Manažérske kompetencie

Marta Krajčíová
Marta KrajčíováSelf employed consultant en Home
© RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk
Manažérske kompetencie
© RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk
Program
 Manažérske kompetencie
– Manažérske kompetencie
– Kompetentný pracovník
– Štruktúra kompetencií
– Emocionálna inteligencia
– Kompetenčný model
– Postup
– 360° spätná väzba
– Meranie úrovne kompetencií
– Požiadavky na kompetencie
© RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk
Manažérske kompetencie
 Manažérske kompetencie
– Sú komplexné schopnosti a ďalšie predpoklady (najmä motivácia)
podávať manažérsky výkon.
– Je množina správania pracovníka, ktoré musí v danej pozícii použiť, aby
úlohy v tejto pozície kompetentne zvládol.
– Sú jedným z kľúčových stavebných kameňov úspechu firmy:
• pri naplňovaní poslania a vízie
• pri vytváraní pridanej hodnoty
• pri zvyšovaní výkonu firmy
• a to najmä rozvojom vlastných ľudí.
© RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk
Kompetentný pracovník
 Kompetentný pracovník
– Je vnútorne vybavený vlastnosťami, schopnosťami, vedomosťami,
skúsenosťami, ktoré potrebuje.
– Je motivovaný také správanie použiť, vidí v požadovanom správaní
hodnotu a je ochotný vynaložiť týmto smerom potrebnú energiu.
– Má možnosť v danom prostredí také správanie použiť.
Ľudia sa líšia v tom, ako myslia, ako riešia problémy, ako sa
rozhodujú a ako tvoria.
© RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk
Štruktúra kompetencií
Štruktúra
kompetenciíSprávanie
Šikovnosť
Vedomosti,
skúsenosti,
know how
Inteligencia,
talent,
schopnosť
Hodnoty,
postoje,
motívy
© RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk
Emocionálna inteligencia
Emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú
pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom.
© RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk
Emocionálna inteligencia
Uvedomovanie si
seba samého
Emocionálne
uvedomovanie seba
Presné
sebahodnotenie
Sebadôvera
Riadenie seba
samého
Sebakontrola
Transparentnosť
Prispôsobivosť
Iniciatíva
Optimizmus
Sociálne
uvedomovanie
Empatia
Organizačné
uvedomovanie
Služby
Riadenie vzťahov
Inšpirácia
Vplyv
Rozvoj druhých
Katalyzátor zmeny
Riadenie konfliktov
Spolupráca
© RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk
Kompetenčný model
 Kompetenčný model
– Popisuje konkrétnu kombináciu vedomostí, schopností a ďalších
charakteristík osobnosti, ktoré sú potrebné k efektívnemu plneniu úloh
organizácie.
– Súvisí s konkrétnou manažérskou pozíciou, konkrétnou firmou
a konkrétnym typom biznisu.
– Odhaľuje rozdiely medzi tým, čo firma deklaruje, že od svojich ľudí
očakáva a medzi tým, čo od nich požaduje v skutočnosti.
– Zjednocuje pohľad na to, čo je potrebné v budúcnosti, aké správanie by
sme mali podporovať, rozvíjať a odmeňovať.
– Vnáša do správania ľudí veľmi silný prvok merateľnosti.
© RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk
Postup
Identifikácia
kompetencií
Meranie
úrovne
kompetencií
Vyhodnotenie
kompetencií
Rozvoj
kompetencií
© RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk
360 stupňová spätná väzba
 360 stupňová spätná väzba
– Proces 360 stupňovej spätnej väzby
– Vstupy
– Po prijatí spätnej väzby
– Organizácie a spätná väzba
– Príklady
© RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk
360 stupňová spätná väzba
Sebahodnote
nie
Nadriadený
Zákazník
Dodávateľ
Podriadený
Kolega
prísny
Kolega
láskavý
© RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk
360 stupňová spätná väzba
 360 stupňová spätná väzba
– Je o informácii, ktorú dostáva manažér, aby sa dozvedel, ako pôsobí na
svoje okolie, a aby vedel, akú korekciu by mal u seba samotného urobiť.
– Až potom môže vyladiť systém, za ktorý odpovedá, na vyšší výkon.
– Informácie od celého okruhu ľudí, s ktorými manažér spolupracuje, je to
najcennejšie, čo mu môžu dať.
– Je to dôležité preto, aby firmy boli riadené tak, aby obstáli v meniacich
sa podmienkach.
– Veľké zmeny v podnikateľskom prostredí vyžadujú od manažérov
neustály rast.
– Stále väčší dôraz sa kladie na schopnosť manažérov byť lídrami,
výrazne sa dostáva do popredia zákazník a jeho potreby.
– Od lídrov sa očakáva, že povedú ľudí k vyššej schopnosti pridať hodnotu
pre zákazníka.
© RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk
Proces 360 stupňovej spätnej väzby
Príprava
organizácie na
zavedenie
spätnej väzby
Dizajn
dotazníkov
Zber dát
Vypracovanie
individuálnej
správy
Vypracovanie
akčného plánu
Rozvoj
© RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk
Vstupy
 Vstupy
– Kompetenčný profil funkčného miesta.
– Stupnica hodnotenia.
– Formuláre k hodnoteniu funkčného miesta.
© RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk
Spätná väzba
 Spätná väzba
– Je tým najdôležitejším.
– Nesmie byť nikdy prekvapením.
– Dáva sa s dôverou a láskou.
– Môže byť pozitívna, alebo negatívna.
– Nikdy ich nespájajte, lebo sa ruší ich účinok.
Spätná väzba nesmie byť: hodnotiaca, kritická, osobná.
© RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk
Po prijatí spätnej väzby
 Po prijatí spätnej väzby
– Vyhľadávanie ďalšej spätnej väzby
• 64%.
– Spolupráca s externým alebo interným kaučom
• 51%.
– Precvičovanie a zdokonaľovanie v konkrétnej technike
• 43%.
– Štúdium literatúry a účasť na tréningoch
• 36%.
© RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk
Organizácie a spätná väzba
 Organizácie a spätná väzba
– Organizácie, kde funguje spätná väzba
• Prevláda skôr očakávanie výsledkov ako obavy.
• Prevláda spontánne poskytovanie spätnej väzby mnohými
jedincami.
• Prevláda postoj „chcem počuť, čo nerobím dobre“.
• Vyvážené vnímanie kladov a záporov.
• Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je pravidelnou súčasťou
práce.
• Pracovníci aktívne žiadajú spätnú väzbu.
• Hodnotitelia sú skôr vnímaní ako ľudia, ktorým na mne záleží.
• Pomenovanie vlastných slabých stránok bez straty sebaúcty.
• Presvedčenie, že zmena je možná.
© RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk
Organizácie a spätná väzba
 Organizácie a spätná väzba
– Organizácie, kde nefunguje spätná väzba
• Prevládajú skôr obavy zo spätnej väzby.
• Prevláda pasívne prijímanie spätnej väzby niektorými jedincami.
• Prevláda názor „spätná väzba radšej nie“.
• Vnímanie spätnej väzby ako kritiky.
• Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je skôr vecou zhody
okolnosti.
• Spätná väzba je pracovníkom často vnútená.
• Hodnotitelia su vnímaní ako hrozba.
• Pri spätnej väzbe sa zrazu objaví pocit zníženia vlastnej hodnoty.
• Prevláda presvedčenie „to sa nedá zmeniť“.
© RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk
Meranie úrovne kompetencií
Meranie úrovne kompetencií má slúžiť k rozvoju manažérov, nie
k ich hodnoteniu.
© RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk
Požiadavky na kompetencie
 Požiadavky na kompetencie
– Kompetencie euromanažérov
– Kompetencie absolventov
– Kompetencie budúcnosti
© RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk
Kompetencie euromanažérov
 Kompetencie euromanažérov
– Doing-čo robí
• Tvorba medzinárodnej stratégie
• Hranice presahujúce koučovanie a kooperáciu
• Medzikultúrny mediátor a nositeľ zmeny
• Osobná efektívnosť
– Being-ako rozmýšľa
• Kognitívna komplexnosť
• Emocionálna energia
• Psychologická vyspelosť
• Silná túžba objavovať nové
• Silná koncentrácia na prežívanie prítomného okamžiku
• Rešpekt ku všetkým ľuďom, bez ohľadu na rasu či národnosť
© RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk
Kompetencie absolventov
 Kompetencie absolventov
– Podľa názorov zamestnávateľov absolventom chýba:
• Schopnosť znášať stres a prácu pod tlakom
• Schopnosť komunikácie, jednania s partnermi
• Kreativita
• Schopnosť empatie
• Asertivita
• Schopnosť rekvalifikácie na príbuzné povolanie
• Loajalita k zamestnávateľovi
• Ochota pomôcť mimo rámec pracovnej doby
• Interpretácia právnych predpisov
• Orientácia v historických dokumentoch
• Základy psychológie a etiky
• Logické myslenie
© RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk
Kompetencie budúcnosti
 Kompetencie budúcnosti
– Vrcholový manažment
• Strategické myslenie
• Riadenie zmien
• Budovanie vzťahov
– Stredný manažment
• Flexibilita
• Schopnosť implementovať zmeny
• Interpersonálne zručnosti
• Inovovanie
• Preberanie nových zodpovedností
• Tímová práca
• Pripravenosť pracovať medzinárodne
– Rádoví zamestnanci
• Pružnosť
• Schopnosť učiť sa
• Pracovať pod tlakom a v heterogénnych tímoch
• Silnejšia orientácia na zákazníka
© RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk
Kompetencie budúcnosti
 Kompetencie budúcnosti
– Ovládanie cudzích jazykov
– Schopnosť používať výpočtovú techniku
– Schopnosť zaobchádzať s informáciami
– Adaptabilita a flexibilita
– Ochota učiť sa
– Schopnosť tímovej práce
– Schopnosť rozhodovať sa
– Schopnosť riešiť problémy
– Ochota niesť zodpovednosť
– Širšie profesionálne zručnosti
– Ústny a písomný prejav
– Čítanie a porozumenie pracovným postupom
– Komunikácia s ľuďmi prostredníctvom výpočtovej techniky
– Manuálna zručnosť
– Záujem o prácu
– Zvládanie stresových situácií
– Práca s číslami pri plnení pracovných úloh
© RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk
RNDr. Marta Krajčíová
konzultantka Business Process Management
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
blog: martaknihy.blogspot.com
blog: martaznalosti.blogspot.com
blog: martaseminare.blogspot.com
blog: martasloboda.blogspot.com
Ďakujem za pozornosť
1 de 25

Recomendados

Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview por
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewIvana Miklovic
1.4K vistas77 diapositivas
Firemná kultúra, hodnoty a komunikácia por
Firemná kultúra, hodnoty a komunikáciaFiremná kultúra, hodnoty a komunikácia
Firemná kultúra, hodnoty a komunikáciaMartina Javůrková, MBA
429 vistas35 diapositivas
A importância da cultura de Coaching nas organizações por
A importância da cultura de Coaching nas organizaçõesA importância da cultura de Coaching nas organizações
A importância da cultura de Coaching nas organizaçõesIBC Coaching
5.3K vistas34 diapositivas
Values based leadership richard barrett por
Values based leadership richard barrettValues based leadership richard barrett
Values based leadership richard barrettBarrett Academy
17.1K vistas48 diapositivas
Pepsi Co. por
Pepsi Co.Pepsi Co.
Pepsi Co.arslanaslam00023
466 vistas40 diapositivas
Talent Management Presentation por
Talent Management PresentationTalent Management Presentation
Talent Management Presentationrobhill73
15.2K vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Performance Management Performance Planning por
Performance Management Performance PlanningPerformance Management Performance Planning
Performance Management Performance PlanningOsama Yousaf
261 vistas15 diapositivas
Knowing - Doing Gap por
Knowing - Doing GapKnowing - Doing Gap
Knowing - Doing GapLes Murray
874 vistas17 diapositivas
Coaching por
CoachingCoaching
Coachinggoncalveslilia
5K vistas16 diapositivas
Long Term HR Business Strategy por
Long Term HR Business Strategy Long Term HR Business Strategy
Long Term HR Business Strategy Pankaj Goel
7.1K vistas23 diapositivas
Talent management slides por
Talent management slidesTalent management slides
Talent management slidesSchool of Management Studies(NIT calicut)
106K vistas12 diapositivas
The Business Case for Diversity por
The Business Case for DiversityThe Business Case for Diversity
The Business Case for DiversityMarv Russell
2.1K vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(6)

Similar a Manažérske kompetencie

Hodnotenie pracovnej výkonnosti por
Hodnotenie pracovnej výkonnostiHodnotenie pracovnej výkonnosti
Hodnotenie pracovnej výkonnostiMarta Krajčíová
470 vistas65 diapositivas
Vedenie por
VedenieVedenie
VedenieMarta Krajčíová
172 vistas31 diapositivas
Riadenie por
RiadenieRiadenie
RiadenieMarta Krajčíová
275 vistas95 diapositivas
Riadenie organizácie por
Riadenie organizácieRiadenie organizácie
Riadenie organizácieMarta Krajčíová
331 vistas30 diapositivas
Tímová práca por
Tímová prácaTímová práca
Tímová prácaMarta Krajčíová
300 vistas32 diapositivas
Štíhla organizácia por
Štíhla organizáciaŠtíhla organizácia
Štíhla organizáciaMarta Krajčíová
154 vistas95 diapositivas

Similar a Manažérske kompetencie(20)

ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMU por COMM-PASS
ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMUÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMU
ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI ČLENOV PROJEKTOVÉHO TÍMU
COMM-PASS3.3K vistas
Ako vybrať a udržať talent por linco
Ako vybrať a udržať talentAko vybrať a udržať talent
Ako vybrať a udržať talent
linco448 vistas
Kirpatrick prezentacia na konferenciu hrcomm develor a vub pdf por Martina Georgievova
Kirpatrick prezentacia na konferenciu hrcomm develor a vub pdfKirpatrick prezentacia na konferenciu hrcomm develor a vub pdf
Kirpatrick prezentacia na konferenciu hrcomm develor a vub pdf
Martina Georgievova652 vistas

Más de Marta Krajčíová

Zlepšovanie procesov por
Zlepšovanie procesovZlepšovanie procesov
Zlepšovanie procesovMarta Krajčíová
1.5K vistas31 diapositivas
Analýza procesov por
Analýza procesovAnalýza procesov
Analýza procesovMarta Krajčíová
954 vistas53 diapositivas
Návrh procesov por
Návrh procesovNávrh procesov
Návrh procesovMarta Krajčíová
770 vistas36 diapositivas
Procesné riadenie por
Procesné riadenieProcesné riadenie
Procesné riadenieMarta Krajčíová
1.4K vistas66 diapositivas
Manažment Geryho Hamela por
Manažment Geryho HamelaManažment Geryho Hamela
Manažment Geryho HamelaMarta Krajčíová
311 vistas131 diapositivas
Manažment 21. storočia por
Manažment 21. storočiaManažment 21. storočia
Manažment 21. storočiaMarta Krajčíová
775 vistas55 diapositivas

Más de Marta Krajčíová(20)

Manažérske kompetencie

 • 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Manažérske kompetencie
 • 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Manažérske kompetencie – Manažérske kompetencie – Kompetentný pracovník – Štruktúra kompetencií – Emocionálna inteligencia – Kompetenčný model – Postup – 360° spätná väzba – Meranie úrovne kompetencií – Požiadavky na kompetencie
 • 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Manažérske kompetencie  Manažérske kompetencie – Sú komplexné schopnosti a ďalšie predpoklady (najmä motivácia) podávať manažérsky výkon. – Je množina správania pracovníka, ktoré musí v danej pozícii použiť, aby úlohy v tejto pozície kompetentne zvládol. – Sú jedným z kľúčových stavebných kameňov úspechu firmy: • pri naplňovaní poslania a vízie • pri vytváraní pridanej hodnoty • pri zvyšovaní výkonu firmy • a to najmä rozvojom vlastných ľudí.
 • 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Kompetentný pracovník  Kompetentný pracovník – Je vnútorne vybavený vlastnosťami, schopnosťami, vedomosťami, skúsenosťami, ktoré potrebuje. – Je motivovaný také správanie použiť, vidí v požadovanom správaní hodnotu a je ochotný vynaložiť týmto smerom potrebnú energiu. – Má možnosť v danom prostredí také správanie použiť. Ľudia sa líšia v tom, ako myslia, ako riešia problémy, ako sa rozhodujú a ako tvoria.
 • 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Štruktúra kompetencií Štruktúra kompetenciíSprávanie Šikovnosť Vedomosti, skúsenosti, know how Inteligencia, talent, schopnosť Hodnoty, postoje, motívy
 • 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Emocionálna inteligencia Emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom.
 • 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Emocionálna inteligencia Uvedomovanie si seba samého Emocionálne uvedomovanie seba Presné sebahodnotenie Sebadôvera Riadenie seba samého Sebakontrola Transparentnosť Prispôsobivosť Iniciatíva Optimizmus Sociálne uvedomovanie Empatia Organizačné uvedomovanie Služby Riadenie vzťahov Inšpirácia Vplyv Rozvoj druhých Katalyzátor zmeny Riadenie konfliktov Spolupráca
 • 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Kompetenčný model  Kompetenčný model – Popisuje konkrétnu kombináciu vedomostí, schopností a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré sú potrebné k efektívnemu plneniu úloh organizácie. – Súvisí s konkrétnou manažérskou pozíciou, konkrétnou firmou a konkrétnym typom biznisu. – Odhaľuje rozdiely medzi tým, čo firma deklaruje, že od svojich ľudí očakáva a medzi tým, čo od nich požaduje v skutočnosti. – Zjednocuje pohľad na to, čo je potrebné v budúcnosti, aké správanie by sme mali podporovať, rozvíjať a odmeňovať. – Vnáša do správania ľudí veľmi silný prvok merateľnosti.
 • 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Postup Identifikácia kompetencií Meranie úrovne kompetencií Vyhodnotenie kompetencií Rozvoj kompetencií
 • 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk 360 stupňová spätná väzba  360 stupňová spätná väzba – Proces 360 stupňovej spätnej väzby – Vstupy – Po prijatí spätnej väzby – Organizácie a spätná väzba – Príklady
 • 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk 360 stupňová spätná väzba Sebahodnote nie Nadriadený Zákazník Dodávateľ Podriadený Kolega prísny Kolega láskavý
 • 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk 360 stupňová spätná väzba  360 stupňová spätná väzba – Je o informácii, ktorú dostáva manažér, aby sa dozvedel, ako pôsobí na svoje okolie, a aby vedel, akú korekciu by mal u seba samotného urobiť. – Až potom môže vyladiť systém, za ktorý odpovedá, na vyšší výkon. – Informácie od celého okruhu ľudí, s ktorými manažér spolupracuje, je to najcennejšie, čo mu môžu dať. – Je to dôležité preto, aby firmy boli riadené tak, aby obstáli v meniacich sa podmienkach. – Veľké zmeny v podnikateľskom prostredí vyžadujú od manažérov neustály rast. – Stále väčší dôraz sa kladie na schopnosť manažérov byť lídrami, výrazne sa dostáva do popredia zákazník a jeho potreby. – Od lídrov sa očakáva, že povedú ľudí k vyššej schopnosti pridať hodnotu pre zákazníka.
 • 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Proces 360 stupňovej spätnej väzby Príprava organizácie na zavedenie spätnej väzby Dizajn dotazníkov Zber dát Vypracovanie individuálnej správy Vypracovanie akčného plánu Rozvoj
 • 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Vstupy  Vstupy – Kompetenčný profil funkčného miesta. – Stupnica hodnotenia. – Formuláre k hodnoteniu funkčného miesta.
 • 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Spätná väzba  Spätná väzba – Je tým najdôležitejším. – Nesmie byť nikdy prekvapením. – Dáva sa s dôverou a láskou. – Môže byť pozitívna, alebo negatívna. – Nikdy ich nespájajte, lebo sa ruší ich účinok. Spätná väzba nesmie byť: hodnotiaca, kritická, osobná.
 • 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Po prijatí spätnej väzby  Po prijatí spätnej väzby – Vyhľadávanie ďalšej spätnej väzby • 64%. – Spolupráca s externým alebo interným kaučom • 51%. – Precvičovanie a zdokonaľovanie v konkrétnej technike • 43%. – Štúdium literatúry a účasť na tréningoch • 36%.
 • 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Organizácie a spätná väzba  Organizácie a spätná väzba – Organizácie, kde funguje spätná väzba • Prevláda skôr očakávanie výsledkov ako obavy. • Prevláda spontánne poskytovanie spätnej väzby mnohými jedincami. • Prevláda postoj „chcem počuť, čo nerobím dobre“. • Vyvážené vnímanie kladov a záporov. • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je pravidelnou súčasťou práce. • Pracovníci aktívne žiadajú spätnú väzbu. • Hodnotitelia sú skôr vnímaní ako ľudia, ktorým na mne záleží. • Pomenovanie vlastných slabých stránok bez straty sebaúcty. • Presvedčenie, že zmena je možná.
 • 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Organizácie a spätná väzba  Organizácie a spätná väzba – Organizácie, kde nefunguje spätná väzba • Prevládajú skôr obavy zo spätnej väzby. • Prevláda pasívne prijímanie spätnej väzby niektorými jedincami. • Prevláda názor „spätná väzba radšej nie“. • Vnímanie spätnej väzby ako kritiky. • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je skôr vecou zhody okolnosti. • Spätná väzba je pracovníkom často vnútená. • Hodnotitelia su vnímaní ako hrozba. • Pri spätnej väzbe sa zrazu objaví pocit zníženia vlastnej hodnoty. • Prevláda presvedčenie „to sa nedá zmeniť“.
 • 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Meranie úrovne kompetencií Meranie úrovne kompetencií má slúžiť k rozvoju manažérov, nie k ich hodnoteniu.
 • 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Požiadavky na kompetencie  Požiadavky na kompetencie – Kompetencie euromanažérov – Kompetencie absolventov – Kompetencie budúcnosti
 • 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Kompetencie euromanažérov  Kompetencie euromanažérov – Doing-čo robí • Tvorba medzinárodnej stratégie • Hranice presahujúce koučovanie a kooperáciu • Medzikultúrny mediátor a nositeľ zmeny • Osobná efektívnosť – Being-ako rozmýšľa • Kognitívna komplexnosť • Emocionálna energia • Psychologická vyspelosť • Silná túžba objavovať nové • Silná koncentrácia na prežívanie prítomného okamžiku • Rešpekt ku všetkým ľuďom, bez ohľadu na rasu či národnosť
 • 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Kompetencie absolventov  Kompetencie absolventov – Podľa názorov zamestnávateľov absolventom chýba: • Schopnosť znášať stres a prácu pod tlakom • Schopnosť komunikácie, jednania s partnermi • Kreativita • Schopnosť empatie • Asertivita • Schopnosť rekvalifikácie na príbuzné povolanie • Loajalita k zamestnávateľovi • Ochota pomôcť mimo rámec pracovnej doby • Interpretácia právnych predpisov • Orientácia v historických dokumentoch • Základy psychológie a etiky • Logické myslenie
 • 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Kompetencie budúcnosti  Kompetencie budúcnosti – Vrcholový manažment • Strategické myslenie • Riadenie zmien • Budovanie vzťahov – Stredný manažment • Flexibilita • Schopnosť implementovať zmeny • Interpersonálne zručnosti • Inovovanie • Preberanie nových zodpovedností • Tímová práca • Pripravenosť pracovať medzinárodne – Rádoví zamestnanci • Pružnosť • Schopnosť učiť sa • Pracovať pod tlakom a v heterogénnych tímoch • Silnejšia orientácia na zákazníka
 • 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Kompetencie budúcnosti  Kompetencie budúcnosti – Ovládanie cudzích jazykov – Schopnosť používať výpočtovú techniku – Schopnosť zaobchádzať s informáciami – Adaptabilita a flexibilita – Ochota učiť sa – Schopnosť tímovej práce – Schopnosť rozhodovať sa – Schopnosť riešiť problémy – Ochota niesť zodpovednosť – Širšie profesionálne zručnosti – Ústny a písomný prejav – Čítanie a porozumenie pracovným postupom – Komunikácia s ľuďmi prostredníctvom výpočtovej techniky – Manuálna zručnosť – Záujem o prácu – Zvládanie stresových situácií – Práca s číslami pri plnení pracovných úloh
 • 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť