Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Publicidad
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf
Próximo SlideShare
Nghiên cứu thực thi bộ điều khiển robot công nghiệp trên nền tảng FPGA.pdfNghiên cứu thực thi bộ điều khiển robot công nghiệp trên nền tảng FPGA.pdf
Cargando en ... 3
1 de 63
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf(20)

Más de RealTEQ Club(20)

Publicidad

Último(20)

Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Ethernet-E1 trên công nghệ FPGA.pdf

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O     TR NG I H C BÁCH KHOA HÀ N I     --------------------------------------- TR N C CHÍNH   NGHIÊN C U VÀ THI T K B CHUY N I ETHERNET-E1       TRÊN CÔNG NGH FPGA  Chuyên ngành : K thu t Truy   n thông LU N V N TH C S K THU T       K THU T TRUY N THÔNG    NG    I H NG D N KHOA H C TS. Ph m Thành Công  Hà N i – 2014 
 2. 1 M C L C   L I CAM OAN....................................................................................................3   DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH VI T T T............................................4      DANH M C B NG BI U .....................................................................................5    DANH M C CÁC HÌNH V , TH ..................................................................6     M U ................................................................................................................8   Ch ng 1 T NG QUAN.......................................................................................10   1.1 T ng quan v k thu t Ethernet – over – PDH (EoPDH)........................10     1.1.1 C u trúc khung Ethernet.........................................................................10  1.1.2 C u trúc khung E1..................................................................................12  1.1.3 C u trúc khung GFP...............................................................................15  1.1.4 K thu t Frame encapsulation ................................................................16   1.1.5 K thu t Mapping ..................................................................................18   1.2 Lí do l a ch n công ngh FPGA ..................................................................19    Ch ng 2 THI T K B CHUY N I ETHERNET – E1 TRÊN CÔNG       NGH FPGA ........................................................................................................21  2.1 Thi t k b chuy n i Ethernet – E1 trên FPGA .........................................21      2.2 Kh i thu phát Ethernet (PHY Ethernet) ........................................................22  2.3 Kh i kh i t o (Initmodule)...........................................................................23  ! 2.4. Kh i Txmodule ...........................................................................................25  2.4.1. Kh i nl_frame.......................................................................................25  2.4.3. Kh i Write Control Signals genetator...................................................30  2.4.4. Kh i GFP Header và Ethernet Signals mapper ......................................34  2.4.5. Kh i Read Control Signals genetator.....................................................37  2.4.6. Kh i E1_frame......................................................................................39  2.5. Kh i giao ti p lu ng E1 (LIU).....................................................................41   " 2.6. Kh i Rxmodule ...........................................................................................41 
 3. 2 2.6.1. Khôi ph c d li u và nh th i ..............................................................41 # $  % & 2.6.2.Kh i E1_deframe ...................................................................................45  2.6.3.Kh i Gfp_deframe .................................................................................47  2.6.4.Kh i ng b khung GFP.......................................................................48  "  2.6.5.Kh i t o tín hi u i u khi n ghi RAM....................................................49  !     2.6.6.Kh i t o tín hi u i u khi n c RAM và óng khung Ethernet.............49  !       2.6.7.Kh i chuy n i d li u 8 bít thành chu n MII ......................................51    $  ' 2.7. K t qu mô ph ng h th ng.........................................................................52  ( )   Ch ng 3 K T QU VÀ ÁNH GIÁ..................................................................54     3.1 S kh i và thi t k ph n c ng..................................................................54  "    * + 3.1.1 S kh i..............................................................................................54  "  3.1.2 S nguyên lý .....................................................................................55  " 3.2 K t qu th nghi m trên m ch hoàn ch nh....................................................60  ( ,  ! - 3.2.1 Mô hình th nghi m th c t ...................................................................60 ,    3.2.2 K t lu n và ki n ngh .............................................................................60    % TÀI LI U THAM KH O .....................................................................................62  
 4. 3 L I CAM OAN   Tôi cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s   + .    li u và k t qu nêu trong lu n v n là trung th c và ch a t ng c ai công b trong b t k (  /   0 1   2 công trình nào khác. TÁC GI LU N V N  3 4 Tr n c Chính * +
 5. 4 DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH VI T T T      STT Vit t t  Ti ng Anh  Ti ng Vi t   1 CAS Channel Associated Signalling Báo hiu kênh riêng 2 CRC Cyclic Redundancy Check Kim tra d vòng 3 DCO Digital Control Oscillator B iu khin dao ng s 4 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Giao th+c cu hình ng máy ch. 5 EoPDH Ethernet over PDH Truyn ethernet trên nn h! t*ng PDH 6 HDLC High-Level Data Link Control iu khin liên kt d$ liu m+c cao 7 MAC Media Access Control iu khin truy nhp 8 MII Media Independent Interface Chu'n giao din giao tip d$ liu IP m+c vt lý 9 MLT-3 Multi-Level Transmit 3 Mã truyn d$ liu a m+c (Mt lo!i mã &ng dây) 10 NRZ Non Return to Zero Mã &ng dây mà m+c tín hiu không quay tr l!i m+c 0 11 NRZI Non Return to Zero Inverted Mt lo!i mã &ng dây ((o c.a mã NRZ) 12 GFP Generic Framing Procedure Thut toán óng khung chung 13 PDH Plesiochronous Digital Hierarchy K thut phân cp s cn "ng b 14 SDH Synchronous Digital Hierarchy K thut phân cp s "ng b
 6. 5 DANH M C B NG BI U    B(ng 2.1 Mô t( giao din khi InitModule ............................................................23 B(ng 2.2 Tham s th&i gian tín hiu reset cho khi PHY Ethernet.........................24 B(ng 2.3. Mô t( giao din khi nl_frame...............................................................25
 7. 6 DANH M C CÁC HÌNH V , TH     Hình 1.1 Cu trúc khung d$ liu Ethernet..............................................................10 Hình 1.2 Cu trúc khung d$ liu c.a lu"ng E1 ......................................................12 Hình 1.3 Cu trúc a khung c.a lu"ng E1..............................................................13 Hình 1.4 Các bit ch+c n/ng CRC c.a lu"ng E1 .....................................................14 Hình 1.5 Cu trúc khung GFP................................................................................15 Hình 1.6 So sánh khung d$ liu HDLC và GFP.....................................................17 Hình 1.7 Quá trình mapping d$ liu t0 khung GPF vào khung E1 .........................18 Hình 2.1 S " khi thit k b chuyn i E1-Ethernet........................................21 Hình 2.2 Gi(n " th&i gian tín hiu thu phát vt lý Ethernet ..................................22 Hình 2.3 Khi kh i t!o iu kin ban *u.............................................................23 Hình 2.4 Gi(n " th&i gian tín hiu reset cho khi PHY Ethernet ..........................24 Hình 2.5 Khi phân tích khung Ethernet................................................................25 Hình 2.6 Kt qu( mô ph)ng thc hin khi nl_frame.............................................28 Hình 2.7 S " thit k khi ghép kênh GFP.........................................................29 Hình 2.8 Lu " thut toán t!o tín hiu iu khin ghi RAM.................................31 Hình 2.9 Mô ph)ng thc hin thut toán t!o tín hiu iu khin ghi RAM ............33 Hình 2.10 Cu trúc d$ liu khung GFP.................................................................34 Hình 2.11 Lu " thut toán thc hin ghép kênh GFP.........................................35 Hình 2.12 Mô ph)ng thc hin thut toán GFP......................................................36 Hình 2.13 Thut toán t!o tín hiu iu khin c RAM.........................................38 Hình 2.14 Mô ph)ng các tín hiu iu khinc Ram...........................................38 Hình 2.15 S " khi ghép kênh E1_frame...........................................................39 Hình 2.16 Mô ph)ng thc hin t!o xung %nh th&i cho khi E1_frame ..................39 Hình 2.17 Mô ph)ng thc hin ghép kênh E1_frame.............................................40 Hình 2.18 Mô ph)ng d$ liu E1 chuyn thành chu5i bít ni tip tc  E1............41 Hình 2.19 Quá trình khôi ph#c d$ liu và %nh th&i...............................................42 Hình 2.20 Tín hiu ã 1c khôi ph#c không có nhi6u..........................................42
 8. 7 Hình 2.21 Tín hiu ã 1c khôi ph#c có nhi6u....................................................43 Hình 2.22 *u ra b lc trung bình c.a tín hiu không có nhi6u............................43 Hình 2.23 *u ra b lc trung bình c.a tín hiu có nhi6u ......................................43 Hình 2.24 Khôi ph#c %nh th&i DPLL....................................................................44 Hình 2.25 S " nguyên lý làm vic b tách sóng pha...........................................45 Hình 2.26 Mô ph)ng khi khôi ph#c %nh th&i ......................................................45 Hình 2.27 S " thit k khi E1_deframe ............................................................45 Hình 2.28 Thut toán thc hin "ng b khung E1...............................................46 Hình 2.29 S " thit k khi GFP_deframe..........................................................47 Hình 2.30 Mô ph)ng thc hin "ng b GFP_Deframe .........................................48 Hình 2.31 Mô ph)ng t!o tín hiu iu khin ghi RAM .........................................49 Hình 2.32 Lu " thut toán iu khin tín hiu c Ram và ghép khung Ethernet ..............................................................................................................................49 Hình 2.33 Mô ph)ng t!o tín hiu c Ram và óng khung Ethernet ......................51 Hình 2.34 Mô ph)ng thc hin chuyn i 8 bít thành nible 4 bit..........................52 Hình 2.35 Mô ph)ng *u vào và *u ra c.a h thng E1_Ethernet ........................53 Hình 3.1 S " khi b chuyn i Ethernet-E1 ....................................................54 Hình 3.2 S " nguyên lý tng quát.......................................................................55 Hình 3.3 S " nguyên lý m!ch giao tip lu"ng E1 ...............................................55 Hình 3.4 S " nguyên lý m!ch FPGA..................................................................56 Hình 3.5 S " nguyên lý m!ch thu phát Ethernet .................................................57 Hình 3.6 S " nguyên lý m!ch ngu"n ..................................................................58 Hình 3.7 M!ch in PCB ..........................................................................................58 Hình 3.8 M!ch l7p ráp hoàn ch-nh.........................................................................59 Hình 3.9 Mô hình th, nghim thc t....................................................................60
 9. 8 M U   Trong bi c(nh nhu c*u và s phát trin công ngh thông tin m!nh m8 nh hin nay, h thng m!ng truyn d9n óng vai trò cc k2 quan trng và là xng sng c.a bt k2 h thng thông tin nào. H thng m!ng l:i truyn d9n v:i ch+c n/ng truyn t(i d$ liu ngày càng ph(i áp +ng 1c các yêu c*u nh dung l1ng l:n, tính th&i gian thc c.a các d%ch v# tho!i, video…c.a các h thng +ng d#ng truyn thông và công ngh thông tin.  áp +ng 1c nhu c*u s, d#ng d%ch v# ngày càng cao, các công ngh truyn d9n c;ng phát trin không ng0ng và a d!ng. Hin nay c s h! t*ng m!ng truyn d9n c.a n:c ta ch. yu v9n da trên nn m!ng truyn d9n s, d#ng công ngh PDH và SDH; các thit b% cung cp d%ch v# truyn thng nh tng ài, vi ba lu"ng …kt ni v:i m!ng truyn d9n theo chu'n E1. Tuy nhiên, các thit b% cung cp d%ch v# hin !i nh truyn hình, voice IP … ngày nay u 1c thit k theo chu'n IP và không th kt ni trc tip v:i h thng truyn d9n theo chu'n E1. Nh vy, nhu c*u c*n ph(i chuyn i t0 giao din Ethernet sang giao din E1  các thit b %*u cui IP s, d#ng 1c nn t(ng m!ng truyn d9n hin nay là cc k2 c*n thit. Do ó tôi chn  tài “Nghiên c u và thi t   k b chuy n i Ethernet - E1 trên công ngh FPGA      ” v:i m#c ích thit k 1c mt thit b% bin i trung gian  các thit b% *u cui v:i giao din IP s, d#ng 1c c s h! t*ng m!ng truyn d9n chu'n E1 hin có. Bên c!nh ó, ây c;ng là c hi cho b(n thân tôi, là ng&i làm công tác nghiên c+u trong mt c s nghiên c+u trong n:c, có th làm ch. và áp d#ng công ngh hin !i vào thit k và s(n xut thit b% vi6n thông. Lun v/n 1c chia làm 3 chng: Ch ng 1  T ng quan  Trình bày tng quan, ng7n gn v k thut Ethernet – over – PDH và các vn  liên quan. Ch ng 2  Thi t k b chuy n i Ethernet-E1 trên công ngh FPGA      
 10. 9 Trong chng này, tr:c ht phân tích và a ra các tiêu chí  la chn nn t(ng ph*n c+ng FPGA cho thit k. K n, trên c s lý thuyt chng 1, xây dng s " khi chi tit, lp trình và mô ph)ng các khi ch+c n/ng trên FPGA, k thut x, lý s, lu " thut toán c;ng nh kt qu( mô ph)ng trên các công c# thit k. Ch ng 3  K t qu và ánh giá    Trình bày c# th s " khi, s " nguyên lý, s " m!ch in c.a thit k hoàn ch-nh. So sánh kt qu( mô ph)ng và kt qu( thc nghim c.a thit b%. ánh giá kt qu( nghiên c+u, tính +ng d#ng kh( thi c.a  tài.
 11. 10 Ch ng 1. T NG QUAN ư  1.1 T ng quan v k thu t Ethernet – over – PDH (EoPDH)     Ethernet – over – PDH (EoPDH) là t p h p c a nh ng k thu t và chu n cho  1 . $   ' phép chúng ta truy n các khung d li u Ethernet trên n n h t ng truy n d n PDH.  $   ! *  9    ( /  % # . !  9 i u này cho phép m r ng kh n ng cung c p d ch v c a m ng truy n d n, các thi t b truy n d n PDH ho c SDH có th cung c p cho ng i dùng d ch v  %  9 <   & % # Ethernet. Ngoài ra, k thu t này c ng phù h p v i xu h ng h i t c a m ng vi n   ; 1 : :  # . ! 6 thông th h m i, v i công ngh IP là ch o. Các k thu t chính x d ng trong   : :  . !   , # EoPDH là óng gói khung d li u (frame encapsulation) nh d ng khung GFP theo  $  % ! chu n G.7041; ánh x d li u Ethernet trên khung d li u PDH (mapping Ethernet- ' ! $  $  over-PDH framing). Ngoài ra còn có các k thu t khác trên l p cao h n nh   :   VLAN tagging, phân quy n u tiên QoS và m t s giao th c l p ng d ng nh     + : + #  DHCP server, giao di n ng i dùng s d ng HTML. hi u rõ k thu t EoPDH,  & , #     tr c h t chúng ta ph i hi u c c u trúc khung d li u Ethernet và E1. :  (  1  $  1.1.1 C u trúc khung Ethernet  Hình 1.1 C u trúc khung d li u Ethernet  $ 
 12. 11 1.1.1.1 Tr ng Preamble ư Tr ng Preamble g m có 8 byte xen k các bít ‘0’ và bít ‘1’, m c ích c a & " 8 #  . tr ng này là thông báo khung và cho phép các máy thu trên m ng ng b v i & ! "  : khung ang n. Trong c u trúc khung theo chu n IEEE 802.3 thì còn có thêm    ' tr ng SOF (Start of Frame) là byte cu i trong 8 byte preamble k t thúc b ng 2 bit &   = ‘1’ liên ti p xác nh u khung.   % * 1.1.1.2 Tr ng Desstiation and Source Address ư Tr ng này ch a a ch MAC c a máy nh n và a ch MAC c a máy g i, & + % - .  % - . , m i a ch MAC này g m 6 byte. a ch c a máy g i là duy nh t còn a ch c a 5 % - " % - . ,  % - . máy nh n có th là m t (unicast), nhi u (multicast), ho c qu ng bá (broadcast).     < ( 1.1.1.3 Tr ng Type (Ethernet) ư Tr ng này dùng cho giao th c l p trên cho bi t d li u ch a trong frame là & + :  $  + lo i d li u c a giao th c l p trên nào. ! $  . + : 1.1.1.4 Tr ng Length (IEEE 802.3) ư Tr ng này cho bi t chi u dài tính theo s byte c a tr ng d li u. &    . & $  1.1.1.5 Tr ng Data ư Ngay sau khi l p v t lý và l p liên k t x lý xong, d li u c g i lên giao :  :  , $  1 , th c c a l p cao h n k ti p. n v d li u nh nh t là 64 byte, n u d li u không + . :     % $  )   $  .   $   8 1  ( ( * $  ) thì m t s byte d li u m s c chèn thêm vào b o m ph n d li u nh nh t c a khung ph i là 64 byte.  . ( 1.1.1.6 Tr ng Frame Check Sequence ư Tr ng FCS cung c p k thu t phát hi n l i, thu t toán phát hi n l i CRC &     5   5 1 , #  ! % & c s d ng cho máy thu và máy phát t o ra giá tr CRC cho tr ng FCS. Tr ng FCS bao g m 4 byte (32 bít) ch a các giá tr CRC, các giá tr này c tính & " + % % 1 toán nh m t hàm n i dung c a các tr ng: a ch ích, a ch ngu n, chi u dài    . & % -  % - "  tr ng d li u, d li u. Thu t toán mã hóa c th c hi n l y d li u D c nhân & $  $   1    $  1 v i X : n và c chia b i a th c G(x). 1  +
 13. 12 1.1.2 C u trúc khung E1  Trong truy n d n PDH, c u trúc khung E1 v i t c 2.048 Mbps theo chu n  9  :   ' G.704 c a ITU-T c nh ngh a nh sau: . 1 % >  M t khung có th i gian 125µs c chia thành 32 khe th i gian b ng nhau  & 1 & = và ánh s th t t TS0 n TS31; m i khe th i gian TS dài 3.9 µs g m m t t mã   +  0  5 & "  0 8 bit. M i khung g m có 256 bit và chu k l p l i c a khung là 8000Hz. B ng thông 5 " 2 < ! . / mà m t khe th i gian chi m 64kbps.  &  Hình 1.2 C u trúc khung d li u c a lu ng E1  $  . "
 14. 13 Hình 1.3 C u trúc a khung c a lu ng E1   . " Các khe TS0 ng u các khung ch n g m bit Si c s d ng cho qu c t + * ? " 1 , #   (n u không dùng thì c t b ng 1) và b y bit còn l i là t mã ng b khung có  1 < = ( ! 0 "  giá tr là 0011011. Các khe TS0 ng u các khung l g m bit th nh t là Si dùng % + * @ " +  cho m ng qu c t (n u không dùng thì c t b ng 1), bit th hai luôn có giá tr !    1 < = + % b ng 1 tránh trùng v i t mã ng b khung, bit th ba dùng cho c nh báo xa khi =  : 0 "  + ( m t ng b khung, n m bit còn l i dùng cho qu c gia. Khi tr m u xa không thu  "  / !  ! * 1 0 "  1   !   c t mã ng b khung thì bit A c b t lên 1 báo cho tr m g c bi t. M i a khung ch a 16 khung và có th i gian là 2ms. Các khung c ánh 5  + & 1  s th t t F0 n F15, trong ó 8 khung mang ch s ch n và 8 khung mang ch s  +  0   -  ? -  l . Khe th i gian TS16 c a khung F0 ch a t mã ng b a khung có giá tr @ & . + 0 "   % 0000xyxx 0000 y trong ó 4 bit u có giá tr  * % là mã ng b a khung, bit th 6 "   + 1 < =  (  "   * !  c t b ng 1 c nh báo m t ng b a khung u xa, các bit còn l i n x u không s d ng c t b ng 1. Các khe th i gian TS16 c a các khung t F1 n , # 1 < = & . 0 
 15. 14 F15 dùng truy n báo hi u. Báo hi u c a m i kênh tho i c mã hóa thành 4 bit     . 5 ! 1 a, b, c, d và ghép vào n a khe th i gian TS16; n a bên trái (tr ng s cao) truy n báo , & ,    hi u c a các kênh tho i t 1 n 15, n a bên ph i (tr ng s th p) s truy n báo hi u  . ! 0  , (    8   c a các kênh tho i t 16 n 30. Nh v y ph i có 16 khe th i gian TS16 trong m t . ! 0    ( &   0 .    ! "   a khung v a truy n báo hi u cho 30 kênh tho i và ng b a khung. Ph ng th c truy n báo hi u trên c g i là báo hi u kênh k t h p CAS (Channel  +   1    1 Associated Signalling). Trong tr ng h p lu ng E1 dùng truy n s li u, thì bit Si trong khe th i & 1 "     & gian TS0 là bit ki m tra d vòng CRC.   Hình 1.4 Các bit ch c n ng CRC c a lu ng E1 + / . "
 16. 15 hình 1.4 Trong mô t ch c n ng các bit c a khe th i gian TS0 trong m i a ( + / . & 5  khung g m 16 khung. Có th coi nh a khung 16 khung g m 2 a khung con, a "    "   khung con th nh t g m khung 0 n khung 7; a khung con th hai g m khung 8 +  "   + "  +  ? . 5  n khung 15. Bit th nh t trong các khung ch n c a m i a khung con là các bit ki m tra d chu trình C1, C2, C3, C4 (CRC-4) . Bit th nh t trong các khung l c a   +  @ . m i a khung con t o thành t mã ng b a khung CRC-4 , bit th nh t trong 5  ! 0 "   +  khung 13 ch th l i bit c a CRC-4 c a a khung con th nh t, bit th nh t trong - % 5 . .  +  +  khung 15 ch th l i bit c a CRC-4 c a a khung con th hai. - % 5 . .  + 1.1.3 Cấu trúc khung GFP GFP c nh ngh a trong chu n G.7041 c a ITU.T s d ng HEC (Header 1 % > ' . , # with Error Control) c minh h a nh hình v d i ây. 1   8 :  Hình 1.5 C u trúc khung GFP 
 17. 16 1.1.3 .1 Tr ng GFP Core Header ư Tr ng GFP Core Header có ch c n ng qu n lý liên k t d li u gi a các & + / (  $  $ khung GFP v i l p phía trên. Tr ng GFP Core Header có chi u dài 4 byte và ch a : : &  + 2 tr ng là Payload Length Indicator (PLI) và Core HEC (cHEC). & • Tr ng Payload Length Indicator (PLI):  có dài 2 byte, dùng ch   - kích th c tính theo byte c a d li u GFP payload. Tr ng này c ng cho : . $  & ; chúng ta bi t c th i i m b t u c a khung GFP ti p theo trong  1 &   7 * .  chu i d li u n (vì a ch cu i cùng c a vùng d li u thì c ng là a 5 $   % -  . $  ; % ch c a khung d li u ti p theo). - . $   • Tr ng Core HEC (cHEC):  có dài 2 byte, ch a các bit ki m tra d  +   vòng (Cyclic Redundancy Check) CRC-16 v: + / (  $ i ch c n ng b o v , gi nguyên tr ng c a Core Header. Các tr ng cHEC liên ti p dùng ki m ! . &    tra d vòng theo chu n CRC-16. CRC-16 có th phát hi n m t hay nhi u  '     bit l i. CRC-16 phát hi n m t l i và s a l i c dùng nhi u trong các 5   5 , 5 1  liên k t có t l l i bit cao.  -  5 1.1.3 .2 Tr ng GFP Payload ư  * ! . & & ây là ph n còn l i c a khung GFP sau tr ng GFP Core Header. Tr ng này có dài có th dao ng trong kho ng t 0 n 65 535 octet. Tr ng này l i    ( 0  & ! bao g m 3 tr ng con là: Payload header, Payload information và Payload FCS. " & 1.1.4 K thu t Frame encapsulation   Là m t k thu t ó các khung Ethernet c ghép trong m t khung d li u     1  $  khác truy n d n trên m ng PDH. Nguyên t c c b n c a k thu t này là phát   9 ! 7  ( .   hi n byte u tiên và byte cu i cùng c a khung Ethernet, sau ó th c hi n ánh x  *  .    ! các khung Ethernet r i r c thành chu i d li u liên t c, ngoài ra Encapsulation c ng & ! 5 $  # ; th c hi n vi c phát hi n l i b ng vi c thêm chu i ki m tra khung (FCS) vào m i     5 =  5  5 khung. M t s chu n Encapsulation th ng c s d ng trong EoPDH là : High –   ' & 1 , # Level data link control (HDLC), Link Access Proceduce for SDH (LAPS/X.86), và
 18. 17 Generic Framing Procedure (GFP). M c dù v m t lý thuy t có nhi u k thu t có <  <     th s d ng óng khung d li u Ethernet nh ng hi n nay, GFP là k thu t có  , #   $      nhi u u i m và là m t ph ng pháp c a chu ng nh t.       1    GFP cung c p m t gi i pháp óng khung linh ho t dùng c cho c d li u   (  ! 1 ( $  có c u trúc khung c nh và thay i. Không gi ng nh gi i pháp óng khung   %    (  HDLC, GFP không dùng byte c phân nh d li u thay vào ó là khung phân &  % $   %nh HEC. Hình 1.6 So sánh khung d li u HDLC và GFP $  Chú ý: Các ch s trong du ngoc ơn  trên hình 1.6 c tính bng byte Nh trên chúng ta có th th y cùng là ph n d li u Ethernet sau khi  hình 1.6   * $  1 * * * #  8 1  ! = c tách ph n mào u và ph n ph i s c óng khung l i b ng cách thêm vào các tr ng nh Start Flag, Stop Flag k thu t HDLC và GFP Core Header, GFP &    Payload Header k thu t GFP. k thu t óng khung HDLC, khi các c Start và       &
 19. 18 Stop xu t hi n trong tr ng d li u và các c ó c n c thay th b ng m t chu i   & $  &  * 1  =  5 d li u khác d n t i vi c b ng thông d li u s b t ng lên. i v i k thu t óng $  9 :  / $  8 % /  :    khung GFP, vi c s d ng khung phân nh HEC cho phép GFP không ph i thay th  , # % (  c trong tr ng d li u, c i m này em l i cho GFP u i m quan tr ng là có & & $  <    !     th cung c p t i tr ng có b ng thông phù h p và có th d báo tr c.   (  / 1   : 1.1.5 K thu t Mapping   Là quá trình mà các khung Encasulated Ethernet c t vào khung E1 1 <  truy n t i qua m ng truy n d n.  ( !  9 Hình 1.7 Quá trình mapping d li u t khung GPF vào khung E1 $  0 m c 1.1.2 Trong v c u trúc khung E1, chúng ta ã bi t khe th i gian TS0     & c a m i khung ch a thông tin ng b khung (v i kênh tho i) và ch a các bit ki m . 5 + "  : ! +  tra CRC-4 (v i kênh truy n s li u). Các khe th i gian t TS1 n TS31 c a m i :    & 0  . 5 khung trong c u trúc a khung (g m 16 khung) s c s d ng mang d li u   " 8 1 , #  $  Encasulated Ethernet g i là các GFP octets nh . Khe th i gian TS1 trong   hình 1.5 & khung th nh t c a a khung s dùng ch a d li u mào u ph c v cho vi c +  .  8  + $  * # #  ghép n i d li u và c g i là Trong tr ng h p  $  1  Concatenation overhead octet. & 1 d li u Encasulated Ethernet khi ghép lên khung E1 mà v n còn kho ng tr ng thì s $  9 (  8 1 $   < c chèn thêm các byte d li u g i là ho GFP frame overhead c . IDLE patten
 20. 19 D li u Encasulated Ethernet s c xáo tr n tr c khi c ghép lên $  8 1  : 1 khung E1. 1.2 Lí do l a ch n công ngh FPGA ! "  Trong nh ng n m qua, các công ngh m i nh FPGA, DSP, ARM phát tri n $ /  :   không ng ng và r t nhanh chóng c ng d ng vào th c t ; m i lo i u có nh ng 0  1 + #   5 !  $  1   : !  ( /    , u và nh c i m riêng so v i các lo i khác nh kh n ng tái c u hình, t c x lý, công su t tiêu th hay các b x lý toán h c ph c t p. u i m c a FPGA là kh  #  ,  + ! Ư   . ( n ng linh ho t trong thay i c u hình, can thi p sâu vào l p v t lý và v t tr i h n / !    :  1   c là kh n ng x lý song song. V i u i m v t tr i này, v i cùng m t bài toán x ( ( / , :    1  :  , lý thì ch c n m t IC có t c xung nh p th p c ng có th x lý các bài toán ph c - *    %  ;  , + t p trong khi các dòng DSP, ARM c n có t c làm vi c cao h n nhi u l n. M t ! *      * < khác v i i u ki n ch t o trong n c, công ngh m ch in còn nhi u h n ch thì :     ! :  !  !  vi c làm m ch v i t c quá cao là r t khó kh thi, vì lý do này nên vi c ch n linh  ! :    (   ki n có t c không c n quá cao, có ki u chân d hàn b ng tay cho bài toán thi t k    *  6 =   là phù h p v i th c t ch t o hi n t i Vi t Nam. 1 :    !  !  M t u i m c a FPGA n a là kh n ng can thi p sâu vào ph n c ng. Trong     . $ ( /  * + thi t k các m ch s chúng ta g p r t nhi u bài toán th c t nh x lý lo i b nhi u,   !  <      , ! ) 6 quy t nh ng ng, ch ng Jitter, t o m ch tr … n u không can thi p sâu vào ph n  % B  ! ! 6   * c ng thì s không t i u c thi t k . + 8   1   Vi c l a ch n ph n c ng nào cho vi c th c hi n thi t k còn m t ph n c    * +       * 1 quy t nh b i môi tr ng phát tri n ph n m m h tr trên nó, t cách th c l p  % &  *  5 1 0 +  trình, ngôn ng , th vi n, các h th ng công c h tr i kèm. Môi tr ng phát tri n $     # 5 1  &  ph n m m này s cho phép t n d ng c nhi u mô- un ph n m m ã c chu n *  8  # 1   *   1 ' hóa tr c ó, không nh ng nâng cao c ch t l ng c a tài mà còn rút ng n :  $ 1  1 .  7 th i gian thi t k s n ph m. Xilinx ISE (Integrated Software Environment) là m t &   ( '  b ph n m m thi t k c a Xilinx , cho phép ta th c hi n các h th ng nhúng c a  *    .     . Xilinx t khâu thi t k ban u (thông qua VHDL, Verilog HDL, ABEL ho c là v 0   * < 8 Schematic) cho n khâu cu i cùng là n p thi t k c a mình lên IC kh trình FPGA.   !   . ( Xilinx ISE còn h tr mô ph ng các file d ng HDL ki m tra xem h th ng có 5 1 ) !    
 21. 20 ho t ng úng nh yêu c u c n thi t k hay không. Ngoài ra, Xilinx ISE còn có th !    * *    k t h p v i ph n m m ModelSim c a hãng Mentor Graphic ho c ph n m m System  1 : *  . < *  Generator c a Xilinx th c thi nh ng tác v mô ph ng vi t b ng ngôn ng .   $ # )  = $ VHDL. Vì nh ng lý do nêu trên, tôi ch n ngôn ng mô t ph n c ng VHDL và công $  $ ( * + c thi t k ISE c a hãng Xilinx làm công c chính cho tài lu n v n “Nghiên #   .  #   / c u và thi t k b chuy n i Ethernet – E1 trên công ngh FPGA ” c a mình. +       .
 22. 21 Ch ng 2. THI T K B CHUY N I ETHERNET – E1 TRÊN CÔNG ư   #   NGH FPGA  2.1 Thi t k b chuy n i Ethernet – E1 trên FPGA      B chuy n i Ethernet – E1 th c hi n vi c chuy n i d li u gi a các gói         $  $ c a khung MAC Ethernet và chu i d li u n i ti p có t c E1 theo chu n G.703. . 5 $      ' B chuy n i này làm vi c theo ch song công, t c chu i bít u ra ph         5 * # thu c vào tín hi u xung nh p ng h (xung clock) a vào. Trong thi t k này, tín   % " "    hi u xung nh p ng h c thi t l p là 2048 kHz.  % " " 1   B chuy n i Ethernet - E1 c thi t k k t n i máy tính (PC) hay các    1      thi t b có giao di n d ch v IP (có th ho t ng t i các t c 10 Mbps ho c 100  %  % #  !  !   < Mbps) v i m ng truy n s li u PDH, SDH, vì v y d ng d li u ph i tuân th theo : !     ! $  ( . chu n t c c s E1 (G.703-ITU). '    Hình 2.1 S kh i thi t k b chuy n i E1-Ethernet  "       Kh i x lý Khung Ethernet, GFP và E1 trên FPGA g m 3 ph n chính nh sau:  , " *  - Mô un kh i t o (Th c hi n kh i t o các tín hi u clock, tín hi u reset và i u  !   !     khi n các kh i ngo i vi).   !
 23. 22 - Mô un phát (Th c hi n thu d li u Eth và x lý chuy n i d li u thành    $  ,   $  lu ng E1 phát lên ng dây). "  & - Mô un thu (Thu d li u lu ng E1 trên ng dây và chuy n i thành d  $  " &   $ li u Ethernet).  Các mô- un chính trong thi t k này là Initmodule, Txmodule, Rxmodul. Khi    b t ngu n, Initmodule s t o ra các tín hi u reset, i u khi n cho IC ngo i vi giao  " 8 !     ! ti p Ethernet, sau ó Txmodule và Rxmodul b t u làm vi c. Các khung Ethernet   7 *  thu c t IC PHY (DM9161A c a hãng DAVICOM) c l u tr , x lý và 1 0 . 1  $ , chuy n i thành chu i d li u n i ti p t c E1 b i kh i Txmodule, trong khi ó   5 $        chu i d li u n i ti p E1 c x lý và chuy n i thành các gói Ethernet b i kh i 5 $    1 ,    Rxmodule. 2.2 Kh i thu phát Ethernet (PHY Ethernet) $     : ! ( , #  k t n i mô un Ethernet-E1 v i các m ng Ethernet, ta ph i s d ng m t IC giao ti p v t lý chuy n i các tín hi u s thành các tín hi u t ng t thích           h p. Tín hi u truy n d n l p v t lý là tín hi u b ng g c ã c mã hóa theo mã 1   9 :   /   1 & 1 (  ng dây Manchester. Mã Manscherter c mô t nh sau: Hình 2.2 Gi n th i gian tín hi u thu phát v t lý Ethernet ( " &   Kh i này c th c hi n b ng cách k t h p nhi u kh i nh b bi n i d  1   =  1       $ li u song song thành n i ti p, b chuy n i mã NRZ thành mã NRZI và các b mã        hóa/ gi i mã nh phân thành MLT-3. Ngoài ra khi không có gói truy n, b thu ( %    phát PHY truy n các xung i u khi n (m i xung có r ng 16 ms) duy trì k t     5    
 24. 23 n i. N u máy thu trên m ng không nh n c các xung ó trong kho ng 100 ms thì   !  1  ( k t n i c quy t nh là có l i. Ngoài ra, các mô un thu phát v t lý có ch c n ng   1  % 5   + / phát hi n sóng mang và phát hi n xung t thông tin cho l p MAC trong quá     : trình thu phát d li u. $  H u h t các b thu phát v t lý cung c p và h tr giao di n chu n MII *     5 1  ' (Media Independent Interface), c quy nh theo chu n IEEE 802.3u. Giao di n 1 % '  này c thi t k k t n i b thu/phát tín hi u l p v t lý PHY v i l p MAC. Giao 1        :  : : di n qu n lý c a chu n MII cho phép c u hình và i u khi n m t ho c nhi u b  ( . '      <   thu/phát PHY. Giao di n kh i thu PHY bao g m: RXD [3:0], RX_DV, RX_CLK, RX_ER   " và giao di n kh i phát PHY bao g m: TXD[3:0], TX_EN, TX_CLK, TX_ER.   " Trong ó, tín hi u Clock thu/phát t o dao ng có t n s 2.5 Mhz trong ch   !  *    Ethernet t c 10 Mbps hay 25 Mhz trong ch Ethernet t c 100 Mbps. Ngoài       ra, MII còn có tín hi u CRS, h tr vi c phát hi n xung t khi thu phát d li u.  5 1    $  Giao di n MII cung c p bus d li u 4 bit, vì v y ta có th dùng m t thanh ghi   $     8 bít c và l u d li u MII v i m t clock có chu k g p ôi. M t i m n a c n    $  :  2      $ * chú ý là các tín hi u d li u và các tín hi u vào ra khác c a b thu phát PHY u  $   .   thay i t i s n âm c a clock. Do v y khi ch t d li u, các tín hi u ph n thu c  ! & .   $   * 1 ch t t i s n d ng c a RX_CLK và các tín hi u bên ph n phát c ch t t i s n  ! &  .  * 1  ! & âm c a TX_CLK. . 2.3 Kh i kh i t o (Initmodule) $ % & Hình 2.3 Kh i kh i t o i u ki n ban u  !    * B ng 2.1 Mô t giao di n kh i InitModule ( (   Ký hi u chân S l ng chân  $ ư' H ng d li u c tr ng ư( )  * ư Init_clk 1 u vào Clock 10khz * reset 1 u vào Tín hi u reset h th ng, tích *   
 25. 24 c c m c cao  + Phy_reset 1 u ra Tích c c m c th p, reset IC *  +  PHY Out_en 1 u ra Tích c c m c cao, cho phép *  + txmodule và rxmodule làm vi c bình th ng  & Trong m t s các tr ng h p, khi c p ngu n IC PHY không th làm vi c   & 1  "   bình th ng do m t vài chân IC có m c không xác nh. Vì v y ph i th c hi n kh i &  + %  (   t o ch làm vi c cho IC PHY. Tr c tiên, th c hi n reset IC PHY, c u hình ch !    :      !   : !  ho t ng cho IC PHY (fulldulex, auto …), sau ó m i kích ho t các mô un Tx và Rx làm vi c. Vi c t o tín hi u reset và i u khi n IC PHY ph i c thi t k   !     ( 1   theo gi n th i gian c a IC PHY DM9161A c minh h a trong Table 2 ( " & . 1  B ng 2.2 Tham s th i gian tín hi u reset cho kh i PHY Ethernet (  &   Tín hi u reset_phy ph i c gi m c i n áp th p ít nh t 10 ms, vì th  ( 1 $ +      vi c dùng init_clk là 10 kHz s t o ra tín hi u reset theo úng yêu c u. sau ó m i  8 !   *  : chuy n lên m c i n áp cao sau 40 ns, gi n th i gian nh hình sau  +   ( " &  Hình 2.4 Gi n th i gian tín hi u reset cho kh i PHY Ethernet ( " &  
 26. 25 2.4. Kh i Txmodule $ Mô un Txmodule bao g m các kh i nl_frame, gfp_frame, E1_frame. Mô  "      $  ( & un nl_frame th c hi n vi c phân tích gói d li u Ethernet, trong kho ng th i gian tín hi u phy_rxen có m c i n áp cao (ngh a là m t khung ã c thu), d a trên  +   >   1  thông tin t tr ng Preamble và SFD, nl_frame t o ra các tín hi u b t u gói 0 & !  7 * (start_of_frame) và k t thúc gói (end_of_frame) Ethernet, trên c s ó tính toán    1  $  . " % - $  c s byte d li u c a gói Ethernet (bao g m a ch , d li u và CRC). Các gói d li u d ng nibble 4 bit c chuy n thành các gói d li u byte 8 bit. $  ! 1  $  2.4.1. Kh i nl_frame $ Hình 2.5 Kh i phân tích khung Ethernet  B ng 2.3. Mô t giao di n kh i nl_frame ( (   Ký hi u  chân S l ng $ ư' chân H ng d ư( ) li u  * ư c tr ng En 1 u vào Tích c c m c cao, khi thi t l p mô un *  +    ho t ng bình th ng !  & Rxdv_4 1 u vào Tích c c m c cao, thi t l p khi rxd_4 *  +   thích h p 1 Rxclk_4 1 u vào 25 Mhz trong ch 100Mbps, 2.5 *   Mhz trong ch 10Mbps   Rxd_4 4 u vào D li u t PHY d ng nibble, chu n * $  0 ! ' MII Rxdv_8 1 u ra Tích c c m c cao, thi t l p khi rxd_8 *  +  
 27. 26 thích h p 1 Rxclk_8 1 u ra o ng c rxclk_4 * ( 1 Rxd_8 8 u ra D li u 8 bit, thích h p t i s n d ng * $  1 ! &  rxclk_8 và rxdv_8 m c cao + Frame_start 1 u ra Xung b t u khung d li u * 7 * $  Frame_end 1 u ra Xung k t thúc khung d li u *  $  Thu t toán th c hi n mô un nl_frame nh sau:      Kh i t o fsm tr ng thái “idle”, khi ang tr ng thái idle, fsm b t u ki m ! !  ! 7 *  tra tr ng preamble. N u tín hi u rxdv_4 có m c ‘1’ và rxd_4 = “0101” có ngh a là &   + > b t u tr ng preamble, khi ó fsm chuy n sang tr ng thái Hunt và thi t l p tín 7 * &   !   hi u frame_end m c ‘0’.  + Khi fsm ang tr ng thái Hunt, b t u ki m tra tr ng SFD, khi rxdv_4 có  ! 7 *  & m c ‘1’ và rxd_4 có giá tr “1101” thì fsm chuy n sang tr ng thái thu nible th p + %  !  Low và ng th i thi t l p tín hi u frame_start lên m c ‘1’ báo hi u b t u gói " &    +   7 * d li u. $  Khi fsm ang tr ng thái Low, thi t l p tín hi u rxdv_8 xu ng m c ‘0’. N u  !     +  tín hi u rxdv_4 có m c ‘1’ thì fsm chuy n sang tr ng thái thu nibble cao High, ng  +  ! " th i thi t l p tín hi u frame_start xu ng m c ‘0’ và gán d li u rxd_4 vào thanh ghi &     + $  rxd_4_low. Ng c l i c ng tr ng thái này, n u tín hi u rxdv_4 có m c ‘0’ thì fsm 1 ! ; !   + s chuy n sang tr ng thái idle và thi t l p tín hi u frame_end lên m c ‘1’ báo 8  !    +  hi u k t thúc gói d li u.   $  Khi fsm ang tr ng thái High, n u rxdv_4 có m c ‘1’ thì fsm s chuy n  !  + 8  sang tr ng thái low, ng th i thi t l p tín hi u rxdv_8 m c ‘1’ và ghép d li u ! " &    + $  rxd_4 và rxd_4_low thành d li u 8 bit rxd_8. Ng c l i, c ng tr ng thái này, n u $  1 ! ; !  rxdv_4 có m c ‘0’ thì fsm s chuy n sang tr ng thái idle và thi t l p tín hi u rxdv_8 + 8  !    + m c ‘0’. Mô ph ng mô un nl_frame trên ph n m m modelSim, quan sát trên )  *  hình 2.6 ta th y r ng d li u Ethernet a vào g m có các bus d li u và nh th i:  = $   " $  % &
 28. 27 rxd_4, rxclk_4, rxdv_4. Lúc u, ch a có d li u gói Ethernet thì trên bus rxd_4 *  $  truy n các nible preamble “0101” và tr ng thái là idle, khi có d li u báo hi u b t  ! $   7 *  + ! &  . u khung n SFD “1101” và rxdv_4 có m c ‘1’ t i s n d ng c a rxclk_4 thì thi t l p state sang tr ng thái thu nible th p “Low”, t i s n d ng c a rxclk_4 ti p   !  ! &  .  theo thi t l p state sang tr ng thái thu nible cao “High”, ng th i khi ó thi t l p   ! " &    c báo b t u khung frame_start lên m c 1. T i s ng d ng rxclk_4 ti p theo, & 7 * + ! &   state l i c chuy n v tr ng thái thu nible th p và th c hi n ghép và ch t d li u ! 1   !     $  c a nible th p và cao tr c ó thành m t byte d li u rxd_8, thi t l p rxdv_8 lên .  :   $    m c ‘1’ báo hi u byte rxd_8 là úng. +    Nh trên hình v , sau SFD”1101”, hai nible n i ti p nhau có giá tr “0000”, do v y  8   %  t i s n d ng rxclk_4 và rxdv_8 có m c ‘1’ thì byte d li u rxd_8 có giá tr là ! &  + $  % “00000000”. T ng t , hai nible th p và cao sau ó có giá tr l n l t là “1000” và     % * 1 “0100”, khi ó d li u rxd_8 s là “01001000”. T ng t d li u rxd_8 s c  $  8   $  8 1 ch t t i nh ng nible ti p theo.  ! $  Khi State dang tr ng thái “Low”, khi phát hi n báo hi u k t thúc khung Ethernet !    là rxdv_4 có m c ‘0’, th c hi n chuy n state thành tr ng thái idle thu khung ti p +    !   theo, ng th i thi t l p c báo k t thúc khung frame_end lên m c ‘1’ và xóa c ó " &   &  + &  v m c ‘0’ t i s ng d ng c a rxclk_4 ti p theo.  + ! &  . 
 29. 28 Hình 2.6 K t qu mô ph ng th c hi n kh i nl_frame  ( )    a, Mô t th c hi n thu t toán nl_frame t u khung n cu i khung Eth (    0 *   b, Mô t th c hi n thu t toán nl_frame giai o n u khung Ethernet (     ! * c, Mô t th c hi n thu t toán nl_frame giai o n cu i khung Ethernet (     ! 
 30. 29 2.4.2. Kh i GFP_frame $ Hình 2.7 S thi t k kh i ghép kênh GFP  "    Kh i GFP_frame g m 4 kh i c b n: GFPframe_Ram (B nh l u d li u);  "   (  :  $  Write control signals generator (t o các tín hi u i u khi n ghi d li u vào b nh !     $   : Ram); Read control signals generator (t o các tín hi u i u khi n c b nh Ram); !       : GFP header signals generator (t o các tín hi u mào u cho khung d li u GFP). !  * $  B nh “GFPframe_Ram” c t ch c theo chu n Dual Port Ram l u d  : 1  + '   $ li u x lý.   , Kh i “Write control” nh n các tín hi u u vào (Eth_fr_start, Eth_fr_end,    * Rxclk_8, Rxdv_8) t kh i nl_frame, x lý các gói d li u Ethernet. Sau ó a ra 0  , $    con tr ghi “wpointer” và d li u khung phân nh cHEC, ng th i a ra giá tr ) $  % " &  % con tr “hwpointer” ch th v trí c a khung phân nh cHEC. M t khác kh i này ) - % % . % <  c ng nh n tín hi u con tr c t kh i “Read Control” phát hi n và x lý tr ng ;   )  0    , ! thái c a “GFPframe_Ram” là full hay empty. . Kh i “GFP header “ nh n các tín hi u u vào (wpointer, cHEC) t kh i    * 0  “Write Control” và d li u Ethernet “Rxd_8” t kh i “nl_frame”. Kh i này th c $  0    hi n vi c t o khung GFP và ghép các gói d li u Ethernet vào khung GFP ó. Sau   ! $    1  : ó các khung GFP c ghi vào b nh GFPframe_Ram.
 31. 30 Kh i “Read Control” nh n các tín hi u i u khi n u vào (Pdh_fr_start,       * Pdh_clk) t kh i “PDHframe”, và tín hi u hwpointer t kh i “Write Control” 0   0   phát hi n và x lý tr ng thái c a b nh Ram là empty hay full.  , ! .  : 2.4.3. Kh i Write Control Signals genetator $ L u thu t toán th c hi n nh sau:  "    
 32. 31 Hình 2.8 L u thu t toán t o tín hi u i u khi n ghi RAM  "  !    
 33. 32 Tr ng thái “Start of frame”, khi nh n c c báo b t u khung Ethernet, !  1 & 7 * ngh a là “eth_fr_start” có m c ‘1’, ki m tra l n l t 8 a ch ti p theo sau v trí con > +  * 1 % -  % tr ghi hi n t i xem có b tràn hay không. N u không tràn thì th c hi n t ng con tr )  ! %    / ) hi n t i lên 9 a ch v i m c ích tr ng 8 a ch ó sau khi phân tích gói  ! % - : #    % -   Ethernet ta s tính toán c tr ng mào u c a khung GFP (g m 8 byte) r i sau 8 1 & * . " "  < *  % )  )  " & :  / ó t 8 byte mào u ó vào v trí con tr ã b tr ng. ng th i v i vi c t ng con tr ghi lên 9 a ch , th c hi n reset b m d li u khung Ethernet và b m xác ) % -     $    % & * nh tr ng mào u khung GFP. Tr ng thái “Payload Ethernet”, th c hi n t ng b m d li u Ethernet sau !   /   $  m i byte Ethernet thu c. ng th i ki m tra tr ng thái b nh RAM, n u b nh 5 1 " &  !  :   : không b tràn thì t ng con tr ghi lên 1 n v sau m i byte Ethernet thu c, n u % / )  % 5 1  b nh b tràn trong khi thu d li u Ethernet thì xu t ra c báo tràn b nh  : % $   &  : “hramfull”. N u Ram không b tràn, th c hi n t ng con tr ghi lên 1 n v , quá  %   / )  % trình c l p i l p l i cho n khi xung báo k t thúc khung Ethernet “eth_fr_end” 1 <  < !   xu t hi n.   Khi k t thúc khung d li u ethernet thì c “eth_fr_end” xu t hi n, sau ó  $  &    th c hi n ki m tra c báo tràn b nh , n u b nh b tràn thì lo i b khung Ethernet    &  :   : % ! ) v a thu b ng cách d ch con tr ghi v a ch b t u thu khung ó. Ng c l i, n u 0 = % )  % - 7 *  1 !  b nh không b tràn, t c là ta ã thu c toàn b d li u c a khung Ethernet, khi  : % +  1  $  .     ó th c hi n tính toán cHEC theo thu t toán CRC16. Tr ng thái “GFP Header”, khi thu c toàn b khung Ethernet, t ng b m ! 1  /   % % * " &  % - . )   nh v trí mào u khung GFP ng th i l u a ch c a con tr ghi lúc ó. Sau ó quá trình c l p l i t tr ng thái ban u. 1 < ! 0 ! *
 34. 33 Hình 2.9 Mô ph ng th c hi n thu t toán t o tín hi u i u khi n ghi RAM )    !     K t qu mô ph ng nh trên hình v , khi có xung báo hi u eth_frame_start,  ( )  8  th c hi n ki m tra 8 a ch ti p theo c a con tr i u khi n ghi “wpointer”, n u    % -  . )     Ram không b “full” thì th c hi n t ng wpointer lên 9 n v (wpointer = wpointer %   /  % + 9), nh trên hình mô ph ng, giá tr c a con tr ghi ban u là 6941, sau khi có  ) % . ) * xung eth_frame_start thì giá tr con tr ghi t ng lên là 6950. % ) / Ti p theo, khi xung eth_frame_start m c ‘0’ thì th c hi n i u khi n ghi d li u  +      $  vào RAM, con tr ghi s t ng lên 1 n v sau m i byte d li u c ghi vào RAM. ) 8 /  % 5 $  1 " &    $  8 1 ! ng th i b m dài d li u s c kích ho t. Khi xu t hi n xung eth_frame_end, th c hi n ch t dài d li u Ethernet và tính       $  toán giá tr mào u cHec. Trên hình v ta th y r ng, b m eth_cnt có giá tr % * 8  =   % “0000000000011101”, giá tr cHec có giá tr “0010100000000010” úng v i thu t % %  :  toán tính cHec. Sau ó xung eth_frame_end xu ng m c ‘0’, th c hi n t ng con tr gfp_cnt   +   / ) t 0 n 7, t c là lúc này bít cao nh t c a b m gfp_cnt(3) có m c ‘0’, khi b m 0  +  .   +   t ng n 8 (gfp_cnt(3) có m c ‘1’) thì b m d ng l i. /  +   0 !
 35. 34 2.4.4. Kh i GFP Header và Ethernet Signals mapper $ Hình 2.10 C u trúc d li u khung GFP  $  Khi nh n c tín hi u gfph_cnt(3) có m c ‘1’ t kh i “Write Control”, th c  1  + 0   hi n ghi t ng byte d li u Ethernet vào Ram v i a ch addr trùng v i con tr ghi  0 $  : % - : ) wpointer. Khi tín hi u “ghph_cnt(3)” có m c ‘0’, th c hi n t o các byte Hearder  +   ! c a khung GFP và ghi vào Ram, v trí các byte Header c a khung GFP c nh v . % . 1 % % b i b m gfph_cnt(2..0), b m này có giá tr t 0 n 7. Giá tr 0 và 1 ng v i 2     % 0  % + : byte Len ( dài d li u Ethernet ã c xác nh trong kh i “Write Control”), giá  $   1 %  tr 2 và 3 ng v i 2 byte cHEC, giá tr 4 và 5 ng v i 2 byte Type (ki u d li u % + : % + :  $  khung GFP), giá tr 6 và 7 ng v i 2 byte tHEC. C u trúc khung và nh th i khung % + :  % & GFP nh trình bày d i ây.  :  L u thu t toán:  " 
 36. 35         !"# $ % &'()'    )*+ Hình 2.11 L u thu t toán th c hi n ghép kênh GFP  "    Thu t toán c mô ph ng trên Model Sim nh hình 2.12, khi có d li u  1 )  $  rxd_8 và rxdv_8 thích h p, cùng v i tín hi u gfph_cnt(3) có m c ‘1’, con tr c 1 :  + )  waddr c gán v i giá tr con tr wpointer, quan sát trên hình v ta th y con tr 1 : % ) 8  ) waddr c t ng 9 n v t 1869 n 1878 khi có xung eth_frame_start xu t hi n, 1 /  % 0    " & % 1 : $  % ng th i giá tr ghi vào Ram là “datain” c gán v i d li u rxd_8 có giá tr là 0. T i các byte d li u ethernet ti p theo, d li u ghi vào Ram l n l t là 0, 72, 109, ! $   $  * 1 59, 224 … cùng v i v trí con tr ghi t ng ng. : % )  +
 37. 36 Hình 2.12 Mô ph ng th c hi n thu t toán GFP )    a b
 38. 37 Trong hình v 2.12b, khi xung eth_frame_end xu t hi n báo hi u k t thúc 8     khung Ethernet, th c hi n reset b m gfph_cnt v giá tr “0000”, sau ó th c hi n      %    t ng b m lên m t n v t i m i s n d ng c a rxclk_8. Và bi n m t ng l n /     % ! 5 &  .   / * l t t 0 n 8 và d ng l i không m n a. Khi ó t i v trí gfph_cnt có giá tr 0 1 0  0 !  $  ! % % ho c 1 t ng ng v i giá tr con tr ghi c l u l i t i v trí u khung là 1870 và <  + : % ) 1  ! ! % * 1871, t i 2 v trí ó d li u ghi vào Ram “Datain” c gán v i l n l t 2 byte ! %  $  1 : * 1  dài Ethernet. Trong d li u mô ph ng này thì dài d li u là 70, và k t qu mô $  )  $   ( ph ng úng theo tính toán. )  Hai v trí ti p theo là cHec có giá tr l n l t là 40 và 2, ng v i gfph_cnt có %  % * 1 + : giá tr là 2 và 3 cùng v i giá tr con tr ghi là 1872 và 1873, k t qu úng theo tính % : % )  (  toán. Ti p theo là các tr ng d li u “type”, “tHec” l n l t ng v i giá tr con tr  & $  * 1 + : % ) ghi là 1874 n 1877. V trí con tr ti p theo 1878 s là ph n d li u Ethernet nh  % )  8 * $    ( * :    ( )    ã mô t ph n tr c, nh v y k t qu mô ph ng ã úng theo tính toán trong thi t k .  2.4.5. Kh i Read Control Signals genetator $ Khi có xung c d li u (“pdh_ch_start” ) t kh i E1 frame thì th c hi n  $  0    ki m tra tr ng thái c a b nh RAM. N u Ram không b Empty thì th c hi n t ng  ! .  :  %   / con tr c lên 1 n v , ng th i gán d li u GFPdata v i d li u u ra c a b )   % " & $  : $  * .  nh RAM. Ng c l i, n u Ram b empty thì th c hi n gán d li u GFPdata v i d : 1 !  %   $  : $ li u IdleGFP m c nh.  < % Thu t toán th c hi n nh sau    
 39. 38 Pdh_ch_start = ‘1’ Ram empty? (rpointer = hwpointer ) - rpointer = rpointer + 1 - GFPdata = dataout START - idlgfpcnt = idlgfpcnt + 1 - GFPdata = Idlegfp(idlgfpcnt) Hình 2.13 Thu t toán t o tín hi u i u khi n c RAM  !      Hình 2.14 Mô ph ng các tín hi u i u khi n c Ram )      Trên k t qu ModelSim, ta th y r ng t i v trí xung b t u khung d li u E1  (  = ! % 7 * $  “e1_frstart” thì ch s khe th i gian “e1_channel” có giá tr là 0, do t i v trí ó ta -  & % ! %  gán lu ng d li u E1 v i t mã ng b khung “10011011”. Do ó, tín hi u cho " $  : 0 "    phép c Ram e1_enb không c active. Ti p theo, t khe th i gian 1 n khe th i  1  0 &  & gian 31 th c hi n c Ram và gán v i lu ng d li u E1 “e1_byte”. Nh ta th y trên    : " $    k t qu mô ph ng, t TS1 (e1_channel = 1) n TS31 (e1_channel = 31) con tr  ( ) 0  )  /   % :   1 c Ram t ng lên m t n v cùng v i tín hi u cho phép c c active.
 40. 39 2.4.6. Kh i E1_frame $ S kh i th c hi n b ghép kênh E1 nh sau  "      Hình 2.15 S kh i ghép kênh E1_frame  "  Các xung nh th i khung E1 c th c hi n b i kh i “Frame Control”, kh i % & 1     này t o ra các xung khung “fr_start” và xung c d li u “rd”. V i Clock E1(2.048 !  $  : Mhz) làm u vào tham chi u, m t b m 3 bít c t o ra v i m c ích t o ra các *     1 ! : #  ! xung nh th i xác nh v trí các byte d li u phù h p trong khung E1, sau ó b % & % % $  1    ! 1   *      ! m này l i c a vào làm u vào tham chi u cho m t b m 5 bít t o ra các khe th i gian t TS0 n TS31 trong c u trúc khung E1 (t ng ng v i b & 0    + :   % 0  m 5 bít có giá tr t 0 n 31). " & ! % & 7 * ! % ng th i t o ra xung nh th i b t u khung E1 (fr_start) t i v trí TS0. Sau ây là k t qu mô ph ng b t o xung inh th i khung E1   ( )  !  & Hình 2.16 Mô ph ng th c hi n t o xung nh th i cho kh i E1_frame )   ! % & 
 41. 40 Trong k t qu mô ph ng ta th y r ng, m t khung c b t u b i xung nh  ( )  =  1 7 * % th i b t ng khung E1 (frame_start) ng v i TS0, TS0 dùng ghép t mã ng & 7 " + :  0 " b khung E1 nên xung c byte d li u không c kích ho t. B t u t TS1 n   $  1 ! 7 * 0  TS31 thì có 31 xung c byte d li u c kích ho t c d li u t kh i “GFP  $  1 !   $  0  frame”. Sau khi t o ra các xung nh th i khung E1, các xung này c a n ! % & 1   kh i ghép kênh, t i v trí xung báo hi u b t u khung “frame_start” có m c ‘1’ thì  ! %  7 * + gán d li u E1 data v i byte t mã ng b khung E1 là "10011011", ti p theo ó $  : 0 "    t i v trí xung rd tích c c m c ‘1’ thì th c hi n gán E1 Data v i d li u “GFP data” ! %  +   : $  1  0  c c ra t kh i GFP frame. Hình 2.17 Mô ph ng th c hi n ghép kênh E1_frame )   Trên k t qu mô ph ng, gi s d li u GFP data a vào toàn ‘1’, ta th y  ( ) ( , $    r ng t i v trí xung frame_start lên m c ‘1’, d li u E1 Data c gán v i t mã = ! % + $  1 : 0 "   1 : $  ng b khung là “10011011”, sau ó E1 data c gán v i d li u GFP data toàn ‘1’. Sau ó, các byte d li u E1 data c a n kh i bi n i d li u song  $  1      $  song thành n i ti p. T ng bít trong byte d li u c gán lên chu i bít u ra theo   0 $  1 5 * clock E1 theo th t t bít có tr ng s cao nh t (msb) n bít có tr ng s th p + 0 0        nh t(lsb). Ví d , v i t mã ng b “10011011” thì chu i d li u E1 Out s là : 1 0  # : 0 "  5 $  8 0 1 1 0 1 1
 42. 41 Sau ây là k t qu mô ph ng trên ph n m m ModelSim   ( ) *  Hình 2.18 Mô ph ng d li u E1 chuy n thành chu i bít n i ti p t c E1 ) $   5     2.5. Kh i giao ti p lu ng E1 (LIU) $  + Kh i này th c hi n vi c thu chu i d li u E1 t FPGA, sau ó th c hi n mã     5 $  0    hóa HDB3 và phát ra ng dây E1. Ng c l i, th c hi n thu d li u E1 d ng & 1 !   $  ! HDB3 trên ng dây, sau ó gi i mã HDB3 thành d ng d li u E1 d ng NRZ và &  ( ! $  !   a v FPGA. 2.6. Kh i Rxmodule $ 2.6.1. Khôi ph c d li u và nh th i )  ,  Kh i DPLL có ch c n ng khôi ph c clock t d li u, ngh a là nó khôi ph c  + / # 0 $  > # l i clock sao cho s n d ng c a clock ch t vào úng gi a s li u. Ch t l ng d ! &  .   $    1 $ li u thu v c ánh giá qua m u m t c a nó, m u m t c t o ra b ng cách l y   1  9 7 . 9 7 1 ! =  m u giá tr trên mi n th i gian c a tín hi u b ng g c (sau l c thu b ng g c, tr c l y 9 %  & .  /   /  :  m u quy t nh bít truy n là 1 hay 0) và ch ng các khung (có dài là m t s 9  %  "    symbol nh t nh) lên nhau.  % Ví d : n u l y m u tín hi u t i t c c 10 m u /giây và mu n xem m t khung #   9  !   9   có dài 2 symbol thì chúng ra s c t tín hi u m i 20 m u 1 khung và ch ng l p các  8 7  5 9 " < khung ó lên nhau theo th i gian. Các tín hi u ch ng l p lên nhau ó s mang nhi u  &  " <  8  thông tin và c g i là bi u m t. Nó r t quan tr ng trong vi c xác nh i m l y 1   " 7    %    m u t i u, là i m mà ít nh y c m v i nhi u, t p âm, rung pha nh t và có quy t 9     ! ( : 6 !    %  nh an toàn là cao nh t.
 43. 42 Ta th y r ng, d li u sau khi thu v s có Jitter, do v y n u Clock mà ch t  = $   8    d li u t i vùng hay s y ra Jitter thì các bit s b quy t nh sai. Do v y tr ng $  ! ( 8 %  %  & h p lý t ng nh t là tín hi u clk s ch t d li u t i chính gi a d li u, l i s s y 1    8  $  ! $ $  5 8 ( ra khi Jitter c a clk l n h n 0.5 chu k bít.  . :  2 Hình 2.19 Quá trình khôi ph c d li u và nh th i # $  % & K thu t hay dùng hi n nay trong thi t k m t b DPLL là dùng gi i pháp        ( Oversampling, ngh a là ta dùng nhi u clk v i pha khác nhau (hay nói cách là s >  : , d ng m t clk có t n s r t cao) l y m u d li u, trên c s ó phát hi n s n c a #  *     9 $     & . d li u và quy t nh xem clk nào có pha sao cho s n ch t vào kho ng chính gi a $   % &  ( $ d li u. $  N u ta xem xét sóng hình vuông th hi n trên Hình 2.20 là tín hi u ng pha     " (vuông pha) ã c khôi ph c (t c là ta ã phát i chu i d li u [+1,  1 # +   5 $  − 1, +1, − 1, . . . ]) và sau ó l y m u t i b t k i m nào (khác các th i i m chuy n symbol) thì   9 !  2   &      (  u cho k t qu úng. Hình 2.20 Tín hi u ã c khôi ph c không có nhi u.   1 # 6
 44. 43 Hình 2.21 Tín hi u ã c khôi ph c có nhi u.   1 # 6 Tuy nhiên trong tr ng h p có nhi u thì d li u thu c có th quan sát & 1 6 $  1  1  & 1   9 !  2 &   c nh Hình 2.21. Trong tr ng h p này, vi c l y m u t i b t k th i i m nào khác v i th i i m chuy n i các bít không m b o c r ng s quy t nh tín : &     ( ( 1 =   % hi u nào ã c phát i là úng nh tr ng h p không có nhi u trên. B ng vi c   1    & 1 6 =  tính trung bình trong t ng kho ng chu k c a m t bít d li u chúng ta có th a ra 0 ( 2 .  $    1      $   1     c s ánh giá úng h n v bit d li u nào ã c phát i. Vì v y b l c Matched filter t t nh t ây là m t b l c trung bình (median filter).       Hình 2.22 u ra b l c trung bình c a tín hi u không có nhi u *   .  6 Hình 2.23 u ra b l c trung bình c a tín hi u có nhi u *   .  6
 45. 44 Chú ý r ng c hai tr ng h p u ra c a b l c ph i h p có các nh mà t i = ( & 1 * .    1 - !     1  -    1 ó b l c ph i h p l y chính xác symbol và nh d ng cho bi t +1 ã c phát, t ng t nh âm cho bi t -1 c phát. M c dù ây v n nhi u nh trong Hình   -  1 <  9 6  2.22 tuy nhiên các nh này r t d xác nh c và a ra s ánh giá v d li u -  6 % 1     $  (+1, -1) chính xác h n nhi u so v i vi c l y m u tín hi u mà không cho qua l c   :   9   trung bình.  # % &   $  + khôi ph c nh th i ch t d li u, ta ng d ng gi i pháp Oversampling, # ( ngh a là dùng m t clk cao h n nhi u l n (ít nh t là 16 l n và càng cao càng t t) t c >    *  *    $  * #   9 $  * ,   (  d li u c n khôi ph c l y m u d li u u vào và x lý. V c b n, d a theo nguyên lý vòng khóa pha PLL. Hình 2.24 Khôi ph c nh th i DPLL # % & Bit cao nh t c a symbol sau khi c l c ph i h p c a vào u vào  . 1   1 1  * Datain c a m ch khôi ph c nh th i DPLL. B tách sóng pha s phát hi n tín hi u . ! # % &  8   s m hay mu n so v i pha c a b dao ng DCO (Digital Controlled Oxilator – :  : .   Nguyên lý t ng t nh NCO), thông tin v pha s i u khi n t ng hay gi m t n s     8    / ( *  c a DCO. Khi m ch vòng dpll ã khóa pha thì bít cao nh t c a DCO s c l y ra . !   . 8 1    $   & ch t d li u. B tách sóng pha Alexander (Alexander Phase Detector) th ng 1 , #  # % & $  0 5   c s d ng trong vi c khôi ph c nh th i và d li u t chu i bít n i ti p b i vì nguyên lý n gi n và vi c th c thi trên FPGA n gi n. S kh i nh Hình  (    (  "   2.24. K t qu X và Y cho phép i u ch nh t ng hay gi m t n s DCO, X và Y c  (   - / ( *  1      ! ) 6 *    (  a qua b l c thông th p lo i b nhi u. Trong ph n này, b l c n gi n là vi c có bao nhiêu s ki n X ho c Y quy t nh i u ch nh DCO. Trong lu n v n này,   <   %   -  / do tín hi u là lý t ng không ch u tác ng c a môi tr ng truy n sóng nên b l c   %  . &   
 46. 45 1       . <   c thi t k khi có hai s ki n liên ti p gi ng nhau c a X ho c Y thì cho phép i u ch nh DCO. i u khi n DCO n gi n là t ng hay gi m b m t o ra t n s -     ( / (    ! *  t ng hay gi m, t ng t ph n tích l y pha c a b dao ng NCO. / (   * ; .   D li $  : u s m pha so v:i clk Clk s:m pha so v i d li u : $  Alexander Phase Detector Hình 2.25 S nguyên lý làm vi c b tách sóng pha  "   Hình 2.26 Mô ph ng kh i khôi ph c nh th i )  # % & Hình trên ta th y r ng, d li u thu c t symbol thu b ng kh i Slicer.  = $  1 0 =  Clock khôi ph c c có s n d ng ch t vào chính gi a d li u. # 1 &   $ $  2.6.2.Kh i E1_deframe $ Kh i E1 deframe thu chu i d li u E1 t i s n d ng c a clock ã c  5 $  ! &  .  1 khôi ph c t kh i khôi ph c nh th i, s kh i b tách kênh E1 c minh h a # 0  # % &  "   1  nh hình  Sync and Frame Control DeMux Serial To Parallel rd GFP Data 8 Fr_ch_start E1 Data E1 In E1 Clk 8 fr_start Hình 2.27 S thi t k kh i E1_deframe  "    D li u E1 n i ti p c chuy n i thành d li u song song 8 bít, sau ó d $    1   $   $ li u song song này c a vào kh i ng b khung xác nh t mã ng b và  1   "   % 0 "  % & nh th i khung E1.
 47. 46 Kh i ng b khung E1 (Sync Frame) có l u thu t toán nh sau:  "   "   ,!-.  &/ . 0              ,11 0 ,11 0       /    ,11 0    , Hình 2.28 Thu t toán th c hi n ng b khung E1    "  Khi phát hi n c t mã ng b khung, ngh a là E1 data có giá tr  1 0 "  > % “10011011”, thi t l p c phát hi n khung lên m c ‘1’ (frame_det = ‘1’), ng c l i   &  + 1 ! n u E1_data khác t mã ng b khung thì xóa c (frame_det = ‘0’).  0 "  & Ban u, tr ng thái c a h th ng là state[1..0] là 00 và tr ng thái ng b là * ! .   ! "  sync có giá tr 0, tr ng thái ti p theo gán state(0) v i frame_det, do v y khi phát % !  :  hi n c t mã ng b khung thì tr ng thái h th ng t 00 s chuy n sang 01.  1 0 "  !   0 8 
 48. 47 Khi tr ng thái 01, b t u t ng bi n m (cnt) s bít lên 1 n v theo xung ! 7 * /     % nh p clock E1, n u cnt có giá tr 255 (s bít trong m t khung E1) và xung frame_det %  %   (xung phát hi n t mã ng b khung ti p theo) cùng th i i m thì gán tr ng thái  0 "   &   ! ti p theo n 11 và xóa b êm cnt v giá tr 0.      % Khi tr ng thái 11, ti p t c t ng bi n cnt và ki m tra xung frame_det t i cnt !  # /   ! b ng 255, n u hai giá tr này cùng x y ra t i m t th i i m thì thi t l p tr ng thái =  % ( !  &     !     n 01 và xóa b m v 0. Tr ng thái 01là tr ng thái ng b , ngh a là thi t l p sync có giá tr ‘1’. ! ! "  >   %  tr ng thái 01 ( ng b ), ti p t c ki m tra bi n m cnt và xung frame_det, n u hai ! "   #     giá tr này không cùng x y ra cung m t th i i m thì t ng bi n m s l i lên 1 n % (  &   /    5  v (error = error + 1), n u không x y ra tr ng h p này thì xóa bi n error v 0. %  ( & 1   Nh v y, n u x y ra 3 l i liên ti p (error = 3) thì thi t l p tr ng thái h th ng    ( 5    !   v tr ng thái ban u, xóa error v giá tr 0 và ti n hành tìm ki m và ng b l i.  ! *  %   "  ! 2.6.3.Kh i Gfp_deframe $ Hình 2.29 S thi t k kh i GFP_deframe  "    Kh i GFP_deframe bao g m các kh i ch y u: Kh i ng b khung GFP  "  .   "  (Sync GFP frame); kh i Ram (GFPdeframe_RAM – dual Ram), kh i i u khi n ghi      b nh (Write Control signals generator); kh i i u khi n c b nh (Read Control  :       :
 49. 48 signals Generator); kh i t o các byte mào u c a khung Ethernet và ghép d li u  ! * . $  v i các byte mào u ó (Ethernet Header và Mux). : *  D li u GFP_Data thu c t kh i E1_deframe c a vào kh i ng b $  1 0  1   "  khung GFP tách các byte mào u c a khung GFP, tính toán t i tr ng d li u  * . (  $  trên khung GFP và a tín hi u ng b kích ho t kh i t o tín hi u i u khi n   "   !  !      ghi d li u sau khi ã tách các byte mào u vào b nh Ram. $   *  : B t o tín hi u i u khi n c s c n c vào s byte d li u Ethernet thu  !      8 / +  $  1  !       $  0  : " &   c t o ra các tín hi u i u khi n c d li u t b nh Ram, ng th i i u khi n kh i t o ra các byte mào u Ethernet và kh i ghép d li u Ethernet cùng v i   ! *  $  : các byte mào u ó. K t qu là khôi ph c c khung Ethernet ã phát d i d ng *   ( # 1  : ! các byte n i ti p nhau. Sau ây là thu t toán th c hi n c th t ng kh i       #  0  2.6.4.Kh i ng b khung GFP $ +  D li u GFP_Data c ghi vào m t thanh ghi d ch “buff” 4 byte n i ti p, $  1  %   d li u c d ch trái. Th c hi n tính toán cHEC t 2 byte Buff(3) và Buff(2) theo $  1 %   0 thu t toán Cyclic, sau ó so sánh cHEC v a tìm c v i hai byte Buff(1) và   0 1 : Buff(0). N u hai giá tr này b ng nhau thì xác nh n ng b khung GFP ng th i  % =  "  " &   $   0 a ra s byte d li u Ethernet trên khung GFP ó t hai byte buff(3) và buff(2), ngh a là eth_cnt = buff(3) & buff(2). > D li u mô ph ng nh hình sau $  )  Hình 2.30 Mô ph ng th c hi n ng b GFP_Deframe )   "  Ta th y r ng, lúc u khi ch a ki m tra c t mã ng b c a khung GFP  = *   1 0 "  . thì tr ng thái “State” là “Hunt”, khi ki m tra úng t mã cHec thì tr ng thái state !   0 ! chuy n sang “presyn”, ng th i ch t chi u dài d li u Ethernet là gfp_cnth = 70  " &   $    $   9   ! úng nh d li u phát. Mã cHec ti p theo v n úng và chuy n “state” sang tr ng thái ng b “Syn”. " 
 50. 49 2.6.5.Kh i t o tín hi u i u khi n ghi RAM $ &     Khi h th ng ã ng b khung GFP, th c hi n t ng giá tr con tr ghi    "    / % ) wpointer lên m t n v . L u ý r ng, c n ph i có thêm i u ki n eth_cnt khác 0 thì   %  = * (    m i t ng giá tr con tr ghi b i vì n u eth_cnt b ng 0 thì các byte thu c chính là : / % )  = 1 d li u IdleGFP. $  Hình 2.31 Mô ph ng t o tín hi u i u khi n ghi RAM ) !     K t qu mô ph ng hình v trên ta th y, khi tr ng thái ng b GFP c  ( ) 8  ! "  1 thi t l p thì con tr ghi wpointer b t u t ng theo m i byte d li u.   ) 7 * / 5 $  2.6.6.Kh i t o tín hi u i u khi n c RAM và óng khung Ethernet $ &     "  L u thu t toán nh sau:  "   Ram empty? (rpointer = wpointer + 1) Counter byte _cnt: 0 to ethernet_len + 19 START Case byte_cnt: 0 to 7 : preamble 8 : SFD 9 to Ethernet_len + 8 : Data Ethernet_len + 9 to Ethernet_len + 19: IFGs No If Byte_cnt = 9 to Ethernet_len + 19 Then rpointer = rpointer + 1 Hình 2.32 L u thu t toán i u khi n tín hi u c Ram và ghép khung Ethernet  "      
 51. 50 Tr c tiên ki m tra tr ng thái c a b nh Ram xem có Empty hay không, :  ! .  : ngh a là ki m tra i u ki n rpointer = wpointer + 1. N u Ram không b empty, th c >      %  hi n t ng bi n m s byte Ethernet thu c, n u bi n m này có giá tr b ng s  /    1    % =  byte Ethernet c ng v i 19 byte, ngh a là i u kiên ethbytecnt = ethlenth + 19 th a  : >   ) mãn thì kh i ng l i bi n m. Trong ó, 19 byte có ý ngh a bao g m 12 byte idle  !    > " là kho ng cách gi a hai khung Ethernet, 7 byte preamble và 1 byte cho SFD. ( $ N u ethbytecnt có giá tr t 0 n 6 thì gán u ra Eth_8 v i các byte d li u  % 0  * : $  preamble (01010101), Ethbytecnt có giá tr b ng 7 thì gán d li u Eth_8 v i byte SFD (11010101), % = $  : Ethbytecnt có giá tr l n h n 7 và nh h n ho c b ng ethlength + 6 thì gán % :  )  < = Eth_8 v i d li u c c ra t b nh RAM : $  1  0  : Ethbytecnt có giá tr t ethlength + 7 n ethlength + 19 thì gán Eth_8 v i d % 0  : $ li u idle gi a các khung Ethernet.  $ Khi Ram không b empty và ethbytecnt n m trong kho ng t 8 n ethlength % = ( 0  + 7 thì th c hi n t ng d n con tr c rpointer.   / * ) 
 52. 51 Hình 2.33 Mô ph ng t o tín hi u c Ram và óng khung Ethernet ) !    a, Mô ph ng giai o n b t u khung )  ! 7 * b, Mô ph ng giai o n k t thúc khung )  !  2.6.7.Kh i chuy n i d li u 8 bít thành chu n MII $   )  - D li u 8 bít song song c chuy n thành các nible n i ti p theo quy lu t, 4 $  1     bít th p chuy n i tr c và 4 bít cao chuy n i sau.    :   a b
 53. 52 Hình 2.34 Mô ph ng th c hi n chuy n i 8 bít thành nible 4 bit )     2.7. K t qu mô ph ng h th ng   .  $ D li u mô ph ng u vào h th ng g m có: D li u Ethernet rxd_4, $  ) *   " $  rxclk_4(25 Mhz) và rxdv_4 c a vào liên t c, kho ng cách gi a các gói 1  # ( $ Ethernet là 12 bytes (t ng ng v i 48 chu k rxclk_4). Clock PDH a vào có t c  + : 2    TxE1clk = 2.048 Mhz. Th c hi n loopback d li u DataE1, Clock txclk_4 (25 Mhz) cho ph n thu.   $  * Ta thu c d li u u ra h th ng g m: txen_4, txd_4, cùng v i txclk_4 (25 Mhz) 1 $  *   " : a vào. So sánh d li u Ethernet phát và thu ta th y hoàn toàn gi ng nhau, tuy nhiên $    t c gói Ethernet thu c nh h n t c Ethernet phát vào. i u này theo tính   1 )      toán là úng vì b ng thông gi m i do t c ô truy n d n ch là 2048 Kbps.  / (     9 -
 54. 53 Hình 2.35 Mô ph ng u vào và u ra c a h th ng E1_Ethernet ) * * .  
 55. 54 Ch ng 3. K T QU VÀ ÁNH GIÁ ư    3.1 S kh i và thi t k ph n c ng  + $   /  3.1.1 S kh i  + $ Trong s trên, ph n c ng c thi t k cho c chi u thu và chi u phát.  " * + 1   (    chi u phát, d li u d ng IP (ví d nh t máy tính ho c m t thi t b nào ó s d ng  $  ! #  0 <   %  , # giao di n IP) c a vào qua gi c RJ45 (lo i HR911105A c a hãng Hanrun) qua  1  7 ! . IC giao ti p v t lý DM9161A c chuy n thành d li u d ng s (mã hóa NRZ), d   1  $  !  $ li u s này giao ti p v i chip FPGA b ng giao di n theo chu n MII (Media    : =  ' Independent Interface) ho c RMII ( ây, s d ng giao di n MII). Trong chip <  , #  FPGA, d li u c lo i b ph n header c a gói IP và óng gói theo chu n GFP, $  1 ! ) * .  ' sau ó c óng khung E1 và a vào IC giao ti p lu ng E1 (DS32384T). D li u  1    " $  sau IC giao ti p E1 c a vào bi n áp lu ng T1094NL ch nh s a d ng xung  1   "  - , ! HDB3 và a ra giao ti p v i ng dây. chi u thu, quá trình c th c hi n   : &   1   ng c l i, d li u d ng HDB3 t ng dây (lu ng E1) qua bi n áp lu ng vào IC 1 ! $  ! 0 & "  " giao ti p lu ng E1 bi n i thành d ng s (mã hóa NRZ). Sau ó, d li u s c  "   !   $   1  ,    a vào chip FPGA x lý E1_deframe, GFP deframe sau ó a vào IC giao ti p v t lý thành d li u IP và cu i cùng a ra gi c RJ45 có tích h p bi n áp giao  $    7 1   ti p v i thi t b u cu i IP.  :  % *  Hình 3.1 S kh i b chuy n i Ethernet-E1  "    
 56. 55 3.1.2 S nguyên lý  + Hình 3.2 S nguyên lý t ng quát  "  3.1.2.1 M ch giao ti p lu ng E1 (LIU) &  + Hình 3.3 S nguyên lý m ch giao ti p lu ng E1  " !  "
 57. 56 M ch s d ng IC giao ti p lu ng E1 c a hãng DALLAS và c c u hình ! , #  " . 1  làm vi c ch c ng. IC này có ch c n ng chuy n i tín hi u lu ng E1 t    + + /    " 0 HDB3 sang NRZ và ng c l i, ng th i khôi ph c th c hi n khôi ph c ng h và 1 ! " & #   # " " t o xung nh p cho các kh i ti p theo. Bi n áp lu ng T1094NL dùng giao ti p v i ! %    "   : & , # *  7 ng dây, s d ng u n i là gi c RJ45. 3.1.2.2 M ch FPGA th c hi n óng khung và gi i óng khung GPF, E1 & !     Hình 3.4 S nguyên lý m ch FPGA  " ! M ch FPGA th c hi n vi c óng khung và gi i óng khung GFP và E1. !     (  M ch s d ng IC XC3S500E c a hãng Xilinx. Ngoài ra còn có ph n c p ngu n, b ! , # . *  "  nh EEPROM l u ch :      ' ! % ng trình và b dao ng chu n t o xung nh p 2,048MHz c p cho các kh i.  
 58. 57 3.1.2.3 M ch giao ti p v i u cu i IP &  ( / $ M ch s d ng IC thu phát Ethernet l p v t lý DM9161A c a hãng DaviCom. ! , # :  .  :  , #      ây là IC thu phát Ethernet l p v t lý s d ng i n áp th p 3,3V dùng cho t c 100BASE-TX và 10BASE-T. phía ng dây analog, IC này cung c p giao di n  &   s d ng cáp xo n UTP5(Unshielded Twisted Pair Category 5) cho t c , # 7   100BASE-TX ho c UTP5/UTP3 cho t c 10BASE-T. Phía còn l i, IC DM9161A <   ! cung c p giao di n MII k t n i v i chip FPGA, c ng là k t n i gi a l p MAC và      : ;   $ : l p v t lý. :  Hình 3.5 S nguyên lý m ch thu phát Ethernet  " ! IC này ph i n i v i m t bi n áp ng dây tr c khi n i vào gi c RJ45, (  :   & :  7 m ch hình 3.4 s d ng gi c HR911105A có tích h p s n bi n áp bên trong. Ngoài ! , # 7 1 ?  ra c ng c n ph i cung c p xung ng h 25MHz cho IC DM9161A ho t ng ch ; * (  " " !    ;  !    : " MII. Chú ý IC DM9161A c ng có th ho t ng ch RMII v i xung ng h cung c p có giá tr 50MHz. "  %
 59. 58 3.1.2.4 M ch ngu n & + Hình 3.6 S nguyên lý m ch ngu n  " ! " M ch ngu n s d ng u vào 5VDC (qua adapter), qua IC FAN1086 bi n ! " , # *          i thành i n áp 3,3VDC, qua IC LF25CDT bi n i thành 2,5VDC . i n áp 3,3VDC l i c bi n i qua IC FAN1112D t o ra i n áp 1,2VDC. C 3 ! 1    !   ( m c i n áp này cung c p cho toàn b IC và các LED hi n th trên b ng m ch ho t +      % ( ! ! ng. 3.1.2.5 M ch in PCB & Hình 3.7 M ch in PCB !
 60. 59 3.1.2.6 M ch l p ráp hoàn ch nh &  0 Hình 3.8 M ch l p ráp hoàn ch nh ! 7 - Sau khi thi t k xong ph n c ng, ph n m m và chu n b linh ki n, b ng   * + *  ' %  ( m ch c l p ráp, n p ph n m m và hi u ch nh. Hình 3.5 mô t b ng m ch ph n ! 1 7 ! *   - ( ( ! * c ng sau khi ã thi t k l p ráp hoàn ch nh. +    7 - Gi c J1 là gi c ngu n 5VDC u vào c p ngu n cho b ng m ch. 7 7 " *  " ( ! Gi c J2 là gi c dùng cho u cu i IP s d ng u RJ45 c a Hanrun lo i 7 7 *  , # * . ! HR911105A (s d ng các chân 1,2; 3,6). , # Gi c J3 c ng là gi c RJ45 nh ng s d ng cho giao di n lu ng E1 chu n 7 ; 7  , #  " ' G.703 (s d ng các chân 1,2; 4,5). , # B n èn LED dùng ch th tr ng thái ho t ng c a m ch.    - % ! !  . ! Led L1: èn báo ngu n Power.  " Led L2: èn LOS báo hi u m t ng b lu ng E1 (sáng là m t ng b , t t    "  "  "  7 là ng b ). "  Led L3: èn LOF báo m t khung E1 (sáng là m t ng b , t t là ng b ).    "  7 "  Led L4: không dùng. J1 J2 J3 L1 L2 L3 L4
 61. 60 3.2 Kt qu th1 nghim trên m&ch hoàn ch0nh 3.2.1 Mô hình th1 nghim th!c t Hình 3.9 Mô hình th nghi m th c t ,    Mô hình ki m tra c mô t trên  1 ( hình 3.6. Chúng ta có 2 b chuy n i    Ethernet-E1 c n i qua tuy n truy n d n E1 (PDH - giao di n G.703), u cu i 1    9  *  ng i dùng ( u g n) s d ng m t máy tính n i vào gi c RJ45 c a thi t b chuy n & * * , #   7 .  %   *   <  ! #  ! i, u xa n i vào m t máy tính khác ho c n i vào m ng IP (ví d nh m ng Internet). Chúng ta có th ki m tra tuy n k t n i b ng cách k t n i gi a 2 máy tính      =   $ (ki m tra b ng l nh ping), ho c dùng máy tính u g n truy c p Internet, ki m  =  < * *    tra b ng thông b ng cách truy c p vào trang / =  www.speedtest.net.... 3.2.2 Kt lun và kin ngh, Lu n v n ã t c m c ích là thi t k c b chuy n i Ethernet – E1  /  ! 1 #    1    th c hi n trên công ngh FPGA, áp ng c yêu c u s d ng u cu i IP trên n n     + 1 * , # *   h t ng PDH. ! * Lu n v n ã nghiên c u lý thuy t v c u trúc m ng truy n d n PDH, lý  /  +    !  9 thuy t v c u trúc m ng Ethernet và ph ng pháp bi n i Ethernet-E1. Ngoài ra,    !    lu n v n c ng ã ng d ng các thu t toán x lý s hi n i nh k thu t x lý a  / ;  + #  ,   !    ,  t c , k thu t óng khung, gi i óng khung, vòng khóa pha s DPLL, thu t toán      (    ghi và c d li u không ng b , thu t toán khôi ph c xung ng h nh th i t  $  "   # " " % & 0 d li u …trên n n chip kh trình FPGA s d ng ngôn ng miêu t ph n c ng $   ( , # $ ( * + VHDL vào thi t k th c t cho ra i c s n ph m.      & 1 ( '
 62. 61 Lu n v n ã hoàn thành c các m c tiêu và n i dung ch y u ã ra. Sau  /  1 #  .    khi hoàn thành lu n v n, b n thân tôi c ng ã làm ch c các công c thi t k  / ( ;  . 1 #   nh ph n m m thi t k m ch Altium, gói công c ISE c a  *    ! # . Xilinx dùng ngôn ng$ l p trình VHDL l p trình cho chip kh trình FPGA , có th ng d ng vào th    (  + # c t cho các bài toán khác. Do th i gian th c hi n lu n v n ng n và c ng do trình c a b n thân còn &    / 7 ;  . ( h n ch cho nên trong khuôn kh lu n v n này, tôi m i nghiên c u c ph ng !    / : + 1  pháp óng khung d li u Ethernet trên n n khung E1 (chu n PCM31) theo c u trúc  $   '  khung truy n d n PDH. Trên c s ó, chúng ta có th phát tri n thêm các ph ng  9      pháp óng khung d li u Ethernet trên n n khung truy n d n PDH v i t c khác  $    9 :   nhau ho c theo c u trúc khung truy n d n SDH. <   9 Trong quá trình th c hi n lu n v n, tôi ã nh n c r t nhi u s giúp c a    /   1    B . các th y cô giáo và các ng nghi p. u tiên, tôi xin chân thành c m n TS. Ph m * "  * (  ! Thành Công – Giáo viên h ng d n khoa h c cùng các th y cô giáo trong Khoa : 9  *   , 6 & !     B i n t - Vi n thông – Tr ng i h c Bách Khoa Hà N i ã t n tình giúp tôi. " & ; (  "  ! +  ng th i, tôi c ng xin c m n các ng nghi p t i phòng Nghiên c u công ngh vi n thông - Trung tâm k thu t thông tin công ngh cao ã t o i u ki n giúp 6     !    B tôi trong th i gian th c hi n và hoàn thành lu n v n. &    /
 63. 62 TÀI LIU THAM KHO [1] Nguy n Qu c Bình (2001), K thu t truy n d n s , NXB Quân i. 6     9   [2] Nguy n Qu c Trung (2003), X lý tín hi u và l c s , NXB Khoa h c và K 6  ,      thu t.  [3] ITU-T BasicA (1999), 2.048Mbps Technology Basics and Testing fundamentals. [4] ITU-T G.8040/Y.1340, GFP frame mapping into Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH). [5] Renliang Gu (2009), IP Core Specification, www.opencore.org [6] Datasheet c a IC DS33Z11 c a hãng Dallass v Ethernet mapper. . .  [7] Datasheet c a IC DM9161A c a hãng DaviCom. . . [8] Datasheet c a IC DS21348T c a Dallass. . .
Publicidad