Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

La virgen de_guadalupe_(chu)

569 visualizaciones

Publicado el

El manto de la Virgen de la Guadalupe

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

La virgen de_guadalupe_(chu)

 1. 1. DESCUBRIMIENTOS EENN EELL MMAANNTTOO DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEE GGUUAADDAALLUUPPEE CCoonn SSoonniiddoo YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill.. ccoomm
 2. 2. Quieres leer algo qquuee nnoo ssóólloo TTee ssoorrpprreennddeerráá ssiinnoo qquuee ttee ccaammbbiiaarráá ppaarraa ssiieemmpprree?? EEnnttoonncceess lleeee lloo qquuee llaa cciieenncciiaa hhaa ddeessccuubbiieerrttoo eenn eell mmaannttoo ddee llaa VViirrggeenn ddee GGuuaaddaalluuppee:: 11.. EEssttuuddiiooss ooffttaallmmoollóóggiiccooss rreeaalliizzaaddooss aa llooss OOjjooss ddee MMaarrííaa hhaann ddeetteeccttaaddoo.. QQuuee aall aacceerrccaarrlleess lluuzz,, llaa rreettiinnaa ssee ccoonnttrraaee yy aall rreettiirraarr llaa lluuzz,, ssee vvuueellvvee aa ddiillaattaarr,, eexxaaccttaammeennttee ccoommoo ooccuurrrree eenn uunn oojjoo vviivvoo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 3. 3. 22.. LLaa tteemmppeerraattuurraa ddee llaa ffiibbrraa ddee mmaagguueeyy ccoonn qquuee eessttáá ccoonnssttrruuiiddaa llaa TTiillmmaa mmaannttiieennee uunnaa tteemmppeerraattuurraa ccoonnssttaannttee ddee 3366..66 ggrraaddooss,, llaa mmiissmmaa qquuee eell ccuueerrppoo ddee uunnaa ppeerrssoonnaa vviivvaa.. 33.. UUnnoo ddee LLooss mmééddiiccooss qquuee aannaalliizzóó llaa TTiillmmaa ccoollooccóó ssuu eesstteettoossccooppiioo ddeebbaajjoo ddee llaa cciinnttaa qquuee MMaarrííaa ppoosseeee ((sseeññaall ddee qquuee eessttáá eenncciinnttaa)) yy eessccuucchhóó llaattiiddooss qquuee rrííttmmiiccaammeennttee ssee rreeppiitteenn aa 111155 YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm ppuullssaacciioonneess ppoorr mmiinnuuttoo,, iigguuaall qquuee uunn
 4. 4. 4. No se ha descubierto nniinnggúúnn rraassttrroo ddee ppiinnttuurraa eenn llaa tteellaa.. DDee hheecchhoo,, aa uunnaa ddiissttaanncciiaa ddee 1100 cceennttíímmeettrrooss ddee llaa iimmaaggeenn,, ssóólloo ssee vvee llaa tteellaa ddee mmaagguueeyy eenn ccrruuddoo:: llooss ccoolloorreess ddeessaappaarreecceenn.. EEssttuuddiiooss cciieennttííffiiccooss nnoo llooggrraann ddeessccuubbrriirr eell oorriiggeenn ddee llaa ccoolloorraacciióónn qquuee ffoorrmmaa llaa iimmaaggeenn,, nnii llaa ffoorrmmaa eenn qquuee llaa mmiissmmaa ffuuee ppiinnttaaddaa.. NNoo ssee ddeetteeccttaann rraassttrrooss ddee ppiinncceellaaddaass nnii ddee oottrraa ttééccnniiccaa ddee ppiinnttuurraa ccoonnoocciiddaa.. LLooss cciieennttííffiiccooss ddee llaa NNAASSAA aaffiirrmmaarroonn qquuee eell mmaatteerriiaall qquuee oorriiggiinnaa LLooss ccoolloorreess nnoo eess nniinngguunnoo YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 5. 5. 5. Se ha hecho pasar uunn rraayyoo lláásseerr eenn ffoorrmmaa llaatteerraall ssoobbrree llaa tteellaa,, ddeetteeccttáánnddoossee qquuee llaa ccoolloorraacciióónn ddee llaa mmiissmmaa nnoo eessttáá nnii eenn eell aannvveerrssoo nnii eenn eell rreevveerrssoo,, ssiinnoo qquuee llooss ccoolloorreess fflloottaann aa uunnaa ddiissttaanncciiaa ddee ttrreess ddéécciimmaass ddee mmiillíímmeettrroo ssoobbrree eell tteejjiiddoo,, ssiinn ttooccaarrlloo.. LLooss ccoolloorreess fflloottaann eenn eell aaiirree,, ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa TTiillmmaa.. ¿TTee ppaarreeccee ssoorrpprreennddeennttee?? EEnnttoonncceess ssoorrpprréénnddeettee uunn ppooccoo mmááss ccoonn eessttooss oottrrooss hhaallllaazzggooss:: YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 6. 6. 6. La fibra de maguey qquuee ccoonnssttiittuuyyee llaa tteellaa ddee llaa iimmaaggeenn,, nnoo ppuueeddee ppeerrdduurraarr mmááss qquuee 2200 oo 3300 aaññooss.. HHaaccee vvaarriiooss ssiiggllooss ssee ppiinnttóó uunnaa rréépplliiccaa ddee llaa iimmaaggeenn eenn uunnaa tteellaa ddee ffiibbrraa ddee mmaagguueeyy ssiimmiillaarr,, yy llaa mmiissmmaa ssee ddeessiinntteeggrróó ddeessppuuééss ddee vvaarriiaass ddééccaaddaass.. MMiieennttrraass ttaannttoo,, aa ccaassii 550000 aaññooss ddeell mmiillaaggrroo,, llaa iimmaaggeenn ddee MMaarrííaa ssiigguuee ttaann ffiirrmmee ccoommoo eell pprriimmeerr ddííaa.. LLaa cciieenncciiaa nnoo ssee eexxpplliiccaa eell oorriiggeenn ddee llaa iinnccoorrrruuppttiibbiilliiddaadd ddee llaa tteellaa.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 7. 7. 7 En el aaññoo 11779911 ssee vvuueellccaa aacccciiddeennttaallmmeennttee áácciiddoo mmuurriiááttiiccoo eenn eell llaaddoo ssuuppeerriioorr ddeerreecchhoo ddee llaa tteellaa.. EEnn uunn llaappssoo ddee 3300 ddííaass,, ssiinn ttrraattaammiieennttoo aallgguunnoo,, ssee rreeccoonnssttiittuuyyee mmiillaaggrroossaammeennttee eell tteejjiiddoo ddaaññaaddoo.. 88.. LLaass eessttrreellllaass vviissiibblleess eenn eell MMaannttoo ddee MMaarrííaa rreefflleejjaann llaa eexxaaccttaa ccoonnffiigguurraacciióónn yy ppoossiicciióónn qquuee eell cciieelloo ddee MMééxxiiccoo pprreesseennttaabbaa eenn eell ddííaa eenn qquuee ssee pprroodduujjoo eell mmiillaaggrroo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 8. 8. 9. A inicios del siglo XXXX,, uunn hhoommbbrree eessccoonnddiióó uunnaa bboommbbaa ddee aallttoo ppooddeerr eennttrree uunn aarrrreegglloo fflloorraall,, eell ccuuaall ccoollooccóó aa llooss ppiieess ddee llaa TTiillmmaa.. LLaa eexxpplloossiióónn ddeessttrruuyyóó ttooddoo aallrreeddeeddoorr,, mmeennooss llaa TTiillmmaa,, qquuee ppeerrmmaanneecciióó eenn ppeerrffeeccttoo eessttaaddoo ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn.. 1100.. LLaa cciieenncciiaa ddeessccuubbrriióó qquuee llooss oojjooss ddee MMaarrííaa ppoosseeeenn llooss ttrreess eeffeeccttooss ddee rreeffrraacccciióónn ddee llaa iimmaaggeenn ddee uunn oojjoo YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 9. 9. 11. En Los ojos de María ((ddee ttaann ssóólloo 77 yy 88 mmmm)) ssee ddeessccuubbrriieerroonn ddiimmiinnuuttaass iimmáággeenneess hhuummaannaass,, qquuee nniinnggúúnn aarrttiissttaa ppooddrrííaa ppiinnttaarr.. SSoonn ddooss eesscceennaass yy llaass ddooss ssee rreeppiitteenn eenn aammbbooss oojjooss.. LLaa iimmaaggeenn ddeell oobbiissppoo ZZuummáárrrraaggaa eenn llooss oojjooss ddee MMaarrííaa ffuuee aaggrraannddaaddaa mmeeddiiaannttee tteeccnnoollooggííaa ddiiggiittaall,, rreevveellaannddoo qquuee eenn ssuuss oojjooss eessttáá rreettrraattaaddaa llaa iimmaaggeenn ddeell iinnddiioo JJuuaann DDiieeggoo,, aabbrriieennddoo ssuu TTiillmmaa ffrreennttee aall oobbiissppoo.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 10. 10. El tamaño de ééssttaa iimmaaggeenn??.. UUnnaa ccuuaarrttaa ppaarrttee ddee uunn mmiilllloonnééssiimmoo ddee mmiillíímmeettrroo.. EEss eevviiddeennttee qquuee ttooddooss eessttooss hheecchhooss iinneexxpplliiccaabblleess ssee nnooss hhaann ddaaddoo PPoorr uunnaa rraazzóónn:: QQuueerrííaann ccaappttaarr nnuueessttrraa aatteenncciióónn.. ¿CCaappttuurraarroonn llaa ttuuyyaa?? PPaarraa ffiinnaalliizzaarr ccoonnssiiddeerraa ttrreess hheecchhooss mmááss:: YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 11. 11. 1."Guadalupe" ssiiggnniiffiiccaa eenn eell iiddiioommaa iinnddííggeennaa:: ""aappllaassttaa llaa ccaabbeezzaa aa llaa sseerrppiieennttee"".. EEss jjuussttoo eell eevvaannggeelliioo eenn GGéénneessiiss 33::1155:: MMaarrííaa,, vveenncceeddoorraa ddeell mmaalliiggnnoo.. 22.. LLaa iimmaaggeenn eess uunnaa ppiinnttuurraa ttaall yy ccoommoo llaa ddeettaallllaa AAppooccaalliippssiiss 1122::""aappaarreecciióó eenn eell cciieelloo uunnaa sseeññaall GGrraannddee,, uunnaa mmuujjeerr eennvvuueellttaa eenn eell SSooll,, ccoonn llaa lluunnaa ddeebbaajjoo ddee ssuuYYsseebb ii_p_1100ii@@eehhsoott"mmaa iill..ccoomm
 12. 12. 3. La Virgen tiene uunnaa cciinnttaa eenn eell vviieennttrree,, eessttáá ""eenncciinnttaa"" eemmbbaarraazzaaddaa"" ppaarraa iinnddiiccaarr qquuee DDiiooss qquueerrííaa qquuee JJeessúúss nnaacciieerraa eenn AAmméérriiccaa,, eenn eell ccoorraazzóónn ddee ccaaddaa AAmmeerriiccaannoo YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 13. 13. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? RReeccuueerrddaa hhooyy eess:: lluunneess 11 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 22001144 1111::1122 aa..mm.. ppeerroo eessttoo ppaassaarráá aa llaass 77::4400 pp..mm • NNoo rroommppaann eessttaa ccaaddeennaa,, eess mmiillaaggrroossaa,, ppiiddaann aallggoo!!!!!! YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 14. 14. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • CCaarrttaa aa llaa VViirrggeenn ddee GGuuaaddaalluuppee:: HHeerrmmoossaa VViirrggeenn ddee GGuuaaddaalluuppee,, ttee ppiiddoo eenn nnoommbbrree ddee ttooddooss mmiiss hheerrmmaannooss ddeell mmuunnddoo qquuee nnooss bbeennddiiggaass yy nnooss pprrootteejjaass.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 15. 15. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • DDaannooss uunnaa pprruueebbaa ddee ttuu aammoorr yy bboonnddaadd yy rreecciibbee nnuueessttrraass pplleeggaarriiaass yy oorraacciioonneess.. OOhh PPuurriissiimmaa VViirrggeenn ddee GGuuaaddaalluuppee.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 16. 16. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • AAllccaannzzaammee ddee ttuu hhiijjoo eell ppeerrddoonn ddee mmiiss ffaallttaass,, bbeennddiicciioonn ppaarraa mmii ttrraabbaajjoo,, rreemmeeddiioo aa mmiiss eennffeerrmmeeddaaddeess yy nneecceessiiddaaddeess,, yy ttooddoo lloo qquuee ccrreeaass ccoonnvveenniieennttee ppeeddiirr ppaarraa mmii YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 17. 17. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • OOhh SSaannttaa MMaaddrree ddee DDiiooss,, nnoo ddeesspprreecciieess llaass ssuupplliiccaass qquuee ttee ddiirriiggiimmooss eenn nnuueessttrraass nneecceessiiddaaddee ss YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 18. 18. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • QQuueerriiddooss hheerrmmaannooss,, aanntteess qquuee nnaaddaa qquuiieerroo ddeecciirrlleess qquuee llaa VViirrggeenn ddee GGuuaaddaalluuppee eess bbuueennaa yy mmiillaaggrroossaa yy ssiieemmpprree nnooss aaccoommppaaññaa eenn ccuuaallqquuiieerr lluuggaarr.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 19. 19. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • Esta ccaarrttaa ttiieennee ccoommoo ffiinn ddaarrllee llaa vvuueellttaa aall mmuunnddoo ppaarraa rreecciibbiirr mmiillaaggrrooss ccoonn eessttaa hheerrmmoossaa ccaaddeennaa.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 20. 20. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • Debes hhaacceerr ttooddaass llaass ccooppiiaass qquuee ppuueeddaass eenn llaass uullttiimmaass hhoorraass yy aa ccaammbbiioo rreecciibbiirrááss uunnaa pprruueebbaa ddee llaa VViirrggeenn,, ppoorr mmuuyy iimmppoossiibbllee qquuee sseeaa.. YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm
 21. 21. “ ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre...? • Esta carta es sagrada, por ffaavvoorr nnoo ttee bbuurrlleess ddee eellllaa,, ssii llaa rreecciibbeess yy llaa rreeppaarrtteess aanntteess ddee llaass 77::4400 ppmm,, tteennddrrááss uunnaa ssoorrpprreessaa yy uunnaa ffeelliicciiddaadd mmuuyy ggrraannddee.. ¡¡ QUE TENGAS UN BUEN DIA !! YYeebbii__1100@@hhoottmmaaiill..ccoomm

×