Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Projecte de menjador 2016 17 rev 17-05-19 rotes velles

193 visualizaciones

Publicado el

Projecte Menjador Ses Rotes Velles

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Projecte de menjador 2016 17 rev 17-05-19 rotes velles

 1. 1. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 1 PROJECTE EDUCATIU MENJADOR ESCOLAR Revisió: 19 de MAIG de 2017
 2. 2. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 2 1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I RECURSOS. Situació socioeconòmica i cultural de la zona. Barri on s’ubica el centre. De l’anàlisi de la zona hem de tenir present que els domicilis dels alumnes estan als voltants del Centre i la forma de venir al centre és a peu o en cotxe (els alumnes que viuen més dispersos) i alguns, molts pocs, en bicicleta. Una minoria d’alumnes reben un ajut de transport del Govern Balear per viure a més de 4kmt del centre si compleixen les condicions establertes per la convocatòria. La població està en torn dels 400. La zona ofereix un nivell econòmic mitjà-baix descompensat amb el nivell sociocultural baix, ja que són patents els problemes de marginació, moviments migratoris continus, conflictes familiars, poc arrelament cultural, desconeixement de la llengua de la comunitat . La feina dels pares s’inclou dins el sector serveis (turisme) i en general fan feina els dos membres de la parella. El nivell d’atur es pot considerar dins la normalitat amb la realitat econòmica actual, però augmenta durant els mesos de temporada baixa. L’ús del menjador és per tant fluctuant en funció de la situació laboral dels pares i de l’estacionalitat. Per motiu del desarrelament, els interessos culturals de les famílies giren en torn al seu poble d’origen i el coneixement que tenen de la nostra cultura és bastant reduït. L’absentisme escolar es dóna en major part durant la temporada baixa (Novembre- Febrer) quan els nins acompanyen els seus pares en les seves vacances al poble d’origen, en el millor dels casos els alumnes es matriculen i assisteixen a l’escola del poble o barri. La llengua de les famílies és el castellà en un 99% i la formació acadèmica no passa en general dels estudis primaris. 2. PRINCIPIS PSICOPEDAGÒGICS. MENJAR. HIGIENE. SALUT. RELACIÓ SOCIAL. La bona salut depèn de molts factors: alimentació, clima, higiene,... De tots ells, l’alimentació constituirà una funció decisiva per al benestar general del cos. A l’escola es pretén educar i donar a conèixer als infants, nins/es i joves continguts que els serviran per a la vida; així, no oblidem que la vida comença en el propi cos del nin/a i en el seu desenvolupament, i que també s’ha d’educar per a què s’alimenti de la forma més equilibrada, per a què pugui desenvolupar millor totes les seves activitats quotidianes.
 3. 3. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 3 D’aquesta manera, s’ha de promoure en els infants/nins/joves no solament el desenvolupament dels hàbits alimentaris (incloent els hàbits de menjar), sinó també coneixements higiènics i de salut, tots ells estretament lligats uns amb els altres. Per tant, el servei de menjador escolar és un espai i moment òptim i amb gran potencial educatiu. Un altre aspecte molt important és el fet que el servei escolar de menjador dóna cabuda a nins i nines de diferents edats (Educació Infantil; Primer, Segon i Tercer cicle de Primària), i de diferents cultures i nacionalitats. També hem de tenir en compte que una alumne N.E.E participa en el servei de menjador escolar, presenta trets autistes, fet que fa necessària l’atenció individualitzada d’aquesta nina per part d’una auxiliar educativa. Aquesta pluralitat ens dóna l’oportunitat i el marc apropiat per treballar hàbits de relació social entre els nins/es, aquests amb els adults i amb l’entorn social més proper. I no només des d’aquesta perspectiva social, sinó en l’acte intrínsecament social que constitueix el moment de menjar. 3. OBJECTIUS DIDÀCTICS DE LA PROGRAMACIÓ Per treballar tots aquests punts, es durà a terme una programació amb els objectius, continguts i un pla d’activitats concretes a desenvolupar abans, durant i després de l’acció pròpiament dita de “menjar”. Els objectius prioritaris que tractarem són:  Consumir una dieta equilibrada : variada en aliments , variada en quant a la composició de menús, adequada en quant a les necessitats dels individus (no oblidem que són nins amb fase de creixement). (ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ).  Desenvolupar el sentit crític per a saber què convé menjar i què no. (ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ).  Fer partícips als nins/es del moment del menjador. (RELACIÓ SOCIAL).  Afavorir el respecte i la tolerància entre els companys, oferint un àmbit integrador. (RELACIÓ SOCIAL).  Conèixer els objectes d’ús quotidià del menjador i com s’han de fer servir. (RELACIÓ SOCIAL).
 4. 4. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 4  Considerar la higiene com un mitjà per a sentir-se bé. I integrant-la dins l’esquema de treball com un apartat més a tenir en compte de manera habitual, diàriament. (HIGIENE I SALUT). Els principals objectius per edats són: Educació Infantil: - Accedir a l’espai de menjador en ordre. - Seure correctament a taula. - Aprendre a utilizar el coberts. - Respectar els companys i resoldre els conflictes sense baralles. - Tastar tots els aliments i menjar-ne una mica. Educació Primària: - Accedir a l’espai de menjador en ordre i en silenci. - Seure correctament a taula i evitar aixecar-se. - Utilitzar ganivet i forquila alhora i saber pelar la fruita. - Respectar els companys i monitors. - Tastar tots els aliments i menjar-ne un quantitat suficient. - Aprendre a resoldre conflictes interpersonals. - Aprendre a separar els coberts. Aquests objectius es pactaran entre centre i la empresa adjudicatària per realitzar una planificació i temporalitçació de cada item, fent activitats enfocades per complir els diferents objectius. 4. CONTINGUTS: Els objectius didàctics es concreten en els continguts de la programació; i que s’aniran treballant-se de manera conjunta : - Estris de menjador i el seu correcte ús . - Classificació d’aliments i selecció dels que són convenients per al seu desenvolupament - Adquisició d’hàbits correctes a la taula. - Ús de normes lingüístiques respectuoses i correctes cap als altres. - Respecte per a les normes bàsiques relacionades amb l’alimentació i la higiene. - Apreciar els aspectes agradables que conformen l’acte d’alimentar-se.
 5. 5. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 5 - Col·laboració i participació dels alumnes en les activitats programades per al moment del menjador. El moment de menjar constitueix una de les millors situacions per educar els nins i nines: se’ls ha d’ensenyar a xerrar moderadament, sense crits ni estridències, a ser respectuós i cortès amb els seus companys i adults, a contenir el seu instint natural de menjar molt del que li agrada, sense respectar les porcions dels altres aliments, a responsabilitzar-se de petites tasques com llevar o desparar la taula, servir l’aigua, etc. 5. ACTIVITATS CONTINUADES. Les activitats que segueixen estan encaminades no només a complir la funció educativa pertinent: coneixements alimentaris, d’higiene, de salut,... sinó també a dinamitzar l’atenció i vigilància de l’alumnat usuari. Les activitats que es duran a terme per a què els infants assoleixin els objectius i, més concretament, els continguts educatius, són:  Diàriament rentar-se les mans abans i després de menjar.  Utilitzar els coberts i respectar les normes més elementals de “estar a la taula”: començar a menjar quan tots ja tinguin el plat preparat a la taula, demanar les coses correctament, parlar amb un grau d’intensitat adequada (no cridar), seure correctament a la cadira, no parlar amb la boca plena...  Servir als companys amb respecte i bona predisposició.  Col·locar correctament la cadira quan han acabat, previ permís d’aixecar-se donat per la monitora.  Respectar la figura de l’adult, monitor/a, cuiner/a. Aquestes normes relacionades amb l’hàbit de menjar seran recordades de manera constant i estaran recollides a plafons o cartells que estaran penjats al menjador. Suggereixes : - Dibuixar i/o retallar diferents aliments, agrupant-los segons una qualitat o característica determinada: - convenients per al seu creixement (verdures, fruites,...) - derivats dels cereals com el blat, civada,... (tot tipus de pastes, farina, pizza, ...) - etc. Aquests dibuixos o fotografies poden formar murals, mòbils, figures que pengin del sostre, sanefes a les parets,... els quals també contribuiran a una decoració més alegre i personal dels nins/es. )
 6. 6. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 6  Els usuaris del menjador ajudaran a recollir la taula als monitors, llevant coberts, tassons i els plats dels darrers aliments menjats. La majoria de les activitats anteriorment esmentades seran realitzades durant i després de menjar, perquè l’horari de servei de menjador conté poc temps abans de menjar (moments destinats a la higiene). És després de menjar quan es poden dur a terme amb més possibilitat de temps les activitats descrites. 6. METODOLOGIA Es tractarà d’una metodologia adaptada al nin/a, més en funció del seu grau de maduració i desenvolupament personal i no tant de l’edat dels nins/es. Així, és important respectar el ritme d’acció de cadascun/cadascuna, i no permetre que engoleixin o masteguin incorrectament els aliments. Tenir sempre present que el moment de menjador, és un temps d’interacció entre els infants o nins/es d’una mateixa edat i d’edats diferents, amb característiques distintes (trets físics i de personalitat diferents, nins amb necessitats educatives especials, etc.). Interrelació també entre els alumnes i els adults (monitores, cuineres,...). La integració social serà prioritària en aquest moment del menjador: integrar socialment els nins amb N.E.E., nins amb problemàtica familiar, o social, etc. El paper dels pares destaca especialment com a continuadors a casa del que s’ha realitzat durant el temps de menjador escolar. Es tracta d’una col·laboració permanent entre família i escola. Utilitzarem “vies” de comunicació fixes (cartells, tauló d’anuncis, rètols,...) que recordin contínuament els hàbits a aconseguir. Igualment es posarà a disposició de les famílies el menú setmanal amb una proposta de sopars per poder completar a casa la dieta de manera equilibrada. Basar-se en un model de salut que inclogui la interacció dels aspectes físics, mentals, socials i ambientals. Centrada en la participació activa dels alumnes, amb una sèrie de mètodes variats per a desenvolupar destreses (desparar la taula, decoració espai menjador, activitats vàries, jocs,...). Programar les destreses i processos bàsics comuns a tots els temes de salut com a part integrant del currículum. Reconèixer el paper exemplificant dels mestres i educadors/monitors: són exemple constant per als nins/es. És molt important que el personal que realitza el servei escolar de menjador s’adeqüi al projecte educatiu i, en concret, al Projecte Lingüístic de centre. Fer especial esment al fet que majoritàriament els alumnes no coneixen ni dominen el
 7. 7. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 7 català, llengua vehicular del centre i per aquest motiu és molt important el reforç que en tot moment rebin, i que en situacions fora del context instructiu les pot ajudar molt a aprendre de manera lúdica i propera, especialment els infants d’infantil i primer cicle que són especialment sensibles i receptius a aprendre llengües sense els prejudicis que quan són més grans tenen (pors, vergonyes...) Per tant els monitors que dominin la llengua de la comunitat l’usaran en tot moment. Els monitors que no estiguin capacitats ho faran amb una de les altres llengües del projecte lingüístic ( castellà i/o anglès ) 7. MATERIALS A partir de les activitats programades, es podrà fer una classificació del material educatiu amb el qual comptarà el servei de menjador: - Tenir un/s racó/-ons del menjador destinat/s a tot allò que estigui relacionat amb l’alimentació: cartell amb les normes i hàbits correctes a l’hora de menjar (seure bé, agafar el cobert de cuina adequat, no parlar amb la boca plena, no cridar,...); - Mural/s realitzat/s pels usuaris del menjador on hi apareguin diferents tipus d’aliments (fruites, verdures, cereals i derivats,...). - Plafó informatiu per als pares i per als propis usuaris: menús del mes, informació variada. 8. DISTRIBUCIÓ ESPAI – TEMPORAL Cada monitora de menjador es farà càrrec d’un determinat grup d’alumnes, atenent l’edat o cicle en què es troben. Així, cada monitora podrà adaptar els objectius i continguts educatius segons l’edat o cicle del nin/a. Per exemple, la monitora encarregada d’educació infantil tindrà molt esment de la correcta utilització dels coberts de cuina, postura i manipulació dels coberts i aliments, etc. i, sempre, respectant el ritme personal de cadascun (així, els que mengen més lentament, podran situar-los en les taules de més endins, perquè els que acabin més ràpidament puguin seguir el seu propi ritme i no haver d’esperar els altres...). Tots els objectius i continguts esmentats a la programació han de treballar-se en tots els cicles educatius, sempre adaptant-los als nivells evolutius de cada infant / nin / a. Les taules seran distribuïdes atenent a una sèrie de punts: 1. Donar cabuda a tots els infants / nins que participen en el servei escolar de menjador. 2. Repartides per tot l’espai físic de manera que puguin realitzar moviments sense impediments, deixant sempre un espai entre taula i taula per servir, recollir,... 3. A cada taula hi haurà un/a alumne responsable (3r cicle ) per ajudar i orientar als més petits i vetllar per el compliment de les normes. Aquest alumne amb l’ajuda dels altres serà responsable d’ajudar a retirar la taula.
 8. 8. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 8 4. Sense llocs o objectes perillosos per la seguretat de l’infant o nin/a. 5. Ventilats, i ben il·luminats. 6. On hi tengui cabuda un espai d’activitat diària, i un espai (ja sigui parets, sostres, racons,...) informatiu i d’exposició de les activitats educatives desenvolupades.  El temps d’abans de dinar està destinat a la recollida dels alumnes que van a menjador, formació i ordre de l’alumnat partícip, higiene (rentar mans,...) i organització (col·locació per taules).  Durant el menjar, les monitores aniran servint, “assessorant”, i educant en relació als objectius que ens hem plantejat.  Després de dinar, els alumnes ajudaran a les monitores a retirar la taula (coberts, estris, tassons, plats, pitxers...) i aniran a l’espai obert corresponent al seu cicle. 9. PERSONAL DOCENT I NO DOCENT. El personal del servei de menjador escolar estarà format per personal no docent, distribuït de la següent manera segons la seva funció: - Coordinadora personal no docent - Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat, monitores de menjador - Personal no docent de serveis contractats: Cuinera/es - Auxiliar tècnica educativa, quan alumnes que necessiten aquest servei fan ús del servei de menjador, I es dedicarà a donar-los suport a l’hora de la higiene abans de menjar, acompanyant al menjador i mentres dina. ( sempre respectant el seu horari laboral ) NORMATIVA: BOIB Num. 142 29-09-2012 4.1 Quan no hi hagi professorat voluntari suficient per fer les tasques de cura i atenció de l’alumnat en temps del servei escolar de menjador, el contractista o entitat col·laboradora estan obligats a la contractació del personal necessari que les dugui a terme, sempre en nombre proposat pel Consell Escolar i d’acord amb les característiques dels alumnes. En cap cas aquest nombre podrà ser inferior al que s’indica a l’article 8.3 de la Resolució de 9 de setembre de 2003. 4.2 L’empresa contractista o entitat col·laboradora lliuraran un informe econòmic dins el termini d’un mes des de la petició del Consell Escolar, sobre la incidència en el preu del menú de cada un dels monitors contractats. S’haurà d’acompanyar de tota la documentació escaient, i en tot cas la sol·licitada pel Consell Escolar, que avali l’informe emès. 4.3 El personal no docent que desenvolupi tasques d’atenció de l’alumnat durant l’horari del servei escolar de menjador haurà d’acreditar davant la dirección del centre: tenir formació en higiene alimentària, el títol de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell A o superior i el títol de mestre o de monitor-animador de temps lliure o equivalent o els títols de tècnic superior d’educació infantil, tècnic superior d’animació sociocultural o tècnic superior d’animació d’activitats físicoesportives.
 9. 9. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 9 BOIB Num. 131 18-09-2003 : 2. Les funcions d’atenció de l’alumnat comprendran: · Vetlar pel manteniment de l’ordre del menjador. · Atendre i vigilar l’alumnat durant el dinar, i en els períodes de descans, tant abans com després del dinar. · Per raó del caràcter educatiu del servei escolar de menjador, s’hi fomentarà la col·laboració de l’alumnat a partir del primer curs del tercer cicle d’educació primària. · Desenvolupar els programes de participació de l’alumnat: educación per a la salut, coeducació, adquisició d’hàbits socials i temps lliure. · Fomentar l’ús de la llengua catalana, en coherència amb els objectius del projecte lingüístic de centre. · En els menjadors escolars on facin ús del servei alumnes amb necessitats educatives especials, es prestarà especial atenció al desenvolupament d’habilitats adaptatives d’autonomia personal. · Atendre especialment i urgentment l’alumnat, en els possibles casos d’accident escolar. · Qualsevol altra funció necessària per al correcte desenvolupament del servei, com també les que hi siguin encomanades per la normativa vigent. 3. Les dotacions de personal d’atenció dels alumnes seran en funció de les característiques dels usuaris, d’acord amb la ràtio següent: · Un mestre/educador per cada 25 alumnes, o fracció superior a 15 en educació primària. · Un mestre/educador per cada 15 alumnes, o fracció superior a 10 en educació infantil. · En el cas d’usuaris amb necessitats educatives especials, sense autonomía personal, el Consell Escolar del centre adequarà la ràtio en funció de les necessitats s’hagi col·laborat. Article 9. Personal no docent de serveis contractats per empreses adjudicat àries Són competència del personal de serveis les funcions següents: · Elaboració i/o servei dels menjars, d’acord amb els menús aprovat pel Consell Escolar. · Vetlar per la qualitat i conservació dels aliments, complint les normes de sanitat i higiene. · Servei i/o atenció de les taules dels comensals, segons la seva categoria professional. · Neteja de les instal·lacions del menjador, cuina i electrodomèstics, així com de la vaixella i parament, cuidant-ne l’ús i conservació. · Informar En relació a l’actitud educativa dels adults que fan la funció d’educadors/monitors de menjador, és important recordar que la seva actitud educativa de cara als nins/es és essencial. Per a què els infants adquireixin una actitud positiva cap a l’alimentació és necessari mantenir actituds educatives correctes:  Unificar criteris entre les persones que atenen els nins/es;  Mantenir una actitud coherent entre els pares quan es presenti un conflicte;  Desenvolupar actituds sanes cap a l’alimentació no emprant-la com a forma de premi o càstig;  Reorientar possibles mals hàbits adquirits,... En definitiva, la monitora/educadora ha de fomentar hàbits alimentaris correctes en els nins/es i fer-los entendre que han de tenir una alimentació equilibrada i variada. Donar-los l’oportunitat de participar activament en la seva alimentació, coordinant-
 10. 10. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 10 se i col·laborant en tot moment amb els pares, ja que són ells els màxims responsables de la seva alimentació. Per tal de vetllar per el bon funcionament i ús del menjador dins el marc del consell escolar, es constituirà una comissió de menjador, d’acord al que estableix la normativa. BOIB Num. 131 18-09-2003 4. Comissió de menjador 4.1. El consell escolar podrà constituir una comissió del servei escolar de Menjador. 4.2. Corresponen a la comissió de menjador les funcions següents: a) Elaborar i proposar al consell escolar un programa de participació de l’alumnat: educació per a la salut, adquisició d’hàbits socials i temps lliure. b) Fer el seguiment del compliment d’objectius. c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost. d) Proposar al consell escolar els menús, d’acord amb un programa d’alimentació sana i equilibrada. e) Col·laborar, amb l’equip directiu, en la gestió econòmica administrativa dels fons del servei escolar de menjador. f) Retre comptes davant el consell escolar, òrgan màxim de representació de la comunitat educativa. g) Fer el seguiment i l’avaluació del servei escolar de menjador, i formular propostes de millora, si escau, davant el consell escolar. h) Qualsevol altra funció necessària per al correcte desenvolupament del servei, com també les que hi siguin encomanades per la normativa vigent. 10. ELS MENÚS : GRUPS D’ALIMENTS I LA SEVA APORTACIÓ. Per a la correcta planificació dels menús i confecció d’aquests, així com també poder controlar amb tota seguretat la seva correcta distribució setmanal/mensual, es tenen en compte una sèrie d’aspectes molt importants que seguidament es descriuen. Es pretén que els nins/es tenguin una alimentació equilibrada i variada. Per a què vagin habituant-se a menjar de tot i eduquin el paladar, és necessari que es variï tant l’aliment com la preparació d’aquest el més possible. Per exemple la carn en pilotes, hamburguesa, torrada...; el peix rebossat, en salsa,... la pasta en forma de macarrons, espaghettis, pizza,... i així successivament. La preparació culinària serà senzilla per facilitar l’assimilació dels aliments que proposam, i la combinació d’aquests ha de cobrir les necessitats del nin/a. És important també conscienciar els pares sobre la correcta alimentació dels seus fills; els pares coneixeran amb antelació els menús per així ells poder completar l’alimentació en els berenars, sopars i caps de setmana. Els grups d’aliments que estan presents en l’alimentació per a què sigui equilibrada, els quals formen part de la composició dels menús són: - Primer grup: llet i derivats. Es tracta d’aliments plàstics, proporcionen fonamentalment proteïnes i calci; són indispensables durant el creixement.
 11. 11. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 11 - Segon grup: carn, ous i peix. Són també aliments plàstics; proporcionen proteïnes, ferro i vitamines (dels complexos A i B). Actuen en el cos ajudant a estimular el creixement, formar i mantenir els músculs forts i sans, i formar i mantenir la sang. - Tercer grup: patates, llegums i fruits secs. La seva funció és múltiple; proporcionen proteïnes vegetals, hidrats de carboni, minerals i vitamines. - Quart grup: verdures i hortalisses. - Cinquè grup: fruites (riques en sucre). Els aliments del quart i cinquè grup proporcionen sals minerals i vitamines A i C. Tenen les funcions de reguladors, catalitzadores i controladores del bon funcionament del cos. - Sisè grup: cereals, sucre i pasta. Proporcionen hidrats de carboni (calories) i vitamines. - Setè grup: oli, mantega i margarina. Proporcionen grasses i àcids grassos essencials. Aquests darrers grups (6è i 7è), són aliments energètics, que produeixen calor i força. 11. AVALUACIÓ. L’avaluació ens permetrà comprovar si els objectius i continguts educatius programats han estat assolits correctament per als nins/es del servei escolar de menjador. L’avaluació serà formativa, és a dir, que es farà durant tot el procés de la programació (des de l’inici fins al final del curs), i avaluació contínua, diàriament, de manera constant. Mitjançant l’observació dia a dia, els monitors se n’adonen de les característiques pròpies de cada nin/a, com actuen, què saben, ... i, d’aquesta manera, poden conèixer quines mancances o coneixements presenten. Es tracta d’una avaluació global, on es tendran com a punts bàsics tant els aspectes alimentaris, com de salut, higiènics, socials, ... A partir d’aquesta avaluació, es podrà saber si la metodologia és l’adequada, si els coneixements es van adquirint (els continguts), si van millorant els nins/es en la seva manera d’actuar i alimentar-se... Per tant, no només s’avalua el procés
 12. 12. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 12 d’aprenentatge del nin, sinó també la programació educativa en sí mateix (objectius i continguts adequats, correcta actuació dels monitors, menús atractius,...). (També en aquest sentit, a la Memòria Anual de fi de curs, s’avaluarà el funcionament general del servei escolar de menjador). Les activitats proposades en aquesta programació proporcionen un recurs òptim per avaluar amb més precisió si s’han adquirit o no determinats conceptes, procediments i/o actituds educatius referits al moment del menjador: comprovar si realment s’han aconseguit l’aprenentatge/interiorització d’uns bons hàbits alimentaris, conductes correctes, etc. Avaluarem l’efectivitat de la programació, la pròpia actuació del monitor de menjador, i també si els menús han estat apropiats. És molt important conèixer si s’ha proporcionat, gràcies als menús diaris, la quantitat necessària de: - Carbohidrats (farina i sucre) que es troben en el pa, arròs, cereals i patates. - Grasses (llet, vermell d’ou i mantega) que proporcionen a l’organisme una bona reserva de combustió. - Proteïnes (llet, ous, carn i peix), de les quals depèn el desenvolupament dels teixits i la seva reposició, essent els elements més importants de la dieta. - Sals minerals (ferro, calci, fòsfor, iodo, etc.), necessàries per a la constitució dels ossos. - Vitamines, essencials per al creixement i per augmentar les defenses del nin/a. - Abundant aigua. Per acabar, recordar que, per una avaluació positiva, és de gran importància la col·laboració dels pares (col·laboració conjunta família i escola/menjador). L’intercanvi freqüent i continuat d’informació amb els pares permetrà una avaluació completa. Per aquest fi, cada dia es penjarà a la porta de l’edifici d’infantil una graella informant de com ha menjat el nin/a d’aquest cicle i que siguin usuaris de menjador.
 13. 13. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 13 12. NORMATIVA MENJADOR ESCOLAR L’horari de menjador serà de 13’30 (infantil) a 15’30. A les 13’00, el/la cuiner/a tindrà el menjar preparat perquè els/les monitors/es puguin dinar. Educació infantil  A partir de les 13’15 els/les alumnes aniran a fer pipi i rentar-se les mans.  A les 13:30 h els/les monitors/es del menjador aniran a recollir als/a les nins/es a les seves aules.  Deixaran les motxilles als penjadors del seu edifici.  A les 13:35 h entraran al menjador a dinar. Educació primària  Els/Les alumnes de menjador sortiran de classe després dels alumnes que no quedin al menjador escolar, a les 13:30h.  Els/Les alumnes de primer cicle aniran acompanyats per els/les seus/seves mestres als banys i després aniran fins la porta de audiovisuals, a les 13:30h on romandran amb el/la coordinador/a.  Quan hagin entrat els/les alumnes d’infantil, els/les alumnes de primaria deixaran les motxilles als penjadors de l’entrada i passaran a dinar a les 13:40h.  Els/Les alumnes de segon i tercer cicle baixaran amb els/les seus/seves mestres, deixaran les motxilles als penjadors al final del primer pis i romandran amb el/la seu/seva monitor/a fins que siguin avisats per el/la coordinar/a per anar a rentar-se les mans i per a continuació entrar a dinar, a les 13:45 h.  Protocol de remontada: En el cas que el menjador quedi ocupat completament (68 alumnes), el reste d’alumnes pasarán al pati de davant, supervisats per un monitor. A les 14:10, surtira el primer grup del menjador amb el seu/la seva monitor/a al pati de davant. A les 14:15, quan surti el segon grup del menjador, un monitor/a acompaña als alumnes de infantil al pati d’infantil. Els/Les alumnes de primaria que hagin menjat, pasarán al pati de darrera, i el segon torn entrara a menjador. Una vegada obertes les portes de l’escola, els/les alumnes de menjador, ja han d’estar amb el/la monitor/a responsable. Hi haurà encarregats de menjador a partir de 2ón de primaria. Aquests alumnes tendrán diferents funcions com: donar el pa als companys, vigilar la correcta postura a l’hora de dinar, us de les forquetes, etc. Segons aconsellen les pautes de nutrició, no es pot destinar més de 35 minuts per dinar.
 14. 14. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 14  Quan acabin de dinar :  Els/les nins/es d’educació infantil aniran al pati situat a la part de davant de l’edifici d’infantil.  Els/les nins/es d’educació primària a les pistes de darrera (edifici de primaria).  El temps d’oci, a les 14’30, cada grup estarà vigilat per els/les monitors/es assignades.  A les 15’00, el/la coordinador/a passarà a la porta d’entrada. La recollida d’alumnes per part dels persones autorizades, només es podrà fer de 15 a 15:30h, per tal de garantitzar la seguretat i un perfecte control de la porta.  Durant el període d’entrega d’alumnes, els d’infantil romandran al pati adaptat amb le/la seu/seva monitor/a fins les 15:15 i les persones autoritzades accediran a ell per recollir els/les seus/seves nins/es. A partir de les 15:15, les alumnes d’infantil recolliran les seves motxilles i aniran al pati de davant.  El/La monitor/a encarregat/da de primària, a les 15h, passarà amb tots els/les alumnes al patí de davant, abans tots els/les alumnes agafaran la motxilla. Ell/Ella serà l’encarregada d’obrir i tancar la porta.  Els/Les monitors/es d’activitats extraescolars recolliran al pati de davant als alumnes de menjador apuntats a les activitats i entraran quan els/les tingui tots recollits. - Els dies de pluja es podrà utilitzar l’aula d’audiovisuals, el pati cobert d’infantil o el porxo del pati de primària (segons les condicions) i una aula del primer pis. El control de la convivència del usuaris del menjador es regirà per l’aplicació del ROC, del Pla d’acció Tutorial i del Pla de convivència, documents aprovats per el Consell Escolar. APRECIACIONS: * Si un/a monitor/a arriba tard a menjar és convenient que dini en acabar a les 15:30h. * En acabar de dinar els infants de 3 anys aniran a descansar (aquest servei s’oferirà, en funció del nombre d’alumnes que quedin a dinar i que determina el nombre de monitores del servei i també en funció del nombre de famílies que facin la demanda). * Fins a les 15:00h, no hi pot haver trobades entre familiars i monitors/es recollints infants. * Els deures no es podran realitzar al temps d’esplai (de 14:30 a 15:30), és un temps d’oci. * A de tenir-se en compte que per la llei de protecció de dades, el centre no pot donar informació personal de l’alumnat, pel qual tot el referent a al·lèrgies, canvis de medicació, sentències o qualsevol cosa que es consideri necessària haurà de ser informada a l’empresa concesionaria de menjador o a el/la coordinadora de menjador del centre. * Cap alumne podrà sortir sol del centre sense una autorització prèvia signada per la persona autoritzada per la família.
 15. 15. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 15 * Si la recollida de l’alumnat es fa per part d’algu que no es l’habitual tendrá que anar acompanyada d’una autorització signada del familiar i el DNI o document acreditatiu de la persona que es farà càrreg.
 16. 16. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 16 13. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER FER FRONT ALS PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA: TIPIFICACIÓ DE FALTES I MES. CORRECTORES El centre te tipificades les següents faltes o incorreccions comeses pels alumnes durant la seva permanència dins el recinte escolar: LLEUS - Córrer per els passadissos. - Faltes de puntualitat. - No dur el material necessari per el normal desenvolupament de l’activitat escolar. - Molestar als companys. - No demanar torn de paraula. - Barallar-se sense conseqüències (deterioro de material, ferides o agressions) - Parlar amb to de veu inadequat. - No fer els deures. - Mantenir mala conducta pels passadissos (cridar, embrutat, deteriorar...) - Mal us dels espais del centre: aules, banys, menjador, pati... - Insults lleus. - Respondre de manera inadequada al mestre /monitor (contestar) - Faltes d’obediència ocasional. - No complir les normes d’aula. - Dir mentides. - Interrompre i impedir el jo dels companys al pati. - Absentisme esporàdic. - No responsabilitzar-se del càrrecs o acords. - No participar en els treballs de grup. - No dur firmats: control, agenda... INTERVENCIÓ Les faltes lleus seran considerades com a tal, quan se repeteixin de manera reiterada. La intervenció davant elles serà inmediata (en el moment que passa) i anirà acompanyada d’una reflexió, amb el/la mestra que ha detectat la falta. Si a pesar d’això se segueixen produint (3 vegades) se notificarà als pares mitjançant l’agenda, per tal de prevenir-los, d’una possible sanció greu, per acumulació de lleus (3 faltes lleus). GREUS - Interrompre constantment i dificultat els treball de classe. - No fer cas a les consignes i ordres donades. - No fer les feines de classe de manera reiterada. - Faltes de puntualitat reiterada. - Tenir una actitud negativa davant les activitats escolars. - Deteriorar material de l’aula, edifici i centre. - Rompre o deteriorar el materials dels companys. - Insultar als companys. - Entrar dins l’edifici escolar en hores d’esbarjo. - Reiteració de tres faltes lleus, de la mateixa tipologia sense ànim de rectificar. - Agresió física sense conseqüències greus.
 17. 17. Projecte de Menjador CEIP Rotes Velles Revisió: 19 de maig de 2017 17 - Apoderar-se d’objectes aliens. - Fer un mal us dels espais de manera reiterada. - Baralla amb els companys amb agresió física, ocasional i sense conseqüències. - Mantenir una mala conducta pels passadissos de manera reiterada. - Intolerància: racisme, discriminació... - Falta de respecte entre companys. - Faltar a classe sense motiu justificat. INTERVENCIÓ - Reflexió, per escrit (anex nº 1) i notificació als pares, mitjançant l’agenda de que duu una amonestació escrita. - Serà signada pels mestres implicats, tutor/a i Direcció. - S’ha de tornar signada pels pares. - Si no se duu l’amonestació signada, se notificarà telefònicament als pares o responsables legals. MOLT GREU - Agressió a un adult, ja sigui física, psíquica o verbal. - Mostrar actituds agressives de manera reiterada. - Reiteració de tres faltes greus de la mateixa tipologia i sense ànim de rectificar. - Falsificar la firma dels pares. - No fer les feines i activitats de l’aula, de manera reiterada. - Qualsevol agressió física o psíquica de forma continuada a un company/a. - Agressions en grup i programades. - Mantenir mala conducta de manera habitual (seguiment i control directe i continuat, amb registre escrit per part del tutor/a) INTERVENCIÓ - Reflexió, per escrit (anex nº 1 ) i notificació als pares, mitjançant l’agenda de que duu una amonestació escrita. - Comunicació telefònica als pares dels fets i concertar reunió amb caràcter urgent. - Reunió amb els pares amb la presència d’un membre de l’equip directiu. - Obrir diligència. A temps de menjador i temps d’esbarjo posterior, totes les incidències que es produeixin s’hauran de consignar al “Llibre d’incidències de Menjador “, condició obligatòria per a possibles actuacions posteriors.

×