Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas

M
Grupo de traballo

Título do proxecto:
A ARTE RUPESTRE E A SÚA APLICACIÓN NAS AULAS

Centros: CEIP BARRANTES, CEIP DA CRUZ, CEIP HUMBERTO JUANES

1. Título do proxecto
A ARTE RUPESTRE E A SÚA APLICACIÓN NAS AULAS

2. Xustificación
Somos un grupo de mestres de distintos centros da comarca do Val Miñor e
do Baixo Miño de distintos niveis e especialidades que abarcan dende infantil
a primaria. Ainda que no proxecto figuramos 3 mestres dos centros de CEIP
HUMBERTO JUANES, CEIP DA CRUZ e CEIP BARRANTES, vai participar tamén o
Centro

Juan María, que por pertenecer a persoa que o representa á

Consellería de Traballo non vai figurar. O interese xurde xa a finais do curso
pasado coa proposta de constituirnos como grupo para impulsar esta
temática. Temos en conta que somos mestres que xa participamos cada un
en distintos proxectos, tanto nos nosos respectivos centros, como distintos
proxectos cooperativos con outros centros da provincia, proxectos que
nalgúns casos seguen en vixencia anualmente. Decidimos que este era un
momento oportuno xa que, a investigación feita polos historiadores, IEM, dous
centros participantes, e a experiencia dos outros constitúen un fío conductor
na transmisión e posta en valor do noso patrimonio en toda a comunidade
educativa e ofrecen a posibilidade de facelo medrar dende as aulas.
A súa vez, en cada centro participan mestres de todas as especialidades para
poner en fucionamento o proxecto, e que xa están contemplados nas PXA dos
mesmos, dando cabida

aos proxectos principais de cada centro co que a

través deste grupo de traballo, convertimonos en formadores respectivos do
ámbito educativo de cada un, destacando o carácter colaborativo, cooperativo,
e interdisciplinar que supón a súa posta en práctica, no grupo, co
profesorado, a nivel de alumnado, familias, contorno, comunidade educativa
en xeral.
Nestes centros escolarízanse alumnos que proceden das súas áreas de
influencia, tanto en Tomiño, como Nigrán,.
As comarcas do Val Miñor e Baixo Miño concentran unas das maiores
manifestacións da arte rupestre en Galicia. Dentro de este contexto, cremos
convinte explorar as posibilidades de investigación e actuación sobre o
entorno e como facelo visible a comunidade educativa, interactuando co
medio para coñecelo, respectalo, valoralo e promover a súa divulgación.
Partimos de que o que non se coñece non se valora, e sentimos a necesidade
de que o profesorado sexa unha canle de contacto con toda a comunidade
educativa, promovendo a súa implicación. Consideramos que este proxecto
vai constituir a orixe dun proxecto futuro máis amplo denominado
“Terraescola” e que sentará os pilares básicos para desenvolvelo.
Cada centro implicado neste grupo de traballo, difundirá e canalizará o
proxecto a través das distintas prácticas e metodoloxías pedagóxicas no seu
ámbito educativo.
A nivel organizativo, cada un adecuará a investigación, e propostas do grupo
de traballo a metodoloxía e funcionamento dos centros participantes,
adecuándose ao P.E, tendo en conta a realidade sociocultural de cada un.
Tendo en conta todo isto, necesitaremos como grupo de traballo:
•

Formarnos en contidos específicos sobre a arte rupestre, prehistoria,…

•

Capacitarnos nesta formación para dar resposta á realidade educativa de cada
centro.

3.-Obxectivos de formación e de repercusion na práctica
docente

1.

Adquirir por parte do profesorado formación ciéntifica e práctica na arte
rupestre

2.

Elaboración e dotación de materiais e recursos didácticos aos centros, a
nivel físico e dixital de xeito interdisciplinar.

3.

Crear un blogue “ Terraescola” que recolla toda a posta en práctica e que
sirva de canle
futura para as aportacións
doutros centros,
convertíndose nun eixe divulgativo e canalizador de experiencias.

4.

Promover a participación do profesorado, alumnado, as familias e a
comunidade educativa en xeral, tendo en conta ao ACNEAE .

5.

Promover a evolución da arte rupestre
en novas posibilidades de
interpretación, documental, artística, multimedia… a través dos
proxectos de centro ( Cooperarte “ A arte local”, Reporteros en rede, O
monte , A historia)
4. Programa de contidos
temporalización

e

actividades

coa

súa

. CONTIDOS
•

A arte rupestre dentro do contexto histórico.

•

Petroglifos do Val Miñor e Baixo Miño.

•

Recursos dixitais e emprego de ferramentas tics para elaboración
documental e actividades.

•

O blogue “ Terraescola”

•

Vocabulario específico da temática.

•

Ud didácticas e proxectos de aplicación nas aulas para E.Infantil, 1º
ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo.

•

Os usos da arte rupestre

•

Espazo físico: o monte

•

Valores: cooperación, respecto

•

Principios: Conservación, divulgación

•

Talleres: “Arte rupestre . Un salto no tempo “

•

Saídas didácticas

•

Materiais para aplicación nas aulas

ACTIVIDADES PROPOSTAS

Este proxecto se desenvolverá a través de distintos tipos de actividades:
•

De formación

•

De elaboración

•

Ensino – aprendizaxe,

•

Actividades de consolidación.

•

Actividades complementarias.

•

Actividades de Avaliación

Atendendo ao agrupamento :
•

Traballo individual ( realización de traballos, materiais, etc),

•

Pequeno grupo ( formación, relatorios, talleres, elaboración materiais,…)

•

Gran grupo ( saídas, actividades nos centros, ...)

En canto aos criterios das actividades, serán significativas, que teñan interese
para nós e para a comunidade educativa do centro no que se aplique. Que
potencien as relacións de colaboración e cooperación tanto no grupo como nos
centros. Que promovan a participación de tódolos membros da comunidade
educativa ( familias, ANPAS, organismos públicos, etc

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES INICIAIS
Presentación, reflexións iniciais e posta en marcha .
Reparto de tarefas.
Recompilación
Búsqueda de información e documentación.
Recursos Tics para aplicación ao proxecto.
Contextos da arte rupestre
DE FORMACIÓN
Relatorios:
•

Xosé Lois Vilar

•

Manolo Ledo

•

Fernado Costas Goberna

•

Eduardo Méndez

•

José Valtierra

Consulta de libros, páxinas de arte rupestre,..
Recursos Tic
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN
Traballo de campo ( localización petroglifos, calcos, situación gps.
Elaborar recursos Tics soporte informative.
Creación do blog “ Terraescola”
Elaboración Ud. Didácticas, proxectos, para ciclos de infantil e primaria.
Aplicación das mesmas nas aulas.
Talleres, charlas, actividades de participación coas familias.
Elaboración de material específico para traballo nas aulas.
Elaboración de materiais para o grupo de formación.
Organización de saídas e actividades complementarias
ACTIVIDADES DE ENSINO – APRENDIZAXE
Actividades realizadas nos centros ( as ideas previas centranse na proliferación da arte, do encuadre
histórico, do espazo físico, e da divulgación a través de distintos medios ( you tube, redeiras, blog
Terraescola, comunicación a distintos centros, prensa, … )
Elaboración de materiais co emprego de ferramentas TICs.
Conmemoracións ( Entroido,
Actividades complementarias
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
O recurso do blog permitirá consolidar o aprendido, coñecer o grado de aprendizaxe
participación tanto do profesorado como alumnado e familias.

e a

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Saídas didácticas ( Visita dos petroglifos )
Charlas informativas
Composición musical
Talleres cociña
Museo Virtual
Museo de Arte
Teatro,
Contacontos, …)
ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN
De reflexión personal e grupal dos membros do G.T
Das producións realizadas, do traballo desenvolvido, do interese, da motivación ,da aplicación
metodolóxica, dos obxectivos propostos e acadados, dos contidos, dos medios e recursos, da
organización especial, temporal, da atención a ACNEAE, da consecución das competencias básicas.

5. Metodoloxía que se pretende seguir e procedementos de
traballo previstos
A metodoloxía de traballo prevista será fundamentalmente activa, centrada no

descubremento, na investigación, no constructivismo, contribuir a que a nosa
formación e a do profesorado convirta ao alumnado no protagonista das súas
propias aprendizaxes. Teremos en conta os principios de individualización e
socialización, así como o de autonomía e creatividade. A cooperación e
colaboración van costituir pilares básicos dentro da metodoloxía, aportando un
enfoque ambiental que proporcione aprendizaxes significativas.
Teremos en conta unha serie de valores dos que destacamos como principal o
respecto en tódolos ámbitos, integrada dentro da Educación en Valores e da que
destacamos os seguintes para aplicación do proxecto: o medio ambiente e o
desenvolvemento sostible; o lecer; a interculturalidade; cidadanía e cultura da
paz; a convivencia
Na metodoloxía empregada terá un papel relevante a cooperación e coordinación
coas familias facéndoas partícipes activos do proxecto e favorecendo un clima de
participación.
Con

este

proxecto

pretendemos

tamen

contribuir

a

adquisición

das

competencias básicas para adaptar o proceso de ensino á sociedade actual, e
transformar a aprendizaxe na capacidade de resolver distintas situacións que se
plantesen ( saber facer, ser, estar, observar, investigar, reflexionar, adquirir
habilidades e destrezas, adquirir pautas de comportamento social, saber aplicar,
saber que mira ao futuro, que xenera coñecemento a partir do coñecemento,…
Teremos en conta tamén a diversidade, coas características propias de cada
centro e dentro deste con respecto ao alumnado, xa que esta se manifesta en
distintos ámbitos dos que se destacan respeto do alumnado os distintos ritmos e
capacidades

de aprendizaxe, as dificultades características que poidan

presentar, …

6. Organización de recursos humanos e materiais
Recursos humanos- Somos un grupo de mestres que xa levamos tempo
traballando en distintos proxectos e mesmo a nivel colaborativo con outros
centros da comarca e provincial. A coordinadora ten competencia profesional
para coordinar o proxecto e mobilizar a comunidade educativa, e respecto aos
participantes trátase de profesorado moi competente e con un amplo grado de
motivación cara ao proxecto.
Imos contar pois coas nosas aportacións que incorporemos ao desenvolvemento
do mesmo, cos recursos humanos, a través das persoas relatoras, dos
obradoiros e visitas que enriquezcan a nosa formación, coa do profesorado de
cada centro que participara no desenvolvemento do mesmo, e finalmente coa
participación do alumnado, familias, organismos oficiais, e comunidade
educativa en xeral.
Recursos espaciais e materiais- A sede do grupo de traballo sera o CEIP de
Barrantes en Tomiño, pero as reunions grupais se desenvolverán no local do
IEM( Instituto de Estudos Mioranos) en Gondomar por considerar este un punto
neurálxico cara a súa aportación documental ao proxecto e pola localización
centralizada que supón para todos os centros.
Os espazos de aplicación do proxecto serán ademáis, os da localización
xeográfica do ámbito de estudo, os centros no que se aplique o mesmo e
dentro deste as aulas e os distintos espazos no que metodoloxicamente
aconsellen o seu impulso e desenvolvemento.
Referente ao material precisaremos do material funxible necesario para poñer
en marcha o proxecto, así como distinto material bibliográfico, documental. A
partires de aquí irase creando o material por parte do grupo de traballo,
alumnado, profesorado...

7.

Establecemento de criterios e indicadores de procesos
para a avaliación dos diferentes aspectos do proxecto e
da súa repercusion na práctica educativa.

Por que avaliar?
A avaliación e a reflexión persoal vainos permitir reflexionar tanto sobre as
dinámicas, actuacións, sentimento e grado de motivación do grupo, flexibilidade
do proxecto e establecer medidas co fin de acadar os obxectivos do proxecto.
Que imos avaliar? ITEMS
•

A análise e valoración das producións do grupo e da docencia recibida.

•

A metodoloxía empregada tanto polo grupo de traballo, persoas relatoras,
e a metodoloxía nos centros.

•

A organización dos recursos materiais, temporais, e humanos.

•

As aportacións e reflexións dos membros do grupo.
•

A incidencia que ten o proxecto en cada un dos centros ( no profesorado,
alumnado, familias, comunidade educativa ).

•

O grado de satisfación do grupo e traballo desenvolvido.

•

Pautas de mellora e posible continuidade futura do proxecto.

Como imos facer a avaliación? A través de:
•

As nosas producións ( se son adecuadas, se suscitan interese, a súa
aplicabilidade,...)

•

A experimentación nas aulas e nos contextos físicos e sociais.

•

As actas das sesións.

•

A reflexión conxunta sobre o traballo a desenvolver e desenvolvido.

•

A través das avaliacións dos proxectos en cada centro.

Cando imos avaliar?
1) Avaliación inicial- de onde partimos, necesidades, grado de motivación,
propostas de actuación,...
2) Avaliación contínua- como se vai desenvolvendo o proxecto de grupo,
atendendo aos indicadores establecidos anteriormente.
3) Avaliación final- Ao remate antes do 20 de maio. Aquí valoraremos a
posible continuidade do proxecto e o seu proceso metodolóxico,
didáctico e pedagóxico.
8. Temporalización: calendario e horario prevista para a
realización do proxecto
HORAS TOTAIS
DO MES

MES

DECEMBRO

MÉRCORES 27

VENRES 29

2 horas

NOVEMBRO

VENRES 22

2 horas

2 horas

XOVES 5

XOVES 12

2 horas
XANEIRO

XOVES 23

Do 20 ao 8/1 Vac. Nadal )

2 horas

XOVES 16

6 HORAS

4 HORAS
MÉRCORES 29

2 horas
FEBREIRO

2 horas

2 horas

XOVES 6

XOVES 13

XOVES 20

XOVES 27
2 horas

2 horas
MARZO

2 horas

2 horas

XOVES 13

XOVES 20

XOVES 27

2 horas
ABRIL

2 horas
XOVES 10

XOVES 24
2 horas

2 horas

6 HORAS
( Do 14 ao 21 Semana Santa)

XOVES 15

2 horas

MAIO

2 horas

XOVES 8

8 HORAS

(Do 3 ao 5 entroido)

2 horas

XOVES 3

6 HORAS

2 horas
HORAS TOTAIS

6 HORAS

4 HORAS
4O HORAS

DESGLOSE TEMPORALIZACIÓN

NOVEMBRO:
• 22/11- AVALIACIÓN INICIAL, presentación, reflexións iniciais, posta en marcha. reparto
tarefas.
• 27/11- RELATORIO
• 29/11- Recompilación, búsqueda de información e documentación. contextos da arte
rupestre ( zonas de actuación, que trabajar del arte rupestre: petroglifos, mámoas).
Reparto de bibliografía ao G.traballo para búsqueda de información.
DECEMBRO:
• 5/ 12- RELATORIO
• 12/12- RELATORIO

XANEIRO:
• 16/1- Traballo de campo. Recursos tics para aplicación ao proxecto. Elaboración de
materiais e creación de blog Terraescola. Posta en común da bibliografía.
• 23/1-RELATORIO
• 29/1- Aplicación nos centros. Conmemoracións. Organización de saídas e actividades
complementarias.

FEBREIRO:
• 6/2- Confección de materiais e actividades. Traballo de unidades didácticas.
• 13/2- Proposta de talleres para aplicación nos centros. Relación cos proxectos de
centro.
• 20/2- AVALIACIÓN CONTINUA: Como vai o proxecto nos centros, Obxectivos,
•

metodoloxía, medios, recursos,...
27/2- Subir ao blogue as distintas aportacións dos centros.

MARZO:
• 13/2- Divulgación ( medios – you tube, redeiras, blog Terraescola, comunicación a
centros, prensa,...)
• 20/2- Traballo de unidades didácticas e recursos Tics para aplicación nas aulas.
• 27/2- Confección de materiais e actividades para o grupo de traballo.

ABRIL:
• 3/4- Elaboración de materiais, e posta en común das distintas actividades nos centros e
desenvolvemento do proxecto de traballo. Proposta de esquema para posible
publicación do traballo realizado.
• 10/4- Recollida de traballo en centros e subida ao blogue Terraescola. Análise das
producións e divulgación en rede.
• 24/4- Confección do material para publicación a través de revista, libro, soporte dixital,...

MAIO:
• 8/5- AVALIACIÓN FINAL
• 15/5- Presentación de memoria e proposta de continuidade.

9. Necesidades

orzamentarias de acordo co establecido
nas bases da convocatoria)
Recursos humanos

DOCENCIA
Nº de horas: 8 horas
AXUDAS A CUSTOS
Desprazamentos:

CUSTO APROX.
400 €
CUSTO APROX.

Recursos materiais (material funxible, bibliografía ...)
MATERIAL
•
•
•
•
•

CARTAFOLES
CADERNOS PARA NOTAS
MATERIAL DE ESCRITURA E DEBUXO
FOTOCOPIAS BLANCO E NEGRO E EN
COR
IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS E
DOCUMENTOS:
o CADROS INFORMATIVOS
o ESQUEMAS

CUSTO APROX.- 390 €

130 x 3 centros = 390 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o MAPAS
PAPEL CONTINUO BRANCO PARA
CLACOS.
PLÁSTICO PARA CALCOS
PAPEL CARBÓN PARA CALCOS
PLASTIFICACIÓN DE OBRAS
PINTURAS
MATERIAL PLÁSTICA
ENCUADERNADORES
DISCOS CD E DVD
TARXETAS DE MEMORIA
PENS
TINTA IMPRESORAS
CARTUCHOS TONER

BIBLIOGRAFÍA
REM ( REVISTA DE ESTUDOS
NÚMEROS 4, 8, 9, 10 e 11

CUSTO APROX.
MIÑORANOS)

“A ESTACIÓN DA ARTE RUPESTRE DO OUTEIRO
DOS LAMEIROS” DE XOSÉ LOIS VILAR E E.MÉNDEZ

60 €

10 €

“GUÍA DE PETROGLIFOS DE GALICIA” DE A.DE LA
PEÑA SANTOS E BUENAVENTURA APARICIO 20 €
CASADO.
“OS PETROGLIFOS E O SEU CONTEXTO: UN
EXEMPLO DA GALICIA MERIDIONAL” RAMÓN 20 €
FÁBREGAS VALCARCEL
PETROGLIFOS Y PAISAJE SOCIAL EN LA
PREHISTORIA RECIENTE DEL NOROE STE DE LA
24 €
PENINSULA IBERICA (EN PAPEL)
MANUEL SANTOS ESTEVEZ , CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 2008
“ARQUEOLOXÍA DE GALICIA. ITINERARIOS POLO 30 €
PASADO”- Xulio Carballo Arceo Nigraterra
ARTE RUPESTRE EN GALICIA- ED-CUMIO

22 €

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DE GALICIA- ED.
XERAIS

Total orzamento

976 €

186 €
10. Indicación

expresa de que para este grupo de traballo
non foi recibida ningunha outra achega económica e que
non se ten solicitada.

María José Lemos, como coordinadora do G.T “ A arte ruprestre e a súa
aplicación nas aulas” declara non ter recibido ningunha achega económica e
que non se ten solicitada.

Barrantes , 29 de outubro de 2013

María Lemos Cerqueira

Recomendados

Aprendendo a ser profe por
Aprendendo a ser profeAprendendo a ser profe
Aprendendo a ser profeSusana Losada
1.3K vistas41 diapositivas
Monferosolidario por
MonferosolidarioMonferosolidario
Monferosolidariosatelite1
243 vistas31 diapositivas
Monferosolidario por
MonferosolidarioMonferosolidario
MonferosolidarioYolanda Castro
857 vistas31 diapositivas
Inspira ti cs por
Inspira ti csInspira ti cs
Inspira ti csJavier García
122 vistas6 diapositivas
Traballando intelixencias entre a universidade e a escola por
Traballando intelixencias entre a universidade e a escolaTraballando intelixencias entre a universidade e a escola
Traballando intelixencias entre a universidade e a escolasatelite1
1K vistas1 diapositiva
Power point proxecto por
Power point proxectoPower point proxecto
Power point proxectoBIBLIOTECA UNION MUGARDESA
707 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global por
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía GlobalXornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Globalsatelite1
755 vistas1 diapositiva
Poster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do Libro por
Poster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do LibroPoster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do Libro
Poster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do LibroFende Testas
271 vistas1 diapositiva
Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole ... por
Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole                   ...Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole                   ...
Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole ...chusiadai
257 vistas20 diapositivas
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA por
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICAUNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICAEncarna Lago
131 vistas14 diapositivas
PDI PLANETA PLANTURNO por
PDI PLANETA PLANTURNOPDI PLANETA PLANTURNO
PDI PLANETA PLANTURNOCandeaninalibroteca
359 vistas6 diapositivas
PDI OÍDO COCIÑA por
PDI OÍDO COCIÑAPDI OÍDO COCIÑA
PDI OÍDO COCIÑACandeaninalibroteca
259 vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(13)

Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global por satelite1
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía GlobalXornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
Xornadas Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
satelite1755 vistas
Poster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do Libro por Fende Testas
Poster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do LibroPoster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do Libro
Poster A21EG para Eduambiengal 2009 Día da Terra e do Libro
Fende Testas271 vistas
Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole ... por chusiadai
Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole                   ...Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole                   ...
Proxecto lecer inclusivo ies anxel fole ...
chusiadai257 vistas
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA por Encarna Lago
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICAUNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA
UNiDADE DIDÁCTICA 2017 /2018 PAZO DE TOR REDE MUSEÍSTICA
Encarna Lago131 vistas
Paisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MAR por Encarna Lago
Paisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MARPaisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MAR
Paisaxes culturais da Rede Museística MAR DE LUGO NO MUSEO DO MAR
Encarna Lago594 vistas
Catálogo actividades colexios e ANPAS por Mau Marela
Catálogo actividades colexios e ANPASCatálogo actividades colexios e ANPAS
Catálogo actividades colexios e ANPAS
Mau Marela363 vistas
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1) por Encarna Lago
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)
Presentación rede museisitica Lugo museos sociais educación (1)
Encarna Lago618 vistas
Investigando cos alumnos por Agremon
Investigando cos alumnosInvestigando cos alumnos
Investigando cos alumnos
Agremon252 vistas
Anexo fotografico por Carmen165
Anexo fotograficoAnexo fotografico
Anexo fotografico
Carmen165658 vistas

Destacado

El Falso por
El FalsoEl Falso
El FalsoLuz Arrillaga
218 vistas10 diapositivas
Chamo guaman 4 to ´´d´´ por
Chamo guaman 4 to ´´d´´Chamo guaman 4 to ´´d´´
Chamo guaman 4 to ´´d´´jaffersonjaneta
143 vistas7 diapositivas
Academiico por
AcademiicoAcademiico
Academiicovalenypaom
154 vistas19 diapositivas
Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final ) por
Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final )Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final )
Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final )tribunamagisterial
228 vistas3 diapositivas
Infraestructura por
InfraestructuraInfraestructura
InfraestructuraCICMoficial
344 vistas12 diapositivas
Club Rodante_Teoria del apego en el desarrollo infantil por
Club Rodante_Teoria del apego en el desarrollo infantilClub Rodante_Teoria del apego en el desarrollo infantil
Club Rodante_Teoria del apego en el desarrollo infantilClub Rodante + Club Didáctico, Jardín Rodante y más!
1.1K vistas4 diapositivas

Destacado(20)

Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final ) por tribunamagisterial
Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final )Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final )
Respuesta a ministra feb 24-2012 ( versión final )
tribunamagisterial228 vistas
Infraestructura por CICMoficial
InfraestructuraInfraestructura
Infraestructura
CICMoficial344 vistas
Et1 gr producto 2_elena_rizo_carmona por zorritooHxC
Et1 gr producto 2_elena_rizo_carmonaEt1 gr producto 2_elena_rizo_carmona
Et1 gr producto 2_elena_rizo_carmona
zorritooHxC200 vistas
Mi colegio por siempre emprendimiento por cristiarcilacsj
Mi colegio por siempre emprendimientoMi colegio por siempre emprendimiento
Mi colegio por siempre emprendimiento
cristiarcilacsj229 vistas
Armonia de colores actividad 1 por elenadiaz11
Armonia de colores actividad 1Armonia de colores actividad 1
Armonia de colores actividad 1
elenadiaz11273 vistas
Ingeniería Geotécnica: Visión actual y futura, 26 Congreso Nacional de Ingeni... por CICMoficial
Ingeniería Geotécnica: Visión actual y futura, 26 Congreso Nacional de Ingeni...Ingeniería Geotécnica: Visión actual y futura, 26 Congreso Nacional de Ingeni...
Ingeniería Geotécnica: Visión actual y futura, 26 Congreso Nacional de Ingeni...
CICMoficial251 vistas
Melisa rueda blandón virus por MelisaRueda
Melisa rueda blandón virusMelisa rueda blandón virus
Melisa rueda blandón virus
MelisaRueda251 vistas
Presentación iso 14001 por diplomados2
Presentación iso 14001Presentación iso 14001
Presentación iso 14001
diplomados2456 vistas
Turismo, 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil por CICMoficial
Turismo, 26 Congreso Nacional de Ingeniería CivilTurismo, 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil
Turismo, 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil
CICMoficial567 vistas

Similar a Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas

Presentacion arce (amanual def) por
Presentacion arce (amanual def)Presentacion arce (amanual def)
Presentacion arce (amanual def)Loudes Otero
148 vistas38 diapositivas
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro por
Presentacion de la Agrupación ARCE al ClaustroPresentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Presentacion de la Agrupación ARCE al ClaustroLoudes Otero
219 vistas38 diapositivas
Unha montana de cine por
Unha montana de cineUnha montana de cine
Unha montana de cineCPI Uxío Novoneira, Pedrafita do Cebreiro
864 vistas9 diapositivas
Monferosolidario Ponencia por
Monferosolidario PonenciaMonferosolidario Ponencia
Monferosolidario Ponenciasatelite1
344 vistas12 diapositivas
I xornadas convivencia universidade por
I xornadas convivencia universidadeI xornadas convivencia universidade
I xornadas convivencia universidadesatelite1
1.3K vistas2 diapositivas
Dando moito que falar por
Dando moito que falarDando moito que falar
Dando moito que falarsatelite1
516 vistas100 diapositivas

Similar a Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas (20)

Presentacion arce (amanual def) por Loudes Otero
Presentacion arce (amanual def)Presentacion arce (amanual def)
Presentacion arce (amanual def)
Loudes Otero148 vistas
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro por Loudes Otero
Presentacion de la Agrupación ARCE al ClaustroPresentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro
Loudes Otero219 vistas
Monferosolidario Ponencia por satelite1
Monferosolidario PonenciaMonferosolidario Ponencia
Monferosolidario Ponencia
satelite1344 vistas
I xornadas convivencia universidade por satelite1
I xornadas convivencia universidadeI xornadas convivencia universidade
I xornadas convivencia universidade
satelite11.3K vistas
Dando moito que falar por satelite1
Dando moito que falarDando moito que falar
Dando moito que falar
satelite1516 vistas
POLOS CREATIVOS.pdf por CEIPN1TUI
POLOS CREATIVOS.pdfPOLOS CREATIVOS.pdf
POLOS CREATIVOS.pdf
CEIPN1TUI481 vistas
Presentacion do proxecto ed por satelite1
Presentacion do proxecto edPresentacion do proxecto ed
Presentacion do proxecto ed
satelite1760 vistas
O traballo por proxectos en infantil, primaria e secundaria por María Valbuena
O traballo por proxectos en infantil, primaria e secundariaO traballo por proxectos en infantil, primaria e secundaria
O traballo por proxectos en infantil, primaria e secundaria
María Valbuena783 vistas
Liñas biblioteca escolar para o curso 2011 por ludeiro
Liñas biblioteca escolar para o curso 2011Liñas biblioteca escolar para o curso 2011
Liñas biblioteca escolar para o curso 2011
ludeiro245 vistas
Antonio gonzález plan proxecta por satelite1
Antonio gonzález plan proxectaAntonio gonzález plan proxecta
Antonio gonzález plan proxecta
satelite1236 vistas
PXA 2021/ 22 por CEIPN1TUI
PXA 2021/ 22PXA 2021/ 22
PXA 2021/ 22
CEIPN1TUI511 vistas
Albares 2017. Revista Escolar por Yolanda Castro
Albares 2017. Revista EscolarAlbares 2017. Revista Escolar
Albares 2017. Revista Escolar
Yolanda Castro959 vistas
Proxecto biblioteca CEIP Escultor Acuña por conchirial
Proxecto biblioteca CEIP Escultor AcuñaProxecto biblioteca CEIP Escultor Acuña
Proxecto biblioteca CEIP Escultor Acuña
conchirial422 vistas
As tics en barrionovo por mariapousa
As tics en barrionovoAs tics en barrionovo
As tics en barrionovo
mariapousa193 vistas
As tics en barrionovo por mariapousa
As tics en barrionovoAs tics en barrionovo
As tics en barrionovo
mariapousa276 vistas
PROXECTO FERREIROS para blog-2.pdf por papoularosa
PROXECTO FERREIROS para blog-2.pdfPROXECTO FERREIROS para blog-2.pdf
PROXECTO FERREIROS para blog-2.pdf
papoularosa7 vistas
Proxecto lavadores 2014 15 por maruxinha64
Proxecto lavadores 2014 15Proxecto lavadores 2014 15
Proxecto lavadores 2014 15
maruxinha64165 vistas

Más de Maria Lemos Cerqueira

FOLIO LUCES CINE.pdf por
FOLIO LUCES CINE.pdfFOLIO LUCES CINE.pdf
FOLIO LUCES CINE.pdfMaria Lemos Cerqueira
3 vistas1 diapositiva
FOLIO CÁMARA.pdf por
FOLIO CÁMARA.pdfFOLIO CÁMARA.pdf
FOLIO CÁMARA.pdfMaria Lemos Cerqueira
3 vistas1 diapositiva
CUQUI PIÑEIRO por
CUQUI PIÑEIROCUQUI PIÑEIRO
CUQUI PIÑEIROMaria Lemos Cerqueira
629 vistas28 diapositivas
MIGUEL SANTAMARÍA por
MIGUEL SANTAMARÍAMIGUEL SANTAMARÍA
MIGUEL SANTAMARÍAMaria Lemos Cerqueira
594 vistas70 diapositivas
Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula por
Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula
Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula Maria Lemos Cerqueira
2.3K vistas82 diapositivas
Petroglifos por
PetroglifosPetroglifos
PetroglifosMaria Lemos Cerqueira
2.8K vistas147 diapositivas

Más de Maria Lemos Cerqueira(20)

Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula por Maria Lemos Cerqueira
Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula
Elisa Pereira - A arte rupestre e a súa aplicación na aula
Maria Lemos Cerqueira2.3K vistas

Proxecto a arte rupestre e a súa aplicación nas aulas

 • 1. Grupo de traballo Título do proxecto: A ARTE RUPESTRE E A SÚA APLICACIÓN NAS AULAS Centros: CEIP BARRANTES, CEIP DA CRUZ, CEIP HUMBERTO JUANES 1. Título do proxecto
 • 2. A ARTE RUPESTRE E A SÚA APLICACIÓN NAS AULAS 2. Xustificación Somos un grupo de mestres de distintos centros da comarca do Val Miñor e do Baixo Miño de distintos niveis e especialidades que abarcan dende infantil a primaria. Ainda que no proxecto figuramos 3 mestres dos centros de CEIP HUMBERTO JUANES, CEIP DA CRUZ e CEIP BARRANTES, vai participar tamén o Centro Juan María, que por pertenecer a persoa que o representa á Consellería de Traballo non vai figurar. O interese xurde xa a finais do curso pasado coa proposta de constituirnos como grupo para impulsar esta temática. Temos en conta que somos mestres que xa participamos cada un en distintos proxectos, tanto nos nosos respectivos centros, como distintos proxectos cooperativos con outros centros da provincia, proxectos que nalgúns casos seguen en vixencia anualmente. Decidimos que este era un momento oportuno xa que, a investigación feita polos historiadores, IEM, dous centros participantes, e a experiencia dos outros constitúen un fío conductor na transmisión e posta en valor do noso patrimonio en toda a comunidade educativa e ofrecen a posibilidade de facelo medrar dende as aulas. A súa vez, en cada centro participan mestres de todas as especialidades para poner en fucionamento o proxecto, e que xa están contemplados nas PXA dos mesmos, dando cabida aos proxectos principais de cada centro co que a través deste grupo de traballo, convertimonos en formadores respectivos do ámbito educativo de cada un, destacando o carácter colaborativo, cooperativo, e interdisciplinar que supón a súa posta en práctica, no grupo, co profesorado, a nivel de alumnado, familias, contorno, comunidade educativa en xeral. Nestes centros escolarízanse alumnos que proceden das súas áreas de influencia, tanto en Tomiño, como Nigrán,. As comarcas do Val Miñor e Baixo Miño concentran unas das maiores manifestacións da arte rupestre en Galicia. Dentro de este contexto, cremos convinte explorar as posibilidades de investigación e actuación sobre o
 • 3. entorno e como facelo visible a comunidade educativa, interactuando co medio para coñecelo, respectalo, valoralo e promover a súa divulgación. Partimos de que o que non se coñece non se valora, e sentimos a necesidade de que o profesorado sexa unha canle de contacto con toda a comunidade educativa, promovendo a súa implicación. Consideramos que este proxecto vai constituir a orixe dun proxecto futuro máis amplo denominado “Terraescola” e que sentará os pilares básicos para desenvolvelo. Cada centro implicado neste grupo de traballo, difundirá e canalizará o proxecto a través das distintas prácticas e metodoloxías pedagóxicas no seu ámbito educativo. A nivel organizativo, cada un adecuará a investigación, e propostas do grupo de traballo a metodoloxía e funcionamento dos centros participantes, adecuándose ao P.E, tendo en conta a realidade sociocultural de cada un. Tendo en conta todo isto, necesitaremos como grupo de traballo: • Formarnos en contidos específicos sobre a arte rupestre, prehistoria,… • Capacitarnos nesta formación para dar resposta á realidade educativa de cada centro. 3.-Obxectivos de formación e de repercusion na práctica docente 1. Adquirir por parte do profesorado formación ciéntifica e práctica na arte rupestre 2. Elaboración e dotación de materiais e recursos didácticos aos centros, a nivel físico e dixital de xeito interdisciplinar. 3. Crear un blogue “ Terraescola” que recolla toda a posta en práctica e que sirva de canle futura para as aportacións doutros centros, convertíndose nun eixe divulgativo e canalizador de experiencias. 4. Promover a participación do profesorado, alumnado, as familias e a comunidade educativa en xeral, tendo en conta ao ACNEAE . 5. Promover a evolución da arte rupestre en novas posibilidades de interpretación, documental, artística, multimedia… a través dos proxectos de centro ( Cooperarte “ A arte local”, Reporteros en rede, O monte , A historia)
 • 4. 4. Programa de contidos temporalización e actividades coa súa . CONTIDOS • A arte rupestre dentro do contexto histórico. • Petroglifos do Val Miñor e Baixo Miño. • Recursos dixitais e emprego de ferramentas tics para elaboración documental e actividades. • O blogue “ Terraescola” • Vocabulario específico da temática. • Ud didácticas e proxectos de aplicación nas aulas para E.Infantil, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo. • Os usos da arte rupestre • Espazo físico: o monte • Valores: cooperación, respecto • Principios: Conservación, divulgación • Talleres: “Arte rupestre . Un salto no tempo “ • Saídas didácticas • Materiais para aplicación nas aulas ACTIVIDADES PROPOSTAS Este proxecto se desenvolverá a través de distintos tipos de actividades: • De formación • De elaboración • Ensino – aprendizaxe, • Actividades de consolidación. • Actividades complementarias. • Actividades de Avaliación Atendendo ao agrupamento :
 • 5. • Traballo individual ( realización de traballos, materiais, etc), • Pequeno grupo ( formación, relatorios, talleres, elaboración materiais,…) • Gran grupo ( saídas, actividades nos centros, ...) En canto aos criterios das actividades, serán significativas, que teñan interese para nós e para a comunidade educativa do centro no que se aplique. Que potencien as relacións de colaboración e cooperación tanto no grupo como nos centros. Que promovan a participación de tódolos membros da comunidade educativa ( familias, ANPAS, organismos públicos, etc ACTIVIDADES ACTIVIDADES INICIAIS Presentación, reflexións iniciais e posta en marcha . Reparto de tarefas. Recompilación Búsqueda de información e documentación. Recursos Tics para aplicación ao proxecto. Contextos da arte rupestre DE FORMACIÓN Relatorios: • Xosé Lois Vilar • Manolo Ledo • Fernado Costas Goberna • Eduardo Méndez • José Valtierra Consulta de libros, páxinas de arte rupestre,.. Recursos Tic ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Traballo de campo ( localización petroglifos, calcos, situación gps. Elaborar recursos Tics soporte informative. Creación do blog “ Terraescola” Elaboración Ud. Didácticas, proxectos, para ciclos de infantil e primaria. Aplicación das mesmas nas aulas.
 • 6. Talleres, charlas, actividades de participación coas familias. Elaboración de material específico para traballo nas aulas. Elaboración de materiais para o grupo de formación. Organización de saídas e actividades complementarias ACTIVIDADES DE ENSINO – APRENDIZAXE Actividades realizadas nos centros ( as ideas previas centranse na proliferación da arte, do encuadre histórico, do espazo físico, e da divulgación a través de distintos medios ( you tube, redeiras, blog Terraescola, comunicación a distintos centros, prensa, … ) Elaboración de materiais co emprego de ferramentas TICs. Conmemoracións ( Entroido, Actividades complementarias ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O recurso do blog permitirá consolidar o aprendido, coñecer o grado de aprendizaxe participación tanto do profesorado como alumnado e familias. e a ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Saídas didácticas ( Visita dos petroglifos ) Charlas informativas Composición musical Talleres cociña Museo Virtual Museo de Arte Teatro, Contacontos, …) ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN De reflexión personal e grupal dos membros do G.T Das producións realizadas, do traballo desenvolvido, do interese, da motivación ,da aplicación metodolóxica, dos obxectivos propostos e acadados, dos contidos, dos medios e recursos, da organización especial, temporal, da atención a ACNEAE, da consecución das competencias básicas. 5. Metodoloxía que se pretende seguir e procedementos de traballo previstos A metodoloxía de traballo prevista será fundamentalmente activa, centrada no descubremento, na investigación, no constructivismo, contribuir a que a nosa formación e a do profesorado convirta ao alumnado no protagonista das súas
 • 7. propias aprendizaxes. Teremos en conta os principios de individualización e socialización, así como o de autonomía e creatividade. A cooperación e colaboración van costituir pilares básicos dentro da metodoloxía, aportando un enfoque ambiental que proporcione aprendizaxes significativas. Teremos en conta unha serie de valores dos que destacamos como principal o respecto en tódolos ámbitos, integrada dentro da Educación en Valores e da que destacamos os seguintes para aplicación do proxecto: o medio ambiente e o desenvolvemento sostible; o lecer; a interculturalidade; cidadanía e cultura da paz; a convivencia Na metodoloxía empregada terá un papel relevante a cooperación e coordinación coas familias facéndoas partícipes activos do proxecto e favorecendo un clima de participación. Con este proxecto pretendemos tamen contribuir a adquisición das competencias básicas para adaptar o proceso de ensino á sociedade actual, e transformar a aprendizaxe na capacidade de resolver distintas situacións que se plantesen ( saber facer, ser, estar, observar, investigar, reflexionar, adquirir habilidades e destrezas, adquirir pautas de comportamento social, saber aplicar, saber que mira ao futuro, que xenera coñecemento a partir do coñecemento,… Teremos en conta tamén a diversidade, coas características propias de cada centro e dentro deste con respecto ao alumnado, xa que esta se manifesta en distintos ámbitos dos que se destacan respeto do alumnado os distintos ritmos e capacidades de aprendizaxe, as dificultades características que poidan presentar, … 6. Organización de recursos humanos e materiais Recursos humanos- Somos un grupo de mestres que xa levamos tempo traballando en distintos proxectos e mesmo a nivel colaborativo con outros centros da comarca e provincial. A coordinadora ten competencia profesional para coordinar o proxecto e mobilizar a comunidade educativa, e respecto aos participantes trátase de profesorado moi competente e con un amplo grado de motivación cara ao proxecto. Imos contar pois coas nosas aportacións que incorporemos ao desenvolvemento do mesmo, cos recursos humanos, a través das persoas relatoras, dos obradoiros e visitas que enriquezcan a nosa formación, coa do profesorado de
 • 8. cada centro que participara no desenvolvemento do mesmo, e finalmente coa participación do alumnado, familias, organismos oficiais, e comunidade educativa en xeral. Recursos espaciais e materiais- A sede do grupo de traballo sera o CEIP de Barrantes en Tomiño, pero as reunions grupais se desenvolverán no local do IEM( Instituto de Estudos Mioranos) en Gondomar por considerar este un punto neurálxico cara a súa aportación documental ao proxecto e pola localización centralizada que supón para todos os centros. Os espazos de aplicación do proxecto serán ademáis, os da localización xeográfica do ámbito de estudo, os centros no que se aplique o mesmo e dentro deste as aulas e os distintos espazos no que metodoloxicamente aconsellen o seu impulso e desenvolvemento. Referente ao material precisaremos do material funxible necesario para poñer en marcha o proxecto, así como distinto material bibliográfico, documental. A partires de aquí irase creando o material por parte do grupo de traballo, alumnado, profesorado... 7. Establecemento de criterios e indicadores de procesos para a avaliación dos diferentes aspectos do proxecto e da súa repercusion na práctica educativa. Por que avaliar? A avaliación e a reflexión persoal vainos permitir reflexionar tanto sobre as dinámicas, actuacións, sentimento e grado de motivación do grupo, flexibilidade do proxecto e establecer medidas co fin de acadar os obxectivos do proxecto. Que imos avaliar? ITEMS • A análise e valoración das producións do grupo e da docencia recibida. • A metodoloxía empregada tanto polo grupo de traballo, persoas relatoras, e a metodoloxía nos centros. • A organización dos recursos materiais, temporais, e humanos. • As aportacións e reflexións dos membros do grupo.
 • 9. • A incidencia que ten o proxecto en cada un dos centros ( no profesorado, alumnado, familias, comunidade educativa ). • O grado de satisfación do grupo e traballo desenvolvido. • Pautas de mellora e posible continuidade futura do proxecto. Como imos facer a avaliación? A través de: • As nosas producións ( se son adecuadas, se suscitan interese, a súa aplicabilidade,...) • A experimentación nas aulas e nos contextos físicos e sociais. • As actas das sesións. • A reflexión conxunta sobre o traballo a desenvolver e desenvolvido. • A través das avaliacións dos proxectos en cada centro. Cando imos avaliar? 1) Avaliación inicial- de onde partimos, necesidades, grado de motivación, propostas de actuación,... 2) Avaliación contínua- como se vai desenvolvendo o proxecto de grupo, atendendo aos indicadores establecidos anteriormente. 3) Avaliación final- Ao remate antes do 20 de maio. Aquí valoraremos a posible continuidade do proxecto e o seu proceso metodolóxico, didáctico e pedagóxico.
 • 10. 8. Temporalización: calendario e horario prevista para a realización do proxecto HORAS TOTAIS DO MES MES DECEMBRO MÉRCORES 27 VENRES 29 2 horas NOVEMBRO VENRES 22 2 horas 2 horas XOVES 5 XOVES 12 2 horas XANEIRO XOVES 23 Do 20 ao 8/1 Vac. Nadal ) 2 horas XOVES 16 6 HORAS 4 HORAS MÉRCORES 29 2 horas FEBREIRO 2 horas 2 horas XOVES 6 XOVES 13 XOVES 20 XOVES 27 2 horas 2 horas MARZO 2 horas 2 horas XOVES 13 XOVES 20 XOVES 27 2 horas ABRIL 2 horas XOVES 10 XOVES 24 2 horas 2 horas 6 HORAS ( Do 14 ao 21 Semana Santa) XOVES 15 2 horas MAIO 2 horas XOVES 8 8 HORAS (Do 3 ao 5 entroido) 2 horas XOVES 3 6 HORAS 2 horas HORAS TOTAIS 6 HORAS 4 HORAS 4O HORAS DESGLOSE TEMPORALIZACIÓN NOVEMBRO: • 22/11- AVALIACIÓN INICIAL, presentación, reflexións iniciais, posta en marcha. reparto tarefas. • 27/11- RELATORIO • 29/11- Recompilación, búsqueda de información e documentación. contextos da arte rupestre ( zonas de actuación, que trabajar del arte rupestre: petroglifos, mámoas). Reparto de bibliografía ao G.traballo para búsqueda de información. DECEMBRO: • 5/ 12- RELATORIO • 12/12- RELATORIO XANEIRO: • 16/1- Traballo de campo. Recursos tics para aplicación ao proxecto. Elaboración de materiais e creación de blog Terraescola. Posta en común da bibliografía. • 23/1-RELATORIO • 29/1- Aplicación nos centros. Conmemoracións. Organización de saídas e actividades complementarias. FEBREIRO: • 6/2- Confección de materiais e actividades. Traballo de unidades didácticas. • 13/2- Proposta de talleres para aplicación nos centros. Relación cos proxectos de centro. • 20/2- AVALIACIÓN CONTINUA: Como vai o proxecto nos centros, Obxectivos,
 • 11. • metodoloxía, medios, recursos,... 27/2- Subir ao blogue as distintas aportacións dos centros. MARZO: • 13/2- Divulgación ( medios – you tube, redeiras, blog Terraescola, comunicación a centros, prensa,...) • 20/2- Traballo de unidades didácticas e recursos Tics para aplicación nas aulas. • 27/2- Confección de materiais e actividades para o grupo de traballo. ABRIL: • 3/4- Elaboración de materiais, e posta en común das distintas actividades nos centros e desenvolvemento do proxecto de traballo. Proposta de esquema para posible publicación do traballo realizado. • 10/4- Recollida de traballo en centros e subida ao blogue Terraescola. Análise das producións e divulgación en rede. • 24/4- Confección do material para publicación a través de revista, libro, soporte dixital,... MAIO: • 8/5- AVALIACIÓN FINAL • 15/5- Presentación de memoria e proposta de continuidade. 9. Necesidades orzamentarias de acordo co establecido nas bases da convocatoria) Recursos humanos DOCENCIA Nº de horas: 8 horas AXUDAS A CUSTOS Desprazamentos: CUSTO APROX. 400 € CUSTO APROX. Recursos materiais (material funxible, bibliografía ...) MATERIAL • • • • • CARTAFOLES CADERNOS PARA NOTAS MATERIAL DE ESCRITURA E DEBUXO FOTOCOPIAS BLANCO E NEGRO E EN COR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS E DOCUMENTOS: o CADROS INFORMATIVOS o ESQUEMAS CUSTO APROX.- 390 € 130 x 3 centros = 390 €
 • 12. • • • • • • • • • • • • o MAPAS PAPEL CONTINUO BRANCO PARA CLACOS. PLÁSTICO PARA CALCOS PAPEL CARBÓN PARA CALCOS PLASTIFICACIÓN DE OBRAS PINTURAS MATERIAL PLÁSTICA ENCUADERNADORES DISCOS CD E DVD TARXETAS DE MEMORIA PENS TINTA IMPRESORAS CARTUCHOS TONER BIBLIOGRAFÍA REM ( REVISTA DE ESTUDOS NÚMEROS 4, 8, 9, 10 e 11 CUSTO APROX. MIÑORANOS) “A ESTACIÓN DA ARTE RUPESTRE DO OUTEIRO DOS LAMEIROS” DE XOSÉ LOIS VILAR E E.MÉNDEZ 60 € 10 € “GUÍA DE PETROGLIFOS DE GALICIA” DE A.DE LA PEÑA SANTOS E BUENAVENTURA APARICIO 20 € CASADO. “OS PETROGLIFOS E O SEU CONTEXTO: UN EXEMPLO DA GALICIA MERIDIONAL” RAMÓN 20 € FÁBREGAS VALCARCEL PETROGLIFOS Y PAISAJE SOCIAL EN LA PREHISTORIA RECIENTE DEL NOROE STE DE LA 24 € PENINSULA IBERICA (EN PAPEL) MANUEL SANTOS ESTEVEZ , CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 2008 “ARQUEOLOXÍA DE GALICIA. ITINERARIOS POLO 30 € PASADO”- Xulio Carballo Arceo Nigraterra ARTE RUPESTRE EN GALICIA- ED-CUMIO 22 € XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DE GALICIA- ED. XERAIS Total orzamento 976 € 186 €
 • 13. 10. Indicación expresa de que para este grupo de traballo non foi recibida ningunha outra achega económica e que non se ten solicitada. María José Lemos, como coordinadora do G.T “ A arte ruprestre e a súa aplicación nas aulas” declara non ter recibido ningunha achega económica e que non se ten solicitada. Barrantes , 29 de outubro de 2013 María Lemos Cerqueira