Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
UNIT 3
1
UNIT 3
LANGUAGE CONTENTS
Vocabulary
Food and drink
Family members
Everyday activities
Writing
Translation
Reading...
UNIT 3
2
UNIT 3
VOCABULARY
Food and drink
1. Match the pictures to the correct word and then complete the chart below. You...
UNIT 3
3
More food and drink
2. Look at the following pictures and read the English words. Then write the word in
Catalan ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

Descargar para leer sin conexión

Llicència d'Estudis 'Material de llengua anglesa per a l'alumnat amb necessitats educatives especials: metodologia de treball dins l'aula ordinària. Imma Verdaguer i Gironès. UNITAT 3.

Llicència d'Estudis 'Material de llengua anglesa per a l'alumnat amb necessitats educatives especials: metodologia de treball dins l'aula ordinària. Imma Verdaguer i Gironès. UNITAT 3.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE. (20)

Anuncio

Más de MAICA CIMA (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

 1. 1. UNIT 3 1 UNIT 3 LANGUAGE CONTENTS Vocabulary Food and drink Family members Everyday activities Writing Translation Reading Special schools Grammar Present Simple Possessive adjectives Writing Revising word order in questions with different verb forms Progress Check 3 Consolidation 1 (revision of Vocabulary)
 2. 2. UNIT 3 2 UNIT 3 VOCABULARY Food and drink 1. Match the pictures to the correct word and then complete the chart below. You can use your bilingual dictionary to do this exercise: Relaciona les imatges amb la paraula correcta i llavors completa el quadre de sota. Pots fer servir el diccionari bilingüe per fer aquest exercici: FRUIT OTHER FOOD DRINKS pizza
 3. 3. UNIT 3 3 More food and drink 2. Look at the following pictures and read the English words. Then write the word in Catalan on the line. You can also use your dictionary: Observa els dibuixos següents i llegeix el seu nom en anglès .Llavors escriu la paraula en català sobre la ratlla. També pots utilitzar el teu diccionari: biscuits ________________ bread _________________ chicken ________________ coffee _________________ egg ___________________ fish ____________________ lemon _________________ meat ___________________ milk ___________________ rice ____________________ sweets ________________ yoghurt _________________ - Colour the pictures (acoloreix els dibuixos com tu vulguis)
 4. 4. UNIT 3 4 Family members 3. a) Read the following text in which Sally Daley tells us about her family. Then fill in the table with the words related to “family members” which appear in the text: Llegeix el text següent on la Sally Daley ens explica com és la seva familia i després omple la taula amb paraules relacionades amb la familia que apareixen en el text: My name is Sally Daley. I’m 13 years old and I’m from Liverpool, in England. My parents’ names are Pam and Mike. My father has got a shop and my mother is a teacher. I’ve got one brother, Paul. He is 14 years old. My aunt Meg is my dad’s sister. She’s married to Tom, my uncle. They’ve got a son: my cousin Billy. This is my family here in Liverpool. I’ve got grandparents in Ireland, my mother is Irish. They are my grandfather Joe and my grandmother Anne. 3. b) 3. c) Read the text again and complete Sally’s family tree: Torna a llegir el text I omple l’arbre genealògic de la familia de la Sally: Sally’s family ....................... + ...................... (grandparents) ......................... + ............................ Mike + .......................... .............................. ................... and ...................
 5. 5. UNIT 3 5 Everyday activities 4. Read and learn the following list of words. Then write the English word for the activities in every picture: Llegeix la llista de paraules següents i aprèn-les. Després escriu les activitats en anglès, al costat (dret i esquerre) de cada imatge: play sport
 6. 6. UNIT 3 6 What time do you …? / A quina hora tu…? 5. Complete the following sentences with the times you do the different daily activities. Use the verbs from the previous page: Completa les frases següents que indiquen l’horari de les activitats diàries que fas . Utilitza els verbs de la pàgina anterior: In the morning (pel matí) - At 8 o’clock I …………………………………………………………………………………… - At 9 o'clock I …………………………………………………………………………………… - At 1 o'clock I …………………………………………………………………………………… At midday (al migdia) - At 2 o’clock I …………………………………………………………………………………… In the afternoon (per la tarda) - At 5 or 6 o’clock I ……………………………………………………………………………… - At 7 o’clock I …………………………………………………………………………………… - At 9 o’clock I …………………………………………………………………………………… - At 11 o’clock I …………………………………………………………………………………. Reading :Read the following statement about Britain. What can you understand? 6. Now complete the following sentences. This is the translation of the text: Ara completa les frases següents. Això és la traducció del text anterior: “És ..................................... que a les .............................................. de la Gran Bretanya comencin a les ................................ i acabin a les ................................ A la ................................... fem servir am per les hores del .................................., abans de les ................................... del ................................, i pm per les hores de la .................................... i ......................................, abans de les ................... de la ........................................”
 7. 7. UNIT 3 7 READING These students all go to school, but they go to schools that are special. 7. After reading the texts answer the following comprehension questions: Després de llegir els textos contesta les següents preguntes de comprensió: 1. What are the special subjects at Anne’s school? ………………………………………… 2. How old is Anne?……………………………………………………………………………. 3. Who is good at the violin? …………………………………………………………………. 4. Is Danny's school a normal school? …………………………………………….………… 5. Where is Danny on Saturday morning? …………………………………………………..
 8. 8. UNIT 3 8 8. Complete the sentences with verbs taken from the previous texts. Look carefully at the 3rd person singular (it’s a bit different). This is the Present Simple tense. Completa les frases amb verbs extrets dels textos anteriors. Fixa’t amb la 3ª persona del singular que és una mica diferent. Aquest verb s’anomena Present Simple. I …………………………….. at a theatre school You play tennis He …………………………. football at “The Academy” Mary (she) …………………………. the violin We ………………………. PE and we …………………… sport You have special classes They ………………………..geography, history, maths and science Now copy the affirmative and negative forms of this verb from the Grammar section of your Student’s book. Ara mira l’apartat de gramàtica del teu llibre i copia les formes del Present Simple en afirmatiu i en negatiu. PRESENT SIMPLE Affirmative Negative I ……………………………………….. I do not (don’t) ………………………. You ……………………………………. You …………………………………… He………………………………………. He …………………………………….. She …………………………………….. She …………………………………… It ………………………………………… It ………………………………………. We ……………………………………… We…………………………………….. You……………………………………… You……………………………………. They……………………………………. They…………………………………... - Fem servir el Present Simple per parlar dels nostres hàbits , rutines i per donar informació personal : They play football at school - La majoria de vegades aquest verb va acompanyat d’una expressió temporal que indica la freqüència amb què fem alguna cosa: Vegetarians never eat meat Els vegetarians mai mengen carn Spelling: third person singular (-s, -es, -ies, -oes) - En la tercera persona del singular del present simple (afirmatiu), afegim –s al verb en infinitiu : she plays , he drinks, it walks - Quan el verb acaba en consonant + y, canviem la y per una i i hi afegim es : I study she studies - Quan els verb acaba en ch, ss, sh, x o bé o, hi afegim –es : I watch she watches / I kiss she kisses / I go he goes
 9. 9. UNIT 3 9 Exercises on the Present Simple affirmative and negative 9. Choose the correct alternative in each sentence : Tria l’opció correcta a cada frase: a. They play / plays basketball in PE class b. She go / goes to tennis lessons c. We have / has French on Tuesday d. Tom do / does his homework in the evenings e. My sister gets / get up at seven o’clock f. Rita play /plays the guitar g. We like / likes sport h. I study / studies languages 10. Complete the sentences with don’t or doesn’t: Completa les frases amb les formes negatives don’t o doesn’t: a. We ..........................study German b. He ............................ do his homework on Sunday c. My friend ……………………….. have lunch at school d. We …………………………play the piano e. Your parents …………………………. go to school f. You ……………………….. watch TV on Monday g. Tina ……………………….. like hamburgers 11. Complete these sentences with the correct form of the verbs in brackets (there are affirmative and negative verbs): Completa aquestes frases amb la forma correcta dels verbs en parèntesi (n’hi ha d’afirmatius i de negatius): 1. I …………………………(walk) to school every day 2. Robert ………………………(watch) TV in the evening 3. We ……………………. (not speak) Japanese 4. They ……………………….(play) computer games 5. She ……………………(not get) up at 6 o’clock 6. Rachel ……………………..(clean) the flat in the morning 7. My friends …………………….(do) karate 8. I ………………………..(not have) lunch at school 9. You ……………………..(go) to bed at 11 o’clock 10. My teacher ……………………….(not write) on the blackboard
 10. 10. UNIT 3 10 Complete the following verb in the interrogative form and write “short answers”. You’ll find this in the Grammar section of your book. Completa les formes interrogatives I “respostes curtes” que trobaràs a l’apartat de gramatica del teu llibre. PRESENT SIMPLE Questions and short answers Do I ………………………………? Yes, I do / No, I don’t …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… En totes les preguntes hem d’escriure el verb auxiliar Do / does a davant del subjecte. Per respondre de forma curta fem servir aquest auxiliar (do /does) i no el verb lèxic. Exercises on the Present Simple interrogative 12. a ) Complete the questions with Do or Does : Completa les preguntes amb els auxiliars de present simple Do o Does: a. ____________ school start at 10 am? b. ____________ you study Japanese? c. ____________ your mother work? d. ____________ John go to the cinema on Friday? e. ____________ Bill and Ben play football? f. ____________ you like basketball? b) Now answer the previous questions with short answers: Ara contesta les preguntes anteriors de forma curta: a. No, it doesn’t . b. No, I ………………………….. c. Yes, she ……………………… d. Yes, he ………………………. e. No, they………………………. f. Yes, we………………………..
 11. 11. UNIT 3 11 13. Put the words in the correct order. Then write short answers according to the given alternatives: Ordena les paraules per fer preguntes i després contesta de forma curta segons t’indiqui el començament de la resposta : 1. Does / play computer games? / your father …………………………………………………………………..? No, …………………………. 2. you / Do / exercise? …………………………………………… ……………………? Yes, ………………………... 3. listen to music? / Does / your mother …………………………………………………………………..? Yes, ………………………... 4. Do / sleep / in class? / you ………………………………………………………………..…? No, ………………………... 5. Does / on foot / your teacher / go to school? ………………………………………………………………..…? No, ………………………... 6. eat vegetables? / you / Do ………………………………………………………………..…? Yes, ………………………. 7. your friends / practise / Do / a lot of sport? ………………………………………………………………..…? No, ………………………... 8. the students / eat / in the school ? / Do ……………………………………………………………….. . .? Yes, ……………………….. WRITING Revising word order in questions with different verb forms
 12. 12. UNIT 3 12 14. Look at the word order in the following sentences. Write a full stop (.) or a question mark (?) at the end of each one: Mira l’ordre de les paraules de les frases següents. Al final de cadascuna escriu un punt si és una frase enunciativa o un signe d’interrogació si és una pregunta. 1. Are the boys American 2. Do they go swimming on Saturday 3. My friends and I don’t like discos 4. Is your mother good at Maths 5. You have got a big dictionary 6. Does he like PE 7. Has she got a car 15. Look at the letter from Janice. Copy the questions she asks in her letter in the blanks below and answer them according to your own information. Mira la carta de la Janice. Copia les preguntes que fa als espais de sota i després contesta aquestes preguntes amb informació teva. 1. ____________________________________________________________? ............................................................................................................................. 2. ____________________________________________________________? .............................................................................................................................
 13. 13. UNIT 3 13 POSSESSIVE ADJECTIVES Study the two lists: SUBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES I my you your he his she her it its we our you your they their - Els adjectius possessius són invariables, només tenen una forma. No diferencien el masculí del femení ni el singular del plural. Per això només caldrà tenir en compte qui és el posseïdor per a saber l’adjectiu que utilitzarem. Fixa’t en el següent exemple: English : my book Català: el meu llibre my mother la meva mare my friends els meus amics my sisters les meves germanes EXERCISE 16. a) Complete the sentences with my, your, his, her, its, our or their : a. I’ve got a new friend. ………………… friend’s name is Julie. b. They’ve got an old house. ………………….. house is in the city. c. Sally has got a bike. ………………. bike is green. d. The dog has got a ball. ………………………. ball is red. e. We have got a flat. …………………. flat is big. f. Dan has got a CD player. …………………….. CD player is Japanese. g. Lisa and Pat have got a big family. …………………family is in England. h. You have got a teacher. …………………… teacher is from Edinburgh. b) Finish these sentences with information about yourself: Acaba aquestes frases amb informació teva: My Maths teacher is ………………………………………………………….. Our school is ………………………………………………………………….. My friends are from…………..………………………….. Their names are: ……………………………………………………………………………………
 14. 14. UNIT 3 14 PROGRESS CHECK 3
 15. 15. UNIT 3 15 Possessive adjectives 4 Choose the correct alternative in each sentence: a. I / My name is Edward. b. Bob has got a sister. She / Her is a student c. What’s the problem with your/ you cat? d. I’ve got two cats. They / Their are black. e. We love films. We / Our favourite film is Jaws f. I’ve got a brother. He / His name is Mark. g. The classroom and it / its tables are big.
 16. 16. UNIT 3 16 CONSOLIDATION OF VOCABULARY - What are the words? They begin with the letter of the circle. Write them in the lists: A = American H = ...................... P = ....................... B = …………....... I = ……………….. Q = ………………. C = .................... J = ………………. S = ………………. D = .................... L = ………………. T = ....................... E = …………….. M = ...................... U = ....................... F = …………….. N = ...................... W = ...................... G = …………….. O = ...................... Y = .......................

×