SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Proxecto “Real English”:Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés
EXCELENTE
4
MOI BO
3
MELLORABLE
2
DEFICIENTE
1
Nota
Pronunciación
e fluidez
Pronuncia
axeitadamente,
exprésase con fluidez
e fala alto e claro
polo que foi
entendido polo resto
de compañeiros.
Comete escasos erros de
pronunciación que non
interfiren coa compresión.
O seu discurso non é o
suficientemente fluído. O
ton de voz foi o
suficientemente alto para
ser entendido pola maioría
de compañeiros.
Comete erros de
pronunciación e o ton de
voz non foi o
suficientemente alto
polo que os compañeiros
entenderon só parte do
discurso.O seu discurso
ten pausas prolongadas.
Os seus erros de
pronunciación e o ton
de voz foi tan baixo que
o seu discurso foi case
incomprensible.
As pausas son
constantes e
prolongadas.
Entoación Utiliza unha
entoación acorde co
que quere comunicar
ao longo de todo o
diálogo.
Utiliza unha entoación
acorde co que quere
comunicar a maior parte
do diálogo.
Utiliza unha entoación
acorde co que quere
comunicar nalgunhas
ocasións.
A súa entoación non é
acorde co que quere
comunicar polo que a
mensaxe é confusa.
Memorización Memoriza
completamente o
diálogo.Non require
de axuda externa.
Memoriza parcialmente o
diálogo e require de varias
repeticións para realizar o
diálogo sen axuda
externa.
Memoriza parcialmente
o diálogo e require de
varias repeticións para
realizar o diálogo aínda
con algunha axuda
externa.
Non memoriza o
diálogo. Require de
continua axuda externa.
Contido e
orixinalidade
Inclúe todos os
puntos solicitados no
modelo de xeito
lóxico o que fai que
as ideas sexan doadas
de seguir e achega
elementos orixinais.
Inclúe o 80% dos puntos
solicitados no modelo de
xeito lóxico o que fai que
as ideas sexan doadas de
seguir e achega algúns
elementos orixinais
Inclúe menos do 60%
dos puntos solicitados
no modelo o que
dificulta en ocasións
poder seguir o diálogo
achegando escasos
elementos orixinais.
Inclúe menos do 60%
dos puntos solicitados
no modelo presentando
as ideas de forma
desordenada sen
achegar elementos
orixinais.
Uso da
gramática e do
vocabulario
Demostrouse un
claro dominio dos
aspectos gramaticais
necesarios para
realizar o diálogo.
Usa o vocabulario
axeitado á situación.
Non comete erros.
Usa expresións de
cortesía.
Demostrou un bo dominio
dos aspectos gramaticais.
Usa o vocabulario
axeitado á situación. Usa
expresións de cortesía.
cortesía.Comete menos de
tres erros.
Demostrou ter algúns
problemas gramaticais.
Usa vocabulario moi
escaso e repetitivo.Usa
algunhas expresións de
cortesía. Comete entre 3
e 5 erros.
Demostrou non ter
claro os aspectos
gramaticais.
Vocabulario moi escaso
e repetitivo.Non usa
expresións de cortesía.
Comete moitos erros.
Traballo e
esforzo
Preocupouse por
revisar o diálogo
antes de ser
entregado e por
corrixir os erros, por
preguntar como se
pronunciaban as
palabras antes de
representalo, por
ensaialo e por usar o
dicionario para
buscar palabras nova.
Colaborou co/s
compañeiro/s
respectando as súas
opinións.
Preocupouse corrixir os
erros do diálogo, por
preguntar como se
pronunciaban algunhas
palabras antes de
representalo e por
ensaialo. Colaborou co/s
compañeiro/s respectando
as súas opinións.
Corrixiu os erros do
diálogo só cando se lle
amoestou e adoptou só
nalgunhas ocasións unha
actitude responsable e
comprometida co
traballo en
grupo/parella.
Non revisou o diálogo
antes de entregalo nin
corrixiu os erros
destacados polo
profesor. Non
colaborou no traballo
en grupo/parella
Total 24 18 12 6 /24
Proyecto “Real English”:Rúbrica para evaluar un diálogo en inglés
EXCELENTE
4
MUY BUENO
3
MEJORABLE
2
DEFICIENTE
1
Nota
Pronunciaci
ón y fluidez
Pronuncia
adecuadamente, se
expresa con fluidez y
habla alto y claro por
lo que fue entendido
por el resto de
compañeros.
Comete escasos errores de
pronunciación que no
interfieren con la
compresión. Su discurso
no es lo suficientemente
fluido. El tono de voz fue
lo suficientemente alto
para ser entendido por la
mayoría de compañeros.
Comete errores de
pronunciación y el tono
de voz no fue lo
suficientemente alto por
lo que los compañeros
entendieron sólo parte
del discurso.Su discurso
tiene pausas
prolongadas.
Sus errores de
pronunciación y el tono
de voz fue tan bajo que
su discurso fue casi
incomprensible.
Las pausas son
constantes y
prolongadas.
Entonación Utiliza una entonación
acorde con lo que
quiere comunicar a lo
largo de todo el
diálogo.
Utiliza una entonación
acorde con lo que quiere
comunicar la mayor parte
del diálogo.
Utiliza una entonación
acorde con lo que quiere
comunicar en algunas
ocasiones.
Su entonación no es
acorde con lo que
quiere comunicar por
lo que el mensaje es
confuso.
Memorizaci
ón
Memoriza
completamente el
diálogo.No requiere de
ayuda externa.
Memoriza parcialmente el
diálogo y requiere de
varias repeticiones para
realizar el diálogo sin
ayuda externa.
Memoriza parcialmente
el diálogo y requiere de
varias repeticiones para
realizar el diálogo aún
con alguna ayuda
externa.
No memoriza el
diálogo. Requiere de
continua ayuda
externa.
Contenido y
originalidad
Incluye todos los
puntos solicitados en
el modelo de manera
lógica lo que hace que
las ideas sean fáciles
de seguir y aporta
elementos originales.
Incluye el 80% de los
puntos solicitados en el
modelo de manera lógica
lo que hace que las ideas
sean fáciles de seguir y
aporta algunos elementos
originales
Incluye menos del 60%
de los puntos solicitado
en el modelo lo que
dificulta en ocasiones el
poder seguir el diálogo
aportando escasos
elementos originales.
Incluye menos del
60% de los puntos
solicitados en el
modelo presentando las
ideas de forma
desordenada sin
aportar elementos
originales.
Uso de la
gramática y
del
vocabulario
Se demostró un claro
dominio de los
aspectos gramaticales
necesarios para
realizar el diálogo. Usa
el vocabulario
adecuado a la
situación. No comete
errores. Usa
expresiones de
cortesía.
Demostró un buen
dominio de los aspectos
gramaticales. Usa el
vocabulario adecuado a la
situación. Usa expresiones
de cortesía.Comete menos
de tres errores.
Demostró tener algunos
problemas gramaticales.
Usa vocabulario muy
escaso y repetitivo.Usa
algunas expresiones de
cortesía. Comete entre 3
y 5 errores.
Demostró no tener
claro los aspectos
gramaticales.
Vocabulario muy
escaso y repetitivo.No
usa expresiones de
cortesía.Comete
muchos errores.
Trabajo y
esfuerzo
Se preocupó por
revisar el diálogo antes
de ser entregado y por
corregir los errores,
por preguntar como se
pronunciaban las
palabras antes de
representarlo, por
ensayarlo y por usar el
diccionario para
buscar palabras nueva.
Colaboró con el
compañero respetando
sus opiniones.
Se preocupó corregir los
errores del diálogo, por
preguntar como se
pronunciaban algunas
palabras antes de
representarlo y por
ensayarlo.Colaboró con el
compañero respetando sus
opiniones.
Corrigió los errores del
diálogo solo cuando se
le amonestó y adoptó
sólo en algunas
ocasiones una actitud
responsable y
comprometida con el
trabajo en grupo/pareja.
No revisó el diálogo
antes de entregarlo ni
corrigió los errores
destacados por el
profesor. No colaboró
en el trabajo en
grupo/pareja.
Total 24 18 12 6 /24

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rúbrica exposición oral
Rúbrica exposición oralRúbrica exposición oral
Rúbrica exposición oralnatividadmaria
 
Rúbrica para evaluar la expresión oral
Rúbrica para evaluar la expresión oralRúbrica para evaluar la expresión oral
Rúbrica para evaluar la expresión oralcrbtdl
 
Rúbrica para evaluar una exposición oral
Rúbrica para evaluar una exposición oralRúbrica para evaluar una exposición oral
Rúbrica para evaluar una exposición oralCEDEC
 
Rúbrica exp. oral ubb
Rúbrica exp. oral ubbRúbrica exp. oral ubb
Rúbrica exp. oral ubbDámaso Gatica
 
Rubrica exp-academica
Rubrica exp-academicaRubrica exp-academica
Rubrica exp-academicayrebecabz
 
Rúbrica redacciones
Rúbrica redaccionesRúbrica redacciones
Rúbrica redaccionesanchuricas
 
Plan de recuperación ingles
Plan de recuperación inglesPlan de recuperación ingles
Plan de recuperación inglesHarrison Mlz
 
Rúbrica de una exposición oral en Primaria
Rúbrica de una exposición oral en PrimariaRúbrica de una exposición oral en Primaria
Rúbrica de una exposición oral en PrimariaCEDEC
 
Rúbrica para evaluar la presentación oral
Rúbrica para evaluar la presentación oralRúbrica para evaluar la presentación oral
Rúbrica para evaluar la presentación oralnormaimolina
 
Matriz de valoración para participación en clase
Matriz de valoración para participación en claseMatriz de valoración para participación en clase
Matriz de valoración para participación en claseGinis Cortes
 
Rúbrica de evaluación mesa redonda
Rúbrica de evaluación mesa redondaRúbrica de evaluación mesa redonda
Rúbrica de evaluación mesa redondaRosendo Arenas
 
Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...
Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...
Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...CEDEC
 
Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”
Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”
Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”CEDEC
 
Rúbrica para evaluar exposición oral
Rúbrica para evaluar exposición oralRúbrica para evaluar exposición oral
Rúbrica para evaluar exposición oralEira Muñoz
 
Rúbrica para la evaluación compartida de una exposición oral
Rúbrica para la evaluación compartida de una exposición oralRúbrica para la evaluación compartida de una exposición oral
Rúbrica para la evaluación compartida de una exposición oralCEDEC
 

La actualidad más candente (20)

Rúbrica exposición oral
Rúbrica exposición oralRúbrica exposición oral
Rúbrica exposición oral
 
Rúbrica exposiciones de-trabajos
Rúbrica  exposiciones de-trabajosRúbrica  exposiciones de-trabajos
Rúbrica exposiciones de-trabajos
 
Rúbrica para evaluar las exposiciones orales de los alumnos
Rúbrica para evaluar las exposiciones orales de los alumnosRúbrica para evaluar las exposiciones orales de los alumnos
Rúbrica para evaluar las exposiciones orales de los alumnos
 
Rúbrica para evaluar la expresión oral
Rúbrica para evaluar la expresión oralRúbrica para evaluar la expresión oral
Rúbrica para evaluar la expresión oral
 
Rúbrica para evaluar una exposición oral
Rúbrica para evaluar una exposición oralRúbrica para evaluar una exposición oral
Rúbrica para evaluar una exposición oral
 
Rúbrica exp. oral ubb
Rúbrica exp. oral ubbRúbrica exp. oral ubb
Rúbrica exp. oral ubb
 
Rubrica exp-academica
Rubrica exp-academicaRubrica exp-academica
Rubrica exp-academica
 
Rúbrica redacciones
Rúbrica redaccionesRúbrica redacciones
Rúbrica redacciones
 
Plan de recuperación ingles
Plan de recuperación inglesPlan de recuperación ingles
Plan de recuperación ingles
 
Rúbrica de una exposición oral en Primaria
Rúbrica de una exposición oral en PrimariaRúbrica de una exposición oral en Primaria
Rúbrica de una exposición oral en Primaria
 
Rúbrica writing stories
Rúbrica writing storiesRúbrica writing stories
Rúbrica writing stories
 
Rúbrica para evaluar la presentación oral
Rúbrica para evaluar la presentación oralRúbrica para evaluar la presentación oral
Rúbrica para evaluar la presentación oral
 
Rúbrica para evaluar una exposición oral
Rúbrica para evaluar una exposición oralRúbrica para evaluar una exposición oral
Rúbrica para evaluar una exposición oral
 
Matriz de valoración para participación en clase
Matriz de valoración para participación en claseMatriz de valoración para participación en clase
Matriz de valoración para participación en clase
 
Rúbrica de evaluación mesa redonda
Rúbrica de evaluación mesa redondaRúbrica de evaluación mesa redonda
Rúbrica de evaluación mesa redonda
 
Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...
Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...
Rúbrica de evaluación del texto descriptivo. REA “Yincana de los seres de fic...
 
Rubrica periodico mural karina
Rubrica periodico mural karinaRubrica periodico mural karina
Rubrica periodico mural karina
 
Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”
Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”
Rúbrica de evaluación del audio. REA “Yincana de los seres de ficción”
 
Rúbrica para evaluar exposición oral
Rúbrica para evaluar exposición oralRúbrica para evaluar exposición oral
Rúbrica para evaluar exposición oral
 
Rúbrica para la evaluación compartida de una exposición oral
Rúbrica para la evaluación compartida de una exposición oralRúbrica para la evaluación compartida de una exposición oral
Rúbrica para la evaluación compartida de una exposición oral
 

Destacado

Rubrica para la evaluación de la actividad de redes sociales
Rubrica para la evaluación de la actividad de redes socialesRubrica para la evaluación de la actividad de redes sociales
Rubrica para la evaluación de la actividad de redes socialesFrancisco Jesús Montero Arranz
 
Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)
Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)
Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)Angel Adrian Arguelles Garcia
 
Rubrica De Artes Escénicas
Rubrica De Artes EscénicasRubrica De Artes Escénicas
Rubrica De Artes EscénicasJohan Fripp
 
Rubrica para evaluar una exposicion oral
Rubrica para evaluar una exposicion oralRubrica para evaluar una exposicion oral
Rubrica para evaluar una exposicion oralAllyn
 
Rúbrica para evaluar la declamación de un poema
Rúbrica para evaluar la declamación de un poemaRúbrica para evaluar la declamación de un poema
Rúbrica para evaluar la declamación de un poemaestrella gonzalez sepulveda
 
Rúbrica para evaluar el trabajo en grupo
Rúbrica para evaluar el trabajo en grupoRúbrica para evaluar el trabajo en grupo
Rúbrica para evaluar el trabajo en grupoCEDEC
 
Rúbrica para evaluar presentación oral
Rúbrica para evaluar presentación oralRúbrica para evaluar presentación oral
Rúbrica para evaluar presentación oralraquela20
 
Banco de rubricas
Banco de rubricasBanco de rubricas
Banco de rubricasepo
 

Destacado (10)

Registro de evaluación
Registro de evaluaciónRegistro de evaluación
Registro de evaluación
 
Rubrica para la evaluación de la actividad de redes sociales
Rubrica para la evaluación de la actividad de redes socialesRubrica para la evaluación de la actividad de redes sociales
Rubrica para la evaluación de la actividad de redes sociales
 
Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)
Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)
Rubrica de bloque 1 de inglés avanzado 2 (conversation)
 
Rubrica De Artes Escénicas
Rubrica De Artes EscénicasRubrica De Artes Escénicas
Rubrica De Artes Escénicas
 
Rubrica para evaluar una exposicion oral
Rubrica para evaluar una exposicion oralRubrica para evaluar una exposicion oral
Rubrica para evaluar una exposicion oral
 
Rúbrica para evaluar la declamación de un poema
Rúbrica para evaluar la declamación de un poemaRúbrica para evaluar la declamación de un poema
Rúbrica para evaluar la declamación de un poema
 
Examen oral
Examen oralExamen oral
Examen oral
 
Rúbrica para evaluar el trabajo en grupo
Rúbrica para evaluar el trabajo en grupoRúbrica para evaluar el trabajo en grupo
Rúbrica para evaluar el trabajo en grupo
 
Rúbrica para evaluar presentación oral
Rúbrica para evaluar presentación oralRúbrica para evaluar presentación oral
Rúbrica para evaluar presentación oral
 
Banco de rubricas
Banco de rubricasBanco de rubricas
Banco de rubricas
 

Similar a Project "Real English":Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés

Rúbrica de presentación de clase
Rúbrica de presentación de claseRúbrica de presentación de clase
Rúbrica de presentación de claseValery Angel
 
Presentación oral universidad
Presentación oral universidadPresentación oral universidad
Presentación oral universidadValery Angel
 
Rubrica de participacion en foros
Rubrica de participacion en forosRubrica de participacion en foros
Rubrica de participacion en forosctepay
 
Rúbrica exposición ora ll
Rúbrica exposición ora llRúbrica exposición ora ll
Rúbrica exposición ora llmkciencias
 
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf2 RUBRICA PRESENTACION.pdf
2 RUBRICA PRESENTACION.pdfDrxZero19
 
Rúbrica de actuación_en_foros-1
Rúbrica de actuación_en_foros-1Rúbrica de actuación_en_foros-1
Rúbrica de actuación_en_foros-1ctepay
 
RUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptx
RUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptxRUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptx
RUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptxPercyGironAlamo
 
Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016
Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016
Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016myenglishcornersj
 
Rubrica_-_Exposicion_oral.pdf
Rubrica_-_Exposicion_oral.pdfRubrica_-_Exposicion_oral.pdf
Rubrica_-_Exposicion_oral.pdfJaviersagrado
 
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016myenglishcornersj
 
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016myenglishcornersj
 
Anexo i rubrica expresion e interaccion oral
Anexo i rubrica expresion e interaccion oralAnexo i rubrica expresion e interaccion oral
Anexo i rubrica expresion e interaccion oralsanjosehhcc
 
Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)
Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)
Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)CEDEC
 
Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"
Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"
Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"CEDEC
 

Similar a Project "Real English":Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés (20)

Rúbrica de presentación de clase
Rúbrica de presentación de claseRúbrica de presentación de clase
Rúbrica de presentación de clase
 
Presentación oral universidad
Presentación oral universidadPresentación oral universidad
Presentación oral universidad
 
Rubrica de participacion en foros
Rubrica de participacion en forosRubrica de participacion en foros
Rubrica de participacion en foros
 
Rúbrica exposición ora ll
Rúbrica exposición ora llRúbrica exposición ora ll
Rúbrica exposición ora ll
 
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf2 RUBRICA PRESENTACION.pdf
2 RUBRICA PRESENTACION.pdf
 
Rúbrica de actuación_en_foros-1
Rúbrica de actuación_en_foros-1Rúbrica de actuación_en_foros-1
Rúbrica de actuación_en_foros-1
 
Rúbrica trabajo expositivo
Rúbrica trabajo expositivoRúbrica trabajo expositivo
Rúbrica trabajo expositivo
 
Rúbrica expresión oral
Rúbrica expresión oralRúbrica expresión oral
Rúbrica expresión oral
 
RUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptx
RUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptxRUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptx
RUBRICA PARA EXPOSICIÒN.pptx
 
Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016
Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016
Anexo iii rubrica-expresion_e_interaccion_escrita-4_eso_2016
 
Rubrica_-_Exposicion_oral.pdf
Rubrica_-_Exposicion_oral.pdfRubrica_-_Exposicion_oral.pdf
Rubrica_-_Exposicion_oral.pdf
 
Oratoria
OratoriaOratoria
Oratoria
 
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
 
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
Anexo i rubrica-expresion_e_interaccion_oral_2016
 
Anexo i rubrica expresion e interaccion oral
Anexo i rubrica expresion e interaccion oralAnexo i rubrica expresion e interaccion oral
Anexo i rubrica expresion e interaccion oral
 
Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)
Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)
Rubrica para coevaluacion de una exposicion oral (Matematicas)
 
RUBRICA speaking 1 eso.docx
RUBRICA speaking 1 eso.docxRUBRICA speaking 1 eso.docx
RUBRICA speaking 1 eso.docx
 
Rúbrica de foro
Rúbrica de foroRúbrica de foro
Rúbrica de foro
 
Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"
Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"
Rúbrica del REA "Instrucciones para el día a día"
 
Rúbrica online
Rúbrica onlineRúbrica online
Rúbrica online
 

Más de mariaabilleira (20)

actividades_peon-1.pdf
actividades_peon-1.pdfactividades_peon-1.pdf
actividades_peon-1.pdf
 
Mr Winter.pptx
Mr Winter.pptxMr Winter.pptx
Mr Winter.pptx
 
Mission 2 Level 3.pdf
Mission 2 Level 3.pdfMission 2 Level 3.pdf
Mission 2 Level 3.pdf
 
Winter I spy
Winter I spyWinter I spy
Winter I spy
 
Polar Bear. What do you see?
Polar Bear. What do you see?Polar Bear. What do you see?
Polar Bear. What do you see?
 
Biography
BiographyBiography
Biography
 
Portfolio level 3 unit 1
Portfolio level 3 unit 1Portfolio level 3 unit 1
Portfolio level 3 unit 1
 
Portfolio level 2 unit 1
Portfolio level 2 unit 1Portfolio level 2 unit 1
Portfolio level 2 unit 1
 
Océano atlántico
Océano atlánticoOcéano atlántico
Océano atlántico
 
Oceano pacifico
Oceano pacificoOceano pacifico
Oceano pacifico
 
Océano indico
Océano indicoOcéano indico
Océano indico
 
Océanos xeados
Océanos xeadosOcéanos xeados
Océanos xeados
 
Spot 5 anos
Spot 5 anosSpot 5 anos
Spot 5 anos
 
Go away box activities
Go away box activitiesGo away box activities
Go away box activities
 
Go away box activities
Go away box activitiesGo away box activities
Go away box activities
 
Go away, big green monster
Go away, big green monsterGo away, big green monster
Go away, big green monster
 
Brown bear, brown bear
Brown bear, brown bearBrown bear, brown bear
Brown bear, brown bear
 
Board game_level 5
Board game_level 5Board game_level 5
Board game_level 5
 
Board game_level 6
Board game_level 6Board game_level 6
Board game_level 6
 
Board games rules
Board games rulesBoard games rules
Board games rules
 

Último

EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docxEJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docxFabianValenciaJabo
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsConsueloSantana3
 
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docxMODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docxRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOPLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOMARIBEL DIAZ
 
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfBITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfsolidalilaalvaradoro
 
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfvictorbeltuce
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajelibro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajeKattyMoran3
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJOLeninCariMogrovejo
 
MEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdf
MEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdfMEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdf
MEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdfJosé Hecht
 
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAGUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAELIASPELAEZSARMIENTO1
 
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docxMagalyDacostaPea
 
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADOFICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADOMARIBEL DIAZ
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 

Último (20)

EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docxEJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressions
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS     .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS     .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docxMODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
 
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADOPLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
PLAN DE TUTORIA- PARA NIVEL PRIMARIA CUARTO GRADO
 
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdfBITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
BITÁCORA DE ESTUDIO DE PROBLEMÁTICA. TUTORÍA V. PDF 2 UNIDAD.pdf
 
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.pdf
 
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luzLa luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL         _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL         _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
 
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguajelibro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
libro grafismo fonético guía de uso para el lenguaje
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
 
MEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdf
MEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdfMEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdf
MEDIACIÓN INTERNACIONAL MF 1445 vl45.pdf
 
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAGUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
 
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
 
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADOFICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
 
El Bullying.
El Bullying.El Bullying.
El Bullying.
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 

Project "Real English":Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés

 • 1. Proxecto “Real English”:Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés EXCELENTE 4 MOI BO 3 MELLORABLE 2 DEFICIENTE 1 Nota Pronunciación e fluidez Pronuncia axeitadamente, exprésase con fluidez e fala alto e claro polo que foi entendido polo resto de compañeiros. Comete escasos erros de pronunciación que non interfiren coa compresión. O seu discurso non é o suficientemente fluído. O ton de voz foi o suficientemente alto para ser entendido pola maioría de compañeiros. Comete erros de pronunciación e o ton de voz non foi o suficientemente alto polo que os compañeiros entenderon só parte do discurso.O seu discurso ten pausas prolongadas. Os seus erros de pronunciación e o ton de voz foi tan baixo que o seu discurso foi case incomprensible. As pausas son constantes e prolongadas. Entoación Utiliza unha entoación acorde co que quere comunicar ao longo de todo o diálogo. Utiliza unha entoación acorde co que quere comunicar a maior parte do diálogo. Utiliza unha entoación acorde co que quere comunicar nalgunhas ocasións. A súa entoación non é acorde co que quere comunicar polo que a mensaxe é confusa. Memorización Memoriza completamente o diálogo.Non require de axuda externa. Memoriza parcialmente o diálogo e require de varias repeticións para realizar o diálogo sen axuda externa. Memoriza parcialmente o diálogo e require de varias repeticións para realizar o diálogo aínda con algunha axuda externa. Non memoriza o diálogo. Require de continua axuda externa. Contido e orixinalidade Inclúe todos os puntos solicitados no modelo de xeito lóxico o que fai que as ideas sexan doadas de seguir e achega elementos orixinais. Inclúe o 80% dos puntos solicitados no modelo de xeito lóxico o que fai que as ideas sexan doadas de seguir e achega algúns elementos orixinais Inclúe menos do 60% dos puntos solicitados no modelo o que dificulta en ocasións poder seguir o diálogo achegando escasos elementos orixinais. Inclúe menos do 60% dos puntos solicitados no modelo presentando as ideas de forma desordenada sen achegar elementos orixinais. Uso da gramática e do vocabulario Demostrouse un claro dominio dos aspectos gramaticais necesarios para realizar o diálogo. Usa o vocabulario axeitado á situación. Non comete erros. Usa expresións de cortesía. Demostrou un bo dominio dos aspectos gramaticais. Usa o vocabulario axeitado á situación. Usa expresións de cortesía. cortesía.Comete menos de tres erros. Demostrou ter algúns problemas gramaticais. Usa vocabulario moi escaso e repetitivo.Usa algunhas expresións de cortesía. Comete entre 3 e 5 erros. Demostrou non ter claro os aspectos gramaticais. Vocabulario moi escaso e repetitivo.Non usa expresións de cortesía. Comete moitos erros. Traballo e esforzo Preocupouse por revisar o diálogo antes de ser entregado e por corrixir os erros, por preguntar como se pronunciaban as palabras antes de representalo, por ensaialo e por usar o dicionario para buscar palabras nova. Colaborou co/s compañeiro/s respectando as súas opinións. Preocupouse corrixir os erros do diálogo, por preguntar como se pronunciaban algunhas palabras antes de representalo e por ensaialo. Colaborou co/s compañeiro/s respectando as súas opinións. Corrixiu os erros do diálogo só cando se lle amoestou e adoptou só nalgunhas ocasións unha actitude responsable e comprometida co traballo en grupo/parella. Non revisou o diálogo antes de entregalo nin corrixiu os erros destacados polo profesor. Non colaborou no traballo en grupo/parella Total 24 18 12 6 /24
 • 2. Proyecto “Real English”:Rúbrica para evaluar un diálogo en inglés EXCELENTE 4 MUY BUENO 3 MEJORABLE 2 DEFICIENTE 1 Nota Pronunciaci ón y fluidez Pronuncia adecuadamente, se expresa con fluidez y habla alto y claro por lo que fue entendido por el resto de compañeros. Comete escasos errores de pronunciación que no interfieren con la compresión. Su discurso no es lo suficientemente fluido. El tono de voz fue lo suficientemente alto para ser entendido por la mayoría de compañeros. Comete errores de pronunciación y el tono de voz no fue lo suficientemente alto por lo que los compañeros entendieron sólo parte del discurso.Su discurso tiene pausas prolongadas. Sus errores de pronunciación y el tono de voz fue tan bajo que su discurso fue casi incomprensible. Las pausas son constantes y prolongadas. Entonación Utiliza una entonación acorde con lo que quiere comunicar a lo largo de todo el diálogo. Utiliza una entonación acorde con lo que quiere comunicar la mayor parte del diálogo. Utiliza una entonación acorde con lo que quiere comunicar en algunas ocasiones. Su entonación no es acorde con lo que quiere comunicar por lo que el mensaje es confuso. Memorizaci ón Memoriza completamente el diálogo.No requiere de ayuda externa. Memoriza parcialmente el diálogo y requiere de varias repeticiones para realizar el diálogo sin ayuda externa. Memoriza parcialmente el diálogo y requiere de varias repeticiones para realizar el diálogo aún con alguna ayuda externa. No memoriza el diálogo. Requiere de continua ayuda externa. Contenido y originalidad Incluye todos los puntos solicitados en el modelo de manera lógica lo que hace que las ideas sean fáciles de seguir y aporta elementos originales. Incluye el 80% de los puntos solicitados en el modelo de manera lógica lo que hace que las ideas sean fáciles de seguir y aporta algunos elementos originales Incluye menos del 60% de los puntos solicitado en el modelo lo que dificulta en ocasiones el poder seguir el diálogo aportando escasos elementos originales. Incluye menos del 60% de los puntos solicitados en el modelo presentando las ideas de forma desordenada sin aportar elementos originales. Uso de la gramática y del vocabulario Se demostró un claro dominio de los aspectos gramaticales necesarios para realizar el diálogo. Usa el vocabulario adecuado a la situación. No comete errores. Usa expresiones de cortesía. Demostró un buen dominio de los aspectos gramaticales. Usa el vocabulario adecuado a la situación. Usa expresiones de cortesía.Comete menos de tres errores. Demostró tener algunos problemas gramaticales. Usa vocabulario muy escaso y repetitivo.Usa algunas expresiones de cortesía. Comete entre 3 y 5 errores. Demostró no tener claro los aspectos gramaticales. Vocabulario muy escaso y repetitivo.No usa expresiones de cortesía.Comete muchos errores. Trabajo y esfuerzo Se preocupó por revisar el diálogo antes de ser entregado y por corregir los errores, por preguntar como se pronunciaban las palabras antes de representarlo, por ensayarlo y por usar el diccionario para buscar palabras nueva. Colaboró con el compañero respetando sus opiniones. Se preocupó corregir los errores del diálogo, por preguntar como se pronunciaban algunas palabras antes de representarlo y por ensayarlo.Colaboró con el compañero respetando sus opiniones. Corrigió los errores del diálogo solo cuando se le amonestó y adoptó sólo en algunas ocasiones una actitud responsable y comprometida con el trabajo en grupo/pareja. No revisó el diálogo antes de entregarlo ni corrigió los errores destacados por el profesor. No colaboró en el trabajo en grupo/pareja. Total 24 18 12 6 /24