SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 45
Descargar para leer sin conexión
Organització i
administració d’AMPA
Mar Cots
Formadora FAPAC 2015
1. Presentació
2. Què és una AMPA
3. Com s’organitza i funciona una AMPA
4. Funcionament de l’associació
5. Aspectes legals de l’associació
6. Bones pràctiques per optimitzar la gestió i millorar resultats
7. Eines per a la gestió i administració d’AMPA
Parlarem de
Presentació
Projecte “Formació Associativa”
www.fapac.cat/Formacio
Des de l’Àrea de Formació proposem i desenvolupem eines i recursos
formatius per millorar la tasca de les AMPA i les habilitats educatives de les
famílies.
Com: Nova Xarxa de Punts de Formació FAPAC arreu del territori
●
Arribar a totes les AMPA
●
Establir, una xarxa d’entre 40-70  punts formatius presencials al territori
●
Convocar xerrades gratuïtes des de cada punt 
Què
●
Formació sobre els reptes del nostre sistema educatiu
●
Formació associativa
●
Criança positiva
La FaPaC és l’espai de relació, coordinació i treball en comú entre les AMPA
de Catalunya que té com a missió reforçar i defensar una educació pública
de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta,
democràtica i coeducativa. 
Objectius
• Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de
reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA.
• Actuem com a agent d'influència social i política en favor de
l'educació.
• Oferim a les AMPA serveis de suport.
Presentació
FaPaC. Qui som?
Oferim serveis de suport a les AMPA per facilitar la seva activitat, actuem
com agent d'influència social i política perquè s'escolti la veu de les famílies,
i fomentem la participació associativa
Suport a les AMPA
• Formació
• Assessoria
• Informació i assessorament
• Assegurances
• Impuls de projectes
• Desenvolupament de recursos útils
Presentació
FaPaC. Què fem?
Agent d'influència social i política
•Relacions amb l’administració
•Relacions institucionals
•Presència en organismes
•Convenis de col·laboració
•Òrgans de participació 
Fomentem la participació associativa
•Creació d'espais de coordinació i treball comú entre les AMPA.
•Anàlisi i reflexió sobre el moviment associatiu d'AMPA.
•Desenvolupament de projectes sorgits de les necessitats detectades.
Presentació
FaPaC. Què fem?
www.fapac.cat
En el funcionament de l'AMPA hi influeixen diversos aspectes, que cal tenir
en compte:

La història de l'AMPA

Les circumstàncies específiques del curs

Els recursos materials disponibles

Els recursos personals disponibles

L'experiència dels membres actius de l'AMPA

La relació amb l'escola

La relació amb l'entorn

La relació amb les famílies
Abans de començar...
No totes les AMPA som iguals
Coneguem el funcionament i organització general de l'AMPA
Adaptem-la a la nostra realitat específica
Les AMPA són associacions sense afany de lucre formades per mares i pares
d’alumnes i situades en el mateix centre educatiu
Què és una AMPA
Missió de l’AMPA
Contribuir a assolir l’èxit
escolar i personal dels i les
alumnes del centre, a partir de
la millora de la qualitat
educativa, tot afavorint el clima
educatiu entre tots els agents
de la comunitat escolar
Fomentar la participació associativa i la coresponsabilitat educativa
●
Espai de trobada de les famílies
●
Permet refelxionar i opinar
●
Treball en xarxa
Contribueix al govern del centre educatiu
●
Interlocutor del col·lectiu de les famílies amb el centre
●
Interlocutor amb l’administració educativa
●
Participa en la presa de decisions (Consell Escolar)
Facilita la prestació de serveis fora de l’horari lectiu
●
Administra i gestiona els recursos
●
Organitza activitats i serveis de conciliació familiar
●
Projectes diversos
Què és una AMPA
Funcions de l’AMPA
Organització i funcionament
L’estructura
Les AMPA són:
•Persones
•Projectes
•Idees
•Relacions personals
•Voluntat
•Participació
•Col·laboració
•Comunicació i diàleg
Organitzem-nos
Organització i funcionament
Competències de l’assemblea general de socis
• Aprovar la gestió de l’òrgan de govern o junta directiva, el pressupost i
els comptes anuals.
• Elegir i destituir els membres de l’òrgan de govern.
• Modificar els estatuts.
• Decidir sobre temes de finançament de l’associació, forma de pagament
de despeses i aportacions al patrimoni de l’entitat.
• Acordar la dissolució de l’associació.
• Acordar l’ingrés o la baixa en federacions.
• Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
• Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats, si els estatuts
estableixen aquesta sanció i no atribueixen la funció a un altre òrgan.
• Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual.
• Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a
cap altre òrgan de l’associació.
La junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de
l’entitat. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius
de l’AMPA.
• Vetllar pel compliment de la missió.
• Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
• Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin.
• Dur a terme les decisions de l’assemblea.
• Organitzar les activitats.
• Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa.
• Realitzar una memòria d’activitats.
• Representar l’associació davant la opinió pública.
• Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè
s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles.
Organització i funcionament
Qui fa què a la Junta
Organització i funcionament
Qui fa què a la Junta - Presidència
Organització i funcionament
Qui fa què a la Junta - Secretaria
Organització i funcionament
Qui fa què a la Junta - Tresoreria
Els pares i mares dels alumnes de l’escola que expressament volen
formar part de l’associació.
Els drets i deures dels socis i de les sòcies s’han de citar en els estatuts
de l’AMPA.
Les condicions per a ser soci o deixar-ne de ser s’han de citar en els
estatuts de l’AMPA.
Els socis tenen, entre d’altres:
• L’obligació i el dret d’elegir la junta de govern que millor els
representi i que dirigeixi l’AMPA.
• El dret i l’obligació d’exigir a la junta el compliment de les seves
funcions i que siguin executats els acords de l’assemblea
Organització i funcionament
Qui són els socis i sòcies
Funcionament de l’associació
Assemblea general
Espai on reunir-se i trobar-se tots els membres de l’AMPA per:
•Intercanviar, obtenir informació i establir contactes.
•Prendre consciència de que formem part d’un mateix col·lectiu.
•La junta directiva presenti les gestions realitzades als socis i sòcies.
• S’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any
• S’ha de convocar amb dies d’antelació, incloent: data, hora, lloc i
temes a tractar
• S’ha de convocar obligatòriament sempre que ho demani un 10 %
dels socis (o el que diguin els estatuts)
• També, s’haurà d’incloure a l’ordre del dia aquells temes demanats
per un 10% dels socis.
• Es considerarà constituïda l’assemblea sigui quin sigui el nombre de
membres assistents.
Preparació d’una Assemblea:
• Consultarem l’acta anterior.
• Redactarem una proposta d’ordre del dia.
• Temes proposats pels soci
• Ometren les qüestions que no són de l’àmbit de l’assemblea
• La temàtica ha de ser d’interès per a la majoria.
• Serem realistes amb la durada i quantitat de temes.
• Farem públic l’ordre del dia amb el suficient temps d’antelació i
adjuntant la informació necessària,
• L’ordre del dia s’ha de seguir tal com s’ha publicat.
Funcionament de l’associació
Assemblea general
Planifiquem les assembles
Recomanacions durant la reunió
• El president/a presentarà
• Els punts de l’ordre del dia
• Les persones responsables d’explicar-ho
• El secretari/a prendrà nota per fer l’acta
• Moderador: és convenient que alguna persona de la junta faci de
moderador
• La junta ha de preparar la reunió per tal de fer-la dinàmica,
atractiva i entenedora per als assistents.
•Intentarem fer-la participativa
Funcionament de l’associació
Assemblea general
Funcionament de l’associació
Assemblea general
●
La freqüència de les reunions la determinarà la pròpia junta
●
S'han de convocar amb suficient temps d'antel·lació
●
A la convocatòria han de constar els temes a tractar
●
El secretari o secretària aixecarà acta on hi consti el desenvolupament
dels temes previstos i els acords presos.
●
El responsable de cada projecte / comissió ha de preparar prèviament la
informació a desenvolupar.
Funcionament de l’associació
La junta directiva
Planifiquem les reunions de junta
La creació de comissions de
treball és una bona fórmula
per aconseguir la implicació i
complicitat dels associats.
Els membres de la junta
poden, a més, crear
comissions específiques que
facilitin la seva feina i
democratitzin la presa de
decisions.
Funcionament de l’associació
Comissions de treball
Aquests llibres poden ser substituïts
per documents informatitzats.
Els més bàsics són:
1. Tractament de textos
2. Programa de comptabilitat
3. Full de càlcul
4. Programa de control de socis
5. Programa de facturació
Actualment ja no cal legalitzar aquests
llibres, però cal mantenir-los actualitzats.
Aspectes legals de l’associació
Documents que cal tenir en compte
• Llibre d’actes
• Llibre de caixa
• Llibre d’inventari de béns
• Llibre de socis
• Llibre de voluntaris
Aspectes legals de l’associació
Documents que cal tenir en compte
• Cal disposar o sol·licitar a la Delegació d’Hisenda el NIF de
l’associació (model 036 d’Hisenda)
• A l’hora de rebre una factura a nom de l’Associaicó, ha de constar:
factura a nom de l’Associació han de constar-hi totes les seves dades
fiscals.
• Les AMPA han de tributar impostos i complir amb algunes
obligacions fiscals quan realitzen alguna activitat econòmica.
• Tots els impostos i declaracions tenen uns terminis de presentació
determinats per Hisenda. Recordeu consultar el calendari oficial en
cada cas.
Aspectes legals de l’associació
Aspectes de caràcter econòmic
L’AMPA està parcialment exempta d’IVA.
Des de gener del 2014 estan exemptes d’IVA:
• Serveis i activitats adreçades als alumnes menors de 25 anys
(menjador, extraescolars)
• Activitats esportives organitzades per l’AMPA
• Les quotes dels socis
S’ha de liquidar l’IVA quan les activitats i serveis prestats directament per
l’AMPA siguin per a pares i mares i també quan les AMPA facin venda de
llibres de text, xandalls, etc.
S’ha de presentar la declaració d’operacions amb tercers, el model 347,
per a tots els proveïdors els quals ens han facturat més de 3.005,06 € i
s’han d’incloure totes les subvencions rebudes.
Aspectes legals de l’associació
Aspectes de caràcter econòmic - IVA
Impost d’Activitat Econòmica (IAE )
Les associacions tenen l’exempció d’aquest impost durant els dos primers anys d’activitat
i, posteriorment, sempre que l’import net de la xifra de negocis no superi el milió d’euros
anuals.
En el cas que els comptes de l’associació superin el 1.000.000 d’euros anuals, l‘AMPA
ha de donar-se d’alta amb de donar d’alta amb el model 840 per poder fer el pagament
corresponent de l’impost.
Aspectes legals de l’associació
Aspectes de caràcter econòmic - IAE
Impost de Societats
Grava els beneficis de les empreses i de les entitats jurídiques. Estan exemptes de
presentar-lo les entitats que:
●
Tinguin ingressos que no superin els 50.000 euros anuals en subvencions i/o quotes
de socis de l’AMPA i/o donacions (rentes exemptes)
●
I que tinguin ingressos de menys de 2000 € anuals de rendes no exemptes
●
I que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció (bàsicament
interessos bancaris i lloguers).
Aspectes legals de l’associació
www.fapac.cat/recursos/fiscalitat
Guia de fiscalitat i impostos
Consulta la Guia de
fiscalitat i impostos que han
elaborat des del Gabinet
Jurídic de FaPaC, on es
contemplem 5 supòsits de
gestió de l'AMPA i la seva
aplicació.
És l’eina que ens permetrà respondre a les responsabilitats derivades
dels danys materials o personals que les nostres activitats puguin
causar a terceres persones o a les pròpies persones que hi participin. 
 
3.3.    Qui són els socis i sòcies
Aspectes legals de l’associació
Assegurances
Assegurança de responsabilitat civil
●
És obligatòria, segons normativa legal vigent, per poder fer servir el
centre per a la realització d’activitats.
●
Cobreix totes les activitats que organitza l’AMPA i que li siguin pròpies
tant dins de l’escola com fora.
●
També queda coberta la responsabilitat civil de les mares i pares que
participin com a voluntaris en activitats promogudes per les escoles, fins i
tot en horari lectiu.
●
Inclosa en la quota de soci FaPaC
●
Permet als assegurats que pateixen un accident en una activitat
organitzada per l’AMPA disposar d’assistència mèdica urgent.
●
És obligatòria quan s’organitzen casals en període de vacances
escolars i en el cas que l’AMPA organitzi, en algun moment de l’any, una
activitat que tingui pernoctació.
●
En la resta d’activitats extraescolars és voluntària, excepte en les
físico-esportives per les quals s’ha de contractar una ampliació.
Aspectes legals de l’associació
Assegurança d’accidents
Actualment, les AMPA federades a la FaPaC gaudiu, de dues pòlisses
d’assegurances de responsabilitat civil.
●
Responsabilitat Civil per activitats de l'AMPA
●
Responsabilitat Civil per membres de la junta
Des de FaPac podeu contractar les assegurances complementàries que
pugueu necessitar.
www.fapac.cat/recursos/assegurances
La normativa obliga les AMPA a protegir les dades personals que tractin
com a entitat.
Principis que regeixen la protecció de dades
● Les dades han de ser tractades de manera lleial i lícita.
● Només poden ser recollides per al compliment de finalitats
determinades, explícites i legítimes per al responsable del tractament. I
mai es poden fer servir per altres finalitats.
● No s’han de demanar més dades de les necessàries per a la gestió de
les finalitats per a les quals s’han obtingut.
● Les dades han de ser exactes i han d’estar actualitzades.
● Sempre s’ha d’obtenir el consentiment de l’interessat per al tractament
de les seves dades personals especificant la finalitat per a la qual es
demanen.
Aspectes legals de l’associació
Protecció de dades
Cessió de dades a un tercer
No es considera cessió de dades la comunicació a un tercer quan
l’accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al responsable
del tractament, en aquest cas l’AMPA.
Si una AMPA contracta una empresa per gestionar el menjador i li
passa les dades personals dels usuaris no es considera cessió ja
que és necessari per a la gestió de l’activitat. En aquest cas l’empresa
passa a ser encarregada del fitxer..    Qui fa què a la junta
3.3.    Qui són els socis i sòcies
Aspectes legals de l’associació
www.fapac.cat/recursos/proteccio
Protecció de dades
Aspectes legals de l’associació
Protecció de dades – Procediment pel tractament de dades
Aspectes legals de l’associació
Protecció de dades – Procediment pel tractament de dades
Aspectes legals de l’associació
Protecció de dades – Procediment pel tractament de dades
www.agpd.es
Sobre la Junta

Conèixer les potencialitats i habilitats de cadascú

Conèixer la disponibilitat real de cada persona

Distribuir les tasques de forma coherent a les potencialitats i
habilitats i al temps disponible

Compartir dubtes i expectatives

Coordinació entre tots els membres (reunions, correus,
reunions virtuals, documents compartits, Whatsapps,...)

Reglament de Règim Intern
Bones pràctiques
Estratègia per una bona gestió – La junta
Principis

Vetllar per ser eficaços

Garantir la participació democràtica

Generar i mantenir relacions personals de cordialitat i cooperació
Abans de les reunions, hauríem de

Llegir la convocatòria

Documentar-nos i informar-nos dels temes

Consultar les diverses alternatives (quan n'hi hagi)

Preparar les propostes que haguem de presentar

Designar un moderador
Bones pràctiques
Estratègia per una bona gestió - Millorar reunions i assemblees
Durant la reunió

Presentar-nos

Respectar els torns de paraules

Autocontrolar el temps d'intervenció

Proposar solucions

Escoltar, valorar i contrastar opinions

Deixar clars els acords presos de cada reunió (acta)

Si ens encallem, busquem solucions diferents

No deixar-nos portar per emocions del moment

Donar informacions per escrit, així evitem explicacions massa llargues

Moderador

Si fem “reunions virtuals”, també ens hem d'organitzar i deixar clar el
funcionament.
Bones pràctiques
Estratègia per una bona gestió - Millorar reunions i assemblees
Cal ser molt curosos amb la gestió econòmica de l'AMPA i que estigui
basada en la total transferència.

Proposta
Crear la figura del censor de comptes (membre de l'AMPA alienes a
la junta). Funcions:
Comprovar i verificar la documentació
Elaborar informe on es dóna fe del treball realitzat
Bones pràctiques
Estratègia per una bona gestió – Democratitzar el control econòmic
Bones pràctiques
Estratègia per una bona gestió – Millorar la participació
Treball
en petits
grups
Preguntar
Facilitar
informació
prèvia
Xerrades
d'interès
general
Resum
posterior
Espais de
relació
Escoltar
opinions
Treball
en
equip
Els processos de relleu a les comissions i juntes, requereixen:

Planificació

Realització

Avaluació
Amb un bon procés de relleu aconseguim:

Continuïtat a l'acció

Facilitar la participació

Facilitar la gestió
Bones pràctiques
Estratègia per una bona gestió – Els relleus
Relleus
parcials
Traspàs
Continuït
at
Revisió

Processador de textos

Word

OpenOffice – Writter

Full de càlcul

Excel

OpenOffice – Calc


Treball col·laboratiu a través d'Internet

Dropbox

Google Drive

Whatsapp

Hangouts


Planificació

Doodle

Google Calendar sòcies
Eines per a la gestió i administració d’AMPA
Eines que ens poden ser útils
FaPaC està desenvolupant una eina de gestió integral de l'activitat
AMPA. S'estructura així:

Gestió de l'activitat
Automatització de processos

Centralitza informació

Gestió extraescolars online

Informació menjador

Recull d'informació

Gestió econòmica fiscal i comptable

Informació per fer front a obligacions fiscals

Gestió documental

Arxiu de documentació oficial
Eines per a la gestió i administració d’AMPA
Eina de gestió integral de PAFAC (desenvolupament)
Recursos
Material bàsic del curs
• “Gestió i administració de l'AMPA. Guia pel bon funcionament"
Eines d'AMPA. FaPaC
Altres (FaPaC)
• Guia Fiscalitat “Les AMPA i els impostos” . FaPaC
• Manual d'eines d'AMPA. FaPaC
• Secció “Recursos” del web de FaPaC:
www.fapac.cat/recursos/ampa/2
Altres
• Butlletí 901 del Centre de Recursos per a les Assocaicions
Juvenils de Barcelona fitxes monogràfiques)
• Xarxanet
www.slideshare.net/mar_cots
Mar Cots
cursos@ciberteka.net
Moltes gràcies per la vostra atenció
www.fapac.cat

Más contenido relacionado

Similar a Organitzacio i administracio d'AMPA

NOFC El Bosc de la Pabordia
NOFC El Bosc de la PabordiaNOFC El Bosc de la Pabordia
NOFC El Bosc de la Pabordiaceipboscpabordia
 
La gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - Cambrils
La gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - CambrilsLa gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - Cambrils
La gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - CambrilsJoan Cuevas
 
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariRoser Batlle Suñer
 
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...Asociación SIENA
 
Taller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficientTaller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficientSuportAssociatiu
 
Fem una cooperativa d'alumnes
Fem una cooperativa d'alumnesFem una cooperativa d'alumnes
Fem una cooperativa d'alumneswebdisseny
 
2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...
2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...
2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...Observatori del Tercer Sector
 
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Projecte de Qualitat
 
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió ÈticaISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica1999ISOM
 
Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.
Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.
Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.Societat Gestió Sanitària
 
Bones PràCtiques En Treball Amb Suport Amadip
Bones PràCtiques En Treball Amb Suport AmadipBones PràCtiques En Treball Amb Suport Amadip
Bones PràCtiques En Treball Amb Suport Amadiptreball
 

Similar a Organitzacio i administracio d'AMPA (20)

NOFC El Bosc de la Pabordia
NOFC El Bosc de la PabordiaNOFC El Bosc de la Pabordia
NOFC El Bosc de la Pabordia
 
La gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - Cambrils
La gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - CambrilsLa gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - Cambrils
La gestió del voluntariat i col·laboradors: reptes associatius - Cambrils
 
Suport Associatiu.
Suport Associatiu. Suport Associatiu.
Suport Associatiu.
 
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
 
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdfAgència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
 
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
 
Vint idees per donar impuls a les reunions de junta
Vint idees per donar impuls a les reunions de juntaVint idees per donar impuls a les reunions de junta
Vint idees per donar impuls a les reunions de junta
 
Taller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficientTaller de millora de la gestió eficient
Taller de millora de la gestió eficient
 
Fem una cooperativa d'alumnes
Fem una cooperativa d'alumnesFem una cooperativa d'alumnes
Fem una cooperativa d'alumnes
 
Competir Compartint
Competir CompartintCompetir Compartint
Competir Compartint
 
2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...
2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...
2008 02 xarxa de custòdia del territori. ii diada de tècniques per a la custò...
 
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
 
Activitat econòmica 2
Activitat econòmica 2Activitat econòmica 2
Activitat econòmica 2
 
Necessito entendre't. A la recerca d'un model de professionalitat. Albert Rimbau
Necessito entendre't. A la recerca d'un model de professionalitat. Albert RimbauNecessito entendre't. A la recerca d'un model de professionalitat. Albert Rimbau
Necessito entendre't. A la recerca d'un model de professionalitat. Albert Rimbau
 
La comunicació al centre educatiu
La comunicació al centre educatiuLa comunicació al centre educatiu
La comunicació al centre educatiu
 
Nofc
NofcNofc
Nofc
 
Com millorar el PIDCES
Com millorar el PIDCESCom millorar el PIDCES
Com millorar el PIDCES
 
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió ÈticaISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica
 
Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.
Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.
Els partenariats necessaris reptes i oportunitats.
 
Bones PràCtiques En Treball Amb Suport Amadip
Bones PràCtiques En Treball Amb Suport AmadipBones PràCtiques En Treball Amb Suport Amadip
Bones PràCtiques En Treball Amb Suport Amadip
 

Organitzacio i administracio d'AMPA

 • 2. 1. Presentació 2. Què és una AMPA 3. Com s’organitza i funciona una AMPA 4. Funcionament de l’associació 5. Aspectes legals de l’associació 6. Bones pràctiques per optimitzar la gestió i millorar resultats 7. Eines per a la gestió i administració d’AMPA Parlarem de
 • 3. Presentació Projecte “Formació Associativa” www.fapac.cat/Formacio Des de l’Àrea de Formació proposem i desenvolupem eines i recursos formatius per millorar la tasca de les AMPA i les habilitats educatives de les famílies. Com: Nova Xarxa de Punts de Formació FAPAC arreu del territori ● Arribar a totes les AMPA ● Establir, una xarxa d’entre 40-70  punts formatius presencials al territori ● Convocar xerrades gratuïtes des de cada punt  Què ● Formació sobre els reptes del nostre sistema educatiu ● Formació associativa ● Criança positiva
 • 4. La FaPaC és l’espai de relació, coordinació i treball en comú entre les AMPA de Catalunya que té com a missió reforçar i defensar una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.  Objectius • Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA. • Actuem com a agent d'influència social i política en favor de l'educació. • Oferim a les AMPA serveis de suport. Presentació FaPaC. Qui som?
 • 5. Oferim serveis de suport a les AMPA per facilitar la seva activitat, actuem com agent d'influència social i política perquè s'escolti la veu de les famílies, i fomentem la participació associativa Suport a les AMPA • Formació • Assessoria • Informació i assessorament • Assegurances • Impuls de projectes • Desenvolupament de recursos útils Presentació FaPaC. Què fem?
 • 6. Agent d'influència social i política •Relacions amb l’administració •Relacions institucionals •Presència en organismes •Convenis de col·laboració •Òrgans de participació  Fomentem la participació associativa •Creació d'espais de coordinació i treball comú entre les AMPA. •Anàlisi i reflexió sobre el moviment associatiu d'AMPA. •Desenvolupament de projectes sorgits de les necessitats detectades. Presentació FaPaC. Què fem? www.fapac.cat
 • 7. En el funcionament de l'AMPA hi influeixen diversos aspectes, que cal tenir en compte:  La història de l'AMPA  Les circumstàncies específiques del curs  Els recursos materials disponibles  Els recursos personals disponibles  L'experiència dels membres actius de l'AMPA  La relació amb l'escola  La relació amb l'entorn  La relació amb les famílies Abans de començar... No totes les AMPA som iguals Coneguem el funcionament i organització general de l'AMPA Adaptem-la a la nostra realitat específica
 • 8. Les AMPA són associacions sense afany de lucre formades per mares i pares d’alumnes i situades en el mateix centre educatiu Què és una AMPA Missió de l’AMPA Contribuir a assolir l’èxit escolar i personal dels i les alumnes del centre, a partir de la millora de la qualitat educativa, tot afavorint el clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar
 • 9. Fomentar la participació associativa i la coresponsabilitat educativa ● Espai de trobada de les famílies ● Permet refelxionar i opinar ● Treball en xarxa Contribueix al govern del centre educatiu ● Interlocutor del col·lectiu de les famílies amb el centre ● Interlocutor amb l’administració educativa ● Participa en la presa de decisions (Consell Escolar) Facilita la prestació de serveis fora de l’horari lectiu ● Administra i gestiona els recursos ● Organitza activitats i serveis de conciliació familiar ● Projectes diversos Què és una AMPA Funcions de l’AMPA
 • 10. Organització i funcionament L’estructura Les AMPA són: •Persones •Projectes •Idees •Relacions personals •Voluntat •Participació •Col·laboració •Comunicació i diàleg Organitzem-nos
 • 11. Organització i funcionament Competències de l’assemblea general de socis • Aprovar la gestió de l’òrgan de govern o junta directiva, el pressupost i els comptes anuals. • Elegir i destituir els membres de l’òrgan de govern. • Modificar els estatuts. • Decidir sobre temes de finançament de l’associació, forma de pagament de despeses i aportacions al patrimoni de l’entitat. • Acordar la dissolució de l’associació. • Acordar l’ingrés o la baixa en federacions. • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. • Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats, si els estatuts estableixen aquesta sanció i no atribueixen la funció a un altre òrgan. • Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual. • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
 • 12. La junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. • Vetllar pel compliment de la missió. • Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts. • Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin. • Dur a terme les decisions de l’assemblea. • Organitzar les activitats. • Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa. • Realitzar una memòria d’activitats. • Representar l’associació davant la opinió pública. • Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles. Organització i funcionament Qui fa què a la Junta
 • 13. Organització i funcionament Qui fa què a la Junta - Presidència
 • 14. Organització i funcionament Qui fa què a la Junta - Secretaria
 • 15. Organització i funcionament Qui fa què a la Junta - Tresoreria
 • 16. Els pares i mares dels alumnes de l’escola que expressament volen formar part de l’associació. Els drets i deures dels socis i de les sòcies s’han de citar en els estatuts de l’AMPA. Les condicions per a ser soci o deixar-ne de ser s’han de citar en els estatuts de l’AMPA. Els socis tenen, entre d’altres: • L’obligació i el dret d’elegir la junta de govern que millor els representi i que dirigeixi l’AMPA. • El dret i l’obligació d’exigir a la junta el compliment de les seves funcions i que siguin executats els acords de l’assemblea Organització i funcionament Qui són els socis i sòcies
 • 17. Funcionament de l’associació Assemblea general Espai on reunir-se i trobar-se tots els membres de l’AMPA per: •Intercanviar, obtenir informació i establir contactes. •Prendre consciència de que formem part d’un mateix col·lectiu. •La junta directiva presenti les gestions realitzades als socis i sòcies. • S’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any • S’ha de convocar amb dies d’antelació, incloent: data, hora, lloc i temes a tractar • S’ha de convocar obligatòriament sempre que ho demani un 10 % dels socis (o el que diguin els estatuts) • També, s’haurà d’incloure a l’ordre del dia aquells temes demanats per un 10% dels socis. • Es considerarà constituïda l’assemblea sigui quin sigui el nombre de membres assistents.
 • 18. Preparació d’una Assemblea: • Consultarem l’acta anterior. • Redactarem una proposta d’ordre del dia. • Temes proposats pels soci • Ometren les qüestions que no són de l’àmbit de l’assemblea • La temàtica ha de ser d’interès per a la majoria. • Serem realistes amb la durada i quantitat de temes. • Farem públic l’ordre del dia amb el suficient temps d’antelació i adjuntant la informació necessària, • L’ordre del dia s’ha de seguir tal com s’ha publicat. Funcionament de l’associació Assemblea general Planifiquem les assembles
 • 19. Recomanacions durant la reunió • El president/a presentarà • Els punts de l’ordre del dia • Les persones responsables d’explicar-ho • El secretari/a prendrà nota per fer l’acta • Moderador: és convenient que alguna persona de la junta faci de moderador • La junta ha de preparar la reunió per tal de fer-la dinàmica, atractiva i entenedora per als assistents. •Intentarem fer-la participativa Funcionament de l’associació Assemblea general
 • 21. ● La freqüència de les reunions la determinarà la pròpia junta ● S'han de convocar amb suficient temps d'antel·lació ● A la convocatòria han de constar els temes a tractar ● El secretari o secretària aixecarà acta on hi consti el desenvolupament dels temes previstos i els acords presos. ● El responsable de cada projecte / comissió ha de preparar prèviament la informació a desenvolupar. Funcionament de l’associació La junta directiva Planifiquem les reunions de junta
 • 22. La creació de comissions de treball és una bona fórmula per aconseguir la implicació i complicitat dels associats. Els membres de la junta poden, a més, crear comissions específiques que facilitin la seva feina i democratitzin la presa de decisions. Funcionament de l’associació Comissions de treball
 • 23. Aquests llibres poden ser substituïts per documents informatitzats. Els més bàsics són: 1. Tractament de textos 2. Programa de comptabilitat 3. Full de càlcul 4. Programa de control de socis 5. Programa de facturació Actualment ja no cal legalitzar aquests llibres, però cal mantenir-los actualitzats. Aspectes legals de l’associació Documents que cal tenir en compte • Llibre d’actes • Llibre de caixa • Llibre d’inventari de béns • Llibre de socis • Llibre de voluntaris
 • 24. Aspectes legals de l’associació Documents que cal tenir en compte
 • 25. • Cal disposar o sol·licitar a la Delegació d’Hisenda el NIF de l’associació (model 036 d’Hisenda) • A l’hora de rebre una factura a nom de l’Associaicó, ha de constar: factura a nom de l’Associació han de constar-hi totes les seves dades fiscals. • Les AMPA han de tributar impostos i complir amb algunes obligacions fiscals quan realitzen alguna activitat econòmica. • Tots els impostos i declaracions tenen uns terminis de presentació determinats per Hisenda. Recordeu consultar el calendari oficial en cada cas. Aspectes legals de l’associació Aspectes de caràcter econòmic
 • 26. L’AMPA està parcialment exempta d’IVA. Des de gener del 2014 estan exemptes d’IVA: • Serveis i activitats adreçades als alumnes menors de 25 anys (menjador, extraescolars) • Activitats esportives organitzades per l’AMPA • Les quotes dels socis S’ha de liquidar l’IVA quan les activitats i serveis prestats directament per l’AMPA siguin per a pares i mares i també quan les AMPA facin venda de llibres de text, xandalls, etc. S’ha de presentar la declaració d’operacions amb tercers, el model 347, per a tots els proveïdors els quals ens han facturat més de 3.005,06 € i s’han d’incloure totes les subvencions rebudes. Aspectes legals de l’associació Aspectes de caràcter econòmic - IVA
 • 27. Impost d’Activitat Econòmica (IAE ) Les associacions tenen l’exempció d’aquest impost durant els dos primers anys d’activitat i, posteriorment, sempre que l’import net de la xifra de negocis no superi el milió d’euros anuals. En el cas que els comptes de l’associació superin el 1.000.000 d’euros anuals, l‘AMPA ha de donar-se d’alta amb de donar d’alta amb el model 840 per poder fer el pagament corresponent de l’impost. Aspectes legals de l’associació Aspectes de caràcter econòmic - IAE Impost de Societats Grava els beneficis de les empreses i de les entitats jurídiques. Estan exemptes de presentar-lo les entitats que: ● Tinguin ingressos que no superin els 50.000 euros anuals en subvencions i/o quotes de socis de l’AMPA i/o donacions (rentes exemptes) ● I que tinguin ingressos de menys de 2000 € anuals de rendes no exemptes ● I que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció (bàsicament interessos bancaris i lloguers).
 • 28. Aspectes legals de l’associació www.fapac.cat/recursos/fiscalitat Guia de fiscalitat i impostos Consulta la Guia de fiscalitat i impostos que han elaborat des del Gabinet Jurídic de FaPaC, on es contemplem 5 supòsits de gestió de l'AMPA i la seva aplicació.
 • 29. És l’eina que ens permetrà respondre a les responsabilitats derivades dels danys materials o personals que les nostres activitats puguin causar a terceres persones o a les pròpies persones que hi participin.    3.3.    Qui són els socis i sòcies Aspectes legals de l’associació Assegurances Assegurança de responsabilitat civil ● És obligatòria, segons normativa legal vigent, per poder fer servir el centre per a la realització d’activitats. ● Cobreix totes les activitats que organitza l’AMPA i que li siguin pròpies tant dins de l’escola com fora. ● També queda coberta la responsabilitat civil de les mares i pares que participin com a voluntaris en activitats promogudes per les escoles, fins i tot en horari lectiu. ● Inclosa en la quota de soci FaPaC
 • 30. ● Permet als assegurats que pateixen un accident en una activitat organitzada per l’AMPA disposar d’assistència mèdica urgent. ● És obligatòria quan s’organitzen casals en període de vacances escolars i en el cas que l’AMPA organitzi, en algun moment de l’any, una activitat que tingui pernoctació. ● En la resta d’activitats extraescolars és voluntària, excepte en les físico-esportives per les quals s’ha de contractar una ampliació. Aspectes legals de l’associació Assegurança d’accidents Actualment, les AMPA federades a la FaPaC gaudiu, de dues pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil. ● Responsabilitat Civil per activitats de l'AMPA ● Responsabilitat Civil per membres de la junta Des de FaPac podeu contractar les assegurances complementàries que pugueu necessitar. www.fapac.cat/recursos/assegurances
 • 31. La normativa obliga les AMPA a protegir les dades personals que tractin com a entitat. Principis que regeixen la protecció de dades ● Les dades han de ser tractades de manera lleial i lícita. ● Només poden ser recollides per al compliment de finalitats determinades, explícites i legítimes per al responsable del tractament. I mai es poden fer servir per altres finalitats. ● No s’han de demanar més dades de les necessàries per a la gestió de les finalitats per a les quals s’han obtingut. ● Les dades han de ser exactes i han d’estar actualitzades. ● Sempre s’ha d’obtenir el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals especificant la finalitat per a la qual es demanen. Aspectes legals de l’associació Protecció de dades
 • 32. Cessió de dades a un tercer No es considera cessió de dades la comunicació a un tercer quan l’accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al responsable del tractament, en aquest cas l’AMPA. Si una AMPA contracta una empresa per gestionar el menjador i li passa les dades personals dels usuaris no es considera cessió ja que és necessari per a la gestió de l’activitat. En aquest cas l’empresa passa a ser encarregada del fitxer..    Qui fa què a la junta 3.3.    Qui són els socis i sòcies Aspectes legals de l’associació www.fapac.cat/recursos/proteccio Protecció de dades
 • 33. Aspectes legals de l’associació Protecció de dades – Procediment pel tractament de dades
 • 34. Aspectes legals de l’associació Protecció de dades – Procediment pel tractament de dades
 • 35. Aspectes legals de l’associació Protecció de dades – Procediment pel tractament de dades www.agpd.es
 • 36. Sobre la Junta  Conèixer les potencialitats i habilitats de cadascú  Conèixer la disponibilitat real de cada persona  Distribuir les tasques de forma coherent a les potencialitats i habilitats i al temps disponible  Compartir dubtes i expectatives  Coordinació entre tots els membres (reunions, correus, reunions virtuals, documents compartits, Whatsapps,...)  Reglament de Règim Intern Bones pràctiques Estratègia per una bona gestió – La junta
 • 37. Principis  Vetllar per ser eficaços  Garantir la participació democràtica  Generar i mantenir relacions personals de cordialitat i cooperació Abans de les reunions, hauríem de  Llegir la convocatòria  Documentar-nos i informar-nos dels temes  Consultar les diverses alternatives (quan n'hi hagi)  Preparar les propostes que haguem de presentar  Designar un moderador Bones pràctiques Estratègia per una bona gestió - Millorar reunions i assemblees
 • 38. Durant la reunió  Presentar-nos  Respectar els torns de paraules  Autocontrolar el temps d'intervenció  Proposar solucions  Escoltar, valorar i contrastar opinions  Deixar clars els acords presos de cada reunió (acta)  Si ens encallem, busquem solucions diferents  No deixar-nos portar per emocions del moment  Donar informacions per escrit, així evitem explicacions massa llargues  Moderador  Si fem “reunions virtuals”, també ens hem d'organitzar i deixar clar el funcionament. Bones pràctiques Estratègia per una bona gestió - Millorar reunions i assemblees
 • 39. Cal ser molt curosos amb la gestió econòmica de l'AMPA i que estigui basada en la total transferència.  Proposta Crear la figura del censor de comptes (membre de l'AMPA alienes a la junta). Funcions: Comprovar i verificar la documentació Elaborar informe on es dóna fe del treball realitzat Bones pràctiques Estratègia per una bona gestió – Democratitzar el control econòmic
 • 40. Bones pràctiques Estratègia per una bona gestió – Millorar la participació Treball en petits grups Preguntar Facilitar informació prèvia Xerrades d'interès general Resum posterior Espais de relació Escoltar opinions Treball en equip
 • 41. Els processos de relleu a les comissions i juntes, requereixen:  Planificació  Realització  Avaluació Amb un bon procés de relleu aconseguim:  Continuïtat a l'acció  Facilitar la participació  Facilitar la gestió Bones pràctiques Estratègia per una bona gestió – Els relleus Relleus parcials Traspàs Continuït at Revisió
 • 42.  Processador de textos  Word  OpenOffice – Writter  Full de càlcul  Excel  OpenOffice – Calc   Treball col·laboratiu a través d'Internet  Dropbox  Google Drive  Whatsapp  Hangouts   Planificació  Doodle  Google Calendar sòcies Eines per a la gestió i administració d’AMPA Eines que ens poden ser útils
 • 43. FaPaC està desenvolupant una eina de gestió integral de l'activitat AMPA. S'estructura així:  Gestió de l'activitat Automatització de processos  Centralitza informació  Gestió extraescolars online  Informació menjador  Recull d'informació  Gestió econòmica fiscal i comptable  Informació per fer front a obligacions fiscals  Gestió documental  Arxiu de documentació oficial Eines per a la gestió i administració d’AMPA Eina de gestió integral de PAFAC (desenvolupament)
 • 44. Recursos Material bàsic del curs • “Gestió i administració de l'AMPA. Guia pel bon funcionament" Eines d'AMPA. FaPaC Altres (FaPaC) • Guia Fiscalitat “Les AMPA i els impostos” . FaPaC • Manual d'eines d'AMPA. FaPaC • Secció “Recursos” del web de FaPaC: www.fapac.cat/recursos/ampa/2 Altres • Butlletí 901 del Centre de Recursos per a les Assocaicions Juvenils de Barcelona fitxes monogràfiques) • Xarxanet