Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán THPT Quốc gia 2018

Maloda
MalodaCEO Assistant chez Maloda en Maloda

Maloda sưu tầm và tổng hợp "Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán THPT Quốc gia 2018" - giúp học sinh làm quen với các cách giải quyết bài trắc nghiệm toán THPT. Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/0BxuUHVv-OD-pVnFkOThvUnFVV2c Maloda.vn - Kho sách quý, thi hết bí Hotline: 0972.853.304 hoặc 0932.393.126 Địa chỉ: Số 1 ngõ 7 phố Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội

TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH
1 Công thức lượng giác
1.1 Hệ thức cơ bản
• sin2
x + cos2
x = 1 •1 + tan2
x =
1
cos2 x
•1 + cot2
x =
1
sin2
x
• tan x =
sin x
cos x
• cot x =
cos x
sin x
• tan x. cot x = 1
1.2 Công thức cộng
• sin(a ± b) = sin a cos b ± sin b cos a • tan(a ± b) =
tan a ± tan b
1 tan a tan b
• cos(a ± b) = cos a cos b sin a sin b
1.3 Công thức nhân đôi
• sin 2x = 2 sin x cos x • tan 2x =
2 tan x
1 − tan2
x
• cos 2x = cos2
x − sin2
x = 2 cos2
x − 1 = 1 − 2 sin2
x
1.4 Công thức nhân ba
• cos 3x = 4 cos3
x − 3 cos x • sin 3x = 3 sin x − 4 sin3
x
1.5 Công thức hạ bậc
• cos2
x =
1 + cos 2x
2
• sin2
x =
1 − cos 2x
2
1
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
Công thức giải nhanh trắc nghiệm toán
THPT QUÔC GIA 2018
1.6 Công thức tính theo t = tan x
2
• sin x =
2t
1 + t2
• cos x =
1 − t2
1 + t2
• tan x =
2t
1 − t2
1.7 Công thức tổng thành tích
• sin a + sin b = 2 sin
a + b
2
cos
a − b
2
• sin a − sin b = 2 cos
a + b
2
sin
a − b
2
• cos a + cos b = 2 cos
a + b
2
cos
a − b
2
• cos a − cos b = −2 sin
a + b
2
sin
a − b
2
1.8 Công thức tích thành tổng
• cos a cos b =
1
2
[cos(a − b) + cos(a + b)] • sin a sin b =
1
2
[cos(a − b) − cos(a + b)]
• sin a cos b =
1
2
[sin(a − b) + sin(a + b)]
1.9 Một số công thức khác
• sin x + cos x =
√
2 cos x −
π
4
• sin x − cos x =
√
2 sin x −
π
4
•(sin x ± cos x)2
= 1 ± sin 2x • sin4
x + cos4
x = 1 −
sin2
2x
2
• sin6
x + cos6
x = 1 −
3 sin2
2x
4
2 Các lý thuyết về đạo hàm
2.1 Định nghĩa và các tính chất
1. Định nghĩa. Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a, b), x0 ∈ (a, b), x0+
∆x ∈ (a, b), nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn)
lim
∆x→0
f(x0 + ∆x) − f(x0)
∆x
được gọi là đạo hàm của f(x) tại x0, kí hiệu là f (x0) hay y (x0), khi đó
f (x0) = lim
∆x→0
f(x0 + ∆x) − f(x0)
∆x
= lim
x→x0
f(x) − f(x0)
x − x0
2. Các qui tắc tính đạo hàm.
(a) [f(x) ± g(x)] = f (x) ± g (x).
2
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
(b) [f(x).g(x)] = f (x)g(x) + f(x)g (x).
(c) [kf(x] = kf (x) với k ∈ R.
(d)
f(x)
g(x)
=
f (x)g(x) − f(x)g (x)
[g(x)]2
với g(x) = 0.
(e) yx = yu.ux với y = y(u), u = u(x).
2.2 Bảng các đạo hàm cơ bản
Đạo hàm của hàm sơ cấp Đạo hàm của hàm hợp u = u(x)
• (c) = 0 với c ∈ R
• (xα
) = α.xα−1
• (uα
) = α.uα−1
u
•
1
x
= −
1
x2
•
1
u
= −
u
u2
• (
√
x) =
1
2
√
x
• (
√
u) =
u
2
√
u
• (ex
) = ex
• (eu
) = eu
.u
• (ax
) = ax
ln a • (au
) = au
. ln a.u
• (sin x) = cos x • (sin u) = u . cos u
• (cos x) = − sin x • (cos u) = −u . sin u
• (tan x) =
1
cos2 x
• (tan u) =
u
cos2 u
• (cot x) = −
1
sin2
x
• (cot u) = −u .
1
sin2
u
2.3 Vi phân
Cho hàm số y = f(x) xác định trên (a, b) và có đạo hàm tại x ∈ (a, b). Giả sử ∆x là
số gia của x sao cho x + ∆x ∈ (a, b). Tích f (x)∆x được gọi là vi phân của hàm số
3
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
f(x) tại x, ứng với số gia ∆x, ký hiệu là df(x) hay dy. Như vậy dy = df(x) = f (x)dx.
3 Lý thuyết khảo sát hàm số
3.1 Tính đồng biến - nghịch biến của hàm số
Giả sử hàm f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b), khi đó:
1. f (x) > 0, ∀x ∈ (a, b) thì f(x) đồng biến trên khoảng (a, b).
2. f (x) < 0, ∀x ∈ (a, b) thì f(x) nghịch biến trên khoảng (a, b).
3. f(x) đồng biến trên khoảng (a, b) thì f (x) 0, ∀x ∈ (a, b).
4. f(x) nghịch biến trên khoảng (a, b) thì f (x) 0, ∀x ∈ (a, b).
3.2 Cực trị của hàm số
Giả sử hàm f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) và x0 ∈ (a; b)
1. Nếu
f (x) > 0, ∀x ∈ (x0 − h; x0)
f (x) < 0, ∀x ∈ (x0; x0 + h)
thì x0 là điểm cực đại của f(x).
2. Nếu
f (x) < 0, ∀x ∈ (x0 − h; x0)
f (x) > 0, ∀x ∈ (x0; x0 + h)
thì x0 là điểm cực tiểu của f(x).
3. Nếu
f (x0) = 0
f (x0) > 0
thì x0 là điểm cực đại của f(x).
4. Nếu
f (x0) = 0
f (x0) < 0
thì x0 là điểm cực tiểu của f(x).
3.3 Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số
1. Xét trên một đoạn:
(a) Tìm xi ∈ [a, b], i = 1, 2, . . . , n là các điểm tại đó có đạo hàm bằng 0 hoặc
không xác định.
(b) Tính f(a), f(b), f(xi), với i = 1, 2, . . . , n.
(c) So sánh để suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
2. Xét trên một khoảng : Dùng bảng biến thiên để khảo sát hàm số.
4
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
3.4 Đường tiệm cận
Kí hiệu (C) là đồ thị của hàm số y = f(x).
1. Đường tiệm cận đứng.
Nếu một trong các điều kiện sau xảy ra









lim
x→x+
0
f(x) = +∞
lim
x→x+
0
f(x) = −∞
lim
x→x−
0
f(x) = +∞
lim
x→x−
0
f(x) = −∞
thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của (C).
2. Đường tiệm cận ngang.
Nếu lim
x→+∞
f(x) = y0 hoặc lim
x→−∞
f(x) = y0 thì đường thẳng y = y0 là tiệm
cận ngang của (C).
3.5 Các bước khảo sát hàm số y = f(x)
1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Sự biến thiên
(a) Chiều biến thiên
i. Tính y .
ii. Tìm các nghiệm của phương trình y = 0 và các điểm tại đó y không
xác định.
iii. Xét dấu y và suy ra chiều biến thiên của hàm số.
(b) Tìm các điểm cực trị (nếu có).
(c) Tìm các giới hạn vô cực, các giới hạn tại +∞, −∞ và tại các điểm mà
hàm số không xác định. Suy ra các đường tiệm cận đứng và ngang (nếu
có).
(d) Lập bảng biến thiên
3. Vẽ đồ thị: Tính thêm tọa độ một số điểm đặc biệt, lập bảng giá trị và dựa vào
bảng biến thiên để vẽ đồ thị.
5
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
3.6 Tương giao của hai đồ thị
1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị.
Giả sử (C1) là đồ thị của hàm số y = f(x) và (C2) là đồ thị của hàm số y = g(x).
Khi đó số nghiệm của phương trình f(x) = g(x) tương ứng với số giao điểm
của (C1) và (C2).
2. Tiếp tuyến với đồ thị của hàm số.
(a) Dạng 1.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x):
i. Tại một điểm (x0; y0) trên đồ thị.
ii. Tại điểm có hoành độ x0 trên đồ thị.
iii. Tại điểm có tung độ y0 trên đồ thị.
iv. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung.
v. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành.
Phương pháp giải: Tìm đủ các giá trị x0; y0 = f(x0) và f (x0). Khi đó,
phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại (x0; y0) là
y − y0 = f (x0)(x − x0)
(b) Dạng 2.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến
song song hoặc vuông góc với đường thẳng y = ax + b. Phương pháp giải
như sau
i. Tính y = f (x).
ii. Nếu tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax + b thì hệ số góc
của tiếp tuyến bằng a, tức là giải phương trình f (x) = a để tìm x0.
Nếu tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = ax + b thì hệ số góc
của tiếp tuyến bằng −
1
a
, tức là giải phương trình f (x) = −
1
a
để tìm
x0.
iii. Tính y0 = f(x0).
iv. Thay vào phương trình tiếp tuyến y − y0 = f (x0)(x − x0).
(c) Dạng 3.
Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước đến đồ thị hàm
số y = f(x). Phương pháp sử dụng điều kiện tiếp xúc: Đồ thị hàm số
y = f(x) và đường thẳng y = g(x) tiếp xúc tại điểm có hoành độ x0 khi
x0 là nghiệm của hệ
f(x) = g(x)
f (x) = g (x)
6
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
4 Các lý thuyết về nguyên hàm
4.1 Nguyên hàm và các tính chất
1. Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng K ⊆ R. Hàm số F(x) gọi là nguyên
hàm của hàm f(x) trên khoảng K nếu
F (x) = f(x), ∀x ∈ K.
2. Mọi hàm số liên tục trên khoảng K ⊆ R đều có nguyên hàm trên đoạn đó.
3. Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K ⊆ R thì với mỗi
hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x) trên
K. Ngược lại, nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi
nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C với C là một hằng số. Kí
hiệu họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) là f(x)dx, đọc là tích phân
bất định của f(x). Khi đó f(x)dx = F(x) + C với C ∈ R.
4. Các tính chất cơ bản
(a) f (x)dx = f(x) + C với C là hằng số thực.
(b) kf(x)dx = k f(x)dx với k là hằng số thực.
(c) [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx.
4.2 Phương pháp tính nguyên hàm
1. Phương pháp đổi biến số. Nếu f(u)du = F(u) + C và u = u(x) là hàm
số có đạo hàm liên tục thì f(u(x))u (x)du = F(u(x)) + C.
2. Phương pháp tích phân từng phần. Nếu hai hàm số u = u(x) và v = v(x)
có đạo hàm liên tục trên K thì u(x)v (x)du = u(x)v(x) − u (x)v(x)du.
4.3 Bảng các nguyên hàm cơ bản
Nguyên hàm của hàm sơ cấp Nguyên hàm của hàm hợp u = u(x)
• 0dx = C • 0du = C
• dx = x + C • du = u + C
7
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
• xα
dx =
xα+1
α + 1
+ C • uα
du =
uα+1
α + 1
+ C
•
1
x
dx = ln |x| + C •
1
u
du = ln |u| + C
• ex
dx = ex
+ C • eu
du = eu
+ C
• ax
dx =
ax
ln a
+ C • au
du =
au
ln a
+ C
• cos xdx = sin x + C • cos udx = sin u + C
• sin xdx = − cos x + C • sin udu = − cos u + C
•
1
cos2 x
dx = tan x + C •
1
cos2 u
du = tan u + C
•
1
sin2
x
dx = − cot x + C •
1
sin2
u
du = − cot u + C
5 Các lý thuyết về tích phân
5.1 Tích phân và các tính chất
1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a, b]. Giả sử F(x) là một
nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a, b]. Hiệu số F(b) − F(a) được gọi là tích
phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên [a, b]) của hàm số f(x). Ký hiệu
là
b
a
f(x)dx. Khi đó
b
a
f(x)dx = F(x)
b
a
= F(b) − F(a)
Trường hợp a = b ta định nghĩa
a
a
f(x)dx = 0. Trường hợp a > b ta định
nghĩa
b
a
f(x)dx = −
a
b
f(x)dx.
8
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
2. Các tính chất của tích phân.
(a)
b
a
kf(x)dx = k
b
a
f(x)dx với k là hằng số.
(b)
b
a
[f(x) ± g(x)]dx =
b
a
f(x)dx ±
b
a
g(x)dx.
(c)
b
a
f(x)dx =
c
a
f(x)dx +
b
c
f(x)dx với a < c < b.
(d) Tích phân không phụ thuộc vào chữ dùng làm biến số trong dấu tích
phân, tức là
b
a
f(x)dx =
b
a
f(t)dt = · · ·
5.2 Phương pháp tính tích phân
1. Phương pháp đổi biến số
(a) Giả sử hàm số x = ϕ(t) có đạo hàm liên tục trên đoạn [α, β] sao cho
ϕ(α) = a, ϕ(β) = b và a ϕ(t) b, ∀t ∈ [α, β]. Khi đó
b
a
f(x)dx =
b
a
f(ϕ(t))ϕ (t)dt
.
(b) Giả sử hàm số u = u(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b] sao cho
α u(x) β, ∀x ∈ [a, b]. Nếu f(x) = g(u(x))u (x), ∀x ∈ [a, b], trong đó
g(u) liên tục trên đoạn [α, β] thì
b
a
f(x)dx =
u(b)
u(a)
g(u)du
.
2. Phương pháp tích phân từng phần. Nếu u = u(x) và v = v(x) là hai hàm
số có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b] thì
b
a
u(x)v (x)dx = [u(x)v(x)]
b
a
−
b
a
u (x)v(x)dx
hoặc
b
a
udv = [uv]
b
a
−
b
a
vdu .
9
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
5.3 Ứng dụng của tích phân
1. Tính diện tích của hình phẳng
(a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x), hai đường
thẳng x = a, x = b và trục Ox là
S =
b
a
|f(x)|dx
x
y
a bO
b
a
|f(x)|dx
y = f(x)
(b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số y = f(x), y = g(x)
và hai đường thẳng x = a, x = b là
S =
b
a
|f(x) − g(x)|dx
x
y
a bO
y = f(x)
y = g(x)
2. Tính thể tích của vật thể tròn xoay
(a) Giả sử hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = 0 (trục Ox), x =
a, x = b khi quay quanh trục Ox tạo thành một vật thể tròn xoay. Thể
tích của vật thể đó là V = π
b
a
[f(x)]2
dx.
(b) Xét đường cong có phương trình x = g(y) liên tục với mọi y ∈ [a; b]. Nếu
hình giới hạn bởi các đường x = g(y), x = 0 (trục Oy), y = a, y = b quay
quanh trục Oy thì thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành xác định bởi
V = π
b
a
[g(y)]2
dy.
10
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
6 Lũy thừa và logarit
6.1 Lũy thừa
1. Lũy thừa với số mũ nguyên dương. Với a ∈ R, n ∈ N∗
ta có
an
= a.a . . . a
n thừa số
2. Lũy thừa với số mũ nguyên âm. Với a = 0, n ∈ N ta có
a−n
=
1
an
3. Lũy thừa với số mũ 0. Với a = 0 ta có a0
= 1.
4. Căn bậc n.
Cho số thực b và số nguyên dương n 2. Khi đó
(a) Số a được gọi là căn bậc n của b nếu an
= b, ký hiệu a = n
√
b.
(b) Khi n lẻ thì tồn tại duy nhất n
√
b với mọi b ∈ R.
(c) Khi n chẵn thì
i. Nếu b < 0 thì không tồn tại căn bậc n của b.
ii. Nếu b = 0 thì có một căn n
√
0 = 0.
iii. Nếu b > 0 thì có hai căn n
√
b và − n
√
b.
5. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Với a > 0, m, n ∈ Z, n 2, ta có
a
m
n = n
√
am
6. Lũy thừa với số mũ vô tỉ. Cho a > 0, α là một số vô tỉ và (rn) là một dãy
số hữu tỉ sao cho lim
n→+∞
rn = a, khi đó aα
= lim
n→+∞
arn
.
7. Các tính chất. Cho a > 0, b > 0, α, β ∈ R, khi đó
(a) aα
.aβ
= aα+β
;
aα
aβ
= aα−β
.
(b) (ab)α
= aα
.bα
;
a
b
α
=
aα
bα
; (aα
)
β
= aαβ
.
(c) Nếu a > 1 thì aα
> aβ
⇐⇒ α > β.
(d) Nếu 0 < a < 1 thì aα
> aβ
⇐⇒ α < β.
11
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
6.2 Logarit
1. Định nghĩa. Cho a > 0, b > 0, a = 1, số α thỏa đẳng thức aα
= b được gọi là
logarit cơ số a của b và ký hiệu là loga b, như vậy
α = loga b ⇐⇒ aα
= b
2. Các tính chất
loga 1 = 0; loga a = 1; aloga b
= b; loga aα
= α
3. Các quy tắc
(a) Với các số a, b1, b2 > 0, a = 1, ta có
loga(b1b2) = loga b1 + loga b2
loga
b1
b2
= loga b1 − loga b2
(b) Với các số a, b > 0, a = 1, α ∈ R, n ∈ N∗
, ta có
loga
1
b
= − loga b; loga bα
= α loga b; loga
n
√
b =
1
n
loga b
(c) Với các số a, b, c > 0, a = 1, c = 1 ta có
loga b =
logc b
logc a
; loga b =
1
logb a
(b = 1); logaα b =
1
α
loga b(α = 0)
4. Logarit thập phân và logarit tự nhiên. Với x > 0 ta viết gọn
log10 x = lg x hoặc log10 x = log x; loge x = ln x
6.3 Phương trình mũ và phương trình logarit
1. Phương trình mũ dạng cơ bản
ax
= b (a > 0, a = 1)
(a) Nếu b 0 thì phương trình vô nghiệm.
(b) Nếu b > 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = loga b.
(c) Các phương pháp để biến đổi về dạng cơ bản: Đưa về cùng cơ số, đặt ẩn
phụ, lấy logarit hai vế, ...
12
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
2. Phương trình logarit dạng cơ bản
loga x = b (a > 0, a = 1)
(a) Phương trình logarit cơ bản luôn có nghiệm duy nhất x = ab
.
(b) Các phương pháp để biến đổi về dạng cơ bản: Đưa về cùng cơ số, đặt ẩn
phụ, mũ hóa hai vế, ...
6.4 Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
1. Bất phương trình mũ cơ bản
(a) Nếu a > 1 thì af(x)
ag(x)
⇐⇒ f(x) g(x) (tính chất đồng biến).
(b) Nếu 0 < a < 1 thì af(x)
ag(x)
⇐⇒ f(x) g(x) (tính chất nghịch biến).
2. Bất phương trình logarit cơ bản
(a) Nếu a > 1 thì loga f(x) loga g(x) ⇐⇒ f(x) g(x) > 0 (tính chất đồng
biến).
(b) Nếu 0 < a < 1 thì loga f(x) loga g(x) ⇐⇒ 0 < f(x) g(x) (tính chất
nghịch biến).
7 Số phức
7.1 Cơ bản về số phức
1. Số phức có dạng
z = a + bi
trong đó
(a) a là phần thực, b là phần ảo, a, b ∈ R.
(b) i là đơn vị ảo và i2
= −1.
2. Hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực và phần ảo tương ứng bằng
nhau, tức là
a + bi = c + di ⇔
a = c
b = d
3. Số phức z = a + bi được biểu diễn bởi điểm M(a; b) trên mặt phẳng tọa độ
Oxy. Khi đó, độ dài của
−−→
OM gọi là mô đun của số phức z đó, tức là
|−→z | =
−−→
OM = a2 + b2.
4. Số phức liên hợp của z = a + bi là z = a − bi.
13
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
7.2 Các phép toán với số phức
1. Phép cộng: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.
2. Phép trừ: (a + bi) − (c + di) = (a − c) + (b − d)i.
3. Phép nhân:
(a + bi)(c + di) = ac + adi + cbi + bdi2
= (ac − bd) + (ad + bc)i.
4. Phép chia:
(a + bi)
(c + di)
=
(a + bi)(c − di)
(c + di)(c − di)
=
(a + bi)(c − di)
(c2 + d2)
.
7.3 Phương trình bậc hai với hệ số thực
1. Số thực a < 0 vẫn có các căn bậc hai là i |a| và −i |a|.
2. Xét phương trình bậc hai
ax2
+ bx + c = 0
trong đó a, b, c ∈ R, a = 0. Đặt ∆ = b2
− 4ac
(a) Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép (thực) x = −
b
2a
.
(b) Nếu ∆ > 0 thì phương trình có 2 nghiệm thực x1,2 =
−b ±
√
∆
2a
.
(c) Nếu ∆ < 0 thì phương trình có 2 nghiệm phức x1,2 =
−b ± i |∆|
2a
.
14
MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ
Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn

Recomendados

80 Câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán por
80 Câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán80 Câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán
80 Câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn ToánMaloda
5.2K vistas13 diapositivas
20 de thi tot nghiep co dap an chi tiet 2011 2012 por
20 de thi tot nghiep co dap an chi tiet 2011 201220 de thi tot nghiep co dap an chi tiet 2011 2012
20 de thi tot nghiep co dap an chi tiet 2011 2012Khang Pham Minh
9.1K vistas81 diapositivas
Bí kíp công phá trắc nghiệm toán giải tích 12 bản full cực hay por
Bí kíp công phá trắc nghiệm toán giải tích 12 bản full cực hayBí kíp công phá trắc nghiệm toán giải tích 12 bản full cực hay
Bí kíp công phá trắc nghiệm toán giải tích 12 bản full cực hayMaloda
4.1K vistas147 diapositivas
ứng dụng của tích phân por
ứng dụng của tích phânứng dụng của tích phân
ứng dụng của tích phânOanh MJ
39.5K vistas27 diapositivas
Toan pt.de051.2012 por
Toan pt.de051.2012Toan pt.de051.2012
Toan pt.de051.2012BẢO Hí
312 vistas10 diapositivas
Dethithuthptquocgiamontoankimlien por
DethithuthptquocgiamontoankimlienDethithuthptquocgiamontoankimlien
DethithuthptquocgiamontoankimlienMaloda
1.1K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ por
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/Vui Lên Bạn Nhé
891 vistas8 diapositivas
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an por
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anTommy Bảo
93.4K vistas41 diapositivas
Bài soạn toán hkI 12 por
Bài soạn toán hkI 12Bài soạn toán hkI 12
Bài soạn toán hkI 12Huỳnh Phương Thức
389 vistas29 diapositivas
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015 por
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015letambp2003
6K vistas4 diapositivas
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102 por
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102nmhieupdp
1.5K vistas6 diapositivas
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab por
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k abThi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k abThế Giới Tinh Hoa
2.5K vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(20)

3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ por Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé891 vistas
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an por Tommy Bảo
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an
Tommy Bảo93.4K vistas
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015 por letambp2003
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
letambp20036K vistas
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102 por nmhieupdp
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102
nmhieupdp1.5K vistas
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab por Thế Giới Tinh Hoa
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k abThi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thi thử toán đặng thúc hứa na 2012 lần 2 k ab
Thế Giới Tinh Hoa2.5K vistas
Toan pt.de029.2010 por BẢO Hí
Toan pt.de029.2010Toan pt.de029.2010
Toan pt.de029.2010
BẢO Hí238 vistas
Toan pt.de031.2010 por BẢO Hí
Toan pt.de031.2010Toan pt.de031.2010
Toan pt.de031.2010
BẢO Hí279 vistas
Khoi d.2011 por BẢO Hí
Khoi d.2011Khoi d.2011
Khoi d.2011
BẢO Hí9.1K vistas
[iHoc.me] 81 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hàm số mũ, hàm số logarit por haic2hv.net
[iHoc.me] 81 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hàm số mũ, hàm số logarit[iHoc.me] 81 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hàm số mũ, hàm số logarit
[iHoc.me] 81 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hàm số mũ, hàm số logarit
haic2hv.net 13.5K vistas
Dap an chuan toan thptqg2015 bgd por kennyback209
Dap an chuan toan thptqg2015 bgdDap an chuan toan thptqg2015 bgd
Dap an chuan toan thptqg2015 bgd
kennyback209571 vistas
Dap an-de-thi-mon-toan-vao-lop-10-chuyen-nam-2014-tinh-hai-duong por Linh Nguyễn
Dap an-de-thi-mon-toan-vao-lop-10-chuyen-nam-2014-tinh-hai-duongDap an-de-thi-mon-toan-vao-lop-10-chuyen-nam-2014-tinh-hai-duong
Dap an-de-thi-mon-toan-vao-lop-10-chuyen-nam-2014-tinh-hai-duong
Linh Nguyễn575 vistas
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương por diemthic3
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dươngđề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương
diemthic31.5K vistas
đE thi thu lan 1 2014-toan thay tam por Hồng Nguyễn
đE thi thu lan 1 2014-toan thay tamđE thi thu lan 1 2014-toan thay tam
đE thi thu lan 1 2014-toan thay tam
Hồng Nguyễn191 vistas
245 Đề thi đại học môn toán 1996 - 2005 por Anh Pham Duy
245 Đề thi đại học môn toán 1996 - 2005245 Đề thi đại học môn toán 1996 - 2005
245 Đề thi đại học môn toán 1996 - 2005
Anh Pham Duy43.3K vistas
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon toan khoi d - nam 2009 por Trungtâmluyệnthi Qsc
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon toan khoi d - nam 2009Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon toan khoi d - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon toan khoi d - nam 2009
[Vnmath.com] de thi thptqg lan 2 nong cong 1 por Marco Reus Le
[Vnmath.com] de thi thptqg lan 2 nong cong 1[Vnmath.com] de thi thptqg lan 2 nong cong 1
[Vnmath.com] de thi thptqg lan 2 nong cong 1
Marco Reus Le443 vistas

Similar a Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán THPT Quốc gia 2018

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phân por
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phânÔn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phân
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phânLinh Nguyễn
48.7K vistas15 diapositivas
đại số lớp 11 por
đại số lớp 11đại số lớp 11
đại số lớp 11Luna Trần
1K vistas7 diapositivas
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thpt por
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptChuyên đề ly thuyet on tap toan thpt
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptThiên Đường Tình Yêu
491 vistas21 diapositivas
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thpt por
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptChuyên đề ly thuyet on tap toan thpt
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptThiên Đường Tình Yêu
1.1K vistas21 diapositivas
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thpt por
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptChuyên đề ly thuyet on tap toan thpt
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptThiên Đường Tình Yêu
491 vistas21 diapositivas
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thpt por
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptChuyên đề ly thuyet on tap toan thpt
Chuyên đề ly thuyet on tap toan thptThiên Đường Tình Yêu
645 vistas21 diapositivas

Similar a Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán THPT Quốc gia 2018(20)

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phân por Linh Nguyễn
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phânÔn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phân
Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán về nguyên hàm và tích phân
Linh Nguyễn48.7K vistas
đại số lớp 11 por Luna Trần
đại số lớp 11đại số lớp 11
đại số lớp 11
Luna Trần1K vistas
Tom tat-li-thuyet-va-cong-thuc-giai-nhanh-toan-12-tran-quoc-nghia por BlogTi
Tom tat-li-thuyet-va-cong-thuc-giai-nhanh-toan-12-tran-quoc-nghiaTom tat-li-thuyet-va-cong-thuc-giai-nhanh-toan-12-tran-quoc-nghia
Tom tat-li-thuyet-va-cong-thuc-giai-nhanh-toan-12-tran-quoc-nghia
BlogTi164 vistas
Chuyen de on_thi_cao_hoc_2012_ham_so_va_cuc_tri_1998 por Zome VN
Chuyen de on_thi_cao_hoc_2012_ham_so_va_cuc_tri_1998Chuyen de on_thi_cao_hoc_2012_ham_so_va_cuc_tri_1998
Chuyen de on_thi_cao_hoc_2012_ham_so_va_cuc_tri_1998
Zome VN578 vistas
Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014 por Huynh ICT
Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014
Chuyên đề luyện thi đại học môn toán năm 2014
Huynh ICT835 vistas
Bai tap ds 10 chuong 2[phongmath] por phongmathbmt
Bai tap ds 10 chuong 2[phongmath]Bai tap ds 10 chuong 2[phongmath]
Bai tap ds 10 chuong 2[phongmath]
phongmathbmt2K vistas
Chuyên đề luyện thi đạo học por Tít Thiện
Chuyên đề luyện thi đạo họcChuyên đề luyện thi đạo học
Chuyên đề luyện thi đạo học
Tít Thiện445 vistas
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014 por tuituhoc
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014Chuyên đề luyện thi Đại học 2014
Chuyên đề luyện thi Đại học 2014
tuituhoc13.7K vistas
4 khao sat-ham_so_www.mathvn.com por Huynh ICT
4 khao sat-ham_so_www.mathvn.com4 khao sat-ham_so_www.mathvn.com
4 khao sat-ham_so_www.mathvn.com
Huynh ICT954 vistas

Más de Maloda

Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF] por
Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF]Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF]
Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF]Maloda
3.8K vistas28 diapositivas
[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán por
[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán
[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh ToánMaloda
11.6K vistas56 diapositivas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF] por
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF]Maloda
2.2K vistas23 diapositivas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF] por
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF]Maloda
1.3K vistas23 diapositivas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF] por
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF]Maloda
799 vistas24 diapositivas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF] por
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF]Maloda
889 vistas26 diapositivas

Más de Maloda(20)

Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF] por Maloda
Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF]Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF]
Easy 5 - Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh [PDF]
Maloda3.8K vistas
[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán por Maloda
[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán
[MALODA.VN] 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio - Vinacal giải nhanh Toán
Maloda11.6K vistas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF] por Maloda
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh [PDF]
Maloda2.2K vistas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF] por Maloda
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa [PDF]
Maloda1.3K vistas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF] por Maloda
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật Lý [PDF]
Maloda799 vistas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF] por Maloda
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học [PDF]
Maloda889 vistas
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử [PDF] por Maloda
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử [PDF]Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử [PDF]
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử [PDF]
Maloda4.9K vistas
Sách ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán [BẢN ĐỌC THỬ] por Maloda
Sách ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán [BẢN ĐỌC THỬ]Sách ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán [BẢN ĐỌC THỬ]
Sách ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán [BẢN ĐỌC THỬ]
Maloda611 vistas
Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 - Tập 1 por Maloda
Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 - Tập 1Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 - Tập 1
Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 - Tập 1
Maloda2.5K vistas
Sách làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 11 por Maloda
Sách làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 11Sách làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 11
Sách làm chủ môn Toán trong 30 ngày Hình học 11
Maloda3.9K vistas
Sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 Tập 2 [Bản Đọc Thử] por Maloda
Sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 Tập 2 [Bản Đọc Thử]Sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 Tập 2 [Bản Đọc Thử]
Sách Làm chủ môn Toán trong 30 ngày Đại số và Giải tích 11 Tập 2 [Bản Đọc Thử]
Maloda1.1K vistas
500 Câu trắc nghiệm lý thuyết Sinh học ôn thi đại học por Maloda
500 Câu trắc nghiệm lý thuyết Sinh học ôn thi đại học500 Câu trắc nghiệm lý thuyết Sinh học ôn thi đại học
500 Câu trắc nghiệm lý thuyết Sinh học ôn thi đại học
Maloda15.4K vistas
Phương pháp giải nhanh môn Hóa Vô Cơ: Công thức làm rút ngắn thời gian por Maloda
Phương pháp giải nhanh môn Hóa Vô Cơ: Công thức làm rút ngắn thời gianPhương pháp giải nhanh môn Hóa Vô Cơ: Công thức làm rút ngắn thời gian
Phương pháp giải nhanh môn Hóa Vô Cơ: Công thức làm rút ngắn thời gian
Maloda169.6K vistas
45 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề sóng cơ – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý por Maloda
45 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề sóng cơ – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý45 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề sóng cơ – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý
45 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề sóng cơ – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý
Maloda2.1K vistas
Chinh phục tiếng Anh – Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch chân por Maloda
Chinh phục tiếng Anh – Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch chânChinh phục tiếng Anh – Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch chân
Chinh phục tiếng Anh – Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch chân
Maloda2.5K vistas
Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018 por Maloda
Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Maloda142.7K vistas
Bí quyết chinh phục trắc nghiệm môn Sinh – Ôn thi THPT Quốc gia 2018 por Maloda
Bí quyết chinh phục trắc nghiệm môn Sinh – Ôn thi THPT Quốc gia 2018Bí quyết chinh phục trắc nghiệm môn Sinh – Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Bí quyết chinh phục trắc nghiệm môn Sinh – Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Maloda1.4K vistas
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa por Maloda
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
Maloda1.9K vistas
Chuyên đề đọc hiểu tiếng Anh - Ôn thi THPT quốc gia 2018 por Maloda
Chuyên đề đọc hiểu tiếng Anh - Ôn thi THPT quốc gia 2018Chuyên đề đọc hiểu tiếng Anh - Ôn thi THPT quốc gia 2018
Chuyên đề đọc hiểu tiếng Anh - Ôn thi THPT quốc gia 2018
Maloda17.6K vistas
75 Cấu trúc tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia por Maloda
75 Cấu trúc tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia75 Cấu trúc tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia
75 Cấu trúc tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia
Maloda4K vistas

Último

Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...tcoco3199
5 vistas174 diapositivas
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doctcoco3199
5 vistas100 diapositivas
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vistas731 diapositivas
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas269 diapositivas
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...Nguyen Thanh Tu Collection
16 vistas148 diapositivas
Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa... por
Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa...Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa...
Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa...sividocz
5 vistas27 diapositivas

Último(20)

Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa... por sividocz
Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa...Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa...
Luận Văn Giải pháp marketing dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm Kinh doa...
sividocz5 vistas
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... por tcoco3199
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 vistas
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 vistas
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá...Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá...
tcoco31996 vistas
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 vistas
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Luận Văn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Các Công Trình Sau Khi Đã Đƣợc Cấp Giấy Phép ... por tcoco3199
Luận Văn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Các Công Trình Sau Khi Đã Đƣợc Cấp Giấy Phép ...Luận Văn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Các Công Trình Sau Khi Đã Đƣợc Cấp Giấy Phép ...
Luận Văn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Các Công Trình Sau Khi Đã Đƣợc Cấp Giấy Phép ...
tcoco31999 vistas
Luận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.doc por tcoco3199
Luận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.docLuận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.doc
Luận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.doc
tcoco31996 vistas
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... por sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vistas

Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán THPT Quốc gia 2018

 • 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 1 Công thức lượng giác 1.1 Hệ thức cơ bản • sin2 x + cos2 x = 1 •1 + tan2 x = 1 cos2 x •1 + cot2 x = 1 sin2 x • tan x = sin x cos x • cot x = cos x sin x • tan x. cot x = 1 1.2 Công thức cộng • sin(a ± b) = sin a cos b ± sin b cos a • tan(a ± b) = tan a ± tan b 1 tan a tan b • cos(a ± b) = cos a cos b sin a sin b 1.3 Công thức nhân đôi • sin 2x = 2 sin x cos x • tan 2x = 2 tan x 1 − tan2 x • cos 2x = cos2 x − sin2 x = 2 cos2 x − 1 = 1 − 2 sin2 x 1.4 Công thức nhân ba • cos 3x = 4 cos3 x − 3 cos x • sin 3x = 3 sin x − 4 sin3 x 1.5 Công thức hạ bậc • cos2 x = 1 + cos 2x 2 • sin2 x = 1 − cos 2x 2 1 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn Công thức giải nhanh trắc nghiệm toán THPT QUÔC GIA 2018
 • 2. 1.6 Công thức tính theo t = tan x 2 • sin x = 2t 1 + t2 • cos x = 1 − t2 1 + t2 • tan x = 2t 1 − t2 1.7 Công thức tổng thành tích • sin a + sin b = 2 sin a + b 2 cos a − b 2 • sin a − sin b = 2 cos a + b 2 sin a − b 2 • cos a + cos b = 2 cos a + b 2 cos a − b 2 • cos a − cos b = −2 sin a + b 2 sin a − b 2 1.8 Công thức tích thành tổng • cos a cos b = 1 2 [cos(a − b) + cos(a + b)] • sin a sin b = 1 2 [cos(a − b) − cos(a + b)] • sin a cos b = 1 2 [sin(a − b) + sin(a + b)] 1.9 Một số công thức khác • sin x + cos x = √ 2 cos x − π 4 • sin x − cos x = √ 2 sin x − π 4 •(sin x ± cos x)2 = 1 ± sin 2x • sin4 x + cos4 x = 1 − sin2 2x 2 • sin6 x + cos6 x = 1 − 3 sin2 2x 4 2 Các lý thuyết về đạo hàm 2.1 Định nghĩa và các tính chất 1. Định nghĩa. Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a, b), x0 ∈ (a, b), x0+ ∆x ∈ (a, b), nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn) lim ∆x→0 f(x0 + ∆x) − f(x0) ∆x được gọi là đạo hàm của f(x) tại x0, kí hiệu là f (x0) hay y (x0), khi đó f (x0) = lim ∆x→0 f(x0 + ∆x) − f(x0) ∆x = lim x→x0 f(x) − f(x0) x − x0 2. Các qui tắc tính đạo hàm. (a) [f(x) ± g(x)] = f (x) ± g (x). 2 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 3. (b) [f(x).g(x)] = f (x)g(x) + f(x)g (x). (c) [kf(x] = kf (x) với k ∈ R. (d) f(x) g(x) = f (x)g(x) − f(x)g (x) [g(x)]2 với g(x) = 0. (e) yx = yu.ux với y = y(u), u = u(x). 2.2 Bảng các đạo hàm cơ bản Đạo hàm của hàm sơ cấp Đạo hàm của hàm hợp u = u(x) • (c) = 0 với c ∈ R • (xα ) = α.xα−1 • (uα ) = α.uα−1 u • 1 x = − 1 x2 • 1 u = − u u2 • ( √ x) = 1 2 √ x • ( √ u) = u 2 √ u • (ex ) = ex • (eu ) = eu .u • (ax ) = ax ln a • (au ) = au . ln a.u • (sin x) = cos x • (sin u) = u . cos u • (cos x) = − sin x • (cos u) = −u . sin u • (tan x) = 1 cos2 x • (tan u) = u cos2 u • (cot x) = − 1 sin2 x • (cot u) = −u . 1 sin2 u 2.3 Vi phân Cho hàm số y = f(x) xác định trên (a, b) và có đạo hàm tại x ∈ (a, b). Giả sử ∆x là số gia của x sao cho x + ∆x ∈ (a, b). Tích f (x)∆x được gọi là vi phân của hàm số 3 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 4. f(x) tại x, ứng với số gia ∆x, ký hiệu là df(x) hay dy. Như vậy dy = df(x) = f (x)dx. 3 Lý thuyết khảo sát hàm số 3.1 Tính đồng biến - nghịch biến của hàm số Giả sử hàm f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b), khi đó: 1. f (x) > 0, ∀x ∈ (a, b) thì f(x) đồng biến trên khoảng (a, b). 2. f (x) < 0, ∀x ∈ (a, b) thì f(x) nghịch biến trên khoảng (a, b). 3. f(x) đồng biến trên khoảng (a, b) thì f (x) 0, ∀x ∈ (a, b). 4. f(x) nghịch biến trên khoảng (a, b) thì f (x) 0, ∀x ∈ (a, b). 3.2 Cực trị của hàm số Giả sử hàm f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) và x0 ∈ (a; b) 1. Nếu f (x) > 0, ∀x ∈ (x0 − h; x0) f (x) < 0, ∀x ∈ (x0; x0 + h) thì x0 là điểm cực đại của f(x). 2. Nếu f (x) < 0, ∀x ∈ (x0 − h; x0) f (x) > 0, ∀x ∈ (x0; x0 + h) thì x0 là điểm cực tiểu của f(x). 3. Nếu f (x0) = 0 f (x0) > 0 thì x0 là điểm cực đại của f(x). 4. Nếu f (x0) = 0 f (x0) < 0 thì x0 là điểm cực tiểu của f(x). 3.3 Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số 1. Xét trên một đoạn: (a) Tìm xi ∈ [a, b], i = 1, 2, . . . , n là các điểm tại đó có đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. (b) Tính f(a), f(b), f(xi), với i = 1, 2, . . . , n. (c) So sánh để suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 2. Xét trên một khoảng : Dùng bảng biến thiên để khảo sát hàm số. 4 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 5. 3.4 Đường tiệm cận Kí hiệu (C) là đồ thị của hàm số y = f(x). 1. Đường tiệm cận đứng. Nếu một trong các điều kiện sau xảy ra          lim x→x+ 0 f(x) = +∞ lim x→x+ 0 f(x) = −∞ lim x→x− 0 f(x) = +∞ lim x→x− 0 f(x) = −∞ thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của (C). 2. Đường tiệm cận ngang. Nếu lim x→+∞ f(x) = y0 hoặc lim x→−∞ f(x) = y0 thì đường thẳng y = y0 là tiệm cận ngang của (C). 3.5 Các bước khảo sát hàm số y = f(x) 1. Tìm tập xác định của hàm số. 2. Sự biến thiên (a) Chiều biến thiên i. Tính y . ii. Tìm các nghiệm của phương trình y = 0 và các điểm tại đó y không xác định. iii. Xét dấu y và suy ra chiều biến thiên của hàm số. (b) Tìm các điểm cực trị (nếu có). (c) Tìm các giới hạn vô cực, các giới hạn tại +∞, −∞ và tại các điểm mà hàm số không xác định. Suy ra các đường tiệm cận đứng và ngang (nếu có). (d) Lập bảng biến thiên 3. Vẽ đồ thị: Tính thêm tọa độ một số điểm đặc biệt, lập bảng giá trị và dựa vào bảng biến thiên để vẽ đồ thị. 5 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 6. 3.6 Tương giao của hai đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị. Giả sử (C1) là đồ thị của hàm số y = f(x) và (C2) là đồ thị của hàm số y = g(x). Khi đó số nghiệm của phương trình f(x) = g(x) tương ứng với số giao điểm của (C1) và (C2). 2. Tiếp tuyến với đồ thị của hàm số. (a) Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x): i. Tại một điểm (x0; y0) trên đồ thị. ii. Tại điểm có hoành độ x0 trên đồ thị. iii. Tại điểm có tung độ y0 trên đồ thị. iv. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung. v. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành. Phương pháp giải: Tìm đủ các giá trị x0; y0 = f(x0) và f (x0). Khi đó, phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại (x0; y0) là y − y0 = f (x0)(x − x0) (b) Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với đường thẳng y = ax + b. Phương pháp giải như sau i. Tính y = f (x). ii. Nếu tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax + b thì hệ số góc của tiếp tuyến bằng a, tức là giải phương trình f (x) = a để tìm x0. Nếu tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = ax + b thì hệ số góc của tiếp tuyến bằng − 1 a , tức là giải phương trình f (x) = − 1 a để tìm x0. iii. Tính y0 = f(x0). iv. Thay vào phương trình tiếp tuyến y − y0 = f (x0)(x − x0). (c) Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước đến đồ thị hàm số y = f(x). Phương pháp sử dụng điều kiện tiếp xúc: Đồ thị hàm số y = f(x) và đường thẳng y = g(x) tiếp xúc tại điểm có hoành độ x0 khi x0 là nghiệm của hệ f(x) = g(x) f (x) = g (x) 6 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 7. 4 Các lý thuyết về nguyên hàm 4.1 Nguyên hàm và các tính chất 1. Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng K ⊆ R. Hàm số F(x) gọi là nguyên hàm của hàm f(x) trên khoảng K nếu F (x) = f(x), ∀x ∈ K. 2. Mọi hàm số liên tục trên khoảng K ⊆ R đều có nguyên hàm trên đoạn đó. 3. Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K ⊆ R thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x) trên K. Ngược lại, nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C với C là một hằng số. Kí hiệu họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) là f(x)dx, đọc là tích phân bất định của f(x). Khi đó f(x)dx = F(x) + C với C ∈ R. 4. Các tính chất cơ bản (a) f (x)dx = f(x) + C với C là hằng số thực. (b) kf(x)dx = k f(x)dx với k là hằng số thực. (c) [f(x) ± g(x)]dx = f(x)dx ± g(x)dx. 4.2 Phương pháp tính nguyên hàm 1. Phương pháp đổi biến số. Nếu f(u)du = F(u) + C và u = u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục thì f(u(x))u (x)du = F(u(x)) + C. 2. Phương pháp tích phân từng phần. Nếu hai hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K thì u(x)v (x)du = u(x)v(x) − u (x)v(x)du. 4.3 Bảng các nguyên hàm cơ bản Nguyên hàm của hàm sơ cấp Nguyên hàm của hàm hợp u = u(x) • 0dx = C • 0du = C • dx = x + C • du = u + C 7 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 8. • xα dx = xα+1 α + 1 + C • uα du = uα+1 α + 1 + C • 1 x dx = ln |x| + C • 1 u du = ln |u| + C • ex dx = ex + C • eu du = eu + C • ax dx = ax ln a + C • au du = au ln a + C • cos xdx = sin x + C • cos udx = sin u + C • sin xdx = − cos x + C • sin udu = − cos u + C • 1 cos2 x dx = tan x + C • 1 cos2 u du = tan u + C • 1 sin2 x dx = − cot x + C • 1 sin2 u du = − cot u + C 5 Các lý thuyết về tích phân 5.1 Tích phân và các tính chất 1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a, b]. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a, b]. Hiệu số F(b) − F(a) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên [a, b]) của hàm số f(x). Ký hiệu là b a f(x)dx. Khi đó b a f(x)dx = F(x) b a = F(b) − F(a) Trường hợp a = b ta định nghĩa a a f(x)dx = 0. Trường hợp a > b ta định nghĩa b a f(x)dx = − a b f(x)dx. 8 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 9. 2. Các tính chất của tích phân. (a) b a kf(x)dx = k b a f(x)dx với k là hằng số. (b) b a [f(x) ± g(x)]dx = b a f(x)dx ± b a g(x)dx. (c) b a f(x)dx = c a f(x)dx + b c f(x)dx với a < c < b. (d) Tích phân không phụ thuộc vào chữ dùng làm biến số trong dấu tích phân, tức là b a f(x)dx = b a f(t)dt = · · · 5.2 Phương pháp tính tích phân 1. Phương pháp đổi biến số (a) Giả sử hàm số x = ϕ(t) có đạo hàm liên tục trên đoạn [α, β] sao cho ϕ(α) = a, ϕ(β) = b và a ϕ(t) b, ∀t ∈ [α, β]. Khi đó b a f(x)dx = b a f(ϕ(t))ϕ (t)dt . (b) Giả sử hàm số u = u(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b] sao cho α u(x) β, ∀x ∈ [a, b]. Nếu f(x) = g(u(x))u (x), ∀x ∈ [a, b], trong đó g(u) liên tục trên đoạn [α, β] thì b a f(x)dx = u(b) u(a) g(u)du . 2. Phương pháp tích phân từng phần. Nếu u = u(x) và v = v(x) là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b] thì b a u(x)v (x)dx = [u(x)v(x)] b a − b a u (x)v(x)dx hoặc b a udv = [uv] b a − b a vdu . 9 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 10. 5.3 Ứng dụng của tích phân 1. Tính diện tích của hình phẳng (a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x), hai đường thẳng x = a, x = b và trục Ox là S = b a |f(x)|dx x y a bO b a |f(x)|dx y = f(x) (b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số y = f(x), y = g(x) và hai đường thẳng x = a, x = b là S = b a |f(x) − g(x)|dx x y a bO y = f(x) y = g(x) 2. Tính thể tích của vật thể tròn xoay (a) Giả sử hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = 0 (trục Ox), x = a, x = b khi quay quanh trục Ox tạo thành một vật thể tròn xoay. Thể tích của vật thể đó là V = π b a [f(x)]2 dx. (b) Xét đường cong có phương trình x = g(y) liên tục với mọi y ∈ [a; b]. Nếu hình giới hạn bởi các đường x = g(y), x = 0 (trục Oy), y = a, y = b quay quanh trục Oy thì thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành xác định bởi V = π b a [g(y)]2 dy. 10 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 11. 6 Lũy thừa và logarit 6.1 Lũy thừa 1. Lũy thừa với số mũ nguyên dương. Với a ∈ R, n ∈ N∗ ta có an = a.a . . . a n thừa số 2. Lũy thừa với số mũ nguyên âm. Với a = 0, n ∈ N ta có a−n = 1 an 3. Lũy thừa với số mũ 0. Với a = 0 ta có a0 = 1. 4. Căn bậc n. Cho số thực b và số nguyên dương n 2. Khi đó (a) Số a được gọi là căn bậc n của b nếu an = b, ký hiệu a = n √ b. (b) Khi n lẻ thì tồn tại duy nhất n √ b với mọi b ∈ R. (c) Khi n chẵn thì i. Nếu b < 0 thì không tồn tại căn bậc n của b. ii. Nếu b = 0 thì có một căn n √ 0 = 0. iii. Nếu b > 0 thì có hai căn n √ b và − n √ b. 5. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Với a > 0, m, n ∈ Z, n 2, ta có a m n = n √ am 6. Lũy thừa với số mũ vô tỉ. Cho a > 0, α là một số vô tỉ và (rn) là một dãy số hữu tỉ sao cho lim n→+∞ rn = a, khi đó aα = lim n→+∞ arn . 7. Các tính chất. Cho a > 0, b > 0, α, β ∈ R, khi đó (a) aα .aβ = aα+β ; aα aβ = aα−β . (b) (ab)α = aα .bα ; a b α = aα bα ; (aα ) β = aαβ . (c) Nếu a > 1 thì aα > aβ ⇐⇒ α > β. (d) Nếu 0 < a < 1 thì aα > aβ ⇐⇒ α < β. 11 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 12. 6.2 Logarit 1. Định nghĩa. Cho a > 0, b > 0, a = 1, số α thỏa đẳng thức aα = b được gọi là logarit cơ số a của b và ký hiệu là loga b, như vậy α = loga b ⇐⇒ aα = b 2. Các tính chất loga 1 = 0; loga a = 1; aloga b = b; loga aα = α 3. Các quy tắc (a) Với các số a, b1, b2 > 0, a = 1, ta có loga(b1b2) = loga b1 + loga b2 loga b1 b2 = loga b1 − loga b2 (b) Với các số a, b > 0, a = 1, α ∈ R, n ∈ N∗ , ta có loga 1 b = − loga b; loga bα = α loga b; loga n √ b = 1 n loga b (c) Với các số a, b, c > 0, a = 1, c = 1 ta có loga b = logc b logc a ; loga b = 1 logb a (b = 1); logaα b = 1 α loga b(α = 0) 4. Logarit thập phân và logarit tự nhiên. Với x > 0 ta viết gọn log10 x = lg x hoặc log10 x = log x; loge x = ln x 6.3 Phương trình mũ và phương trình logarit 1. Phương trình mũ dạng cơ bản ax = b (a > 0, a = 1) (a) Nếu b 0 thì phương trình vô nghiệm. (b) Nếu b > 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = loga b. (c) Các phương pháp để biến đổi về dạng cơ bản: Đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ, lấy logarit hai vế, ... 12 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 13. 2. Phương trình logarit dạng cơ bản loga x = b (a > 0, a = 1) (a) Phương trình logarit cơ bản luôn có nghiệm duy nhất x = ab . (b) Các phương pháp để biến đổi về dạng cơ bản: Đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ, mũ hóa hai vế, ... 6.4 Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit 1. Bất phương trình mũ cơ bản (a) Nếu a > 1 thì af(x) ag(x) ⇐⇒ f(x) g(x) (tính chất đồng biến). (b) Nếu 0 < a < 1 thì af(x) ag(x) ⇐⇒ f(x) g(x) (tính chất nghịch biến). 2. Bất phương trình logarit cơ bản (a) Nếu a > 1 thì loga f(x) loga g(x) ⇐⇒ f(x) g(x) > 0 (tính chất đồng biến). (b) Nếu 0 < a < 1 thì loga f(x) loga g(x) ⇐⇒ 0 < f(x) g(x) (tính chất nghịch biến). 7 Số phức 7.1 Cơ bản về số phức 1. Số phức có dạng z = a + bi trong đó (a) a là phần thực, b là phần ảo, a, b ∈ R. (b) i là đơn vị ảo và i2 = −1. 2. Hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực và phần ảo tương ứng bằng nhau, tức là a + bi = c + di ⇔ a = c b = d 3. Số phức z = a + bi được biểu diễn bởi điểm M(a; b) trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Khi đó, độ dài của −−→ OM gọi là mô đun của số phức z đó, tức là |−→z | = −−→ OM = a2 + b2. 4. Số phức liên hợp của z = a + bi là z = a − bi. 13 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn
 • 14. 7.2 Các phép toán với số phức 1. Phép cộng: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. 2. Phép trừ: (a + bi) − (c + di) = (a − c) + (b − d)i. 3. Phép nhân: (a + bi)(c + di) = ac + adi + cbi + bdi2 = (ac − bd) + (ad + bc)i. 4. Phép chia: (a + bi) (c + di) = (a + bi)(c − di) (c + di)(c − di) = (a + bi)(c − di) (c2 + d2) . 7.3 Phương trình bậc hai với hệ số thực 1. Số thực a < 0 vẫn có các căn bậc hai là i |a| và −i |a|. 2. Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 trong đó a, b, c ∈ R, a = 0. Đặt ∆ = b2 − 4ac (a) Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép (thực) x = − b 2a . (b) Nếu ∆ > 0 thì phương trình có 2 nghiệm thực x1,2 = −b ± √ ∆ 2a . (c) Nếu ∆ < 0 thì phương trình có 2 nghiệm phức x1,2 = −b ± i |∆| 2a . 14 MALODA - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾ T BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: fb.com/maloda.vn