ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 2

Manas Panjai
Manas Panjaiครู en ฐานทัพเรือสัตหีบ

ใช้ในทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียน ในการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 22 ข้อ
(ข้อ 1-22) ข้อละ 1 คะแนน รวม 22 คะแนน
ตัวชี้วัด แสดงควำมสัมพันธ์ของจำนวนต่ำง ๆ ในระบบจำนวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/1)
1. ข้อใดเป็นจำนวนอตรรกยะ
1 1– 4
2 0.010010001...
3 3.14
4
5 2.452
ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่ำสัมบูรณ์ของจำนวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/2)
2. ข้อใดเป็นเซตคำตอบของอสมกำร |5 – 3x|  10
1 [–5, 5]
2 0,
3 – , 5
4 [0, 5]
5 , 5
ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.1 ม.4-6/3)
3. 41.5
มีค่ำเท่ำกับข้อใด
1 23
2 2 3
3 (1.5)4
4 1.5 4
5 4
ชุดที่ 2
– 1
2
5
3
5
3
5
3
. .
5
ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยและหำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่
ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.2 ม.4-6/1)
4. ( 12 + 3 2 ) – ( 18 + 4 3 ) มีค่ำเท่ำกับข้อใด
1 –2 2
2 –2 3
3 –3 2
4 –3 3
5 –6 3
ตัวชี้วัด หำค่ำประมำณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้
วิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม (ค 1.3 ม.4-6/1)
5. 1,2962
– 2 มีค่ำประมำณตรงกับข้อใด เมื่อกำหนดให้ 2  1.41, 2  1.26, 3  1.73
และ 3  1.44
1 0.55
2 0.62
3 0.92
4 1.03
5 1.26
ตัวชี้วัด เข้ำใจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับกำรบวก กำรคูณ กำรเท่ำกัน กำรไม่เท่ำกัน และนำไปใช้ได้
(ค 1.4 ม.4-6/1)
6. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริง
1 เอกลักษณ์กำรบวกของจำนวนจริง คือ 0
2 กำรบวก ลบ คูณ และหำรจำนวนจริงมีสมบัติกำรสลับที่
3 จำนวนจริงทุกจำนวนมีตัวผกผันกำรบวก
4 เซตของจำนวนจริงมีสมบัติปิดของกำรบวกและกำรคูณ
5 สมบัติกำรเท่ำกันของจำนวนจริง ได้แก่ สมบัติกำรสะท้อน สมบัติกำรสมมำตร สมบัติกำรถ่ำยทอด
1
4
1
3
33
3
ตัวชี้วัด ใช้ควำมรู้เรื่อง อัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม ในกำรคำดคะเนระยะทำงและควำมสูง (ค 2.1 ม.4-6/1)
7. อำนวยต้องกำรยึดเสำธงที่มีควำมสูง 6 เมตร โดยใช้ลวดสลิงยึดติดจำกปลำยของเสำธงลงมำ 1 เมตร และ
2 เมตร ตำมลำดับ ซึ่งหลักของลวดสลิงแต่ละเส้นจะทำมุมเงย 40๐
และ 30๐
กับจุดที่ยึดติดกับตัวของเสำธง
อำนวยต้องใช้ลวดสลิงที่มีควำมยำวอย่ำงน้อยประมำณกี่เมตร
1 11.11 เมตร
2 11.67 เมตร
3 11.75 เมตร
4 14.11 เมตร
5 14.75 เมตร
ตัวชี้วัด แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับระยะทำงและควำมสูงโดยใช้อัตรำส่วนตรีโกณมิติ (ค 2.2 ม.4-6/1)
8. แก้วผูกเชือกติดกับยอดของเสำเหล็ก โดยยึดไว้กับหลักสมอที่อยู่ไกลออกไป 3 3 เมตร ซึ่งหลักสมอนี้
ทำมุมเงย 30๐
กับยอดของเสำเหล็ก เสำเหล็กนี้มีควำมสูงกี่เมตร
1 3 เมตร
2 3.5 เมตร
3 4 เมตร
4 4.5 เมตร
5 5 เมตร
ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดในเรื่องเซตและกำรดำเนินกำรของเซต (ค 4.1 ม.4-6/1)
9. กำหนดให้ = I, A = {x  I | –7 < x < 7}, B = {x  I | –3 < x  7}
และ C = {x  I | –5  x < 4} ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง
1 7 B – (A – C)
2 7 (B – A) – C
3 7 (B  A)  (B  A)
4 7 A – (B  C)
5 7 (A  B) – C
 sin  cos  tan 
35๐
0.5736 0.8192 0.7002
40๐
0.6428 0.7660 0.8391
50๐
0.7660 0.6428 1.1918
55๐
0.8192 0.5736 1.4281
ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ในรูปต่ำง ๆ เช่น ตำรำง กรำฟ และสมกำร (ค 4.1 ม.4-6/3)
10.ควำมสัมพันธ์ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน
1 r = {(x, y)  R  R | y = |x| + 2}
2 r = {(x, y)  R  R | y = 3x3
+ 5}
3 r = {(x, y)  R  R | x = 2y2
– 1}
4 r = {(x, y)  R R | x2
– y = 3}
5 r = {(x, y)  R  R | (x – 2)2
= y}
ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยของลำดับและหำพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด (ค 4.1 ม.4-6/4)
11.ข้อใดไม่เป็นพจน์ที่อยู่ในลำดับ an = , n {1, 2, 3, 4}
1 1
2
3
4
5
ตัวชี้วัด เขียนแผนภำพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนำไปใช้แก้ปัญหำ (ค 4.2 ม.4-6/1)
12.นักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน 180 คน มีนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำภำษำไทย 105 คน มีนักเรียนที่สอบผ่ำนทั้ง
วิชำภำษำไทยและวิชำคณิตศำสตร์ 30 คน และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่ำนทั้งสองวิชำนี้ 28 คน มีนักเรียน
จำนวนกี่คน ที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียว
1 28 คน
2 30 คน
3 47 คน
4 52 คน
5 58 คน
2n
n2
+ 1
3
5
4
5
5
13
8
17
ตัวชี้วัด ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของกำรให้เหตุผลโดยใช้แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ (ค 4.2 ม.4-6/2)
13.ผลสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล โดยใช้แผนภำพของเวนน์-ออยเลอร์ในกำรตรวจสอบ
ควำมสมเหตุสมผล
1 เหตุ 1) นักกีฬำทุกคนเป็นคนที่มีสุขภำพดี
2) คนที่มีสุขภำพดีบำงคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ผล นักกีฬำบำงคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
2 เหตุ 1) สุนัขบำงตัวอยู่ในป่ำ
2) มูมู่เป็นสุนัขที่น่ำรักของฉัน
ผล มูมู่ไม่ได้อยู่ในป่ำ
3 เหตุ 1) ไม่มีแมวตัวใดเป็นนินจำ
2) ชิชิมำรุเป็นนินจำ
ผล ชิชิมำรุไม่ใช่แมว
4 เหตุ 1) ไม่มีจำนวนตรรกยะจำนวนใดเป็นจำนวนอตรรกยะ
2) จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ
3) 3 เป็นจำนวนอตรรกยะ
ผล 3 เป็นจำนวนเต็มบวก
5 เหตุ 1) ดำวเครำะห์ที่มีแก๊สออกซิเจนทุกดวงมนุษย์สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้
2) ดำวเสำร์เป็นดำวเครำะห์ที่มีแก๊สออกซิเจน
ผล มนุษย์ไม่สำมำรถดำรงชีวิตอยู่บนดำวเสำร์ได้
ตัวชี้วัด แก้สมกำรและอสมกำรตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง (ค 4.2 ม.4-6/3)
14.ข้อใดคือเซตคำตอบของอสมกำร x(x – 1) – 2 < 4
1 (–, –2)
2 (–2, )
3 (3, )
4 (–2, 3)
5 (–, )
ตัวชี้วัด สร้ำงควำมสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ และนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ (ค 4.2 ม.4-6/4)
15.ผลบวกของด้ำนกว้ำงและด้ำนยำวของรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งเท่ำกับ 50 เซนติเมตร จงหำพื้นที่ที่มำกที่สุดของ
รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ เมื่อกำหนดให้ด้ำนแต่ละด้ำนยำวอย่ำงน้อย 1 เซนติเมตร
1 609 ตำรำงเซนติเมตร
2 616 ตำรำงเซนติเมตร
3 621 ตำรำงเซนติเมตร
4 624 ตำรำงเซนติเมตร
5 625 ตำรำงเซนติเมตร
ตัวชี้วัด ใช้กรำฟของสมกำร อสมกำร ฟังก์ชัน ในกำรแก้ปัญหำ (ค 4.2 ม.4-6/5)
16.ข้อใดเป็นเซตคำตอบของอสมกำร x2
– 2x  8 โดยใช้ควำมรู้เรื่องกรำฟของฟังก์ชันมำแก้อสมกำร
1 {x | x  –2}
2 {x | x  4}
3 {x | –2  x  4}
4 {x | x = –2 และ x = 4}
5 {x | x  –2 หรือ x  4}
ตัวชี้วัด เข้ำใจวิธีกำรสำรวจควำมคิดเห็นอย่ำงง่ำย (ค 5.1 ม.4-6/1)
17.ข้อใดไม่ใช่หลักในกำรสร้ำงแบบสอบถำม
1 ผู้ออกแบบสอบถำมจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในเนื้อหำที่สอบถำมอย่ำงเพียงพอ
2 ใช้ภำษำที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเข้ำใจได้ง่ำย ไม่คลุมเครือ
3 ควรหลีกเลี่ยงคำถำมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย เพรำะจะทำให้สิ้นเปลืองเวลำ แรงงำน และ
ค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จำเป็น
4 ถ้ำเป็นไปได้ควรรวมคำถำมตั้งแต่ 2 คำถำม ให้เป็นคำถำมเดียว เพื่อประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำย
5 แบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นมำแล้ว ควรที่จะนำไปทดลองใช้เสียก่อน
ตัวชี้วัด เลือกใช้ค่ำกลำงที่เหมำะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ (ค 5.1 ม.4-6/3)
18.ข้อใดที่ไม่สำมำรถหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตได้
1 ข้อมูลที่ไม่ได้จัดกลุ่ม
2 ข้อมูลที่แจกแจงควำมถี่แบบมีอันตรภำคชั้นเปิด
3 ข้อมูลที่มีกำรเรียงลำดับจำกน้อยไปมำก หรือจำกมำกไปน้อย
4 ข้อมูลที่ค่ำของข้อมูลบำงตัวแตกต่ำงไปจำกข้อมูลอื่น ๆ มำก
5 ข้อมูลที่ไม่มีฐำนนิยม
ตัวชี้วัด นำผลที่ได้จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นไปใช้คำดกำรณ์ในสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ (ค 5.2 ม.4-6/1)
19.ประเภทของกำรบริกำรทั่วไปที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 750 คน พบว่ำมีควำมจำเป็น
มำกที่สุด สรุปจำกคำตอบของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถำมที่เลือกเป็นลำดับที่ 1 มีดังนี้
ข้อ รายการ
จานวนผู้ที่เลือก
เป็นลาดับที่ 1
ร้อยละ
1
2
3
4
5
บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำดสวยงำม
มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ มีโต๊ะเก้ำอี้เพียงพอ
กำรจัดบริกำรน้ำดื่มน้ำใช้ถูกหลักอนำมัย
ห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอ สะอำด
โรงอำหำรกว้ำง สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย
145
138
172
144
151
19.3
18.4
22.9
19.2
20.2
750
จำกผลกำรสำรวจข้ำงต้น ประเภทของกำรบริกำรทั่วไปที่นักเรียนคำดหวังว่ำมีควำมจำเป็นมำกที่สุดคือข้อใด
1 บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำดสวยงำม
2 มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ มีโต๊ะเก้ำอี้เพียงพอ
3 กำรจัดบริกำรน้ำดื่มน้ำใช้ถูกหลักอนำมัย
4 ห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอ สะอำด
5 โรงอำหำรกว้ำง สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตัวชี้วัด อธิบำยกำรทดลองสุ่ม เหตุกำรณ์ ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ และนำผลที่ได้ไปใช้คำดกำรณ์
ในสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ (ค 5.2 ม.4-6/2)
20.ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง
1 กำรทดลองสุ่ม ไม่สำมำรถบอกได้แน่นอนว่ำแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดำ
ผลลัพธ์ที่อำจเป็นไปได้เหล่ำนั้น
2 เซตที่มีสมำชิกเป็นผลลัพธ์ที่สนใจและเป็นไปได้ทั้งหมดของกำรทดลองสุ่ม เรียกว่ำ แซมเปิลสเปซ
3 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ใด ๆ จะมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 1 เสมอ
4 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ใด ๆ ถ้ำมีค่ำเท่ำกับศูนย์แสดงว่ำเหตุกำรณ์นั้นมีโอกำสเกิดขึ้นแน่นอน
5 เหตุกำรณ์เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ
ตัวชี้วัด ใช้ข้อมูลข่ำวสำรและค่ำสถิติช่วยในกำรตัดสินใจ (ค 5.3 ม.4-6/1)
21.ข้อใดไม่เป็นปัญหำของกำรใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ
1 ข้อมูลไม่ทันสมัย
2 เสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยสูง
3 กำรขำดหำยของข้อมูลบำงรำยกำร
4 ควำมถูกต้องหรือควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
5 มีโอกำสผิดพลำดได้มำก
ตัวชี้วัด ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นช่วยในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (ค 5.3 ม.4-6/2)
22.ควำมน่ำจะเป็นที่จะเรียงตัวอักษรภำษำอังกฤษคำว่ำ “ONET” ที่ขึ้นต้นด้วยสระเป็นเท่ำใด
1
2
3
4
5
1
6
1
3
1
2
2
3
4
5
ส่วนที่ 2 : แบบระบำยตัวเลข จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 23-26) ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน
ตัวชี้วัด เข้ำใจและสำมำรถใช้กำรให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย (ค 4.1 ม.4-6/2)
23. 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, a, b
จำกแบบรูปข้ำงต้น ค่ำของ 2a + 3b เท่ำกับเท่ำใด
ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขำคณิต หำพจน์ต่ำง ๆ ของลำดับเลขคณิตและ
ลำดับเรขำคณิต และนำไปใช้(ค 4.1 ม.4-6/5)
24.จำนวนนับตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 มีกี่จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 9
ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต หำผลบวก
n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้(ค 4.2 ม.4-6/6)
25.กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต โดยมีอัตรำส่วนเท่ำกับ 3 ถ้ำ a6 = 2,187 แล้วผลรวมของ
6 พจน์แรกของลำดับดังกล่ำวนี้มีค่ำเท่ำใด
ตัวชี้วัด หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน ฐำนนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล (ค 5.1 ม.4-6/2)
26.แผนภำพต้น-ใบของข้อมูลคะแนนสอบวิชำสถิติของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้
2 0 3 5 6 7 8
3 0 2 4 7
4 0 3 3 3 4
ผลรวมของค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และฐำนนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่ำใด
วิธีการตอบ
 ให้ใช้ปำกกำหรือดินสอเขียนตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในช่องว่ำง ให้ตรงกับหลักเลข ให้ครบทั้งสี่หลัก
 ระบำยตัวเลขในวงกลมให้ครบทุกหลัก เช่น คำตอบ คือ 250 ต้องระบำย 0250
23 24 25 26
ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนที่ 1
1. เฉลย ข้อ 2
แนวคิด จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนจริงที่ไม่สำมำรถเขียนได้ในรูปเศษส่วน
โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ำกับศูนย์
0.010010001... เป็นทศนิยมไม่รู้จบที่ไม่สำมำรถเขียนได้ในรูปเศษส่วน
โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ำกับศูนย์
ดังนั้น 0.010010001... เป็นจำนวนอตรรกยะ
2. เฉลย ข้อ 3
แนวคิด เนื่องจำก |5 – 3x|  10
ดังนั้น –10  5– 3x  10
–15  –3x  5
5  x  –
นั่นคือ เซตคำตอบของอสมกำร คือ – , 5
3. เฉลย ข้อ 1
แนวคิด เนื่องจำก 4 = 22
และ 1.5 =
จะได้ 41.5
= 22
= 22
= 23
หรือ 8
4. เฉลย ข้อ 2
แนวคิด เนื่องจำก 12 = 2 3 และ 18 = 3 2
จะได้ = ( 12 + 3 2 ) – ( 18 + 4 3 )
= (2 3 + 3 2 ) – (3 2 + 4 3 )
= 2 3 + 3 2 – 3 2 – 4 3
= –2 3
หรือ – 12
a
b
5
3
15
10
3
2
15
10
3
a
b
5
3
5. เฉลย ข้อ 1
แนวคิด 1,296 – 2
= 2  2  2  2  3  3 3 3 – 2
= 24
 34
– 2
= 2  3 – 2
= (2  3 ) – 2
= 2 – (3 – 1)
= 2 ( 3 – 1)
 1.26(1.44 – 1)
 1.26  0.44
 0.55
6. เฉลย ข้อ 2
แนวคิด กำรลบและกำรหำรจำนวนจริงไม่มีสมบัติกำรสลับที่
เช่น 3 – 2 = 1
และ 2 – 3 = –1
นั่นคือ 3 – 2  2 – 3
และ
4  2 = 2
และ 2  4 =
นั่นคือ 4  2  2  4
7. เฉลย ข้อ 5
แนวคิด
1
2
1
4
1
3
1
4
1
3
1
4
1
3
4
3
4
3
1
3
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
3
3
3 3
ให้ BC เป็นควำมสูงของจุดที่ยึดลวดสลิงจำกปลำยของเสำธงลงมำ 1 เมตร
BD เป็นควำมสูงของจุดที่ยึดลวดสลิงจำกปลำยของเสำธงลงมำ 2 เมตร
AC เป็นควำมยำวของลวดสลิงที่ยึดติดจำกปลำยของเสำธงลงมำ 1 เมตร
ED เป็นควำมยำวของลวดสลิงที่ยึดติดจำกปลำยของเสำธงลงมำ 2 เมตร
เนื่องจำก sin 40๐
= และ sin 35๐
=
จะได้ 0.6428 = และ 0.5736 =
AC = และ ED =
AC  7.78 และ ED  6.97
ดังนั้น อำนวยต้องใช้ลวดสลิงที่มีควำมยำวอย่ำงน้อยประมำณ
7.78 + 6.97  14.75 เมตร
8. เฉลย ข้อ 1
แนวคิด
ให้ A เป็นจุดที่หลักสมอปักอยู่
C เป็นจุดที่ผูกเชือกติดกับยอดของเสำเหล็ก
AB เป็นระยะห่ำงระหว่ำงหลักสมอกับเสำเหล็ก
BC เป็นควำมสูงของเสำเหล็ก
เนื่องจำก tan 30๐
=
=
BC =
BC = 3
ดังนั้น เสำเหล็กนี้มีควำมสูง 3 เมตร
BC
AC
BD
ED
5
AC
4
ED
5
0.6428
4
0.5736
BC
AB
3
3
BC
3 3
3  3 3
3
9. เฉลย ข้อ 4
แนวคิด A = {–6, –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {–2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
C = {–5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
B  C = {–2, –1, 0, 1, 2, 3}
A – (B  C) = {–6, –5, –4, –3, 4, 5, 6}
ดังนั้น 7 A – (B  C)
10. เฉลย ข้อ 3
แนวคิด พิจำรณำ r = {(x, y)  R  R | x = 2y2
– 1}
x = 2y2
– 1
2y2
= x + 1
y2
=
y = 
เมื่อแทนค่ำ x เช่น แทน x = 3
จะได้ y =  2
นั่นคือ มี (3, 2) และ (3, –2) เป็นสมำชิกของควำมสัมพันธ์ r
ที่มีสมำชิกตัวหน้ำเท่ำกัน คือ 3 แต่สมำชิกตัวหลังต่ำงกัน คือ 2  –2
ดังนั้น r = {(x, y)  R  R | x = 2y2
– 1} ไม่เป็นฟังก์ชัน
11.เฉลย ข้อ 4
แนวคิด เนื่องจำก ลำดับ an = , n{1, 2, 3, 4} เป็นลำดับจำกัด
โดยที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 4 ดังนี้
a1 = = = 1
a2 = =
a3 = = =
a4 = =
x + 1
2
x + 1
2
2n
n2
+ 1
2(1)
12
+ 1
2(2)
22
+ 1
2(3)
32
+ 1
2(4)
42
+ 1
2
2
4
5
6
10
8
17
3
5
12.เฉลย ข้อ 3
แนวคิด ให้ เป็นเซตของนักเรียนที่สอบวิชำภำษำไทยและวิชำคณิตศำสตร์
A เป็นเซตของนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำภำษำไทย
B เป็นเซตของนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์
x เป็นเซตของนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียว
เขียนแสดงโดยใช้แผนภำพของเวนน์-ออยเลอร์ ได้ดังนี้
จะได้ว่ำ (105 – 30) + 30 + x + 28 = 180
x + 133 = 180
x = 180 – 133
x = 47
ดังนั้น มีนักเรียนจำนวน 47 คน ที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียว
13.เฉลย ข้อ 3
แนวคิด เขียนแผนภำพของเวนน์-ออยเลอร์ ได้ดังนี้
เนื่องจำก ไม่มีแผนภำพใดที่ขัดแย้งกับผลสรุป
ดังนั้น ผลสรุป ชิชิมำรุไม่ใช่แมว จึงสมเหตุสมผล
14.เฉลย ข้อ 4
แนวคิด x(x – 1) – 2 < 4
x2
– x – 2 < 4
x2
– x – 6 < 0
(x – 3)(x + 2) < 0
ให้ (x – 3)(x + 2) = 0
x = 3, –2
พิจำรณำค่ำของ x ในช่วง (–, –2), (–2, 3) และ (3, )
โดยเลือก x ที่อยู่ในช่วงดังกล่ำว ดังนี้
ช่วง x (x – 3)(x + 2)
(–, –2) –3 (–6)(–1) = 6 เป็นจำนวนจริงบวก
(–2, 3) 0 (–3)(2) = –6 เป็นจำนวนจริงลบ
(3, ) 4 (1)(6) = 6 เป็นจำนวนจริงบวก
ดังนั้น (x – 3)(x + 2) มีค่ำเป็นจำนวนจริงบวก เมื่อ x อยู่ในช่วง (– , –2) และ (3, )
(x – 3)(x + 2) มีค่ำเป็นจำนวนจริงลบ เมื่อ x อยู่ในช่วง (–2, 3)
แสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน ได้ดังนี้
ดังนั้น (–2, 3) เป็นเซตคำตอบของอสมกำร x(x – 1) – 2 < 4
15.เฉลย ข้อ 5
แนวคิด ให้ x เป็นควำมยำวของด้ำนกว้ำง
y เป็นควำมยำวของด้ำนยำว
จะได้ x + y = 50
นั่นคือ y = 50 – x
เนื่องจำก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม = ด้ำนกว้ำง  ด้ำนยำว
จะได้ = x(50 – x)
= 50x – x2
ทำสมกำรให้อยู่ในรูป y = a(x – h)2
+ k จุดวกกลับที่จุด (h, k)
จะได้ y = –x2
+ 50x
y = –x2
+ 50x – 625 + 625
y = –(x2
– 50x + 625) + 625
y = –(x – 25)2
+ 625
ดังนั้น มีจุดวกกลับที่จุด (25, 625) และเป็นกรำฟคว่ำ (a < 0) มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 625
นั่นคือ พื้นที่ที่มำกที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เท่ำกับ 625 ตำรำงเซนติเมตร
16.เฉลย ข้อ 3
แนวคิด จำก x2
– 2x  8
จะได้ x2
– 2x – 8  0
ให้ y = x2
– 2x – 8
กำรหำคำตอบของอสมกำร x2
– 2x – 8  0 คือ กำรหำค่ำของ x ที่ทำให้ค่ำ y  0
ทำสมกำรให้อยู่ในรูป y = a(x – h)2
+ k จุดวกกลับที่จุด (h, k)
จะได้ x2
– 2x – 8 = 0
x2
– 2x + (1 – 1) – 8 = 0
(x2
– 2x + 1) + (–1 – 8) = 0
(x – 1)2
– 9 = 0
ดังนั้น มีจุดวกกลับที่จุด (1, –9) เป็นกรำฟหงำย เพรำะมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกำลังสอง
มีค่ำมำกกว่ำศูนย์มีค่ำต่ำสุดเท่ำกับ –9
หำจุดที่กรำฟตัดแกน X โดยให้ y = 0
จะได้ x2
– 2x – 8 = 0
(x – 4)(x + 2) = 0
x = 4, –2
นั่นคือ กรำฟตัดแกน X ที่จุด (4, 0) และ (–2, 0) ดังนี้
พิจำรณำจำกกรำฟ พบว่ำ
เมื่อ x = –2 หรือ 4 ค่ำของ y = 0
เมื่อ x < –2 ค่ำของ y > 0
เมื่อ –2 < x < 4 ค่ำของ y < 0
เมื่อ x > 4 ค่ำของ y > 0
จะได้ x2
– 2x < 8 หรือ x2
– 2x – 8 < 0 เมื่อ –2 < x < 4
นั่นคือ x2
– 2x  8 หรือ x2
– 2x – 8  0 เมื่อ –2  x  4
ดังนั้น เซตคำตอบของอสมกำร x2
– 2x  8 คือ {x | –2  x  4}
17.เฉลย ข้อ 4
แนวคิด ผู้ออกแบบสอบถำมไม่ควรรวมคำถำมเข้ำด้วยกัน เพรำะจะทำให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเกิด
ควำมสับสนและตีควำมหมำยผิดไป จนทำให้ตอบแบบสอบถำมผิดวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบสอบถำม
18.เฉลย ข้อ 2
แนวคิด เรำไม่สำมำรถหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงควำมถี่แบบมีอันตรภำคชั้นเปิดได้
เนื่องจำกไม่สำมำรถหำค่ำที่เป็นตัวแทน (จุดกึ่งกลำงของอันตรภำคชั้น) ของชั้นนั้นได้
19.เฉลย ข้อ 3
แนวคิด จำกผลกำรสำรวจ เมื่อนำมำคำนวณเป็นร้อยละ ทำให้เห็นว่ำกำรจัดบริกำรน้ำดื่มน้ำใช้
ถูกหลักอนำมัยเป็นกำรบริกำรทั่วไปที่นักเรียนคำดหวังว่ำมีควำมจำเป็นมำกที่สุด
20.เฉลย ข้อ 4
แนวคิด ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์เป็นจำนวนที่บอกให้ทรำบว่ำ เหตุกำรณ์ที่สนใจนั้นมีโอกำส
เกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด โดยจะมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 1
ถ้ำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ เท่ำกับ 0 แสดงว่ำเหตุกำรณ์นั้นไม่มีโอกำสเกิดขึ้นเลย
ถ้ำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ เท่ำกับ 1 แสดงว่ำเหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอน
21.เฉลย ข้อ 2
แนวคิด ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจำกผู้ให้ข้อมูลหรือจำก
แหล่งที่มำของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จำกข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เมื่อต้องกำร
ใช้ข้อมูลเพียงแค่สอบถำมจำกแหล่งที่ทรำบข้อมูลนั้นก็สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย
โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเอง แต่จะต้องระมัดระวัง
ในกำรนำข้อมูลประเภทนี้มำใช้ เนื่องจำกมีโอกำสผิดพลำดได้มำก เช่น ถ้ำผู้ที่รวบรวม
ข้อมูลใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมำะสมโดยเฉพำะข้อมูลที่มีลักษณะปกปิดหรือ
ข้อมูลที่กำหนดจำนวนตัวอย่ำงน้อยเกินไป หรือข้อมูลที่ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงที่ไม่
เหมำะสม
22.เฉลย ข้อ 3
แนวคิด พิจำรณำ ตำแหน่งที่ 1 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำก 4 ตัว ได้4 วิธี
ตำแหน่งที่ 2 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 1
ได้3 วิธี
ตำแหน่งที่ 3 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 2
ได้2 วิธี
ตำแหน่งที่ 4 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 3
ได้1 วิธี
นั่นคือ จะสร้ำงคำได้ทั้งหมด 4 3  2  1 = 24 วิธี
พิจำรณำ เหตุกำรณ์ที่เรียงตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยสระ
ตำแหน่งที่ 1 เลือกตัวอักษร (สระ) 2 ตัว จำก 4 ตัว ได้2 วิธี
ตำแหน่งที่ 2 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 1
ได้3 วิธี
ตำแหน่งที่ 3 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 2
ได้2 วิธี
ตำแหน่งที่ 4 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 3
ได้1 วิธี
นั่นคือ จะสร้ำงคำได้ทั้งหมด 2  3  2  1 = 12 วิธี
ดังนั้น ควำมน่ำจะเป็นที่จะเรียงตัวอักษรภำษำอังกฤษคำว่ำ “ONET” ที่ขึ้นต้นด้วยสระ
เท่ำกับ =
ส่วนที่ 2
23.แนวคิด 2, 4, 2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10, 6 + 10 = 16, 10 + 16 = 26,
16 + 26 = 42, 26 + 42 = 68, 42 + 68 = 110 = a, 68 + 110 = 178 = b
ข้อสังเกต จำนวนถัดไป คือ ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ก่อนหน้ำ
ดังนั้น 2a + 3b = 2(110) + 3(178)
= 220 + 534
= 754
24.แนวคิด จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 9 หมำยถึง จำนวนที่หำรด้วย 9 ลงตัว พิจำรณำจำนวนนับตั้งแต่
100 ถึง 10,000 ที่หำรด้วย 9 ลงตัว ได้แก่ 108, 117, 126, ..., 9,999 ซึ่งเป็นลำดับเลขคณิตที่มี
a1 = 108, an = 9,999 และมีผลต่ำงร่วม คือ 117 – 108 = 9
เนื่องจำก an = a1 + (n – 1)d
จะได้ 9,999 = 108 + (n – 1)9
9,891 = (n – 1)9
1,099 = n – 1
n = 1,100
ดังนั้นมีจำนวน 1,100 จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 9 ของจำนวนนับตั้งแต่
100 ถึง 10,000
12
24
1
2
25.แนวคิด เนื่องจำก an = a1rn– 1
และอัตรำส่วนร่วมเท่ำกับ 3
จะได้ a6 = a1r6–1
2,187 = a1(3)5
2,187 = 243a1
a1 = 9
ให้ a1 = 9, r = 3 และ n = 6
จำก Sn = เมื่อ r  1
จะได้ S6 =
=
=
=
= 3,276
ดังนั้น ผลรวมของ 6 พจน์แรกของลำดับดังกล่ำวนี้มีค่ำเท่ำกับ 3,276
26. แนวคิด 1) หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต จำกสูตร x =
= 20 + 23 + 25 + 26 + 27 + 28 + 30 + 32
+ 34 + 37 + 40 + 43 + 43 + 43 + 44
= 495
จะได้ = = 33 คะแนน
ดังนั้น ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 33 คะแนน
2) หำมัธยฐำน
มัธยฐำนจะอยู่ในตำแหน่งที่ = = = 8
ตำแหน่งที่ 8 ของข้อมูลชุดนี้ คือ 32 คะแนน
ดังนั้น มัธยฐำนของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 32 คะแนน
3) หำฐำนนิยม
ฐำนนิยม คือ ข้อมูลที่มีควำมถี่สูงสุด หรือปรำกฏบ่อยที่สุด
ข้อมูลชุดนี้ มี 43 อยู่ 3 จำนวน ซึ่งมำกที่สุด
ดังนั้น ฐำนนิยมของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 43 คะแนน
นั่นคือ ผลรวมของค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และฐำนนิยมของข้อมูลชุดนี้
เท่ำกับ 33 + 32 + 43 = 108 คะแนน
a1(1 – rn
)
1 – r
9(1 – 36
)
1 – 3
9(1 – 729)
–2
9(–728)
–2
–6,552
–2
i = 1
xi
n
n
i = 1
xi
x 495
15
n
N + 1
2
15 + 1
2
16
2

Recomendados

05 พันธะไอออนิก por
05 พันธะไอออนิก05 พันธะไอออนิก
05 พันธะไอออนิกkruannchem
9.8K vistas9 diapositivas
เอกสารลำดับอนันต์กำหนดการเชิงเส้น57 por
เอกสารลำดับอนันต์กำหนดการเชิงเส้น57เอกสารลำดับอนันต์กำหนดการเชิงเส้น57
เอกสารลำดับอนันต์กำหนดการเชิงเส้น57krurutsamee
71.8K vistas57 diapositivas
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพอเพียง por
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพอเพียงแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพอเพียงSurachai Chobseang
6.2K vistas7 diapositivas
ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 2 por
ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 2ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 2
ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 2คุณครูพี่อั๋น
48.6K vistas29 diapositivas
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 1 por
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 1ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 1
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.5 เทอม 2 ฉบับที่ 1คุณครูพี่อั๋น
52K vistas14 diapositivas
เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์ por
เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์
เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์thanakit553
33.6K vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ฮิสโทแกรม por
ฮิสโทแกรมฮิสโทแกรม
ฮิสโทแกรมkrookay2012
24.2K vistas19 diapositivas
โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558 por
โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558
โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558Sircom Smarnbua
4.3K vistas3 diapositivas
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม por
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมwebsite22556
34.9K vistas2 diapositivas
บรรยากาศ (Atmosphere) por
บรรยากาศ (Atmosphere)บรรยากาศ (Atmosphere)
บรรยากาศ (Atmosphere)พัน พัน
5.1K vistas20 diapositivas
บท2ปฏิกิริยาเคมี por
บท2ปฏิกิริยาเคมีบท2ปฏิกิริยาเคมี
บท2ปฏิกิริยาเคมีWichai Likitponrak
11.9K vistas70 diapositivas
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม por
โครงงานโคมไฟไม้ไอติมโครงงานโคมไฟไม้ไอติม
โครงงานโคมไฟไม้ไอติมSupaluck
25.4K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

ฮิสโทแกรม por krookay2012
ฮิสโทแกรมฮิสโทแกรม
ฮิสโทแกรม
krookay201224.2K vistas
โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558 por Sircom Smarnbua
โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558
โครงสร้างรายวิชาเคมี ม6 1 2558
Sircom Smarnbua4.3K vistas
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม por website22556
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อมใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ 3 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม
website2255634.9K vistas
บท2ปฏิกิริยาเคมี por Wichai Likitponrak
บท2ปฏิกิริยาเคมีบท2ปฏิกิริยาเคมี
บท2ปฏิกิริยาเคมี
Wichai Likitponrak11.9K vistas
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม por Supaluck
โครงงานโคมไฟไม้ไอติมโครงงานโคมไฟไม้ไอติม
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม
Supaluck25.4K vistas
เฉลยข้อสอบ Onet ปี 53 por Seohyunjjang
เฉลยข้อสอบ Onet ปี 53เฉลยข้อสอบ Onet ปี 53
เฉลยข้อสอบ Onet ปี 53
Seohyunjjang210.7K vistas
เคมี por crazygno
เคมีเคมี
เคมี
crazygno148.2K vistas
โจทย์ฝึกทักษะอัตราส่วนตรีโกณมิติ por sawed kodnara
โจทย์ฝึกทักษะอัตราส่วนตรีโกณมิติโจทย์ฝึกทักษะอัตราส่วนตรีโกณมิติ
โจทย์ฝึกทักษะอัตราส่วนตรีโกณมิติ
sawed kodnara29.6K vistas
จำนวนเชิงซ้อนไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด por Owen Inkeaw
จำนวนเชิงซ้อนไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดจำนวนเชิงซ้อนไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด
จำนวนเชิงซ้อนไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด
Owen Inkeaw104.5K vistas
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5 por Wichai Likitponrak
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
Wichai Likitponrak13.9K vistas
สสารและการเปลี่ยนแปลง por พัน พัน
สสารและการเปลี่ยนแปลงสสารและการเปลี่ยนแปลง
สสารและการเปลี่ยนแปลง
พัน พัน17.7K vistas
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี por พัน พัน
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พัน พัน84.3K vistas
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก por dnavaroj
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
dnavaroj22.4K vistas
เล่ม 3 มวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี por Preeyapat Lengrabam
เล่ม 3 มวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีเล่ม 3 มวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เล่ม 3 มวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Preeyapat Lengrabam6.8K vistas
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202) por Miss.Yupawan Triratwitcha
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)

Destacado

เฉลย O-net คณิตศาสตร์ 54 por
เฉลย O-net คณิตศาสตร์ 54เฉลย O-net คณิตศาสตร์ 54
เฉลย O-net คณิตศาสตร์ 54อนุชิต ไชยชมพู
581.5K vistas14 diapositivas
ข้อสอบ O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 53 por
ข้อสอบ O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 53ข้อสอบ O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 53
ข้อสอบ O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 53อนุชิต ไชยชมพู
282.3K vistas21 diapositivas
O-net คณิตศาสตร์ 2557 por
O-net คณิตศาสตร์ 2557O-net คณิตศาสตร์ 2557
O-net คณิตศาสตร์ 2557รวมข้อสอบ gat pat 9 วิชา
295.7K vistas18 diapositivas
O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลย por
O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลยO-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลย
O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลยWatcharinz
346.4K vistas19 diapositivas
ข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลย por
ข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลยข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลย
ข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลยJareewon Ritthong
384.8K vistas56 diapositivas
Mo 5 por
Mo 5Mo 5
Mo 5supoteta
1.7K vistas60 diapositivas

Destacado(17)

O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลย por Watcharinz
O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลยO-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลย
O-net ม.6 คณิตศาสตร์ 56 +เฉลย
Watcharinz346.4K vistas
ข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลย por Jareewon Ritthong
ข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลยข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลย
ข้อสอบโอเนต Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 52 ถึง 56 พร้อมเฉลย
Jareewon Ritthong384.8K vistas
Mo 5 por supoteta
Mo 5Mo 5
Mo 5
supoteta1.7K vistas
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
Manas Panjai1K vistas
ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 2 por ParattakornDokrueankham
ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 2ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 2
ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 2
การแก้สมการ por Aon Narinchoti
การแก้สมการการแก้สมการ
การแก้สมการ
Aon Narinchoti265.4K vistas
ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 1 por cookie47
ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net สังคม ม.6 ชุด 1
cookie4746.8K vistas
แบบฝึกเสริมทักษะ ความน่าจะเป็น por Krukomnuan
แบบฝึกเสริมทักษะ ความน่าจะเป็นแบบฝึกเสริมทักษะ ความน่าจะเป็น
แบบฝึกเสริมทักษะ ความน่าจะเป็น
Krukomnuan43.1K vistas

Similar a ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 2

ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1 por
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1cookie47
323 vistas18 diapositivas
คณิต por
คณิตคณิต
คณิตprrimhuffy
473 vistas18 diapositivas
เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1 por
เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1
เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1jutarattubtim
2.4K vistas18 diapositivas
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1 por
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1ParattakornDokrueankham
1.4K vistas18 diapositivas
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 por
ข้อสอบ O net คณิต ม.6ข้อสอบ O net คณิต ม.6
ข้อสอบ O net คณิต ม.6noonatzu
428 vistas18 diapositivas
ข้อสอบ O-net คณิต ม.6 ชุด 1 por
ข้อสอบ O-net คณิต ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O-net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O-net คณิต ม.6 ชุด 1ธัญชนก อธิจิต
826 vistas18 diapositivas

Similar a ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 2(20)

ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1 por cookie47
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
cookie47323 vistas
คณิต por prrimhuffy
คณิตคณิต
คณิต
prrimhuffy473 vistas
เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1 por jutarattubtim
เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1
เตรียมสอบ O net 57 คณิตชุด1
jutarattubtim2.4K vistas
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 por noonatzu
ข้อสอบ O net คณิต ม.6ข้อสอบ O net คณิต ม.6
ข้อสอบ O net คณิต ม.6
noonatzu428 vistas
G tp9q xhf7cauijj9bav6k9frkamazm3eqwgtwnpk81sxnf4pfubgdnuqndgcgnge por Thanakrit Muangjun
G tp9q xhf7cauijj9bav6k9frkamazm3eqwgtwnpk81sxnf4pfubgdnuqndgcgngeG tp9q xhf7cauijj9bav6k9frkamazm3eqwgtwnpk81sxnf4pfubgdnuqndgcgnge
G tp9q xhf7cauijj9bav6k9frkamazm3eqwgtwnpk81sxnf4pfubgdnuqndgcgnge
Thanakrit Muangjun232 vistas
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1 por JunyapornTakumnoi
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 1
JunyapornTakumnoi3.3K vistas
Pat1 ก.พ. 61 por 9GATPAT1
Pat1 ก.พ. 61Pat1 ก.พ. 61
Pat1 ก.พ. 61
9GATPAT1174 vistas
Pre o net คณิตศาสตร์ ม3 por Kasemsan Saensin
Pre o net คณิตศาสตร์ ม3Pre o net คณิตศาสตร์ ม3
Pre o net คณิตศาสตร์ ม3
Kasemsan Saensin885 vistas
ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 2 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 2ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 2
ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 2
Manas Panjai2.9K vistas
Pat1 ก.พ. 63 por 9GATPAT1
Pat1 ก.พ. 63Pat1 ก.พ. 63
Pat1 ก.พ. 63
9GATPAT1224 vistas
ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธ์ คณิตศาสตร์ ม4ภาคเรียนที1 por ทับทิม เจริญตา
ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธ์ คณิตศาสตร์ ม4ภาคเรียนที1ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธ์ คณิตศาสตร์ ม4ภาคเรียนที1
ข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธ์ คณิตศาสตร์ ม4ภาคเรียนที1
คณิตศาสตร์ por kchwjrak
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
kchwjrak943 vistas

Más de Manas Panjai

ระบบสารสนเทศ por
ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศManas Panjai
6.3K vistas15 diapositivas
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ por
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์Manas Panjai
2.8K vistas10 diapositivas
ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ por
ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์Manas Panjai
2.9K vistas30 diapositivas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ por
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒Manas Panjai
914 vistas24 diapositivas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ por
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑Manas Panjai
886 vistas21 diapositivas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ por
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒Manas Panjai
9.3K vistas28 diapositivas

Más de Manas Panjai(20)

ระบบสารสนเทศ por Manas Panjai
ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
Manas Panjai6.3K vistas
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ por Manas Panjai
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
Manas Panjai2.8K vistas
ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ por Manas Panjai
ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Manas Panjai2.9K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒
Manas Panjai914 vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
Manas Panjai886 vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
Manas Panjai9.3K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑
Manas Panjai16K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒
Manas Panjai2.8K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
Manas Panjai5.9K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒
Manas Panjai766 vistas
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑
ข้อสอบ O net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑
Manas Panjai499 vistas
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2
Manas Panjai962 vistas
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1
Manas Panjai291 vistas
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2
Manas Panjai5.5K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1
Manas Panjai2.8K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2
Manas Panjai4.6K vistas
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1
Manas Panjai2.4K vistas
ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 1 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ม.3 ชุด 1
Manas Panjai25K vistas
ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 2 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 2ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 2
ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 2
Manas Panjai12.7K vistas
ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 1 por Manas Panjai
ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 1ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net คณิต ป.6 ชุด 1
Manas Panjai30.4K vistas

ข้อสอบ O net คณิต ม.6 ชุด 2

 • 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 22 ข้อ (ข้อ 1-22) ข้อละ 1 คะแนน รวม 22 คะแนน ตัวชี้วัด แสดงควำมสัมพันธ์ของจำนวนต่ำง ๆ ในระบบจำนวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/1) 1. ข้อใดเป็นจำนวนอตรรกยะ 1 1– 4 2 0.010010001... 3 3.14 4 5 2.452 ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่ำสัมบูรณ์ของจำนวนจริง (ค 1.1 ม.4-6/2) 2. ข้อใดเป็นเซตคำตอบของอสมกำร |5 – 3x|  10 1 [–5, 5] 2 0, 3 – , 5 4 [0, 5] 5 , 5 ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.1 ม.4-6/3) 3. 41.5 มีค่ำเท่ำกับข้อใด 1 23 2 2 3 3 (1.5)4 4 1.5 4 5 4 ชุดที่ 2 – 1 2 5 3 5 3 5 3 . . 5
 • 2. ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยและหำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ (ค 1.2 ม.4-6/1) 4. ( 12 + 3 2 ) – ( 18 + 4 3 ) มีค่ำเท่ำกับข้อใด 1 –2 2 2 –2 3 3 –3 2 4 –3 3 5 –6 3 ตัวชี้วัด หำค่ำประมำณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้ วิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม (ค 1.3 ม.4-6/1) 5. 1,2962 – 2 มีค่ำประมำณตรงกับข้อใด เมื่อกำหนดให้ 2  1.41, 2  1.26, 3  1.73 และ 3  1.44 1 0.55 2 0.62 3 0.92 4 1.03 5 1.26 ตัวชี้วัด เข้ำใจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับกำรบวก กำรคูณ กำรเท่ำกัน กำรไม่เท่ำกัน และนำไปใช้ได้ (ค 1.4 ม.4-6/1) 6. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริง 1 เอกลักษณ์กำรบวกของจำนวนจริง คือ 0 2 กำรบวก ลบ คูณ และหำรจำนวนจริงมีสมบัติกำรสลับที่ 3 จำนวนจริงทุกจำนวนมีตัวผกผันกำรบวก 4 เซตของจำนวนจริงมีสมบัติปิดของกำรบวกและกำรคูณ 5 สมบัติกำรเท่ำกันของจำนวนจริง ได้แก่ สมบัติกำรสะท้อน สมบัติกำรสมมำตร สมบัติกำรถ่ำยทอด 1 4 1 3 33 3
 • 3. ตัวชี้วัด ใช้ควำมรู้เรื่อง อัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม ในกำรคำดคะเนระยะทำงและควำมสูง (ค 2.1 ม.4-6/1) 7. อำนวยต้องกำรยึดเสำธงที่มีควำมสูง 6 เมตร โดยใช้ลวดสลิงยึดติดจำกปลำยของเสำธงลงมำ 1 เมตร และ 2 เมตร ตำมลำดับ ซึ่งหลักของลวดสลิงแต่ละเส้นจะทำมุมเงย 40๐ และ 30๐ กับจุดที่ยึดติดกับตัวของเสำธง อำนวยต้องใช้ลวดสลิงที่มีควำมยำวอย่ำงน้อยประมำณกี่เมตร 1 11.11 เมตร 2 11.67 เมตร 3 11.75 เมตร 4 14.11 เมตร 5 14.75 เมตร ตัวชี้วัด แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับระยะทำงและควำมสูงโดยใช้อัตรำส่วนตรีโกณมิติ (ค 2.2 ม.4-6/1) 8. แก้วผูกเชือกติดกับยอดของเสำเหล็ก โดยยึดไว้กับหลักสมอที่อยู่ไกลออกไป 3 3 เมตร ซึ่งหลักสมอนี้ ทำมุมเงย 30๐ กับยอดของเสำเหล็ก เสำเหล็กนี้มีควำมสูงกี่เมตร 1 3 เมตร 2 3.5 เมตร 3 4 เมตร 4 4.5 เมตร 5 5 เมตร ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดในเรื่องเซตและกำรดำเนินกำรของเซต (ค 4.1 ม.4-6/1) 9. กำหนดให้ = I, A = {x  I | –7 < x < 7}, B = {x  I | –3 < x  7} และ C = {x  I | –5  x < 4} ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง 1 7 B – (A – C) 2 7 (B – A) – C 3 7 (B  A)  (B  A) 4 7 A – (B  C) 5 7 (A  B) – C  sin  cos  tan  35๐ 0.5736 0.8192 0.7002 40๐ 0.6428 0.7660 0.8391 50๐ 0.7660 0.6428 1.1918 55๐ 0.8192 0.5736 1.4281
 • 4. ตัวชี้วัด มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน ในรูปต่ำง ๆ เช่น ตำรำง กรำฟ และสมกำร (ค 4.1 ม.4-6/3) 10.ควำมสัมพันธ์ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน 1 r = {(x, y)  R  R | y = |x| + 2} 2 r = {(x, y)  R  R | y = 3x3 + 5} 3 r = {(x, y)  R  R | x = 2y2 – 1} 4 r = {(x, y)  R R | x2 – y = 3} 5 r = {(x, y)  R  R | (x – 2)2 = y} ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยของลำดับและหำพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด (ค 4.1 ม.4-6/4) 11.ข้อใดไม่เป็นพจน์ที่อยู่ในลำดับ an = , n {1, 2, 3, 4} 1 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เขียนแผนภำพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนำไปใช้แก้ปัญหำ (ค 4.2 ม.4-6/1) 12.นักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน 180 คน มีนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำภำษำไทย 105 คน มีนักเรียนที่สอบผ่ำนทั้ง วิชำภำษำไทยและวิชำคณิตศำสตร์ 30 คน และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่ำนทั้งสองวิชำนี้ 28 คน มีนักเรียน จำนวนกี่คน ที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียว 1 28 คน 2 30 คน 3 47 คน 4 52 คน 5 58 คน 2n n2 + 1 3 5 4 5 5 13 8 17
 • 5. ตัวชี้วัด ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของกำรให้เหตุผลโดยใช้แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ (ค 4.2 ม.4-6/2) 13.ผลสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล โดยใช้แผนภำพของเวนน์-ออยเลอร์ในกำรตรวจสอบ ควำมสมเหตุสมผล 1 เหตุ 1) นักกีฬำทุกคนเป็นคนที่มีสุขภำพดี 2) คนที่มีสุขภำพดีบำงคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ผล นักกีฬำบำงคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 2 เหตุ 1) สุนัขบำงตัวอยู่ในป่ำ 2) มูมู่เป็นสุนัขที่น่ำรักของฉัน ผล มูมู่ไม่ได้อยู่ในป่ำ 3 เหตุ 1) ไม่มีแมวตัวใดเป็นนินจำ 2) ชิชิมำรุเป็นนินจำ ผล ชิชิมำรุไม่ใช่แมว 4 เหตุ 1) ไม่มีจำนวนตรรกยะจำนวนใดเป็นจำนวนอตรรกยะ 2) จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ 3) 3 เป็นจำนวนอตรรกยะ ผล 3 เป็นจำนวนเต็มบวก 5 เหตุ 1) ดำวเครำะห์ที่มีแก๊สออกซิเจนทุกดวงมนุษย์สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้ 2) ดำวเสำร์เป็นดำวเครำะห์ที่มีแก๊สออกซิเจน ผล มนุษย์ไม่สำมำรถดำรงชีวิตอยู่บนดำวเสำร์ได้ ตัวชี้วัด แก้สมกำรและอสมกำรตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง (ค 4.2 ม.4-6/3) 14.ข้อใดคือเซตคำตอบของอสมกำร x(x – 1) – 2 < 4 1 (–, –2) 2 (–2, ) 3 (3, ) 4 (–2, 3) 5 (–, )
 • 6. ตัวชี้วัด สร้ำงควำมสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ และนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ (ค 4.2 ม.4-6/4) 15.ผลบวกของด้ำนกว้ำงและด้ำนยำวของรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งเท่ำกับ 50 เซนติเมตร จงหำพื้นที่ที่มำกที่สุดของ รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ เมื่อกำหนดให้ด้ำนแต่ละด้ำนยำวอย่ำงน้อย 1 เซนติเมตร 1 609 ตำรำงเซนติเมตร 2 616 ตำรำงเซนติเมตร 3 621 ตำรำงเซนติเมตร 4 624 ตำรำงเซนติเมตร 5 625 ตำรำงเซนติเมตร ตัวชี้วัด ใช้กรำฟของสมกำร อสมกำร ฟังก์ชัน ในกำรแก้ปัญหำ (ค 4.2 ม.4-6/5) 16.ข้อใดเป็นเซตคำตอบของอสมกำร x2 – 2x  8 โดยใช้ควำมรู้เรื่องกรำฟของฟังก์ชันมำแก้อสมกำร 1 {x | x  –2} 2 {x | x  4} 3 {x | –2  x  4} 4 {x | x = –2 และ x = 4} 5 {x | x  –2 หรือ x  4} ตัวชี้วัด เข้ำใจวิธีกำรสำรวจควำมคิดเห็นอย่ำงง่ำย (ค 5.1 ม.4-6/1) 17.ข้อใดไม่ใช่หลักในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 1 ผู้ออกแบบสอบถำมจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในเนื้อหำที่สอบถำมอย่ำงเพียงพอ 2 ใช้ภำษำที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเข้ำใจได้ง่ำย ไม่คลุมเครือ 3 ควรหลีกเลี่ยงคำถำมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย เพรำะจะทำให้สิ้นเปลืองเวลำ แรงงำน และ ค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จำเป็น 4 ถ้ำเป็นไปได้ควรรวมคำถำมตั้งแต่ 2 คำถำม ให้เป็นคำถำมเดียว เพื่อประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำย 5 แบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นมำแล้ว ควรที่จะนำไปทดลองใช้เสียก่อน ตัวชี้วัด เลือกใช้ค่ำกลำงที่เหมำะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ (ค 5.1 ม.4-6/3) 18.ข้อใดที่ไม่สำมำรถหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตได้ 1 ข้อมูลที่ไม่ได้จัดกลุ่ม 2 ข้อมูลที่แจกแจงควำมถี่แบบมีอันตรภำคชั้นเปิด 3 ข้อมูลที่มีกำรเรียงลำดับจำกน้อยไปมำก หรือจำกมำกไปน้อย 4 ข้อมูลที่ค่ำของข้อมูลบำงตัวแตกต่ำงไปจำกข้อมูลอื่น ๆ มำก 5 ข้อมูลที่ไม่มีฐำนนิยม
 • 7. ตัวชี้วัด นำผลที่ได้จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นไปใช้คำดกำรณ์ในสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ (ค 5.2 ม.4-6/1) 19.ประเภทของกำรบริกำรทั่วไปที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 750 คน พบว่ำมีควำมจำเป็น มำกที่สุด สรุปจำกคำตอบของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถำมที่เลือกเป็นลำดับที่ 1 มีดังนี้ ข้อ รายการ จานวนผู้ที่เลือก เป็นลาดับที่ 1 ร้อยละ 1 2 3 4 5 บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำดสวยงำม มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ มีโต๊ะเก้ำอี้เพียงพอ กำรจัดบริกำรน้ำดื่มน้ำใช้ถูกหลักอนำมัย ห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอ สะอำด โรงอำหำรกว้ำง สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 145 138 172 144 151 19.3 18.4 22.9 19.2 20.2 750 จำกผลกำรสำรวจข้ำงต้น ประเภทของกำรบริกำรทั่วไปที่นักเรียนคำดหวังว่ำมีควำมจำเป็นมำกที่สุดคือข้อใด 1 บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำดสวยงำม 2 มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ มีโต๊ะเก้ำอี้เพียงพอ 3 กำรจัดบริกำรน้ำดื่มน้ำใช้ถูกหลักอนำมัย 4 ห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอ สะอำด 5 โรงอำหำรกว้ำง สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวชี้วัด อธิบำยกำรทดลองสุ่ม เหตุกำรณ์ ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ และนำผลที่ได้ไปใช้คำดกำรณ์ ในสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ (ค 5.2 ม.4-6/2) 20.ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง 1 กำรทดลองสุ่ม ไม่สำมำรถบอกได้แน่นอนว่ำแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดำ ผลลัพธ์ที่อำจเป็นไปได้เหล่ำนั้น 2 เซตที่มีสมำชิกเป็นผลลัพธ์ที่สนใจและเป็นไปได้ทั้งหมดของกำรทดลองสุ่ม เรียกว่ำ แซมเปิลสเปซ 3 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ใด ๆ จะมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 1 เสมอ 4 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ใด ๆ ถ้ำมีค่ำเท่ำกับศูนย์แสดงว่ำเหตุกำรณ์นั้นมีโอกำสเกิดขึ้นแน่นอน 5 เหตุกำรณ์เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ
 • 8. ตัวชี้วัด ใช้ข้อมูลข่ำวสำรและค่ำสถิติช่วยในกำรตัดสินใจ (ค 5.3 ม.4-6/1) 21.ข้อใดไม่เป็นปัญหำของกำรใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 1 ข้อมูลไม่ทันสมัย 2 เสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยสูง 3 กำรขำดหำยของข้อมูลบำงรำยกำร 4 ควำมถูกต้องหรือควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 5 มีโอกำสผิดพลำดได้มำก ตัวชี้วัด ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นช่วยในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ (ค 5.3 ม.4-6/2) 22.ควำมน่ำจะเป็นที่จะเรียงตัวอักษรภำษำอังกฤษคำว่ำ “ONET” ที่ขึ้นต้นด้วยสระเป็นเท่ำใด 1 2 3 4 5 1 6 1 3 1 2 2 3 4 5
 • 9. ส่วนที่ 2 : แบบระบำยตัวเลข จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 23-26) ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน ตัวชี้วัด เข้ำใจและสำมำรถใช้กำรให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย (ค 4.1 ม.4-6/2) 23. 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, a, b จำกแบบรูปข้ำงต้น ค่ำของ 2a + 3b เท่ำกับเท่ำใด ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขำคณิต หำพจน์ต่ำง ๆ ของลำดับเลขคณิตและ ลำดับเรขำคณิต และนำไปใช้(ค 4.1 ม.4-6/5) 24.จำนวนนับตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 มีกี่จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 9 ตัวชี้วัด เข้ำใจควำมหมำยของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต หำผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้(ค 4.2 ม.4-6/6) 25.กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต โดยมีอัตรำส่วนเท่ำกับ 3 ถ้ำ a6 = 2,187 แล้วผลรวมของ 6 พจน์แรกของลำดับดังกล่ำวนี้มีค่ำเท่ำใด ตัวชี้วัด หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน ฐำนนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล (ค 5.1 ม.4-6/2) 26.แผนภำพต้น-ใบของข้อมูลคะแนนสอบวิชำสถิติของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้ 2 0 3 5 6 7 8 3 0 2 4 7 4 0 3 3 3 4 ผลรวมของค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และฐำนนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่ำใด วิธีการตอบ  ให้ใช้ปำกกำหรือดินสอเขียนตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในช่องว่ำง ให้ตรงกับหลักเลข ให้ครบทั้งสี่หลัก  ระบำยตัวเลขในวงกลมให้ครบทุกหลัก เช่น คำตอบ คือ 250 ต้องระบำย 0250 23 24 25 26
 • 10. ชุดที่ 2 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนที่ 1 1. เฉลย ข้อ 2 แนวคิด จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนจริงที่ไม่สำมำรถเขียนได้ในรูปเศษส่วน โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ำกับศูนย์ 0.010010001... เป็นทศนิยมไม่รู้จบที่ไม่สำมำรถเขียนได้ในรูปเศษส่วน โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ำกับศูนย์ ดังนั้น 0.010010001... เป็นจำนวนอตรรกยะ 2. เฉลย ข้อ 3 แนวคิด เนื่องจำก |5 – 3x|  10 ดังนั้น –10  5– 3x  10 –15  –3x  5 5  x  – นั่นคือ เซตคำตอบของอสมกำร คือ – , 5 3. เฉลย ข้อ 1 แนวคิด เนื่องจำก 4 = 22 และ 1.5 = จะได้ 41.5 = 22 = 22 = 23 หรือ 8 4. เฉลย ข้อ 2 แนวคิด เนื่องจำก 12 = 2 3 และ 18 = 3 2 จะได้ = ( 12 + 3 2 ) – ( 18 + 4 3 ) = (2 3 + 3 2 ) – (3 2 + 4 3 ) = 2 3 + 3 2 – 3 2 – 4 3 = –2 3 หรือ – 12 a b 5 3 15 10 3 2 15 10 3 a b 5 3
 • 11. 5. เฉลย ข้อ 1 แนวคิด 1,296 – 2 = 2  2  2  2  3  3 3 3 – 2 = 24  34 – 2 = 2  3 – 2 = (2  3 ) – 2 = 2 – (3 – 1) = 2 ( 3 – 1)  1.26(1.44 – 1)  1.26  0.44  0.55 6. เฉลย ข้อ 2 แนวคิด กำรลบและกำรหำรจำนวนจริงไม่มีสมบัติกำรสลับที่ เช่น 3 – 2 = 1 และ 2 – 3 = –1 นั่นคือ 3 – 2  2 – 3 และ 4  2 = 2 และ 2  4 = นั่นคือ 4  2  2  4 7. เฉลย ข้อ 5 แนวคิด 1 2 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 4 3 4 3 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3
 • 12. ให้ BC เป็นควำมสูงของจุดที่ยึดลวดสลิงจำกปลำยของเสำธงลงมำ 1 เมตร BD เป็นควำมสูงของจุดที่ยึดลวดสลิงจำกปลำยของเสำธงลงมำ 2 เมตร AC เป็นควำมยำวของลวดสลิงที่ยึดติดจำกปลำยของเสำธงลงมำ 1 เมตร ED เป็นควำมยำวของลวดสลิงที่ยึดติดจำกปลำยของเสำธงลงมำ 2 เมตร เนื่องจำก sin 40๐ = และ sin 35๐ = จะได้ 0.6428 = และ 0.5736 = AC = และ ED = AC  7.78 และ ED  6.97 ดังนั้น อำนวยต้องใช้ลวดสลิงที่มีควำมยำวอย่ำงน้อยประมำณ 7.78 + 6.97  14.75 เมตร 8. เฉลย ข้อ 1 แนวคิด ให้ A เป็นจุดที่หลักสมอปักอยู่ C เป็นจุดที่ผูกเชือกติดกับยอดของเสำเหล็ก AB เป็นระยะห่ำงระหว่ำงหลักสมอกับเสำเหล็ก BC เป็นควำมสูงของเสำเหล็ก เนื่องจำก tan 30๐ = = BC = BC = 3 ดังนั้น เสำเหล็กนี้มีควำมสูง 3 เมตร BC AC BD ED 5 AC 4 ED 5 0.6428 4 0.5736 BC AB 3 3 BC 3 3 3  3 3 3
 • 13. 9. เฉลย ข้อ 4 แนวคิด A = {–6, –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} B = {–2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} C = {–5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3} B  C = {–2, –1, 0, 1, 2, 3} A – (B  C) = {–6, –5, –4, –3, 4, 5, 6} ดังนั้น 7 A – (B  C) 10. เฉลย ข้อ 3 แนวคิด พิจำรณำ r = {(x, y)  R  R | x = 2y2 – 1} x = 2y2 – 1 2y2 = x + 1 y2 = y =  เมื่อแทนค่ำ x เช่น แทน x = 3 จะได้ y =  2 นั่นคือ มี (3, 2) และ (3, –2) เป็นสมำชิกของควำมสัมพันธ์ r ที่มีสมำชิกตัวหน้ำเท่ำกัน คือ 3 แต่สมำชิกตัวหลังต่ำงกัน คือ 2  –2 ดังนั้น r = {(x, y)  R  R | x = 2y2 – 1} ไม่เป็นฟังก์ชัน 11.เฉลย ข้อ 4 แนวคิด เนื่องจำก ลำดับ an = , n{1, 2, 3, 4} เป็นลำดับจำกัด โดยที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 4 ดังนี้ a1 = = = 1 a2 = = a3 = = = a4 = = x + 1 2 x + 1 2 2n n2 + 1 2(1) 12 + 1 2(2) 22 + 1 2(3) 32 + 1 2(4) 42 + 1 2 2 4 5 6 10 8 17 3 5
 • 14. 12.เฉลย ข้อ 3 แนวคิด ให้ เป็นเซตของนักเรียนที่สอบวิชำภำษำไทยและวิชำคณิตศำสตร์ A เป็นเซตของนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำภำษำไทย B เป็นเซตของนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์ x เป็นเซตของนักเรียนที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียว เขียนแสดงโดยใช้แผนภำพของเวนน์-ออยเลอร์ ได้ดังนี้ จะได้ว่ำ (105 – 30) + 30 + x + 28 = 180 x + 133 = 180 x = 180 – 133 x = 47 ดังนั้น มีนักเรียนจำนวน 47 คน ที่สอบผ่ำนวิชำคณิตศำสตร์เพียงวิชำเดียว 13.เฉลย ข้อ 3 แนวคิด เขียนแผนภำพของเวนน์-ออยเลอร์ ได้ดังนี้ เนื่องจำก ไม่มีแผนภำพใดที่ขัดแย้งกับผลสรุป ดังนั้น ผลสรุป ชิชิมำรุไม่ใช่แมว จึงสมเหตุสมผล
 • 15. 14.เฉลย ข้อ 4 แนวคิด x(x – 1) – 2 < 4 x2 – x – 2 < 4 x2 – x – 6 < 0 (x – 3)(x + 2) < 0 ให้ (x – 3)(x + 2) = 0 x = 3, –2 พิจำรณำค่ำของ x ในช่วง (–, –2), (–2, 3) และ (3, ) โดยเลือก x ที่อยู่ในช่วงดังกล่ำว ดังนี้ ช่วง x (x – 3)(x + 2) (–, –2) –3 (–6)(–1) = 6 เป็นจำนวนจริงบวก (–2, 3) 0 (–3)(2) = –6 เป็นจำนวนจริงลบ (3, ) 4 (1)(6) = 6 เป็นจำนวนจริงบวก ดังนั้น (x – 3)(x + 2) มีค่ำเป็นจำนวนจริงบวก เมื่อ x อยู่ในช่วง (– , –2) และ (3, ) (x – 3)(x + 2) มีค่ำเป็นจำนวนจริงลบ เมื่อ x อยู่ในช่วง (–2, 3) แสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน ได้ดังนี้ ดังนั้น (–2, 3) เป็นเซตคำตอบของอสมกำร x(x – 1) – 2 < 4 15.เฉลย ข้อ 5 แนวคิด ให้ x เป็นควำมยำวของด้ำนกว้ำง y เป็นควำมยำวของด้ำนยำว จะได้ x + y = 50 นั่นคือ y = 50 – x เนื่องจำก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม = ด้ำนกว้ำง  ด้ำนยำว จะได้ = x(50 – x) = 50x – x2 ทำสมกำรให้อยู่ในรูป y = a(x – h)2 + k จุดวกกลับที่จุด (h, k) จะได้ y = –x2 + 50x y = –x2 + 50x – 625 + 625 y = –(x2 – 50x + 625) + 625 y = –(x – 25)2 + 625 ดังนั้น มีจุดวกกลับที่จุด (25, 625) และเป็นกรำฟคว่ำ (a < 0) มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 625 นั่นคือ พื้นที่ที่มำกที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เท่ำกับ 625 ตำรำงเซนติเมตร
 • 16. 16.เฉลย ข้อ 3 แนวคิด จำก x2 – 2x  8 จะได้ x2 – 2x – 8  0 ให้ y = x2 – 2x – 8 กำรหำคำตอบของอสมกำร x2 – 2x – 8  0 คือ กำรหำค่ำของ x ที่ทำให้ค่ำ y  0 ทำสมกำรให้อยู่ในรูป y = a(x – h)2 + k จุดวกกลับที่จุด (h, k) จะได้ x2 – 2x – 8 = 0 x2 – 2x + (1 – 1) – 8 = 0 (x2 – 2x + 1) + (–1 – 8) = 0 (x – 1)2 – 9 = 0 ดังนั้น มีจุดวกกลับที่จุด (1, –9) เป็นกรำฟหงำย เพรำะมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกำลังสอง มีค่ำมำกกว่ำศูนย์มีค่ำต่ำสุดเท่ำกับ –9 หำจุดที่กรำฟตัดแกน X โดยให้ y = 0 จะได้ x2 – 2x – 8 = 0 (x – 4)(x + 2) = 0 x = 4, –2 นั่นคือ กรำฟตัดแกน X ที่จุด (4, 0) และ (–2, 0) ดังนี้ พิจำรณำจำกกรำฟ พบว่ำ เมื่อ x = –2 หรือ 4 ค่ำของ y = 0 เมื่อ x < –2 ค่ำของ y > 0 เมื่อ –2 < x < 4 ค่ำของ y < 0 เมื่อ x > 4 ค่ำของ y > 0 จะได้ x2 – 2x < 8 หรือ x2 – 2x – 8 < 0 เมื่อ –2 < x < 4 นั่นคือ x2 – 2x  8 หรือ x2 – 2x – 8  0 เมื่อ –2  x  4 ดังนั้น เซตคำตอบของอสมกำร x2 – 2x  8 คือ {x | –2  x  4}
 • 17. 17.เฉลย ข้อ 4 แนวคิด ผู้ออกแบบสอบถำมไม่ควรรวมคำถำมเข้ำด้วยกัน เพรำะจะทำให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเกิด ควำมสับสนและตีควำมหมำยผิดไป จนทำให้ตอบแบบสอบถำมผิดวัตถุประสงค์ของ ผู้ออกแบบสอบถำม 18.เฉลย ข้อ 2 แนวคิด เรำไม่สำมำรถหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงควำมถี่แบบมีอันตรภำคชั้นเปิดได้ เนื่องจำกไม่สำมำรถหำค่ำที่เป็นตัวแทน (จุดกึ่งกลำงของอันตรภำคชั้น) ของชั้นนั้นได้ 19.เฉลย ข้อ 3 แนวคิด จำกผลกำรสำรวจ เมื่อนำมำคำนวณเป็นร้อยละ ทำให้เห็นว่ำกำรจัดบริกำรน้ำดื่มน้ำใช้ ถูกหลักอนำมัยเป็นกำรบริกำรทั่วไปที่นักเรียนคำดหวังว่ำมีควำมจำเป็นมำกที่สุด 20.เฉลย ข้อ 4 แนวคิด ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์เป็นจำนวนที่บอกให้ทรำบว่ำ เหตุกำรณ์ที่สนใจนั้นมีโอกำส เกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด โดยจะมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้ำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ เท่ำกับ 0 แสดงว่ำเหตุกำรณ์นั้นไม่มีโอกำสเกิดขึ้นเลย ถ้ำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ เท่ำกับ 1 แสดงว่ำเหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอน 21.เฉลย ข้อ 2 แนวคิด ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจำกผู้ให้ข้อมูลหรือจำก แหล่งที่มำของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จำกข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เมื่อต้องกำร ใช้ข้อมูลเพียงแค่สอบถำมจำกแหล่งที่ทรำบข้อมูลนั้นก็สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเอง แต่จะต้องระมัดระวัง ในกำรนำข้อมูลประเภทนี้มำใช้ เนื่องจำกมีโอกำสผิดพลำดได้มำก เช่น ถ้ำผู้ที่รวบรวม ข้อมูลใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมำะสมโดยเฉพำะข้อมูลที่มีลักษณะปกปิดหรือ ข้อมูลที่กำหนดจำนวนตัวอย่ำงน้อยเกินไป หรือข้อมูลที่ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงที่ไม่ เหมำะสม 22.เฉลย ข้อ 3 แนวคิด พิจำรณำ ตำแหน่งที่ 1 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำก 4 ตัว ได้4 วิธี ตำแหน่งที่ 2 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 1 ได้3 วิธี ตำแหน่งที่ 3 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 2 ได้2 วิธี ตำแหน่งที่ 4 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 3 ได้1 วิธี นั่นคือ จะสร้ำงคำได้ทั้งหมด 4 3  2  1 = 24 วิธี
 • 18. พิจำรณำ เหตุกำรณ์ที่เรียงตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยสระ ตำแหน่งที่ 1 เลือกตัวอักษร (สระ) 2 ตัว จำก 4 ตัว ได้2 วิธี ตำแหน่งที่ 2 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 1 ได้3 วิธี ตำแหน่งที่ 3 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 2 ได้2 วิธี ตำแหน่งที่ 4 เลือกตัวอักษร 1 ตัว จำกตัวอักษรที่เหลือจำกกำรเลือกตำแหน่งที่ 3 ได้1 วิธี นั่นคือ จะสร้ำงคำได้ทั้งหมด 2  3  2  1 = 12 วิธี ดังนั้น ควำมน่ำจะเป็นที่จะเรียงตัวอักษรภำษำอังกฤษคำว่ำ “ONET” ที่ขึ้นต้นด้วยสระ เท่ำกับ = ส่วนที่ 2 23.แนวคิด 2, 4, 2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10, 6 + 10 = 16, 10 + 16 = 26, 16 + 26 = 42, 26 + 42 = 68, 42 + 68 = 110 = a, 68 + 110 = 178 = b ข้อสังเกต จำนวนถัดไป คือ ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ก่อนหน้ำ ดังนั้น 2a + 3b = 2(110) + 3(178) = 220 + 534 = 754 24.แนวคิด จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 9 หมำยถึง จำนวนที่หำรด้วย 9 ลงตัว พิจำรณำจำนวนนับตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 ที่หำรด้วย 9 ลงตัว ได้แก่ 108, 117, 126, ..., 9,999 ซึ่งเป็นลำดับเลขคณิตที่มี a1 = 108, an = 9,999 และมีผลต่ำงร่วม คือ 117 – 108 = 9 เนื่องจำก an = a1 + (n – 1)d จะได้ 9,999 = 108 + (n – 1)9 9,891 = (n – 1)9 1,099 = n – 1 n = 1,100 ดังนั้นมีจำนวน 1,100 จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 9 ของจำนวนนับตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 12 24 1 2
 • 19. 25.แนวคิด เนื่องจำก an = a1rn– 1 และอัตรำส่วนร่วมเท่ำกับ 3 จะได้ a6 = a1r6–1 2,187 = a1(3)5 2,187 = 243a1 a1 = 9 ให้ a1 = 9, r = 3 และ n = 6 จำก Sn = เมื่อ r  1 จะได้ S6 = = = = = 3,276 ดังนั้น ผลรวมของ 6 พจน์แรกของลำดับดังกล่ำวนี้มีค่ำเท่ำกับ 3,276 26. แนวคิด 1) หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต จำกสูตร x = = 20 + 23 + 25 + 26 + 27 + 28 + 30 + 32 + 34 + 37 + 40 + 43 + 43 + 43 + 44 = 495 จะได้ = = 33 คะแนน ดังนั้น ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 33 คะแนน 2) หำมัธยฐำน มัธยฐำนจะอยู่ในตำแหน่งที่ = = = 8 ตำแหน่งที่ 8 ของข้อมูลชุดนี้ คือ 32 คะแนน ดังนั้น มัธยฐำนของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 32 คะแนน 3) หำฐำนนิยม ฐำนนิยม คือ ข้อมูลที่มีควำมถี่สูงสุด หรือปรำกฏบ่อยที่สุด ข้อมูลชุดนี้ มี 43 อยู่ 3 จำนวน ซึ่งมำกที่สุด ดังนั้น ฐำนนิยมของข้อมูลชุดนี้เท่ำกับ 43 คะแนน นั่นคือ ผลรวมของค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และฐำนนิยมของข้อมูลชุดนี้ เท่ำกับ 33 + 32 + 43 = 108 คะแนน a1(1 – rn ) 1 – r 9(1 – 36 ) 1 – 3 9(1 – 729) –2 9(–728) –2 –6,552 –2 i = 1 xi n n i = 1 xi x 495 15 n N + 1 2 15 + 1 2 16 2