Publicidad

Περί το αρ.7 στον ν.4305/2014 για την προσαρμογή της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ στην Ελληνική έννομη τάξη & Open Knowledge Foundation Ελλάδας

Attorney-at-Law, Open Knowledge Foundation Greece, Creative Commons Greece
4 de Dec de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Dr. Marinos Papadopoulos(18)

Publicidad

Περί το αρ.7 στον ν.4305/2014 για την προσαρμογή της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ στην Ελληνική έννομη τάξη & Open Knowledge Foundation Ελλάδας

 1. Περί το αρ.7 στον ν.4305/2014 για την προσαρμογή της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ στην Ελληνική έννομη τάξη & το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας Ημερίδα: «Η νέα προγραμματική περίοδος στους Ελληνικούς ΟΤΑ» Δήμος Ηρακλείου, 4/12/2014 Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος, J.D., M.Sc, Ph.D. (cand.) Open Knowledge Foundation Greece
 2. Αρ.7 στον ν.4305/2014 §1: «Οι φορείς του δημοσίου τομέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή κατ’ εξαίρεση επιβάλλουν αιτιολογημένα όρους μέσω αδειοδότησης ή με άλλους τρόπους συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.» §2: «Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.» Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των όρων μέσω αδειοδότησης καθώς και την επιβολή τελών, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις είναι ο οικείος υπουργός στην περίπτωση των κεντρικών και περιφερειακών κρατικών αρχών, και το αρμόδιο, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις όργανο διοίκησης στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και στα νομικά πρόσωπα που συνιστούν δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.
 3. Ελληνική έκδοση Open Data Commons (ODC) Open Database License (ODbL)
 4. Ελληνική έκδοση Open Data Commons (ODC) Open Database License (ODbL) Δεν συντρέχει αποποίηση/παραίτηση από την τυχόν υφιστάμενη πνευματική ιδιοκτησία επί των αδειοδοτημένων δεδομένων ή βάσεων δεδομένων, αλλά παρέχεται στο χρήση των δεδομένων ή των βάσεων δεδομένων τα δικαιώματα ν’ αναπαράγει, διανέμει, και χρησιμοποιεί τα δεδομένα ή βάση δεδομένων, να δημιουργεί παράγωγα έργα από τα δεδομένα ή βάση δεδομένων, να διαμορφώνει, τροποποιεί ή δημιουργεί άλλα έργα από τα δεδομένα ή βάση δεδομένων. Ο αδειολήπτης υποχρεούται να κάνει αναφορά του δημιουργού. Ο αδειολήπτης, εφόσον κάνει χρήση δημόσια οποιασδήποτε τροποποιημένης έκδοσης των αδειοδοτημένων δεδομένων ή της βάσης δεδομένων ή οποιωνδήποτε έργων που έχουν παραχθεί από τροποποίηση των αδειοδοτημένων δεδομένων ή βάσης δεδομένων, υποχρεώνεται να διανέμει τα τροποποιημένα δεδομένα ή βάση δεδομένων με τους όρους της άδειας χρήσης ODbL EL. Ο αδειολήπτης υποχρεούται να διαθέσει προς διανομή μία έκδοση του έργου του που παράγει με χρήση των αδειοδοτημένων με την ODbL EL δεδομένων ή της βάσης δεδομένων χωρίς κανέναν τεχνολογικό μέτρο προστασίας (Digital Rights Management). Η άδεια ODbL EL του Open Knowledge Foundation Greece μπορεί να αξιοποιηθεί είτε αυτούσια ως έχει και διατίθεται μέσω του ιστότοπου www.opendatacommons.gr είτε μπορεί ν’ αποτελέσει την πηγή για να διαμορφωθούν κείμενα αδειών που θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια της ρύθμισης του άρ.7 του νέου νόμου.
 5. Το Open Knowledge Foundation για τα Ανοικτά δεδομένα Ανοικτά είναι τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα χωρίς νομικούς ή τεχνολογικούς περιορισμούς από οποιονδήποτε υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται τα νέα δεδομένα ή η νέα βάση δεδομένων που θα παραχθούν με χρήση των ανοικτών δεδομένων ή βάσης δεδομένων με τους ίδιους όρους χρήσης. Κάθε είδους δεδομένα μπορεί να είναι ανοικτά & κάθε θεματικό πεδίο: των μεταφορών, της επιστήμης, των προϊόντων, της εκπαίδευσης, οι χάρτες , της νομοθεσίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της ανάπτυξης, των επιχειρήσεων, κ.α.
 6. Open Data & Knowledge in transparency -- Re Use OKF OpenSpending Το OpenSpending επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν γνώση, να διαμορφώνουν και να αξιολογούν τα έξοδα φορέων του Δημοσίου— κοντολογίς να έχουν τρέχουσα και οπτικοποιημένη γνώση των εξόδων που σχεδόν πάντα γίνονται από τη φορολόγησή τους. Μap form Athens Spending Go for CKAN @ http://ckan.org
 7. Go for it @ http://global.census.okfn.org
 8. Data Census σε ελληνικές πόλεις ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ Για την υλοποίηση της απογραφής εργάστηκαν παραπάνω από 20 εθελοντές, Ανοικτά Θέματα: Αδείες χρήσεις Μορφές κατανοητές από μηχανές Ποιότητα και Γνώση Όλοι οι δημόσιοι φορείς της κάθε πόλης πρεπει να συμβάλουν στην Ανοικτότητα. Go for it @ http://okfn.gr/2014/05/city-opendatacensus
 9. Hackathon σε Θεσσαλονίκη Go for it @ http://hackathess.eu & http://www.epsiplatform.eu/content/hackathon-thessaloniki
 10. Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη Thessaloniki.apps4Greece @ http://thessaloniki.appsforgreece.eu/
 11. School Of Data and Data Journalism 1st Greek Data Expedition Go for it @ http://schoolofdata.org/2014/05/26/greek-data-expedition-and-data-journalism
 12. European Public Sector Information Platform ePSI platform National Correspondent http://epsiplatform.eu/ @epsiplatform, #epsi διαβούλευση Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership) Go for it @ http://www.epsiplatform.eu/content/proposals-okf-greece-public-consultation-ogp-greece-national-action-plan-0
 13. Timeline δραστηριοτήτων Open Knowledge Foundation Greece Go for it @ http://okfn.gr/activities
 14. NEELIE KROES Vice President of the European Commission (Feb.21, 2013) «Open data is a very powerful lever for both a better economy and society. Open data is fuel for innovation, it is a tool for transparency, for better government and policy. At a time when many Greeks are looking for new sources of inspiration and hope, I am pleased to say that the Open Knowledge Foundation is one of those sources. I encourage all public bodies to support this effort. Whether the task is finding a job or spending tax money wisely, open data can help.» «Τα ανοικτά δεδομένα είναι καύσιμο για την καινοτομία, είναι εργαλείο διαφάνειας, για καλύτερη διακυβέρνηση και πολιτική. Σε μια εποχή που οι Έλληνες αναζητούν νέες πηγές έμπνευσης και ελπίδας, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης είναι μία απ’ αυτές τις πηγές. Ενθαρρύνω όλους τους Δημόσιους φορείς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Τα ανοικτά δεδομένα βοηθούν να βρει κανείς εργασία ή να δαπανώνται συνετά τα χρήματα των φορολογουμένων».
 15. Περί το αρ.7 στον ν.4305/2014 για την προσαρμογή της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ στην Ελληνική έννομη τάξη & το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας Ημερίδα: «Η νέα προγραμματική περίοδος στους Ελληνικούς ΟΤΑ» Δήμος Ηρακλείου, 4/12/2014 Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος, J.D., M.Sc, Ph.D. (cand.) Open Knowledge Foundation Greece Σας ευχαριστώ!
Publicidad