Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
MARIO anauc
IEh;154~s48
caoaxun

SUPEHHIKDV

VELIKI PDTHVAT
u #E04 VNOJ 57/2017/ SLJPEKHIK sz 1152450 Nosąnw
IPGKLOVIO GA BOGAnov/ Mzíuos/ v/Mám 'KU/ AA o_
BOMMMCA sur-swan« cuwovt G...
-wą ona füE/ W- V ENAUA
gm 95 UMDQGLUPLJ” * Jaćívovosr/ P MŽJE nam/ mo

PDBIV a
/ ľ E77 NE VRAGA use OVWEI/ OVWE , 

Možp...
xííémmmmswáíšsmífážľmwľžá'
. z - -
c'E L/ m @Wsr/ ?

BR/ Nl, Padu-
, ć/ ceno MI UA-

 

zAz 54m MOGU amm/ ATI Nsèm F...
7414500245 Sl 677540? mau u KAZ-
NEM' B/ VALDDN N4Pl/ N/fl puške 'I'

NI Govo/ ząv/ sow/ .I muEá-'sł-
nrvmsswą/ DAENMA 
qo...
47o a): own, INsPE/ oocza
2.92,« l opa MEKA PRI-
? NENA/ VO means/ va

z« msasmuxcs, IMA/ Vo 1
FAMA-nwm Faso« . '

 
 
...
I ŠKMŠ/ MO vRAm/ 
g mwa' l. 
v {jamo iPRS/ UMC _- ~
' / HVA/ IAŠIŠ/ 'v-“LU”

614x711

? sz/ Juanu 70 cE/ (yrc mm var 712/ ...
AKC / ww u Roku 017 ? VAZ-

ssr / ČET/ RI SAM NE I5-

PLATFIE m: : 

suv/ r (SEM suv -
Losr z NEM/ LOST nam vš-
TIN/ IA v...
MQZA JE put/ vom UH vAnr/ 
SUPERHIMA PIZEMFA M; 55

ö/ N/ PA »ne 7o cau/ ŠE NE `

ZANIMA/ A 67o 5e nas

ć/ srAč/ a z SMET...
Mmmm SAMPIAN z« HVATANVE suPs/ -z-
H/ KAIMALO VEKOMPL/ c/RAN ALI lea/ ć UE
mama! :IE 1./ /zvRsrA/ v, wpáattm

KAV s, « ?...
m_ pąxząpąuą/ çją__, bu.77'g M5 [Háüľć: mmm? r: 7zaauéws. ..sw, pA l
á 1 . P0BR0.. _P957,`__Pf,57:__p55-ľ” cw/ NAC/ ...
w a: spam pou/ mo! or-
»wr NEMA mea/ vas, o/ v
. '75 Mav a ZV/ CER CHE-
LOM-IV M zoo KOM
VRTU, zum/ ow GRUPA TNT! 

 ...
vas #POZOR/ n VA su POL/ -

: zaman: KO707 -
7ms/ rsqpeŽu/ xz SEM

MOZIŽA su pošt: u, 
LOV NA ČTAKGZE . 

N/ K SE JA NE...
.- 7o ? NE N/ áz« / v/ ~75-
E JE SuPERH/ KCJBRZE z/ wwo M: mtzéD/ L/ N/775/'ł0
A a: ovaae/ v/wez/ sveža? »G74 zmu. L...
cuore NE / NSPEK7O -
'f . /

Rim! “ŠŽGC/ 'šľs 3%; 
z / obé ~5670 sum/ o,
m4 den; se NA 7-/ -

^ M/ LVA ? Aug/ eo

.75 ...
/ KAKO JE vm : mo IZ wásé' lzwišmaA, su -
PERH/ KA NNE 52o rA/ vo KAV 575 asu. ám
= ONW« łaQfć7'E? d/N/ M/ 55 AVA 5/ VA...
771 NE NA ZEMLUA OENK/ JA POSTAVE

m: 705 NJA m PIZAVQF PZBVTLME
160.7/ {M4 NA

' "AU, šm 5570 PQGAE/ VPČJN/ sama; t
A...
www mmm/ are« r
o A o: QJPERHIK

. A Nasa-IE

grAvz AUH M Mu-

145.' [cáu 

075 A ~7542

NE Nože pom/ -

:7577 DI-UJŽE @-...
Posvwr samo : Ema / VO- »w »ow MNAŽEMC-? oeľaľ/ NE, Tvsu " '
Euávosr na NA ata/ Nu - ' ~4050; WMA/ E mwa-ss NA rzzž/ ć-...
sm! 1./ v/ EJELI, w KO7/ ME Bilić« mikro/ ZE-
* UER/4L7ErE7C/ JELA KL/ 575 na« SATA 9

o 44 5477x ~5215 sE/ ov- '

'z ...
f 5155;« 70x75 VINo/ KA/ (Q MIR/ ŠE! 

»KLOP/ OR ZA sapEzzu/ mgzxuöz! 
ALI. .. KAxo da FaNKc/ av/ RAN 33

sro SAP mmc Now:...
(BWOPHO v/ sosw ZA JEDA/ v V HM, v/ sosr/ /MAO
ŽEMOUB/ ľl 547'  u ' ' SA/ V MALGIVREVVE"

 
  
   

MIKNI 7 FENDM...
- . ~ wpslaaz 520x Izdana
, ~ m/ z svoąAurA 24 u-
v , m/vov/ JE LI UK, STO
l/ .A 75 ZNVIUETD, OBCŠČ
z. : SK/ TN/ CA / L/...
` 225904 , SUPERHIK kzAps

OMAéN/ Mz« VA um: 
öosAr/ MA , HA HAHA ? U

PA Nišu N/ JE Qąyłyág z , L
SMPEWł/ Ic (75 mas-Mgr...
?głGľáľšllíć/ _VE/ WAM R/ .:Eć/ 0% : af CIN! u 77 Gząwélg ' l 775 K4ł0 ZAZ-
s-rs Law/ u waw: ga v o ; m; PALVNOEM zs...
vse' 051920440 Rok/ zu' 55

~5570 906027447 sa: ouvszu? V

SL/ M/VVAM, ALI / PAK 

“IJEPRAVO #4755701
. : 547/1 czaev. ...
5MAEK7l/ lJ/ VE-

/ Z VČAC/ A SA

Pąz/ rg pA 54,2_ suwzsuzzvu PO -
í AE / çcuą/ 6Lí477 Iłšľ' z. «
NR zavwu NE - 1-7 -
5D...
5'Nxzc. ..švac. ..z/ we: /, / w OVAVPUT. , mangan-eee

ču: ME, z/ ć/N/ r á: 77 usLuaa/ poper če«
MO GE . uma v/ {a z c...
Aąsw: JE 540 SUPERH/ KC' svi GA TMžEA o~ se A STARI uMImmUsN/ c/ uma? I Nsvowu . '50 pcw
samo u amm pragu: MEN mm« GWE ...
Lom/ E PDK VARENI, v/ am MI m7 MIL IWA/ .

zwsmvnz ciAlvsć
s-AM REzERv/ RAO I
*ow/ Lucí' A 

  
 

 

 5-. 
HEVAČTDľS ...
DDLAZI OPANPE. .IZO- ą g . m: : JULOŠA ZAMEAO eos- , 
NCG GSLAKA . ł « _> gp/ Nsj EH. . W733i
5114 NEGM: V/ - , _ `
pdš...
TAKO IZAKLE ? ALI NE-
MOWPMISL/ r/ áA ci; 
5/77 LAH? POAOHD
BPZEM/ T/ SMPEZ/ I/bí
ü (JA/ H KL/ /V/ Kál ZA
KZPANJE/ 

'Š ...
komori @waw: #Email : vemo N/ (IE mm 5/

   
 
 

  

  

D. 
AU, #m CE 70 OBJEŠŽEAO
'vw 9 7,24495 spas/ ways-

 r ...
A 5427 GOVOR/ /BQ/ VE Ivan 67o 72 oIPREM/ /vxo u oNu
kzAozv/ cu : cau : ow Kum/ a 21 klłPANaeąPk/ MMV

oąvrsoen / aoP- POB...
.v amm/ mr swąopusi-
_ . :xEBEA/ ,Az/ 7065505111-
öw/ M/èwansmèn; 
mąá/ Ima łü/ WENE u-
L/ JE mmm Sames. ..

  

A sma ...
R27 AMG VIDAR/ DSI

M VA SEPOPNEM PA
6e/ 77 Pdmur/ .'

  
 
 
 
  

   

 
  
    

www/ ra mag**
. 

N/ ém N...
GA/ ,Pvąsmia MSE : nam : m 6/ Gams-Ivu

 

new/ M MJELVENCIEM 091346 -

  
 

A NE/ “MM

temne amm! 

 

NE wL/ Mauar/ z...
"'- , Š`7DBI7DTREBALO aaa/ rr? 

n* BAMuPR/ MJERNEHAAAUI/ JVČ/ 
l M 7ľľ7fľñkaU4ľVA/ lhł ? Uľö- _ `j
'f gmsnm »meAoa/ mnn...
ana/ ms mrPxzAš/ mzo OHOGA I U-
KAO/ w M? s amm IAM/ vs. 8055

  
 

ALI Napast-cas NAMI 542 ou-

. '

 

  

  
 
...
NOVO r I: ` . - ? Rdeč/ M Ice/ Lich u xałsML/ WR- bosdw uwzzav PA taktom« waw/ n Sveca/ t l na
Fí, QGLOČOľ/ T/ NOSOVVI/ ...
EVO Cíłöwç/ UH OTACAI

Hočem u EKUŠAW n

GNU/ LA VAJA ? #02124

SE uw/ m ląG/ VMEED
Kom mas/ as B/67E

- Masti ~5670 UHVA-...
NEKA ww 81/75. AL/ ,Awg
Lrçxgugaok ao: : aezwncr
Gsm/ www ? Roso-
: Judas/ JA

RUEA/ ćłu

mamo VAGEBAAQJR
 mzć/ Mzvswo 65,...
po vR/ Gmuv/ VEK ms
APA/ U MaGoR/ Po- , 

sLov/ ,osoa/ ro MENE/ - _ . _.. - é` 
ząámaMaEšmo/ VE , . `. ' ' - + . _` 
gu...
aaewao/ szszvpał, .
. . . STANI, BKE/ VPO / 

BRENDA z SAMO n_
Beav/ ?A . ' ć/ »w se -_. .
moz/ ua; g. , "i
5.0 PAMET...
omame xauzo : p: uaspo Pmvq-
ć/ 'IE u #vw/ M azauvas-IIMA. 

ammm. : za« weak: : a: 7050
nam aöwsx. vazza/ ALA 54m FA
J...
smo asacáćumw LGHPI
wdcaomR/ LI sum / DBVO

AAFUTCVOSVEETAA/ V/
ML/ l

ši? j 
 _J

l
v
v

575 R51« I P PRIJATELJI
 'šŽŽEM/ m su Mmmpgxą, 
LJA SUPER/ mm? Im A [(4444 SE M4 PRI/ I 118450 VID! 
SAM UEDANQVNUE- V...
.v 'n

 

 

  
 
 
  

: aa/ za suusomaxm če-
LUAD n mame/ Aqua: 
su apart , va/ How swqs! 
KAO PA BW JA NEŠTD u-
zso...
Im : W NAJ/ NBA ss Novo _
V M MMO-THE, SMPERm/ AA/ ,rzzj/ o
JE 7D s Nam? 

  
 
 
   

  

l l} l 
IIIIIJIII IIIII...
nam JE NOVAC POYTZEBAN ZA/ VE-
KERSGZOVE #NNE BIH ZEL/ o nam
GA UKR/ VZ! PO%'Z6C7,PA #14642

EVO Got/ ZLAIZ/ .lvüžš/ “D L...
KOKDPAKAO/ SAV če

SUPEIZH/ čč, HEC, suma/ nace lposnnz-
š/ o Sl! 7D JE ADVAC BCGA7ZŠAI
GKEPAV KAKO . se us - M . 

uHQ...
FA 1649 CIE rAw, MENI OE oazvw/ uma
m2/ sma . Iwaz sem srEPzw/ Nov-
C4 z »maska« z »vas/ ua 67,956.«
M& POSZOVN/ M [VND...
5055 ALANE
WP/ TE OVZJVE? 

  

 
 

BLEELEU/ Paoxąsropsg : pag
:35 7/ Kac: /vssoa sega” Š; )

IAM-raw : wa Iva: :-
 öm...
ALA/ V : I: a Pmvu! VAN 5A sma/ avm! 
amm/ veer; :vsa: 5/1 KAO MA/ wc/ 

A, 717 {VŠŠŠIČV/ K/ Níl%lz: %fvžlu
16120. / M...
x

h/ 
m

 

ž

v/ I/I/ I/I/ k
í ° n 44

 , si `

W
PDBED JE, NOSOMJO! 
law sape/ vo 57/61 / 
KMŠ I, ?AT du

717 e; n4c7z7e; -
NELI 05411171!
ALI 670 če 5/-
77 64 suPz-RA/ ...
-. .è

SuPee/ r/x

  
 

 
 
  
 

  
 

 or/ ézo JEMDUE SQ-

  
 
 

OMNENEWAEMDZF

 
 
 

  
 
 

 
 

5m I...
Evo, rz/ JE MOP/ JA »m« NAPlöA/ M w/ xov/ A POTPISA'
NA 0D SLWERH/ łm / 064 VA7 7 u 140.7 5700/
& ONPOVIAČI rz caw/ GG ...
V AG, Macro JUG'
NsvaazoJ/ mueł

v STARI 05 / zvumo

AUVAC a« GA pa

7ľč/ MO NA CE-
L0/

 na »osmem-vama« maso 5/55 R2-
P...
m; Home/ vam snmyxy w-
. « A 60577 mm NESMILVEN/ H u- . 
. aAmćał/ u Kam . SAN z_ '

sva ME sou, ?MV 54m' RAAM l MopR/ o...
#EZ JEF/ SVO- 24/2 77/VA7E 'mo ZNA 566555'

: waw/ x na; SAKRD eupsp_
poza/ cao 27/- , LJ/ KTJVRAOJ/ ząž-
Jauzaoá o- »ao...
` zzwAsxmwsueApArcąwavrA/ ąaaą/ 
ł , * wrxzsöazasmwsñavonvA/ va~

.  . ' ` r_- A MAGRADA su Peds-
u - _ I . . H , w KR...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Alan Ford 052: Superhikov veliki pothvat

741 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Alan Ford 052: Superhikov veliki pothvat

 1. 1. MARIO anauc IEh;154~s48 caoaxun SUPEHHIKDV VELIKI PDTHVAT
 2. 2. u #E04 VNOJ 57/2017/ SLJPEKHIK sz 1152450 Nosąnw IPGKLOVIO GA BOGAnov/ Mzíuos/ v/Mám 'KU/ AA o_ BOMMMCA sur-swan« cuwovt Glu/ PE 7m' a: UZBHEEN/ PA ľ GRUNFOV / - ZUM 50 DVELOTVOIZMUL Míáo JE 5/77 NEKA VŽEV: g~ A NUEOMIA? _ 5:80 NE sk*- VE u 1.0571 = í u NAMA . I VJESIKOVA RES AGENCIJA II Glavni í od ovorni urednik: Milivoj Pašiček Izdavač: NI PRO DESN| K( predsrednik {Poslovoçinog odbora _ . l “ovc , _ lrekpslav Koprłynpak) - OOUR lnlormaIIvno-revíplna izdanja (v '. N/ JE SEVAL ad SJE_ *i We*** “N” “°°"'”" Mars PoL/ ads Pxzswéxz/ zo a 50L- Predsjedavajući Savjeta: dr van Krlalíć - N/ CLJ 7 PODI V/ WE 77 " A , mg z VIHUErI- Adresa redakcija, izdavaèa i Iískaru: 41000 Zagreb, Avenija brat- stva í jedmstva 4 ' Teleíoní: 041/526-099, 515-555 í 519-555 Telex: 21 121 YU VSK Kolegij redakciie: Berislav Grabušnik (graf. ur. ), Mariia Jurela (ured- nik), Pavel Lugaríć (zamjenik gl. i odg. urednika , Miñvd Pašićek_ Biserka Pupavac (pomočnik gl, i urednška) usak: Nl RO »Vje~ snñcu_ OOUR Novinska rolacija i OUR TM alan fani Urednľk: Mariia lurela Grafićki urednik: Ivica Banolić ALAN FORD bro' 392`iz_| azi 25. 5. |988. u nakladn od 64* 69 prlmreraka
 3. 3. -wą ona füE/ W- V ENAUA gm 95 UMDQGLUPLJ” * Jaćívovosr/ P MŽJE nam/ mo PDBIV a / ľ E77 NE VRAGA use OVWEI/ OVWE , MožpAmxuu/ r/ młd/ u-'xzár/ i ą. “ r l mwa mar/ ku_ ` w 24/1735 JAo aAo/ wsmsmuno I GER/ go Wmwľ , a Muta/ cm! oaszz-'M/ ax/ ' `mąvaí mam! - 5 z^25zge22?zia-°kaW-', ”'- ` AM / l , PI SA M/ voM Peta 5/ : smo PA 5/ zamv/ JE- ' NOV” mVREV-ENI- 5/ u 5o K0? INSPEKDRA 52290 , mo .75 rofux«, 514,5240 / 5A^1 MH PDQUICJ. A OV ME- N/ 721x342,« maram/ u w- 5067,' , -
 4. 4. xííémmmmswáíšsmífážľmwľžá' . z - - c'E L/ m @Wsr/ ? BR/ Nl, Padu- , ć/ ceno MI UA- zAz 54m MOGU amm/ ATI Nsèm FIWGOWMVDL-j r V oawanz ME 54m po Gaz/ vm! PZ/ JE / L/ Post/ JE max/ ur : smo ' UA/ ccAn/ ,OIA/ aam/ UAH/ o! 7547 5U%EA'II< III- asp/ çA/ -Io JEJ, TAPN/ ČE. 577/vu 0542:? ?- Evd, oo: nam NEF-A ! mm 5/ MAM MmšAv/ avm/ av!
 5. 5. 7414500245 Sl 677540? mau u KAZ- NEM' B/ VALDDN N4Pl/ N/fl puške 'I' NI Govo/ ząv/ sow/ .I muEá-'sł- nrvmsswą/ DAENMA qomo/ ?Ap/ n 54 c/ asv - g. , » ` PEIZEJVIM u vame/ aa GE á : z f' : zur L/ vzame p« muáñmrzus ass/ Lo poton- »nm SAMO Iažav éD/ ww 722554,/ /ZZ/ Nsľšñü nzrou A SAPA PxzINAé, mera/ v:: l N/ uzzą NIGTA . I s, « au, VAŠA v/ sosn, M/ sEN/ VALC/ z muci/ v: smo KR/ ZAMAIMORA- - EME s/ -IWJ/ T/lu- P/ REM sve 5 vo - P2/ : mau Ql, SRL/ NFS, waw a 7o Doaazw, zamuda vaš OEVNUMI/ NE 00442/ MINA ct/ po« ~5670 NE / Z/łL/ üR/ JAČ/ '. my/ sosw/ /z/ cíu ue- Rmm / LI d! SLAVA/ O - POs/ Nm/ -láío : zu/ Jak ` map w N/ SAM us- FU / ZLWITI N/ ŠTA %~A7AL/ vo . /
 6. 6. 47o a): own, INsPE/ oocza 2.92,« l opa MEKA PRI- ? NENA/ VO means/ va z« msasmuxcs, IMA/ Vo 1 FAMA-nwm Faso« . ' 7AMO JE VAN! VELEGAC/ JA FoKtewsN/ H č/ smö« u- UCA. Zv/ T JEVAVI/ NOVE l/ REPH, a GEPDVMČWIAL/ z/ Pozomt/ AM wa . :-4 su ow oza/ Law : ~7547 I, Potra m »was op_ ' ebVARAM ZA JAVNI za? / MIR, RQZ/ -e vm VA5 124 722 12/054' 'u , g, " DE! LM, VA, Bevk, ov/ H P/ vwnJSlMKA/ :GO- vw VAM/ A sAp/ »ma/ m/ . "Vi / 'I ' ľsłł-u' ". . {tj
 7. 7. I ŠKMŠ/ MO vRAm/ g mwa' l. v {jamo iPRS/ UMC _- ~ ' / HVA/ IAŠIŠ/ 'v-“LU” 614x711 ? sz/ Juanu 70 cE/ (yrc mm var 712/ 547/1' CMS/ vo 55 @qua/ Lot: PA . .samo »ząząowąząru MDZVA 5/4575 HUEL/ IZAZ- GNVA ? ma WE, * sommr/ s MI Č/ i/“OVMG 54 NAMA ? zngopzasnow bLL/ :ŠAJI/ ovzUE J: as PROGIJS u VEZI SA SUPERH/ KOVOM KRADOM. ć/ IMM KAKO PIŠE! "AA-š AMG " --'-~ AUJ/ I 5775 ? UFO - A G70 CJE srzeswo sHvAmz/ o/ s/VA ? LIVE- SHVATVL/ NAŠE R/ VEČI/
 8. 8. AKC / ww u Roku 017 ? VAZ- ssr / ČET/ RI SAM NE I5- PLATFIE m: : suv/ r (SEM suv - Losr z NEM/ LOST nam vš- TIN/ IA v/ GA o~m ć/ srz- TE SAMI ! ' (s x_ : y . *v* v A . V V ` l w. V" L A V j« N ERAZXTNMŽE , žjgçľ wa Jg 7o NEODGOJENA N ; Na rzssmív 55/571- f_- ' "í 651147 -' grb m; do ^ 77rv 37V. ' N v ąiI-I ZA NISTE K L/ . J/ i *aj ' - » ~ . a Pomoč nvsnemozs . V ' - a 7 1520x 'G ' r v 3- 'p , z ' 'r y ` í ` J . Ah ` . v" _. k 7 . .7 ` M . h s« 4 . r ` 1 1
 9. 9. MQZA JE put/ vom UH vAnr/ SUPERHIMA PIZEMFA M; 55 ö/ N/ PA »ne 7o cau/ ŠE NE ` ZANIMA/ A 67o 5e nas ć/ srAč/ a z SMETLAQA-TO I JE vaš #203494 . I 2o 5/ G70 55 na Eat/ FER- á Him, 5 oezIRoM m ca« LOV! smo«, NENA N/ KAKVE o - PASNGST/ ./ (nam, VAŠA v/ sosr/ mžara BH/ sxoz/ s- rm PR/ L/KUMOVDVE smo SAVIWPA, ` Ako POPUST/ TE . . . ' PAHJZZEBA #zara/ oaza VA CE' GZL/ NFL/ Laz/ MCV sinu- c/ yx. .. 71255410 5/ 5 zvo/ M , V. ?ľ-KWMWJE-'A l dm se' . MENé nas. . . UHVAT/ L/
 10. 10. Mmmm SAMPIAN z« HVATANVE suPs/ -z- H/ KAIMALO VEKOMPL/ c/RAN ALI lea/ ć UE mama! :IE 1./ /zvRsrA/ v, wpáattm KAV s, « ? gaa/ vo OSWARIL/ /ém 541770 MxzMN , 72mm Ass/ vre BOB Roe/ cc' N ? za qua/ v: suwo RAW, AU ON 194x o: vxzssąaws a: vxzEMavA uma/ Mamm- R/ SAOZALI TI, Fosñw/ a_ _ BELxTKO, smo VRIJEMAG' / m' uaPás M5/ Mon/ suv Gau- , ' PI TNT! I GOG' 5541511511- . .' . Ir ga; KLE, 5/2 OL/ VERE, PDIFEBNI STE/ VAM . : w I VAŠ 017607.. . I ~ wsosn, - VID/ M NA vaš/ M IJSWMA I . r . I “dl ou, sv/ ~:. ... ,I _pr __ P/ LWSOETI. .. #DL/ M [Z4 'r
 11. 11. m_ pąxząpąuą/ çją__, bu.77'g M5 [Háüľć: mmm? r: 7zaauéws. ..sw, pA l á 1 . P0BR0.. _P957,`__Pf,57:__p55-ľ” cw/ NAC/ 'DEBLV/ l/Wl VvA 55 MORATE / n: j; “ PONOVO als/ van, _ . ou, smmxasvA/ owo. u , W m 7,, NE Mo_ . n_ á ' 4% Iva/ w OWM, v/ soew! F (; uŽ. ./= uE. ./= AE. . w. . 5 « t2OSTI/ ... NISAM 51 NAV/ KAO/ v/ sosruvs MOGU se NI FOMAKA/ U- T/ .Al-: ONI a: m- HATENO,5Po- NEM/ O 5m 17.« JEPRAM ow: - mosr 177 two ~ n* s bo emm/ MA! ír . u' ura, mmv az 7o nam) NEJ w 575 245.471/ : Imam za: : MI N/ ČTA NEČE/ WO PIz/ PRAv/ Vosr/ JNAJEONE dam? ?AR MI mar-b s: 5/10 74 712574/ D« M9 . . mp! #47175 u vas ONICU, . JEN, PVA. ..7EN, VIA! _ _ Puémvo/ . 1 Maps, ~7574, ~_ 17m . . JEN, ? VA !
 12. 12. w a: spam pou/ mo! or- »wr NEMA mea/ vas, o/ v . '75 Mav a ZV/ CER CHE- LOM-IV M zoo KOM VRTU, zum/ ow GRUPA TNT! 5424 5055, PRI- aL/ zAw-x se! ČAST SUPERH/ ł« @7/ CIE PONOtO Ož/ v/ć u- - v agp/ x vama/ w« z« KOVA ? MO M/ SL/ L/ [m: su uuu/ as« NEEŽTAL G" A. nm JE 0527x t/ V/VEK ~5470 7-25- PIJGAČAK / VAT da 77 m Pzsrzzáš 5o xxx/ som OKO waw/ kuća AKC/ VN PA <1'»: =Mo wmermoća; Al m4 - 7/ JOCVCYJE 0.4 525402562' 4. , _zł ` cam : IE mmc/ AA : amm/ Mam VAJE / vsrxo NEŠR? Gig, - AZANJERAVAW i! r u umIAm-I NIKA '.9
 13. 13. vas #POZOR/ n VA su POL/ - : zaman: KO707 - 7ms/ rsqpeŽu/ xz SEM MOZIŽA su pošt: u, LOV NA ČTAKGZE . N/ K SE JA NE BO - RA ALI MI NE üL/ Mo slow- Wmm” “mwážíčvgfaągáížF/ eíém? ? o / /. .. N r . smo Aly/ q IH 95050 - EvąA aurora: : own uma/ Con. "AMGJE TAU/ VI , qaouxz/ 71x I/ VIAG' 5o- : u NACTBOLUEG WMA. .. 5/7 c*: TI 7D 24/4 VA L JUJEM, mu GI nrz/ a/rEAJu/ NEMW 727.756/ m ľZBAZ/ M sve oNo Gib NI JE NA SRCU . ' NAPR/ oz-a/ Heswès -wo ovwaEvAL/ I NE, -, was NAM mama N' ~
 14. 14. .- 7o ? NE N/ áz« / v/ ~75- E JE SuPERH/ KCJBRZE z/ wwo M: mtzéD/ L/ N/775/'ł0 A a: ovaae/ v/wez/ sveža? »G74 zmu. Lai/ mo. : J KAPJE A0/ : vm vas-mu : zu- SuPE/ z// I/@ov- , at mu. .. p/ ąąąmp/ *ul BYEGA NENA/ O- i” ' SIM EEGA/ MAVE u mmc; _ . . ' ` . ~ s 7050930702:: NAPRIJEZPRETRESITE 5x75, o: PD- . “ www JE "ko E 7 Mož "v -v 571%? »www«, m var/ vre Govo- . ' ” ; ' 7 7527153572 sąíľsíe Imam* “Šéšľšèž- , ,NEPEIGDZE ammm_ ` __-. ~ . 't / M' KVAL/ F/c/ RAJ-I SE u BNETLARE/ »J/ M samci/ smem STA- JAN VAŠE KAR/ JEREZA sum/ vam VA (2715 NA- KDN 705x« 1705/7771/- zov/ Nu . '
 15. 15. cuore NE / NSPEK7O - 'f . / Rim! “ŠŽGC/ 'šľs 3%; z / obé ~5670 sum/ o, m4 den; se NA 7-/ - ^ M/ LVA ? Aug/ eo .75 uuu/ gsmzm- / MQAA/ OM sun-ru o- MaGurí/ L/ Base! * -ľ-I-r V, ` I Š : temna ON/ ?A PRO- 'O a' . á_. ` zmag Mars GA Méu 'zaupa S7E mezsèwo oPná/ LI, l 7o 107: zaupa . Gut/ war 553257- Noáča z muza d: UZBIJ- nz/ sr: max/ veva' @menu: OIOGA SRAM, L/ REPAE PLATI- èe POREZA l NISTE PLAćf/ Al/ áq 1/24 lIŽ/ "VEN/ MUfMTž JOŠ' s can/ dveh: u Azuc/ .Isnzáącwomł
 16. 16. / KAKO JE vm : mo IZ wásé' lzwišmaA, su - PERH/ KA NNE 52o rA/ vo KAV 575 asu. ám = ONW« łaQfć7'E? d/N/ M/ 55 AVA 5/ VAM m3- '- M m msAo OVMOR, /NSRFJCIUIZE I 5025405195 psa/ cs! vm SE PA NISTE u KDNP/ C/UI. .v 25m«, 9,40 CENO / MAr/ nam sm/ KMA ONVA ct- , DSVE/ ZVOUA/ A GCCIEJES/ R . OLIVER? SL/ JEF/ 1/ Mam . ílPuľsTk/ A o s (JH. ..PzAł'~'. ..PuE. V/505T/ ... SL/ JEV/ O SAM IH u TA/ Yćí/ NE/ NAPOKON! vec' SAM ss Faso. mo VA 515 se aus/ van u , sto-zu PRApouov/ Nu!
 17. 17. 771 NE NA ZEMLUA OENK/ JA POSTAVE m: 705 NJA m PIZAVQF PZBVTLME 160.7/ {M4 NA ' "AU, šm 5570 PQGAE/ VPČJN/ sama; t A 492510 NJIH PEBšAO Pwv Aumbus ~ ~ 5 PQ/ KOAICOM / ' fľzłg 1.' 3 SVEJEUN mo em s I : AH- TIJEVAL / . NEPDSTAG swvow- x omar nzPAvr @nam: #mo / ZM/ EL/ D/PGD/ Mo PKESTAN/ s TIM I PR/ HI/ Af/ SF was/ t 1115057554: say . zum vaAngAzzA/ /sz/ gaa/ VA meet« Para. .. " p. . N/ PIM/ VU 2Avx7E- ALI mzsxwurćum/ š sąms/ üA/ .VFA pèčmcm ssNA MM- r E” : ow/ w AIG/ Nm' NM ZAVVESU/ GWTA/ ł, ZAR NE? -» ł` uwssu oz? amm! . - ' a *~ I: ' / vi? 1} N . m _ s v N
 18. 18. www mmm/ are« r o A o: QJPERHIK . A Nasa-IE grAvz AUH M Mu- 145.' [cáu 075 A ~7542 NE Nože pom/ - :7577 DI-UJŽE @- arome: SIM NAS I azžs, 1/ - glNą/ MAŠ smo FE' ' , 95557/ ow: : M/ Nurs! s* ZAR I7A lzsAcrrz MBV za. Mala« o: 72.7 ms u/ sn/ vu a' 54/” UV/ VEK as; T Q JAIZANAL/ zur/ was 50/25 mxoa/ wsuAsA. zmars ~ A - . A y - pm ' pa. : Q06, PE); MINI/ Iwo W_ `r . E _, > IJETI a MA MENI 1440 Pesm NAwAmw- vs, « psu ? A MEGOVA ~ v/ soa- za: »Josipa/ au A NEMENE 5087/ .
 19. 19. Posvwr samo : Ema / VO- »w »ow MNAŽEMC-? oeľaľ/ NE, Tvsu " ' Euávosr na NA ata/ Nu - ' ~4050; WMA/ E mwa-ss NA rzzž/ ć- BOHEM po mwa/ ve' z« - . Ian/ mava C/ JELE 051,425,« naą- vJsss/ /vnrsmąowezv/ ~ ~ ' NETKO K0 SAT I *7I, ALIJEIMUEFVKAS~ U l N/ a/. I vv `I = ~ ` , I” Kvak; J 'r W : g. 354392,5' ükjľLłJo 5/ 772157,4 VVAFESET/ PW PULAQA / SE- IOZALOí' PAN CENľqł/ VE/ VM FDPMBHQ/ “íhľ gg-'KDI-/ go NI 12x77 l san/ v GEWA!
 20. 20. sm! 1./ v/ EJELI, w KO7/ ME Bilić« mikro/ ZE- * UER/4L7ErE7C/ JELA KL/ 575 na« SATA 9 o 44 5477x ~5215 sE/ ov- ' 'z , wem VII7JETI. OH, . -ąxvA GLMPOST/ -. -xr ŽELIM s: PZ/ JE #VEZ/ rl opqowva < 7o JE DOVDLWVO VA M/ R/vo was/ m' a« REKLAMAON ezospsxm. : L' E” / PAK zavezo Pnoząumn Poc/ zav- . K5 5/2 OLIVER/ K.. . ezuawsfaąc/ r/ 54m: 'nam oa- zHH/ m/vłł/ H.. .KA- LAz-. aaviaukou vz/ Jzsa/ .WADE- “ m. : K0 OE 7o KOR/ SNO! 9E7' , ..A5M. ..ALI, /<Aa7o . ~ ' z
 21. 21. f 5155;« 70x75 VINo/ KA/ (Q MIR/ ŠE! »KLOP/ OR ZA sapEzzu/ mgzxuöz! ALI. .. KAxo da FaNKc/ av/ RAN 33 sro SAP mmc Now: - zum? M/ ćmE : se opzw. aE/ KAD 7255« m0/ 71, avm NEMOZEIE DSA- 77 A swa 'PNAURADI- ` g de 51975 51406114 u -wxv/ A/o} L
 22. 22. (BWOPHO v/ sosw ZA JEDA/ v V HM, v/ sosr/ /MAO ŽEMOUB/ ľl 547' u ' ' SA/ V MALGIVREVVE" MIKNI 7 FENDM Maćsm. ALI `~ i » ` . ~ NA m ZASPOMGA- A” JE j . D 'm4,' g" ł I / VJL/ ,A ^%A^4 VAŠ l p/ M/M ZAVJEISAI 1._ _ ' ' l w l; z ` - , I 14770 RAZOČARAT/ m. NAŠ NE MOGLJ I I' mame L/ VEREH á TAKV/ M z , ç i -1 W u . as , JA cam- NE sz/ mrz 5.72 o» II. ,A í Š V . V O v ` 4 . ' ' c t * . I l' ` v/ sosr/ ... VIGOST/ ... Evo a/ M- srofvzvxzsa/ ąqzzmxs I- š NIH uvass/ L/ząvxzée/ IE PAK 77Mou= š mat/ Pat' ' su PRA: : nam . I _ M I I I I r xxx ~ s. ,
 23. 23. - . ~ wpslaaz 520x Izdana , ~ m/ z svoąAurA 24 u- v , m/vov/ JE LI UK, STO l/ .A 75 ZNVIUETD, OBCŠČ z. : SK/ TN/ CA / L/ P2/- . » w, « SMPERH/ KM. .. HA AHA/ A 11705 Paza/ KA zx/ .svfsí/ ŽDŠQŠZZEWŠGJ” 7 K 'Mala “Lu” o75^'^7ć'ií4.'l>ovaxašgg l s: ZAMDS/ N : 4.5mm. , SPEC7DIZA
 24. 24. ` 225904 , SUPERHIK kzAps OMAéN/ Mz« VA um: öosAr/ MA , HA HAHA ? U PA Nišu N/ JE Qąyłyág z , L SMPEWł/ Ic (75 mas-Mgr_ O j; : vIA/ M.'/ r5PEl(- 1:07:05 RDSLI- 7D zA/ Adv 15mm - JE PDKAONJE/ V se / VIAČKE / fmšą, z 7,420, PONCSN/ 51x40 : ro r ov: GDU/ NE NUXE/ VO ` ' . ""`17A7EL/7`/ /VAGZKDU "ZZ/ VNU BOCUWVAJMSLKŽ- < vCžE/ V ćLA/ vu AMŠEČFA GRADA . ' 1<AO : za 'sm/ vce- '
 25. 25. ?głGľáľšllíć/ _VE/ WAM R/ .:Eć/ 0% : af CIN! u 77 Gząwélg ' l 775 K4ł0 ZAZ- s-rs Law/ u waw: ga v o ; m; PALVNOEM zsswmwq- ' 759 eu t/ Eć come/ u; ' 1 wumšas vą/ .owoe 'P MENI 551049 VRAT! - HU' Aľ [WNW ŽQJQOŽ VA Mg); NE Go_ -'Jk217PuT/ /W( PIU| DI O- M4 MJM/ UA oo' osem/ ae. 5217 me' 1201023434 R58/- . ws/ sxsaawér/ umrl ARO TAV GLíAn H 224% 2450- LUE? da' n; z
 26. 26. vse' 051920440 Rok/ zu' 55 ~5570 906027447 sa: ouvszu? V SL/ M/VVAM, ALI / PAK “IJEPRAVO #4755701 . : 547/1 czaev. .. r 5524775, ~5670 UE ISP/ UD / z 706 osmi« . ' r GQ. 1.5, 545 Kamna Js away/ MOS 5054/03 na 0544«, . v* , _ ücsfąyc-v**. * waw/ rs za: : ' 75 MEAE cr- UE 15220/
 27. 27. 5MAEK7l/ lJ/ VE- / Z VČAC/ A SA Pąz/ rg pA 54,2_ suwzsuzzvu PO - í AE / çcuą/ 6Lí477 Iłšľ' z. « NR zavwu NE - 1-7 - 5D Di Iam sve IDE KAJ Pop/ mano! ' 0,057' ? Aw/ cawt VRAGA 714 ASQPDQV/ [z/ ľafiggl/ RAD/ Š? #mar/ muran- SE LIPEJZH ORA' u . ö/ TI! č MQMV/ NI 54174 N/ N/ JE (l5R7E-
 28. 28. 5'Nxzc. ..švac. ..z/ we: /, / w OVAVPUT. , mangan-eee ču: ME, z/ ć/N/ r á: 77 usLuaa/ poper če« MO GE . uma v/ {a z cvA/ va: :fura so. Jazz/ vo 1254077,' Jas; u sAo nao- SAKRID SAM se upam/ cm AVION z, KAD sm: 677- GL/ AM L/ UEPU VIS/ NAJ, mac SAM se : cz PAaaazAr ~ M. Au, JA SAN PROMAŠENI saubw, Mľm NIUWU NE usptvsm VA se LIB/ VEM/ SA SVOM TOM MAGLOAtuI/ OSVALo/ g su- PERH/ K OE TAU R07/ MORA Paomć/ Ms / VE/ A NJE/ VH NIJE PODZEBAD m M5 v] - 07, naveza/ vo JE PA ArxENwJz/ GI/ Iv PA ptzoMAc/ o sm, AL/ ponaša' dd PouovolN/ šm es NE v/ D/. u . .NA Koma SMO waw/ G' 1 a v' / VETAR OVAMO, ,NIETAR omwoLuu / VAUPOVOćVN/ CIE sučAvu eco/ mr se' eu A op 7067« ss u MI S5
 29. 29. Aąsw: JE 540 SUPERH/ KC' svi GA TMžEA o~ se A STARI uMImmUsN/ c/ uma? I Nsvowu . '50 pcw samo u amm pragu: MEN mm« GWE @EWWC EAM (MM mmc šröciuAM Gams me« IŠŠLEMQA v/ Žą mvcvs/ vas/ vn/ mi: s; MVMANVE »ga (.3 ž, ; VA, 09mm« OV , nov/ sage was mm- 1. yąą" VINE ! izvozu« MI- ž/ wo Poèvvąmé' seas/ Mamca Aawm/ vos/ 747 MI m PAIZE V4 KUPIM PULA Vas/ u- oNo NEICL/ IO CLENTA law ásNąM OMOGLI- f 77m VINA! d/ r/ DA PAAMS NE LI- <7 V v . ~ MZEMO oV GLAľ/ I
 30. 30. Lom/ E PDK VARENI, v/ am MI m7 MIL IWA/ . zwsmvnz ciAlvsć s-AM REzERv/ RAO I *ow/ Lucí' A 5-. HEVAČTDľS ' TEŠ a -o / N DUAARIMA? 5 KAKVA OE 7o LURDGT mm Po» v _ v/ étcu 77M PxavAv/ M Erma- _. 2._ MA 10:17/ NERAVEN/ šm nazga . . . V NEGO . BL/ VE HA/ (f stava/ za; " 7 ? DSA MAN/ VE TAKO samo! . vo _r p- o" ' -' . ŠNUOEJU ' .5 JEmHEą PA 7o TEM/ Ris ~ F wm . I amVA/ ,ąmgm/ m, msmwéavtąwsoąvo m 52101544' 3/ MI sm: / , ee/ mo c-mozvAv, ...
 31. 31. DDLAZI OPANPE. .IZO- ą g . m: : JULOŠA ZAMEAO eos- , NCG GSLAKA . ł « _> gp/ Nsj EH. . W733i 5114 NEGM: V/ - , _ ` pdšu 7 E n _h ' Awmáoüáľčkçčáqg 5554951225 PIzAZN/ I.. SUPERH/ K EVO amm. : DULAZ/ 'ma mm! MIKE/ AU, 70 RAD? GIM? ? 2/1670 GA u zRAKC' ŠRDŽJAMB-Lľf/ ł- x 1405534 Bota/ M
 32. 32. TAKO IZAKLE ? ALI NE- MOWPMISL/ r/ áA ci; 5/77 LAH? POAOHD BPZEM/ T/ SMPEZ/ I/bí ü (JA/ H KL/ /V/ Kál ZA KZPANJE/ 'Š % L” Š
 33. 33. komori @waw: #Email : vemo N/ (IE mm 5/ D. AU, #m CE 70 OBJEŠŽEAO 'vw 9 7,24495 spas/ ways- r v x JQQHJ' U w? oLovoo 4244553' , .x 5000 21/«. v . _ - < 7 / . 'z `| ' ____` - 02:. . v
 34. 34. A 5427 GOVOR/ /BQ/ VE Ivan 67o 72 oIPREM/ /vxo u oNu kzAozv/ cu : cau : ow Kum/ a 21 klłPANaeąPk/ MMV oąvrsoen / aoP- POBIZOSAMTD wars/ a v' lot/ w szowsoPsą news; SIA/ Madame' 154 QENAJVEQM ( UEHNLIWAIA/ Hląľü r GA. V `
 35. 35. .v amm/ mr swąopusi- _ . :xEBEA/ ,Az/ 7065505111- öw/ M/èwansmèn; mąá/ Ima łü/ WENE u- L/ JE mmm Sames. .. A sma DUGrA/ ,OVAJCD “Na DVA; MWS_ " `“ izi/ GŠ? ? - - KAVA #0502617 _ , -:. :,í, -
 36. 36. R27 AMG VIDAR/ DSI M VA SEPOPNEM PA 6e/ 77 Pdmur/ .' www/ ra mag** . N/ ém NE pomik/ Liza«- .7/ eu mxwzwx, A vas - RR m5 Aos/ NAD cwu ` enmu / OPET TL/ AH, sa: saw 55 eaEr/ o.. . 7/ 9/ o/ uąv Ka? ! ME UE amm 5D Lłl/ VAT/ O/IMKO sxw 7o samo MaSAo mac -
 37. 37. GA/ ,Pvąsmia MSE : nam : m 6/ Gams-Ivu new/ M MJELVENCIEM 091346 - A NE/ “MM temne amm! NE wL/ Mauar/ z/ wM 7A 7o, »ae-v EX-SMETLA- Au : Jem/ A OV z/ mrAI/ H #GRAL/ VE PROPDVI- ga cnsp/ .Imnnavoévo FUZEL/ M! MHz/ M PROSTI Pć/ K Kor/ PRLVA sve ewo ss- MNEW »rap-eos se, NE SAMO Z4 175.65/ h sun-sz. - 52m' 5e / 24 55 55 Z AMVMAAVE
 38. 38. "'- , Š`7DBI7DTREBALO aaa/ rr? n* BAMuPR/ MJERNEHAAAUI/ JVČ/ l M 7ľľ7fľñkaU4ľVA/ lhł ? Uľö- _ `j 'f gmsnm »meAoa/ mnncsrz ; » mmaspáu/ OVAEIANJW , 37,. ,. ;,. ,_ émraovszyuz- , L”, Psi} supz-: RH/ K-Nuovs- . g, GmVMBIAZsRH/ x- - h/ z-mmLzMs ~ - 'g AMUBOLU/ Wf Eu. . 70x75 IST/ A// VZ/ váć' / ow 5/w / ZA- gxo Iz 0ms- -rzdme »usem , zda/ mamo sm samo on sum. R4 GLMŽVAD NlíMł 07/(2/0 smo: : MVmmvA/ E sncsoaso- 9r/ , ao 5m 54m Kanazawa? - . ..MGM l/ KAZLAENA IV ' mmm/ mm: su 710751 MsL/ .tn/ -ražsč UM 9/5 7D EFMDSTA/ N/JE 05x74- 5N/77? : Ja/ M 7031«, #HMI SAMmłODBI SENAšLA KocrA »samo« G' "í E Aršuásosr/ KDR/ é EMZA masa/ mam- KAVA/ III spaeoavosr/ I . í *J-ŠFWA* ' I«
 39. 39. ana/ ms mrPxzAš/ mzo OHOGA I U- KAO/ w M? s amm IAM/ vs. 8055 ALI Napast-cas NAMI 542 ou- . ' PA m wa swa, « uno gmeąnèrmnumxémm sépxžžmuuzs/ mw mMou/ Avpurmvzus- u GoA/ mLL/ ... zanm sam, PJELO 7,4 se u- . . - ñlíľEMáEąí SAM PRE/ VA 70ME / SBWAWE AH u/ .zcu z ąu-pávm u NEBQ/ ŽMADIIE K4^0 JE A4/ OMV M VE 34o ' sdAvu / OELVNO 770 čvu mer
 40. 40. NOVO r I: ` . - ? Rdeč/ M Ice/ Lich u xałsML/ WR- bosdw uwzzav PA taktom« waw/ n Sveca/ t l na Fí, QGLOČOľ/ T/ NOSOVVI/ .Uruľñ/ Kla 7/4 . gggíąq/ glosyq íw/ [bí MVR/ VE? MWK' / uaoaamsnm w- R/ GFDIAZE / a/ »ovs/ av sm- sos še: mnwaaasAuJsmľm paazą/ DEMWALI, 101 ae' 77; I ŠZ. HM rIvN/ łc I . ~ . wçíawaawwkwvN" Ada: snov/ cx A/ NEB/ IADQB- l ' ~5770 - nvacs/ ,y/ tłuu/ #si Most ss sa! aavwmciuzP/ Ns/ ém m_ « zzwtex, .nazga su 0.671442114471 Sue' not/ w MA u ovcw sem KAUBO- L svovs mam/ as PRNEr/ ws/ g 44 M/ L/VARVERA ? Mz-GI SEME/ HOH! 3:' više mam-I PRED NOSOM! í /17.+. =M. ..:4'Ao, /.. . l . . v _n_
 41. 41. EVO Cíłöwç/ UH OTACAI Hočem u EKUŠAW n GNU/ LA VAJA ? #02124 SE uw/ m ląG/ VMEED Kom mas/ as B/67E - Masti ~5670 UHVA- mmvaswxvAaz/ v KZS/ DO MSA/ Eu 7:«- vav GTA/ Nu l SMRADA« ? l Au, »az/ rano NA avm! KAO Pespsmwm HDIa/ ŽEMZA sunek/ wz muząsmpevrrvs- . , VAM ou was VA orrus - r/ IE s POSLA / Ns - - 195,4002,« sea-u! H/ sMouv/ VEK MAM- MASA 7o cw/ I/ 505 nam, ALI. .. Au amm/ vn. « JE IPA/ z USP/ Of : ako 7o cBaAćtwAL/ Arso VID/ TEAJGEBMGOEBE . ..Domewm NAM DASENE scan/ Nasa ALI žELUE Annan/ JIH suGLAsIMO s AUEGA ~569- OTPUŠTNWIEM Mo/ vaćłlcrs- INSPEIGDRA ľ/ AU ON NIKA' a« ~5645 um«- PAJK/ M samca/ v, / Cíaon suma/ Manu! 7D CE NE- PCNOVLV/ VO, UWERAIA- ND VAS!
 42. 42. NEKA ww 81/75. AL/ ,Awg Lrçxgugaok ao: : aezwncr Gsm/ www ? Roso- : Judas/ JA RUEA/ ćłu mamo VAGEBAAQJR mzć/ Mzvswo 65,/ VAŠE Butsoąoa; ` š702E571LuD4CIf>z4G7U0zgŽCM7Eç AaąblLos/ Przm/ GAGIO ' Awwsvsrspxzummun' ' ” H' 7° '75 W/ "OV “VM” SMIRITE 55 17x45/ PR/ J/VELU/ sMsrzAzz/ ,I M 737/"3575 5 MV/ M/ vmnrs séwzćavml A sum« 6575 OSVJATAK nam! A 94424 ns 04 67E FGKAŽ Kzxcru/ aw sv/ asr z PDKAž/ ?E menu voLcul 'z' r I : ľi-
 43. 43. po vR/ Gmuv/ VEK ms APA/ U MaGoR/ Po- , sLov/ ,osoa/ ro MENE/ - _ . _.. - é` ząámaMaEšmo/ VE , . `. ' ' - + . _` guP/ .aoemvs 175- l o - - EaEMzSèVA/ E NI- UE MENE POSAAG uzauamuaąa ' _~. _ , ~ , ł ' - . ~ a sm? 0% . .Pućukomsu _ ' ` “í I7AVNA MORAU A ' 1 ON/ NE/ SKAZJJH N/ ml í Lo zv-A/ Auvoer/ I zur" ALA maš xŠ/ vgm . H ž* VESMQČW SMO Sam: za a: ,é/ U IM UGLALNE vas-m. « - _.4_ VEM PA #DE V/ DU577 . ~ KROZA 2/0/
 44. 44. aaewao/ szszvpał, . . . . STANI, BKE/ VPO / BRENDA z SAMO n_ Beav/ ?A . ' ć/ »w se -_. . moz/ ua; g. , "i 5.0 PAMET I á *'“' BREA/ ZWPIEBAEPAF. . ' 533.! ! "ŽHHAHPAEPA/ a.. .l rus. .PAñPA/ í.. / 54:: JE SAM Mozno po_ c? ZELENO/ UHMRJE FAI-Lik v/ ás NEMO- / zpmá-
 45. 45. omame xauzo : p: uaspo Pmvq- ć/ 'IE u #vw/ M azauvas-IIMA. ammm. : za« weak: : a: 7050 nam aöwsx. vazza/ ALA 54m FA JE mam/ MA #ow tou OVILAľ/ IVH, | ALI. ..7F13SLA sm m mamam-
 46. 46. smo asacáćumw LGHPI wdcaomR/ LI sum / DBVO AAFUTCVOSVEETAA/ V/ ML/ l ši? j _J l v
 47. 47. v 575 R51« I P PRIJATELJI 'šŽŽEM/ m su Mmmpgxą, LJA SUPER/ mm? Im A [(4444 SE M4 PRI/ I 118450 VID! SAM UEDANQVNUE- VA 575 zAaoxząv/ L/ KAKVA as, ADEM/ C« OP 700 RIABA. PA VRAT/ LA 55,/ usrw zabavat/ AN. AU, ,v/ sAM PuzAmIoLUAA/ .JER 1 ONA JE Kanazawa sma ozvAv 50x75« : so NEVALUALAC, A VA a: 51o 5/ #au/ x POM/ sum NA / VfENE PALI, sun/ An vz- vb VE m, om Jeans* MLAVA , I Ž Š Ž Ž. Š EVOJDOE Til/ PO VRAGAJ<AwVE Z/ JEFO SUEMSE SZ/ PERHI/ @V/ H PR/ JvELVA/ man/ AM VOLUćlB4 ' 55 I JA 71.4 u-S/ AN/ M / B« mmm ass-os' PzzsEćAMJAL/ ... oošxs . saw owło po %záx mase vama/ vom, OVRE o- sTAv/ o suPskH/ K 1 > ~ 51405/ 50:05 24 vme- y, « sex/ mazda: PRVE Ara) 67o 05030004 VakDt/ E KOV/ 5/ 54
 48. 48. .v 'n : aa/ za suusomaxm če- LUAD n mame/ Aqua: su apart , va/ How swqs! KAO PA BW JA NEŠTD u- zso oaAvzz/ AL/ Akoas wap/ vv, « ovaás. .. GLE, MMO JE/ Noso/ VJO. . P5S57; NOSONJO. .. 3** ? Fzfzííwsmáüéšw m' I' ' ' rumpmrlłá u - _. á ' . .v NE@GANETF©U- F* - » HVATI . I í* NOSONJQMA~ , I NEKA GA L/ ... VPSSQTI . _ NETKO GIVERAI l za; I
 49. 49. Im : W NAJ/ NBA ss Novo _ V M MMO-THE, SMPERm/ AA/ ,rzzj/ o JE 7D s Nam? l l} l IIIIIJIII IIIIIIIIIIIIL . 14 ' mas: azPEzz/ r/K, 0x24 - 70 JEAoJ mmm/ K žig/ w OE 67o SI amm/ k* M/ MHM/ 1421005515- POZ/ MAL/ ..Jíouľ ŽŠRWM/ SLD sawwvsa TO 5 ? GEO/ VIČ tako se 70mm az« . I zv/ vw mmc kov: z/ numąww/ vzaocízt Fear/ V suaonms-MH kov/ ms' ECSPLOAT/ RAVH/ Au Ruska s: Fam! GE - GA FíC/ T/ 1/ / Wwípí/ A gA77.. ME NE UzvE/ v/RAVAM NAŠE CIJS%IPOEŽE' FIM/ UV-
 50. 50. nam JE NOVAC POYTZEBAN ZA/ VE- KERSGZOVE #NNE BIH ZEL/ o nam GA UKR/ VZ! PO%'Z6C7,PA #14642 EVO Got/ ZLAIZ/ .lvüžš/ “D L/ 5E54CI77? a« M: Rèísmz/ ZEM 7wćw Q/ PER - KVALIIE7AMA tau/ maybe! 77 zara”, I AEzovmo/ WcGéqAu/ wą- a L s-r/ ,AJA dISWMČIA/ OV/ MA " í- . ^`7*d'TEdEK^'7”w/7“ nam zaman KAKVL/ sm» ~ '- ' masa/ em; pavza-t PROZA? ! . W UV/ OEK 'SAP/ BIO (l SLI/ Žö/ MI- GLŠ, EM? SUPERH/ KA {ZA ? QD- L/ JU/ MŠA I PO/ "Zí/ O I/ P/ ,áí/ AZ ` MUENU; OV4DPMTI4%SDE / VXAlD GO? 54/? WŽXD í? ? l PDREZ/ V/H NEZGČFA/ OKA- KVOV o: 51/077 avm/ amm MUJć/ AM 170- LARA / EVO , vo- JEľ/ AOE-T/ . . . . l
 51. 51. KOKDPAKAO/ SAV če SUPEIZH/ čč, HEC, suma/ nace lposnnz- š/ o Sl! 7D JE ADVAC BCGA7ZŠAI GKEPAV KAKO . se us - M . uHQAvo TAKO/ UKRAVBV UENDRAC mm mu sam łomwo GDS” Mag GA 75 su - PmH/ x / J z: 7E N LVEVE o ? www .1 A nam« muca/ A, 7o se Moszo cxs/ am- TI. ole/ AU 71o mau/ co uau w/ o / šA/ tnavwr, Pon-Iva š; PRVE a z PDSAAE x , va/ m zs- 055/1/ waom wga-u su FDKVAEI~ . _ . .ČWI SE 54 VE SUPER/ HK UKR/ O atom op 712/ M/ LAYII/ VA MLAKA! / VLASN/ K Icoa/ 0505710 šl NOVEM l/ ZBUN/ OCG 7-7- 7«, z7/~, Gv:5ma/ N5/Po/ (1xšAr cíwo sva 17A IAM vtzv/ we Name/ vaš so Pozwu/ u A1/ NE, N/ OE mrzaaNa/ vs- ćsmo PZA-TJER/ VAJL/ NEKA m mate? PtzAvosutz-: E NOR/ *rIALN/ M PLUEIvL/ srz- NA 05m SAM oezzšásv ALI. . . HM. .. 70 aszswzm KJE I'- c/ u / AV/ CMC/ Jíł A m mre-nou as moz-
 52. 52. FA 1649 CIE rAw, MENI OE oazvw/ uma m2/ sma . Iwaz sem srEPzw/ Nov- C4 z »maska« z »vas/ ua 67,956.« M& POSZOVN/ M [VND/ MA l #mu VAM/ su Wu- šEM POSAHAŠ' - osrAv/ Lz 50 5754 s« - pas! 71255« ISKDKIS' 7/7/ 711 PK/ LIKLI/ v ' “EIIW , , : '| V 7/1' zľłçs HEHEHE seznam/ z« / MIzV/ H/K Q84- V/ L/ su bos-omako 7REBAICDŠ' MAL: : z a« d« pas/ ovo z~ ` mr , »ov NOVAC, Mo» M4 Pasman sawwzz Janaa? I/ /IM/ MOQJ mam uzmEus-r/ . . l w i m3
 53. 53. 5055 ALANE WP/ TE OVZJVE? BLEELEU/ Paoxąsropsg : pag :35 7/ Kac: /vssoa sega” Š; ) IAM-raw : wa Iva: :- ömrsscaoaaèvm 7Eü5RE77/05/M7DQ, DOSZINAH VE/ IDDH-
 54. 54. ALA/ V : I: a Pmvu! VAN 5A sma/ avm! amm/ veer; :vsa: 5/1 KAO MA/ wc/ A, 717 {VŠŠŠIČV/ K/ Níl%lz: %fvžlu 16120. / M 72354 wécáwv . HEHE, Č/ NI ss m NI 7/ zveza: s NJ/ /V R967HPAT4 HA o NM, AosowA VE (zu/ ase 25 - 1.10 FDŽPERAW sky/ KAVA! 124 mkušAn/ o s Nil/ ME Jao s GZE, ImE/ MDEMEI [PAČ VE OvpUE/ ' / vE/ SKI/ Ik/ ,AE/ z/A- Z/ /OAMVZKMOČE a TE E77/
 55. 55. x h/ m ž v/ I/I/ I/I/ k í ° n 44 , si ` W
 56. 56. PDBED JE, NOSOMJO! law sape/ vo 57/61 / KMŠ I, ?AT du 717 e; n4c7z7e; - NELI 05411171! ALI 670 če 5/- 77 64 suPz-RA/ /kcvs/ `i! il!5' g? . 24470 913521111: Tou/ o KASVI? vrč a: Pmšzo NEłOU- KD suv oz: VA UDARA / 725 - . aAzo Bl 7/4 su- nxuwhąluch _ąá m 2-IGB mama/ w sam, ovo : JE UPRAVO 57/- eno OD SIAPEIZH/ ł-(A/ EKGPZES PRE- : RDIZLJČE/ VA POČ/ LJKAJOS/ AI/ {I u aaa/ ć!
 57. 57. -. .è SuPee/ r/x or/ ézo JEMDUE SQ- OMNENEWAEMDZF 5m Isr/ m . Io CE/ Aokm OEPUKIA, ERM/ MC, TNI/ c/ GUTOV SAM! KAKAV . ..NEj m NIC/ E M0- Guns/ raw, KAKIA á- Gľčč/ OH L SRCE M! á/ E ' UČKI/ CM. .. INSPEIGDRE, ZAR OE smw- ' KAKA/ E AOV/ NE? RAI: - 7O OM: PIS/ VO OöJAA/ /VB/ O V0 P/ SMO? KAKVA I5- u "FDDVEV/ VDM GIASIA' .9 TINA 'P
 58. 58. Evo, rz/ JE MOP/ JA »m« NAPlöA/ M w/ xov/ A POTPISA' NA 0D SLWERH/ łm / 064 VA7 7 u 140.7 5700/ & ONPOVIAČI rz caw/ GG / l/OTA . r 07 DA vaš sre/ E Masa zvAr/ VA JE HDSLVEEWE »av/ sem . . 55 nama . mz/ vam NAWVOV/ VE Mol-DSF UPI-VAIO @ICIGA/ BRAVO, 8360/0191: saw ammm/ v #70 sm RDA/ os- L/ 7UME DEBEZUKLI/ NJKAPA muca NE BISMO oo: - LI DDNAGEG DRAGOG maso/ VVE! `gt“ą-ą2.-: a II NNE /57/AM . '94 NNE -- B/ zo MENE z 5100/0- (ZA, N/ KAZPM wga NE BIG/ vo wmEL/ 706» air/ ar: ME, .I. :Iam/ sm Not/ Ac 34 names/ ns' vneseš? PE- ČEA/ /H KR/ JMP/ R/xa . Uv/ ORA - j Na 7D P/ ?osm v/ 7/. /zA 051/1 JE Pscáswwz KQW vs G' - TIN/ W 0/7 CBT/ L/ lł. . . l Page/ VI KQMVHQ/ ć/n . MED« STRAN 017 , . WET/ A/VGTVA 1 was/ znas« VA cís 7o smo uro/ zvi- , (<4 ' : -s g. m",
 59. 59. V AG, Macro JUG' NsvaazoJ/ mueł v STARI 05 / zvumo AUVAC a« GA pa 7ľč/ MO NA CE- L0/ na »osmem-vama« maso 5/55 R2- PRAVIC/ EVO 7/ pou« A sEotzsmaa/ á M4 - #fanov : A / zuvaaAz/ ,Mam svćnzmo- ' . If aspw. .. c/saw mmm 70 svs J, 'J 2725575 Iana/ Ž:- K 7e . - . »I í» A : :L5 "17/ l 7 á} . g szw? wsosn VAŠA zmes- _, ,Wy-QIŠ) za/ uosrmsmu Posao- á 43,» _ ' , .6 v/ ć/M/ , r L. ,. š i č« . ir . .H , š, " ' ” “; _ ' * z. .<. __ - 555/ 510805!! m. .HMUPOSU- OMAZ/ M Peng NE- ' R99/ SAMO GZlMFE/ DNQENM/ oľ- V . . om , waw/ vsi mosaaąw 5o : '70 ss TRGDVI- Nu asoPšr/ ovwg SUPERH/ K 55 ' - NE zArvcxząv/ RJ- Pot/ uma, ... AU, srá .75 SNAQM 577! SIRhOL/ VERDM 9
 60. 60. m; Home/ vam snmyxy w- . « A 60577 mm NESMILVEN/ H u- . . aAmćał/ u Kam . SAN z_ ' sva ME sou, ?MV 54m' RAAM l MopR/ oąám M! ü DA M! 75 C/ :IE/ .o TAIELO / zzoM/ _Lrsa/ o/A/ Aáuosi; POMv/ VET/ NEGAI/ w/ / z wn! - 7/47 44/ v/ és ~4750 ém 43.444 7 HQ/ M/O SIR OL/ I/ERE/ /, Amvo se V/ 1247/ . ' HM 04050 Rude? IZ . .ççrw-Ir yu/ ACS amnM/ voso- , ' IWA GE SEAćE/ V, 24 MENE Fact-TM HW- Fov/ .zesryuaíe/ vą! 5%, V/ 575 MI LIV/ Vi! ! BILI AHVKCJR/ SNU/ FJR/ l »f 5/17; B/ HL/ smo zwomr P4 MIR) ŠZ/ Šgüfspmžím 'za 55 FOGVETIM wpA/ vvu Raw? saw 5/ MI 5o mnzssw. Ž Raw, SUSIASW SAM. zu, caw/ rs MI Apar- I' ~. su ü samca H/ ?NE . yu OWUE / AJASTAVLGA- cm s K7 žBAIwEM! '
 61. 61. #EZ JEF/ SVO- 24/2 77/VA7E 'mo ZNA 566555' : waw/ x na; SAKRD eupsp_ poza/ cao 27/- , LJ/ KTJVRAOJ/ ząž- Jauzaoá o- »ao/ v V/ ŠEM- v/ MH 9780- mpwMLU/ v j ' Lean*: za msg/ . í -` , ._ 'AŽ-avi' zAšm/ vsosn/ vsmm EH, 'v ľPR/ JE a; SVEGA! Auymrircír: - , , v " PRAVI RAJJA/ VAM VAM s: 124 FOľIHJŠ/ N o- ? #38 - . è7o srEM/ 07m- 'SMZAKI/ P/@FDQIJ- sz zą #BURJ- 71 *š* ~ Hlicla bih nešto za Citanje dok gledam te- lovimiu' Svaki put kad ic izvedem. opet me sliicdi sve do kuče'
 62. 62. ` zzwAsxmwsueApArcąwavrA/ ąaaą/ ł , * wrxzsöazasmwsñavonvA/ va~ . . ' ` r_- A MAGRADA su Peds- u - _ I . . H , w KRIJMP/ R/á? amy/ o sa: svsm »uda/ w * P I MAJMŠ '79°`Š; ž'7'5,^gf^5°- . LOV/ Oł ? A suma, AMAUN evo / zuaacs/ RANE ? ARDS/ as- VAQM Pozowa a m1/ NE wmoąąmo u Bazar s« a. « - ' , - - PER/ -í/ KKJVV, fDćJ CSS/ vo AH . oaćáw /2157- u r-UQAV- v « 7D JE I PRA Vospo- C/ M 55 vxzám MAC' DRAG} 5/2 OLIVER,

×