Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Próximo SlideShare
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Cargando en ... 3
1 de 17

Más contenido relacionado

Similar a Sprawozdanie finansowe FRSP 2020(20)

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020

 1. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 30-03-2021 01-01-2020 31-12-2020 FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI MIEDŹNA WOLA POLSKA ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI MIEDŹNA ORZECHOWA 9 WOLA 43-225 WOLA 6 3 8 1 8 1 1 3 8 7 0 0 0 0 5 3 0 3 0 5
 2. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 01-01-2020 31-12-2020
 3. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
 4. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 7. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 8. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 168,38 1 447,02 18 340,87 1 029 380,49 0,00 0,00 -23 811,24 1 789,18 0,00 -206 158,95 180 558,53 1 072 979,62 0,00 0,00 33 557,72 1 039 421,90 1 049 168,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 031,87 0,00 22 027,20 210 748,41 256,26 0,00 -204 369,77 1 789,18 0,00 -83 480,26 -122 678,69 437 401,64 0,00 0,00 57 043,08 380 358,56 233 031,87 1 049 168,38 233 031,87 2020 2019 zł
 9. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 01.01.2020 - 31.12.2020 zł 2020 1 602 983,71 1 576 383,71 26 600,00 0,00 1 413 139,44 1 386 659,15 26 480,29 0,00 189 844,27 0,00 0,00 0,00 20 106,17 169 738,10 17 714,87 1 141,00 10 626,15 16 377,59 180 560,53 2,00 180 558,53 2019 1 682 068,98 1 670 722,98 11 346,00 0,00 1 720 298,31 1 708 952,31 11 346,00 0,00 -38 229,33 0,00 0,00 0,00 56 048,95 -94 278,28 1 153,22 771,40 6,89 28 789,12 -122 678,69 0,00 -122 678,69
 10. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 180 560,53 -2 219 934,76 0,00 0,00 -386 780,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406 646,79 0,00 0,00 16 315,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 214,69 0,00 0,00 22,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
 11. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 12. 1. 2. 3. Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego 1 grunty 0,00 2. budynki i budowle 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 2 737,99 2 737,99 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 2 580,00 2 580,00 Razem: 2 737,99 2 580,00 0,00 5 317,99 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) Umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego 1. budynki i budowle 0,00 2. urządzenia techniczne i maszyny 2 737,99 2 737,99 3. środki transportu 0,00 4. inne środki trwałe 2 580,00 2 580,00 Razem: 2 737,99 2 580,00 0,00 5 317,99 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne 0,00 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020 43-225 Wola ul. Orzechowa 9 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe b) Umorzenie środków trwałych c) Wartości niematerialne i prawne
 13. Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 4. do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 33 557,72 0,00 0,00 0,00 1. z tytułu dostaw i usług 2 913,72 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 6 780,63 3. z tytułu wynagrodzeń 23 678,65 4. inne 184,72 Razem zobowiązania 33 557,72 0,00 0,00 0,00 5. do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: 18 340,87 0,00 0,00 0,00 1. z tytułu dostaw i usług 0,00 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 0,00 3. z tytułu wynagrodzeń 0,00 4. inne 18 340,87 Razem należności 18 340,87 0,00 0,00 0,00 Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie należności Zobowiązania płatne: d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych e) Aktywa finansowe Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań Zobowiązania płatne:
 14. 6. Materiały Produkty i produkcja w toku Towary Zaliczki na dostawy i usługi Stan na koniec roku: 1 447,02 7. Fundusz statutowy Pozostałe fundusze 1 789,18 - - - - - 1 789,18 - 8. krótkoterminowe długoterminowe - - - - - - - - - - 1 039 421,90 - 1 039 421,90 - 9. PLN 1 576 383,71 1 560 871,42 0,00 1 499 469,45 14 335,64 47 066,33 15 512,29 0,00 0,00 0,00 0,00 e) zasiłki celowe f) przychody ze zbiórek publicznych - dotacje Erazmus - dotacje EFS - dotacje zagraniczne b) darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) 1% podatku Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje z budżetu państwa Informacja o strukturze zapasów z tego z tytułu: 1) przychody z dotacji podlegające rozliczeniu w czasie 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: z tego z tytułu: 1) 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: z tego z tytułu: 1) 2) 3) z tego z tytułu: 1) 3. Stan na koniec roku (1+2-3) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Wyszczególnienie Stan wartości na koniec roku: 2. Zmniejszenia Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy 1. Stan na początku roku 2. Zwiększenia z tego z tytułu: 1) Wyszczególnienie
 15. 0,00 0,00 0,00 26 600,00 0,00 17 714,87 10 626,15 1 631 324,73 10. PLN 1 386 659,15 18 905,94 224 380,34 397,85 95 700,25 13 953,38 2 580,00 1 030 741,39 26 480,29 23,49 2 000,00 0,00 24 397,52 59,28 0,00 0,00 0,00 0,00 20 106,17 2 187,66 17 376,51 482,00 0,00 0,00 0,00 60,00 1 141,00 16 377,59 1 450 764,20 b) Usługi obce a) Zużycie materiałów i energii f) Amortyzacja g) Pozostałe c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja a) Zużycie materiałów i energii 4. Koszty działalności gospodarczej e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja 7. Koszty finansowe Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7) b) Usługi obce 6. Pozostałe koszty 5. Koszty ogólnego zarządu g) Pozostałe 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia g) Pozostałe 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i) inne 4. Pozostałe przychody 5. Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3+4+5) Informacja o kosztach poniesionych przez organizację 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 3. Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj kosztu 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: g) inne przychody statutowe h) składki członkowskie
 16. 11. Informacja o stanie rezerw Wyszczególnienie Wartość na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego Krótkoterminowe, w tym: - - - - - Długoterminowe, w tym: - - - - - Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 14. 15. 16. 17. 18. Cena zakupu Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA 282 752,60 Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Wyszczególnienie - - 3 142,83 Środki pieniężne w Banku Nest Bank Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe Razem: 1 029 380,49 Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują 626 026,84 Przeznaczenie Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota Środki pieniężne w Banku BNP Paribas Bank Polski SA 117 458,22 Środki pieniężne w kasie
 17. 19. Przychody bilansowe: 1 631 324,73 zł 380 358,56 zł 1 039 421,90 zł 6 422,06 zł - zł Przychody podatkowe: 2 283 966,01 zł Koszty bilansowe: 1 450 764,20 zł 1 386 659,15 zł - zł 18 824,04 zł - zł 1 141,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 22,60 zł 16 315,97 zł - zł 27 801,44 zł Dochód podatkowy: 2 256 164,57 zł 2 256 141,97 zł - art. 17 ust. 1 pkt 4 36 207,21 zł - art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47 2 219 934,76 zł - art. 17 ust. 1 pkt 40 - zł - zł - zł Podstawa do opodakowania 22,60 zł 2,00 zł -strata z działalności gospodarczej Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie: - koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu) Miejscowość i data - wpłaty PFRON - umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone - niezapłacone składki do ZUS Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych Podatek dochodowy od osób prawnych (9%) - odsetki budżetowe Katowice, 30.03.2020 r. + korekta wartosci wykazanych saldem - wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich -inne (wycena bilansowa) +korekta wartości wykazanych saldem Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym + wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów) - składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynalezność nie jest obowiązkowa Koszty uzyskania przychodu: - koszty administracyjne sfinansowane dotacjami - koszty pozostałe sfinansowane dotacją - koszty lat ubiegłych - inne (wycena bilansowa) + wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019 + zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku