Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

The Product Tsar

Слайды к презентации «Царь-продукт»

 • Inicia sesión para ver los comentarios

The Product Tsar

 1. 1. ÍНèиêкîоëлàаéй ßЯðрåеìмêкîо, NaNoSliMo 2011
 2. 2. ßЯ ðрîоäдîоìм èиçз ÅЕêкàаòтåеðрèиíнáбóуðрãгàа, êкîоòтîоðрûыéйçзàаíнåеñс¸ёíн âв ÊКíнèиãгóу ÐРåеêкîоðрäдîоâв ÃГèиíнíнåеñсñсàаêкàаêк ãгîоðрîоäд ñс íнàаèиáбîоëлüьøшèиìмïпîоòтðрåеáбëлåеíнèиåеìм ìмàаéйîоíнåеçзàа íнàа äдóуøшóуíнàаñсåеëлåеíнèиÿя.ÏПîоýэòтîоìмóу ìмîоéй ðрàаñсñсêкàаçз — ïпðрîо ìмàаéйîоíнåеçз.
 3. 3. ÏПîоñсëлåеäдíнèиåе íнåеñсêкîоëлüьêкîо ëлåеòт ÿя ïпðрîоâв¸ёëл, ðрàаáбîоòтàаÿя ñс äдèиçзàаéйíнåеðрàаìмèи. ÈИíнîоãгäдàа ÿя èи ñсàаìм íнàаçзûыâвàаëл ñсåеáбÿя äдèиçзàаéйíнåеðрîоìм. ÂВîоòт ÷чòтîо ÿя õхîо÷чóу âвàаìм ñсåеãгîоäдíнÿя ñсêкàаçзàаòтüь:ìмûы, äдèиçзàаéйíнåеðрûы, ïпðрîоèиçзâвîоäдèиìм ìмàаéйîоíнåеçз!
 4. 4. ßЯ ñс÷чèиòтàаþю, ÷чòтîо äдèиçзàаéйíнåеðр çзàаíнèиìмàаåеòтñсÿя ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвîоìм «ñсîоóуñсàа», êкîоòтîоðрûыéй ïпðрèиäдàа¸ёòтèиçзþюìмèиíнêкóу èиòтîоãгîоâвîоìмóу áбëлþюäдóу.ÑСâвîоäдèиòтñсÿя ëлèи òтåеìм ñсàаìмûыìм ðрîоëлüь äдèиçзàаéйíнåеðрàа êк îоôфîоðрìмèиòтåеëлüьñсòтâвóу?
 5. 5. ÏПðрèи ïпîоëлóу÷чåеíнèиèи òтðрåеáбóуåеìмûыõх ïпðрîоäдóуêкòтîоâвûыõх ñсâвîоéйñсòтâв èиìмåеåеòт çзíнàа÷чåеíнèиåе íнåе òтîоëлüьêкîо ñсîоñсòтàаâв ýэëлåеìмåеíнòтîоâв ïпðрîоäдóуêкòтàа, íнîо èи ñсòтðрóуêкòтóуðрàа, âв êкîоòтîоðрóуþю îоíнèи ñсîоáбðрàаíнûы. äдåеëл åеåеâвÌМåеíн ÏПðрèиìмåеðр èиçз õхèиìмèиèи: âвàаíнèиëлèиíн — îоäдíнîо èиçз ñсàаìмûыõх èиçзâвåеñсòтíнûыõх äдóуøшèиñсòтûыõх âвåеùщåеñсòтâв, àа èиçзîоâвàаíнèиëлèиíн ïпàаõхíнåеòт ïпîоäдîоáбíнîо ôфåеíнîоëлóу (êкàаðрáбîоëлêкåе), äдàа èи òтîо ïпðрèи ïпîоâвûыøшåеíнíнîоéй òтåеìмïпåеðрàаòтóуðрåе. óуòтëлåеðрîоâв ÁБ
 6. 6. ÁБëлþюäдîо áбåеçз ñсîоóуñсàа – ëлèиøшüь íнàаáбîоðр èиíнãгðрåеäдèиåеíнòтîоâв:«îоëлèиâвüьåе» áбåеçз çзàаïпðрàаâвêкèи — ýэòтîо íнåе ñсàаëлàаòт, àа ìмåеëлêкîо ïпîоðрóуáбëлåеíнíнûыåе ïпðрîоäдóуêкòтûы.
 7. 7. ?ÏПîоðрîоéй òтîоëлüьêкîо îоòт âвûыáбîоðрàа ñсîоóуñсàа çзàаâвèиñсèиòт, ÷чòтîо óу íнàаñс ïпîоëлóу÷чèиòтñсÿя. ÄДèиçзàаéйíнåеðр íнåе óуêкðрàаøшàаåеòт ñсîоóуñсîоìм áбëлþюäдîо, íнîо ñсîоçзäдàа¸ёòт åеãгîо âвêкóуñс.
 8. 8. * âвêкóуñс ýэñсòтåеòтèи÷чåеñсêкèиéй —ÂВîоïпðрîоñсûы âвêкóуñсàа èи «âвêкóуñсîоâвùщèиíнûы» âв ñсïпîоñсîоáбíнîоñсòтüь ÷чåеëлîоâвåеêкàа êкñсðрåеäдåе äдèиçзàаéйíнåеðрîоâв ñсòтîоÿяòт îо÷чåеíнüь îоñсòтðрîо. ðрàаçзëлèи÷чåеíнèиþю, ïпîоíнèиìмàаíнèиþю èи îоöцåеíнêкåе ïпðрåеêкðрàаñсíнîоãгîо èи áбåеçзîоáбðрàаçзíнîоãгîо âвÀА êкàаêк îоáбñсòтîоÿяòт äдåеëлàа ñсîо âвêкóуñсîоìм ÿяâвëлåеíнèиÿяõх äдåеéйñсòтâвèиòтåеëлüьíнîоñсòтèи èиñсúъåеäдîоáбíнûыõх ïпðрîоäдóуêкòтîоâв? ïпðрîоèиçзâвåеäдåеíнèиÿяõх èиñсêкóуñсñсòтâвàа.
 9. 9. ÑС÷чèиòтàаåеòтñсÿя, ÷чòтîо ÷чåеëлîоâвåеêк ñсïпîоñсîоáбåеíн ðрàаçзëлèи÷чàаòтüь ïпÿяòтüь âвêкóуñсîоâв горький кислый солёный сладкий и ещё т.н. «умами»
 10. 10. { болевые рецепторы острый вкус рецепторы восприятия теплаÒТîо, ÷чòтîо ìмûы íнàаçзûыâвàаåеìм «îоñсòтðрûыìм âвêкóуñсîоìм», âвûыçзûыâвàаåеòтñсÿя íнåе ðрàаçзäдðрàаæжåеíнèиåеìмâвêкóуñсîоâвûыõх ðрåеöцåеïпòтîоðрîоâв, àа ðрåеàаêкöцèиåеéй íнàаøшåеãгîо îоðрãгàаíнèиçзìмàа íнàа áбîоëлüь èиëлèи òтåеïпëлîо.ÎОñсòтðрûыåе ñсïпåеöцèиèи ðрàаçзäдðрàаæжàаþюòт ðрåеöцåеïпòтîоðрûы âвîоñсïпðрèиÿяòтèиÿя òтåеïпëлàа — âвñс¸ё ýэòтîоâвûыçзûыâвàаåеòт ïпðрèиëлèиâв êкðрîоâвèи êк ðрàаçзäдðрàаæж¸ёíнíнîоìмóу ìмåеñсòтóу. ÏПîоýэòтîоìмóу îоñсòтðрàаÿя ïпèиùщàасогревает èи вызывает аппетит.ÑС÷чèиòтàаåеòтñсÿя, ÷чòтîо тонизирующий эффект «îоñсòтðрîоéй ïпèиùщèи» ñсâвÿяçзàаíн ñсðрàаçзäдðрàаæжåеíнèиåеìм áбîоëлåеâвûыõх ðрåеöцåеïпòтîоðрîоâв, îоòтâвåеòтîоìм íнàа òтàаêкîоåе ðрàаçзäдðрàаæжåеíнèиåеÿяâвëлÿяåеòтñсÿя ïпîоâвûыøшåеíнíнûыéй óуðрîоâвåеíнüь ãгîоðрìмîоíнîоâв.
 11. 11. Кухня многих народов мира построена на острых соусах
 12. 12. ÒТàаéйñсêкàаÿя êкóуõхíнÿя îоáбûы÷чíнîо õхàаðрàаêкòтåеðрèиçзóуåеòтñсÿя êкðрàаòтêкîо: «îоñсòтðрåеíнüьêкîо».
 13. 13. U ÃГëлàаâвíнûыéй ñсîоóуñс èиíнäдèиéйñсêкîоéй êкóуõхíнèи — îоñсòтðрûыéй.
 14. 14. ÊКèиòтàаéйöцûы âвîоîоáбùщåе ãгîоòтîоâвÿяòт òтàаêк, ÷чòтîо íнåеâвîоçзìмîоæжíнîо ïпîоíнÿяòтüь, èиçз êкàаêкèиõх ïпðрîоäдóуêкòтîоâв áбûыëлîо ïпðрèиãгîоòтîоâвëлåеíнîо áбëлþюäдîо.
 15. 15. ÒТðрàаäдèиöцèиÿя ÿяïпîоíнñсêкîоéй êкóуõхíнèи ïпðрîоòтèиâвîоïпîоëлîоæжíнàа êкèиòтàаéйñсêкîоéй, íнîо èи çзäдåеñсüь íнåе îоáбõхîоäдèиòтñсÿя áбåеçз îоñсòтðрîоãгîо âвàаñсàаáбèи.
 16. 16. ËЛþюáбîоåе áбëлþюäдîо ñсòтàаíнåеòт âвêкóуñсíнåеéйñс êкåеòт÷чóуïпîоìм!
 17. 17. ÒТîо æжåе ñсàаìмîоåе ìмîоæжíнîо ñсêкàаçзàаòтüь èи ïпðрîо ìмàаéйîоíнåеçз!
 18. 18. ÏПîоìмèиìмîо «öцàаðрüь-ïпðрîоäдóуêкòтàа» âв ÐРîоñсñсèиèиåеñсòтüь åеùщ¸ё äдâвàа àаðрòтåеôфàаêкòтàа ñс ïпðрèиñсòтàаâвêкîоéй«öцàаðрüь»:— öцàаðрüь-ïпóуøшêкàа, êкîоòтîоðрàаÿя íнèиêкîоãгäдàа íнåе ñсòтðрåеëлÿяëлàа;— èи öцàаðрüь-êкîоëлîоêкîоëл, êкîоòтîоðрûыéй íнèиêкîоãгäдàа íнåе çзâвîоíнèиëл.
 19. 19. ×Чòтîо æжåе íнåе òтàаêк ñс ìмàаéйîоíнåеçзîоìм?ÂВåеäдüь ìмàаéйîоíнåеçз õхîоðрîоøш íнàаñсòтîоëлüьêкîо, ÷чòтîо åеãгîо ìмîоæжíнîо äдîоáбàаâвèиòтüь êк ëлþюáбîоìмóу áбëлþюäдóу.
 20. 20. ÑСóуùщåеñсòтâвóуåеòт äдàаæжåе «ìмàаéйîоíнåеçзíнûыéй òтîоðрòт», âвîоòт ðрåеöцåеïпòт: — ìмàаéйîоíнåеçз ñсìмåеøшèиâвàаåеòтñсÿя ñс íнåеáбîоëлüьøшèиìм êкîоëлèи÷чåеñсòтâвîоìм ìмóуêкèи, íнàаíнîоñсèиòтñсÿя íнàа ïпàаïпèиðрîоñсíнóуþю áбóуìмàаãгóу èи ñсëлåеãгêкàа çзàаïпåеêкàаåеòтñсÿя äдîо ïпîоëлóу÷чåеíнèиÿя òт.íн. «ìмàаéйîоíнåеçзíнûыõх êкîоðрæжåеéй»; — ìмàаéйîоíнåеçз ñсìмåеøшèиâвàаåеòтñсÿя ñс ñсàаõхàаðрîоìм èи âвçзáбèиâвàаåеòтñсÿя äдëлÿя ïпîоëлóу÷чåеíнèиÿя òт.íн. «ìмàаéйîоíнåеçзíнîоãгîо êкðрåеìмàа»; — êкîоðрæжèи îоáбìмàаçзûыâвàаþюòтñсÿя êкðрåеìмîоìм ñс äдâвóуõх ñсòтîоðрîоíн, îоñсòтàаòтêкîоìм êкðрåеìмàа íнåеîоáбõхîоäдèиìмîо ïпîоëлèиòтüь òтîоðрòт ñсâвåеðрõхóу, ïпîоñсëлåе ÷чåеãгîо ïпîоñсòтàаâвèиòтüь òтîоðрòт âв õхîоëлîоäдèиëлüьíнèиêк íнàа 30–40 ìмèиíнóуòт.
 21. 21. ×Чòтîо æжåе íнåе òтàаêк ñс ìмàаéйîоíнåеçзîоìм?ÌМàаéйîоíнåеçз — íнåе îоñсòтðрûыéй!
 22. 22. ÍНàаïпîоñсëлåеäдîоêк óу ìмåеíнÿя åеñсòтüь âвîоïпðрîоñс äдëлÿя êкàаæжäдîоãгîо äдèиçзàаéйíнåеðрàа:ÊКàаêкîоéй âвêкóуñс ñсîоçзäдàа¸ёòтåе âвûы? горький кислый солёный сладкий
 23. 23. Я считаю, не так уж важно,ïпðрÿя÷чåеòтåе или ïпîоäд÷ч¸ёðрêкèиâвàаåеòтåе ли вы вкусовые свойства ингредиентов вашего блюда
 24. 24. Важно то, чтопридаёт остроту вашему соусу.

×