Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lcgb discours manif 13.11.2012

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Lcgb discours manif 13.11.2012

  1. 1. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, Logistik Embargo bis den 13. November 2012 um 16 Auer 30 (Et zielt daat geschwaate Wuert.)Kolleginnen a Kollegen,De Findel liewt nach, steet op engem Transparent, et ass also elo NACH Zäit eppes zemaachen fiir en ze retten, fiir en oofzesecheren.FIRWAAT GESCHITT DA NÄISCHT?Zenter véier Joer schon, also zenter der läschter grousser Wirtschaftskriis 2008revendiquéiert den LCGB eng gemeinsam Strategie fir de Findel wou alleguer deiconcernéiert Firmaen mat hieren Oarbechtsplaatzen sech mussen eremfannen.Mer sin an der läschter Tripartite vertréischt gin datt elo misst gewoart gin bisd’CARGOLUX an d’LUXAIR, Enn November, respektiv Enn des Joers hier Strategiefärdeg hätten.Mer hun de stoarken Verdacht datt sech hei erëm soll hannert Experten verstoppt ginfir “onpopulär” Moosnaamen duerchzeboxen.Brauche mär da wierklech auslänneg Experten, déi eis mussen soen wéi mer dësBetrieber mussen féieren, hun mer hei am Land keen, deen wees wéi een eng Firma andeem Sektor ze leeden huet... och an schwieregen Zäiten?Sin eis Responsabel, och eis politesch Responsabel,wierklech esou schwaach datt se beiall Schwiiregkeet een dofir musse deier bezuelen, deen en schéinen décken Berichtschreift fir sech dann hannert deem kënnen ze verstoppen???Egal waat bei deenen Analysen erauskënnt: Et muss hei sëchergestallt gin datt netnemmen Konsidératiounen vun Gewënnoptiméierung an deenen 2 Firmaen, mä och Page 1 sur 7
  2. 2. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, Logistikd’Verantwortung vum Staat, dem gréissten direkten an indirekten Aktionnaer, umErhalt vun Oarbechtsplaatzen an dem Erhalt vun den Existenzen berücksichtegt gett.Kolleginnen a Kollegen,Fiir zur Cargolux am speziellen ze kommen, et ass esou datt bei der CARGOLUXd’Peien vun de Leit 13% vun den Käschten ausmaan, bei der LUXAIR sin et ongeféier27% .Also muss een jo wëssen, datt een eleng duerch Kierzungen beim Personnal déi Firmenhei net kann retten.An Kriisenzäiten, an schwiiregen Zäiten, muss een séng Leit motivéieren fiir zesummenaus de Schwieregkeeten erauszekommen... fir zesummen weiderzekommen... firzesummen ze schaffen an net denen eegene Leit weisen, datt een zu alleréischt drundenkt fiir hier Existenz a Fro ze stellen... an dann déklaréiert d’Firma gif soss zugronngoen, wéi den Président vum CA vun der Cargolux daat an enger Televisiounsreportagegemeet huet... daat ass de falsche Wee.Vill méi wichteg ass eng nei Strategie fir dës Betriiber ze défineieren.... Wann een aawerelo eemol kuckt waat esou an de läschte Joeren geschitt ass, dann muss een sech Froenstellen, ob déi betraffen Verwaltungsréit an déi politesch Responsabel iwwerhaaptwëssen, waat eng Strategie ass.2006 gouf ugefaangen de neien Cargolux Hangar ze bauen, am Mee 2009 gett enoperationnel, en architektonesch uspriechend Gebei vun engem Paraiser Architekt, umneisten techneschen Stand, daat Bäscht vum Bäschten. 2 Jumboen hun donierwendeneen dra Plaatz. Daat Gebei ass 200 m laang, 90 m breet an 42 m héich. Etass eng “State of the Art Maintenance facility”, wéi et op der Cargolux Internetsäitheescht. Daat Gebei huet ronn 80 Milliounen Euro kascht. Wéi dëst Gebei gebaut ginass, hun eis déi Responsabel gesoot, dass Cargolux och giff Maintenance fiir aanerFirmaen maache an dass daat dofiir de richtege Wee wiir... An elo fennt dann ebeemoleen eraus, dass dëst Gebei net rentabel ka schaffen an dass een misst outsourcen.Ween huet dës Décisioun geholl... ass sech hei geiirt gin...? Mär kënnen datooten no 3Joer net verstoen. Page 2 sur 7
  3. 3. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, LogistikWAAT SOLL DATOOTEN?Ech hun den deemolegen CEO nach an den Oueren, wéi hien déklaréiert huet, dattd’Produktivitéit gif 80% erop goen an dass Techniker nëmmen nach 2 Stonnenbräichten fir eng bestëmmten Oarbecht ze maachen amplaatz 5 Stonnen.Woar daat dann alles Humbug?Kolleginnen a Kollegen,Den LCGB ass katégoresch géint all Fragmentatioun, Delocalisatioun oder Outsourcingvun egal wéi engem Service oder Département bei der Cargolux der Luxair oder sossenger Firma um Findel...Hei mussen déi Responsabel sech eng ganz Reih Froen gefaale loossen...Wéi ass d’Produktivitéit vum Hangar an ZUELEN?Wéi ass den Käschtepunkt vum Hangar am internationalen Vergläich?Wei ass d’Roll vum Staat um Findel?Wéi ass d’Roll vun der Cargolux um Findel?Mer mussen Aentwerten hun, flott Graphiken gin hei net duer!Kolleginnen a Kollegen,Bei der Luxair schéngen se och ze mengen, datt de Sozialdialog nëmmen nach mattMenacen oder Erpressungen fonktionnéiert. Déi läscht Verhandlungsronn assgescheitert well d’Direktioun wollt, datt d’Gewerkschaften, ouni je verhandelt ze hun, eBlankoscheck sollen ennerschreiwen.D’Gewerkschaften hätten sollten Konzessiounen maachen, sie hun en Dokumentviirgeluecht kritt wou dropsteet datt d’LUXAIR net den Kollektivvertrag gif kënnegen, Page 3 sur 7
  4. 4. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, Logistikwann d’Gewerkschaften bereet wären direkt Konzessiounen betreffend Oarbechtzeit,Flexibilitéit an Gehälter ze maachen. Mär sollten also vun Ufank un virun deneigentlechen Verhandlungen ënnerschreiwen, datt mer eis bereet erklären, denKollektivvertrag ze verschlechteren.Vun Garantien an Oarbechtsplaatzoofsëcherung ass guer net ze schwätzen!Esou eng Viirgehensweis ass et nach nie gin, esou eng Viirgehensweis ass ongeheierlech,esou eng Viirgehensweis ass net akzeptabel sou eng Virgehensweis stelltKollektivvertreeg an Fro. Kollektivvertreeg, déi usëch eng Garantie fir Salariéenduerstellen an fiir d’Firma eng Garantie sin vum soziale Fridden.D’Fro stellt sech, ob eis Regierung déi Viirgehensweis oofgeseegent huet. Mär wëllenObklärung, ob hei d’Regierung um Sozialoofbau aktiv matt bedeelegt ass....Mär hun eis geweigert esou enger Erpressung nozeginn an d’Luxair huet denKollektivvertrag gekënnegt. Daat heescht aawer, datt muss weider verhandelt gin wellet kann een sech jo net viirstellen, datt de Staat als gréissten Aktionnär kéintakzeptéieren, datt déi national Fluggesellschaft ebeemool keen Kollektivvertraag méihätt!Et stellt een also hei fest, datt d’Direktioun sech an de Kollektivvertragsverhandlungengenau esou onbehollef beweegt wéi wann et drëms geet Léisungen fir déi aktuell,schwiireg, economesch Situatioun, ze fannen.Kolleginnen a Kollegen,Den LCGB huet sech nach nie Verhandlungen verschloss, mä mär wärte keenBlankoscheck ënnerschreiwen, mär wärten dofir suergen, datt d’Leit Garantien kréien,mär wärten dofir suergen, datt d’Leit an hier Existenzen oofgesëchert gin. D’Salariéenvun der LUXAIR an vun der CARGOLUX hun e Recht drop déi néideg Oofsecherungvum Employeur ze kréien. Page 4 sur 7
  5. 5. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, LogistikSie hun et net verdingt dass, wéi et bei der LUXAIR probéiert gett matt alle Mëttelenhier Existenz a Fro ze stellen. E Blankoscheck wärten mer nie ënnerschreiwen! Daat assfiir eis net akzeptabel, net akzeptabel.Kolleginnen a Kollegen,Bei der CARGOLUX ass jo vun der Direktioun déklaréiert gin, datt de Kollektivvertraagdo soll op Basis vum legale Minimum verhandelt gin. Och do kann een nëmmen deKapp rëselen. Een deen esou eppes seet wees net wéi mer hei am LandKollektivvertreeg verhandelt hun an och an Zukunft Kollektivvertreeg verhandelewärten. Zenter Joerzingter hun d’Sozialpartner och ënner deelweis schwieregstenekonomeschen Konditiounen Léisungen fonnt, och, an speziell bei der Cargolux, fird’Leit an der Oarbecht ze haalen, Existenzen oofzesëcheren an déi betraffenGesellschaften kompetitif um Moart ze haalen.Datt dës Verhandlungen schwiireg woaren, daat brauch keen eis ze soen, mä mer hun,waat d’Kollektivverträg ugeet, nach ëmmer Léisungen fonnt, déi d’Pérenitéit vun denOarbechtsplaatzen an den Gesellschaften nohallteg gestärkt hunn.Wann een dann aawer déi läscht Entwécklungen bei der Cargolux kuckt an een dannden President vum Conseil an de Medien héieren huet, deen wedder näischt ze soenhaat wéi datt een , an ech zitéieren “d’Kollektivverträg mussen ganz schlëmm neiverhandelt gin”, dann ass daat eng Frechheet fiir all Salarié, deen op enger Cargoluxschafft.En Kollektivvetrag ass keen Kriseninstrument, mä en stabilt Fundament fir d’Leit di doschaffen. En Fundament fir d’Oarbechtskonditiounen, e Fundament fird’Oarbechtszeiten, e Fundament fir d’Karrieren an d’Zukunftsperspektiven vun deSalariéen... Och d’Firma huet eppes dovunner well si kann plangen a wees waatd’Konditiounen sin. Och daat misst en President vun engem Conseil wëssen. Si kaplangen an engem stabilen sozialen Emfeld, wou Problemer diskutéiert gin an Léisungenam Sozialdialog gesicht an fond gin. Well och de soziale Fridden ass e wichtegtArgument fiir de Standuert Lëtzebuerg um internationalen Niveau.Wann et aawer ab elo soll esou sin datt nëmmen nach duerch Konflikt kann eppeserreecht gin... och dann kënnen se matt eis rechnen!! Page 5 sur 7
  6. 6. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, LogistikKolleginnen a Kollegen,Bei der Cargolux gett och eng Kapitalerhéigung noutwenneg. D’Regierung huet sechengageiert datt d’Verhältnis 65 zu 35 och no der Kapitalerhéigung weider gëllt.D’Regierung muss dofir suergen, datt esou eng Kapitalerhéigung ouni Problemeroofleeft. Daat heescht, datt d’Situatioun vun enger LUXAIR zum Beispill net därfverschlechtert gin an dofir stin mir haut ob dëser Plaatz virun der Chamber well denLëtzebuerger Staat eng grouss Majoritéit bei de groussen LëtzebuergerFluggesellschaften Luxair an Cargolux représentéiert an dofir och eng groussVerantwortung huet!Déi ganz Entwécklung an de läschte Méint weist eis, datt eise gesamten Soziale Modella Gefor ass.Eis politesch Verantwortlech mussen konkret op eis Froen aentwerten...Wéi kann et sin, datt massiv bei der Cargolux an en neien Hangar investéiert gett an 3Joer drop soll et eng Fehlinvestitioun gewiescht sin, déi net rentabel fonktionneiert?Mär stin och hei virun der Chamber well mer eng Reih Fuerderungen hun: - Mir fuerderen en stabilt Aktionnariat, daat dofir suergt, datt déi Gesellschaften um Findel sech kënnen fräi entwéckelen. - Mir fuerderen Strategien fir d’LUXAIR an fir d’CARGOLUX, datt déi Gesellschaften kënnen funktionnéieren an wuessen um internationalen Marché, datt déi Gesellschaften esou um Marché positionnéiert gin, datt se kënnen schaffen. - Mir fuerderen d’Oofsëcherung vun den Oarbechtsplaatzen um Findel. - Mir fuerderen d’Oofsëcherung vun den Oarbechtskonditiounen vun den Salariéen um Findel. - Mir fuerderen d’Oofsëcherung vun den Existenzen vun de Salariéen um Findel. Page 6 sur 7
  7. 7. Ried vum Aloyse KAPWEILER LCGB-Gewerkschaftssekretär Transport, LogistikKolleginnen an Kollegen,Alles daat fuerderen mär!Mir fuerderen daat HEI op dëser Plaatz, well et ass och d’Responsabilitéit vun derRegierung fiir dofir ze suergen, datt déi Punkten och um Terrain emgesaat gin.80% Aktionnär bei der Luxair an 65% Aktionnär bei der CARGOLUX stellen enggrouss Verantwortung duer, déi eis Regierung MUSS iwwerhuelen.Kolleginnen an Kollegen,Mir wärten eis mat all eise Mëttelen fiir eis Fuerderungen asetzen an dorunner soll keenzweifelen.Wann eis politesch Responsabel net endlech Courage weisen an de LetzebuergerStanduert, waat d’Aviatioun ugeet, grad esou gudd verteidegen wéi se et mat demBankesektor gemeet hun, verléieren se all Glaafwürdegkeet an mer laafen Gefor, dattmer eis hei an eng Richtung beweegen wéi an der Stoolindustrie.Mä, wéi gesoot,Nach lieft de Findel!Keng zweet Arcelor!Merci. Page 7 sur 7

×