Publicidad

Presentaciop Mi S

14 de Jul de 2008
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Presentaciop Mi S

 1. PROJECTE D’APLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
 2. 1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE 2. ESTRATÈGIES I/O ACTIVITATS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS 3. INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’APLICACIÓ 5. MÈRITS COMPLEMENTARIS ALS JA VALORATS
 3. 1. MILLORAR ELS RESULTATS ECUCATIUS OBJECTIUS ESTRATÈGIES 1.1 Aplicació de recursos TIC a l’aula. 1.2 Creació d’una comissió d’alumnes per participar enel PMiS. 1.3 Millora de la comprensió lectora i hàbits de lectura. 1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 2.1 Pla Educatiu d’Entorn de Blanes . 2.2 Actualització del PAT. 2.3 Servei de mediació . 2.4 Implicació de les famílies en les activitats del centre. 3. MILLORAR LA COHESIÓ INTERDEPARTAMENTAL 3.1 Formació en pràctica reflexiva . 3.2 Treballar per projectes. 3.3 Plantejament transversal de les competències bàsiques a l’ESO.
 4. 1.3 Millora de la comprensió lectora i hàbits de lectura: ENRERE - Projecte d'innovació educativa Biblioteca Escolar. · Cerca d’informació per internet. · Cerca d’informació en llibres. · Préstec de DVDs. · Divisió de l’alumnat:mentre una part busca informació, l’atra treballa a l’aula amb la informació consultada. · Estudi.
 5. 2.3 Servei de mediació. ENRERE CRÈDIT VARIABLE DE MEDIACIÓ 2n ESO POSSIBLES MEDIADORS DE CONFLICTES CONFLICTE ENTRE DOS ALUMNES CONFLICTE ENTRE GRUPS D’ALUMNES RESSOLUCIÓ DEL CONFLICTE INTERVENCIÓ, SI CAL, DEL TUTOR, L’EQUIP DOCENT O L’EQUIP DIRECTIU
 6. 3.2 Treballar per projectes: ENRERE El treball per projectes dóna una visió unitària a l’alumne i li permet relacionar continguts de les diferents matèries que està treballant. Des de l’assignatura, amb el treball per projectes, es pot tractar diferents competències bàsiques : · lingüística i audiovisual: recerca informació, redacció. · · tractament de la informació i competència digital:: utilitació de les TIC. · competència matemàtica: elaboració de càlculs, esquemes, gràgics, magnituds, escales,... · d’aprendre a aprendre: recerca d’informació en llibres, a la xarxa,... · d’autonomia i iniciativa: investigació, treball en grup,... · competència en el coneixement i la interacció amb el món físic : relació entre el tema estudiat i la vida quotidiana.
 7. 3.3 Plantejament transversal de les competències bàsiques a l’ESO: ENRERE  Des de l’assignatura de tecnologia podem treballar...  Noves programacions - La competència lingüística mitjançant la lectura i comprensió de fragments de textos, la correcció escrita i oral de diferents activitats, l’adquisició de vocabulari específic,les exposicions orals per part dels alumnes davant la resta de companys i mitjançant la utilització de les eines TIC. - La competència matemática està molt vinculada amb la nostra asignatura ja que, de manera implícita, en molts projectes ja hi queden inclosos els càlculs matemàtics. A més, per comprendre el funcionament de circuits, maquines, ... també cal treballar aspectes matemàtics.
 8. DIFERENTS ESPAIS AL CENTRE: Biblioteca Aula d’informàtica 2 Aula d’audiovisuals Aula d’informàtica 1 Aula d’idiomes Aula d’acollida Aula de música
 9. PREVISIÓ DE DOTACIÓ DE LES AULES: · Canó de projecció · Pantalla · Armari RAC · Equip d’amplificació · WIFI · PCs
 10. INCIDÈNCIA EN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: · Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada. · Plantejar alternatives i solucions a problemes de manera autònoma i creativa. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA · Coneixement del funcionament d’altres cultures a partir de la realització de treballs personals. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA · L'aula virtual per disposar del material. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE · Recerca informació a la xarxa · Utilització de l'aula virtual. · Exposició oral. · Accés a activitats virtuals. · Creació de documents a l'ordinador (publicacions web, presentacions, textos, taules, imatges fixes i mòbils, treball amb vídeo digital,...). TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈCIA DIGITAL · Comprensió lectora · Elaboració d’esquemes · Continguts i activitats penjats a l’aula virtual. · Escriptura. · Vocabulari específic. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
 11. PROGRAMACIÓ TECNOLOGIA: TECNOLOGIA : l'habitatge; electrònica, pneumàtica i hidràulica; control i automatització. INFORMÀTICA : creacions multimèdia; publicació i difusió de continguts; eines per a la comunicació. · Màquines, mecanismes i estructures. · Els projectes tecnològics. · Les comunicacions. MATÈRIA OPTATIVA DE QUART CURS: TERCER CURS: · Electricitat. · Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. · L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. · La tecnologia i el procés tecnològic. · Eines i materials de tecnologic. · Disseny i construcció d'objectes. · Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. SEGON CURS: PRIMER CURS:
 12. 2. ESTRATÈGIES I/O ACTIVITATS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS: 1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE QUE CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2. ALUMNAT AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE 3. MILLORA DE LA CAPACITAT COMUNICATIVA DE L’ALUMNAT 4. ACCIONS EN LES ÀREES AMB MENOR ÈXIT EDUCATIU 5. COMPETÈNCIA SOCIAL I DESENVOLUPAMENT PERSONAL 6. ACTUACIONS PER AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN I LA BONA IMATGE DEL CENTRE 7.SORTIDES DOCENTS
 13. 1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE QUE CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: · Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada. · Part pràctica per observar temes de la vida quotidiana. · Plantejar alternatives i solucions a problemes de manera autònoma i creativa. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA · Estudi de temes com els recursos energètics, l'economia, l'obtenció i l'elaboració de direfents materials,... COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA · L'aula virtual per disposar del material. · Organització dels continguts de forma constructiva. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE · Exercicis que treballen equacions, els sistemes, la representació gràfica, la simbologia, els esquemes, trigonometria, el dibuix tècnic,magnituds,escales,... COMPETÈNCIA MATEMÀTICA · Recerca informació a la xarxa · Utilització de l'aula virtual. · Exposició oral. · Accés a activitats virtuals. · Creació de documents a l'ordinador (publicacions web, presentacions, textos, taules, imatges fixes i mòbils, treball amb vídeo digital,...). TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈCIA DIGITAL · Comprensió lectora · Elaboració d’esquemes · Continguts i activitats penjats a l’aula virtual. · Escriptura. · Videografia del departament · Vocabulari específic. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
 14. 4. ACCIONS EN LES ÀREES DE MENOR ÈXIT EDUCATIU: · comprensió lectora, · elaboració d'esquemes, · coherència en la redacció, · organització d'un text, · exposició oral,... · operacions, · càlcul mental, · equacions i sistemes, · representació gràfica,... Des de la part d’informàtica Des de l’assignatura de tecnologia Matemàtiques: Llengua estrangera: Llengua: · realització de càlculs · representació gràfica de funcions,... · recerca d'informació a la xarxa · recerca d'informació a la xarxa, · vídeografia en format original,... · comprensió lectora, · elaboració d'esquemes, · coherència en la redacció, · organització d'un text,...
 15. 7. SORTIDES DOCENTS Deixalleria Potabilitzadora Depuradora Dessalinitzadora Museu de la Ciència de Barcelona Museu de la ciència i de la tècnica de Terrassa Fàbriques de productes alimentaris, cosmètics,...
 16. 3. INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS :  Aula dotada amb equip de projecció i amplificació, i amb internet.  Ordinador portàtil.  Taller de tecnologia dotat amb les eines i la maquinària necessària.  Aula d’informàtica dotada amb suficients PCs per tal que els alumnes puguin treballar individualment.  Bona coordinació amb l’equip docent per poder dur a terme el treball per projectes.  Més espai a la xarxa per poder ampliar amb molts continguts l’aula virtual.
 17. 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’APLICACIÓ: SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT INFORME D’AVALUACIÓ ANUAL DEL PLA DE TREBALL QUE INCORPORA PROPOSTES DE MILLORA
 18. Satisfacció de l’alumnat: Al final de cada trimestre es passarà un qüestionari a cada grup classe per tal de captar quins han estat els aspectes positius i negatius del crèdit. En el full, s’hi anotarà: - l’opinió dels alumnes sobre les classes i el professor - l’opinió del professor sobre el funcionament del grup. Una vegada degudament omplert, el qüestionari passarà a mans del tutor del grup que, en una hora de tutoria, comentarà amb els alumnes el seu tarannà amb totes les assignatures que cursen. ENRERE
 19. Informe d’avaluació anual del pla de treball que incorpora propostes de millora : Per a cadascun dels objectius i les estratègies que s'han fixat es valorarà la QUALITAT D’EXECUCIÓ i el GRAU D’IMPACTE . Cadascuna de les dues parts es valorarà de 0 a 100 punts, entenent el 100 com a la puntuació màxima que pot rebre l'apartat en concret. La valoració la farà, en cada cas, el col·lectiu de persones implicades, ja sigui jo com a professora, el claustre, un equip docent, els alumnes, l’equip directiu, la coordinació d’informàtica, etc. ENRERE
 20. 5. MÈRITS COMPLEMENTARIS ALS JA VALORATS: · CD ROM PRESENTACIÓ CENTRE · COL·LABORACIÓ ESCOLA MÚSICA · MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’INFORMÀTICA · AULA VIRTUAL · PROJECTES DES DE TECNOLOGIA ( GRUA , SEMÀFOR , AVIÓ ...) INICI
 21. GRUA HIDRÀULICA
 22. SEMÀFOR AMB LEDS
 23. AVIÓ PLANEJADOR
Publicidad