Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

река места

2.519 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

река места

 1. 1. Река Места
 2. 2. Увод.Извори.Хидрология.Качество на водите.Използване на водите.Замърсяване на водите.Опазване на okолната среда
 3. 3. Извори Река Места е река,която протича презюгозападна България и през територията наГърция. Образува се от сливането на реките БялаМеста и Черна Места,които извират отРила. Река Места, под името Нестос, се вливачрез делта в Егейско море. Притоците на реката водят началото си отнай-високите български планини Рила, Пирини Западните Родопи.Тя има около 30притока най-големият от които е р.Доспатска, която се влива в Места на гръцкатеритория.
 4. 4. Хидрология По химичен състав и физични свойства подземнитеводи в района са пресни, по-меки с минерализация под0,2g/l. Речният отток се формира от дъждовните,снежните и подземните води. (30%дъждовни30%снежни 40%подземни).
 5. 5. Качество на водитеПо цялото течение на рекаМеста водата е с добри условияза напояване,а в някои части заразвъждане на риба.Горнототечение на реката,натериторията на България сеобитава от маришка мряна,черна мряна,костур,клен и др.
 6. 6. В разнообразни части по поречиетона р.Места, по пукнатини икарстови райони, се формират итекат пресни води, а в зоните вдълбочина -минерални води сразлична температура. Големикарстови извори се намират вРазложката долина.
 7. 7. Използване на водитеГоляма част от водите на реката се използват занапояване и посяване на земеделски култури.Това еосновният поминък на хората, живеещи покрай течениетона реката. Речната вода улеснява земеделската работа,защото е по-достъпна.
 8. 8. Река Места осигурява почти 90%от водата, която се използва за напояване и посев. Отделно край коритото на реката са пробити сонди, също за земеделска цел. Района е известен със своите вкусни зеленчуци и висококачествен тютюн, а това се постига именно благодарение на постоянното напояване.
 9. 9. Замърсяване на водитеПовечето от хора се занимават с риболов като хоби илисредство за поминък, но замърсяването на реката можеда доведе до смъртта на много риби, които обитаватреката, а също да повреди културите.
 10. 10. Реката се замърсява от изпускането на отпадъчните канализационни води на някои населени места и заводи, а понякога и от изхвърлянето на битови и химични отпадъци.
 11. 11. В днешния 21век хората стават все по несъобразителни към майката природа и не ценят нейните дарове. Изхвърлят безразборно отпадъци, секат дърва и не полагат никакви усилия за опазването на околната среда.Всяка тяхна несъобразителност ни се връща отрицателно в двойни количества.Водата е най-ценнoто на нашата планета, а никой не обръща внимание на неината чистота и не цени неиното количество, защото за сега разполага с нея.
 12. 12. Майката природа ни отмъщава
 13. 13. Опазване на okолната средаПо-голяма част отзамърсяването на реките сеосъществява от човешкатадейност.Човешкатанесъобразителност може дадоведе до непредотвратимипоследици. Водата е извор наживот, а нейното опазванеможе да се осъществи самос нашата подкрепа.
 14. 14. Всеки от нас е билмалък и е изпитвалогромнотоудоволствие да секъпе в студените ибистри води нареката. Днес и ниеможем да имаметази възможност,но никой негарантира, ченашите деца щемогат да изпитаттова чувство.
 15. 15. Опазването на околната среда не означава самода действаме когато околните ни наблюдаватили насила да вършим дейности, които са нипредписани от другите. Когато човек сам иска данаправи нещо за себе си той го прави и без чуждапомощ, но когато става дума за работа, свързанас почистването на околността всички сеотказват.Земята е нашият дом,ние сме сегашнотопоколение, нашите деца ще бъдат бъдещото, азащо ли да не им осигурим по-чисто бъдеще?
 16. 16. Времето отброява всяка секунда от живота наземята.Количеството вода намалява поради мръсотията,топене на ледовете и много други климатичнифактори.Човечеството спи и се заблуждава от гледката, чеземята е богата на водни ресурси, но не забелязвапромяната.Нека всеки един от нас подаде ръка и помогнем наводата да запази своя живот и да ни дари още дълговреме с щастието да я имаме.
 17. 17. Изготвила Сибел Ибраимова,ученичка от 10 клас на СОУ “Никола Вапцаров, гр. Хаджидимово, България

×