Sessio1

Manuela Rubio
Manuela RubioInspectora d'educació. Departament d'Educació.
L’EDUCACIÓ INFANTIL : UNA ETAPA AMB ENTITAT PRÒPIA Curs adreçat a educadores i mestres de l’Etapa.
“ L’aprenentatge no succeeix com quelcom aïllat dels sentiments dels nens ”. D.GOLEMAN , Inteligencia emocional, 1996 Emocions &  Sentiments
LOE. Llei  Orgànica d’Educació 2/2006 L’ educació infantil constitueix l’ etapa educativa amb identitat pròpia que atén nenes i nens des del naixement fins als sis anys d’edat. L’ educació infantil té caràcter voluntari i la seva finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu , social i intel·lectual dels nens. Amb l’objecte de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares o tutors en aquesta etapa, els centres d’educació infantil cooperaran estretament amb ells. PRINCIPIS GENERALS
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],COM DEFINEIX L’EDUCACIÓ INFANTIL? COM UNA ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE ELS INFANTS :
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre educació comuna i coeducadora. atenció a la diversitat. relació amb les famílies. desenvolupament integral de l’alumnat. integrarà les diverses experiències i aprenentatges. s’adaptarà als ritmes de treball dels infants. es garantirà la coordinació amb el cicle de llar d’infants i amb el cicle inicial de l’educació primària. PRINCIPIS GENERALS
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre - contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge, en col·laboració amb les seves famílies. FINALITAT Educació infantil
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre CAPACITATS els han de permetre créixer integralment com a persones en el món d’avui, en uns aprenentatges continuats i progressius . el desenvolupament de les capacitats és el resultat del què s’aprèn.
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre  OBJECTIUS precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar el cicle de parvulari, en relació als continguts de les àrees i els criteris d’avaluació.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Decret 181/ 2008,de 9 de setembre
Aprenentatges fonamentals  que potencia el desenvolupament global de l’infant  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Decret 181/ 2008,de 9 de setembre
Aprenentatges fonamentals  que potencia el desenvolupament global de l’infant  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Decret 181/ 2008,de 9 de setembre
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre ,[object Object],DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES ,[object Object],[object Object],[object Object]
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre . QUÈ VOL DIR APRENDRE EN AQUESTA ETAPA ? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Decret 181/ 2008,de 9 de setembre ELEMENTS CLAUS QUE CAL VALORAR. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Plantejament didàctic : què sabem del les noves propostes curricularsar? ,[object Object],[object Object],3. Fes un esquema amb causes que han provocat el canvi sistema educatiu. 4. Organismes que han intervingut en les propostes. 5. Quines necessitats de formació genera aquest canvi de model. 6. Quins organismes tenen responsabilitat de decidir? 7. Classificar les finalitats de l’educació obligatòria.  8. Fes un esquema  amb els diferents tipus de sabers. 9. Compara amb els plantejament anterior a aquest canvi. 10. Concreta les característiques de les competències. 11. Cercar informació en fonts diverses sobre el canvi curricular.. 12. Processar la informació establint els avantatges i inconvenients del canvi.. 13. Respondre el mateix qüestionari inicial. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],14. Redactar un text argumentatiu final sobre el canvi del sistema educatiu . A. Exploració d’idees prèvies  B. Introducció nou coneixement C. Estructuració del coneixement D. Aplicació ( transferència coneixem.)‏ Seqüència didàctica : què sabem de la nova proposta curricular?
La cultura del canvi ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Què sabem de la nova proposta curricular? Què sabem dels nous currículums? Competències bàsiques Currículum Societat
Nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Societat del consum i el benestar i la seva sostenibilitat ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El currículum ha de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Què s’entén per competència? La capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència...”  (Eurydice, 2002)‏
Història recent COMPETÈNCIA: la manera en què una persona fa servir les seves possibilitats de decisió. COMPETÈNCIA : l’habilitat per afrontar demandes externes o desenvolupar activitats i projectes de manera satisfactòria en contextos complexos, implica dimensions cognitives i no cognitives: coneixement, habilitats cognitives, habilitats pràctiques, actituds, valors i emocions. Els països de la Unió Europea .La UNESCO i l’OCDE APORTACIONS  dels estudis socioculturals i constructivistes sobre el desenvolupament i els aprenentatges humans . Programa DeSeCo (Definició i Selecció de Competències) l’any 2003.
Què entenem per currículum? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Perquè ara es parla de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Què entenem per competència? ,[object Object],[object Object]
Competències  bàsiques
 
Relació de competències en el currículum de primària http:// www.xtec.cat/estudis/primaria/nou_curriculum_pri.htm
Les competències bàsiques en imatges
Les finalitats de l’educació obligatòria ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Cal revisar, actualitzar i replantejar... Les finalitats de l’educació obligatòria i infantil educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de Les eines per Comprendre’l Puguin habitar-lo I millorar-lo Saber fer Saber Saber ser i estar
Què s’entén per competència? http :// www.youtube.com / watch ?v=IGRIROx5tik& feature = player _ embedded
Plantejament didàctic : què sabem del les noves propostes curricularsar? ,[object Object],[object Object],3. Fes un esquema amb causes que han provocat el canvi sistema educatiu. 4. Organismes que han intervingut en les propostes. 5. Quines necessitats de formació genera aquest canvi de model. 6. Quins organismes tenen responsabilitat de decidir? 7. Classificar les finalitats de l’educació obligatòria.  8. Fes un esquema  amb els diferents tipus de sabers. 9. Compara amb els plantejament anterior a aquest canvi. 10. Concreta les característiques de les competències. 11. Cercar informació en fonts diverses sobre el canvi curricular.. 12. Processar la informació establint els avantatges i inconvenients del canvi.. 13. Respondre el mateix qüestionari inicial. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],14. Redactar un text argumentatiu final sobre el canvi del sistema educatiu . A. Exploració d’idees prèvies  B. Introducció nou coneixement C. Estructuració del coneixement D. Aplicació ( transferència coneixem.)‏ Seqüència didàctica : què sabem de la nova proposta curricular?
Seqüència didàctica:
L’EDUCACIÓ INFANTIL: UNA ETAPA EDUCATIVA AMB IDENTITAT PRÒPIA L’EDUCACIÓ INFANTIL
L’educació infantil, una prioritat educativa universal.‏
L’educació infantil, una prioritat educativa universal
L’educació infantil, una prioritat educativa universal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
L’educació infantil, una prioritat educativa universal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
L’educació infantil, una prioritat educativa universal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
IMPORTÀNCIA I  TRANSCENDÈNCIA
[object Object],Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres DESENVOLUPAMNET NORMATIU
Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres DESENVOLUPAMNET NORMATIU
Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil .  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a) Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. b) Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. c) Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.   d). Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. e) Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges .   f) Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals g) Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència .   h) Conviure en la diversitat, avan ç ant en la relaci ó amb els altres i en la resoluci ó pac íf ica de conflictes. i) Comportar-se d’acord amb unes pautes de conviv è ncia que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboraci ó amb el grup i cap a la integraci ó  social. .   a) Dominar progressivament el propi cos , les seves necessitats i les habilitats que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments  i necessitats. b ) Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais  que li són habituals.   c) Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament social i en la integració en el grup.   d) Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i  expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula , amb una progressiva millora del llenguatge oral.   e) Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.   f) Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències   DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil CAPACITATS Decret 282/2006, de 4 de juliol , pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres   COMPETÈNCIES EDUCATIVES
Relació de competències en el currículum de primària http:// www.xtec.cat/estudis/primaria/nou_curriculum_pri.htm
Relació entre capacitats i competències ,[object Object],C omunicatives Metodològiques C onvivencials  Competències bàsiques Ser i actuar Pensar i comunicar  Descobrir Conviure Capacitats Desenvolupament integral INFANTIL PRIMÀRIA
IDEES FORÇA QUE ORINTEN EL CURRÍCULUM IDEES FORÇA QUE ORINTEN EL CURRÍCULUM IDEES FORÇA QUE ORIENTEN EL CURRÍCULUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
IDEES FORÇA QUE ORINTEN EL CURRÍCULUM IDEES FORÇA QUE ORINTEN EL CURRÍCULUM IDEES FORÇA QUE ORIENTEN EL CURRÍCULUM ,[object Object],[object Object],[object Object],Què ha de permetre als infants assolir les capacitats? Desenvolupar-se i crèixer integrament com a persones en el món d’avui ( autonomia ) utilizant els coneixements de manera transversal i interactiva  en contextos i situacions diferents ,(funcionalitat ) aprenent continguts continuats  i progressius (transversalitat) que seguiran en l’atapa de primària amb el treball de les competències que han assolit en finalitzar l’etapa d’educcació obligatòria
[object Object],[object Object],[object Object],COM HO CONCRETEM EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA  Per afavorir un progrès en el desenvolupament de les capacitats Ja puc¡ tu també¡ Jo sol ¡ Soc feliç ¡ Adaptació “LES COMPETÈNCIES  BÀSIQUES A INFANTIL, ELS QUATRE PILARS DE L’EDUCACIÓ I LA PRÀCTICA MUSICA”. I. Amorós
FUNCIONS PRIMÀRIES UNIVERSALS PROCEDIMENTS S’APRENEN TÈCNIQUES MODIFIQUEN EL CERVELL Canvien les formes de pensar HABILITATS / CAPACITATS CONJUNT D’OPERACIONS FÍSIQUES, MENTALS DIRIGIDES A UNA FITA. LES HABILITATS S’APRENEN GRÀCIES ALS PROCEDIMENTS ESTRATÈGIA SUPOSA PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES MEVES DECISIONS COM I PERQUÈ PENSO FAIG O DIC UNA COSA SUPOSA ACTIVITAT METACOGNITIVA  COMPETÈNCIA SUPOSA UN CONJUNT INTEGRAT D’ESTRATÈGIES INTEGRADES I COORDINADES. REPERTORI D’ESTRATÈGIES PER A RESPONDRE A UNA DEMANDA DEL CONTEXT S’APRENEN es desenvolupen en un context físic i social PRÀCTICA S’ENSENYEN PAPER DE L’EDUCACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES Adaptació professor Monereo
Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents . TIPUS DE CONTEXTOS (ESCENARIS SOCIALS ON LA PERSONA ES DESENVOLUPA)‏ Aconseguir un bon nivell d’autoestima i ajustament personal “ Ésser feliç” Font: adaptació Monereo CONTEXT PERSONAL Accedir al món laboral “ Ésser un professional eficaç” CONTEXT PROFESSIONAL Conviure i establir relacions interpersonals “ Ésser un ciutadà responsable i solidari” CONTEXT FAMILIAR Gestionar el coneixement i l’aprenentatge “ Ésser un aprenent permanent” CONTEXT EDUCATIU
Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents . COMPETÈNCIA: és el conjunt de recursos potencials (saber què, saber com,quan i per què) que posseeix una persona per enfrontar-se a problemes propis de l’entorn on es desenvolupa. La competència suposa la capacitat real d’aplicar un saber. Les competències presuponen capacitats , però aquestes capacitats potencials es manifiesten mitjançant les accions o tasques que fa una persona en una situació o context determinat . CAPACITAT: es la facultat, l’aptitud que té una persona per fer alguna cosa i que al llarg de la seva vida pot desenvolupar-la contínuament . Les capacitats no son evaluables; pel contrari, les competències sí son verificables y avaluables . Aquesta manera d’entendre les capacitats i les competències  permiten relacionar-las i diferenciar-las: una persona sense capacitats no pot ser competent, però es pot demostar que si es tenen capacidats en la mida en que es tradueixen en competències, i alhora que l’assolimnet de les competències va desenvolupant capacidats  (Roegiers, 2003 y 2004). APTITUD :  disposició o capacitat natural o adquirida per fer alguna cosa. HABILITAT:  es la capacitat se ser realment eficient en una tasca. IDEES FORÇA QUE ORIENTEN EL CURRÍCULUM
COM HO CONCRETEM EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA  Per afavorir un progrès en el desenvolupament de les capacitats ,[object Object],[object Object],TENIR COMPETÈNCIA SER UNA PERSONA COMPETENT porta a la idea de PROGRÉS, EVOLUCIÓ I CREIXEMENT L ’infant que progressa en autonomia, reflexió i empatia, i és capaç d ’anar aplicant assertivament els seus aprenentatges com a resposta a situacions quotidianes que se li presenten ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Adaptació “LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A INFANTIL, ELS QUATRE PILARS DE L’EDUCACIÓ I LA PRÀCTICA MUSICA”. I. Amorós
COM HO CONCRETEM EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA  Per afavorir un progrès en el desenvolupament de les capacitats ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què ha de fer l’Escola?
COM HO CONCRETEM EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA  Per afavorir un progrès en el desenvolupament de les capacitats ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
COM HO CONCRETEM EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA  Per afavorir un progrès en el desenvolupament de les capacitats ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
1 de 59

Recomendados

Sessio2 por
Sessio2Sessio2
Sessio2Manuela Rubio
7.8K vistas54 diapositivas
Presentacio curriculum i_avaluacio._llars_infants_1_ por
Presentacio curriculum i_avaluacio._llars_infants_1_Presentacio curriculum i_avaluacio._llars_infants_1_
Presentacio curriculum i_avaluacio._llars_infants_1_Itan Xite
1.5K vistas26 diapositivas
Programacio Infantil por
Programacio InfantilProgramacio Infantil
Programacio Infantilcgalobar
8.8K vistas37 diapositivas
Progrmar Amb Competencies por
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesCORINAT
3K vistas26 diapositivas
Curriculum programacio 2cicle_infantil por
Curriculum programacio 2cicle_infantilCurriculum programacio 2cicle_infantil
Curriculum programacio 2cicle_infantildaimri2
2.1K vistas37 diapositivas
Sessio3 por
Sessio3Sessio3
Sessio3Manuela Rubio
4.3K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

El nou curriculum d'educació infantil de primer cicle por
El nou curriculum d'educació infantil de primer cicleEl nou curriculum d'educació infantil de primer cicle
El nou curriculum d'educació infantil de primer cicleLourdes Violeta
14.9K vistas43 diapositivas
Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5 por
Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5
Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5Àngels Miret Rial
13.1K vistas6 diapositivas
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar por
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clarxavier suñé
1.7K vistas32 diapositivas
Avaluacio 03 por
Avaluacio 03Avaluacio 03
Avaluacio 03Manuela Rubio
6.4K vistas19 diapositivas
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants por
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsCurriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsManuela Rubio
5.1K vistas37 diapositivas
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia por
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaÀngels Miret Rial
4.5K vistas43 diapositivas

La actualidad más candente(20)

El nou curriculum d'educació infantil de primer cicle por Lourdes Violeta
El nou curriculum d'educació infantil de primer cicleEl nou curriculum d'educació infantil de primer cicle
El nou curriculum d'educació infantil de primer cicle
Lourdes Violeta14.9K vistas
Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5 por Àngels Miret Rial
Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5
Verges.Unitat Didactica Racó Mates P5
Àngels Miret Rial13.1K vistas
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar por xavier suñé
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
xavier suñé1.7K vistas
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants por Manuela Rubio
Curriculum 0 - 3 LLars d'InfantsCurriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Curriculum 0 - 3 LLars d'Infants
Manuela Rubio5.1K vistas
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia por Àngels Miret Rial
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Àngels Miret Rial4.5K vistas
Artículo 4 por lamian
Artículo 4Artículo 4
Artículo 4
lamian152 vistas
Programacio per competencies por hospitaletcrp
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
hospitaletcrp12.5K vistas
El nou curriculum d'educació infantil por Lourdes_didactica
El nou curriculum d'educació infantilEl nou curriculum d'educació infantil
El nou curriculum d'educació infantil
Lourdes_didactica16.1K vistas
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats por 891114
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitatsRecurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats
8911145.3K vistas
Competències bàsiques por rivorubeo
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo1K vistas
Competències bàsiques por Nuria Alart
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart7.1K vistas
Bases psicopedagogia por Itan Xite
Bases psicopedagogiaBases psicopedagogia
Bases psicopedagogia
Itan Xite3.4K vistas
Altes capacitats por acanet3
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
acanet32.6K vistas
Què són les competències bàsiques? por Guida Allès Pons
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?
Guida Allès Pons4.7K vistas
Programació trimestral model tic por apascuet
Programació trimestral model ticProgramació trimestral model tic
Programació trimestral model tic
apascuet1.9K vistas

Destacado

Taller de lectura.fluidesa lectora.faules por
Taller de lectura.fluidesa lectora.faulesTaller de lectura.fluidesa lectora.faules
Taller de lectura.fluidesa lectora.faulesBeatriu Palau
9.7K vistas10 diapositivas
Sessio4 por
Sessio4Sessio4
Sessio4Manuela Rubio
6.8K vistas21 diapositivas
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil por
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilManuela Rubio
13K vistas16 diapositivas
Como desarrollar lenguaje En niños Sordos por
Como desarrollar lenguaje En niños SordosComo desarrollar lenguaje En niños Sordos
Como desarrollar lenguaje En niños SordosHIKOO
9K vistas33 diapositivas
El so de la j i g . consciència fonologica por
El so de la j i g . consciència fonologicaEl so de la j i g . consciència fonologica
El so de la j i g . consciència fonologicaCristina Ibáñez
31.6K vistas2 diapositivas
El so de la g i gu . consciència fonologica por
El so de la g i gu . consciència fonologicaEl so de la g i gu . consciència fonologica
El so de la g i gu . consciència fonologicaCristina Ibáñez
30.9K vistas2 diapositivas

Destacado(20)

Taller de lectura.fluidesa lectora.faules por Beatriu Palau
Taller de lectura.fluidesa lectora.faulesTaller de lectura.fluidesa lectora.faules
Taller de lectura.fluidesa lectora.faules
Beatriu Palau9.7K vistas
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil por Manuela Rubio
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Manuela Rubio13K vistas
Como desarrollar lenguaje En niños Sordos por HIKOO
Como desarrollar lenguaje En niños SordosComo desarrollar lenguaje En niños Sordos
Como desarrollar lenguaje En niños Sordos
HIKOO9K vistas
El so de la j i g . consciència fonologica por Cristina Ibáñez
El so de la j i g . consciència fonologicaEl so de la j i g . consciència fonologica
El so de la j i g . consciència fonologica
Cristina Ibáñez31.6K vistas
El so de la g i gu . consciència fonologica por Cristina Ibáñez
El so de la g i gu . consciència fonologicaEl so de la g i gu . consciència fonologica
El so de la g i gu . consciència fonologica
Cristina Ibáñez30.9K vistas
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar por Psicoreeduca
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarConsciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Psicoreeduca22K vistas
Rúbrica per avaluar la fluïdesa lectora por Beatriu Palau
Rúbrica per avaluar la fluïdesa lectoraRúbrica per avaluar la fluïdesa lectora
Rúbrica per avaluar la fluïdesa lectora
Beatriu Palau22K vistas
MeTode Multisensorial por anadiga
MeTode MultisensorialMeTode Multisensorial
MeTode Multisensorial
anadiga6.9K vistas
Normes r,rr, essa sonora essa sorda por Psicoreeduca
Normes r,rr, essa sonora essa sordaNormes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
Psicoreeduca27.2K vistas
Discriminar ny ll por Psicoreeduca
Discriminar ny llDiscriminar ny ll
Discriminar ny ll
Psicoreeduca14.5K vistas
Normes g/j, gu/g, tj/tg por Psicoreeduca
Normes g/j, gu/g, tj/tgNormes g/j, gu/g, tj/tg
Normes g/j, gu/g, tj/tg
Psicoreeduca30.5K vistas

Similar a Sessio1

Competencies I Ed. FíSica por
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaUll Esportiu
890 vistas38 diapositivas
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul... por
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Edualter
1.1K vistas37 diapositivas
La pràctica docent competencial por
La pràctica docent competencialLa pràctica docent competencial
La pràctica docent competencialNuria Alart
966 vistas4 diapositivas
Competencies basiques curriculum_eso por
Competencies basiques curriculum_esoCompetencies basiques curriculum_eso
Competencies basiques curriculum_esoecien21
701 vistas19 diapositivas
Competencias basicas prat 2010 por
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Nuria Alart
887 vistas68 diapositivas
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina por
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaparcaigues
966 vistas43 diapositivas

Similar a Sessio1(20)

Competencies I Ed. FíSica por Ull Esportiu
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu890 vistas
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul... por Edualter
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Edualter1.1K vistas
La pràctica docent competencial por Nuria Alart
La pràctica docent competencialLa pràctica docent competencial
La pràctica docent competencial
Nuria Alart966 vistas
Competencies basiques curriculum_eso por ecien21
Competencies basiques curriculum_esoCompetencies basiques curriculum_eso
Competencies basiques curriculum_eso
ecien21701 vistas
Competencias basicas prat 2010 por Nuria Alart
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010
Nuria Alart887 vistas
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina por parcaigues
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
parcaigues966 vistas
Menorca2008 Final por jesteveg
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K vistas
Les competències bàsiques por marclia
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiques
marclia2.3K vistas
Metodologia Molí d'en Xema por efsauba
Metodologia Molí d'en XemaMetodologia Molí d'en Xema
Metodologia Molí d'en Xema
efsauba8.7K vistas
Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1) por PERE MARQUES
Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)
Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)
PERE MARQUES2.4K vistas
El centro por jesteveg
El centroEl centro
El centro
jesteveg2K vistas
Educar en COMPETÈNCIES por agueda.gras
Educar en COMPETÈNCIESEducar en COMPETÈNCIES
Educar en COMPETÈNCIES
agueda.gras1.1K vistas
Programació tercer 2015_2016 por pepesolid
Programació tercer 2015_2016Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
pepesolid5.1K vistas
A Presentacio Curriculum Infantil por ROSA THOMAS
A Presentacio Curriculum InfantilA Presentacio Curriculum Infantil
A Presentacio Curriculum Infantil
ROSA THOMAS586 vistas

Más de Manuela Rubio

Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6 por
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Manuela Rubio
4.3K vistas90 diapositivas
La programació a la Llar d'Infants por
La programació a la Llar d'InfantsLa programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'InfantsManuela Rubio
2.2K vistas14 diapositivas
Prova avaluació de sisè de primària 2017 por
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Manuela Rubio
3.9K vistas61 diapositivas
resum ordre Avaluació Educació Primària por
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació PrimàriaManuela Rubio
8.1K vistas24 diapositivas
The Motivation Equation: Ned talk por
The Motivation Equation: Ned talkThe Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talkManuela Rubio
4.5K vistas20 diapositivas
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - por
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Manuela Rubio
5.1K vistas24 diapositivas

Más de Manuela Rubio(20)

Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6 por Manuela Rubio
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Presentació Orientacions Currículum Educació Infantil 3-6
Manuela Rubio4.3K vistas
La programació a la Llar d'Infants por Manuela Rubio
La programació a la Llar d'InfantsLa programació a la Llar d'Infants
La programació a la Llar d'Infants
Manuela Rubio2.2K vistas
Prova avaluació de sisè de primària 2017 por Manuela Rubio
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Manuela Rubio3.9K vistas
resum ordre Avaluació Educació Primària por Manuela Rubio
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
Manuela Rubio8.1K vistas
The Motivation Equation: Ned talk por Manuela Rubio
The Motivation Equation: Ned talkThe Motivation Equation: Ned talk
The Motivation Equation: Ned talk
Manuela Rubio4.5K vistas
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - por Manuela Rubio
Documentació bàsica de les Llars d'Infants - Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Documentació bàsica de les Llars d'Infants -
Manuela Rubio5.1K vistas
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica) por Manuela Rubio
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Claustre pedagògic (retorn auditoria pedagògica)
Manuela Rubio1.3K vistas
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació por Manuela Rubio
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Manuela Rubio15.2K vistas
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG por Manuela Rubio
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCGII Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
II Congrés de Ciència d'Educació Infantil i Primària SCG
Manuela Rubio684 vistas
L'avaluació a l'educació primària por Manuela Rubio
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària
Manuela Rubio6.1K vistas
LEC i Educació Infantil por Manuela Rubio
LEC i Educació InfantilLEC i Educació Infantil
LEC i Educació Infantil
Manuela Rubio5.7K vistas
Documentació bàsica a la Llar d'Infants por Manuela Rubio
Documentació bàsica a la Llar d'InfantsDocumentació bàsica a la Llar d'Infants
Documentació bàsica a la Llar d'Infants
Manuela Rubio7.4K vistas
Les Normes d'organització i Funcionament por Manuela Rubio
Les Normes d'organització i FuncionamentLes Normes d'organització i Funcionament
Les Normes d'organització i Funcionament
Manuela Rubio2.9K vistas
Presentació cb 6 pri por Manuela Rubio
Presentació cb 6 priPresentació cb 6 pri
Presentació cb 6 pri
Manuela Rubio1.5K vistas
Presentació cb 4t eso (2) por Manuela Rubio
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
Manuela Rubio1.4K vistas
Documents de gestió del centre educatiu por Manuela Rubio
Documents de gestió del centre educatiuDocuments de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiu
Manuela Rubio9.7K vistas
Obtenció títol FP 2010 por Manuela Rubio
Obtenció títol FP 2010Obtenció títol FP 2010
Obtenció títol FP 2010
Manuela Rubio582 vistas

Último

4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vistas5 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vistas22 diapositivas
Pràctica 1.pdf por
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
26 vistas6 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas

Sessio1

 • 1. L’EDUCACIÓ INFANTIL : UNA ETAPA AMB ENTITAT PRÒPIA Curs adreçat a educadores i mestres de l’Etapa.
 • 2. “ L’aprenentatge no succeeix com quelcom aïllat dels sentiments dels nens ”. D.GOLEMAN , Inteligencia emocional, 1996 Emocions & Sentiments
 • 3. LOE. Llei Orgànica d’Educació 2/2006 L’ educació infantil constitueix l’ etapa educativa amb identitat pròpia que atén nenes i nens des del naixement fins als sis anys d’edat. L’ educació infantil té caràcter voluntari i la seva finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu , social i intel·lectual dels nens. Amb l’objecte de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares o tutors en aquesta etapa, els centres d’educació infantil cooperaran estretament amb ells. PRINCIPIS GENERALS
 • 4.
 • 5. Decret 181/ 2008,de 9 de setembre educació comuna i coeducadora. atenció a la diversitat. relació amb les famílies. desenvolupament integral de l’alumnat. integrarà les diverses experiències i aprenentatges. s’adaptarà als ritmes de treball dels infants. es garantirà la coordinació amb el cicle de llar d’infants i amb el cicle inicial de l’educació primària. PRINCIPIS GENERALS
 • 6. Decret 181/ 2008,de 9 de setembre - contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge, en col·laboració amb les seves famílies. FINALITAT Educació infantil
 • 7. Decret 181/ 2008,de 9 de setembre CAPACITATS els han de permetre créixer integralment com a persones en el món d’avui, en uns aprenentatges continuats i progressius . el desenvolupament de les capacitats és el resultat del què s’aprèn.
 • 8. Decret 181/ 2008,de 9 de setembre OBJECTIUS precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar el cicle de parvulari, en relació als continguts de les àrees i els criteris d’avaluació.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.  
 • 18. Què sabem de la nova proposta curricular? Què sabem dels nous currículums? Competències bàsiques Currículum Societat
 • 19.
 • 20.
 • 21. Què s’entén per competència? La capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència...” (Eurydice, 2002)‏
 • 22. Història recent COMPETÈNCIA: la manera en què una persona fa servir les seves possibilitats de decisió. COMPETÈNCIA : l’habilitat per afrontar demandes externes o desenvolupar activitats i projectes de manera satisfactòria en contextos complexos, implica dimensions cognitives i no cognitives: coneixement, habilitats cognitives, habilitats pràctiques, actituds, valors i emocions. Els països de la Unió Europea .La UNESCO i l’OCDE APORTACIONS dels estudis socioculturals i constructivistes sobre el desenvolupament i els aprenentatges humans . Programa DeSeCo (Definició i Selecció de Competències) l’any 2003.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Competències bàsiques
 • 27.  
 • 28. Relació de competències en el currículum de primària http:// www.xtec.cat/estudis/primaria/nou_curriculum_pri.htm
 • 30.
 • 31. Què s’entén per competència? http :// www.youtube.com / watch ?v=IGRIROx5tik& feature = player _ embedded
 • 32.
 • 34. L’EDUCACIÓ INFANTIL: UNA ETAPA EDUCATIVA AMB IDENTITAT PRÒPIA L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • 35. L’educació infantil, una prioritat educativa universal.‏
 • 36. L’educació infantil, una prioritat educativa universal
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40. IMPORTÀNCIA I TRANSCENDÈNCIA
 • 41.
 • 42. Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres DESENVOLUPAMNET NORMATIU
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46. a) Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. b) Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. c) Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.   d). Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. e) Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges .   f) Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals g) Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència .   h) Conviure en la diversitat, avan ç ant en la relaci ó amb els altres i en la resoluci ó pac íf ica de conflictes. i) Comportar-se d’acord amb unes pautes de conviv è ncia que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboraci ó amb el grup i cap a la integraci ó social. .   a) Dominar progressivament el propi cos , les seves necessitats i les habilitats que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats. b ) Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.   c) Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament social i en la integració en el grup.   d) Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula , amb una progressiva millora del llenguatge oral.   e) Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.   f) Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències   DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil CAPACITATS Decret 282/2006, de 4 de juliol , pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres   COMPETÈNCIES EDUCATIVES
 • 47. Relació de competències en el currículum de primària http:// www.xtec.cat/estudis/primaria/nou_curriculum_pri.htm
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52. FUNCIONS PRIMÀRIES UNIVERSALS PROCEDIMENTS S’APRENEN TÈCNIQUES MODIFIQUEN EL CERVELL Canvien les formes de pensar HABILITATS / CAPACITATS CONJUNT D’OPERACIONS FÍSIQUES, MENTALS DIRIGIDES A UNA FITA. LES HABILITATS S’APRENEN GRÀCIES ALS PROCEDIMENTS ESTRATÈGIA SUPOSA PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES MEVES DECISIONS COM I PERQUÈ PENSO FAIG O DIC UNA COSA SUPOSA ACTIVITAT METACOGNITIVA COMPETÈNCIA SUPOSA UN CONJUNT INTEGRAT D’ESTRATÈGIES INTEGRADES I COORDINADES. REPERTORI D’ESTRATÈGIES PER A RESPONDRE A UNA DEMANDA DEL CONTEXT S’APRENEN es desenvolupen en un context físic i social PRÀCTICA S’ENSENYEN PAPER DE L’EDUCACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES Adaptació professor Monereo
 • 53. Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents . TIPUS DE CONTEXTOS (ESCENARIS SOCIALS ON LA PERSONA ES DESENVOLUPA)‏ Aconseguir un bon nivell d’autoestima i ajustament personal “ Ésser feliç” Font: adaptació Monereo CONTEXT PERSONAL Accedir al món laboral “ Ésser un professional eficaç” CONTEXT PROFESSIONAL Conviure i establir relacions interpersonals “ Ésser un ciutadà responsable i solidari” CONTEXT FAMILIAR Gestionar el coneixement i l’aprenentatge “ Ésser un aprenent permanent” CONTEXT EDUCATIU
 • 54. Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents . COMPETÈNCIA: és el conjunt de recursos potencials (saber què, saber com,quan i per què) que posseeix una persona per enfrontar-se a problemes propis de l’entorn on es desenvolupa. La competència suposa la capacitat real d’aplicar un saber. Les competències presuponen capacitats , però aquestes capacitats potencials es manifiesten mitjançant les accions o tasques que fa una persona en una situació o context determinat . CAPACITAT: es la facultat, l’aptitud que té una persona per fer alguna cosa i que al llarg de la seva vida pot desenvolupar-la contínuament . Les capacitats no son evaluables; pel contrari, les competències sí son verificables y avaluables . Aquesta manera d’entendre les capacitats i les competències permiten relacionar-las i diferenciar-las: una persona sense capacitats no pot ser competent, però es pot demostar que si es tenen capacidats en la mida en que es tradueixen en competències, i alhora que l’assolimnet de les competències va desenvolupant capacidats (Roegiers, 2003 y 2004). APTITUD : disposició o capacitat natural o adquirida per fer alguna cosa. HABILITAT: es la capacitat se ser realment eficient en una tasca. IDEES FORÇA QUE ORIENTEN EL CURRÍCULUM
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.