SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 40
Descargar para leer sin conexión
EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Συνάντηση 6:
Διαδικτυακά Μαθησιακά
Περιβάλλοντα-ΜΕΡΟΣ Β’ Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
2015
Μαρία Λοΐζου-Ραουνά
Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου,
Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Επιστημονική Συνεργάτης,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Microsoft Expert Educator
BA Primary School Teaching
MA ICT and Education
PhD Candidate: E-Research and
Technology Enhanced Learning
Σήμερα κάνω
εγγραφή στο
ClassFlow για να
παίρνω σημειώσεις
Ανοίγω ‘Σημειώσεις
& /Παρουσίαση
συνάντηση 5’
Απορίες για το
προηγούμενο
μάθημα
Wiki for
collaboration and
communication
Παρουσίες
Ομαδικές
Παρουσιάσεις
MyWebspiration
WBLE (Part B)
SUNA
More CMC-
Πρακτική εξάσκηση
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Εισαγωγή συνάντησης 4
ΕΡΓΑΣΙΑ MYWEBSPIRATION
Cragg, P., & Chapman, P. (2014). Mobile Technology. Journal of Cases on Information
Technology, 3(1), 169–178. doi:10.4018/978-1-61520-592-9.ch012
Lindqvist, M. J. P. H. (2015). Gaining and Sustaining TEL in a 1:1 Laptop Initiative:
Possibilities and Challenges for Teachers and Students. Computers in the Schools, 32(1),
35–62. doi:10.1080/07380569.2015.1004274
Sams, A. & Bergmann, J. (2013). Flip Your Students' Learning. Educational Leadership, 70(6),
16-20.
Thibaut, P., Curwood, J., Carvalho, L., & Simpson, A. (2014). Moving across physical and
online spaces: A case study in a blended primary classroom. Learning, Media and
Technology, 1-22.
ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΟ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΑΣ
Δραστηριότητα 1: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
3΄η κάθε ομάδα
Βασικά χαρακτηριστικά: Παίρνω σημειώσεις στο
https://classflow.com
Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό:
Scenario-based Design (SBD)
• Το Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) ‘Σενάριο
για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’ είναι ένα παράδειγμα
χρήσης της συγγραφής σεναρίου (Scenario-based Design) με βάση το
σχεδιασμό με εφαρμογές ΤΠΕ. Αυτό αποτελεί μια μεθοδολογία με
επίκεντρο το μαθητή και το χρήστη που βοηθά στην αναγνώριση των
απαιτήσεων του χρήστη και στην ανάπτυξη των προδιαγραφών του
συστήματος. Σε αυτή τη συνάντηση θα αρχίσουμε να γράφουμε το σενάριο
του δικού σας διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης (WBLE) και θα το
χρησιμοποιήσουμε για να σημειώσουμε τις προδιαγραφές/όρους του
περιβάλλοντος και να καταλήξουμε σε μια λίστα από τις ‘απαιτήσεις’ που
πρέπει να αναπτυχθούν/ικανοποιηθούν.
• Παρουσίαση από τον Chris Fowler:
http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615162142/http://w
ww.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/eframework/scenario_based_
design_chris_fowler.pdf
Παράδειγμα ‘Σεναρίου για Ανάλυση Αναγκών
των Χρηστών’- Scenario-based User Needs
Analysis (SUNA)
• Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό (Scenario-based Design)
και Ανάλυση Αναγκών Χρήστη (User Requirement Analysis)
• To SBD είναι ένας τρόπος για να συνδυάσεις τη γνώση με την
οργάνωση.
• Όπως έχει αναφέρει και ο Carol (1996), ‘design representations that
are at once concrete but flexible help to manage ambiguous and
dynamic situations’ (Rosson & Carroll, 2002:2).
• Πρόκειται για να προσπάθεια αυθεντικής αναπαράστασης της
χρήσης του υπολογιστή (Go & Carroll, 2004) που αποφεύγει τον
‘τεχνοκεντρισμό’ (Papert, 1990). Ο Carroll (1996) υποστηρίζει ότι
υπάρχει κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή ανάλυση (traditional task
analysis) και την ανάπτυξη προδιαγραφών ενός συστήματος που
διαπνέεται από ένα SBD.
Scenario-based Design (SBD)
• Οι σχεδιαστές μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει να βρουν
προμελετημένους τρόπους διασύνδεσης του τρόπου που
πιστεύουν πως μαθαίνουν οι μαθητές με τη δομή και το
περιεχόμενο του μαθησιακού περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβάνοντας οργανωτικά θέματα.
• Το SBD αποτελεί ‘ιδανική σχεδιαστική επέμβαση’ (‘envisioned
design intervention’) (Carroll, 1996: 267) και ‘τα σχεδιαγράμματα
παρουσιάζονται ως αναγκαιότητες και προαπαιτούμενα για τους
χρήστες και ως προδιαγραφές λειτουργικότητας (ο.π.: 267).
Οι Yu και Liu (2006) μας δίνουν ένα παράδειγμα ενός SBD για
το σχεδιασμό ενός διαδικτυακού συστήματος διδασκαλίας.
 Στη Συγγραφή Σεναρίου με βάση το Σχεδιασμό, οι περιγραφές για το πώς οι χρήστες
μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εργασίες τους μέσω ΤΠΕ αποτελούν το κύριο
σχεδιαστικό εργαλείο.
 Τα σενάρια είναι ιστορίες για τους ανθρώπους και τις ενέργειες τους και σε αυτή την
περίπτωση, τις ενέργειες τους χρησιμοποιώντας τεχνολογία.
Τα σενάρια περιλαμβάνουν:
-Πλαίσιο
-Εμπλεκόμενους (agents)
-Στόχο και πλοκή
Τα σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχεδιασμό εφαρμογών ΤΠΕ αφού
υπερτονίζουν την εμπειρία του χρήστη παρά την τεχνολογία καθαυτή.
Με τη συγγραφή ενός σεναρίου, ο σχεδιαστής αρχίζει και αφηγείται μια ιστορία
για το πώς ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το σύστημα. Μέσω αυτού, ο σχεδιαστής
μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες του χρήστη και μπορεί μετά να καθορίσει τι
πρέπει ακριβώς να κάνει το σύστημα για να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες.
Από το Σενάριο δηλαδή καταλήγουμε στις Προδιαγραφές του Συστήματος.
Το Διάγραμμα δείχνει τη διαδικασία καθορισμού
προδιαγραφών της τεχνολογικής εφαρμογής από
ένα σενάριο.
Σενάριο
• Περιγραφή της τεχνολογικής εφαρμογής όπως
σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη
Ανάγκες του
χρήστη
• Λειτουργίες που πρέπει η τεχνολογία να παρέχει
στο χρήστη
Λειτουργικές
Ιεραρχίες
• Οργάνωση των λειτουργιών ιεραρχικά
Πρωτότυπο
• Προδιαγραφές της εφαρμογής για πρακτική
χρήση/εφαρμογή
Δρατηριότητα 2- 5΄
• Στο Moodle υπάρχει αναρτημένο ένα παράδειγμα ενός σεναρίου.
Αναγνώρισε τα ρήματα που δείχνουν τις ενέργειες του χρήστη.
Ξεχώρισέ τα με κάποιο τρόπο (underline/bold/highlight).
• Από τις ανάγκες του χρήστη τότε μπορείς να αναγνωρίσεις το τι
πρέπει να παρέχει το σύστημα και από αυτό μπορείς να αναπτύξεις
τις προδιαγραφές και το πρωτότυπο.
Οι ανάγκες του χρήστη:
• Κοιτάζοντας και πάλι το σενάριο, οι έντονα γραμμένες λέξεις
αποτελούν ρήματα που αντιπροσωπεύουν τις αλληλεπιδράσεις του
χρήστη με το πρόγραμμα οπόταν το ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΕΠΕΙ
να τις παρέχει.
Λειτουργικές ιεραρχίες:
Κάποιες δράσεις είναι πιο γενικές από κάποιες άλλες, και μπορούν να
οργανωθούν σε συστατικά μέρη που ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν στην εφαρμογή.
Κύρια δράση στου χρήστη Συστατικά μέρη Προδιαγραφές Συστήματος
Κάνει είσοδο Βάζει το δικό της όνομα χρήστη -Παρουσιάζει το πεδίο
-Συλλέγει αποτελέσματα
-Επαληθεύει
Χρησιμοποιεί το
φόρουμ
-Αναρτημένα σχόλια στο υπό συζήτηση
θέμα
-Συλλέγει τα σχόλια από κάθε άτομο
-Επιλέγει την εφαρμογή να αρχίσει νέα
συζήτηση
-Επισυνάπτει αρχεία
-Κατεβάζει
-Παίρνει ειδοποίηση
-Κάνει κλικ πάνω στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
-Παρουσιάζει τα σχόλια σε μια φωλιά
-Εργαλεία copy/paste εντός του φόρουμ
-Εικονίδια ή μενού με επιγραφή
‘Aπάντηση’/ Reply
-Λειτουργία επισύναψης
-Τα αρχεία να είναι διαθέσιμα για
κατέβασμα
-Τα ονόματα να είναι συνδεδεμένα (να
αποτελούν υπερσύνδεσμο) με το αντίστοιχο
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Skype -Πρόσκληση για ‘συζήτηση’
-Απάντηση στην πρόσκληση
-Εισαγωγή σχολίων
-Ειδοποίηση προς το χρήστη (user alert)
-Απάντηση στην ειδοποίηση (reply to alert)
-Παράθυρο για εισαγωγή κειμένου για
συζήτηση
Πρωτότυπο:
• Για να καταλήξεις στις προδιαγραφές του συστήματος που θα
εφαρμοστεί, θα χρησιμοποιήσεις την τρίτη στήλη του πίνακα
‘Προδιαγραφές Συστήματος’. Αυτό θα σου παρέχει μια λίστα με τις
λειτουργίες που πρέπει να έχει το τεχνολογικό σύστημα και αποτελεί
τη βάση για μια λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου και των
προδιαγραφών του πρωτότυπου. Τα επόμενα βήματα είναι η
εφαρμογή και η αξιολόγηση.
Δραστηριότητα 3 : 10’ , Εργασία- Φόρουμ ‘Σενάρια WBLE’
• Γράψετε ένα σενάριο για το δικό σας Διαδικτυακό Περιβάλλον
Μάθησης. Θυμήσου προς πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερές
γίνεται για να προκύψουν οι προδιαγραφές του συστήματος.
• Το σενάριο είναι η ιστορία ενός φανταστικού χρήστη οπόταν η
πρώτη λέξη στο σενάριό σας πρέπει να είναι το όνομα του χρήστη.
Άσε τη φαντασία σου να τρέξει και μπορείς να προσγειωθείς μετά
που θα κάνεις την εφαρμογή, προσαρμόζοντάς το.
• Διάβασε τα σενάρια που έχουν ανεβάσει οι υπόλοιποι. Τα δικά σας
σχόλια και ανατροφοδότηση θα είναι πολύ χρήσιμα.
Πλοήγηση και αναζήτηση:
• Ποια είναι τα μέσα για να δομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε
ψηφιακές πηγές με στόχο το σωστό διαδικτυακό σχεδιασμό;
• Στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ή περιβαλλόντων μάθησης, είναι
σημαντικό να προσφέρουμε στους χρήστες εύκολο τρόπο
πλοήγησης. Πώς θα θέλατε οι χρήστες να κινηθούν μέσα στο
διαδικτυακό σας περιβάλλον; Αυτοί είναι οι κύριοι τρόποι με τους
οποίους χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο:
• Σερφάροντας/Surfing: Ελεύθερη περιήγηση στο διαδίκτυο για να
εντοπίσουμε ενδιαφέρον στοιχεία χωρίς συγκεκριμένο στόχο.
• Περιήγηση/Browsing: Ακολουθώντας συγκεκριμένη πορεία σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντά μας συλλέγοντας σχετικές πληροφορίες
• Αναζήτηση/Searching: Ψάχνοντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα
ή συγκεκριμένες πηγές πληροφορίας.
• Πλοήγηση/Navigating: Η πορεία προς συγκεκριμένο τελικό σημείο (end
point)
Προσανατολισμός και Πρόσβαση
•Κάποιες σημαντικές ερωτήσει για να λάβετε υπόψη
στο σχεδιασμό:
•Από πού αρχίζουν οι χρήστες και πού
τελειώνουν; Έχει σημασία αυτό;
•Πώς οι χρήστες θα γνωρίζουν το σημείο που
βρίσκονται εντός του μαθησιακού
περιβάλλοντος;
•Πού πρέπει ή θα πρέπει να ‘πάνε’ μετά; Ποιο το
επόμενο βήμα; Έχει σημασία αυτό;
Τα μενού
• Ένας συχνός τρόπος για να δομήσεις μια ιστοσελίδα είναι να
χρησιμοποιήσεις μια ράβδο/μενού πλοήγησης (navigation bar)- ένα
πλαίσιο ή ένας πίνακας που περιέχει όλους τους κύριους
συνδέσμους που θα μπορεί να βλέπει ο χρήστης σε όποια σελίδα και
να βρίσκεται. Αυτά τα μενού παίρνουν χώρο στην οθόνη όμως και
μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε ο χρήστης απλά να
ακολουθήσει μια προκαθορισμένη πορεία εντός του μαθησιακού
περιβάλλοντος.
• Οι ράβδοι πλοήγησης μπορούν να δημιουργηθούν
χρησιμοποιώντας τη δομή ενός πίνακα, συγκεκριμένους
διαχωρισμούς (όπως το CSS- Cascading stylesheet) ή καθορίζοντας
συγκεκριμένα πλαίσια. Οι σχεδιαστές συνήθως αποφεύγουν τη
χρήση πλαισίων γιατί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
προσβασιμότητας, πλοήγησης ή εκτύπωσης.
Υπερσύνδεσμοι:
Οι υπερσύνδεσμοι αποτελούν τα
καίρια σημεία (hot points) που
επιτρέπουν στο χρήστη να κινηθεί
από ένα σημείο της σελίδας σε
άλλο. Οι υπερσύνδεσμοι
επισυνάπτονται σε λέξεις, φράσεις,
κουμπιά ή εικόνες.
Σύνδεση δομών
• Πώς θα δομήσετε το μαθησιακό σας περιβάλλον; Αν έπρεπε να φτιάξετε
ένα χάρτη για την σελίδα σας, πώς θα έμοιαζε; Έχετε τις ακόλουθες
επιλογές:
• Γραμμική διάταξη (linear sequence): η πορεία πλοήγησης είναι σταθερή
(επόμενο/προηγούμενο). Αυτό δεν απαιτεί προϋπάρχουσες γνωστικές δομές
αλλά είναι περιοριστικό/
• Δεντρική/διακλαδωμένη διάταξη (trees): ιεραρχική πορεία, προσφέροντας
λογικά δομημένες διαδρομές μέσα στο περιβάλλον μάθησης. Οι δεντρικές
/διακλαδωμένες διατάξεις είναι λεπτομερείς επιτρέποντας πολύπλοκα επίπεδα
ή αυξανόμενης δυσκολίας.
• Δικτυωμένη διάταξη: Αυτή μπορεί να είναι:
• (α) Συνειρμική/συσχετιζόμενη (associative): περιλαμβάνει πληροφορίες που
συνδέονται σημασιολογικά
• (β) Εννοιολογική: με καθορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου
• (γ) Δίκτυα: Η Wikipedia αποτελεί ένα παράδειγμα ενός δικτύου που είναι ταυτόχρονα
και εννοιολογικό και συνειρμικό/συσχετιζόμενο. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει
συγκεκριμένες πληροφορίες και μπορεί επίσης να ακολουθήσει συνδέσμους μέσα στο
κείμενο. Τα δίκτυα μπορούν να είναι πολύ ευέλικτα, επιτρέποντας στο χρήστη να
σερφάρει ή να πλοηγηθεί στο περιβάλλον με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις
ανάγκες του.
• Η δομή που θα επιλέξετε θα εξαρτάται από τους χρήστες που
απευθύνεστε και στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκετε.
Φυσικά το σενάριο που έχετε γράψει παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή
που θα επιλέξετε.
Αναζήτηση
• Ο πιο απλός τρόπος να κάνετε την ιστοσελίδα σας ερευνήσιμη
(searchable) είναι να χρησιμοποιήσετε το Google Free. Απλά
αντιγράψετε τον κωδικό που θα σας δοθεί μέσα στο html κώδικα της
σελίδας σας στο σωστό σημείο.
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-
url?continue=/addurl
Επικοινωνία και Συνεργασία
• Πώς μπορείτε να πετύχετε την επικοινωνία και συνεργασία στο
Διαδικτυακό Μαθησιακό σας Περιβάλλον;
• Τι μπορείτε να ενσωματώσετε όσον αφορά εργαλεία επικοινωνίας
και συνεργασίας;
Αυτό έχει να κάνει με το Computer Mediated Communication –
Επικοινωνία με Υποστήριξη Υπολογιστή. Αναφέρεται σε οποιαδήποτε
μορφή επικοινωνίας με τη χρήση υπολογιστή. Μπορεί να
περιλαμβάνει βίντεο/εικόνα, ήχο ή μόνο κείμενο.
Αν και συνεχώς αναπτύσσονται και είναι πολύ πιο δημοφιλείς το
βίντεο και ο ήχος, εντούτοις το γραπτό κείμενο είναι ακόμα η πιο
διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας μέσω υπολογιστή.
Μπορείς επίσης να αναπτύξεις τη συνεργατικότητα μέσα από
εργαλεία όπως τα wikis (π.χ. για συγγραφή ιστορίας) ή ‘πίνακες
διαχωρισμού’ (shared whiteboards).
 Υπάρχουν δύο μορφές επικοινωνιακών/συνεργατικών εργαλείων: σύγχρονα
(π.χ. chats, instant messaging, whiteboards) ή ασύγχρονα (π.χ. bulletin
boards, conferencing, email, wikis). Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όλοι οι
χρήστες πρέπει να είναι ενωμένοι ταυτόχρονα για να μπορέσουν να
συμμετάσχουν ενώ με τα ασύγχρονα εργαλεία οι χρήστες μπορούν να
συνεισφέρουν και να συμμετάσχουν οποιαδήποτε στιγμή.
 Σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, εργαλεία όπως το conferencing,
chat, wikis, blogs κλπ επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ
τους. Στην πραγματικότητα, ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς εργαλεία
επικοινωνίας είναι απλά ένα διαδραστικό βιβλίο και όχι ένα μαθησιακό
περιβάλλον. Χωρίς επικοινωνία, ο μαθητής και το περιβάλλον μπορούν να
αλληλεπιδράσουν μόνο μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί εμπειρία απομόνωσης
και σημαίνει ότι εσείς ως σχεδιαστές δεν μπορείτε να δομήσετε και να
εντάξετε συνεργατικές εργασίες στη μαθησιακή διαδικασία και έτσι οι
μαθητές δεν έχουν το όφελος που μπορεί να προκύψει από μια καλή
συνεργασία.
 Τα εργαλεία CMC (Computer Mediated Communication) επιτρέπουν επίσης
την άμεση, σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία/ανατροφοδότηση από το
δάσκαλο και επιτρέπει στους μαθητές που έχουν απορίες να ζητήσουν
καθοδήγηση είτε από το δάσκαλο ή τους συμμαθητές τους.
• Ακόμα κι αν ο στόχος σας είναι να εργαστούν μόνοι τους οι μαθητές
εντός του WBLE, μπορείτε να ενισχύσετε το περιβάλλον σε επίπεδο
συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης εντάσσοντας δραστηριότητες
μέσω ενός μπλοκ, συζητώντας μέσω ενός φόρουμ ή δημιουργώντας
κάτι συνεργατικά μέσω ενός wiki.
• Το καθένα από αυτά τα εργαλεία έχει τις δικές του δυνατότητες και
περιορισμούς οπόταν να είσαστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.
• Λάβετε υπόψη την Θεωρία των Δραστηριοτήτων (Activity Theory)-
ποιο είναι το αντικείμενο, ποιο το κοινωνικό πλαίσιο και ποιο θα
ήταν το ιδανικό εργαλείο;
Επικοινωνία και Συνεργασία
Επιλογές εργαλείων για επικοινωνία και
συνεργασία
•Πιο πάνω στο Moodle- στο χώρο των wikis υπάρχει
ένα πολύ μικρό δείγμα από τα εργαλεία
επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχουν
διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα έχω καταχωρήσει στο
νέο wiki ‘Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας’
και μπορείτε να εισηγηθείτε κι εσείς άλλες
επιλογές.
•Επίσκεψη στο wiki…
•Εγγραφή στο wiziq
Προσεγγίσεις Αξιολόγησης
• Υπάρχουν δύο ειδών αξιολογήσεις εντός μιας επαναληπτικής
διαδικασίας σχεδιασμού (iterative design process).
(α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση: αυτή συμβαίνει σε όλο τον κύκλο
της διαδικασίας σχεδιασμού με διάφορες μορφές (βλ. Κεφ 10:
Race, P. (2005). Making Learning Happen. Sage Publications) και
πολλές φορές είναι κοινή λογική το ποια μέθοδο αξιολόγησης θα
επιλέξετε- checklist, pilot test, expert walkthrough. Περισσότερα
παραδείγματα: http://mashable.com/2011/09/30/website-
usability-tools/#H57OdPAiGmqa
• (β) Αθροιστική/συνολική/τελική αξιολόγηση: Αυτή γίνεται στο
τέλος της διαδικασίας και είναι καλά να σκεφτείτε τη
μεθοδολογία της αξιολόγησης από πριν.
• Όποια μέθοδο αξιολόγησης επιλέξετε, το σημαντικό είναι να
γίνεται από την πλευρά των μαθητών.
Τι σημαίνει ‘αξιολόγηση
•Η αξιολόγηση έχει διάφορες ερμηνείες:
•Καθορίζει ή σταθεροποιεί κάποια αξία
•Εξετάζει ή κρίνει
•Αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των
στόχων
•Καθορίζει την αξία ενός
προγράμματος αξιολόγησης
• Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος στη διαδικασία
σχεδιασμού.
• Ο σχεδιασμός όπως αναφέραμε αποτελεί μια επαναληπτική
διαδικασία (iterative process). Η επαναληπτική αξιολόγηση (iterative
evaluation) που στόχο έχει να υποστηρίξει την ανάπτυξη του
περιβάλλοντος σε πρακτικό επίπεδο, είναι το στάδιο όπου
δοκιμάζεται το πρωτότυπο από τους αναμενόμενους χρήστες. Αυτή
η επαναληπτική αξιολόγηση θα σας δώσει τις πληροφορίες που
χρειάζεστε για να προσαρμόσετε το μαθησιακό σας περιβάλλον
ανάλογα.
Η πρακτική εφαρμογή του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει την
αξιολόγηση αφού πρέπει να γνωρίζετε αν ο προκαθορισμένος σχεδιασμός
και οι προδιαγραφές του συστήματος πράγματι ‘εργάζονται’ όπως εσείς
θέλετε και όπως πρέπει να είναι.
• Μορφές αξιολόγησης
(α) Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation)
• Έχει να κάνει με τις διαδικασίες μιας καινοτομίας παρά με τα αποτελέσματα
• Συνήθως γίνεται στα αρχικά στάδια εισαγωγής μιας καινοτομίας
• Χρησιμοποιείται για να επιλύσει ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή
και το διαμορφωτικό σχεδιασμό
• Χρησιμοποιείται για να εντοπιστούν προβλήματα από τα αρχικά στάδια για
να μπορούν να επιλυθούν πριν να είναι αργά.
• Χρησιμοποιείται για να αντιληφθούμε γιατί κάποια αποτελέσματα
προκύπτουν και για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα διαχείρισής του
• Παρέχει την ευκαιρία για συλλογή δεδομένων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για πιο καθοριστική αξιολόγηση στο μέλλον
• Για να καθορίσει τα κατάλληλα και απαραίτητα αποτελέσματα
(β) Αθροιστική/τελική/συνολική αξιολόγηση
• Χρησιμοποιείται ια να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ή τις επιδράσεις μιας
καινοτομίας αλλά και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
• Βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν καθ’ όλο το διάστημα της
εφαρμογής της καινοτομίας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.
• Σχετίζεται με τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων και
αποτελεσμάτων
• Τι θα αξιολογήσεις στο τέλος της εργασίας σου;
Υπάρχουν βασικά τρεις πτυχές στην αθροιστική αξιολόγηση: η χρησιμότητα,
η εγκυρότητα του σχεδιασμού και η αποτελεσματικότητα της μάθησης.
Αυτό που θα αξιολογήσεις έχει να κάνει με το τι έχεις προκαθορίσει ως
προτεραιότητα του συστήματος από την αρχή του σχεδιασμού. Για
παράδειγμα, η αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι πολύ δύσκολο να την
αξιολογήσεις σε τόσο μικρή εργασία άρα ίσως θα πρέπει να αποφύγεις αυτή
την πτυχή αξιολόγησης του μαθησιακού σου περιβάλλοντος.
Σχεδιασμός Αξιολόγησης- Designing Evaluations
• Οι αξιολογήσεις μπορούν να έχουν διάφορες μορφές και εξαρτάται
από αυτό που αξιολογείται και τους λόγους που γίνεται η
αξιολόγηση. Μερικές σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να λάβετε
υπόψη είναι:
• -Τι αξιολογείται;
• -Γιατί αξιολογείται;
• -Για ποιον γίνεται η αξιολόγηση;
• -Πότε γίνεται η αξιολόγηση;
• -Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση;
• -Τι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση;
• -Πώς και σε ποιον θα γίνει η αναφορά αξιολόγηση;
Μέθοδοι Αξιολόγησης
• Πολλές από τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην
έρευνα χρησιμοποιούνται και στην αξιολόγηση. Αυτές περιλαμβάνουν
ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις
Ποιοτικές προσεγγίσεις
• Παρατήρηση: Με συμμετοχή ή μη-συμμετοχή (Participative/non-
participative)
• Συνεντεύξεις: Δομημένες/ ημιδομημένες/ ελεύθερες/ ομάδες εστίασης
• Κατάλογος ελέγχου παραγόντων (checklist) [π.χ. Hosie & Schibeci (2005),
Blackwell & Green (2000)]
Ποσοτικές προσεγγίσεις
• -Έρευνα: ερωτηματολόγια
• -Δοκίμια: τυποποιημένα
• -Πειραματισμός: τυχαία σύγκριση
• -Ανάλυση συμπερασμάτων (inferential analysis): έλεγχος για στατιστικά
σημαντικά αποτελέσματα
Διαδικασίες Αξιολόγησης
• Οι διαδικασίες αξιολόγησης συμπεριλαμβάνουν συνήθως μια σειρά
σταδίων, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.
• -Ενδιαφερόμενα μέρη/ Stakeholders: Οι αξιολογητές αναγνωρίζουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία αξιολόγησης και ποιοι είναι οι γενικοί
στόχοι της εργασίας/του προγράμματος/του προϊόντος που θα αξιολογηθεί
• -Αναγνώριση του πού θα επικεντρωθεί η αξιολόγηση (σημείο εστίασης): Για
κάθε ‘ενδιαφερόμενο’ (stakeholder) οι αξιολογητές εντοπίζουν το σημείο
εστίασης της αξιολόγησης
• -Συλλογή δεδομένων: Οι αξιολογητές σχεδιάζουν τα διάφορα εργαλεία που
είναι κατάλληλα με βάση το σημείο εστίασης της αξιολόγησης και συλλέγουν τα
δεδομένα
• -Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων: Οι αξιολογητές αναλύουν με βάση
το σημείο εστίασης και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στα ενδιαφερόμενα
μέρη.
• Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές ανάλογα με το αν η
αξιολόγηση είναι διαμορφωτική ή αθροιστική/τελική. Διάφορες ομάδες
ατόμων (ενδιαφερόμενα μέρη/stakeholders) μπορεί να θέλουν άλλου είδους
πληροφορίες και αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί στο σχεδιασμό και την
παρουσίαση της αξιολόγησης.
Διαχείριση του project
• Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός ενός WBLE προαπαιτεί πάρα
πολλές δεξιότητες.
• Στο εμπόριο αυτή η διαδικασία θα γινόταν από μια ομάδα ατόμων
που θα διοικούνταν από ένα γενικό διευθυντή/διαχειριστή. Αλλά
όταν σχεδιάζεις το δικό σου WBLE είσαι εσύ ο ίδιος ο διαχειριστής
και πρέπει να κάνεις ένα σωστό και ξεκάθαρο σχεδιασμό των
εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν.
• Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση αποτελούν σημαντικές
παραμέτρους για το τελικό αποτέλεσμα. Καθορίζοντας από την αρχή
τις διαδικασίες αξιολόγησης στο σχεδιασμό σου προδιαγράφεις ότι
το βάζεις κι αυτό στις προτεραιότητές σου και δεν πρέπει και ούτε
θα το παραβλέψεις.
Συζήτηση:
•Πώς σκέφτεστε να αξιολογήσετε το WBLE σας;
•Ποιος θα λάβει μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης;
•Πώς μπορείτε να εμπλέξετε τους χρήστες στην
αξιολόγησή σας;
•Σε ποια στάδια του σχεδιασμού σας σκέφτεστε να
εισάγετε την αξιολόγηση και πώς θα
χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματά της;
Προσβασιμότητα - Αccessibility
• Σε πάρα πολλές χώρες είναι παράνομο να κάνεις διακρίσεις στην
προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων εναντίων ατόμων με αναπηρίες.
Αυτό συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να συνυπολογίσετε τις ανάγκες των χρηστών με πιθανές
αναπηρίες στο σχεδιασμό του WBLE σας.
• Η προσβασιμότητα ως παράμετρος πρέπει να αποτελεί την
αφετηρία του σχεδιασμού σας και όχι κάτι που θα προσθέσετε στο
τέλος ή κάτι που απλά θα ξεχάσετε ή θα αφήσετε πίσω.
• O Διεθνής Σχεδιασμός- Universal Design αναφέρει στην ιστοσελίδα
NCSU: ‘Τhe design of products and environments to be usable by all
people, to the greatest extend possible, without the need for
adaptation or specialized design’:
https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about
_ud.htm
Δραστηριότητα 4- 5΄
• To Centre of Universal Design μας δίνει εφτά βασικές αρχές σε σχέση
με την προσβασιμότητα
https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udpri
nciplestext.htm
• Ποιες είναι αυτές;
• Διαβάστε τις και κάντε ένα δικό σας κατάλογο στην επόμενη
διαφάνεια της σημερινής παρουσίασης.
7 βασικές αρχές σε σχέση με την
προσβασιμότητα
• Το πιο καλό παράδειγμα είναι το μαγνητόφωνο που σχεδιάστηκε για άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες και που τελικά υιοθετήθηκε διεθνώς. Για περισσότερες
πληροφορίες για το Universal Design στη μάθηση: http://www.cast.org/our-
work#.VjxZXLcrLIU
• Μια ιστοσελίδα με καλή προσβασιμότητα πρέπει να μην είναι ‘ανιαρή’. Ρίξτε
μια ματιά στην ιστοσελίδα του Royal Association for the Blind – για τους
τυφλούς http://www.rnib.org.uk/ Αυτή η ιστοσελίδα είναι εύκολα
προσβάσιμη/προσιτή, εύκολη στην προήγηση, φαίνεται ενημερωμένη και είναι
ενδιαφέρουσα. Αποτελεί μια ιστοσελίδα με βάση το Διεθνή Σχεδιασμό.
• Οι προσιτές ιστοσελίδες ίσως είναι και πιο εύκολες στο να τις δημιουργήσεις!
• Σκέψου εναλλακτικούς τρόπους παροχής πληροφορίας. Για παράδειγμα, αν
συμπεριλάβεις ένα αρχείο ήχου, τότε χρειάζεται να συνοδεύεται και από ένα
γραπτό κείμενο. Τα άτομα με προβλήματα όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν
εφαρμογές για ανάγνωση κειμένου (text-reading software) αλλά πρέπει να
δώσετε εναλλακτικό τρόπο παροχής της πληροφορίας που δίνουν οι εικόνες.
Όταν χρησιμοποιήσεις εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματικό
κείμενο σε ένα ‘alt-tag’.
• Δραστηριότητα 5 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://webaim.org/resources/
για περισσότερες λεπτομέρειες που θα κάνουν το WBLE σας πιο προσιτό.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε προσομειώσεις με άτομα που έχουν π.χ.
δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή για να μπείτε λίγο στη θέση του χρήστη και να
προσαρμόσετε το δικό σας περιβάλλον.
Έλεγχος βαθμού προσβασιμότητας:
• Όταν δημοσιεύσετε το WBLE σας κάντε έλεγχο της προσβασιμότητας
με το TAW Accessibility Test
http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en . Αυτό θα σας δώσει ένα
κατάλογο με τις περιοχές που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα
στα άτομα με αναπηρίες. Το TAW δεν μπορεί να διαβάσει το
περιεχόμενο της σελίδας σας αλλά μπορεί μόνο να εντοπίσει πιθανά
προβλήματα, για παράδειγμα εικόνες που χρειάζονται συνοδευτικό
επεξηγηματικό κείμενο.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ελέγχου στο
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck/ που περιλαμβάνει
προσομειωτή αχρωματοψίας για τις εικόνες σας.
• Κάποιοι φυλλομετρητές όπως το Opera http://www.opera.com σας
επιτρέπουν να δείτε πώς θα φαίνονται οι σελίδες σας σε
διαφορετικά μοντέλα/formats.
Συζήτηση:
•Τι μπορεί να κάνει το δικό σας WBLE ποιο
‘προσβάσιμο’- http://webaim.org/resources/
•A Practical Guide To Developing Effective Web-
based Learning
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492
389/
Επόμενη συνάντηση:
• Τετάρτη 18/11/2015,
• 3:00-5:50 μ.μ.
• Αίθουσα Ν37

Más contenido relacionado

Destacado

απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςmariakarousiou
 
σημειώσεις 3
σημειώσεις 3σημειώσεις 3
σημειώσεις 3mariakarousiou
 
σημειώσεις συνάντηση 9
σημειώσεις συνάντηση 9σημειώσεις συνάντηση 9
σημειώσεις συνάντηση 9mariakarousiou
 
σημειώσεις 7
σημειώσεις 7σημειώσεις 7
σημειώσεις 7mariakarousiou
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςmariakarousiou
 
ιστοεξερεύνηση
ιστοεξερεύνησηιστοεξερεύνηση
ιστοεξερεύνησηmariakarousiou
 
σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11mariakarousiou
 
Testing engineer performance appraisal
Testing engineer performance appraisalTesting engineer performance appraisal
Testing engineer performance appraisalMonmaKouki345
 
Mis specialist performance appraisal
Mis specialist performance appraisalMis specialist performance appraisal
Mis specialist performance appraisalMonmaKouki345
 
Tendering engineer performance appraisal
Tendering engineer performance appraisalTendering engineer performance appraisal
Tendering engineer performance appraisalMonmaKouki345
 

Destacado (20)

Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Notes 2
Notes 2Notes 2
Notes 2
 
συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
 
σημειώσεις 3
σημειώσεις 3σημειώσεις 3
σημειώσεις 3
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 4
Presentation 4Presentation 4
Presentation 4
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 1
 
σημειώσεις συνάντηση 9
σημειώσεις συνάντηση 9σημειώσεις συνάντηση 9
σημειώσεις συνάντηση 9
 
σημειώσεις 7
σημειώσεις 7σημειώσεις 7
σημειώσεις 7
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
 
ιστοεξερεύνηση
ιστοεξερεύνησηιστοεξερεύνηση
ιστοεξερεύνηση
 
Presentation 10
Presentation 10Presentation 10
Presentation 10
 
σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11
 
Testing engineer performance appraisal
Testing engineer performance appraisalTesting engineer performance appraisal
Testing engineer performance appraisal
 
Presentation 13
Presentation 13Presentation 13
Presentation 13
 
Mis specialist performance appraisal
Mis specialist performance appraisalMis specialist performance appraisal
Mis specialist performance appraisal
 
Presentation 9
Presentation 9Presentation 9
Presentation 9
 
Tendering engineer performance appraisal
Tendering engineer performance appraisalTendering engineer performance appraisal
Tendering engineer performance appraisal
 

Similar a Presentation 6

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣathanasia trakada
 
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logismEfarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logismTassos Matos
 
12 Multimedia Design Iii
12 Multimedia Design Iii12 Multimedia Design Iii
12 Multimedia Design Iiieretrianews
 
Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού
Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών ΠρογραμματισμούΔημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού
Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών ΠρογραμματισμούStesia Papavasileiou
 
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...ISSEL
 
Presentation 5 final
Presentation 5 finalPresentation 5 final
Presentation 5 finalAnnaa77
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Christianamou
 
Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]
Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]
Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]Nikos Dimitrakopoulos
 
Web2 tools
Web2 toolsWeb2 tools
Web2 toolselena_ka
 
εκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυο
εκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυοεκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυο
εκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυοcpapadak
 

Similar a Presentation 6 (20)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
 
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logismEfarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
 
3.7
3.73.7
3.7
 
12 Multimedia Design Iii
12 Multimedia Design Iii12 Multimedia Design Iii
12 Multimedia Design Iii
 
LMS Moodle
LMS MoodleLMS Moodle
LMS Moodle
 
Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού
Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών ΠρογραμματισμούΔημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού
Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού
 
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
 
SE4
SE4SE4
SE4
 
Rapid prototyping
Rapid prototypingRapid prototyping
Rapid prototyping
 
Social Software & TEL
Social Software & TELSocial Software & TEL
Social Software & TEL
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
 
Presentation 5 final
Presentation 5 finalPresentation 5 final
Presentation 5 final
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
 
Παρουσίαση Smart
Παρουσίαση SmartΠαρουσίαση Smart
Παρουσίαση Smart
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
 
Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]
Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]
Ruby On Rails Introduction [Εισαγωγή στο Rails]
 
Ergaleia
ErgaleiaErgaleia
Ergaleia
 
Web2 tools
Web2 toolsWeb2 tools
Web2 tools
 
Moodle
MoodleMoodle
Moodle
 
εκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυο
εκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυοεκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυο
εκπαιδευτικό σενάριο ασφάλεια στο διαδίκτυο
 

Último

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdfMaria Koufopoulou
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 

Último (20)

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 

Presentation 6

 • 1. EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Συνάντηση 6: Διαδικτυακά Μαθησιακά Περιβάλλοντα-ΜΕΡΟΣ Β’ Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015 Μαρία Λοΐζου-Ραουνά Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου, Α΄Δημοτικό Κολοσσίου Επιστημονική Συνεργάτης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft Expert Educator BA Primary School Teaching MA ICT and Education PhD Candidate: E-Research and Technology Enhanced Learning
 • 2. Σήμερα κάνω εγγραφή στο ClassFlow για να παίρνω σημειώσεις Ανοίγω ‘Σημειώσεις & /Παρουσίαση συνάντηση 5’ Απορίες για το προηγούμενο μάθημα Wiki for collaboration and communication Παρουσίες Ομαδικές Παρουσιάσεις MyWebspiration WBLE (Part B) SUNA More CMC- Πρακτική εξάσκηση ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Εισαγωγή συνάντησης 4
 • 3. ΕΡΓΑΣΙΑ MYWEBSPIRATION Cragg, P., & Chapman, P. (2014). Mobile Technology. Journal of Cases on Information Technology, 3(1), 169–178. doi:10.4018/978-1-61520-592-9.ch012 Lindqvist, M. J. P. H. (2015). Gaining and Sustaining TEL in a 1:1 Laptop Initiative: Possibilities and Challenges for Teachers and Students. Computers in the Schools, 32(1), 35–62. doi:10.1080/07380569.2015.1004274 Sams, A. & Bergmann, J. (2013). Flip Your Students' Learning. Educational Leadership, 70(6), 16-20. Thibaut, P., Curwood, J., Carvalho, L., & Simpson, A. (2014). Moving across physical and online spaces: A case study in a blended primary classroom. Learning, Media and Technology, 1-22. ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΟ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΑΣ Δραστηριότητα 1: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 3΄η κάθε ομάδα Βασικά χαρακτηριστικά: Παίρνω σημειώσεις στο https://classflow.com
 • 4. Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό: Scenario-based Design (SBD) • Το Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) ‘Σενάριο για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της συγγραφής σεναρίου (Scenario-based Design) με βάση το σχεδιασμό με εφαρμογές ΤΠΕ. Αυτό αποτελεί μια μεθοδολογία με επίκεντρο το μαθητή και το χρήστη που βοηθά στην αναγνώριση των απαιτήσεων του χρήστη και στην ανάπτυξη των προδιαγραφών του συστήματος. Σε αυτή τη συνάντηση θα αρχίσουμε να γράφουμε το σενάριο του δικού σας διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης (WBLE) και θα το χρησιμοποιήσουμε για να σημειώσουμε τις προδιαγραφές/όρους του περιβάλλοντος και να καταλήξουμε σε μια λίστα από τις ‘απαιτήσεις’ που πρέπει να αναπτυχθούν/ικανοποιηθούν. • Παρουσίαση από τον Chris Fowler: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615162142/http://w ww.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/eframework/scenario_based_ design_chris_fowler.pdf
 • 5. Παράδειγμα ‘Σεναρίου για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’- Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) • Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό (Scenario-based Design) και Ανάλυση Αναγκών Χρήστη (User Requirement Analysis) • To SBD είναι ένας τρόπος για να συνδυάσεις τη γνώση με την οργάνωση. • Όπως έχει αναφέρει και ο Carol (1996), ‘design representations that are at once concrete but flexible help to manage ambiguous and dynamic situations’ (Rosson & Carroll, 2002:2). • Πρόκειται για να προσπάθεια αυθεντικής αναπαράστασης της χρήσης του υπολογιστή (Go & Carroll, 2004) που αποφεύγει τον ‘τεχνοκεντρισμό’ (Papert, 1990). Ο Carroll (1996) υποστηρίζει ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή ανάλυση (traditional task analysis) και την ανάπτυξη προδιαγραφών ενός συστήματος που διαπνέεται από ένα SBD.
 • 6. Scenario-based Design (SBD) • Οι σχεδιαστές μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει να βρουν προμελετημένους τρόπους διασύνδεσης του τρόπου που πιστεύουν πως μαθαίνουν οι μαθητές με τη δομή και το περιεχόμενο του μαθησιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνοντας οργανωτικά θέματα. • Το SBD αποτελεί ‘ιδανική σχεδιαστική επέμβαση’ (‘envisioned design intervention’) (Carroll, 1996: 267) και ‘τα σχεδιαγράμματα παρουσιάζονται ως αναγκαιότητες και προαπαιτούμενα για τους χρήστες και ως προδιαγραφές λειτουργικότητας (ο.π.: 267).
 • 7. Οι Yu και Liu (2006) μας δίνουν ένα παράδειγμα ενός SBD για το σχεδιασμό ενός διαδικτυακού συστήματος διδασκαλίας.
 • 8.  Στη Συγγραφή Σεναρίου με βάση το Σχεδιασμό, οι περιγραφές για το πώς οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εργασίες τους μέσω ΤΠΕ αποτελούν το κύριο σχεδιαστικό εργαλείο.  Τα σενάρια είναι ιστορίες για τους ανθρώπους και τις ενέργειες τους και σε αυτή την περίπτωση, τις ενέργειες τους χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Τα σενάρια περιλαμβάνουν: -Πλαίσιο -Εμπλεκόμενους (agents) -Στόχο και πλοκή Τα σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχεδιασμό εφαρμογών ΤΠΕ αφού υπερτονίζουν την εμπειρία του χρήστη παρά την τεχνολογία καθαυτή. Με τη συγγραφή ενός σεναρίου, ο σχεδιαστής αρχίζει και αφηγείται μια ιστορία για το πώς ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το σύστημα. Μέσω αυτού, ο σχεδιαστής μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες του χρήστη και μπορεί μετά να καθορίσει τι πρέπει ακριβώς να κάνει το σύστημα για να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Από το Σενάριο δηλαδή καταλήγουμε στις Προδιαγραφές του Συστήματος.
 • 9. Το Διάγραμμα δείχνει τη διαδικασία καθορισμού προδιαγραφών της τεχνολογικής εφαρμογής από ένα σενάριο. Σενάριο • Περιγραφή της τεχνολογικής εφαρμογής όπως σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη Ανάγκες του χρήστη • Λειτουργίες που πρέπει η τεχνολογία να παρέχει στο χρήστη Λειτουργικές Ιεραρχίες • Οργάνωση των λειτουργιών ιεραρχικά Πρωτότυπο • Προδιαγραφές της εφαρμογής για πρακτική χρήση/εφαρμογή
 • 10. Δρατηριότητα 2- 5΄ • Στο Moodle υπάρχει αναρτημένο ένα παράδειγμα ενός σεναρίου. Αναγνώρισε τα ρήματα που δείχνουν τις ενέργειες του χρήστη. Ξεχώρισέ τα με κάποιο τρόπο (underline/bold/highlight). • Από τις ανάγκες του χρήστη τότε μπορείς να αναγνωρίσεις το τι πρέπει να παρέχει το σύστημα και από αυτό μπορείς να αναπτύξεις τις προδιαγραφές και το πρωτότυπο. Οι ανάγκες του χρήστη: • Κοιτάζοντας και πάλι το σενάριο, οι έντονα γραμμένες λέξεις αποτελούν ρήματα που αντιπροσωπεύουν τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη με το πρόγραμμα οπόταν το ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΕΠΕΙ να τις παρέχει.
 • 11. Λειτουργικές ιεραρχίες: Κάποιες δράσεις είναι πιο γενικές από κάποιες άλλες, και μπορούν να οργανωθούν σε συστατικά μέρη που ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν στην εφαρμογή. Κύρια δράση στου χρήστη Συστατικά μέρη Προδιαγραφές Συστήματος Κάνει είσοδο Βάζει το δικό της όνομα χρήστη -Παρουσιάζει το πεδίο -Συλλέγει αποτελέσματα -Επαληθεύει Χρησιμοποιεί το φόρουμ -Αναρτημένα σχόλια στο υπό συζήτηση θέμα -Συλλέγει τα σχόλια από κάθε άτομο -Επιλέγει την εφαρμογή να αρχίσει νέα συζήτηση -Επισυνάπτει αρχεία -Κατεβάζει -Παίρνει ειδοποίηση -Κάνει κλικ πάνω στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο -Παρουσιάζει τα σχόλια σε μια φωλιά -Εργαλεία copy/paste εντός του φόρουμ -Εικονίδια ή μενού με επιγραφή ‘Aπάντηση’/ Reply -Λειτουργία επισύναψης -Τα αρχεία να είναι διαθέσιμα για κατέβασμα -Τα ονόματα να είναι συνδεδεμένα (να αποτελούν υπερσύνδεσμο) με το αντίστοιχο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Skype -Πρόσκληση για ‘συζήτηση’ -Απάντηση στην πρόσκληση -Εισαγωγή σχολίων -Ειδοποίηση προς το χρήστη (user alert) -Απάντηση στην ειδοποίηση (reply to alert) -Παράθυρο για εισαγωγή κειμένου για συζήτηση
 • 12. Πρωτότυπο: • Για να καταλήξεις στις προδιαγραφές του συστήματος που θα εφαρμοστεί, θα χρησιμοποιήσεις την τρίτη στήλη του πίνακα ‘Προδιαγραφές Συστήματος’. Αυτό θα σου παρέχει μια λίστα με τις λειτουργίες που πρέπει να έχει το τεχνολογικό σύστημα και αποτελεί τη βάση για μια λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου και των προδιαγραφών του πρωτότυπου. Τα επόμενα βήματα είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση. Δραστηριότητα 3 : 10’ , Εργασία- Φόρουμ ‘Σενάρια WBLE’ • Γράψετε ένα σενάριο για το δικό σας Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης. Θυμήσου προς πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερές γίνεται για να προκύψουν οι προδιαγραφές του συστήματος. • Το σενάριο είναι η ιστορία ενός φανταστικού χρήστη οπόταν η πρώτη λέξη στο σενάριό σας πρέπει να είναι το όνομα του χρήστη. Άσε τη φαντασία σου να τρέξει και μπορείς να προσγειωθείς μετά που θα κάνεις την εφαρμογή, προσαρμόζοντάς το. • Διάβασε τα σενάρια που έχουν ανεβάσει οι υπόλοιποι. Τα δικά σας σχόλια και ανατροφοδότηση θα είναι πολύ χρήσιμα.
 • 13. Πλοήγηση και αναζήτηση: • Ποια είναι τα μέσα για να δομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακές πηγές με στόχο το σωστό διαδικτυακό σχεδιασμό; • Στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ή περιβαλλόντων μάθησης, είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους χρήστες εύκολο τρόπο πλοήγησης. Πώς θα θέλατε οι χρήστες να κινηθούν μέσα στο διαδικτυακό σας περιβάλλον; Αυτοί είναι οι κύριοι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο: • Σερφάροντας/Surfing: Ελεύθερη περιήγηση στο διαδίκτυο για να εντοπίσουμε ενδιαφέρον στοιχεία χωρίς συγκεκριμένο στόχο. • Περιήγηση/Browsing: Ακολουθώντας συγκεκριμένη πορεία σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας συλλέγοντας σχετικές πληροφορίες • Αναζήτηση/Searching: Ψάχνοντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα ή συγκεκριμένες πηγές πληροφορίας. • Πλοήγηση/Navigating: Η πορεία προς συγκεκριμένο τελικό σημείο (end point)
 • 14. Προσανατολισμός και Πρόσβαση •Κάποιες σημαντικές ερωτήσει για να λάβετε υπόψη στο σχεδιασμό: •Από πού αρχίζουν οι χρήστες και πού τελειώνουν; Έχει σημασία αυτό; •Πώς οι χρήστες θα γνωρίζουν το σημείο που βρίσκονται εντός του μαθησιακού περιβάλλοντος; •Πού πρέπει ή θα πρέπει να ‘πάνε’ μετά; Ποιο το επόμενο βήμα; Έχει σημασία αυτό;
 • 15. Τα μενού • Ένας συχνός τρόπος για να δομήσεις μια ιστοσελίδα είναι να χρησιμοποιήσεις μια ράβδο/μενού πλοήγησης (navigation bar)- ένα πλαίσιο ή ένας πίνακας που περιέχει όλους τους κύριους συνδέσμους που θα μπορεί να βλέπει ο χρήστης σε όποια σελίδα και να βρίσκεται. Αυτά τα μενού παίρνουν χώρο στην οθόνη όμως και μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε ο χρήστης απλά να ακολουθήσει μια προκαθορισμένη πορεία εντός του μαθησιακού περιβάλλοντος. • Οι ράβδοι πλοήγησης μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τη δομή ενός πίνακα, συγκεκριμένους διαχωρισμούς (όπως το CSS- Cascading stylesheet) ή καθορίζοντας συγκεκριμένα πλαίσια. Οι σχεδιαστές συνήθως αποφεύγουν τη χρήση πλαισίων γιατί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα προσβασιμότητας, πλοήγησης ή εκτύπωσης.
 • 16. Υπερσύνδεσμοι: Οι υπερσύνδεσμοι αποτελούν τα καίρια σημεία (hot points) που επιτρέπουν στο χρήστη να κινηθεί από ένα σημείο της σελίδας σε άλλο. Οι υπερσύνδεσμοι επισυνάπτονται σε λέξεις, φράσεις, κουμπιά ή εικόνες.
 • 17. Σύνδεση δομών • Πώς θα δομήσετε το μαθησιακό σας περιβάλλον; Αν έπρεπε να φτιάξετε ένα χάρτη για την σελίδα σας, πώς θα έμοιαζε; Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: • Γραμμική διάταξη (linear sequence): η πορεία πλοήγησης είναι σταθερή (επόμενο/προηγούμενο). Αυτό δεν απαιτεί προϋπάρχουσες γνωστικές δομές αλλά είναι περιοριστικό/ • Δεντρική/διακλαδωμένη διάταξη (trees): ιεραρχική πορεία, προσφέροντας λογικά δομημένες διαδρομές μέσα στο περιβάλλον μάθησης. Οι δεντρικές /διακλαδωμένες διατάξεις είναι λεπτομερείς επιτρέποντας πολύπλοκα επίπεδα ή αυξανόμενης δυσκολίας. • Δικτυωμένη διάταξη: Αυτή μπορεί να είναι: • (α) Συνειρμική/συσχετιζόμενη (associative): περιλαμβάνει πληροφορίες που συνδέονται σημασιολογικά • (β) Εννοιολογική: με καθορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου • (γ) Δίκτυα: Η Wikipedia αποτελεί ένα παράδειγμα ενός δικτύου που είναι ταυτόχρονα και εννοιολογικό και συνειρμικό/συσχετιζόμενο. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες και μπορεί επίσης να ακολουθήσει συνδέσμους μέσα στο κείμενο. Τα δίκτυα μπορούν να είναι πολύ ευέλικτα, επιτρέποντας στο χρήστη να σερφάρει ή να πλοηγηθεί στο περιβάλλον με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες του. • Η δομή που θα επιλέξετε θα εξαρτάται από τους χρήστες που απευθύνεστε και στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκετε. Φυσικά το σενάριο που έχετε γράψει παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή που θα επιλέξετε.
 • 18. Αναζήτηση • Ο πιο απλός τρόπος να κάνετε την ιστοσελίδα σας ερευνήσιμη (searchable) είναι να χρησιμοποιήσετε το Google Free. Απλά αντιγράψετε τον κωδικό που θα σας δοθεί μέσα στο html κώδικα της σελίδας σας στο σωστό σημείο. https://www.google.com/webmasters/tools/submit- url?continue=/addurl
 • 19. Επικοινωνία και Συνεργασία • Πώς μπορείτε να πετύχετε την επικοινωνία και συνεργασία στο Διαδικτυακό Μαθησιακό σας Περιβάλλον; • Τι μπορείτε να ενσωματώσετε όσον αφορά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας; Αυτό έχει να κάνει με το Computer Mediated Communication – Επικοινωνία με Υποστήριξη Υπολογιστή. Αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας με τη χρήση υπολογιστή. Μπορεί να περιλαμβάνει βίντεο/εικόνα, ήχο ή μόνο κείμενο. Αν και συνεχώς αναπτύσσονται και είναι πολύ πιο δημοφιλείς το βίντεο και ο ήχος, εντούτοις το γραπτό κείμενο είναι ακόμα η πιο διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας μέσω υπολογιστή. Μπορείς επίσης να αναπτύξεις τη συνεργατικότητα μέσα από εργαλεία όπως τα wikis (π.χ. για συγγραφή ιστορίας) ή ‘πίνακες διαχωρισμού’ (shared whiteboards).
 • 20.  Υπάρχουν δύο μορφές επικοινωνιακών/συνεργατικών εργαλείων: σύγχρονα (π.χ. chats, instant messaging, whiteboards) ή ασύγχρονα (π.χ. bulletin boards, conferencing, email, wikis). Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι ενωμένοι ταυτόχρονα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενώ με τα ασύγχρονα εργαλεία οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν και να συμμετάσχουν οποιαδήποτε στιγμή.  Σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, εργαλεία όπως το conferencing, chat, wikis, blogs κλπ επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς εργαλεία επικοινωνίας είναι απλά ένα διαδραστικό βιβλίο και όχι ένα μαθησιακό περιβάλλον. Χωρίς επικοινωνία, ο μαθητής και το περιβάλλον μπορούν να αλληλεπιδράσουν μόνο μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί εμπειρία απομόνωσης και σημαίνει ότι εσείς ως σχεδιαστές δεν μπορείτε να δομήσετε και να εντάξετε συνεργατικές εργασίες στη μαθησιακή διαδικασία και έτσι οι μαθητές δεν έχουν το όφελος που μπορεί να προκύψει από μια καλή συνεργασία.  Τα εργαλεία CMC (Computer Mediated Communication) επιτρέπουν επίσης την άμεση, σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία/ανατροφοδότηση από το δάσκαλο και επιτρέπει στους μαθητές που έχουν απορίες να ζητήσουν καθοδήγηση είτε από το δάσκαλο ή τους συμμαθητές τους.
 • 21. • Ακόμα κι αν ο στόχος σας είναι να εργαστούν μόνοι τους οι μαθητές εντός του WBLE, μπορείτε να ενισχύσετε το περιβάλλον σε επίπεδο συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης εντάσσοντας δραστηριότητες μέσω ενός μπλοκ, συζητώντας μέσω ενός φόρουμ ή δημιουργώντας κάτι συνεργατικά μέσω ενός wiki. • Το καθένα από αυτά τα εργαλεία έχει τις δικές του δυνατότητες και περιορισμούς οπόταν να είσαστε προσεκτικοί στις επιλογές σας. • Λάβετε υπόψη την Θεωρία των Δραστηριοτήτων (Activity Theory)- ποιο είναι το αντικείμενο, ποιο το κοινωνικό πλαίσιο και ποιο θα ήταν το ιδανικό εργαλείο; Επικοινωνία και Συνεργασία
 • 22. Επιλογές εργαλείων για επικοινωνία και συνεργασία •Πιο πάνω στο Moodle- στο χώρο των wikis υπάρχει ένα πολύ μικρό δείγμα από τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα έχω καταχωρήσει στο νέο wiki ‘Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας’ και μπορείτε να εισηγηθείτε κι εσείς άλλες επιλογές. •Επίσκεψη στο wiki… •Εγγραφή στο wiziq
 • 23. Προσεγγίσεις Αξιολόγησης • Υπάρχουν δύο ειδών αξιολογήσεις εντός μιας επαναληπτικής διαδικασίας σχεδιασμού (iterative design process). (α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση: αυτή συμβαίνει σε όλο τον κύκλο της διαδικασίας σχεδιασμού με διάφορες μορφές (βλ. Κεφ 10: Race, P. (2005). Making Learning Happen. Sage Publications) και πολλές φορές είναι κοινή λογική το ποια μέθοδο αξιολόγησης θα επιλέξετε- checklist, pilot test, expert walkthrough. Περισσότερα παραδείγματα: http://mashable.com/2011/09/30/website- usability-tools/#H57OdPAiGmqa • (β) Αθροιστική/συνολική/τελική αξιολόγηση: Αυτή γίνεται στο τέλος της διαδικασίας και είναι καλά να σκεφτείτε τη μεθοδολογία της αξιολόγησης από πριν. • Όποια μέθοδο αξιολόγησης επιλέξετε, το σημαντικό είναι να γίνεται από την πλευρά των μαθητών.
 • 24. Τι σημαίνει ‘αξιολόγηση •Η αξιολόγηση έχει διάφορες ερμηνείες: •Καθορίζει ή σταθεροποιεί κάποια αξία •Εξετάζει ή κρίνει •Αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων •Καθορίζει την αξία ενός προγράμματος αξιολόγησης
 • 25. • Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος στη διαδικασία σχεδιασμού. • Ο σχεδιασμός όπως αναφέραμε αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία (iterative process). Η επαναληπτική αξιολόγηση (iterative evaluation) που στόχο έχει να υποστηρίξει την ανάπτυξη του περιβάλλοντος σε πρακτικό επίπεδο, είναι το στάδιο όπου δοκιμάζεται το πρωτότυπο από τους αναμενόμενους χρήστες. Αυτή η επαναληπτική αξιολόγηση θα σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να προσαρμόσετε το μαθησιακό σας περιβάλλον ανάλογα.
 • 26. Η πρακτική εφαρμογή του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση αφού πρέπει να γνωρίζετε αν ο προκαθορισμένος σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του συστήματος πράγματι ‘εργάζονται’ όπως εσείς θέλετε και όπως πρέπει να είναι. • Μορφές αξιολόγησης (α) Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) • Έχει να κάνει με τις διαδικασίες μιας καινοτομίας παρά με τα αποτελέσματα • Συνήθως γίνεται στα αρχικά στάδια εισαγωγής μιας καινοτομίας • Χρησιμοποιείται για να επιλύσει ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή και το διαμορφωτικό σχεδιασμό • Χρησιμοποιείται για να εντοπιστούν προβλήματα από τα αρχικά στάδια για να μπορούν να επιλυθούν πριν να είναι αργά. • Χρησιμοποιείται για να αντιληφθούμε γιατί κάποια αποτελέσματα προκύπτουν και για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα διαχείρισής του • Παρέχει την ευκαιρία για συλλογή δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο καθοριστική αξιολόγηση στο μέλλον • Για να καθορίσει τα κατάλληλα και απαραίτητα αποτελέσματα
 • 27. (β) Αθροιστική/τελική/συνολική αξιολόγηση • Χρησιμοποιείται ια να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ή τις επιδράσεις μιας καινοτομίας αλλά και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα • Βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν καθ’ όλο το διάστημα της εφαρμογής της καινοτομίας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της. • Σχετίζεται με τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων και αποτελεσμάτων • Τι θα αξιολογήσεις στο τέλος της εργασίας σου; Υπάρχουν βασικά τρεις πτυχές στην αθροιστική αξιολόγηση: η χρησιμότητα, η εγκυρότητα του σχεδιασμού και η αποτελεσματικότητα της μάθησης. Αυτό που θα αξιολογήσεις έχει να κάνει με το τι έχεις προκαθορίσει ως προτεραιότητα του συστήματος από την αρχή του σχεδιασμού. Για παράδειγμα, η αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι πολύ δύσκολο να την αξιολογήσεις σε τόσο μικρή εργασία άρα ίσως θα πρέπει να αποφύγεις αυτή την πτυχή αξιολόγησης του μαθησιακού σου περιβάλλοντος.
 • 28. Σχεδιασμός Αξιολόγησης- Designing Evaluations • Οι αξιολογήσεις μπορούν να έχουν διάφορες μορφές και εξαρτάται από αυτό που αξιολογείται και τους λόγους που γίνεται η αξιολόγηση. Μερικές σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι: • -Τι αξιολογείται; • -Γιατί αξιολογείται; • -Για ποιον γίνεται η αξιολόγηση; • -Πότε γίνεται η αξιολόγηση; • -Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση; • -Τι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση; • -Πώς και σε ποιον θα γίνει η αναφορά αξιολόγηση;
 • 29. Μέθοδοι Αξιολόγησης • Πολλές από τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα χρησιμοποιούνται και στην αξιολόγηση. Αυτές περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις Ποιοτικές προσεγγίσεις • Παρατήρηση: Με συμμετοχή ή μη-συμμετοχή (Participative/non- participative) • Συνεντεύξεις: Δομημένες/ ημιδομημένες/ ελεύθερες/ ομάδες εστίασης • Κατάλογος ελέγχου παραγόντων (checklist) [π.χ. Hosie & Schibeci (2005), Blackwell & Green (2000)] Ποσοτικές προσεγγίσεις • -Έρευνα: ερωτηματολόγια • -Δοκίμια: τυποποιημένα • -Πειραματισμός: τυχαία σύγκριση • -Ανάλυση συμπερασμάτων (inferential analysis): έλεγχος για στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα
 • 30. Διαδικασίες Αξιολόγησης • Οι διαδικασίες αξιολόγησης συμπεριλαμβάνουν συνήθως μια σειρά σταδίων, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.
 • 31. • -Ενδιαφερόμενα μέρη/ Stakeholders: Οι αξιολογητές αναγνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία αξιολόγησης και ποιοι είναι οι γενικοί στόχοι της εργασίας/του προγράμματος/του προϊόντος που θα αξιολογηθεί • -Αναγνώριση του πού θα επικεντρωθεί η αξιολόγηση (σημείο εστίασης): Για κάθε ‘ενδιαφερόμενο’ (stakeholder) οι αξιολογητές εντοπίζουν το σημείο εστίασης της αξιολόγησης • -Συλλογή δεδομένων: Οι αξιολογητές σχεδιάζουν τα διάφορα εργαλεία που είναι κατάλληλα με βάση το σημείο εστίασης της αξιολόγησης και συλλέγουν τα δεδομένα • -Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων: Οι αξιολογητές αναλύουν με βάση το σημείο εστίασης και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στα ενδιαφερόμενα μέρη. • Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές ανάλογα με το αν η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική ή αθροιστική/τελική. Διάφορες ομάδες ατόμων (ενδιαφερόμενα μέρη/stakeholders) μπορεί να θέλουν άλλου είδους πληροφορίες και αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί στο σχεδιασμό και την παρουσίαση της αξιολόγησης.
 • 32. Διαχείριση του project • Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός ενός WBLE προαπαιτεί πάρα πολλές δεξιότητες. • Στο εμπόριο αυτή η διαδικασία θα γινόταν από μια ομάδα ατόμων που θα διοικούνταν από ένα γενικό διευθυντή/διαχειριστή. Αλλά όταν σχεδιάζεις το δικό σου WBLE είσαι εσύ ο ίδιος ο διαχειριστής και πρέπει να κάνεις ένα σωστό και ξεκάθαρο σχεδιασμό των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν. • Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για το τελικό αποτέλεσμα. Καθορίζοντας από την αρχή τις διαδικασίες αξιολόγησης στο σχεδιασμό σου προδιαγράφεις ότι το βάζεις κι αυτό στις προτεραιότητές σου και δεν πρέπει και ούτε θα το παραβλέψεις.
 • 33. Συζήτηση: •Πώς σκέφτεστε να αξιολογήσετε το WBLE σας; •Ποιος θα λάβει μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης; •Πώς μπορείτε να εμπλέξετε τους χρήστες στην αξιολόγησή σας; •Σε ποια στάδια του σχεδιασμού σας σκέφτεστε να εισάγετε την αξιολόγηση και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματά της;
 • 34. Προσβασιμότητα - Αccessibility • Σε πάρα πολλές χώρες είναι παράνομο να κάνεις διακρίσεις στην προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων εναντίων ατόμων με αναπηρίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνυπολογίσετε τις ανάγκες των χρηστών με πιθανές αναπηρίες στο σχεδιασμό του WBLE σας. • Η προσβασιμότητα ως παράμετρος πρέπει να αποτελεί την αφετηρία του σχεδιασμού σας και όχι κάτι που θα προσθέσετε στο τέλος ή κάτι που απλά θα ξεχάσετε ή θα αφήσετε πίσω. • O Διεθνής Σχεδιασμός- Universal Design αναφέρει στην ιστοσελίδα NCSU: ‘Τhe design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extend possible, without the need for adaptation or specialized design’: https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about _ud.htm
 • 35. Δραστηριότητα 4- 5΄ • To Centre of Universal Design μας δίνει εφτά βασικές αρχές σε σχέση με την προσβασιμότητα https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udpri nciplestext.htm • Ποιες είναι αυτές; • Διαβάστε τις και κάντε ένα δικό σας κατάλογο στην επόμενη διαφάνεια της σημερινής παρουσίασης.
 • 36. 7 βασικές αρχές σε σχέση με την προσβασιμότητα
 • 37. • Το πιο καλό παράδειγμα είναι το μαγνητόφωνο που σχεδιάστηκε για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και που τελικά υιοθετήθηκε διεθνώς. Για περισσότερες πληροφορίες για το Universal Design στη μάθηση: http://www.cast.org/our- work#.VjxZXLcrLIU • Μια ιστοσελίδα με καλή προσβασιμότητα πρέπει να μην είναι ‘ανιαρή’. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του Royal Association for the Blind – για τους τυφλούς http://www.rnib.org.uk/ Αυτή η ιστοσελίδα είναι εύκολα προσβάσιμη/προσιτή, εύκολη στην προήγηση, φαίνεται ενημερωμένη και είναι ενδιαφέρουσα. Αποτελεί μια ιστοσελίδα με βάση το Διεθνή Σχεδιασμό. • Οι προσιτές ιστοσελίδες ίσως είναι και πιο εύκολες στο να τις δημιουργήσεις! • Σκέψου εναλλακτικούς τρόπους παροχής πληροφορίας. Για παράδειγμα, αν συμπεριλάβεις ένα αρχείο ήχου, τότε χρειάζεται να συνοδεύεται και από ένα γραπτό κείμενο. Τα άτομα με προβλήματα όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για ανάγνωση κειμένου (text-reading software) αλλά πρέπει να δώσετε εναλλακτικό τρόπο παροχής της πληροφορίας που δίνουν οι εικόνες. Όταν χρησιμοποιήσεις εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο σε ένα ‘alt-tag’. • Δραστηριότητα 5 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://webaim.org/resources/ για περισσότερες λεπτομέρειες που θα κάνουν το WBLE σας πιο προσιτό. Μπορείτε να παρακολουθήσετε προσομειώσεις με άτομα που έχουν π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή για να μπείτε λίγο στη θέση του χρήστη και να προσαρμόσετε το δικό σας περιβάλλον.
 • 38. Έλεγχος βαθμού προσβασιμότητας: • Όταν δημοσιεύσετε το WBLE σας κάντε έλεγχο της προσβασιμότητας με το TAW Accessibility Test http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en . Αυτό θα σας δώσει ένα κατάλογο με τις περιοχές που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στα άτομα με αναπηρίες. Το TAW δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο της σελίδας σας αλλά μπορεί μόνο να εντοπίσει πιθανά προβλήματα, για παράδειγμα εικόνες που χρειάζονται συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο. • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ελέγχου στο http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck/ που περιλαμβάνει προσομειωτή αχρωματοψίας για τις εικόνες σας. • Κάποιοι φυλλομετρητές όπως το Opera http://www.opera.com σας επιτρέπουν να δείτε πώς θα φαίνονται οι σελίδες σας σε διαφορετικά μοντέλα/formats.
 • 39. Συζήτηση: •Τι μπορεί να κάνει το δικό σας WBLE ποιο ‘προσβάσιμο’- http://webaim.org/resources/ •A Practical Guide To Developing Effective Web- based Learning http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492 389/
 • 40. Επόμενη συνάντηση: • Τετάρτη 18/11/2015, • 3:00-5:50 μ.μ. • Αίθουσα Ν37