Lazarillo de Tormes Traducción en chino

300 visualizaciones

Publicado el

Lazarillo de Tormes traducción en chino.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación con fines comerciales. Solo sirve como el apoyo para el alumnado chino de ESO.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
300
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
8
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Lazarillo de Tormes Traducción en chino

 1. 1. m. » . ___¿ T. . ‘. .¡| TP. l<1 lnafirfidiluflx. F11. ¡,1 3.. ., _. ¿sus Z
 2. 2. gay%&g% dk d: ., — __, _ __. XIAOLAIZI A5321? H3 mz: —JL; k7‘rfi3-. H:H
 3. 3. La. Vida de Lazarillo de Tonnes Y de sus Fortunas y Adversidades ¿‘Ífiïkfiu fi 5% ¡É dx i % Xiao Laízi ¿R11? Huiuüau“ tibfitüirfiïcfiílss? ) fiíféfiüdhfitfififikt Jr '55 7*»: O 1.-: F BJ E! ïsitamuoo JH: rsrxmsomk-¿’z amar} ¡mz 19329112 Hïhfifiliifi 1936575153525 masfiïïñifiïtfizvïfilfil mm a, no1—-1o. ooo +343 10019-1103 film masa f! i H
 4. 4. ïááfif? ’ me :2mmm2=g%«4xü-í= >>aa ¡a es: m a ‘ihíüláfláicií. >ïliïííoífiffiífiüï’á‘ïüf&ïliáifiüñz“«zlx üï-hfiiïfii, miIT-BtJLWJo”izIE%í’F%-«ïafi%‘>5i mii‘: «mfimzïwzmïgm, üíïïáïïïáïlïfiñïïlïtïlo” g+z#%Amm, aam%mvmxEg1am %&%. %%ü&fi#WfiKkm&fl%ÉW&% «ma, sfiüfi&%ïfifiiïíïa <xlfiï»fi<lüfiffiízn%váïfisfifáfí'á>, mw fiáfiïáïfiñïihfiíïsiïeifiifi. amemïmaïramavm/ g &m%fiïfi3IÉfifi%Afi%. «air-awm/ Jxiïztcïcasfimwmia, mama magma“ Ibüfiïiïïtfiïbïñfiüï. «aüawazaaa fifiü, %%üE%Ifi. fifiM%—ï@üW& mm&flLmaw°0mtx%m%m—&%x@ m: awasnur, ¿uma ¡Jxüiïfiïsfifiüfifiïrïéflafiáïü iékfiiïk, %ïfitfiïfitflïïfifiaflñiïtítïfig «ña-á» aiflfiüá—iïí’lïán <ÉÜÉ>KSE%Í’F%HU isa ie, üfiFkM&fi»5üflüfiHü%AoEfi*— 1
 5. 5. ‘iïïiïïïfi? ñïküïfiïo ÍÏÉJ1‘%BJÍSLÁÉHHXÉÏKÜÉ%ÉÉEÍFÉÉÜÏE. ÏÍÜ Hfiïïlïkïïsïkiïfilïïlo MüïJfifi‘%'ié¿7FïÁLía PF ‘UZ/ Éïïïfto ÏÉÍÜÉÉÏÏÍÏÏÁRWJÏÏÍÏLÜÉÏÏÏÜÁÉ ÏÏJÏXÉÏÉÏÉÏÏEÍÏÑÉXÉÏÉÉÜN ítïlüflï%ïlü%fiïïfis ÍIIÍ%1’É°T‘BRÉÉ‘—": "JKÉ, ÉNÏILJKÉÉÜÉÉT. 1%? ‘B33553511"FT-‘ÉÜJÏNÉÉÉJÜÏZÜFÉÉ: ii ñ"áfiíïl‘íïï. ñfiüüfififlülfl. fifi—üïíïfiifiñs É Ïüfiüfiü 8'13?’ Tfifiïïlfifiüfiïïflfíïífio <ófiï’fifiïsïïfl‘+ïïtïiáü? fiflilïfiüïlo Í-[ÍHÉ ÏCEÉÏÏÉÉE%ÁÉÜÍÉÉ, ÏÉKÉÏÉÏÉÜE i, 513.21%] ÉEÁ, %ÉÉKJÉ? IÉ, ÜÏÉÉÉÜÉTÉ%%; ÏTÜWÉÏÏÉÜÉÉÜ ÉÉÉÏÏ. ÉÁ. %ÉÉÍÉZÉÏÉÉÏÏÏ1É%: ÏÉÉÍÉÏCÉÉÜ fifiïfi%oíïïl7‘í+ïlïífiïïfis%%fi: diïïlïfi'filïfïl% BiE/ BÏSÉ/ Sfiéïaéfiffiüïlüfiüfiiïífáiïífi. ‘¿Ñ ? >ÉÏÏÉÉÉÏÉFÜÉHÏÉÁ, WÉWEÉIÉHPÉÜÜÉÜ 3'13 ÏfiïÉ-‘¡Pï-Éüfilïlfigïïüïo ÜWÉ—4‘Z —"1Ï), Éábïïümïriïlkflïïífilfifiïfiïáïïfiíïïfiíïhï ïïiïlü%_t-°álltíibüïiïfi, ‘ÉÏLÉÉÉÜO ÉEÏÉÜÉÉ HÉÜEÉ, Flfiïlïflüïlïïl. ’ 93; ÏIÏÍÉÉÉÜfiFÉÍÏÉÑ ÍÉÉÏCÁÜJJÍÉÏJÉÏÉÏÉ. ÉRÉÏIÁWIÉEÁÍïÑÍÉÏÉÉÏÑ, XÏLÏKÉÏ ¿‘Ffiáo ülflfiïiïfïlïïüíïïfiíaïíyffléfllfiüswlïïlfl ÏLÉHÉHIÍWJ<ÉÉÉÉÉB>> (Celestina) fiéf/ EÍÁÉÉ 2
 6. 6. &%fign@%m@&%r@, ;%%ew%%s ïmfi%%fiHmfi%%%fl©. fl+üfimÉ% Jïiíïffiiiïfifilïfiïiáïtúfiïfikïffio 1111125205510, ü5A—wï%%üfifiï? m°mfi&&ü, ü ü&%fi°fiüfi%mflmñM, %%&9fl& flMüH%WM%flH%áA1fiüb&müm¿ï Éïfifiïsfiiïi: ïrsïérflíáfiüaü%aüfiáá%iéfiíbxïï BWüL@fi%fifi%fi%%ÑkKmfiTo&R É-«rnzmeatammasnummmaamsgaeakïraïw 3wmüÜüE°flÏAfi@WW%fi%%AWm& mwTüm%x%, wH%mmïAm%%&. m ? ïáïïté. l;flfififiwü, ífiïflïüfflfmfitïiflñïoïE m&EEü%: ü?m%%%T, ü&F%ñfifi ma %W%fifi&AÉfi, @W&fi%%E&A mgTom«ïm&5mü%m%ma, @w%m @&Rfiaa*Awü. wamámm, üm%a a&m%mm#mw@ma%°zü%w%mfiHn W-fwïifikáaxü” awsitafiaes”. líl%¡fi? ú9%flt REfi*AïÉER; ü%fi%&Rfi*AïW% (D 30mm «IEI-Bfiíiïb. a Uriarte» —Jz, ¡a-—&Fáfimm 26-63 ÏIÏ, (i? ) Cïïfi-‘Mfiíufifli 170 ‘m’ (Atüicïfitfllfiiur-JL t/ kïlílíbi). @ Ekt-‘üzsfi.
 7. 7. Ébïo «Ibfiïffiafiílïlüíïlï. ïïi-“fliáatíñiïiü WJ/ Jflxááifiïí‘ É! E-‘flflbúfiïrïáïáïfüsfifihïfifiüáfiía fcyfáfiljTfiïíiffiïï/ jxijíf’ (la novela picarescahg ¿ÉEZÉQ-"iiij; fiïïiïfï<llfiïíï>ifzíífli“ifiiiflüllüá"áüEt E. ïfiíï/ Xaïïíïiiï-‘¿Yl/ büïñ”, WfiÑ-Zï-íïo *-' fiüífiïíïés“fiíïíïflïï/ lüá”á‘fiu“fífilififl”fibifiio “sima ïflïáflñflkïfiáïfiñc ftkíl']th%ííïü, üáïïïfi Si? ?? sflmfiíífifiífüfiïifllïsïïéïïïlïüiks EÏÏJÉÉ ‘Éïïüo {IMÜÉÉÏÉÉÑPE , Zï%IE1fl¿; ÉïÉïflkíI ü. ïüálbmiü, %ïffiéko fifiüïéfiüïfi, FÉUÉ ióífïaïfvïfa fïhíïiíïïifiiáïliïïïflüáüfiiïïüüïíï Ao ¡Ïfiftfifílïífllïüfffififn FiïEïíílfllffüfiláziE ¿‘Efiñafiïlfitïlïiïtáiï/ bffii/ bfizïéo iïñïñïlüxíïïïï: fiïüï, ítBíÜÉHFÉü” (anti-hero) EÉ/ I)% - ïfxiï“íllñáifi”ílíllk%7lï? íï‘áfiíïflïlo iïñifiïï/ Jfiifiïlflfáiïífiáfiüfiifi, Éfifiiéïtfi +1?! fifiüüfi, üïlïütflrkúfiïfilï; 113.31’ üífiïífi Iï-¡{JÏJ #4157, -- -fi1á ü%ñfiïffifié; ï%flïfiïm —7ÍÍ337 fifiñïíïáfiïï/ ñïáïfiíífiïfio fíïfizïfi/ hüflüñïÉiïï Hiï54ïIíZï5É%É’JEE-Ïiïütfiïfafilïïfi<üífiüïï>fié ï"ïftfifiifi“üfiflíáñfilïfi, ÁTÏÏÉIÉ-ïlfikï, fiiïfiñ Ífiíiïlïfiíáïflïiiï/ Üüïéífiífiéïfizfiïtïï-o Ïïiflïi-fióïlïiïlïúfiüfiüïu ÏÏÏÉÍÜZÓÏÏÉÏÏÏÉÉÏÉÏÏ
 8. 8. u“ Éliïíffiiïïtïo ÍÏPEÏEÏZÉÉIÉÉÜÏÉFÏIÉEÁQÉÉ, HZ? Éfiïfiiïïtáfiüo EÍJZBHJÉSEÉÍIFI%ÉÉ ïfifiñïi ff! ¡‘EL ÉÏÉÜLÏFJÉÜÏÍÍÉÍÏUFÍÏLQ) ifiïïbï5f+fibfltíütflkïíúüÉfifiïflïí/ büíïflfiafi lflt-lïíj%á(Mateo Alemanfiérïwfififi - fi‘; o INM}: üeájïüJúfiét-FF» (Guzmán de Alfarache), 111x133‘, ¿E5 (Francisco de Quevedo)fi5j«gfiï-fiaüfi% ÉÜÉÏEW? (Historia da la vida del Buscón llam- ada don Pablos), áBIHjbáls-ftïmfiiEfljfiï-ïffio ÉÜÉÍÜÜIÉ? %ÉZÜÉ, É%ÑÜÉTÉ%ÉÍFÏ<,37343313 Éíïlififiïo ‘¿S13E35 (Le Sage) Éfifiïfilü/ bifl ‘i255; ' ÏEÉÉÜHÏEÉEPÜÜÍÏÉ, fifiífiïifilfiïlfiflï fifiïíiaïháxñáífiáfifiííílïüfi4fiü7ïïfiïüfiíïïïs ¡Jxüáífifiaüïzko ïüáïïïfïhomas NaSheJET ÉÉÉQWJÜÍÏÉÏRIDÜÉ ‘¿WÏÉÜJÏÉÍÏ? ’ * áfifiïfiflüflg-‘Fw (Unfortunate Travelleryor the Life of Jacke Wilton) F-‘ÏÏÏLÏIÏLÏÉÏÜÏJÏÍÍÏÏF ïïfifififíïflïíffiáïfifiofiflüïffifilfüïgfio ÉÏEÉHJUÏ 2T (l) ÉÉIÏÍQC FÜÍHÍLLÏ“ ÁÏbOYSÏ(ÉÏXÍ-Ï'Ï'%Ï)Ï‘*ÑÏ 749— 75ÜfiÍÜÏ5WEy “JLüÜÑÉIÉIÜN/ Jfifiïhíïfifl? ' Íïifiííïk (Morel-Patio)ÏIEÍÏÏÜFÑÜEÏCÉÏÉÜSÍLBataÏHOH) H‘5'Ï(T fáïfinfikïïilïltns-so ‘üíwattfll’ 1am, —J: .'Ia‘. /.’-iiHIi); wjxfi-ï"), ¡fiïïïüïlhertta Blecuafibïï 3345513 ( FÏÉÏJÉ-fii; ‘ÜJÉÉÉÏÏ! 22—25 ÏIHQÍÉJHL-‘ÏL/ KZGFJÏ).
 9. 9. f]: o jfigfiilïlïxflvloll Flanders) ififlfiíïlïiïlzjfijfi, ÉÉÏÉÉÉÁsÏÍFZÏ-Jzfiïïi”; IJfiÉÉÉÉÑÏi/ ÉÉÜ 193W? ’ ÉÉÉJÜEÉÜÉWRO iXWÏÉïÉÉIÏJ/ fi-‘LFÉÉÏISÉÉ Éfiïa QLEÏÉÉsÉÉÉÁÜÏÉBFeÏHÉYJÍfiÏEü/ kíñaáïfil Vbfiïfidfidfifisflï%‘%‘B‘É</ JfiT>ÉÜ%flFüL iZÉ/ hififiïíïfiïffláífiúfiíïíïfi, ifiÉL-tflïilfi ïïïflbífitflfi+ïífirïkfiïïïfitfilïiïjïïo ¡ÏÉÏÉÜZ íïiflbfiïñ, EJÉÉYJÉTÉÍÏÉZÜFBÉÉÜÉ. » ‘ÍIE“ÉEÉ¿JÉ BÏÉÏ-üïfiíïlïflfiífi‘ÉÉíÉ>LÉFiÉïEÉ‘J“-%*ÍÏ”EE “—*fiíï”aïfñfisïkïéú‘lfáïïe ififi“%fiiïïaüïü Élïífiffiïïfifiíïüüfifilï-flïíïo íïïïl"fñï'ïá%%üü (epi- sodïcfléïïïïíflïïïiïüïïl/ fiüfiïïzïfiïlïífi. üïüïïñïfiïl/ biüáïífli“+áífiïífififi%áúüfi ‘Wo Eïulïl¡Ïïïéïfififiïl/ biflfiñïüfihïïñfl/ FÏÉHÏÉ To HFfiíÏÉEÉÏHíÏÉÜ/ JNÉEÉÏÉXÉÜE ïü ‘N. Wíiïiü1Zï-%É: '2É1iï; RÑÏJÏÉÏÉÉÜÏÉÏÏIÏIFÏEÉFÏÉÉ -—, flÏ/ bíïiflííífiïïïlïïïíïlïïfivbüo BÜÏIHÉÉÏÉFÍR TffifláïïEüfli * fiííïlïflfiüïï‘, ÏfifiE-‘¡Iïifififiüs/ Ï‘ ÜÜZEÏF 525%, {FÉE ÉIÍÏÉHW<<ÏÉÍÉ>ÉÏÜÉÉÜÉÏÉ, ÏIÏÉÉH/ Jfiifiïíïiïüfilïiíïifiïfiïïïáïrïiïïï’ ¿EÏZÏÉÜJ ¡‘fiñifiïïl/ biffi. Éífiñüïflíïñfiífik ÉÏEEJÜÍÉÜ <ïfiïïïfihiïlïïífiïiïïlfiïcífiü/ bí9fio@ —Í‘P3‘C42Í¿É5Üïí fiíïfiïfiáüfiïl‘, ífiïíïïfiï%fiéú’dfiflïo Wifi’? É (W - M - Frohock) á; «fifiïfiflaflc/ jxififiñjzflg)
 10. 10. (The Idea of the Picaresque) —-J‘CE, ÏEH’¡“ÑÏ. ÏÉ Ïïfii” ÉÏFÏÜÉÏHÏ-{üüïïïïïïïïfiïo ÉÜIÉHÏÉÉÏÉÜ ‘¿VIC " ÏIÏÏEÏÉÜÏ’: ÉÉÍÉÉIÉÉR ÉFÉÉÏÉÜÏQÉHÏÍÏVÏÍÏÏFÜÜÏ. 5325€. ÍZÉÏLÉÏÉÉÜÉÏÍZÏÉÜÏÉÉÉ7FW, HÜEÏHÏWÏ]. “¿c? ÉTÜÉÏÁEÏJÜÑÏÏÉÉÜÏÏQ® ÏÉÉÉs/ bfiíïzïflíïfizïïlïí ÉÉIÏÉÑÉJÉPEJZÍÏJÉFZÏÏHÏÏJo ÜÏJÏIB/ fifiïïïfifflslïïü ÏÉÏÉ‘; ÉÏÉÉÉWHÜÍÏÉÏÏÑÏÍÉÉÜ. ) ÉÏE*Ï‘Ï'ÏCW ÉÏÉÏÏÉÉÏÏÍÜÉÏJÏÏÏÏÉÉÏÍÉÉÜÉRÉÜÉÍÉ-Éïo ‘ÍIÉ? >ÉWÏEYJÏÍJÏÉÉEÉ¿ÏÏÉEÉÉÉI> ÏÏÏLEÏÏJ ÉÉÉÚ, ÉÉÉÏIÜIÏL ÉÏÉÏÏIÏÉÏSÜEÏÜJÏLÏWJÜÏTÏÏEW/ Ï‘ 53355: ïT%fifiáfi'K-‘>gfifilífitfil'éfio ‘ÏFÉZÏÏK Ïfigílfifiü; ÉHfifi-ÏLIÏÉQÏPÉ; ÉÉWEÏHÉTÉÜW Á; ïfiíïïáfifiiflïïïïlfiïfifltiïlüïïïfifiífiïïïlífifïfi“ ++ÏJM ífifigïïïmmjfi? zïïÁpïíflfï%flï%% ÏÉIEm ‘ÉÏÍÉMÏÍÜÉÏÏNÏ, ÉIÉ? É¿JEIWÏJ “ÉLÜÉÜÑ Á” Íïi-‘Iïllfiio HÉÉÏÉÜQÏWÉWÉÉ: 155K 1a “ (D ÉÏÍÜÉÉÉJGJÏÍÑatSOH NÍÉíSEIJÜÉJKThe Story of the No- ‘¡81126 LÏ{ÉÏEÏÉ’É‘ÍÏÏEa“ÏLfÍL‘FW)¡ ÉEKLGiHie) ¿{Ii (B55)? ?? ¿E WI (Longman Companíon to English Literature) Pícaresque ïzdfif’! HÉÉZÉÏI, -'ÍL-b! ï¡ifi5i); ïiíïf(l. A.Cuddon)fiïóiflïïïEñïïñïflfi-> (A Dictionary ol’ Líterary Terms) Pícaresque áá(-‘JL-I: JL—’L}5JÉE). ® ÉÉ-JLÍï-{tï-‘FiÍZBEJÏC“Ï"F%’É>(Yea1'boOk of Compara- tive and General Literaturehs-SZ Ílï. A 7
 11. 11. E331áfi%*áüsïiïfiit7éïifláíïráüflïfïlmirfliïfflíiïïüü. ÏÏEÏÉIÏI ¡a afiíi-,7l<aü‘; éláíïfi¿bï, iá7ï<p%ïf uéïiïifllïí}? ÏÉÉÏVWÜÉÜÏFÉÏÉÏSÉ (BeaumarChaÍSJÉÜ ¿Elwïhtwfiuízfiï-L» aïñ%%5iáï, áïimwiïñ: “fïfi—íïficfi-k, ïfiéïuïam%kflí7ïïr firïtfiïfiü fiíïJí/ Fwït áfii%1‘flziüïïfilüiï7líiï%ïeü fiífiéïsïífiuízufibiïnïaüfiiïáïfiwfiíïivïfifiïïiïtrfiá-ï- ïfiífi-f-ÉE, Ekfiïfïifiá: “áñïi%á BWÍÉTEÉJÑÉÉ ïïsï<%fikï ---- -->1<i33üü‘/ F:E1;E 33h39.” Ulxfi í» fi-¡‘ïcütfidïíifiúfiflïnïáa fwzufü-ïááfiüïüfiïá Hflïwïïïáíïfirïlïïfiïb, 3115/2" tflfibïfifiúfiráíïi-Wfihï íflhïífiíñfïlïáfilïfdïá, Híí+7ïÍE? BÉ4J<IJfiüZ>E-É‘-F izfiflflïeï. fiüúfifiáüwúfiïbrfifilifiwfi, íflfiï-lïlfimïüfilm-¿HWJJWJO íïnfiéfiïiiïfiñfifi», üïáfáfüïá/ fiüfizïiïcfiïfiiïslfi {Hüïftífizïwúfivïïño ifilíïn/ bfiï°üïíihái%—-—+ fifiéïlïkffiíïïflï/ Éïïïláfi “M133931119? E ‘ XHZTÉSR-o füfi<ïáfin>iflïifiïïfi ÉFJÁ o ¿W155i %%%mLTíÉJ&fi? ü¿fi, Hfi%íE%, 1.. .: . ... _.—. .¿¿- . a. ¡Lo-Wananlv (Í) ÉÜÉWÉ‘ (Pau? Hazard) (‘ÏVUÏÍZÉHXÜH-ïifi ÉÏÉÉ JÜÍ 39311359F? (La Pensar: europeenne au 188 Síecle, de Montesqaíeu a Lessing)íá*; -—JB}15-—lBIÏb-ojnlfljïïfiïm).
 12. 12. fi, Elf’F%ÉIJí%3KÏ’ZïÉ‘T<%2}»J; ÉÜiE3“flat EEE-LEE iEBÉÜÁ/ ‘EÏÉÏT, El)‘: íïFeííhífïÉfiffiVbfiï-ÚÜÉÉ %Mï%t, ítkffilfi-íïïñïfiüflfiáiatofifiïií%fifi BÜA, Él E‘. flzüáfifio "iïïáwïfiïñïïïïfiïá: “¡E11 Éïkïlífi, {HüfiE-ïaflko” “HA” (108 buenos) ¡F11 “ïfifik”%ïñï-—+%’o fiïfflïlïïfifiïflifiïázïáá? fi, ïfliáféfiíflífláfi, ïEÉfÉÍÜJBKÉÍÉÉBJZÍT-Eïtflíïá Éïlo fiïfiï%TkïiFï,7iïlïíï7fiïíïïïïïáïïéiükñïït ÉFAHQ? flï%ïifl-zfiffiïfiféo / Jfi-‘Ï‘1fïï‘líÉÉT —fiÏü_-lr: a ítkifiáizüüzlrüïl%fi“7liáífl%íïüïlsñ Éfitififisáïrzïfiïlh fifiïñïmaïsïïïïlïáïü‘? 31'? lia , aÏmmm, @m%m%%%mz%@sai°m fiïmfiñs/ rikáïfififiüifiaífláífiáïfi-ïñfiï gnmLt/ Jxmaciïmáïmfiaa üüííñfïfiïüïté’? k"flïiá“íáïfi”4‘fiïnïriïííru fiïmfifimïüïñáïlfia ma, e%mm2%°n+yAwmm%a%%w +aw%%wmi, isa%mn-1as%m. Háfififi? a flïïmafiüïïïlfiiüïfifíïr” :2 “argwwx fi%%%L%MB. fl+@iKÉÉ@%%W2ü í. “áxk”fifl-zfi. %ï? “zïázíï”Xyáfivzfifiïé sk mümgazgmzamansv, Furwamzósxñ fimfi%ümT&%%°5?fl+%üfifi%mÏ ¿, mRümw%%m%mmw&¿m, a%%% %y°mmrw%z+ÏAmï#z%%, Hxm 9
 13. 13. Éfliïfiúfi ïklá T H/ Zxáïïfi, ¿BLFL ‘-%’ríï"fit. ¡ÜÜÏJÏÏÏÏÏÏÍÏÍJÏÏÁJÏJBÏÏÏÏÉÏÏÍÏÏÏJ-‘ïqïspfilfiüï flá, fiü%nfiüzï, fiïáífiáfifi, ïtïlïfiífihfi, i‘: T fiÉMWAaüüfiü&W&fiK&, R%m@k i. &fi%bñ&u€ïüüfi%%%üh%! ü? “wsimw, fiéfimfixïíñífiñüúfi, anexa mm%fiK%, mMua%fiüT°%%#mu; %iwïï%BEmï%Aüií, ñ?%fi, ü u#&2a°am&? m%mgü, %w&mm@ &, %fifl@m%ïfiMïAE%M&%Lfifiü fiao W%T%#fi%ü? ,W%Mfifi? zñ&% %€ümm°n%mm%«%a%mmEo+ñ% fi%M2E%%Wm%%ïK%Hz%%m%J2 %mwm, mmxmm%——fimmamflïA% @M%fi%, —mm%mgA&%%°mm? mm m? mm, %Kmao@&wu5%fizü%üm aaüñ? ommïmmm%%ïm&ï#2fim É&%%“%Dü? i%W%&ÉWQ%MT%fi m%%%ïomR%Akbi, *%sa%mm% taaüiafiïztxüfiuaaïfiasssár, {Lïfiíïflíïí &mmsmmK%°mm%aHm%i%“wgï sabra, MüÉEIJÉfEEREW wmwmsïafiüJLu %E#ü&*#fi€%K%ü%É, %L%#%fi 10
 14. 14. üallgjgjjo” madcwsamzrmxáí= z=%áïasaa, w%m%#ümüuxwmR%aHn°m%aa a%m%mm%a, fiáwi%, m&%3mA% fi, flzíflfiïlifi, fi%üáíï%ñïíïrúüü7lïo 412mm; fifiíífiifiïfiüúfikJïí-‘rfiüïiïï-Jxïaffi”; iXÉ/ flïaúïïál: üüÉo%ufl? %NiWïfi%ífim%fi, ü imxwaü@#m%°%maam, mm: u% ffilflbfiflimïá. mamas. a a es: z g z e. ur. zé—w. m%isa, z<ïsga, itm-smm-mwrH-«x %%Eü, üfl%%mífimáA—fiI&——fi ? ïü%ü, üEfiAü—+ï%oW%fifi%m ÉT-jtfinfiífiífiïbáïfiíïï-fis. Hemsw asia üLTfiïiJLíÉJÏÜEEZïÉEPO ’ fF%‘ïSE«ÉÜÉ‘>EíRs%fFZï%‘ÉÉ, TT—%IJJ afeuïtifrgi-tefiiïfia%. ímxmwe. iïiïfiïñgïá‘ ásn%lïfit‘ñ’, ïil>fi’ézï)kl3íliio fmélfififiéfiáififiïï; ywazrsxzánzéaisaaïzfiümn+xmx, sus: axe 32mm. Mïflfiáál3%flfi%ú9ü%ïü%ü iiz- E, ü#ü%M%iW%%E, R%fifiüÉ°ÉüW EüK@%%, W%m%fibï%. m%#KEm aaïetwïïnnmfiafifiïïfi; msnm», 5:21: xJxüïifiñáasígfi. samfiáïafiïrwïnsmuva? mamá, áïvasïímasréüïruamtáïavñïngráfi; fiamzwi, wa flüïíïáüfiflüz vbfi? >tfliïfifiá 11
 15. 15. 4“aimfiíílüíïïáfifis%ifi, íáilfááéïí%ïfiïflf, m ÉÉETÜL ÉÉÜÜÉ, ‘ï/ FÉTMÉÉÜÉ ‘ É ' É 5535* 11H ‘P? 5C (Fray Juan de Ortegaflfiáffiflïfïiïúïíífifi, üïlfi. ELÍÜWÉBÏÉÏÜJ» ÏÍÜHÉÜÉWÏXÏÉÜ4ÉEÉÉÏÉÉ% EÉÜVÑÑTPÉÑD FFÏIÉIÏZHWÉÏÉ”ÏÉEÏÉÏÏÏÉ%BE ÉL? » ÏÉÏÏÉÏÏÉÉÉWÉÏÉ"? ÉÉÏÉEÉÏÉÜÉÜ EEIJHÉÉÉZPÏÍÁBÏIHÍIIÏÉÏÉ. KW M35: ÑÉÉÉÉÏÍKÏJVFfiÏ"ÉÜ‘ÏFÉÏÉÉ ‘ÍÏÏÉÏÉÜJÉÉ. ÏÍÏEÏÍÏÏÏIÏÜEKÉÉÏXÏÏÉ’: ‘ ¿’c553 (Diego Hurtado Mendozahfljïjflfiï XkÏfiífiíÉïïíïgÉfiüfiïlíïflïoïÏÉÉïífilüïfiJfik ÏÜÍÍBÉÜÍÉÏÏÏ%ÉÉÉ%EÉÉÉJÍ’ÜÏÉIIÍÁWJ‘Ñ? M RÉÏÏÍÍJÉÜWÉÏÉFÏÁÉEÉÏÏB ‘ É ' fi? ü%(Sebastían de Horoscohfiljïjftflïfiíïïüfifi (Desidírius Erasmus) BE. ÍEÉïfiQÍ/ xmlïl- IÉIÏIÉÉÁÉÏFÉÉÏ-‘Jhüfiflíïífiïfio íÏíÍE-ÏÉÏÉÉÏBÁ ÏÉÉÜEÍÏÏS: fififiüfiwsñïïÉüfiJüfiíïFflíïiïïo ‘ÍFÉÏF>>ÉÉÉÉÍÉÉÏIÏÏÉÏÉÏÉ‘ÉÉÉ>LÉÜÏÉÏ; 9Ï‘Él% ÉEÉÜÉÏÉÏÏ: ÏÏIÏHÏWÏÉÉÜ/ ‘FÍÏÉÏIÏÉÉÜÍÏJÉÉZÏ ïïïïflsfifiïïsïfïïïífiüïaü%%s íïïïïÉíÉtïfi “ÍÏÍÏÉZÉÏÉÏBÏo %Ï‘Ï‘ÏÉÜÍ‘ÏÍÉÏÉÉÉa7F“'-‘FÜÉX ÉÍÏÜHÏÏCÉÏFÜ%ÍÜÑ ’ "FÉÏEFÏÍ? (Amé- rico Castrmxfifiififi. ’ ÍÁÓÜHE%ÉÉÍÏJIFF+ÏY 12
 16. 16. fi! :áBFt¿J“9FEï¡L3É‘fE”(converso), ÉWÁERJXAE‘ i? ’ Sïfíflï’i’: Büi=1:%ú¿JüMFEüifií-ta‘PFá&¿ï° 413.11‘ fi*Ffi-2’fiéíEÉ¿EE. ifl, ‘Wbifiï-‘filflíïfiáï/ fifisifiíïí iEÉÉIÁo fiíiï%’Fiüfï>éïá’áï-ákfi, flfiñfifilfiñüo bkilFíífifilfiRfifiïñfiífiáfisüïfiïfiïflúfiïïm Ai. -IÉfiÁ5’ÉiIE/ J‘ifi3IüÉÜ¿Ff‘E, Hïlflïfiiïáïwï-‘iï ‘Íïiïfo TJTÉIJÜÉ%HÉEÉSÉÏÍJNJÏ<WBÉBÉÉJZÍÏ7EW “¡fl-"¡É-íï-"Oïlïs “fi-EEZSOÉFO XHÉWF Ïifiáfilïi? ” zïáïñlfiífïfïïiïüfiïïïíïfiï, “Émïíïïï. 5P, -—%---ÏEEJL’ÍFQ -—3ílEOïF-ÏEÉfi5IZIïF¡ü7Íï i? ’ ‘Féïfifiïïñlïféïïg. IJNiFÉEBÓifi? ÉEJÍEJ: ÍIÉIWHE? %HÏÏ, ïfïfilñiïifis Wfl/ bïífifiüüfi Ffiéfiïïrzlïïo {Efiïïiïáfiiïflñfiiïfi 593413 É‘ 75 ÉÉÁ, HÜZÏÉEÍÏEQÉWÉÑÉÉÉOÚÜ ÉÍZÍ 6333:» JEFE; (Insula) (ïcïíïkïtiïlïífi) LÉÏÉÏÉfií/ bfi ® Iéklzñifiïïíjfitrlsifiïflíïï-filáï-Wifiüfi. aámmmwïn’ yrfifabïámwgï-m} 772—77s 13737-7531 ví; EIJCSRIWÏC 7-"19 BÏH’BÉÏÏÉJÏZÏ44—4BJÏI‘IIH? >, Iïïífiïïlfifllcsé Miguel Gonzales) áfilïtlhïlïï (Tfffifiía ÏKÍ'É’H1‘HEJÏ¡JI) LXXÏI-LXXXÉÏ. C—-CVIK(EÉ? ÉÉr-‘ÍLJLSÏÏÍÍM ‘IÍÜHTM fnlfiïfLouís How) ÏJÏÉPÏÉÉÜEÉÉÜ (CIP. Wagner) f? 1T T fiífiïe ÏILÉÉJKÉZÍC)XV-—XXIIÏ ( ¿’fl 24h '-' JÏL-tïfiñï). 13
 17. 17. augura, fiinïxáïí“ïá*fiï"úüí‘rïfiïa“%fiüïáüüm kn® RÉ-¿‘eïfllfliïio <lbü? »fi%aüfzls. 44a %flKEfi%*A, @%fi? &%fiïmA%oï E&M+3üfimüwaüfi+%mm%Wü%ü %; +mü%m&Wifi&, %+ü%&%fiTz ïdïïlibfifiüfiz(fiïéfli/ Jxfi-F)ofifiïfizñï/ hifiñfi/ b ñ? mÉTIAW%%, ïE%ümMfiÉTïA atjmfiawmamranzïsxmmfiaw/ rüm? msammm7—&mw°&axwm@%mmï --ÉÏS+IEI1EQBE. MúïfiíümírDescn-etales de Gre- mdoM»iÉtfifiE. @W%%%flófi? ‘ Wü%ofi%üfifl%flW%%W%, ÉflT%% ï&fiLma%fififi%Hü%Emk*%, ?fi mfi-+? &%%fio%fiT%ü%L€fiEm% finízfififiwúñkéár—ïfifia nüaïem 22mm T%—fifim®Efi&fl%%Mmfimü%, üE a-mmwwwsmo® Mfllï-tfllfifigï, ïruamsaak amargo fi—fiflfi%fiïfi%i, fim7fiïfi, fi% ® Eflimifimcifis>ávt-nxk. =fi+—— Iza-P, - 23 III. ® E/ Jxñï-úfiümízïáïfïlïñïfñ-murfiñfiá ta, ükïlífléïaïü (E3156. mfiírïüïiífiïñïïïúfiñfitï‘. 14
 18. 18. ‘áïlïü. “ïfifiíïo ¿hfiïFÉ-«¡FEJÉÏÏTJLÍKÍSA BÉEJÍCÉÜÉ%WEÏÏÉÜÑ, HHÍÏÉÍÑÉÉEÉÁo ÉÉÏ Zïfimíflïfiíïíïfiio %ÏJPÉÉ%IÉÉ'IÍ: FÉ-F—? ÏÏ'ÏL Hïlïfiíïü? íïüiñfiïsfiïfiïfiïEfifiák-sïtïïfiï% üífiFfialsÉkÉüñfifiü, Éïïáï %E‘. WÉ&ÉÉ Éñï, “TÉCAÉÉTÉIÉE, fitüïïfifififiífifi ? ., üï? ïsïifiï‘lïl‘ñïsí‘íi“? ífifiüaïc‘ïfüthiá JBÏÉFJ%É. ïlflllïáïflïï&ïlífiñáïíaáéiilfiïüflbïï fifi+ïfisï. ïí%ïfi‘—fiïñ? ïfiïfifiïgo B%? IE#E‘. ïsüfiífiïfi, ü?ï%“áïíámáfllfizfiïfi, á ÉÉ‘? ;—EF-ÍEFÏ5JÏBÉÉ, WÍBQMÏ, ÉÏÉ-‘ïïfio fiïï fifiíïíïifllïfiïñïï, É? ÉÉ‘HÉÉÏÉÉE%É, 7%‘ WÍÁÉÉÉÏÏEIÏÜs“/ ÏÏEÏÉÏE>"+WÏZÏ‘WÏÉÏÉÉ ww, fimkfi%%ñfimfi&. &?“%flE IÉÉ? ÉÉI? , MÏ-WHWfiÜÜQÉ. EÏZHTÉÁKR ÏFLE%M, FEÏIWÜÓEHKÉBíÉHi-áïïlïáfïllïïá? ¡‘Hfiüïiïlfio É-{zlïñtflïáïüfifiïía B’#? ÏÏÏL&? É ‘Éïíüïñ. ‘filñïkíïiïáïfüfliHlfifiüfiJbyfiíáfiïïáfi ïflïïg. ¡ïikfgyfi «jfiggfisflïukïuch Ado about No- mmmfizfififiñammïáfiïmüáofim ïfififiütflfilï], ¡‘Áfibï/ Ïïi-ktífiíïífivglflïï’ Nhfi -ï-'->>iZ21>= /Ji3í- íílfiJNïiieíïíïïïiiïiflkfiíáïlíüïfifi iá-fifiMen-ry Tales and Quicke Answerwfiïí‘. 15
 19. 19. É5X+ÉÍSJD ïifll/ bfi? %ïfil'filfïíülfiñ’flküy Éfilïi-‘éáïífiifi fiíïïïfiúfiíïibfiflBÏE%ÉÉÉHBCJÏEEÉBÉÏÉIÏÉEWJÁ 9L. iïfiïfiïlfiüïüfi%%áïfiwïü7fïflïïlïo il‘ É? Ü<ÉÉ4=, WIÉÏ‘ÏÉÏBZÉÉ, FÉÉ? ÏEÉÉ%É ¿ÜÉÉFEÍÏÉÍÉÉTOQ? ¿‘iïifiïbïfïélïáïiïlïïiïï/ ÏÉÉÉÉÜSQ {Fïlúflíïzïfïl Ffiífi/ biïiwïiïtïffïñïúfifiifiïflifi, ÏÍÉJÏPÉÏ<%ZÏ¿É‘ üí>ií%aíïïílíïïwáïáïiflïilí+filkfi>ïíïlï+ fiífiflfiflífifiiïfiïlïifiíïío HEÏEÉÁÉÜÉÉ, ¿Er iíÉÉÍEÉ-‘Ï-Éfïiïío ífiflïficïïífiïflüï» EÜFÏTJÍÏJ msaamaaasazzrxfieraaagrgsgmá, zïzífiák fiüïtfiñéififiíïáfiïá%flafisfiaü%fiuo zum afiflfilhiïá‘fiïïíïü>ïúüïdfiñ3 fllïïïñïífiïñï Efliflliïo ÉÏÏÜÍÏÉÜÏÉÍÏÑÏÉÉEÉHÏIÉÍÏÉÍÉWEÉ É+ÉHÉHEEH%ÉÏFÏL%‘ÉÍÉLÍEÉÉÉZ%O ü Éfiüíïfiüïïü¿’ÉEÜEÉEÉ-ÏÏÁÉBÏÜÜKÍÏÉÏ s, maresfiamrwüwïavjxügaaïszïmrrfiïrzï: HI5}. iáfiiïüiflH/ bïiïflïfiíflflfiíïfilfiiïñïíïfïififlí fiüüüïfiifiíïfifio ' pá: - Ïgízizflmawm» (Modern Language Review), —-n fioífi+fil 4% 565-566 m‘. (29 #%WflïMífi<Wfl? ï%Hi>?82—78? Íïy ÏÏÏÉEÉÏJÜÏJÏJÏ xL-Lxxll fiigmrwáïéfaïx 1s—22y1‘; ukfirïï; t19—34 zishzmawx XXIV-Jimi Jn’, 16
 20. 20. ïáfiïïfifi; É/ PÜÉRÉÉÏEÏÍLÉLÏEÉÜÁÉÉIPBEÉ Hfifiñïéa ‘Lïñï/ btïfio IJÜÉÉÏEÉÁHÏÉFWÉÉÉ 53€. ÉÏJHÏEQS, Éïáïffiíüs Ïfifiïíïkíïfilïïüfifiïbfiü Éffio ‘Vbfi? PÉÜÍÏÉ‘HLÍ/ J‘Ñ%ÉÉÏ%ÏÏÏ: ÉÏÉ“ fifiy58%%%, fl%%%%7€fi€üo ÍÉ5C%: FH‘ ¿fiflkyÍÍÉIKÉÉÉÉÏÜZTÉÉÏLKÏWÍÏXÉW“ÑÉx fiPhïfiïïfiJïïo 33*? ’ fbñïüñíïïïfi4üflffl 3ïE—+H-JJÜL%—"FÍE¿ÉL3É“’FH: <ÉFÍHÏÉW, fin? ?? Tflíílflfiïïfiuiüfifififiiflïfi%ïñïfifilgufio ÍÜJÏE ÍÏÏÏÏTJ#’F’FEEÁ, XÏEF#É-É, ÉFÉBEEIL 935%}: kfií%ílü%áfílfüïíïflïñïlo BÏÉÉÜÉÏÉÑÉHÉÉÜ ïiïfiífifáfiiïïa ÍÏÍJHS» füíïïlfiüïlfiïñïl-ÉFÏÉÉÜÏ‘ ¡EL 7FJÏÉÏÉÍÉÉEIÉÉÜIÏE? ÏÍÜÉ—’ÍWÉFÉEÉÜFE? O füfií áfilfiïáéfiflíítfiüïfiákák-ÉfiazFñ-Jïüs-‘üïfifi ÉTÏÉFBFÉÜÉo bBÍIIHÍÉÏIIFÉÜWÉBZÑÉÉÉfiFW Éfiüiïtflbïáïlïfiïcïiïïlïïdïüïffiáfiïfiüfifiü ¿‘éiïtïh ÉÏFWIÏJÉÉÜÏÉÉBÏBÏÉHÉ. KíZfl/ hfi? ÏEFJÉÉJ-Éáïéflüfiíïzlñïzíïïlïfilffiéfií’? 3:’ Á E141 E‘? firffiïíïíïhffïflffüfiïfilïüifiífifiü, {Éffïiífïfiífiñt EH”, ii-*üï‘flfiïfiilffitïfiïfiïfiífi+ïiïfifiüfii ïíïïfi. fiïïlfï%ï-ïlú’ïlñï%“üxfláqïffilfifi” (in medias WS)- iáfi? ‘ïg‘r'-"fiiï3ñkïií‘ïïïïïïï’-ïíïáïéïoíï)fiïfïïzüfiaï - CID “#29173: 17
 21. 21. ÉÉBRÉÜVF%JEEKÉÏÉWEEÏ1IÉ“KM*WHifi”, EEE flïfififiïñ4ïïlñu fflïïlïñïifiïflïïíïi: iïifi/ ïk ¿‘ciïïífio fiïfiïflïfifiiñïfifiáflo fiüïfifihfltfiúïl FÏJL, íEElwÜAhhfflzbk/ Jflífiáéfiíififaï, ífiEfÉr-Tfi‘ Ikfifiifiïkñfifirfláfifiíflfiüffiífiflfilfiiïïvfïfiflïáüa fiïyïífiïfiTEfils éífïllfiufllül. %ïfiifilfizïa flíïfïr ífi“fiïfi”flïá‘fiá’rülïï, Éïrkïfiífiïlfio füiïfifi íïïáïfifiéffilïfiï, ‘flhïïffiïlïflbfiüïífiáfiflí fiïfáíïíflüko afi? Ff4JZéB5M%EiJ#E. Éfifïlïüïïfiüfi-‘HE Éfilftflífifiïfiiï» bklbnïlft-? íüfikfiïíjbkfiíáïtïüffl Éfiïtío izllfiüfifiléïafiïlifiñfin Éíïfñfiïáïzïfiáïï. fLïJÉÜÉMEÉzÉJÉFAEÍFfiÉZ-E, É-“Pfiflïc füÉ-‘Jfé: fiïfifififi , JZE ¿EE-fiin Ibiïáïííïïáïïíüï/ fiïififiáflifiküfiïiü ‘¿fio N! ‘ fi ? »Ef‘Jí’F%1S117íïáÉ2I-Éi Hit/ í, íüfiüififilflfifáfiflïo {Fïlïiflífiüfillflïllrïíikú4lfiíifi3fiïíikfi% “fllïáfi”, Iïïïfi: “ÉRÉZÏRÉ B, fiJfifikfio”fl%/ bïïvïfi’éfl filüfio ‘F-fiffiwfiáfikïfifliïïfliïïíífbiflfi. ” üfiflïT/ fiü-ÏÉÜÏRELO ïï-Hsáïïlififiïa%flïfia I)? Eliïñyïéfi-fúfiüififllfl, TÏCÜE, ‘Sïï-ÏÏEÉÜÉÜZÍÏJÉ ‘fïáfiíïfiírfififiílüfiñfiifii ---- --, íïlí—‘1‘ï_luifié/ í¿ %»’Mfiïfi¿ïifi. áÜBÉíÉHQDkLIJÉÚÜÍElDL, ffiíïïïïífic ïïflïfiïflïüñïflifi, Hififi-ïüifiio Íï%R| BïíFJ fiïïfiïïiïïiïïfiüíïiïaïáfiáïlïfdïfiíït, ififiïlïïfiü-‘¡fi 18
 22. 22. fi. flflAiflmïmñfififi%%, %fiáfiáïfiá%ffiï%m ïlhírfflüïlfiïlo iáinïfilflTffifi-lühficíífififiüï7k° ffiïíïï-‘¿ïaïíïfiwïiïáa tï%%filïño ïáflñílïïáífl ñíáfiïflïifiifiíïïúïliïï}. ÏÍIÏTÏHÉÏÉÉTÏÉWÏÉJiÏ-Ïïí iïïlfio flkáfifitïïjflïFií-Jfl: áfilïfñznï B9 nfifléfiifio %? ü/Jfi-T-B¿I%fi, 43E—EJ#IS>&7fitHïJE. f’? ?? flfiiááffiïfiïüïlñüí%ñsïfio xbisma“aaarszáa-ï—íaaéñ, Ifizüfitzïfluw fi”, H€E-¡%¡Bi7l<ffi-5i’á. üñïïfi%üflfibfio «fiíïïíwï ÑÏFÉÏE} filïífifikifiúfi. áïtfiflüfiiïííflïïz+fl ¿»Fo ÉÏIJÏÍÏEÉEJÜL, ÍE*LÏZÉÉÉÏ; ÏXÉÉÜÉÉÏÍ&ÉÉW 13o ÍIÉ&ÁÉÉÉÍJW%ÉÍÏ%7EÁQS. ïïfiE-flíïïjïïlïs afianza aas ‘w533i, ¿Ett fiiüïfliüo ‘sïiïzfiááfiïfákfififiïfififiïfi, H3?‘ Mififiïlo áífiï: á‘lsm, fii’-fl; v'ffiïrfl, bkfi= ïfiïafiílïü ÏJÏZÍÜÏJJÏÏÉJÏÉÑHÍÏÏ; ÍlÉ“5;'Ï: TÏÉsÁ7K7FJE, ÏÉ -%fi° flkáïïüïifiïñfiafiifi, éïiíffifiïíïAfi Se fmifiíïlkfflïífiflbïfáfllïffikifiiñfi “EE” "¿t WJÉBKRIÉIÉWIÁIÏÏJO fificfisüfiiflmïiñfihífiíïïfi Txfiuüíïïüïáififlüfififfitíïa wtzoaïafimmïvbmïzvmfiu+ñïz WoÏFÏJSÏÏÏHHJIe Luna) ÑIÏÉÜEEEPEÁO íibfiüïfifiüüdxífiñïifiniïiüÁü flü, áf’lïfïü&fifiáïüo fi? fáíl€llé’ufiüít? r,ééfi 19
 23. 23. WÏ/ ÜÉÏÏÍÏÏBEHÜÏÏÉÏÏBÏIÏÏ: fiïzfié IFÉEEÍÉ-IÉÉÍÉÉÜÏÉÏÉÍÜÏPÜL; ÏEJÏX“ÉÏ. J:, É7ÍÉÑI ÉÉÜÜTÑÏÉÍÏKFÉÜJÏÏW. ‘ÍÍ‘Ñ‘ÏL>ÉÜÉ“ÉÏÏÏÉ%“ÉJÏÑÏJÏÏÏÜÍÉO h‘ ífilfl-‘FÜÜHÏ-ÏE, ÉÉÍ: —*ÑÍÏJÏÏÑÏ (Burgos), Mmmm (Alcalá) musïru mima "r 43° ¿Mmm 7554319 ÏÉÉiÏaÍÉÜLÏIÍO-ÏEEEÏFÉÉT“ÏÏEE ¿FJ Eïfifiko ÉÏÉÜÉÏÍÍÏÉÏÍÉÏÉÏÉ-‘Taüifiiïïí ¿Hïíïiïíïïïïéülïl-‘TJÏÏIÏÉÏÉTÉÏÉWJO “ÏLÏÏÍIÁ’—%ÏÜÏEEÏÏRÏUÏ7ÉÉ‘BÉ, Wifi? ) ÏÜÏJ%: Ï5o“í"ÍS“"-¡Fs ¡ÜÍIÏÍÜWÏÏEÏEÏIÏÜÉÏ É? » tfll-‘EÍEÜÏÏÍFO HHÏtL-ÉÏFEHÉJÍTÁIÏÏXÉ %flflg%ifiífifiififi(luan López de Velasco) WÏÏÉÜ‘/ J‘fi? >o ÉÏÉÜÜÉÉÉÍÍEÜÉ: ‘Íbfi? ’ ïiïïfiïlïïïíïfiñfiíïlfifiï, ÉÉÉÜÜTÏÉ» ÉLÏÉÏÉÉ Éïïo EÏWÉÜEÉÏÏBÉÑFÜÏÉHÜLÏFÍÏDWÏÏÉW Ï-Ïñlflío WÏÏÏÏEÜLÏÏÍÉÜÉ%ÉÍÍÏÍÏ%ÉÏÉÉ ÚÜÏJMÉÑÉEÉÉ%WÜÉa fiïÉwíTíflüáúfi É? ??’WIÉMÉÑÉÉïÉWÍÏÍJÉUÏÉÏÜsfitïgïí WÏZÏWÏÉÉÁ; {ÉÍ-¿FÉIÏ-ÏÏÑÏFÏÍ; ÉÏÏÉÉJÏÏIJÏÏÏ’ RÜÍÏÉÏÏÁÏÏÍÏÜÏÉÜTÏÉÜÑÏÏIÏCJIÏ); WÉÏIÉ-‘ÉÜHÏ üïkfiiífifiiïflïflflxfiïïiïïïfll-‘fi; ÉZÉÏÏHÉ‘ ÉEÉÏFLÍÉÉÉÏÉÑÉÉHÉÜ» WÍÑÉÉÉÉÑÉZÉÏVÜZ ÏWHÉÏ. 29
 24. 24. WÏÜFHÏEEWÉW, ÉÑFMEÏÍÉÜKÉÏÉÉW} ‘ïïÉÜHbí-ÏHÍIIP-íï/ ‘vtïlïiïáïlïïïlfiïlïïïï, --EEÍLÏ1Í-’= F ÏFÜ-‘Ïïoïfiï-ÉÏSÏÜHÉÏÚÜHEÏÏÏOÉZÏÏÍLÏÉÉBLÉÏÍÏL ÉxfiiïfifiïiïtfiTÉÁï, Í%3ZÉ’í54‘EflÉ5E&fl*J"I’-1‘É'J ¡{E2110ífiïíïïrlïlrïüñíli“xkvgvflïfi. wdxm%wr'fi€fi Éüofiiïéïfiïíïfiáfiïwfifiïfiífiïïïüïlïéiïlïnïáïï ““‘? Ïa3ZÉTo ‘Ififiïfigg“ÏEÏJÉÏsWÉÜ/ Fïïïïüïfi» (La VÍ- da de Lazarillo de TornlcsJn «fiïáfiáfiíïhlïïüífifi lÜflfifii>flfi+filïifkïfiflqïíïïïtïfisfiiïéiïï+ïá? ÏÍÏÉ*ÜÏfiE¿ÏEíT-a RÏÍÏE’ JEÏJÉÏJLZÉOfiíIÏÍJÏÏïÉ fi? ’ ÉÍWÏÏÉÉHLÉÉÑÉÉÉÜÁ, -IBÏÍÏÉ*ÜÏ)ÏÏÍÍÉÏÉ ¿‘Eoíïlïlífiisfiïifñflïfiü lïlifiiïïï“ñï”: ïi’l‘fifi, É? ÏÉÉÑÜAÏÉÉ: ÍÏÉÑIIÍÉÉ/ JWÏÉÉWÉÜFÜFÉÜFÍWÉÏÏÏÉÏ” ïúïlíiílïíúffiaíírnqfiï“flilïf”fi“fiïï”, lflïyñïHÉ “ÉZÏÉÜFÜÉÑEÏÏÉ/ FZÏÏZÉKHÍÏLBÏUÏÉÉW Whfiïk iiïüéïfïiïïïfiïïfififïfllïïfifiï ' ¿ÏQÉK ' mi’ ' ÏÏWÉÏUÏLÏOSé Miguel Caso GonzaIez)É¿]13ÏÏ5E ¡Fa fiï%fiïlïï(Bz-uguera)%fifliáï5fifi (“JLJKZÉIÜO "ÍLFB/ Kïfláfïíñïíïfifiühñïflfiüáflïñï ° Éïfilï ÉEÜÉ(R. FOICÏIÉ—DCIÏDOSC) ("ÏLÏÏJK 51:») o JÏKÏÉÏEÏÏÁÏÏ-ÏÏFÏHQ ' EÏÉÉÑÉÉZÏ: (Señora Míaria P, Ribes) ífilfiíáfig’ - Zïíiülïfilïflfifla (Señor 21
 25. 25. Juan M. Burdieï)fi‘áiïfiïï%iïflíïïï’fifi*. áfifüñfi’ lfiïïïïlfiïtïsffitiïtïiïfflfiüfiúfilïíijïafififfiïíï ïlfifiáfilïrïífdlïiïíïïífiïfik (Mr. J. Conwaï) EWFÍÉE fi, ÏJÏÉÏÉÏÏÍ. HÉÏÏÍÏPÏWÁÏÍÏSÏEÏFÏÏÏLÍZÜÍSWÉÉÉ/ J‘ fi%®fi%aÁÉï%mMüí%fiHÉ%ü&% iïï-‘Efifliiïïxflififiïlfilfi, áïïlïlïfl%iïco iZ5'-. *‘9Í‘5Í 125?. fiéá *nAïïmB 22'
 26. 26. fifi É! ‘ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 É-É ‘afiïfiiïiátïh íÉ5Uïf7É€fFIi¿FÁw--m----3 ÉZÉ ïfiïfikzïkififi}m&fiïfifiáï ------- «:9 ÉÉÉ ifi? ïïlffi—-fiíïrl>ïxaïï’fü? ïíïïá’aifiifii ---- n33 filflfi fiïïñT-“fï%7fifié>fi¿ï'fiéi, ÉSÉEÏÉ afiïffifi-‘¿Bïiïfifiñíïïfiaïï-JÁ, gfipfifggyjfifigáfi fififi %%ÉEÉ-—Ï. ÏI}ÍÉWQ, ¡fifïfïlïï-un-mss É-ÜÉ 9fi%3RT-*4‘{cl%, FEiÉiEíÉ’J—ï-----—---- 4:4
 27. 27. E? ‘¡É-T ïfï%íïlï‘fi'lïügs {Zïffia-lfl ifikfilülïiïl, fiüï) íïïïbfiü. Pfiilfüfiifito fikïiïffifiiüüflaifi‘ ÉÏÏÉÏÏÏKNIÏDÉÉÜÉÜ; ÉÏÉÉÏÉÏÉW, iflïrïkïïífi IFE] Íífilïïl. Éílz‘). %EJÉEk'üi: “-—2Íï= f37íïi€5fi, 233.5%‘ áïübfí9fifií5-kflá7íïíñaíífiïfïflïüü, ftfiïlïfiïiïï fín‘; áïéfiékflfiïüáïliïü, %fiükfflflïïïfiüa 533€: íflï%üází’Fpfi’z%ïriááïïfifiúü, fiïïïiï%áïïïïï, Ïffi 1315231113‘; E-ÉFÏÉÉÏHÍ3ÉFEÉHÜWfi, áïlïíïïxïí i317. ÉII¡%ETJI’JH, %ÉÉÉI B? ’ üfitlkfiïsfifi T. Ïfiïïüïfififiu ‘FT-fiïïlíuááïñïïsflaíïiïtïfi É%'—_‘ÏÏJÏÉ%ÏÏL/ Ï'%9’ÏÏÏJÉÏÉÉÏÁÜEÏÏ2Ñ fififïfiïfifiíïbü, fiéfifififiïïfio lfifiiiïifiïïffiï ÉÍ%É'T'ZJR. ”@ (D ï-ÏÁfiEÜuKPlínío,23-—79); É9Ï%ÏÜ%Í»ÍIMÉJLÍPÏFEEÉ EÏQÏHÉÉÜJÉJSÉÉÁEWÏSWÏÏÉ» EÏÏÉJÉÍÏÏÍ: ‘T553’ 55 —= —%%ïüo ® EBEHÏÉÍQÏvÍMarcuS Tullius Cíceroo/ ÉÏÉÏ 106-4313 ii 43). ÉïB‘r'¿5¡5{‘Ïfi5Ï. ü3-Ïïo ÜHÉM“EÉÍJÜTÏ5ÍÍÉ? Ï'ÍQÏÏ‘ÏÏ- üüïï-fifizfifiïímïï.
 28. 28. f Wfilïfiáñïfiüíïïtïffiïïéfiïfiïfiñïfiiïïnïfiïifih ïfxfáïïïï fisítk%fifiikíifiïfi, ït7íïí‘áfiiáïáfi’ú. ¿K532i Éfiifififimïto %IIIIÉüÜÍIÍ-—»I>ÉÉÉJSCÏ. ifiïáfié fiíbifi, üfl%ïdfüíiia“lïlïlflñafiïkflflïüïïáfi-"ïhïfiífifi ¿El ”%, ftlï. %7íïfl%fálï%? ?éí-íïiíitïithíïïflfi T31, 4B. Füïïïfitïïfizïfifiïñififüüïlifiifi, üïüfiüúfiüiflfiá? fiïlxsünfiítiïfiñkñ%fikfiíïlfiïfiifla E3951‘? fE. #É%‘€WÉ! zïáfikzïïï-‘Iïñ: %fizifiísütflfiíififififfio &%% ïïfiñffiïfi+éhfikïa tfl%íïáïfiïü, —filïáï fi, áí= fi.}>klltfinfi, -’I‘Á5<ZEÉ‘XE? F&ÉEÏÉÉI, E1543, ÍMEHÜFÉÜFÉFQÉÉL, fiiáïiïícfikkfi%fiiáñllfifiu; Rififiïñïbk 42.», ïfiEfifififiï. fliïïqfiífiáñüïlïüíflifïlfiïfl fiJJfüfiüjbZï&¿l5FPlï1E, fifibk%üí= flé, ilzfi áfifiïüfiüïlífi, tflttfiúk? frïitfialgfl. BBWÉW EE» fiñïífífiïáïufiïfiñ: fifirüïlïoïkéfiáüï? ?LaJÉ-ÍPSEEJÉ"»JÏLÏÉ: ÉEÏEÉÉIZI, Iïiütfififléüfitfi? W.
 29. 29. 2% -* É ñ? ÉIiÉÉIWLfiEfiCÉÉÑÍÉ/ K afifiüfiskx, fiááfltïfi-ïfaïuïúfifiï. ü asa - ñfifiïfifimïáïm - Dïfifi, ¿‘Bfiífiïü fimüïtüfláfiflsïütxo fiflzïísáfiáiafiïa, mu mïüffiïofiflüfififi%fizfiïálïlïïmüfi—— Emma É’€'ftBÉ’-‘Jtñ——ftHZEflB%rïImú*J-— ¿‘Éüïffiïïfl-ïfiïfil, áfimïamïï. ¿Ei- ti, fifisfifiaïfiéfifimhfltïnï-vfiaïamfitzzïfifi, arma-ya’. Eïufiifiüa BïÉflï%ï'ïï%-“FE Jïmfflu fi/ hfifiíïéfinïásïéfifiíflüïïtnfiifliiïaa n, fiAfiififiïAwïïfiï, fiáfifltflzñiïlïa flv. tï-ïififiïe, fiüïl<ifióbïfiïïzï%áko í&%«2}áï%> miáñmax® fiiïáfiifiífiwfiíflziïï 3% Bïtfifiïfflfiïïffifluk. fiáïü? nnwrürm #66 E, -. -—_ _. . _. .- __t_. .._ (D ‘¡Eflïïflááüïlïilfiflififiüïfi - HiÜEfi> %Lfl¡ï%'ífi’ï= “i’9 ÏEXÏÏEÉWJÁÉÏET; Ñïafiífifiíïkfflflm’
 30. 30. E&%ñfi%. MMT—fiM%m%i%%k, % aüvibï, fflílí? —fiïïfitüfií’o amgiaïzamezxïstïafiïmsïsuyeusgfizw Éfifiéáïlk, a Bwfiáïfiüï). mamar-read» sw, zaámam, ïtzaïïáizsíífiüzüïüïñïáfi ïááeütz‘í%s’lïéïïfiafifiafirïñ, üzttfim T-¡nfflïáfi fiDM%koükfiWEfim%ü&, fiWEíL FLRüEESQMRÜüEBK. mmaiemwmzsaz fl, fifiXfiRm. Ü%M%ü#%Ea, %1H W, á<ífiïiï7k%éfifiírïflilfi; fiïíflfihiïeïfifrlflz fifisüïE-‘áifitíïh, flia%'%ín fifisïkït, ¿aaa rm, fifiwïéfiaï T—+m&Wá%Aofi%fi@ñ, üfi%%fifi @. m%á—xam%fiáfiwm&&ñm, mA tïïmasfinmizgszwks, +má%%afi, ‘mama. srezzmasámaaïmm, “tzlsïzzzumaz” &E? %%ü= “z%%%mn fififiaïífi%’fd‘ïïï, flfiïfidxáfifiñáïïïáïlïïïfis (í) iflïïífifiüzfitíïlïrfikfifiï. lEïútIfit-fl-¡tïk (Altegate a los buenos 3' serás uno de 91109); {Iifi-T-L*%Ráflfif, kt_lgg buenos)‘í‘i= ïfi“ïíïük”ffüliïkisïi.
 31. 31. “fífiflfiïflfiüflfiíáïkï, fififiüfikfifiiïïfl 3755:9921” - %JI5%J4%"HEMH%° iïfiáfifflfifiï» ‘fliïáfilfiïiïí fléíï%. ïáfá‘fiïiïüïg “Efi, Éïíïïïñ-‘¿ÉÜÏCÏÏCÉÜ -3iíí’á”ffliífii‘fsfiüflfif. 7¡<%%%‘JóïiE-%úü15ïí? %. E 33-112’. ñfiflüüïífláïïífiffiïfififiñ. fflaÉfiififi Jïíüíïfüa ïaïwfizúïlfiéáïifiïiïén ÜÏBEÉÜRE ifïïïáéfifiïlfis fifiüfifitïñfllïzbñï. *-’í*áï%lïl‘lífil7h tïzfibïfifiífiiáïüáïïfiüfi, fíl’fi—’rü: tikfi: tfi Ïïfiflüïtflfliïïáfiraiïifiáïfüfilflïü? ’ÉIEÉÏÁÉL 311.13€. íïïbkïffiáüïflïüfi! fiüïüïffiüfiïfiíïáfiïküïífiñ fiáïáfi, ïfñflñïfltïïlïflüo Eïfibfdïflïlïïïfififiïffi! ïñáfi/ bfiïfi7fi&'ïlüiflfifizsáüñtüílésÉïñïlïá Nïláfiüfiááéïífiüflfiilïasfiïüáïfflüáïfitfl. áïñfi/ fifiïüúfifiïwfiïfiï, Xüïfiáfiáï) Hi %áïflléká'fifigfiñïïïüïlï+álúüfifiúüíï%, ‘¿WWE IEEÉÉIWÑÉEIJ%, ÉWJÉÉÑ’HÉH? .= ïíïfififlïáfigïfiá “fiüfTñïvfi, Xïflfiïlïíï ü“? RfiHBÏÉEBEMíB-éu ítïkfifiïfiífir%‘lág IC Üfixlïfiífi, ÉkïEïfiïífl-áïgfifiïtíifijv fïlfifiïí íí, ï — , Cl) ‘Fïïfltfiïfiflfiúfiítïiïïfifi-THÏÏ, {fiíiïtfiifïíñïfitifll fit {B31511594 fiin ® Nfiïïfififi.
 32. 32. %o üïfilíïilïfifFïoïïï-ïyïlflïfk/ bfiáfiififimfiïfifiüá ÍLEÉT. fiífllïï: Tfiifi? ’ %ÍTÍE¿Ï1ÉM, 23352321T áïJLo áflï7ñ+fïfláüfiïfiïlïüfiüfiíffküflíís Fil üfiáfiïfho IIIEÉÉÏBÍEÏÏEÉÉ%? ÍH. fiáïéñïksïl Tififïfisïíïfiffláfilnïïïiïï? Efitñfimfifiïáït %%%'f‘fifi&iTW? _'-#fio flïlïfiïflïfïtfi% Bfibfiïñïfifiíïzo fiï-HZIIÏZÉÁHMÉÉÉÉIJL ? ,7Iï%%íf8}w ïzfiüïzíïlffiïü+fiïfiüïifiï)k, ‘ïïïftfififiá. fifïïïlïíïïïífifiiïflflïibïá, fiÏAÉÉ= ÉPÁí7F 3,3&i+%1J5'lkhfiiEo ïsïláfiïïfifififiññlí, fikïíá% —%, í&R1ÉTÉEÍEh “lLflfiïLfiïflfiflüffïzïiï-‘é? ïáfiflï. ‘FBÉE B%ÉÍHI+HJK, EL%FÍÉEÉHE. fiáïfitïífibïflírfiï ïffsïñïïlïkvffiïáñááïalïflfi - ' üülílïïlïkïlïïdtkïïñáï%fio fifflfliïfiïbïáíïflsfiïlfiüïïñiï-REÉJÉ áká/ AWF. fiïfllfifiïïlfilïfiüfisïfñüfláïnü iii: “fiïdïsñïfltïfifiúfilïñÁfiïfifillïíïáïlïfilïña” fiïfirtpfiñfln áñfiïlïñïfiefilfi. íthfifilfifiü (D -'ïíl'lO‘F-; m5fikküfiüfl‘jkfïcfiïáfifil. 6
 33. 33. íüïüifizfiák, üïfiéjx-m. Éfi-wïñïáïfiïüízfiyúï E-¿P-Jgfiíáïáïáïflmïlïaaï. «misa, “+2=r, =}2+mnm: mwnmmaanïssmgmm ma. " mmeïszmgwauuafiaa. amfi/ wmmmmaasxáJnvrnuvmm, Iï%1E. »“5Xfi7Fï%. 922mm, mmm-ya, w141i mae. " am—wfi2,anxmmmm: m%%%& "ra, fiEB%í’¿íá>fi'JïE%É}‘<ui5ñiÉ= “amsemm%mac©, firmeamwïafi: MÉÜJLO” fi@K%ï%o&%ifiEL%%m, fi%% nwg%m%%ma%. maaa%%m, üïT amm, manana. amïwmümfiw. xaswgsmaïs: mama fffififiiüifiïïíïfisfiiáfififififi-ïaïm, zm; a. %mm%, mwm%%mmm&sm. a%w fi, ábkjzfifiüfiTïüñ-aifitflfiüw+ttítflfiíáüñífi fiúüixanïíthïllïfiüm, fiítfl%+áéJLo «magma- --———. —.— ¿¡_ (D Élfiüfiífiüáïhfiïüfifilfiïñfiïïïïs “üfi Jïáífiïüïïí; Riïïïfiifiïfifiïüfiïu”
 34. 34. ïíáfiüïfifieïáíüfáïfiüï, fifiïüïáïRIIIñJ%. iï9ï Éfiïlïfïfifil; lïñflfiïüïfiáfifi: -fiíïfifitfiü, 7B %¿%'JB¿JBÉ? ÉÉE%ÏFHED Jfisái‘, {üfifiiïíïüúfififïo ÉÏÏUÏÉÉÏÉ% fil'ééï%fizirixílfl%7ïïïfi, íiiïffififié%fií? ï, 216%‘ áíttïlïfibïfiiáíxfit-flnftfifilïfiáfflüfiáéïrfio ¿WH Éfiïiïpftïiiflfifiiïíá’. ‘flfiliïfiü, ÉBÏÉBÜÉÉ Kflíïfïrïïfiïfiifiüifllíïffiíï É99iÉf= ïJE¡‘9:1IÉ*-*JL¿ Iiïïííiïfiïïïfifvïíftïsüïfiwffiïáiüifii; “knlïtïáffiañfiúxïsflñfl/ ZÏEO” ‘íflfiaïáïáïïaíïïfiïfiüüsíïÁïfilfiüififi "cïJÉflÍr, Jtïïfifiílfiüo ffiáfifitïíüïfifiüfifiïïfï JL, ÉÉIE1’I'J%_I:1‘&É’ÉÍZ, *’J‘HWB’J. bt-"Éï/ fifi? —ïFñlï-lfliío Wfifitfi/ ï-‘zfififáïlïlfl. ‘hfiiïgïiïlïiï 45.5%, fiïïliïflfltfiífifififiüïïko ftfiffiñfiïífi ífiífi= %lïïi, %üïlïfififlí7ï<üízïiflï+ïfifio üÉïfio &%ïfifiúbïáïfibüüïiïrhïfiñífifilTa fi {mí/ Afiítïlïáfifiaüfifiïiïüfüflüïlïis ‘flñífiïñífi. ttfiíJLíï-Éfififiüo fiïvlkïzáïáñïíiïtffi, P. ÉJFZMKHKÑÉQ RKÜÜPÉJLEÉO ftkffififlífflfi%ïfiílíüfifiiáí—-Rfifia, fin ííiíü+üé, _tfifiüfifio ílfiñïífiïflfiïïïit, ü% C! ) üïïvfitïíaíenohfiïflífiïfifi-fifi. . ‘efly.
 35. 35. ÑHFÉPÉ‘, ffifiéflïñfi, Éfiüififflüïfiifïííïh- E. » ífháfifilïïúfiïlïfiïïlfi, Zïfilüïínüñïíi’. 313% friuzïüü, Éfilïtfikïíflífiu fiíflüïlfiïfifiüúïíáfiiab ¡FEO fiüïlüfiíüizúü—%áïñüïïlïfif. Hxiiïíïfifi Éïülïlfifificféïïiïio ÉÉMEÉZïÉ/ Jfi-‘r, fiüïiïfic SML, Eïfiïtïlfiflüüo ïfifiïüílï%áüïïï= íïl%lz. 533K7lï%ffiBZ%3ï€ü%á-üw ÑPEBÜÉÉE? Ï%ÍÉÉÉ FE, üüfiïïáïfláfi Bfiümfi. fiïlïffifiüfiüfiíüfiïfiíïfïü/ büo HÉEfiBÉFF flakïtfl—l‘cüfiftfisfitfi, ülïlüïfifliííé. fiüpfifl-ï v%fi, fisizïiiíïcüafiífhfi'ïí’fib üé-üfiúfi? üfiÉ*3I-‘-o fliï%fiï—fifimüá/ J‘ïjï, ÉÜEE ¿Mia “ftflflúfifiáxlfiáibflfi? MÉÜÁÉEÉÉ-ïcü, 'fl‘íffi’aïéfiá: úüficü@üéo auwmïa, Rfiáïlfi ÏüT’ü%W%&@TgO” íflwflïïfi%fifflrfitfiifáïkíï, üfitfihflüïlïfiáo aúflfiflfifiuüifitfifiïfi%üïflïfiífüáfifiï, i ïzïllfiÉiis “fizfiáfifiififififïiflfi? ” Iïïüñfilïïfi, flfláiáfiü-"lhñ-‘Ïüo &19&%á’@: (Í) +ïï1ïfiyfiïfi“4‘ïïflï(l‘eal)á 34 ‘Ïïáiüïjïüfina- ravedí)»F-‘FÉÏIZZÏCÉÉZÏ/ hüíblanraflo
 36. 36. BEÍHIÉÉÍÉÍÉJLÉW+JÚJ, Fïüfiïïfikho «Tïiïüaïív É-ïíïïñfifik. ítflgéfikïfllábïJLn/ fúïfifiáï, ¿Mit ifiïïííïíïfiïlfl: -T&7fíü5Fo fiüfiflküï-üfiï fiüíuïáüñfi. ífifil-fitáflïfiïílfiïlfiïïït, ïífiïfïtïa üífiiïlïfliïlfiiïïo ïífiïfíïfifififlflïáïüdfififlfiïa ífiaáklktslüfidfiiüaïlflfifiáéïáïïïífiüfiiïl, fiflíïfii íïnïïïïdïkyífiúïlïüüfiflïlftfiïffio ÍÜÉÉLT ñïáeíáfifi%fir, lïñfiïfifiñïïfifiüíïïuüfiififiïfi, ÉEÉJÉEÉ+IIVJÉÜÉEEEñHE. .‘%fiI’¡ï5ïïLfi-É ífififífiéïáo flïfifiúfiiïïfifiífififtïlïé. áïííïzfllïfhfiïfi ïúüïïiífiáWfrïl, Fïlkfitfia ïKÉfiïfifi, fiï“üïsü ft, üüifiïfiñïífli; fiïfávfi ¿És fiififiïúfi%ï, -- iïñïfífiïáo %ïïl%lï@lgáïífi<ïflfiiáïlfiiá, EEE. áïï. flhïülfiíiï, KÏIIÉÍLEJAIÉIE, HWÉRÉ’ ïïïulfiflfiñfiïüífifin fiüfi: “fiCíÉI/ Írïíñáï-ÉEMJÉÉFEETÉÜÉÉNEFE, ififiüï- É BÉÉÜÉJRÉW—É%O” ftfiïlflfiífiïkfiífiu iflláflífiï» fifizïfifilï+fi Büfifiüïüïáïvfláïfia ÏÏÉÏÉÏÉÉÏÜÉHÏÉ. Élfié, fififilflifiïfisïfifi; iïrflïïifiíïlïfiálïíáb 42133395623 352%? Bïíédïr FP fiü, ñü&ïïfiflfiü ‘P ¡El , WÉÉ ÉÜBWÏÍÏÏFÉÜÉÏÉ, ¿ïáfifiáfifiiflïéfliüflïáïálfiío ¿Rails flfiïáïfifilïïiïLEíïls íïlïïïfiïüfiï’. M2233 Éïüñ, Fflfifikáfifimflá. Ïlïflïiïüñffiïïüïfi 19
 37. 37. 9:» ïfifiiïlïïïfïu íïfiüïíïfiïïfiïïlïiïlïïtafi» ïïáfi, flfiüflifilfiwásïfiñifiififlüifiïs ÍEJ; Jfififiüïtïfiáfiïfiüïfiafikhïo %? 'F3Fïfifi, fi15ü7F-%‘J%, fiïfilïüï, fiïfiüüflïü, ífiJïififiiLflt, ñfififlufiflñ fiflufl: üTfilïJbfiflï ÏTÏBWE, fiüfiiïlïïiïéfiïfl 13%’ {üïáïfiaüüéfifiïáïïa fiátflfüïTüáïïïïïfi fio fthfififiúïïíïfi%lüúfi’óín, %fifiiüa “fi? fllitï, %i= ’ízüïïfiïúüïrïfiiiaïrïtufifiïfit, mn _ Pfififlfls? ” fihïüfi’%%fi, ,Fl%üüülïulafiil’sá€iáüfi. üfifiháïáïáfiïcïifitïlïfi, dïdflñfi, P&É? fifiï ¿WRJLEÏIJEÑÉTÉQ ÉÉÜTÑÉEERÉTÉ; 7Fí1Í-5‘f%‘%füí%i’—%, ZïfiEfiÉ-Bïo &üfi%ïF atmñïïffifüïfiïüïfififilso ñïfiíübkïlïíïfi, fi ïífiïüfiÉfi, Zï%ÏüM%, üÉfiï-És üfiá fisrïflïfiïiüfic Íïlïfiklïlflfiïïfizïïfiiïizfi. flfizïfllïfilfifüïflüfirïsüfi: “fé? üflJÉ/ J? %+3E-twü? @?ífi“fi¡fi, ii- Éïífiïflimïffififlxïïüï! ” Jkïíïfiïfillï+ïüñs “H%siÉfi/ JVJ‘&? ÉÉ i211?! ” flfifflfiíïlïñïfiúfiis %’I‘ZïT, *EÍÜÉFÜÉs “fifiJL ïlfitïfiífiadzfiáïfifïifiïo ” II
 38. 38. füfikfitfisfifiííïlfitïáfiu ífiüiïoüïflfi, ñïfifimífifiñïüfifio Wifi“ "¿Lfifikgüüïíïhüïfi-ïkiiïsifilïïflñïï, üfiiïfüïfiñ fï-ficüïíúfiïuïïo Exfaïüñüañïfiéfifiïás ïtïíéfi FLEñBWÍHEK%ÉÜJ7FÉEÏÉfl'ú, gangas-um. » 131mm {IBÉÉÏBEÉÉÜÏEJLFÏ-ï-ÏÉÉHÉ, áïrífififlü JE¿1S; %H= PQJL,5&&&W<ÉT, ífifififiiïiñïfiüfizfi, Sïfiïtïxïkjïfiúïflfiï’. ñïfiüñdflïxïrflfáafllïïa fifiififiíao fiïuamfimwzaïa, 7fi—ïflïífirïí%ífiïlï fidflsfiüfifil, fiïufififiïüïnïámááxfiffio fiífl Mann-grama, íflaïïfiüifiïfifio flfiisiflBiágúü M3%%%2ïm, .-á. bls%rlázlzmxïáïfiahteo íüaiaïefázü ifiüfiúfiwflúfifiïfiafixü. Fïuháftnfiïúfifi”. fiin fihámïwfihñfifláífiü, mïkfifi, üflís, m; mg El 36, Eïflüfiífiéüífi. wnEJT-fiamïïnufiñïáfiáaïwïo áflïífifiuï fifiïñï. u/ ¡“tfizfifimfiáfifm-mïñü. fififi BÜETWBÏEFFEEÏÉIÉÜIÉÜ. ñññfifiagafi, 9513 mfififiü%a. “Ñflfilïüïïflks E; %Eün ü, üüffliáfi, ïfl%iáúfiáïfiáïïüññïo mañana: wïfifiüfl, —%fi7fifififi? fi,zflé%üïfififi-tu m: {mii Efimfiñlïíüïzïnï, ZXZÉÉÏFÏLÉT}. ü íí1éláïE-’1*ÉÉJ: JÉJ‘H= 12
 39. 39. "Éifiífiïtf/ ‘Iïfiïfilïï. JÉHÉÑÉFHÍI'JM% NZ -- 4". flíïïfi*üyfifi—finïiïfïfiïí¿fi. ïfïüfiïfi-Élïz‘ fi, fiïkflfi‘sfi, Pïïiïfáifis 35251-43: naírmsza Éüïíïlsïáfiíflñïfigfiïfio" fifiïifiïülïi. flfkflfifiïü%: fifiüïlflíffiiï BETEEÉaWH-‘Ífisfififiififilïfio fififihífiTifi Zïïrïí‘, KÜÉH, ñáfliflfi-É: &R%Éfi-Zb fi . ïfiïi‘ñfiïfiiífi»íïïrï‘ï‘iïíïíïmo ïíïïfifilïïïí’ ‘ftfiflí É%ñ'úFFJL7lïñï? ,ïÉ5K-í3á= “fi? ,ífiïfiïfiï'. Éfimïfiíáfi; ÍÏBÉEH Efilïzáïlo” ' Ñü: “ÏïÉïÜ5WfiF¡‘9JW&üÏ3fi--Éfl? ” ÉBÍÍÉÉÉÉJÏBÜBÉ? %JÉ= “ÍÁÜEIIÉÑEQfiÉWÉBSHEHFZ H9? 32W Hífiífiüïsfiïïtfifiülïfiflfí-Élfiï. ” &-DEÉ%» ÍSÉRÉ4‘&? , üáïfilïfiïfiü ÉÜL ÉÏIE5X%—+ÉJKEF"F7EÏJF5ÉÉW% B? E, fifi-Wfis 32531575W, Rüfifiíáïlïlïfïhflïlïüíï To fiírïfilïflïffiïflïífiïïlmfiáflfifiñTflüifiñüïlfi QMÉJÏÉ%EE. fthïïááfi—a%%lïllfififi. % Efiïlïs‘, flüfflflífi%iflüïlïñülïïï, Eïïüüüïáfifi “Iïáïficü. NIÉLÍBIESEÏE. Éáififláïláïü 13
 40. 40. ffiJL. ”üiïfirïwïaïnïfizm—-fiámflcüfifi* mamas? bdzmfimwnznasïanmm. ma‘ üflïáfimüáü, amen a Bflfilfifiüïlfikfiï fl%fiEfi, —bRñÉÉflfi. %EEaRüfi %J‘s. fiüfitáflflï, ïíïfi‘awbz+—. ïélïïáfiü aaánumimxmáümï, üïïetiïi/ ‘FÉ I». aïxïewfimafiaïa, a aüttaesz, 39:13? #195245, fiafiïïwïfifiïüüflfláï b. ÉHÉÏÉÉ iE, fifiïlflfiüfiï; IEIXÉWJBQJSBÜE%EE3BÉ báeiïífiïfifiüwrnïio íïkïfitïfifir/ ïïmfiáíwïifiïfl fiüüfilfifil, wlïlüï, ïfimfiïfiïfi%üg Ffiü Istíuïéïáñïlï ¡»mamut “¿ma gamma? " fiwmüMa; m3T, sz1üLaw: a JFESÜEPIIJIEJIQ? mxmáifimsïe, a? T fiüfi %op %üHüm5IüflüR&EfiL&ü%. & ivïfizfillka” fifing%, ü&%%mi&Hwa°fli& Hfilïüïfiúfifiïfiflfifiífiuï-ïzfiiïfiífivfiït. 41h35 sais, ïïüfififi, mas ma, m-Eafifimm sama Técwle. ana%mmñ, mara: mu; wz sfimüazflfirwaïaúïulfisqmgïgïmüaflso mi; Hume Rae, a Tkfigíïá ‘fa? ??’ ¿QE 14
 41. 41. fififi®W%. %Nfi%ü%%oW&M8M%% mmTü, Eüïüofim@%ü%? fiE%%R éïL&M%&fi%%KW%, fi&&ü? W%%. Ém%%%fiÉ&%, fi%BETHi. E%%% ? ü%fiRmmmm&#? ,&fi%üfiflfi%É mg%«%áfi7,mmn%mm&mn%rmw &%%%ua%5—Ewa*m. ÏW1ü@EáWE&@Tmtm%fiB&W %7.mïam@%g%w%, &x&%Am%ü ahm&a7&mfi. mmmau@%anwx¿2 fifinfiák%, ááítkfikïiñïkïfifi, üaïfl@ïfiáïfifl m7.aw%mm%mü; aw&&%a&x? n üúfiüküïñnfizlfilñfiifiü. ww%m%%%amamw5m&%—üüm w. R%fifim5, zanmmas, zfiáñïmg. k%üfik%, m%ü%Afiü%%%mT. fi% wmamwww%x%&.2%%, aa%mE% 'sk; üïïááá&lfiflmüzfifiïiï%ám? ftküünfi. g. fïïfifi-Ïïfibfifiáüiïfiüa ülïïïfiwmfi? o íïfïúïlfléïfl’! gififfifififlïüñfi, üRÍFÍLTH‘ Ü-‘Éï- fihfilïfi%ün%fiftïï. IEFFÉBÜ%ÉBÉÉ fikúïifiï, üi‘“mïüïfiññïfigxïü%ïiïfifitïz}. á ï-%ïlïfiifl, lïlíïlfiüïïkïwnífitü. fiífifiïl‘? ixFFfisixfifi/ ¿ülïüeïúïlïfiïl 15
 42. 42. Jfiïíflfiïïáúïíïffikáfififfïíïïïïïl, 3Ufifi% Bïéüïïfiüïííïïñüifflfiiïlïhlïifiíïí. ETE‘%IÉIÉIEÉ? ÉÉJ&R fiïífáíñ&ñïa “áifiüfi, üiábülbï—ïlïííéüüfiïfiïfiüïlfi, th fiziflíífifléfiïáflfi? » IïIEfi? IW, 433Z%1%7F: % ïífifiünfiüififlfisfiáfliífiï-Üt. fiífllïqfiïüífi EÉ—*ÜCTO” ‘ftfifiüfiñés-fifizïfitïfifiïïfiíïüfiíü. áïlïü? ÉHÜHQÉJPRIÉREÏEÏÑÉÉÉ. ‘R333.- “ífi%fiffiï “B, üiífllïfiñïfiïéúïïk, 355% Éflïo” fifíïfifififlflg, fibfiifiüfilïlïlkflñïfilïlïáíïák fi. ñïfifi? fi4ïlíïíááï= fikfiü, ftflïfiïfii P553931 Éïíiïïüï; fiARÍÉJLÜCiBE/ Eflao üïïflkfifififi, E. Hi8 aüflzïiZï/ bs ïffififiifiïlflflfilïíñifiüúfifií “¿mmm üfififlïfiïftfiïfiáfiü. ¡WÉTTÉC áráenü, ftkfi%+%en. fiHZT%? ÉÜt? s ñfiflfliï%mfi: 381152. iflïfifiüflhï. üüfifiürïá+fiü, fiñïíüfi“iñ, ñü&ï'ítfiiififïïa ükïífifiüü. Eifiáüfifi áfiïfflkáü. üffl%; ’.ífiíüïáïÁïfiïüo ñïF-fi ‘Fflcífiéïlflüfiüfi. üïfiflflbfïüïïuïmfifií, fihüïïlïïfifi. ifififlíññïfis%? ïfffiüs ‘fi? ’ Éïaífiïiikülfifiïfl, flüflfi, ' Ffifik 16
 43. 43. T. %m%Eü%EüKmJ flamaïáü-ïáwaïcnïm fiáwïrïfifiï. a mmm, “kflíbïlïáifiliïáíáñï, aïaáaaemvswavï mas, nammrsn. amm, Kmmamc, wm riamwmo émgam" finfizfiïfi7i<%, üñüa “íátñflí, fiïïáfifiiácfin fifiïïlïïïfilfiïi 2245118.. flïlíáí. á‘ï7lt7lï%iüwk, ñïíiifi? ïfi m" &%ü%TümEL. üüM&ÜüTE%fl f%Ln%F%MÉ%Éfi&%%fi%ÉfiEH& Las. afiHBïIJ—+H&%, iRü= “ifiáuïfláïffi aaa. " Eli-‘Ffiñjc, fififil%ïflcá. hafifiï3 amé %#%mmm. ;g%%x%&%au%, ü7w trauma ffifiáflüúflífifimáïzñfiñü: “ïflüïiïïïïïímdfiíïfiküïiïfio” %ü%@EfimNHE, EEw%%fi&%% fitFïlïááh-Fáïilïlïïïfiiïtlfific www, “atenta: fifáírríïiúJLïákubïüüskï. ” arsñrwaanwassááfi, musa-ás, ¿msm BÜfiÉ%? ,{ïïETéñF-ïfñüfi'%o aaamemma --áküïffifiüjz, lïfififi+kfiüfi‘a íthfizfáfifiïha I?
 44. 44. fiü%ïií3ïfiy%íïflfifiïo fiijfis “E1341? ülïüfifliïlfinïflfiñïfliflfi+fiflï‘ "93? Ífiïfifilï/ ‘ïl ” ïóïfilx Éjfikfifik, fiïflfüïüïíïlïïljkáïi. —-* ngcüfitfiiïüfllïíïlíí%aüüïüffiífifiïo fifiïáïnñ íthláñïéfifiï’. üIIÏJFRÏIEFÏ. I!
 45. 45. _pïí. íp —_ % f. fi fi? fáïüiübíñk, áfií 171%’? ?? . fififiüÉ%áÉ%ï&, %:íXflfl—+ %fiW3Éüo%3ïÉ%Em@+üi. üW% &a, mma%m%mmwm. mwam%%a% gfiamaawaammmafiaaexmmaflna aa. fiüsgüiéfilïüiüitafifüfiïflfik. ü%ï'ïïlïfiïüfiío nuvrwm%zhes, ñr fifitaïlx-ttnüfiïlfifimfic-fiéfiïüïfi), wm 3ü, ñEM—%I%TüL—w&%fi%. ïfi azaaíagaïumfiaïxmfisïemm. ¿mas-R Irma apaga, mama-mmm wmmmmmaaamïmammanapsáaaa &fi%a. mA%%mma&gam, %¿amg m%, Eaafi—fi&fiMfiü%. &fifiRfiB %%Kfl%, üm%%&Hu%ü. Wfiü%%% ñ? aü—zïnlïzúüiáïfi. íiïsáífl7fi—ïfiéhülíéü ® 316153’ K117i; ïíñfiïififiï. Mfifiïfih 19
 46. 46. IPT-IEEE. fiáüüñfififlflifi+fiáko ïíflfitïaïfi’ «E, ífifrïlii’¿%ïsfiüfi Eífiïl, 4tB%? JNIÉBÏEEÍflHá fi , ïiïfiïififiïfñífiífiïh . “ïü, fii%ifiñïfi, fiúflfiñ%. ” íïïfiflffifiïlïiéáfi-ïáïïfiü‘? ï-‘fifiíïflïüïïá E. ¡DE! ïfiüïzïñüyfifilïfiïflïbiïfil*ïáï%, üfl Efllfivxáïülï. EULTÉJn fflifltafifififiáfia Éüwfis ífiïÉ É ‘fiïfiflñüïflc, ftfiáfiïfifi. ¿FEÉ íÉFE. fiifififfiñgíïí? . ítflfififiïiïl»ñfiïiïl7fifigfii‘í? ü. Éüíflï ílïüfil. fiïí%fififfifilïrïnfi, ïf%fiflfi, flifiïfifi -É. ¿hïfl%. fikflïáfiiïï-Jfifiíluíïïfiuwï fiéüfi+ifififil ïlïfiïíúfikfifiiïiïïï-ÉEQ 53ï%: ‘.fi<%—' “h, i615“! fif%—'ïn fiüïbïüfifi‘ 53k‘ W ïxüïïfl%@úïílfiáüflïfifififiá‘lfi%ïfiü, HS fiï-‘Efiïfiü: “Éfláflïüü! EFE! fixtflzfi-ÉWÉÏII ‘Íéfifiiüï fififiíïï. ” (D BÉEHÏ. Hfifiüïfiüfififiaflï. BIQEÍEIHFÉÜÉQW ÉÉÏ%ÉE. ®. -I‘. .-“_‘.5F-I: :H "FEB . flfififi%üïflïïflïïfi 51€ Á ÉÜBÉÜÍÉÉKR: Wüfiéflüfififi, EWÏÜFÉÑ. Pfiïí Éfikñüfiïüflüaüïïé ¡‘Zïiïiïeo 20
 47. 47. filïfifi: “íïïfiiïiïfiífllïqíflïüiïtfirïï? 13-? !” ífiflfilïflhï+íü, lfiïáfifiïfïüyfifiïfiíïüfiïfi E0 fifiïfiiífiffifiáüüüfiúfit, 5349313175 ÏEÜÉ"‘¿É7«= fiüïíïáífl’. P5117111, IZIÓÉIBEEKTÉ; Efïfií fiilïfiléï»{Eñïfilïfiïüfilflfiïlüïlïkïlïáïïïáfiíïfla 935 lïfiïïfi-ífiïiïïfiáïïab, Lfiíñïáfl-‘üúïlïéfifllfi; fila fiaïfitïaïïfifiïáïflfifiááñïüíïzo iïíïiüflrñflfifi ¿Éüïaïüfiittñïjzo üíïïññïúïïflïffi, ífáïEfilflúüüifitñ-ïïï iEÉfiÉHtPio {iB-WÉÉÉEPERÉÜA, HHEÉÉÉÉÉI -Zïl%"—o ïüflflfilïáfifiwfifliüfifififiïflíflfiü fi 4%, fifiáflflüflflfiïñfiu ¿EFIÉÉ-‘lé, ¡{BÜIBIÜÉJLJÜJ Éfifibo &ÉMHÉMÉÏÉÉE‘ZÉÏ5ÉEF¿, 162353 ‘Ífiïïlïtïz-Éfio ïlfiflkifiñfiïïtïïaifilïïïïiï-Bïüúfi fio fïbïfififiüúïl-ñïfiüïïfififih fiíïrüïüü áfiïlfiw/ fiïüfio {IBEfiÉÉEÉÉJÜÉiSL “fiï, ffiïfiüsüfi: fiíü’lïáïflfififfiïïï%, üïüfi ïiáfikfilïfikfláïfidfio” ïïfiïlïlbáfifififláïÉflfififi%iño ÜÉÜÍ% fifiïáïüáffïfitá ÉtÉI-ÉSÁÉ, MPFÑ É 13.22%, ü Q ïï-filiïñflfiïfiñïlï! ’ Ekflïüñéfi. 21
 48. 48. ÉfififiÉWy@Éfi%wE%EÉEm@yü@ ïáïsfifivïïüífifilïüfixïkéïíuñrïlïxfi. ífl%lïl %%ÉÁ%uE%fimÉfi%ÁÉÉfifi, fiE& %É+%. fi@Efií%—+Á, %ífifi#%% LfiofiW%fiÁ®%W%Wfi, ifi&fi%%% %fl%MÉ»üiüWÉ%fiÁ%fiÁfi%o%fi fiMü; üfiÁ%%íÉüÉMofiü%%fifiÉ ÉJÏsWÜH. ‘“ÉÏÏÉ, ÍÏiÏÉ5ÉZKÍÉJ» Rïiïlfiïïïïlfi Áüfiñ. flfifikfififiïfiüüfiiüïfififiüï ‘ñflsftïïífiïïflñsfiüflaifiïzïifiïfilïáífifs. fiflíüzfiáiïl káïi7ï+fi, flíïiïáz++k, fifififiáïfiiïïüï 'iïifiífilzïïfiüïlfi%ñïïï%filïüo Jfiïfifififiïlïífi EÉÏÏÍE; fiímïfififiïüTfmfïfifi—üo {Efiüïñ üfififfiá%úïíïifio ïfiüïáiïlíFFüfifáïfin ü ïéïüïl El ? ZRfifi’Éü, ïfñflñi? ffifiïflfiiïfiüfi ¡E533 filïfiïllïífiïfifigï-fio Eïufifififiü Á E5, ïfilïífïüífifi É EEE. fifiïïífiïñffi%fiïfi fi En Efiüfiífiflüfifiñ. fifiïfitfiñïïzdfiáikïáï. Rfiïfifixïfifi E3. -—fifi’üfiküs ‘hïfiüüïfi%üfi7fiíïo L‘. fifiataflfi+fifiïs “fifláüñfitïlïlxo fi-‘FÏA (D ÜïüfifiïatsaladadorfiïiáBüfivfiïüñïüïfibhïáfiïsfiï? Eiukfifiïfio ' zz
 49. 49. ÍÍRÍÉÉÉJE, fifiïíüifiï. tïiá*’í‘sïfiïáfi; kü iíáüï’. ítflfifiíïílhfiïñílk-Jríïítflflflñfi, ÏB&E% Tzïáífizïfififïáfiifiïbïfïáfi-‘fi, üïffiñï= % 15'11. 3cïififilïfiïfi—fi2‘FHÍí’F%, ÉT-*fi, fi?ü zïfiï’, ífiüïfi%üfllfüïo ífikaïïïïlfiü, BEÉB B-ÉÜEÉÍÏÉTÉJEÉÍÏ fio ífifihïfñfiíïï*filfifiñfifiüfifiü 53:’: iX 2% É fi! ï-Ï, fifilïfiïdúfiïkfiüï’. I’1IZI1'%?2&BE T-“Pfilï. fiáfiïáífllfiífiïtá’, Lïffiiïfiïküfi E43. íífilïlfififiáñïü%f%ïvf. “mfiïafif%finifi‘fl. íf7lïfi, ïáfltïfifikf? JÜMÉo Wñfifi Éfifitflfkwïfib ífa%fiáfiï%ïáïiñíïsiïlïfiláífififisfi i532 “kzfllafiáfiïtfiüfiñfifiéfiüáï, ‘ÍÉÉÉAÉÜ ïfi? sfififiïfi%fiuífiiflïáïfifififiïiï&fiñfifïh i? HÜFÉfiB” ilfiñfüftáüïlfilïfifi—káfifié, ü-“¡Vf fifsíïüfin fitflïïïí), Hflfiáfifiïkfiffiïo Jïfiïfi íïlfiififi? fïïlïaïtïflïïñ“++fifla Éïififit FÏ? É‘J&”@a CD EHFÁWWÉÑLÉÉÜ&(Cara de Dios), Eïüüïlïffl fiflüüüüfifiíünfilfiïfi-ÜÉÉÉT» ÉJÉBE-Efiáï fiüfiüfik-‘F. Z3
 50. 50. éïiíñffiüüfiíáïnïxiflfiilï, %íéïïfiñïifiáfïü ‘ÏT/ ¿‘ifififïïo”'ftkïlsï*—'í‘fiífi‘fifiïfiflsïfflïfiüáá= fit. magma T; ÑÏÉWJIÏDXKÉo fiáflífi/ Aáïïiïíïlfiyïfififiiïíïïflfifirïñfi íá-—ñïfílïïïxïïfiafif’fiï, bküb7lïïáíülüï. fiEfiEï, üüli+fbfifiïklfiifi, ifitïfiïféïkfiifiïï-Bfiüfl BÉÉÏBÉÏÉÉÏ. fiiflüfiáfilfi-‘tflfïaïítfiïfiúïififlfiü. fiüH+ñüülïflïfiiïñififfiásïzúüláíaÉ-ÉÏEÉÏH RÍEBB%BÜÉ, iflíflzïrïïïiflfi%üi. fiüïïïïl Éïufiflïkïáï, DUE: 532% Nik, bkfltïñ Dïfiïfi T. filï-fléfilfiïflüfifitïfiïfllïïl‘, iïtfiífiüifio Él‘ ÉÍÏÏÉÏWWTJLÏzÉÍÏÍWÉTEEÉaÉ-fií lflfififl%ífio fififlfifi%üü&úïlfiü, 33%? üïflfi? ï.úüfiüüíküüí. íïílfilflüülflü. fiífiü ÏÜÏÉ, IÜÉÜÉEÉÉ‘: “éáïfiïï? HFLBSTHEÉÜBEEÉFEI” íthfiïfififiáflïyñfiïfiïifiífiñfi. “iïifi %ÉZ<ÉHHJL@Éa üfi ¡sm üïïlflü To ¡«Jaíáfiïifiifl/ Üü, fiáïéïíñïíïfi. iváïïñïfifl. +EflÏfl-—3&3%E. ” üüüfi: “ífifibïfi-ÏÍÏWÜJÉÏLÜII ”ÍEIÏJÏ@J1HLI. FJEI ® ymmweueiymmxzfimámnaïnfioïm. 24 ‘
 51. 51. ïWfi, bLfifi*T%A%fi°fiÑ%%fi#R fiaaraananzJzasJmmwjmrga mania fïïlïffiïfiiïaïtifi, xïámamaímga, Kfiüáfi). fifiïiïïïzbïfifiaïziïü%, ïlfiüañfi-fiüfñffi- áF%. fiRflü—++ü@%TR%, Xáfi% msáe, mïámwmszm, IJMEeÉÉHïJfiT-fi; a nzïaïïwaamsañgrïu-aïszfiï. aaammmsaam, ïififlfiïrfiíáïüï’ a n, m sremzstwés, «Avïfiwammïaa flfflïlïfi? íï* 72%, üíflïlbü? fiifi“_tïñáüü”o Jfiñficfiïï A. afiaïzïáfififi mua ña—+we4s1+mams2. am; “¿mamar sum, iasa-gxjvbaafia, üTï%ü%üüÉ%Tfi@o%áfiE+kü& iJ», fiïñ<üülï’r*%ífiümáük, ïlfifiizüifimfiéü aca. ” aüaEm@x%&, &m%&É%n—mm Éïfii; —ÉE%FTEE9+, éaïláfikïüïfifitm fiüïlfiiïïiïfñflzï, mwaïám. «&i)klfiliíénizü, a? fiñámfiflmïwfifi, rwaaaéavatï, üfibfiáflfií @Efifi%%%R&üW°üflfi%ñ%flÉ, ü ïüáfijfifinïïfifiïíüïfiüï. «main, “ma «arma: fláflïáflfiflüïíüfifle 7: " G) áfigiüfiáüáíïklïïúfiíïü. 26
 52. 52. aífimfiifinïsfifgzrïngo manmw#¿mm, ma2a, fiammü affl-fiflzü, fifikfléflfiüafáfihxïzïïflto a fiWñüïm&#%W%%%Ts&ïAm%É% amrtama, añ): un", wash “5XJE, =*Wflz? HEL%üE= F1%B¿J°” mu%ía%n%a+mm@z%.2mTm fibúïitïiïüo ïüaüüñzïsüák. —fiüüfiflz%ï. &t%1%T—fi. &ÉmÏAflfiüfi%fi Jzü&%ïïñ Xüü/ JvkHJLJïBIEIfi%J; ú<JEE— —m¡». , %%WbfiMü, &mL%rfi—fi? %&& 5wmsm: m%mAüL, ummanm: am uïafiüïíflïéúflfirïáïïrwfiflzfiïüdfiflsfiïalïíï, a%am%fiam&&. z%25#mma, am Éfiüïïïkïíïïlfiümsfdïnïaiflïïfihïïüfifilfie "r. fiádtíflififvfiïfitfiüfimümïïfifiüéïsfiv, mamxzmx fi&RmBfiEü, Wü&EHfiw*EB& mwzw%*Hma%NH°mm= “m&m%a%ïm. wmmmfi5nÏfi7: rsasxaawïm ascwmt: ” aan-qu Nrïtfikáfflamáïl. amamma 26
 53. 53. fiüíïáïksfifiááïiïtbfiüfifiiïüïñïü-í‘. fi ïilïífifitffiñüñïïo fifiïfi? ,üïfiïá’ámfïï% Émsfiklflfibfiñlfiïiïtflüïlïfiïfmfifl, fiüfii ílïïfil%ïlïfilïáïiñfiïíïí, áïtfiïdïfi-‘ÉWÉQ 9’? üaéfifiúüfiüñïsü%fiït%fiúfiüfi, Ei K351i’ ififfiüïlïïüïo ÉÜÉ“ ‘FÁHÏSEÉÉ, afinfiiñfifit, E115. ‘Íïüfiulï-EFÏMFE. üïfiüfláïïïfifiüfiwïkfiïfiíflífiu ÏCÑÉÜLWÏÉÏÉÏÉÜÉ. » fiwüfiïfiíïüfififi, ffififiïïïfiifi? fiüfil fifiïfimikfiñïaífiïéáflïifiéüfiüfiïflí, fiüüflk ÉÉT. fiáïfïfiíflífitPï-Éiüfiï, Biïfifiïïfifiüïl- áEilElJïí-ïfiïlsflfiïïlïúfifiáïí. fiáflïïtífiifiíüfiá, É fifilïflüïrïfiï, fiáfiflïfléfiüïlïiïaíï. ¿BJZI? ’="¡%? iflïfiïüTü. ïiïïifi-‘Ffilïfifiïfiüfisifikïüfinfilïfl JET, %7MÉ92—3—JJ? T%, fifiüháïfli/ ‘¡üïfiï ÉÏEÑJHEE, üfififlïïfiïfiï. üïïeïlmïfiflíïfi @sH€%#JLDZT-ÉïïEIJÉ. Ífiïfiïfib-‘lïïlïíïlk, ¡(ü 12%? ’ñíáï-ïífiïfifitfikï-‘áihoüüfiïáyfi ¿Ü%É'E‘fiÍÏÍÏÉÜ%üs mïafiïlïflïfiiïkñïfi-‘ÏQTÉ ÉÉEEBÜWÉWBÜEFWQ fi: fií, fiïkïfimïi‘ñfifirïíï»mïïïïüïfifi5fli (D Él": ÉÏQBÉÉBEEÏSÉP-‘ïtïüfiangoís let") É bKEÉ’É(Pavíe) 2935€: ÉÜÍÑÉÏHIÏ-ïïw ¡ÏÜÉÏÏS 27
 54. 54. BKÉFJEEWÏÏ-EÉÉÉÉÜBZÍÉÉ: “fiáïfl-ïíïbïí? áïfiáiïïíüfiïbfifiáïlfiïfiï. ” ü-É: %Éi& áñiïfififiïíïéïlñfikáï, fi fifikïílïfi, fifiüfiïfilïïñfiflïí, fifiiïlïüífiïfi. fi! RÉÉ; ÉÉÉLQÉH;7RÉQEÉÉ*I‘Lo Hifi Jfi%%fiE—ÉÉ, zïflíïïíflmfiñfilïïïïüïftfiñïüïl‘ LBÜÉÉ—++%‘IS%ÉHF. ÉÉÍIJMTÉÉXK"PÉÉEÏTÉÍÉÜÉÉÉNÉÉIÜÉIÉ T, EKÉI"J%JF. ”@IÍEEïÍfI‘Ifi‘I-‘B‘JE, ïtíïífíïííflíéïi 3fiáïfllïlï®s ‘ffkáïígïtáïíüfifiífi. fifiULB K213], ÏEIÏKR filfiáfifflcfiïfififiñïüüfi, LÉÉ %ÉÉÉÜH? ,fiÉáÉ4’CÉRiBÜ%EPJFÉ+É-É" To ftflfiáfi Bíïáfiïáïññïflb, üfiïá: “'32.‘€RÍ%? E&3FÉüí%7Iï%+#JL, PRE‘: {ü 3% Tfiïcïlïfimfïfiïdflïïeáflfiïïwflïïwfififï ¡Lïüyïézïáïfififisflïñïlïfiiïgfitifiïbsüfi ïïíïíïuüflkïífifiífiE-flfiïñfiüïíïïñífll+fiáfi ‘DE. fiüfiïíñfifibüñïüïï. fifiiïífiïïfiïfiü? G) Efiïfïéfi. ® Éïïí-Üxfifisïtífiflfiflífiifilï-ïflïñïjïïl, Wïkrfiïífiáïïïiïfi FEMME. íflifififiüñzfimñïlïfiiüfi-fiúïífiFïfi. 59.3%}. 39W. Jflñflfilfliïsüififi, iïïïiïfilï-ÏH. Eïiïfiüïéï fio ' 28
 55. 55. 31.3% Jïïïülïíífllfizïiïfïo" fifi-ïsháífiTwfïñïñfiïï", Ïrïlfkïïïifiïéïh fiááïliilfiiïïïüzïkúizfilïïïlfïdïtÉfifiío SÉSÍBJÉÉ ábfififilïfio ÉEÉEJÉKWÜÉÏÉÉD. Zïüfiïlï] ÉLÉSZIÉTÍEÉ%ÉXJ<EIÜ, fiüfiïfiü 53k fit B‘? fi ‘Ei. fiÉ-Éfiüüiïñflüfiflïïiffidfiúïïfiüfilïfií {ÏsfifiE%m5ïETo fífiííi%üííïfi, ffizfififliï EEMÍET . WJI"ItÉ. ÉÉ'FT»%EfiIÉÉ%Eáa Tfiffiïkifiïïlïïfifiüs %‘ÉRÉIÉ%SEÉEO -’I‘ ÜE: “fiiEfiWÉEÉ-fiüfidfififiïïáfilïïïfifio fi iZiüÉ/ ¡‘üfio Jïüáïü, lïñTéïl-‘FLÉÜÉEJÉÉ iáïfiiiïlífïsüüïïááfif, fiïífmfiíko” ficáïfiïüñïfi. fiïkífiífilïtafi», Mfisñïáïï ÉEÉÉÉST. ÍÍBÉHFIEHÏÉÉÉIÉWSEL, Hfiilïá ÉEHXSEÉÜÉE. ’ ‘ÍÏÉQIÏJÉÉÉÏBÏÉ? ’ üül%ñ ïk, ífl%fifififilïfilfiüïífiïafiáflïifififio ‘¡IME! Íïífifiüfi. üüïifififi’. flhmïüfiiïsfiüïíaflfiifi ÉHÍ&JLFÉJ%ÉEIÉ, iïáïüfiflíïïüíïí. ffhüiïrfiñ ïEfiáaïlsfiïïi-ïfiúïlÉfifiïïfifiïïflüüfléflfifi Afifiáïfiüaïe. ÉÍ-ÉÉÉÉJÉAÉÍÉÉÏEIfi: “üíïJáïflkifizüüïfïïïvïmïïga? fifiïïéfifitï; 29
 56. 56. ïnaasmmazswaaïmz. Kfifiïém, áíïñïfitbfis. ” ma “flífiñífifitjfiélïsïïhfificïámïï, ” manz1m, aarzmim, szsaarz—izmasm zbï—-—flfü_tviíï<ñátlfiüïifiï, th7fiñácüiïáesfiÉ EíMÉüïüLfiT, fiü%&h. m-EEE 1:33h‘Fïfixñfláfifitfiflüïiïrmïñïüfiiïfi wmaaxmm. &ñ%üfi%+fi%fiÉfi%%T, %Mfi% fifiüfikflñfikulfiflhüflisïafifiáütíïifiïíïcïïwafi ag. .. fiaüflaïñfi%%, ümfiaümïnfi. fi W“n%:3++&%Efi#%üKfi°%ü%m awïaazeaaxfi-aáaawwmmemüï, üflfiüfiflïfiááffiaflü-Bïñïífiháüzfiï’. ‘ mmaüafiammwgawa, m-nüfinsarasa %ñfiWiAfifiuW%&É%%fi%üKT. % fifififidfiifizüfifiüfifii-ifiüéïáñElüü %, km&m. t@%. msaamfiwgagwfana %fiwmm%a. m&ümEm%, &m%mmm mana. aïxïumm, rfiwfi a magma m-fitmmgamg. íthfiáüïffiffifiiïíymfiïïm, ñ%fiflüü ïfiáfiïfisïe; ïïlïüáïá, mfibflüfififflïñáüá Tmaa7°mnxw&w%m«T%nmz, a fifiáfiüfi? ,ñïlfifiïl‘iïfi%tfifiïïsïé, me 30
 57. 57. axgmánwenmfi. ÉÉTÉÏLHÉ%? %É¡IHO ama aismm vrsmünásaïuwïaáaaxfiaammao ¡w mmïiammmsïamüïaaïrwï, itzzacarem; nm%s%+wüÉww, %wam%am%mm fifilïfiiïífifiïlïfiáïuïrfifiüïütfifie. ïrazzaaxmüm&firgzmánmnzfiz, maz% mmm—%, maam%a&@—&—#, ogü fi&To@%WEw—ïsñ%T&%%fin%fi ñm%A&ün%%w: %w: wKm&wa, & azemsztañïéaaafimsïeï: " -fisüüüfimfififiümü Hammm m, mxamwmra una Exa? m; ifime, 4m mzsfimmw. Ejïlfiïñïfifidïfláfi afiíáíïsfifit, fïrïá%flñá wztïuwssmasrïsfieïïs: “szgglzrasjnrm” flfi®müi%ü; “'é? iïííxfiï, fiüï%fiïfi%fiLñüïlïfi? íïfiháfiflfi, éfifi —mfiETJ aim a a, ams&am 31934211 a ama sí-íT a) tlflfiáái-fiüfifiíñïwfififi-tïïaáfilfitfiifi. ácida mis-rmsasuxáxatwaïe. 31
 58. 58. T. iïflïffïïï-“Ïïfizïüüfifitfiñïlíï-Tfifi. {MN fiïiïífifiák-Éïüáïáïfiï. Éáfiïfïfáí; Iïïlñïïflfiïfiá’ ¿‘(uïáfifiz “N3. fïïfizïtíïéï‘. flñficffiïïïfilïfiáï. ” flflíïlïififiïïáfiúïlíñ, fliïfifl%o ÉÉTÏIÏÍ‘? JR s ¡WTF! #595 396M! “ füflüfiüfififiñ, filfifiá‘ ÉJEÉÉWzZJiÉÉFÉ-‘Jfi. fifiïáïüTïlí/ PHJÉ %‘fáá%fifiïuáfiflüfi'fiïïflfiáïñïüïfis Üítïzñïïfi‘ 211%. . fififiïfifizfli; ÉEEFUÏÁÜIÍÉÏEÉ’J%ÏBfiÉ tláfitfïñïíflfiinïfiü: “fiïdkáífiui/ Bfifiifiüdfiïïffifáï? » üfii Fáfiáïlïix, Lfificíïrïííiïfllfi. ÉÉÏIÑQÍFBÉÉEW ÉIJWÁO ffififfiífiúïïrfzïüïiïfflüïkïfififi%ïf ítflilïáífiá-ilïfiïfiñffláïbïi%fiüiü+? , —ÑÉÉÉÍEÉAEI"ISÉL. 32 4;.
 59. 59. fi E. ‘ á fi%íïlfi“üfiflu ÉTMJFSE W955i fiáflíRfiïfiááküfiü, filfi= =t‘rlxfim, ¡lá- fi, ü—fi, ïljïïfitfáúfiáfiüïfifisbfio ütfiüfi, ífiïïüfifiïfil3ií+ñ . fiüífiízïí-‘Fío fifiïífiïlïïüflü‘ ífi'fiïïñkl%fif, ïra%áítïs‘ïfikfiáñïiïñg “íffififiüïïíffiífiï. 53364‘? ?- ï A ¿F ¡áï fé JL "E: ” áfifiüfi: “ñïlxifiíüüwfi? fiifiiïcáfltñ fifiúüüfi-fllïfifiáíïñfiflü-‘FWQ ” ïïaïféiïsïïïnüfiïflfizfiïï, E155 “ÉFLPEE ïJïéizáïCï. ïlïíïfi+fi= bkfiü. {IE fi 15415 E ïiüákfiáfifififiífiáéï-ñ%bkfiáïífí. &JÜ&IH: ÉT -*B&. ‘ÍÏÉÜÉ: ' “E? » ffiifi%ïfi+ïlxlïfl te” am‘ “filfi. 55515.. ” (i) fïüïfilïïfiüfivfiflUáïï HFÜWÉSI (AstreaNFE ‘Elïkfildñifififllfifiüïifia fiïïíiifi. 33
 60. 60. ftkififlfllïüfififiáïéflfl. ízíïfikfiffiü. EEB]? ü. üïéñflífififiïfiüiflio” fififtkúüfi%ífl¿ïfi. ÉfiÍEfiÉÉQW4G-Z A. lfiïfiküïlüïfiñabüfiifiaïïtfiüïfm. fiïáfiñí/ fiáïkaáfifiïüïïlúfio flflïfiïfiáüï Ïïïlflbfi. fifflfiüïáïzüfiü%ïkfi'ífd fi 1.335. áflíïfififivüfilïfiïflïrífi, üIJLflJítBEï-Táïflílïlï fiïlïlïlíífiáüïfifiüfimblfi. ‘Iïfiftïzïááficfl? fiífiií’. fiflífi; “ficfiiïfiúïtfiïfiftfláïïiflñs Ei}! ádzïáïïfláo” üfiïfifiïlflïPfi-P-¡ïm ftïsüfizficüfiï, fi flaüüía ÉfiE-Hfiïüflïagïáïïfi, ïï-Éfifiïïü íïhfiïïlïïfiïü%ï, fitkfifio fimfliüfiüficfiü Lk-*%%ï. tfiïtlfi%o ÉÉMKÍÜÉÉWÜCÉ, i953? iïflüfiiáufififiílïk%úüfkfififiáfiïéüá€hfifi flïfifififififilïïúvFü, ÉEÉÉÍÉCÍIÏT. fiifïzïtáï-B-fi, fifimJT-%I“In, ïé; ï)» fiáïñüaïrsfï. máeáczgazzswmmamamm aaïïrmaïnmaz. ülïr1n%ná= mfi, zïmfiütl ¡drama ïmfifivlvhúüsï%, E%ífifia’fo ümfiT%%, &ïA%Ti%, Wü%W? ¿’ftïzfilfifïflficfiíïíïñïiïo asgréea-«mfiamw fáfiiúïtékiáfifiüfiñïïfl-ïhfia a BÉÉ&T, m: 34
 61. 61. fimfcflififiiïzïwa, fáaïllïiïs+fiíafle. asii: ááü%áaï= üï, ráfixg= iáz<fiaïrffi, míïmáü. müafifiiïíïéfiïñ E: aáïláü, -——-@%, üra<mzs ¿a añüitïtáfiüüfisïéziáfitáfi, üïfiaïtïïsáïo fmfrïlyïifiñfiiïafiü‘. ‘fiefiñï, wfifmaïñkfu fiüüwáfinïüúfifia, sïzïlfiïáfiáïizïeo üfi Ezüïfisïjficn Eáéiüfi. ïzïhhïïnfiïfiflk Bfiwïko %%%RW. hH&, Ec—RIJ»fi%, &-—Ee% ü, ü—%&%&-—-fifi% ïéfiïlïlïalxfiüülïfifi ‘ïiflü-"H. iá%fiïiüáfiáïüïíúü. ítüfi? -%= JL¡‘vïJ3zi3é. “üïuíáïnzüïlïïs? ” aiii. “üfiïflüúïafifiïïlfimlïïfeï, 25m1 IKÉD" . “asimag, ïrfifiafiazaïtfi-á. ülái‘? fit, fifi-Lnïïfiuhïiïüfitfifléïflzï. €55.35; abfledïfiifiïrïïéïfidufláo” fiicAïrmfiaafiívïrïíxiá-ázfiJLéühzïa WÏJNÏEÉÉÁQÉÉÉÏIJ ¡a afiïwïfiïáfi To fi Éïñbkïïïráéfiímïífi. maaaams. fiïrfi% afliïüimflüfimagü+ïAfiéaïïnrïüJfi,45% fiíE<%IüïïJ-*+Kttním1áü. fiüflüxïafiïlïfifia 315?. 522,56€: a Ediïm%fibïlïáíñïlúfilüfi, ot» gasa. ‘cïrfifilïfififihütïfiRüg 35
 62. 62. «ssmawaemm, Z<%4*fifl%a%. &Z<% 914% fiïáïïfiáfliïbáïlüïaïïx‘ má? ??» ¿RENE/ P ijxíéfijbiz+éfilfim «m: “ífiïïñixáéfi, üüíáxïtfiïïo fiálfi: %n2a<: %a%s Láílxnz Báïfiáïïïñïïífiiln " üfifi: “fiñáñfiéfiflïá? iïhüfiáfisk%áiïïfl üfiáfïíafiïfiéïfi, Epwámfiar ” a-rïcamanmïsxaaama, Éfiífiáïïfïfififl? —fil, ïflmíïzwtflflé. iflafimïifiá. í “fi%, iïsié, ízfiïuzá’afizvfï” fifiwïïemüéáfihááo w539i, fdFBET- fieüdzfiïtïúfiifi, “WET, waümfimmïg: ” ma, “¡EL ÉEÉJXHÍÉWÉÉÉÏWÉI ” ítküa. “%W, %’HE; %H, IG= IEBJL5KHÉJ? fiïïtïr? fiüfiüfi fiüfi: “fifífiñïïnfiï, ïüïfimáï%atbfi aaïswwmïxm: “fifiíïnfito " &mfi—#áEE@kn#%. «Mi: “EEW: iïfiemüáfi-TI” fifilüfmm%ünfififlümfiïüufiz% ffiáfiü fiáïfififlfifiïáïl*üaüfiïfifiün‘asfimfifrïfiflíá ïfi%—finïfiüïlo Tpéfiaïskáïífiïïfizïflünfiü wafiísïfiülñ. wfififizwrñflñï, ákh«-ggün 36 dH*H%%
 63. 63. úïnaï, 5315742. suaana. üïñfiïïfiáüuït isa: “fiat, 322mm, " masa, “su, Iïfifláïáï. ” fifiiïüiïflíïflñïfllïl, flaflzfiiïfifvfifimfio fitfaxüïfrgiïïnürïiésaáeniáaa-flfilfisaïaïix üiïammïíïifliáfio ïfiftfiïiïfifilffiñïmïfiüfibfi- 243m, “üïdzfiáïrfififilïñ, Hífinïáïbfibïfiffifáfifiü, wa fiwtáfiï. ” fifrlfiüïfiflï-Sk, rfiüüáïeffilïüúfifie, fis: aflmfim, —áfifáiïflmïaa. tü%fik, ¿m? -—%%%2üúü%%? , www/ aa aarsawaïsex ábnfiïïïñïfi%ffl, &ák7í<ü’ñ, áfi€üïïïstfi? ofiífï finïlïïfiifiuñxfiïflfi%ïúüfizïfizïfi, mas ztflïïfsüo iXÏTÑÉÉIÑ? E.fEÉÏÉ%H/ A 3'12 E. fiïsïïátwüüfiïiïiüflikïáfiflzafisïwúü fiïeïïá‘. fifrïïiïfiíï-fiñfifiaïtfifi-áï: ¡H3 b? 341 fi %, á'lzffifiité. ïtï_tïlïfiíl*ááíïfiüü. HéWtï-,3E&%T. üxïfiifi: “fiïdïüfiïfiï-T, ünmfifinïüïm. ïnï flïügflïxïafi, áïifizflflfikfifiïcü. mame. » áiïtwïbüfiflfiefi, Lïefiéfizïflaïrïe agas}, malas? !» m2., áaïmfivfikü’; Ixüflfinfiíïïïááï} fis i461?? ?’ 87
 64. 64. aaa: “ïaïuïíjïfiüfllfifiafiufiïfuüflzúfi, su ü-amwvmmnümmz. ” @mmmwamm&%, mmm@7ommm Éfilflfisiïilïïhwlïzfisïifiíñfiúfifiñiïrbfko” fi%fiN@flÉ%%%, &ü&ïF%Toü kfifi%RHü? á%ü%sÉX&ü%fiA“ü ? fifi%%J flhflñïvfifiáffibfiákhtflïmïüfllï-‘xfiáflíïïtflw %°am%%T, W%%%ü@É%. fi&fiE% asssismwmmámmxmmrafi-za}; sxaa fiflfififiïláï—üïüiïï%, fifififiüïlfiüáï'rmoflí Háfifllïíffiáüflzñïü/ fiïáfifi, mxfianm. Lfifiímfizva, fific4íïERïE%1‘R a mafia y: ïüúïlfiífláflïlïüwlfififiáïkúïfilïfiáïi fifflzfiafiüifiï. ífifiíïlfibïï, RÏÁÏB É 339%‘ E‘ 9HE. fi: É-‘Hñï-‘Fïá, fiiEfi/ Jvrïafïrïfio flhbkfifiïflïflhfi? Lïñïflño fiififlflfilfiüüfiáïaflhïlïïñTáhïlflífllfiiïflfiï JL-fiiïá: “üïafiññïïflfifizïïlfifil%fizffiüflüz ü Üítfifiwfiï, fitEZïiÉIÜaÉÍJÏJÉFJÍG) fiT-fi? ïfiïi, ïfitfifiix‘z%tfïfi. ” Cl) Wífiifi-ïíilíïfiïkmfifiïflï. 38
 65. 65. frflfiïflifilïsïáfifiïísfi- “fiiïcfiïhfiflmfrfi, —fiifimiüïfimïfi morro fi%EHfifi%fifi%E%fifim, m%Ém maa%—mmawv fúïBïdRáfiÉ%E, iïífiï@fihJ-_WfiáïE-É—É kïvïlflüfitfií. üáacégfinawzmmksgm- fiaïïWá%EJÉJ: .7fiBsa‘9E3-’¿E? T,—%%-%, ama fiflïfiikfï, —fi%flfáïfiás “fiï, fiaïïïfsfi, fi<ááïo wmïflmgm fisjmwmaïrñmïa. a: r1 fáüi, mtmmïna ¡namas %agmna2, üfiEïúifilíïé, m: a amm, " üIkfiEííïLHïiJEEfiÍüTJFüü-ïfiü, re mw%w%%m%®mfi%, a@m%m%m&m frfifiífis. ' fi%%%ü. bfiJfi@mL%W! W%ük H¿ü@, ü%%Eüm%ü. fiïAüz##B fiáfimTïfïmáïafihüfiümT-‘Eïíïeïüfiüïfiñfitáfifií Lmïwfiíuïïáflfifiï, EáéHïF-‘ïkfifl-ïü? (i) Hïíïïfüiïáwüfiïfiu, Ïïïïïlïíïfiifi, —me%m_hmmrsnn n2&<2i<i1'r>%; +—r-ïtfimmnwmfisflrflcfifiü”. 39
 66. 66. ma’: Lñïflwífiiïñfifiïfidfikfiïíïlo «nm-aa? Exü“w’. fi,fií’íiüüáiflñ, fflifiáïüüïo fthfliïfléaïñü m, Rnzïmaxsaamzïxeaaufisafiumamama %wa%T—a&m, mwgx%s¿#@°m4 í%fi%? ü“ü%m, Rfimk%K%o%fiü ü%%A%%fl#mw? E%fi&fimfl%: L% Ifiuïfiküdfi-Láfifiïfifigwwz «amzvaabvs Iïzfiüfidfiïfilfifrïílflíififiífiáïfisfiï. ” ïfiaïzrïn-fififiüïrïxáïx-ïfifinïufiíïlw @ma%2&22mmm. aaama7g, a¿ EE, %müÉÉ%LTümT—ñ. fifiÉfiM flzmm, a&mwmuwa°aw%mw2u2 ümfi, áTKfiflfiüuRmfiiÁEEfiü% ! m&flW+fifi@flfik&fifi%fi°%fim@. Eí%%, X&fik&#fl%%HMfiü%fifi% a, a%%a%y%%mmw9á. w+mm@m Éfiüfimfiïk. &; AÉmmmmxmmw%, %amm%% iá, tlsfiáfid%é©üïïáüfiz. mïmmmazmmïw ïü%fthfiflififi, üfrl%fiïfiéanzfihmo &iÁfi%fiHfi%, %@üïü%%o%« T G) fiÉÉÏÏIÏÜVÍCÍLÉÏHIÉÁ; %ÏÏ¿MÉÜÏ7R)ÍÁIS Ama- toríafláififii’. 40
 67. 67. Wii! »—fiíïïá>, üJzaïéïmü, }lfiïífiíï<nini, ïíáïifi ¿‘En ïlfifiúïkfifiÉfiïdffliáffiúïlfiüsüfiTfi 7-57. iiáfiïüliïïlfiúïféfiïfáïñsiïitïkám. fiftülilï, üiüáañ%fiflfik%o gamma fifïfi-ÉJÏÉÏQÉÜQ, áfiífiáíFFffésiflüfiíáfi %%áïk, ítlá= il= fiii; fih%%lálaïe, iïáïfiíï%% Q%m%üoWÉ&B%T*í. fififihfiñïsïfílfliïéfitïïlïfifififidfiüik fLfi%ügÉ%fi%mflfi, Éí? üW%#fi. aáïïáfifïkïéúïlkïïiïü; Éfifiïflñfi, mirá ámwmgáaawamáifi. Ismüajueaca fiüá. ïfiñïïlïfi, flfiïfi#fiátfifiüfiéflüfis Fe fiifiïáántbk/ bflfilïfiflñficflffiéïéuïkïïtfiúïififit, 1a 7ÉV*TE. FÑFQIIEÏ_É, Efimññafilït, wamgszs tTW33.fiE&%ü%%%, mEE*+fiA iïflï. MÉTÉ-flüfiï-Mfil-áfifiï B9 E5 ï Hi: %. &@%flüHzAagE&; &amx&gfl fitïfl-ïfifit, flíïfiïflüfléüï. fifirífiümi 31a. , áfimfibflfififiülflflñüïfiüflü, flama}. RH&A%%*. fiü: “PEÉ, fiEi2’QJL%SJfiÉ? -P, RÉJESEIEIJIE, ML Éïíïkfi-tsixfitïïsftflíflfiáïüzïxüïiïfio” fitfliiïflïfiïúïifiifliïüfikfiu HBMTWÑÍ 41
 68. 68. Jïcflhïáfifi: «aápmnzmnawmmsze, aman «¡mi mfizwxmfia, firmfimfifiaxmzafia «m, álzikfibfiïiïsíïézïüdfilïifiüfififiíifiü. &HüW%üA%fiWmfifiÉ"fi, %m%üm @7.mamma&aAuma, áxAam%m ya. www, 352%. magma/ masia: '- aisa, “yaiazawsmrare. WEÜflfiIEJWfi 2%w%mv_ ‘sumzrwaaaaawnzne. ¿gama ffïfiíífifiïí, ü%ïfiB%ü. &%fi%, üüTüfiE? üfl fixTfi, fitïüfifiñfii7f<fiï, üïfilïíïïflfi. namas. » nnfiazztas. {xïflfiïflfihafisfiflfllñsfiïaïáífi ü, fitlzfi<íïï’. ” fifflfmfififiífiiïzïéaaflzüïüdïífifi% %fïh%ínfiaaüászïüüï, &iïñfimwéklfiánz. fiffififimfiïlïfilfiúfiïkfiflfififlïáüafi ze me amamoammw, w&am%m%. fiamm m. üB%W%%, fiELfim#üW%fim1& %XfiEEüfiñk%fi%üfi%, %%üB&& iEIURÍÉIKÉÉBET. izflüfiüïñfidfiïifififlz, a fltmxïfiflcm; fiíïïñïflïfilfikfifiwñ,251%’: a Búfiïnïsfiaïïíñïififizááïfi. uanzeïaaspoa——mwzzafmaa o za. 42
 69. 69. fiflülïzfihfiflfiiïüfii: “-I2%°Ü? í&<IfiSfiï“, fibkïftmiïififiíáïfixfifi filflïáfiwáïíïflïïfiüdiÉnüfiflzo” filfiiïig “HÏJÜBÉ E1168‘. vrmawzman ” mama Bïïéïiïíhñfivïfifik-‘Ïlfla fiüfi: “fiïzflzdfiJhïF/ fifiï, 92113154H. ¿zaga-m ï’, ii4=fif? fiïiñí5ïflfi, fiïfiíüifiáïififlïf “ÉE4WEÉ-HQ? ” “ÉNFLFEÉ. ” “fififiïíífiïnïïfifiïtïflïúflïfiü, üïüfimïgfi Hflïto” «asms%%na, 513i, xfiwazm " üïlfltf= üü%filwisüiüamfiüfizïfrh % a. fiüüfiéláïnïïáfifiïfiiflhïflfi-fierbfifikfilïflñfi ífiáïntfiïrïïiflfiífi-iïáïzo «m. “zgtmmnwar, üfiífiilflllúfiï mk. ” fiffiffiJLüs “maÉmamwa©x “zaeaenmzasáa: iscamï—gaeïz" ammuzg&+gfiüm; mma*amH E, üfiEflfi-Éüo” (D Eïtüfláá-Efiififiíïfififfilmfiñfiúïlüiïl. ’ 43
 70. 70. flfalïïlü%7kñs ÉÏEÏÏTIÉIBEÉÜ-‘ïïüfiiïfiáfïh. Éüfiflfiflá-Iïl, ïífflüsïkfiüïfiïítïzïflztfiü. fi fi‘1¡¡ñT7I<ïE? %T}Íá, üfiBF3E%B7H‘-BÉT. ‘fíiááfiüfi, fiíflüfiiïlïïlkiïï+io 33351] ÉÉÜEEJKÉÏMFHBÏEÏIELÉÉÏWIQÉÉC, SHE/ FW! ’ fiáïlfiïfiéíïïtflwo fifiáïfifiaï-ÏIÜÏÉÉ. üfiï“+l—4‘ïïüfi früïï, fiïíá’l‘ílï-úünïíflïíiñïllïüfiva íllïflñïáïifi fi, li%fiiïcáïíí"ïflho íffifiífiïzótítiïufifllüffla%— ïflïfisïïhfififfi. %fiíñfifiyflï= ïi%ftm fi? fiíálïiúflfiftfiïm, íïíïlïflïlï-Éüïímn 75-96?- Jïz, üfilül%fifiáfiflk, tüüïFftkáïJhüñtï JL. ü%fifififiüïlfifil, fifllïflfmïfitiïfilïáïcüïlïïfi fiïifi-‘É. üüÉ—RMIü-@Büfi9iüü, BW flfiáïl“lïlüïfiüfi, Éífiüfiïïífikï’. filfi: 23-51: “ÉÁWÉÉÏ. B EÏWE; Éfi/ Afiákwflïñï lztïíïihifiáüfi? ïfifilïfifiííáïlfññüüi, *”I"ÉÜJÉE flïábfi+fiífiïfiüfisïfifitfilïífi, ¿Mamma E55“, ÏBWÍÁSÜL3ÉEWPÉ, ÉAR%WÉJ RÉEJTÍIEHQÉÉ, í/ áfiflïïíftfilïlfiïïülï] fifiáfifiïlk, fiïïl: ïxkíïiïiflíïllfií&fifilfia 5631i, fiüfifiafi-Lfiléfiofifibïfiüïífifilüfitafiïfiüfi‘ 332x93‘. fifrïlfiftïzktísïfiïlïïfi+slikabfiififio fi HÉ-Wïfiñïífi. ÉÑÉÏÉEÜÏÉÉ%?3 ¿Üzáfl 44
 71. 71. %mg. m%m%ma»fifimm°w%&ñ%M mwwAfi+m%mmma&: m%%¿a«+m -í= ,sïísï'fiíááñïsiz%fi—ïéïïüïirxï, mm: fiüümmm. &%Nü%#üHToW%Efi%ï%&, fi fllízmáïñüméïsfiüïífiüfik. ïlïflï/ bï asc 44:, ïlïfitñfieiïuáfiüïiüflmïfiífiüïlïñfiñfiï, ábñiéüïlít? qaezszaamw, wfiñfifkdïiïïïlüfiíflzüïo sz: - %2fimíE&fi, fiÉmm%k%LmMm&% nzn%&m, u1=4sñz= mxnavrm. ïfiífláiïññlïtüfiï, fiiüïfi, fiïífitííí— ¿mamar/ mama asmzfimsmmaïa. amm&fin+mfi%m%@yA@ aannm fiïnïiflsffïáïífiáfia ÉÍÜÉEÉBHÉDE%"F% liïifi%finz; fimáááléï&fiüïïñnzúfififi—írro a2 a afihfifiïfiffiúflafiáfiïlïfilfi áfiïAukíütnz ——n3iïfi——ïrbïijaünzo mama/ Á ma, EJTM%ü, RZT-&Hz, fi%7l<fiflfio 329mm xw4Mm¿@x, %%g&, w%fim%wmm ü. mw7mmmmfiwm, ms%—mÏmfln nasusmïwragmïsuuawsawsmfi, aga @ uímO#mfi#m&mam&ü. ® tesnmr= =«#aea<n= a=. mm4narvu. 45
 72. 72. fáiüfiïfiá. {tfláïüflmüiïflfliñïíflaüfiz “Efifi! Éïfiáfilfiüïíiïáïfaïfiüü! E332’. WÉÉÏÉÏW} nfiffïïïüïíïwíïüfiáfi-flí. 515MB. íïñlïfiïïlfñüfiño" üïrlïlïflïjfifiüïflü, fiïïï—íi, %ilïáïïkïíiïn ifiïïlfiáfiï, fi-Tu/ ffiflïo íüíïiüíáTlïüfifi áüflüfifibfifiïïfifilïlfiflé, Éïïüïïéïáfiifií: “fi-Tw Jzfiïflvïlïfi íïïfifiï‘? ! ¿{Si zïáfiiïlïífi íï%fi= fiflïflsïülfislfiïfi, fllïfifiaififififlfiïtáïü ¡BBK! ÉE%ÍÍÏ= W’FÉJL, fimfliïfiáveo ÉBÉE‘: ÉIMÉTÉ? ’ ¡‘Efiïtflñfiïíïñïfiíïflfiïo 513G? ! E? ! ififiifiï-‘Hñfiüüïïïlffllfilfi! fiÜZÉíÜJE Tfiïflaïñüfi! íüífi, fiïflíüïifiiflñiïi—ifiïü, Bïflïiïwiïlifi], ÍQÉJÉÍ—BÜ4ÉÉZÉÉIÉI%? . üifiiïïíï? fisfififiáïfifiéxfifisíéfiífiïn 535533! {zïtïfiífi ‘bklíl, flfifi‘l/ +‘°íí%fiï%ïlïfiíïïifl’flïfiüe” fiifiabñïï, fiïü, fi%ñdt%fiifiïifiüo ïffifiáïfiïïfiáflñ? ÍCMÉÉÜSÏÉÉH: Bi-“ÉR iïéïfïfibïïfi. RÉfi/ Zxfiláo áflïïñïífiïüiïfiïlïéïfií ífiifxïfiüïubiïñfiüfis-‘ÉÉ’ -*%fifi? fi3 Tïfimfááififiáfia ‘IÉJZBEÉL’: ¿KRW? üït, ‘FE? —{JCÁHÉEÉÉÏÉÉ’J‘ÏEAEEE ïiïí BED ¿E Hfi fi 35433, iltfihffïiïiáio FIBEIÉEÏL%EHÉ-JPÉÉEY: ÉÜÉ kdtüia%ïfiá‘ñfifiílïlsífiïfii‘fáirÁlïñïo ÉI! I%9É 46
 73. 73. me: “Pïïíflfffiñfiififilïïn fiüfiáfikw: {áïïhíflsfi} ïáïummüwï axwaafiaaéwmw: üIWE ïfismmtïïüïúïlwz MWEE%&4E= HZ 3:15 ¡IE ¡‘su IBI! ” ïz-«Ivïéïlsziáiïsïsífiïsïiïo ma, “rm: ítkírlfiiüizíüixááflfi%ïzéïs ” fiáïíááíáïñïxfiísknïáïáfixfifiáïflzáïtmúïláïfi. fi%¿iñ. ïïA%#, m%m%ü%&m&i FJ. ïñïklflfibtfiïfiáfifislfiññflfififvïíü: ‘üïafázïrïlálufil? wrsnunuwwmv WE zT? ?@fi%®wE%Liñ%Wfiü= “NEW: 95% fivïéïíïífxï: fmmïiïfiwífikïá QJJXJLBKTI” ítkf-ïlfi: “¡á/ MEJKBKTFELDJP? ” aim “fiïïfiíbüíïlfllï/ flvfik, «magma T, ïfiïáïüiïvfifiïcïáfiiiílïlïïll ‘ÉÉÏIÉIÉCÁWII 91:11: ftïsfrïáfiïflmfiálfi? EVHÉEÉEJIQÑÍREÜFE! ïlï +EE%ÉÉ%%WWI ils+ag%üfinïüfiiïá mu)? !’9352,íI3írI%íBZ*EJíïflBírI5zJLá’á9E. ” aïxwafizaafimfififiuamw, 3% "Jïïiziü, á€íáfiïfiífiüiéíüñïtisiásko ááflficfïñjnfiflnimïíïáflïfifimíï. ïázïfikúfi J?
 74. 74. íïiïílïlxkáïiiïï-Y, ïñflsfihïftïmlïflfikïfiüflé. fi áálïfifïjkfifiünz+%, fil%ï+%. Mmmm, “fi? WIsH€ÜJ5%ÍEIÉÜÏÉaWfiÉÜW{Bá-‘É%fl. ïnïfiiñïïf&fim%fik, íthírlaáiiïáï’. VB ïfrïfllflflfïfififlfikfiñflzúfilflñïé. ” fiüfi: “ïaï, fl%mfrïi tu rama. ” Jáñíéüsïskflfiiïñïñflfizfifiïáfifiñkfiürbñifi lliifis*l1‘fl, —míïï’dcrï, filfïfiïïz_tflío fiffïïlï Benzíáñfif’ ïvfiéüiïlüïfiéï? n; üáfiüüiïtïí‘ ífilfiïfiïñfio üïkfiáfiíüïñiïtïífiüfifi, Jfi% ïfi-Zïñïiïït. ïñmï%z+ïk—zïzfiífiu—-flïaïénïiï üaï. fiíïífifmúüá: —í, fifmáïfleüfizkaïé ïái, fifiítia%iïffifijk, Zïáfilïlfifibifámíïlüïñïé. 7€ -—5E, ammwamsmmflaï. maawnnzfi mfáútkïfilñfihxïfiïáifia Eáfiñïfil. Eifiáïtflfilfi iïufirñaflzkdïtüfibïfirfiléïïlfiüfikflüúïñïfitü, üfiïfïáá. ma. “5Eï. írfi=7F: %iH. ítk>%+fiA, KRW? ülïá? rsfizismmarawmwataz íïsfsfifiaflïdïá, ñfizmwmmw “íflaúflmfifikfigtfifiïeïfiufirïlfiflülïáfiífi fiïkiïífiïfizfiñflü. fthüñïfifiïïfiJL, zï%íïzfifi‘zflü “E? ” ¿8
 75. 75. fiüfi: “sfiï, fixïizï*ï'%ïa%fi7f<ïffi‘lïflü; izu%) áfiafiáfi, filïüïïfiñfi isa. " ítk%iáa “EAZÍEBï%-JL, _t%)küïfifi’ilfizlïíú ákíthírlïlïáíïlifi; f/ Jï/ büïï, Rïfirzflïlíáïm‘. a %fifi= -—ízfi= tí2«É-í%&sa ïfifi/ ¡‘íïrbko íïfifiïmfi ÉÍEELIHEEJ+ÍH%FFXÍÏÉHBEWEJFÍBWE? %HEE“F, fi Xïflífiü, ‘Flfiliïfiifimiïsïïéfi%ïïü Bflíñfrflíflaflïñ m. fiñïkïfüüükfiflüfifikïfi; Iznïéïiuúfiítfi, ü%fiía ‘—4*áaztfitïüüz>ï<á%flï&, %ák-hfifilm ïfiifikiïáïáá}, wáïñifififisfia. mms ——aewa%á—+= F%2m3 7126?? !’ Eïfibftïafi mfiïïlfiïciï: ‘J: %%3%i%fio’fii5¿. ‘fiïïxáïïfiáfiá 3914145.? ?? Jïüfifizfizfiïáïififi". {áïfflfifiífi Fïïïhïlïfiíáfilï-‘á? ’ Mfltflkmáïzüfiififiá» Ïfiïfiñïfifiïüü T. ” ma. “ïcïkfiümiïaïïáïïáftïa, PFÉIÍWÉWLÉ E? ” ítküáz“fi%iñó’nlïfl, ¿maza/ bw flkïiïsá 'm%. waz#fiñwüm, @w%m‘aw@m a’; mms a%ñx, ammg ‘sesyzzwvnma’ fifiz&%%ü&%á%4R%#ü&mfi&W& isa/ rre. ‘Liïïfíáïfifïs’ s EIEuTJfEÉIWFPESJBiÉ-Fïéïfl? 49
 76. 76. ammwfimmrfiz. " ama, “fiüwfiiïzkïáïififiíïïfiífiufilïïfixfiá &¿%fimm#%%?3 flüáüfiüflfiüïfiïfifiofiïáfifi -í3ütní, tlnfiéfi_tñ? , üïélítïfiïlïfifiïñfifi asma. ilflfiítn%üxfiáïáfiíïii+ïïülï®, ¿me Egmznwmmïuuüunzm, filïz—fi%% @: +fi%: kü%. fiñfi*E%? m,m%& am, a@%m#: az%m@%. mag%mm mammm’. mas aúüfiifiáïíïñzüïPñíïï üfiasfifiüufibtïiïáïflïzïfifi; Bïáïïlïficfiefiïï. amsmaima%gmx%2azm%, mün W%ü? ,%fifi—üK&oE%%Éó%%%i mïfiflfifilfiíïïfiüfiháfifiáfiífi, Eflïáaífiíïïïü ífiiáksfáïíáïáfififiífiflïáfi, maumnwum ‘smmmneu maxümmaxm. msnm- nïfi%? . nwízarrzmxq; uz<z, aazagmas, üa razscmáaméawfimmzawuw, ¿mutua a» 222%. . m%s2m¿—-aza2, %a%g%fims2. fifiñüïküdfiüïfififïiífififihifififiï ¿naaa fiizülfioïüïruífitflkfiá%íáz%fiüfiñfiíü. a: G) üïïtlegua}. EüEH-‘ÉÜE. @ i": Niïfiifiáiiïñfiñfiïfiífli-E. 50
 77. 77. %%mAw%&%m%, mfi@##En. wmfi Rifilïïfiüfizlïtüdfiaflüfitïlïñfifiñïfiáfi,3535*. fiáfiïï-ïtïdïñï. fiflflñiïáflimfiiflüfiúïfifiífiiïüfiáïl. aammüo ámwmamafififimaïáfiááfiïx; mámflm, üEfi%j. üEÉmwfimm%% ñ%MMWA, E%&N%M%5z%®. fiflM ¿ïsíflwnfiüfiïiïnñïswï-Sïéíflififiüfiúfififlifi, 3% ifififihüfika fl. %íüíffiïi‘fffá, fiüfiüflllíiïs 41h25- uüfi%, fiüfi%%%%MEofi%É@ïafi %3íil'álüï%ífh fikákñfiifiüfi%káïlílxgíüt %ü%°z%WfiWW%®%fií%%, ï%fiA üH%ïfififi#, üïAw&#ÉüoflüEE úïlkïmfiïáfiiïñ. üüfiñfifififififidfitïïïflññ 323%. KEÏBKÉÉHL flíuflÉflLñküïïü inem-ÉL ïïífiïfifiïfizïfl, 32m 312w; .? .u! : fiÏAfifiïïHBW%ïü, —E3Tüfi Éififlfitfilïtafihfiíïïiïf. &mmm%%w, n%k7—+%Am—+z 33a %AEi<IJi-E, %%-ïáiïfiflïüo flflíïïïfifi ydeslaüïxwwamúïumiïïmafsfimünïe, J: m€+:2+wm°mm%%m#. m&mm¿% Ru+nfiñ, Mmm?4ñ%. mfi@mnü« 235.
 78. 78. &mT%fi%, B&BT—fi. fi%fimmÏ Aízfiiïktïiáï. fiñ%fdáicï7t<fil%fi. ü—lïïïáï%íïïl. üífiálfifimtk, %fifiüffïífiïfil, zfisízïhíxjïiïïfi s. x%w&mz%7¿mnmwm%E@a%m üW%%HH. %A+#Aü: “maawmknaammaszazJLm” íaíïlfrïlüikzïwfiïo ïïñíñiïïïïsü, Hifi-Sta ülïïlñïáxñïfiaüfltfláïïififfïfih mm—%ü%, ü&T“+&áfi“+fiüA -filï¿látésfiáfifiü, fiïáfi, RüTJLKS min, —IïI íFl‘íiïtfi, áá‘iï>üzizkáfiflïïï, ïnïlF&ïaïüïififií. fit. ínï'éfii%, Rmfifikzïüü-fiñlïïfifitfifitïc wmw#. &mma= “wzxmïsmz? fiifirflwfifiuflaïfiwdsfls wJLïï? ” ¿{una 551%: “izïïzïáaïü. ” mwwu“«%%@mw&m%7.a%%Ï, ïlflizü%ïu T‘, ífifiaïifiïaïüáflïü. ” &%ü%—mm&&tüüH&? ,%%%% Wïkúïlfiïfflüïfllfáfiïlïflíïá. ” uW%%%ñ%%#m%&müfi, @Kü% %fiáfiü%. áïïïflfio 2‘>&%üé. míï, üífifiéï: —líllüü, fifuiïlïfiííï, á%üflïiüfiïfifúïuïáv%a ítfiíflisñ. “¡B3 ífiifiaïfifivzfliifiáflifléufiüïifi. ’ 52
 79. 79. awxaémsïsrarfiutïxïmmïerïá %w+%%. ma: “%íïïñïs fiífiiïfiïïkiï, {mE-SHE ïeïúfifinïñfi-fiffilfimfifisïma” fiflffliïñ: “fiflfil, fí‘á‘ïtáü, ñ‘fií. ü LEÜST. 11h. ;m@%w&mafizmwmw ammamásx MmüHW%, fl%fiMT: mïá1E%k IBI? ” fiümfiwmüfifimmüfiififi &%m&üAü%%k%fi= “szánfitfilfiña: firfnúfifizïñá, flsfiififi TJ maJL/ ñirkááflïfiiá, vam, “fiüfifiáïdïü ? %7FÉ3IÍÉHÉIO flhïflíéñïfik, ïñïlïfïlïffiflfllïáúïlifl _ finfïfiñïío iï/ f-ïíïáïifiïéfiïlíïzïfiïïïíï, m‘: Éiiïñfitflñfi/ Áüéfifflfilbflïsíñlfiïffilfilïm Éikfifio” fiiïiflíflñfi, fikfiïüfilïïífiT. ¿‘cfiïfil/ áüfik ÍEJSIÉSSJK*H%%'? 'ÉQÉ, Xïüffiíéficüo —fi% ïkfiñafilïaïbT/ fïs ififilïïfizñïfio —7í‘í3?. . flBfJ‘1%KtmT1EÉ&É3Í€ÉtÜo QHTüï-fi, ¿‘É HÜWTÏB%É? ÉÜIHÉ? É" ‘o ïïfififl“kfiñ‘ïí‘ - 33%, HEÍTIÏHÏEÏÁÜÜ? Iïvïlïfifládfififií To fi 53
 80. 80. 7F%ÉÉÍÉ%ÏEQTEJÉÜ, fisfiflïlíïlïáïáífiláíïüü-ï“ íïáïáflïfififlfíu íïlïfiü? áífifkkfiffl, Eáéïílï’ lïïüïfikíïüflififiüïEflfiüüïaïïáifiíáíflT. fifií+ikflüüfifififiTfio JÏHWJÉÏ lxfifiiflfikflïñífléáïkfiÉïï, füfi E5273 fiúfiïfifilüiïl, ¡‘EMÍ-‘Fflñïïi, íffiifia%ifï. ñïü‘ ÉJÉ ¿L? _. ... ..-. . a) z-mmsamxmwïwnrfimufiesx”, ¡yamaha massa-rama. iP-tütfitfimfifïïfisïrzüzïrïzm m: samzsximsamaaswsaaaav» as-—-2am+r. an>%m iz-fïfiïáflíaftfia fisïfiñï-l-ïüaïfiïafiïïaïsuzïk 44a ‘m’ w*ï#&fiT. 54

×