la manca de materials adients per als diferents graus de capacitats que té el nostre alumnat. Hi ha un gran grup que segueix més o menys bé el ritme del curs, partint d’una programació i un “timing” adequat i un petit grup que, senzillament, no segueix. Per a resoldre aquesta deficiència va sorgir la idea d'elaborar aquest material didàctic pensat per al nou perfil d’alumne/a que ens trobem. Aquest material parteix d’exercicis que els alumnes treballen sense allunyar-nos del currículum de cada curs. A més voldria afegir que des del moment que aquest treball ha estat acabat he decidit treure la paraula "elaboració" del títol original amb què vaig presentar el projecte de la llicència ja que és una paraula que denota procés i no pas acabament. Aquest nou mètode de treball pretén millorar la pràctica docent ja que es procurarà atendre a tot l’alumnat dins de la mateixa aula però amb estratègies d’aprenentatge diferents. Això també pot fer-nos adonar que, amb esforç, l'alumnat pot millorar l’adquisició de procediments instrumentals (a més dels conceptuals) molt útils per a altres àmbits educatius i el professor-a serà qui, en darrer terme, n'avaluï els progressos. Aplicacions del treball dins del sistema educatiu Abans de desenvolupar les aplicacions que aquest treball pot tenir per al sistema educatiu voldria fer un aclariment: els professors de llengua anglesa no podem ni hem de pretendre fer una feina que no ens pertoca i que ja hi ha qui la fa molt bé :és la dels autors de llibres de text. És aquest col.lectiu qui idea, inventa, fa i refà un material adient per a cada nivell d’aprenentatge. El professorat és qui decideix com utilitzar aquestes eines i en molts casos fer front a la problemàtica de ser capaços d' atendre els diferents ritmes de treball i les diferents capacitats del nostre alumnat. Per això voldria deixar clar que pel que fa a l'ensenyament de llengua anglesa sempre hi haurà un llibre concret , amb títol i editorial al darrera de qualsevol adaptació curricular. Encara que la diferència de nivells en la classe d’anglès continuarà existint almenys tindrem resolta la part que més ens preocupa: haver atès aquells alumnes que no segueixen la classe no pas per manca de voluntat sinó per manca de capacitats (en aquest darrer cas és on nosaltres hi podem incidir més directament).
 14. 14 Així doncs, les aplicacions específiques que tindrà aquest material en els centres de secundària serà bàsicament : - aplicació dels exercicis modificats dins l’aula ordinària: per a la modificació curricular es tindrà com a referència un exercici marc que aparegui en la majoria de llibres de text actuals, tenint en compte que els continguts curriculars “oficials” han de ser semblants per a tot el material utilitzat en les nostres aules d’anglès. - aplicació d’alguns exercicis ideats per a ser resolts amb ordinador: després d’haver adquirit la dinàmica procedimental i d’haver realitzat diverses activitats satisfactòriament, aquest alumnat amb retards en l’aprenentatge podrà fer ús de les TIC per a resoldre exercicis preferentment de vocabulari treballat amb anterioritat a l’aula ordinària. La majoria d’aquest exercicis disposaran d’un sistema d’autocorrecció que propiciarà un treball individual i independent. Pla de difusió i explotació dels resultats del projecte Fins fa poc les editorials no tenien en compte l'adequació de recursos per als alumnes amb nivells baixos d'aprenentatge. Cada vegada més, però, i degut a l'augment d'alumnat amb necessitats educatives especials les mateixes editorials proporcionen uns materials molt interessants que van adreçats a aquests alumnes. Així doncs, quan els representants de les editorials de llibres d'anglès presenten els nous materials als professors gairebé sempre indiquen que existeixen unes publicacions complementàries per aquells alumnes que ho necessitin : basics, revisions ... i que serveixen per a treballar els temes "oficials" a un nivell més lent o obviant exercicis que puguin significar alguna complicació d'execució. La millor manera per fer conèixer aquest material seria fer-lo arribar als Centres de Recursos Pedagògics del nostre territori. Es podria deixar aquest material imprès i a punt per a ser utilitzat. Una altra via de consulta i utilització seria introduir-lo dins l’espai de la web del CRP dedicat a la difusió d’experiències educatives d’interès pedagògic. Aquesta web vol ser punt de partida d’un dinàmic intercanvi d’experiències dels diferents col.lectius de docents d’arreu de les nostres comarques . Amb una petita explicació prèvia del material que es mostri a aquest lloc web d’Internet, el professorat de llengua anglesa veuria un exemple de com elaborar un material necessari per atendre els alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Una altra via de difusió d’aquest material seria presentar-lo dins el marc de les Jornades per a l’Ensenyament de Llengües Estrangeres que tenen lloc cada any a la ciutat de Barcelona i cada dos anys a Girona.
 15. 15 4 Bibliografia comentada Primer de tot voldria donar les gràcies a les editorials que han publicat els llibres de text que he utilitzat per elaborar aquest treball. Aquests són els tres llibres de text de referència d'on he extret la majoria d'imatges i exercicis que presento en el meu treball definitiu. Cal aclarir que m'he posat en contacte amb les editorials a través dels seus representants que visiten els centres de secundària per fer-los saber que estava duent a terme aquest treball fent ús dels seus llibres de text. Llibres de text - Pomeroy, Ryan : English for You ESO 1(Student's book). Burlington Books, Cyprus, 2006. - Spencer, David : Macmillan Secondary Course (Student's book 1) . Oxford, 2006 - Wetz, Ben : Exchange 1 (Student's book) . Oxford University Press, Oxford, 2002 Tot seguit donaré la referència d'uns llibrets molt interessants i que ja he esmentat anteriorment, que presenten activitats de vocabulari i gramàtica molt senzilles i amb l'enunciat dels exercicis bilingüe. - Kendall, Melissa : Burlington Beginner's Material for multi-cultural classes books 1 and 2. Burlington Books, Cyprus, 2006. Llibre de consulta HARMER, Jeremy “The Practice of English Language Teaching”, Longman Handbooks for Language Teachers, 3rd edition revised in 2001 Algunes imatges han estat tretes de les següents fonts: - Tharlet, Eve :"Mes Premiers Mots en Anglais" , Editions Lito, 1992 - Diferents llocs web que permeten la còpia i difusió de les seves imatges (concretament en la presentació del vocabulari referent als mitjans de transport del tema 9 ).
 16. 16 Altres llibres i publicacions sobre com atendre els alumnes amb necessitats educatives especials dins l’aula de llengua anglesa són: - AINSLIE, Susan and PURCELL, Susan. “Mixed-ability teaching in language learning”, CILT, Scotland , 2001 - BENSON, P. “Teaching and researching autonomy in language learning”, Longman, New York, 2001 - CHAMOT, A. U. , BARNHARDT, S. , BEARD EL-DINARY, P.&ROBBINS, J. “The learning strategies handbook: Creating independent learners” , White Plains, Longman, New York - HESS, N. “Teaching large multilevel classes”, Cambridge U.P., N. Y., 2001 - MORROW, Keith ,“ELT Journal”, Oxford.U.P , 2006 (revista per al professorat de llengua anglesa) també “ online” a : www.eltj.oupjournals.org - RICHARDS, J. C. “A history of language teaching” Oxford University Press, 2nd edition, 2004 - ROSELLÓ RAMÓN, Mª Rosa, Article “Sentido, alcance y limitaciones de las adaptaciones curriculares individualizadas” dins el marc de: “Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio : XVIII Jornadas de Universidades y Educación Especial”, 2001. P. 161-174 Llocs web: - Llocs web de : “Disseny i estratègies per a l’elaboració d’adaptacions curriculars”: - www.EDUCAsites.net - www.xtec.es/jcruz/recursos/c_diversitat.html - www.uib.es/estudis/programes/psicopedagogia - www.bib.uab.es/pub/educar - www.Maestroteca.com
Publicidad