Sebavedenie

Marta Krajčíová
Marta KrajčíováSelf employed consultant en Home
© RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk
Sebavedenie
© RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk
Program
 Sebavedenie
– Vedenie
– Stav-odkiaľ ideme
– Cieľ-kam smerujeme
– Kroky-ako pôjdeme
– Life management
– Inšpirácie
– To najdôležitejšie z vedenia
© RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk
Vedenie
© RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk
Vedenie
 Vedenie
– Efektivita
– Vedenie firemné
– Vedenie osobné
– III. a IV. generácia time managementu
– Spokojnosť
– Rovnováha
– Dôvody pre prácu na sebe
– Úspech
– Cesta
© RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk
Vedenie
 Vedenie
– Odpovedá na základné otázky:
• Čím chceme byť?
• Čo prinášame ostatným?
• Aké nástroje, hodnoty ctíme a chceme využívať?
– Čo sa robí pri vedení:
• Premýšľanie.
• Určovanie smeru, cesty, cieľov, vízie, misie, poslania, koncepcie,
stratégie.
• Pozeráme do budúcnosti.
– Vo vedení vyberieme to, čo si máme v živote vybrať.
© RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk
Vedenie
 Vedenie
– Zlé skúsenosti s vedením:
• Vedenie je zamerané na hmotné výsledky.
• Chýba mu vnútorná vyrovnanosť.
• Osobný plán musí byť presný a tým je zložitý a preto ho nie je
možné udržať v bežnom živote aktuálny, v súlade s okolnosťami, ani
na 100% napĺňať.
• Nemáme dostatočné vnútorné návyky, ako tento plán uskutočňovať.
© RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk
Efektivita
Výsledky sú spôsobené robením správnych vecí, nie robením vecí
správne.
Petr Drucker
© RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk
Efektivita
 Vedenie
– Je efektívne z niekoľkých dôvodov:
• Vieme, čo a ako máme robiť.
• V kľude sme si rozmysleli, čo je podstatné.
• Vieme, že nemôžeme mať všetko, že si musíme vybrať, a že je
lepšie si vybrať bez zhonu a v kontexte hodnôt, ako v chaose
bežného dňa.
• 20% činností sa postará o 80% výsledkov.
• V prvých 20% času je urobených 80% práce.
• Reálnosť.
• Rýchle a perspektívne rozhodovanie.
• Stále vodítko, pripomínanie, odolávanie zvodom.
• Zdieľanie koncepcie vo firme a predstáv v rodine.
© RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk
Vedenie firemné
 Vedenie firemné
– Vízia
• Vízia je iba akceptovaná, nie identifikovaná ľuďmi.
• Je príliš vzdialená, nie je jasné, čo sa má robiť dnes.
– Poslanie
– Hodnoty
• Ľudia skôr pracujú s poslaním a hodnotami, lebo s nimi môžu
pracovať okamžite.
– Strategické ciele
• V hre je preklad podnikových cieľov na zamestnaneckú úroveň.
• Tu by sa mala prejaviť naša aktivita.
• Je dobré ak sme identifikovaní s referenčným rámcom a aktívne
definujeme osobné ciele.
© RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk
Vedenie osobné
 Vedenie osobné
– Nech je vízia firmy akákoľvek, hlavným mottom budú vždy peniaze, zisk.
• Tlaky na ľudí sú silné (firma, zákazník, čas, termíny...).
– Berme to ako fakt a skúsme to vyvážiť niečim rovnako silným: vlastnou
spokojnosťou.
– Budujme našu cestu tak, aby podporovala firemné záujmy, ale aby
zároveň zabezpečovala našu spokojnosť, dobré pocity.
• Tie sú jediným a konečným meradlom našich úspechov, ale zároveň
sa na nich podieľa naša energia, tvorivosť, motivácia ...
© RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk
III. a IV. generácia time managementu
 Tretia a štvrtá generácia time managementu
– Modlou tretej generácie time managementu v oblasti vedenia sú ciele
a čas.
– Pre štvrtú generáciu je prioritný správny smer, pretože život ide tak
rýchlo, že jednotlivosti nerozhodujú, ale je nutné čerpať silu z pocitu, že
ideme správnym smerom-symbolom je kompas.
– Zásadným princípom štvrtej generácie je spokojnosť.
© RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk
Spokojnosť
 Spokojnosť
– Čo je to spokojnosť?
– Tak ako bola v oblasti osobného rozvoja závislosť, v oblasti vedenia je
mottom slovo rovnováha.
– Spokojnosť je udržanie rovnováhy v dôležitých aspektoch nášho života.
• Nejedná sa o ustálený stav, ale o dynamickú rovnováhu, ktorá
osciluje okolo rovnovážnej polohy a niekedy je nutné k jej
zachovaniu vydať energiu.
© RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk
Spokojnosť
 Spokojnosť
– Platí jeden prírodný zákon.
– Život sa buď zlepšuje, alebo zhoršuje.
• Z toho vyplýva, že rovnováha nie je stabilný stav.
• Ak chceme zachovať kvalitu čohokoľvek (života, vzťahu, kondície)
musíme ho dopovať, aktívne podporovať.
• Ináč sa začne zhoršovať.
– Na spokojnosti nemôžeme pracovať priamo, lebo je vedľajším
produktom určitých činností.
– Účelom nášho života nie je všetko stihnúť a nevšímavo bežať za
stanovenými cieľmi.
© RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk
Rovnováha
 Rovnováha
– Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách,
dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti:
• súkromie-zamestnanie
• blahobyt-skromnosť
• práca-odpočinok
• náklady-zisk
– Na vyjadrenie rovnováhy máme symboly: spravodlivosť a jej váhy.
© RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk
Rovnováha
 Rovnováha
– Rovnováha nie je iba to dobré.
– Jej existencia je podmienená neustálym bojom s protikladmi.
• Ak chceš byť hladný, najprv sa najedz.
• Ak chceš vziať, najpr daj.
• Ak chceš mať, najprv nemaj.
• Buď prázdy a budeš plný.
• Musí byť zle, aby bolo dobre.
© RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk
Rovnováha
 Rovnováha
– Princíp dynamickej rovnováhy môžeme použiť ako základ mnohých
doporučení time managementu:
– Úspech a neúspech
• Úspech poteší, ale stagnujeme.
• Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia.
• Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo
poučme a sústreďme na zmenu.
– Deň a život
• Hľadať rovnováhau v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na
budúcnosť je nekonečné.
• Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne-
v týždni.
© RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk
Rovnováha
 Rovnováha
– Stres a nezáujem
• Obidva znižujú sústredenie.
• Hľadajme a sami si dávkujme mierny tlak.
• Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky.
– Podrobný plán a nič
• Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý
upozorňuje na dôležité veci, ale zároveň ponecháva priestor na
zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie.
© RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk
Rovnováha
 Rovnováha
– Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch
oblastiach života:
– Vzťahy
• Rovnováha medzi našimi dôležitými životnými rolami.
• Rovnováha energie, ktorú im venujeme a rovnováha medzi ich
kvalitou.
– Kondícia
• Rovnováha medzi tým, akú energiu vydávame (práca) a ako sa
o seba staráme.
– Potreby
• Rovnováha v dosahovaní dôležitých životných potrieb.
© RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk
Dôvody pre prácu na sebe
 Dôvody pre prácu na sebe
– Zvyšovanie svojej trhovej hodnoty.
– Firmy budú stále viac závislé na firemnej kultúre, na kvalite ľudí, vplyv
striktného systému bude v procese nutnosti rýchlych zmien klesať.
– Väčšina z nás bude zastávať okrem svojej odbornosti i ďalšiu osobnú
funkciu: obchodník so svojou kvalitou, manažér svojich činností a aktivít.
– Rýchlemu vývoju technológií nestačí naše prirodzené „vnútorné
vybavenie“, je vhodné pomôcť si prácou na sebe, a zvyšovať tak
oddolnosť k lákavému, ale často stresujúcemu konzumnému vývoju.
© RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk
Úspech
 Úspech
– Čo robia najúspešnejší?
• Vedú svoj život.
• Žijú proaktívne.
• Nie sú vo vleku udalostí, ale aktívne premýšľajú a vyberajú si
najdôležitejšie smery.
© RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk
Úspech
Úspech nie je to, čo sa nám prihodí.
Úspech spočíva v tom, ako zvládame, čo sa nám prihodí.
© RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk
Cesta
Vo fáze vedenia nájdeme definovanú cestu a potom ju v praxi
praktikujeme, nič viac.
© RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk
Cesta
 Cesta
– Vytvárenie osobnej cesty má odozvu nielen v efektivite, ale aj v našich
pocitoch, energii, vnútornej sile a istote.
– Viera hory prenáša.
– Vyváženosť, rovnováha.
– Zdravie.
– Nadhľad nad situáciou a kontakt s vierou rieši podružné problémy
a koncentruje energiu.
– Môže sa nepodariť 10 maličkostí, môžeme minúť 10 podružných cieľov,
napáchať 10 chýb, ale ak pôjdeme po ceste k dôležitým veciam,
budeme plní istoty a budeme odovzdávať uspokojivé výsledky.
© RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk
Cesta
 Cesta
– Pri úvahách o ceste prechádzame 3 etapami, pri ktorých zvažujeme:
• Stav-odkiaľ ideme
• Cieľ-kam smerujeme
• Kroky-ako pôjdeme
© RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk
Cesta
I ten najpomalší, ktorý má pred očami stále svoj cieľ, postupuje
rýchlejšie, ako ten, ktorý sa ponáhľa bez cieľa.
© RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk
Stav-odkiaľ ideme?
© RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk
Stav-odkiaľ ideme?
 Stav
– Odkiaľ ideme
– Časový snímok
– Poslanie
– Životné hodnoty
– Rodinná a tímová diskusia
– Silné stránky
– Spätná väzba
© RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk
Odkiaľ ideme
 Odkiaľ ideme
– Cieľom je zistiť, aká je naša súčasná situácia v týchto rovinách:
• Pravdivá predstava o tom, kam plynie náš čas, aby sme vedeli
pomenovať prvky, ktoré nás o čas oberajú.
• Naše silné a slabé stránky, čo nám robí dobre, čoho sa bojíme.
– Uvedomenie si podstatných vecí, ktoré je dobré vedieť, aby sme mohli
pracovať na svojej ceste.
© RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk
Odkiaľ ideme
 Odkiaľ ideme
– Medzi dôležité veci patria:
• Využívanie času
• Vlastnosti, schopnosti, znalosti
• Dôležité životné roly
• Rebríček hodnôt
• Vzťahy k druhým ľuďom a ich kvalita
• Chyby a nedostatky, prednosti a klady
• Potreby a motívy konania
– Pohľad od súčasnosti späť do minulosti je cenným podnetom pre úvahy
nad budúcnosťou.
© RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk
Časový snímok
 Časový snímok
– Z hľadiska času sa potrebujeme pravdivo pozrieť na to, ako svoj život
žijeme, ako trávime svoj čas.
© RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk
Poslanie
 Poslanie
– Na osobitný papier sformujte poslanie celého svojho života, nad
všetkými rolami.
– Možno zistíte, že ochudobňujete súkromie na úkor práce, že sa k sebe
správate najhoršie.
© RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk
Životné hodnoty
 Životné hodnoty
– Napíšte 10 svojich najvýznamnejších hodnôt.
© RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk
Rodinná a tímová diskusia
 Rodinná a tímová diskusia
– Otvorená komunikácia posilňuje tímovú a rodinnú diskusiu na tému: „S
čím prestať, s čím začať, v čom pokračovať.“
– Nechajte charaktery ľudí na pokoji, bavte sa o výkone, činnostiach,
potrebách, prianiach...
– Všetko čo hovoríš, hovoríš o sebe-hlavne keď hovoríš o druhých.
© RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk
Silné stránky
Kto posilňuje svoje silné stránky, nemusí sa starať o slabé.
© RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk
Spätná väzba
Úspech v budúcnosti podmieňuje zhodnotená prehra v minulosti.
 Spätná väzba
– Na každú silnejšiu spomienku sa pýtajte:
• Stála vložená energia za to?
• Z čoho bol strach a ako to dopadlo?
• Predpokladal som vopred tak dôležité, alebo bezvýznamné
dôsledky?
• Teraz ma mrzí, že som na niečo zabudol, a kde som naopak za
zapomenutie vďačný?
• Čo vo mne umožnilo prekonať prekážku a kde bola najväčšia
hranica?
• Kde a akým spôsobom sa zmenil môj názor?
© RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk
Cieľ-kam smerujeme
© RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk
Cieľ-kam smerujeme
 Cieľ-kam smerujeme
– Pracovný pohľad
– Vyťažovanie
– Rast
– Vzťahy
– Kondícia
– Zdravie
– Potreby
– Šťastie
© RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk
Pracovný pohľad
 Pracovný pohľad
– Ak sme vykonávatelia firemnej stratégie, naše úvahy by mali zahŕňať:
• Poznanie a identifikácia s firemným referenčným rámcom.
• Snaha o proaktívnu účasť pri preklade firemných cieľov na našu
zamestnaneckú úroveň.
• Premýšľanie o tom, ako my s využitím našej jedinečnosti môžeme
dosahovanie svojich cieľov ovplyvniť.
© RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk
Vyťažovanie
 Vyťažovanie
– Uvažujeme o tom, akými činnosťami maximálne prispievame k plneniu
svojich cieľov.
– Snažíme sa predať všetky svoje zdroje: odbornosť, osobné vlohy,
záujem.
– Neuvažujeme o zmenách, ale o zameraní na správne činnosti a
vyťaženie toho, čo existuje.
© RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk
Rast
 Rast
– Prioritu rast môžeme napĺňať v 3 úrovniach:
• Ideál
• Silné a slabé stránky
Kto chvíľu stál, už stál vedľa.
© RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk
Vzťahy
Rovnováha medzi našimi dôležitými životnými rolami.
Rovnováha energie, ktorú im venujeme a rovnováha medzi ich
kvalitou.
© RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk
Vzťahy
Nič na svete nedostanete bez niekoho ďalšieho.
Keď vzťahy nedopujeme platí zákon:
Život sa buď zlepšuje alebo zhoršuje.
© RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk
Kondícia
Rovnováha medzi tým, akú energiu vydávame (práca) a ako sa
o seba staráme.
© RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia
– Je dodávateľom životnej energie, vitality, elánu, zdravia.
– Kondícia je pohoda: telesná, duševná a sociálna.
– Je to aktívna práca na životnej energii.
– Kvalitou našej kondície je zaručená pevnosť 3 pilierov zdravia:
• Obrana organizmu-imunitný systém
• Čistota a čistenie vnútorného prostredia
• Palivo k tvorbe energie
© RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia
– Je dokázané, že 80% nemocí má základ v psychickej nepohode
a konfliktných vzťahoch s ľuďmi.
– Slabá fyzická kondícia privoláva psychickú nepohodu.
– Stav tela je odrazom stavu mysle a naopak telo podporuje myseľ.
© RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia
– Rovnomerné udržiavanie kondície nie je iba možnosťou, ale
každodennou nutnosťou.
– Bez nášho pravidelného záujmu nezabezpečíme rovnováhu a svoju
stálu energiu pre to, aby sme dosahovali svoje ciele.
– Vyžduje to príjemnú hodinu denne do konca života.
© RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk
Zdravie
Učiť sa byť zdravý je rovnako dôležité, ako učiť sa iným
schopnostiam.
© RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia duchovná
– Je zdrojom vyrovnanosti, nadhľadu, istoty, silnej energie a zmien v nás.
– Preverovanie poslania, hodnôt, písanie denníka, jeden kľudný deň na
premýšľanie, čítanie duchovných kníh, príroda, umelecké zážitky,
vyhľadávanie múdrych ľudí, intenzívny odpočinok, kontakt s prírodou,
fyzická práca, voda, hory, práca na sebe, emočnej inteligencii.
© RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia duševná
– Premýšľanie, čítanie, učenie, písanie, plánovanie.
– Keď tieto činnosti vykonávame sme odolnejší a spokojnejší, ale zároveň
rastie naša trhová hodnota, nezávislá na obore.
– Manažérske kompetencie: flexibilita, porozumenie vlastným emóciám,
schopnosť práce v tíme, myslenie v súvislostiach.
– Preberanie zodpovednosti, schopnosť riešiť problémy.
© RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia spoločenská
– Priateľské stretnutia
– Divadlá
– Kino
– Spoločný šport
© RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk
Kondícia
 Kondícia fyzická-pohyb
– Pružnosť (kĺby, svaly)
– Vytrvalosť (metabolizmus, srdce-behanie, plávanie, bicykel, lyžovanie)
– Sila (svaly, dych)
 Kondícia fyzická životospráva
– Jedlo
– Ako často
– Koľko
– Spôsob jedenia
– Zloženie potravy
© RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk
Potreby
Rovnováha v dosahovaní dôležitých životných potrieb.
© RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk
Potreby
 Potreby
– Napĺňaniu hmotných potrieb venujeme ďaleko viac pozornosti ako
uvažovaniu o kvalite vzťahov a kondícii.
• Rodina a najbližšie okolie
• Vzdelanie
• Práca, profesionálna kariéra
• Financie
• Majetok
• Koníčky, záľuby, šport, kultúra
© RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk
Potreby
Mnoho si človek praje, a predsa potrebuje málo.
© RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk
Šťastie
Aby bol človek šťastný, musí mu k šťastiu stále niečo chýbať.
C.A.Helvetius
© RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk
Kroky-ako pôjdeme
© RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk
Kroky-ako pôjdeme
 Kroky
– Ako pôjdeme
– Viera
– Ciele
– Priority
– Činnosti
– Čo môžeme urobiť?
– Čo môžeme očakávať?
– Cesta
© RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk
Ako pôjdeme
 Ako pôjdeme
– Život je príliš rýchly na zložité stratégie a človek príliš nedisciplinovaný,
aby bol schopný ju priebežne napĺňať.
– Princíp IV. generácie je preto ďaleko jednoduchší:
• Presné ciele majú miesto iba tam, kde je to najnutnejšie.
• Snažíme sa pokryť život čo najmenším počtom čo najdôležitejších
priorít.
• Vymýšľame drobné nezávislé aktivity, činnosti a činnôstky
v mnohých voľných variantách, ktoré by priority podporovali.
© RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk
Ako pôjdeme
 Ako pôjdeme
– Najlepší spôsob, ako byť užitočný a mať prevládajúci pocit, že ideme
správnym smerom, sú totiž maličké, často veľmi nenápadné láskavé
činy, ktoré robíme každý deň.
– Láskavé k sebe aj ostatným.
© RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk
Ako pôjdeme
Na tejto zemi nemôžeme robiť veľké veci.
Môžeme robiť iba malé veci s veľkou láskou.
Matka Tereza
© RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk
Viera
 Viera
– Keď sa ľudia obracajú späť na svoj život, majú pocit, že sa mali sústrediť
na iné veci, že mali mať iné rebríčky hodnôt.
– To, čo sa zdalo krátkodobo podstatné, je pri osobnom účtovaní vždy na
nižšej úrovni ako kvalita pocitov, ktoré podliehajú často iným a niekedy
i protichodným zákonitostiam.
– Praktikovaním akejkoľvek viery sa myseľ dostáva do nadhľadu, človek
sa javí silnejší, vyrovnanejší, spokojnejší.
– Moderná doba sa pokúsila nahradiť vnútornú vieru zameraním na
vonkajšie efekty: úspech, výsledky, plánovanie a dosahovanie cieľov.
© RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– Sú akousi obdobou viery a ľudia sú výchovou, firmou a zvykmi vedení
k presnému plánovaniu výsledkov, cieľov, ktoré majú zaistiť ich
spokojnosť.
– Cieľové plánovanie na úrovni firmy je nutnosť.
– Cieľové plánovanie na úrovni osobnosti je skôr stresujúcim faktorom,
ako osobnou posilou.
– Termínovaný cieľ prenáša pozornosť do budúcnosti a poskytuje
výhovorky pre dnešok.
– Ak človek viazaný postupom nedodrží stanovenú aktivitu, zatratí
spravidla celý cieľ.
– To sa stáva často, lebo v každodennom živote sa vyskytuje mnoho
vnútorných a vonkajších tlakov.
© RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– O svojich cieľoch, snoch a predstavách hovorte vždy v prvej osobe.
– Pretože ciele sú sami o sebe stresujúca záležitosť, je dobré veľmi
dôkladne zvažovať, do ktorých chceme investovať.
– Dobrou pomôckou nám v tom môže byť rozlíšenie chcenia a potreby.
– Presne naplánované a rozpracované ciele vedú často k stresu
a nespokojnosti.
© RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– Cieľov je spravidla viac a nie je možné ich udržať všetky aktívne.
– Náhodne, na základe momentálnej situácie sa niektoré dostávajú do
vedomia, iné sú odstavené.
– Vzniká dojem, že sa nedarí a ľudia sú sklamaní zo seba.
– Pre prevládajúcu vnútornú spokojnosť, ako spoľahlivý ukazovateľ
životnej úspešnosti, nie sú rozhodujúce medzníky, ale to, či na ceste
sme a ideme po nej, hoci aj pomaly správnym smerom.
© RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk
Rovnováha
Správny smer je práca na sebe, pomalý, ale vytrvalý rast (motto
sebapoznania) a udržiavanie rovnováhy v rozhodujúcich
oblastiach života (motto vedenia).
© RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk
Priority
 Priority
– Technický pohľad tretej generácie mieri mimo človeka.
– Jasne definovaný cieľ je strašiakom, dogmatický popis činností
nevyhovuje nášmu človečiemu naturelu nedokonalosti.
– Aj keď cieľ splníme, nevytvoril sa návyk.
– Doporučenie:
• Žijme život vo voľnejších prioritách, ciele nechajme stranou.
• Pri prioritách sa nám aj tak objavia a v práci ich máme dosť, kde ich
dokonca meráme.
• Nájdite niekoľko najdôležitejších priorít, udržujte rovnováhu a ... to je
skoro všetko.
© RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk
Priority
 Priority
– Cieľ je konečný-priorita je bez konca.
– Cieľ je konkrétny, merateľný-priorita je obecná a ťažko merateľná, iba ak
pocitom.
– Cieľ je medzníkom-priorita priebežnou hodnotou.
– Priorita:
• Dávame jej prednosť všade tam, kde je to možné
• Nestresuje
• Je možné ju napĺňať bez zložitého plánu
• Malými náhodilými činnosťami
• Naplánovanými aktivitami
• Návykmi
© RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk
Priority
 Priority sú
– Našou vierou-jednoduchým prehľadom toho najdôležitejšieho.
– Univerzálny rámec pre hodnoty, smery a dôležité záujmy.
– Jednoduché a je ich málo, sú stále prítomné v našom vedomí, naše
záväzky k nim sú silnejšie.
– Aj keď je ich málo, pokrývajú všetky rozhodujúce oblasti nášho života.
– Vďaka veľkej ploche, je možné pokryť život niekoľkými aktuálnymi
prioritami.
– Každodenne môžu byť naplňované, vďaka jednoduchým činnostiam.
© RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk
Priority
 Priority umožňujú
– Umožňujú objaviť a zdôrazniť náš maximálne osobný a najhbší záujem -
tým sme s nimi veľmi identifikovaní a disponujeme veľkou
sebamotiváciou.
– Nevyžadujú podrobný a komplikovaný plán pre svoje napĺňanie -
namiesto striktného plánu sa uplatňuje flexibilita, možnosť zmien.
– využitie proaktivity.
– K stabilnému základu proaktívne vymýšľame nové riešenia, voľby.
– Vďaka veľkej ploche, je možné pokryť život niekoľkými aktuálnymi
prioritami.
– Pretože je ich málo, môžu byť stále prítomné vo vedomí.
– Tak sa naše záväzky stávajú silnejšie ako nálady.
© RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk
Priority
 Priority
– Vo fáze vedenia štvrtej generácie máme priority, ktorým prideľujeme
úlohy.
– Ak príde na mňa požiadavka, porovnám ju s prioritami.
– Ak podporuje nejakú moju prioritu, aktívne ju prijmem.
– Ak nepodoruje moje priority, už na vstupe uvažujem.
• Úlohu modifikujem.
• Úlohu odmietnem, delegujem.
• Ak sa to nepodarí, venujem jej primeranú-mimimálnu pozornosť.
© RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk
Činnosti
 Činnosti
– Ciele a priority sú napĺňané konkrétnymi činnosťami.
– Ak je priorita veľmi obecná, činnosti, ktoré ju podporujú budú veľmi
jasné.
– Prioritu nemusíme naplňovať dogmatickým sledom činností ako cieľ.
– Môžeme každý deň robiť maličkosti, každý deň iné.
Kto začal, pol diela vykonal.
Horatius
© RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk
Činnosti
 Činnosti
– Pri úvahách o činnostiach je dobré uvažovať v niekoľkých súvislostiach:
– Zdroje:
• Čas-budem mať na činnosti skutočne čas?
• Motivácia-som dostatočne motivovaný s činnosťou začať?
• Disciplína-mám takú dispciplínu, aby som pri činnosti vytrval?
• Nejde o to vykročiť míľovými krokmi, ide o to uviesť sa do pohybu.
© RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk
Činnosti
 Konkrétne parametre úlohy
– SMART.
– Buď si svoj život na chvíľu zviažeme systémom, kým si nenavykneme-
a máme možnosť veci zmeniť, alebo pod argumentom voľnosti budeme
stále robiť to isté.
© RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk
Činnosti
 Hľadanie variant
– Priority je možné naplniť mnohými činnosťami, k cieľu málokedy vedie
iba jedna cesta.
– Dajme sebe i iným v živote viac variant na výber.
– Ak máme k dispozícii:
• Jedno riešenie-nie je to život, ale diktát, dogma.
• Dve riešenia-ide o psychickú dilému, z dvoch sa veľmi ťažko vyberá.
• Tri riešenia-je priestor pre voľbu i pocit, že máme vplyv na smer.
– Nové riešenia neprichádzajú cez staré vzorce.
© RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk
Čo môžeme urobiť
 Čo môžeme urobiť
– Prestať trápiť svoju myseľ sklamaním z nenaplnených cieľov.
– Pokiaľ možno, ciele si vôbec nedávať.
– Nahradiť ciele niečim voľnejším, stabilnejším, viac zameraným na
dnešný deň.
– Priority sú univerzálny rámec pre hodnoty, smery a dôležité záujmy.
– S rozmyslom pokryť život čo najmenším počtom čo najdôležitejších
priorít.
© RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk
Čo môžeme urobiť
 Čo môžeme urobiť
– Time management III.generácie:
• V množstve úloh hľadáme priority-reaktívny prístup
– Time management IV.generácie:
• Prioritám prideľujeme úlohy-proaktívny prístup
© RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk
Čo môžeme očakávať?
 Čo môžeme očakávať
– Zjednodušené plánovanie bez nutnosti zložitých rozborov.
– Uvoľnenie, s ktorým budeme môcť akceptovať zmeny.
– Nielen pocit, že sa pomaly darí, ale aj vzrastajúcu sebaistotu
vyplývajúcu z postupného napĺňania tézy:
• Praktikovaním viery sa myseľ dostáva do nadhľadu, človek sa javí
silnejší, vyrovnanejší.
– Aktívne ovlyvňovanie skutočnosti tým, že sme v kľudnom nadhľade
a máme porovnávací vzor-naše pracovné a súkromné priority.
© RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk
Čo môžeme očakávať
 Čo môžeme očakávať
– Už na vstupe, keď sa na nás hrnú úlohy, môžeme proaktívne s nimi
pracovať.
– Ak podporujú naše priority, môžeme sa k nim hlásiť.
– Ak sú mimo našich priorít, môžeme ich:
• Modifikovať
• Odmietnuť
• Pri odmietnutí pristupovať s pozornosťou
– Rozvahu a ťah na bránku, kde sa objaví konkrétny, jasný a termínovaný
cieľ.
© RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk
Cesta
 Cesta
– Celá stratégia, koncepcia a ciele sa nám zjednodušili na vyhľadávanie
životných priorít a vytypovanie činností na ich podporu.
– Je to jednoduché a silné.
– Okamžitý krok správnym smerom je viac ako podrobné plánovanie
budúcnosti.
© RNDr. Marta Krajčíová 80 www.krajciova.sk
Cesta
 Cesta
– Žime život vo voľnejších prioritách, ciele nechajme stranou.
– Pri prioritách sa nám aj tak objavia a v práci ich máme dosť, kde ich
dokonca meráme.
– Nájdite niekoľko najdôležitejších priorít, udržujte rovnováhu a ... to je
skoro všetko.
© RNDr. Marta Krajčíová 81 www.krajciova.sk
Cesta
Niekoľko vecí, ktoré urobíme na podporu svojich priorít, zaberie
ďaleko menej času, ako všetky tie, ktoré robíme na podporu
bohviečoho.
© RNDr. Marta Krajčíová 82 www.krajciova.sk
Life management
© RNDr. Marta Krajčíová 83 www.krajciova.sk
Life management
 Life management
– 5 stupňov ku šťastiu
• Energia
• Priestor
• Čas
• Vzťahy
• Ciele
– Šťastie
© RNDr. Marta Krajčíová 84 www.krajciova.sk
Energia
 Energia
– Keď si zlepšíte svoj fyzický stav, budete sa cítiť lepšie aj psychicky.
– Keď sa budete cítiť lepšie, budete mať viac energie a elánu a táto
špirála postupného zlepšovania vám dodá fyzickú silu a nadšenie pre
ďalšie zmeny v živote.
– Niekedy samotný pohyb, vybraná strava a strategické prestávky môžu
vyriešiť všetky vaše problémy.
© RNDr. Marta Krajčíová 85 www.krajciova.sk
Priestor
 Priestor
– Priestor ktorý vás obklopuje (kancelária, byt, životný priestor...)
determinuje vaše správanie a je kľúčovým faktorom organizácie času.
– Upratovanie priestoru zaberie možno najviac čistého času, ale je úplne
zásadné.
– Nepodceňujte ho.
© RNDr. Marta Krajčíová 86 www.krajciova.sk
Čas
 Čas
– Pri upratovaní prídete na množstvo nedorobenej práce a resty.
– Organizáciu času začnite súpisom všetkých povinností.
– Tým si vyčistite hlavu a budete môcť o nich premýšľať, nie na nich
myslieť.
© RNDr. Marta Krajčíová 87 www.krajciova.sk
Vzťahy
 Vzťahy
– Vzťah s partnerom a priateľmi to je prvá oblasť, z ktorej uberáte čas, keď
nestíhate.
– Keď si ale čas usporiadate, nastal ten pravý okamžik venovať sa svojim
blízkym.
– Sociálna sieť a blízke vzťahy vám dodajú psychickú energiu,
vyrovnanosť a nadhľad nad všetkými problémami.
© RNDr. Marta Krajčíová 88 www.krajciova.sk
Ciele
 Ciele
– Až keď ste si zorganizovali život a máte zo seba dobrý pocit, pusťte sa
do obecnejšieho plánovania.
– Budete mať lepší prehľad o dostupných zdrojoch, viac energie a elánu
pre zmenu a predovšetkým čistú hlavu, pretože vás nebudú ťažiť
projekty a nesplnené sľuby.
© RNDr. Marta Krajčíová 89 www.krajciova.sk
Šťastie
Nepotrebuješ mať šťastie, ak si dobrý.
© RNDr. Marta Krajčíová 90 www.krajciova.sk
Inšpirácie
© RNDr. Marta Krajčíová 91 www.krajciova.sk
Inšpirácie
 Inšpirácie
– Nadhľad
– Jasne a často
– Osobné rituály
– Denník
© RNDr. Marta Krajčíová 92 www.krajciova.sk
Nadhľad
 Nadhľad
– Mnoho z nás má hodnoty, ale v konkrétnych situáciach ich opúšťame
a rešepektujeme (nehodnoty) tých ostatných.
– Tým nerastieme k celistvosti, pretože drobíme svoje dôležité vlastnosti
na roly a naviac, ostatní stále nie sú spokojní.
– Prestaňme žiť život zameraný na životné roly a začnime žiť život
zameraný na životné hodnoty.
– Tam, kde sme cúvali, teraz budeme vľúdne stáť.
– Toho sa nebojme, pomáhame tým zase druhým, aby rástli na nových
situáciach.
© RNDr. Marta Krajčíová 93 www.krajciova.sk
Nadhľad
Čím ideme rýchlejšie, tým väčší musí byť nadhľad.
© RNDr. Marta Krajčíová 94 www.krajciova.sk
Jasne a často
 Jasne a často
– Vo vedení zdôrazňujeme jednoduchosť.
– Keď chceme skultivovať rovnováhu medzi prácou a súkromím, môžeme
využiť niektoré osvedčené skúsenosti:
• Uvedomme si, že v jednom dni ťažko môžeme dosiahnuť rovnováhu
medzi prácou a súkromím.
• Ale v celom týždni by to išlo.
• Ak pracujeme prezčas, je nutné obnoviť návyk, a stihnúť všetko
v normálnej pracovnej dobe.
© RNDr. Marta Krajčíová 95 www.krajciova.sk
Jasne a často
 Jasne a často
– Mnoho ľudí si sťažuje na nedostatok času.
– Vzťahy sa však rúcajú skôr vlastnosťami, ako hmotou.
– Slušnosť a neslušnosť spotrebuje skoro rovnako času.
– Mnoho ľudí viní z nerovnováhy čas, ale ono ani tak nejde o čas, ako
o množstvo vykonanej práce (konkrétnej aj vzťahovej).
© RNDr. Marta Krajčíová 96 www.krajciova.sk
Jasne a často
 Jasne a často
– Z fyziky vieme, že:
– Ak chýba čas, pridajme na výkone.
– To ale neznamená vyššie úsilie, ale iné činnosti.
– Tie, ktoré vyplývajú z priorít.
– Dobrým typom je rodinný projekt.
A = t * P
práca = čas * výkon
© RNDr. Marta Krajčíová 97 www.krajciova.sk
Osobné rituály
 Osobné rituály
– Podvedomie má rado stereotyp, pretože môže uplatniť návyky.
– Preto úspešní ľudia majú svoje rituály.
– Každodenné aktivity, okrem racionálnej, a majú aj duchovný rozmer.
– Ten nám umožňuje lepšie zameranie na prioritu, nadhľad nad
problémom i lepšiu kondíciu ako takú.
– Rozumné národy sa ráno neponáhľajú, v kľude poraňajkujú, v ideálnom
prípade si ešte zahrajú tenis, alebo meditujú.
– Chce to len ¼ hodinku času, trošku premýšľania a návyk.
– Ak hneď ráno urobíme niečo pre naše priority, je to silný zdroj energie
a máme dobrú náladu, lebo sme splnili svoj malý sľub a išli sme „cez
seba“.
© RNDr. Marta Krajčíová 98 www.krajciova.sk
Osobné rituály
 Osobné rituály
– Váš život určuje automatický pilot, ktorý naprogramovali vaši rodičia,
známi, aj vy.
– Staré zvyky môžete nahradiť vhodnejšími.
– Sila rituálu spočíva v tom, že je súčasťou vášho života.
– Rituál musí byť definovaný, reálny a merateľný.
– Za dodržanie rituálu sa odmeňujte.
– Rituály sa môžu týkať každej oblasti vášho života.
© RNDr. Marta Krajčíová 99 www.krajciova.sk
Denník
 Denník
– Poznámky majú veľký význam, pretože na nich sledujeme vývoj svojich
názorov, zvykov a poučme sa z minulých rozhodnutí.
– Môžeme minulé chvíle prežiť opäť a prežívať chvíle úspechu, kľudu
a pohody.
© RNDr. Marta Krajčíová 100 www.krajciova.sk
Vedenie
Umenie viesť druhých začína u umenia viesť seba samého.
© RNDr. Marta Krajčíová 101 www.krajciova.sk
To najdôležitejšie z vedenia
© RNDr. Marta Krajčíová 102 www.krajciova.sk
To najdôležitejšie z vedenia
 Vedenie odpovedá na základné otázky:
– Čím chceme byť?
– Čo prinášame ostatným?
– Aké nástroje, hodnoty ctíme a chceme využívať?
 Vedenie určuje smer, cestu, ktorou sa chceme vydať.
– vieme potom, čo a ako máme robiť
– kroky sú reálnejšie
– viac oddolávame zvodom
– perspektívnejšie rozhodujeme
– zdieľame cestu s ostatnými
– udržiavame rovnováhu v dôležitých oblastiach a nadhľad nad
podružnosťami
© RNDr. Marta Krajčíová 103 www.krajciova.sk
To najdôležitejšie z vedenia
 Miesto hodín budeme používať kompas.
 Miesto cieľov priority.
 Náš prístup budeme môcť charakterizovať slovami:
– prioritám prideľujeme úlohy.
© RNDr. Marta Krajčíová 104 www.krajciova.sk
To najdôležitejšie z vedenia
 V práci pôjde o to, napojiť sa na firemnú stratégiu svojim
osobným a jedinečným spôsobom.
 Pracovná oblasť nám väčšinou dáva menší priestor pre aktivitu
v oblasti vedenia.
 Snažíme sa poznať, pochopiť a prijať referenčný rámec firmy,
byť aktívny pri prekladoch cieľov na svoju úroveň a hľadať
konkrétne aktivity pre napĺňanie priorít:
– vyťažovania
– rast
© RNDr. Marta Krajčíová 105 www.krajciova.sk
To najdôležitejšie z vedenia
 V súkromnej oblasti hľadáme priority a ciele v troch oblastiach:
– vzťahy
– kondícia
– potreby
 Bez ďalšieho človeka v živote nič nedosiahneme, preto
starostlivosť o kvalitu svojich vzťahov berme ako dôležitú
súčasť našej cesty.
© RNDr. Marta Krajčíová 106 www.krajciova.sk
To najdôležitejšie z vedenia
 Rovnakú pozornosť venujme i aktivitám, ktoré podporujú našu
kondíciu, rovnomerne vo všetkých oblastiach:
– duchodná
– duševná
– spoločenská
– fyzická
 Oblasť ďalších hmotných a nehmotných cieľov, potrieb veľmi
dôkladne zvažujme.
 Preverujme skutočnú potrebu a premýšľajme, či máme
k dispozícii potrebné zdroje: čas, financie, disciplínu, motiváciu.
© RNDr. Marta Krajčíová 107 www.krajciova.sk
Knihy
 Petr Pacovský
– Člověk a čas
 Dita Zandl
– Life management
© RNDr. Marta Krajčíová 108 www.krajciova.sk
RNDr. Marta Krajčíová
konzultantka Business Process Management
e-mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
blog: martaknihy.blogspot.com
blog: martaznalosti.blogspot.com
blog: martaseminare.blogspot.com
blog: martasloboda.blogspot.com
Ďakujem za pozornosť
1 de 108

Recomendados

SebariadenieSebariadenie
SebariadenieMarta Krajčíová
305 vistas89 diapositivas
VedenieVedenie
VedenieMarta Krajčíová
171 vistas31 diapositivas
Sebapoznanie-1Sebapoznanie-1
Sebapoznanie-1Marta Krajčíová
284 vistas100 diapositivas
Efektívny inovátorEfektívny inovátor
Efektívny inovátorMarta Krajčíová
133 vistas59 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Koučovanie-2Koučovanie-2
Koučovanie-2Marta Krajčíová
148 vistas83 diapositivas
Sebapoznanie-2Sebapoznanie-2
Sebapoznanie-2Marta Krajčíová
200 vistas87 diapositivas
Moderný manažmentModerný manažment
Moderný manažmentMarta Krajčíová
632 vistas22 diapositivas
ZmenaZmena
ZmenaMarta Krajčíová
139 vistas21 diapositivas
Budúcnosť manažmentuBudúcnosť manažmentu
Budúcnosť manažmentuMarta Krajčíová
242 vistas100 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Koučovanie-2Koučovanie-2
Koučovanie-2
Marta Krajčíová148 vistas
Sebapoznanie-2Sebapoznanie-2
Sebapoznanie-2
Marta Krajčíová200 vistas
Zamestnanci 21. storočiaZamestnanci 21. storočia
Zamestnanci 21. storočia
Marta Krajčíová247 vistas
Moderný manažmentModerný manažment
Moderný manažment
Marta Krajčíová632 vistas
ZmenaZmena
Zmena
Marta Krajčíová139 vistas
Budúcnosť manažmentuBudúcnosť manažmentu
Budúcnosť manažmentu
Marta Krajčíová242 vistas
Manažment 21. storočiaManažment 21. storočia
Manažment 21. storočia
Marta Krajčíová772 vistas
MotiváciaMotivácia
Motivácia
Marta Krajčíová346 vistas
Manažment Geryho HamelaManažment Geryho Hamela
Manažment Geryho Hamela
Marta Krajčíová311 vistas
Štíhla organizáciaŠtíhla organizácia
Štíhla organizácia
Marta Krajčíová154 vistas
Manažérske kompetencieManažérske kompetencie
Manažérske kompetencie
Marta Krajčíová1.1K vistas
Procesy riadeniaProcesy riadenia
Procesy riadenia
Marta Krajčíová151 vistas
11 nových trendov v manažmente11 nových trendov v manažmente
11 nových trendov v manažmente
Marta Krajčíová1.4K vistas
Inovácie stratégieInovácie stratégie
Inovácie stratégie
Marta Krajčíová168 vistas
Toyota Production SystemToyota Production System
Toyota Production System
Marta Krajčíová189 vistas
Štíhle procesyŠtíhle procesy
Štíhle procesy
Marta Krajčíová149 vistas
Tímová prácaTímová práca
Tímová práca
Marta Krajčíová300 vistas
RiadenieRiadenie
Riadenie
Marta Krajčíová271 vistas

Similar a Sebavedenie

Duchovný vodcaDuchovný vodca
Duchovný vodcaMarta Krajčíová
132 vistas49 diapositivas
VirginVirgin
VirginMarta Krajčíová
90 vistas98 diapositivas
SlobodaSloboda
SlobodaMarta Krajčíová
137 vistas84 diapositivas
Ako vybrať a udržať talentAko vybrať a udržať talent
Ako vybrať a udržať talentlinco
448 vistas24 diapositivas

Similar a Sebavedenie(19)

Duchovný vodcaDuchovný vodca
Duchovný vodca
Marta Krajčíová132 vistas
VirginVirgin
Virgin
Marta Krajčíová90 vistas
Time management a stanovovanie cieľovTime management a stanovovanie cieľov
Time management a stanovovanie cieľov
Martina Javůrková, MBA336 vistas
SlobodaSloboda
Sloboda
Marta Krajčíová137 vistas
Ulcin_rozhovor_Z3Ulcin_rozhovor_Z3
Ulcin_rozhovor_Z3
Peter Ulcin450 vistas
Manažment nápadovManažment nápadov
Manažment nápadov
Marta Krajčíová114 vistas
Strategické riadenieStrategické riadenie
Strategické riadenie
Marta Krajčíová367 vistas
Morning StarMorning Star
Morning Star
Marta Krajčíová98 vistas
Hodnotenie pracovnej výkonnostiHodnotenie pracovnej výkonnosti
Hodnotenie pracovnej výkonnosti
Marta Krajčíová464 vistas
Woman 2010 SkWoman 2010 Sk
Woman 2010 Sk
GreenFeather200 vistas
WebSupport roadshow 2018WebSupport roadshow 2018
WebSupport roadshow 2018
WebSupport819 vistas
HodnotyHodnoty
Hodnoty
Marta Krajčíová131 vistas
PoradaPorada
Porada
Marta Krajčíová354 vistas
Inovácie manažmentuInovácie manažmentu
Inovácie manažmentu
Marta Krajčíová133 vistas
Csf social entrepreneurship na web 2012Csf social entrepreneurship na web 2012
Csf social entrepreneurship na web 2012
Martina Tvrdonova224 vistas

Más de Marta Krajčíová

Zlepšovanie procesovZlepšovanie procesov
Zlepšovanie procesovMarta Krajčíová
1.5K vistas31 diapositivas
Analýza procesovAnalýza procesov
Analýza procesovMarta Krajčíová
954 vistas53 diapositivas
Návrh procesovNávrh procesov
Návrh procesovMarta Krajčíová
769 vistas36 diapositivas
Procesné riadenieProcesné riadenie
Procesné riadenieMarta Krajčíová
1.4K vistas66 diapositivas
Inovačný manažmentInovačný manažment
Inovačný manažmentMarta Krajčíová
515 vistas33 diapositivas

Más de Marta Krajčíová(10)

Zlepšovanie procesovZlepšovanie procesov
Zlepšovanie procesov
Marta Krajčíová1.5K vistas
Analýza procesovAnalýza procesov
Analýza procesov
Marta Krajčíová954 vistas
Návrh procesovNávrh procesov
Návrh procesov
Marta Krajčíová769 vistas
Procesné riadenieProcesné riadenie
Procesné riadenie
Marta Krajčíová1.4K vistas
Zamestnanci 20. storočiaZamestnanci 20. storočia
Zamestnanci 20. storočia
Marta Krajčíová123 vistas
Inovačný manažmentInovačný manažment
Inovačný manažment
Marta Krajčíová515 vistas
KomunikáciaKomunikácia
Komunikácia
Marta Krajčíová894 vistas
PrezentáciaPrezentácia
Prezentácia
Marta Krajčíová152 vistas
Riadenie znalostíRiadenie znalostí
Riadenie znalostí
Marta Krajčíová300 vistas
Riadenie pracovnej výkonnostiRiadenie pracovnej výkonnosti
Riadenie pracovnej výkonnosti
Marta Krajčíová887 vistas

Sebavedenie

 • 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Sebavedenie
 • 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Sebavedenie – Vedenie – Stav-odkiaľ ideme – Cieľ-kam smerujeme – Kroky-ako pôjdeme – Life management – Inšpirácie – To najdôležitejšie z vedenia
 • 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Vedenie
 • 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Vedenie  Vedenie – Efektivita – Vedenie firemné – Vedenie osobné – III. a IV. generácia time managementu – Spokojnosť – Rovnováha – Dôvody pre prácu na sebe – Úspech – Cesta
 • 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Vedenie  Vedenie – Odpovedá na základné otázky: • Čím chceme byť? • Čo prinášame ostatným? • Aké nástroje, hodnoty ctíme a chceme využívať? – Čo sa robí pri vedení: • Premýšľanie. • Určovanie smeru, cesty, cieľov, vízie, misie, poslania, koncepcie, stratégie. • Pozeráme do budúcnosti. – Vo vedení vyberieme to, čo si máme v živote vybrať.
 • 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Vedenie  Vedenie – Zlé skúsenosti s vedením: • Vedenie je zamerané na hmotné výsledky. • Chýba mu vnútorná vyrovnanosť. • Osobný plán musí byť presný a tým je zložitý a preto ho nie je možné udržať v bežnom živote aktuálny, v súlade s okolnosťami, ani na 100% napĺňať. • Nemáme dostatočné vnútorné návyky, ako tento plán uskutočňovať.
 • 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Efektivita Výsledky sú spôsobené robením správnych vecí, nie robením vecí správne. Petr Drucker
 • 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Efektivita  Vedenie – Je efektívne z niekoľkých dôvodov: • Vieme, čo a ako máme robiť. • V kľude sme si rozmysleli, čo je podstatné. • Vieme, že nemôžeme mať všetko, že si musíme vybrať, a že je lepšie si vybrať bez zhonu a v kontexte hodnôt, ako v chaose bežného dňa. • 20% činností sa postará o 80% výsledkov. • V prvých 20% času je urobených 80% práce. • Reálnosť. • Rýchle a perspektívne rozhodovanie. • Stále vodítko, pripomínanie, odolávanie zvodom. • Zdieľanie koncepcie vo firme a predstáv v rodine.
 • 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Vedenie firemné  Vedenie firemné – Vízia • Vízia je iba akceptovaná, nie identifikovaná ľuďmi. • Je príliš vzdialená, nie je jasné, čo sa má robiť dnes. – Poslanie – Hodnoty • Ľudia skôr pracujú s poslaním a hodnotami, lebo s nimi môžu pracovať okamžite. – Strategické ciele • V hre je preklad podnikových cieľov na zamestnaneckú úroveň. • Tu by sa mala prejaviť naša aktivita. • Je dobré ak sme identifikovaní s referenčným rámcom a aktívne definujeme osobné ciele.
 • 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Vedenie osobné  Vedenie osobné – Nech je vízia firmy akákoľvek, hlavným mottom budú vždy peniaze, zisk. • Tlaky na ľudí sú silné (firma, zákazník, čas, termíny...). – Berme to ako fakt a skúsme to vyvážiť niečim rovnako silným: vlastnou spokojnosťou. – Budujme našu cestu tak, aby podporovala firemné záujmy, ale aby zároveň zabezpečovala našu spokojnosť, dobré pocity. • Tie sú jediným a konečným meradlom našich úspechov, ale zároveň sa na nich podieľa naša energia, tvorivosť, motivácia ...
 • 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk III. a IV. generácia time managementu  Tretia a štvrtá generácia time managementu – Modlou tretej generácie time managementu v oblasti vedenia sú ciele a čas. – Pre štvrtú generáciu je prioritný správny smer, pretože život ide tak rýchlo, že jednotlivosti nerozhodujú, ale je nutné čerpať silu z pocitu, že ideme správnym smerom-symbolom je kompas. – Zásadným princípom štvrtej generácie je spokojnosť.
 • 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Spokojnosť  Spokojnosť – Čo je to spokojnosť? – Tak ako bola v oblasti osobného rozvoja závislosť, v oblasti vedenia je mottom slovo rovnováha. – Spokojnosť je udržanie rovnováhy v dôležitých aspektoch nášho života. • Nejedná sa o ustálený stav, ale o dynamickú rovnováhu, ktorá osciluje okolo rovnovážnej polohy a niekedy je nutné k jej zachovaniu vydať energiu.
 • 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Spokojnosť  Spokojnosť – Platí jeden prírodný zákon. – Život sa buď zlepšuje, alebo zhoršuje. • Z toho vyplýva, že rovnováha nie je stabilný stav. • Ak chceme zachovať kvalitu čohokoľvek (života, vzťahu, kondície) musíme ho dopovať, aktívne podporovať. • Ináč sa začne zhoršovať. – Na spokojnosti nemôžeme pracovať priamo, lebo je vedľajším produktom určitých činností. – Účelom nášho života nie je všetko stihnúť a nevšímavo bežať za stanovenými cieľmi.
 • 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Rovnováha  Rovnováha – Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti: • súkromie-zamestnanie • blahobyt-skromnosť • práca-odpočinok • náklady-zisk – Na vyjadrenie rovnováhy máme symboly: spravodlivosť a jej váhy.
 • 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Rovnováha  Rovnováha – Rovnováha nie je iba to dobré. – Jej existencia je podmienená neustálym bojom s protikladmi. • Ak chceš byť hladný, najprv sa najedz. • Ak chceš vziať, najpr daj. • Ak chceš mať, najprv nemaj. • Buď prázdy a budeš plný. • Musí byť zle, aby bolo dobre.
 • 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Rovnováha  Rovnováha – Princíp dynamickej rovnováhy môžeme použiť ako základ mnohých doporučení time managementu: – Úspech a neúspech • Úspech poteší, ale stagnujeme. • Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia. • Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo poučme a sústreďme na zmenu. – Deň a život • Hľadať rovnováhau v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na budúcnosť je nekonečné. • Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne- v týždni.
 • 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Rovnováha  Rovnováha – Stres a nezáujem • Obidva znižujú sústredenie. • Hľadajme a sami si dávkujme mierny tlak. • Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky. – Podrobný plán a nič • Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý upozorňuje na dôležité veci, ale zároveň ponecháva priestor na zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie.
 • 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Rovnováha  Rovnováha – Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch oblastiach života: – Vzťahy • Rovnováha medzi našimi dôležitými životnými rolami. • Rovnováha energie, ktorú im venujeme a rovnováha medzi ich kvalitou. – Kondícia • Rovnováha medzi tým, akú energiu vydávame (práca) a ako sa o seba staráme. – Potreby • Rovnováha v dosahovaní dôležitých životných potrieb.
 • 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Dôvody pre prácu na sebe  Dôvody pre prácu na sebe – Zvyšovanie svojej trhovej hodnoty. – Firmy budú stále viac závislé na firemnej kultúre, na kvalite ľudí, vplyv striktného systému bude v procese nutnosti rýchlych zmien klesať. – Väčšina z nás bude zastávať okrem svojej odbornosti i ďalšiu osobnú funkciu: obchodník so svojou kvalitou, manažér svojich činností a aktivít. – Rýchlemu vývoju technológií nestačí naše prirodzené „vnútorné vybavenie“, je vhodné pomôcť si prácou na sebe, a zvyšovať tak oddolnosť k lákavému, ale často stresujúcemu konzumnému vývoju.
 • 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Úspech  Úspech – Čo robia najúspešnejší? • Vedú svoj život. • Žijú proaktívne. • Nie sú vo vleku udalostí, ale aktívne premýšľajú a vyberajú si najdôležitejšie smery.
 • 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Úspech Úspech nie je to, čo sa nám prihodí. Úspech spočíva v tom, ako zvládame, čo sa nám prihodí.
 • 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Cesta Vo fáze vedenia nájdeme definovanú cestu a potom ju v praxi praktikujeme, nič viac.
 • 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Cesta  Cesta – Vytvárenie osobnej cesty má odozvu nielen v efektivite, ale aj v našich pocitoch, energii, vnútornej sile a istote. – Viera hory prenáša. – Vyváženosť, rovnováha. – Zdravie. – Nadhľad nad situáciou a kontakt s vierou rieši podružné problémy a koncentruje energiu. – Môže sa nepodariť 10 maličkostí, môžeme minúť 10 podružných cieľov, napáchať 10 chýb, ale ak pôjdeme po ceste k dôležitým veciam, budeme plní istoty a budeme odovzdávať uspokojivé výsledky.
 • 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Cesta  Cesta – Pri úvahách o ceste prechádzame 3 etapami, pri ktorých zvažujeme: • Stav-odkiaľ ideme • Cieľ-kam smerujeme • Kroky-ako pôjdeme
 • 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Cesta I ten najpomalší, ktorý má pred očami stále svoj cieľ, postupuje rýchlejšie, ako ten, ktorý sa ponáhľa bez cieľa.
 • 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Stav-odkiaľ ideme?
 • 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Stav-odkiaľ ideme?  Stav – Odkiaľ ideme – Časový snímok – Poslanie – Životné hodnoty – Rodinná a tímová diskusia – Silné stránky – Spätná väzba
 • 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Odkiaľ ideme  Odkiaľ ideme – Cieľom je zistiť, aká je naša súčasná situácia v týchto rovinách: • Pravdivá predstava o tom, kam plynie náš čas, aby sme vedeli pomenovať prvky, ktoré nás o čas oberajú. • Naše silné a slabé stránky, čo nám robí dobre, čoho sa bojíme. – Uvedomenie si podstatných vecí, ktoré je dobré vedieť, aby sme mohli pracovať na svojej ceste.
 • 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Odkiaľ ideme  Odkiaľ ideme – Medzi dôležité veci patria: • Využívanie času • Vlastnosti, schopnosti, znalosti • Dôležité životné roly • Rebríček hodnôt • Vzťahy k druhým ľuďom a ich kvalita • Chyby a nedostatky, prednosti a klady • Potreby a motívy konania – Pohľad od súčasnosti späť do minulosti je cenným podnetom pre úvahy nad budúcnosťou.
 • 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Časový snímok  Časový snímok – Z hľadiska času sa potrebujeme pravdivo pozrieť na to, ako svoj život žijeme, ako trávime svoj čas.
 • 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Poslanie  Poslanie – Na osobitný papier sformujte poslanie celého svojho života, nad všetkými rolami. – Možno zistíte, že ochudobňujete súkromie na úkor práce, že sa k sebe správate najhoršie.
 • 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Životné hodnoty  Životné hodnoty – Napíšte 10 svojich najvýznamnejších hodnôt.
 • 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Rodinná a tímová diskusia  Rodinná a tímová diskusia – Otvorená komunikácia posilňuje tímovú a rodinnú diskusiu na tému: „S čím prestať, s čím začať, v čom pokračovať.“ – Nechajte charaktery ľudí na pokoji, bavte sa o výkone, činnostiach, potrebách, prianiach... – Všetko čo hovoríš, hovoríš o sebe-hlavne keď hovoríš o druhých.
 • 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Silné stránky Kto posilňuje svoje silné stránky, nemusí sa starať o slabé.
 • 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Spätná väzba Úspech v budúcnosti podmieňuje zhodnotená prehra v minulosti.  Spätná väzba – Na každú silnejšiu spomienku sa pýtajte: • Stála vložená energia za to? • Z čoho bol strach a ako to dopadlo? • Predpokladal som vopred tak dôležité, alebo bezvýznamné dôsledky? • Teraz ma mrzí, že som na niečo zabudol, a kde som naopak za zapomenutie vďačný? • Čo vo mne umožnilo prekonať prekážku a kde bola najväčšia hranica? • Kde a akým spôsobom sa zmenil môj názor?
 • 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Cieľ-kam smerujeme
 • 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Cieľ-kam smerujeme  Cieľ-kam smerujeme – Pracovný pohľad – Vyťažovanie – Rast – Vzťahy – Kondícia – Zdravie – Potreby – Šťastie
 • 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Pracovný pohľad  Pracovný pohľad – Ak sme vykonávatelia firemnej stratégie, naše úvahy by mali zahŕňať: • Poznanie a identifikácia s firemným referenčným rámcom. • Snaha o proaktívnu účasť pri preklade firemných cieľov na našu zamestnaneckú úroveň. • Premýšľanie o tom, ako my s využitím našej jedinečnosti môžeme dosahovanie svojich cieľov ovplyvniť.
 • 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Vyťažovanie  Vyťažovanie – Uvažujeme o tom, akými činnosťami maximálne prispievame k plneniu svojich cieľov. – Snažíme sa predať všetky svoje zdroje: odbornosť, osobné vlohy, záujem. – Neuvažujeme o zmenách, ale o zameraní na správne činnosti a vyťaženie toho, čo existuje.
 • 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Rast  Rast – Prioritu rast môžeme napĺňať v 3 úrovniach: • Ideál • Silné a slabé stránky Kto chvíľu stál, už stál vedľa.
 • 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Vzťahy Rovnováha medzi našimi dôležitými životnými rolami. Rovnováha energie, ktorú im venujeme a rovnováha medzi ich kvalitou.
 • 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk Vzťahy Nič na svete nedostanete bez niekoho ďalšieho. Keď vzťahy nedopujeme platí zákon: Život sa buď zlepšuje alebo zhoršuje.
 • 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Kondícia Rovnováha medzi tým, akú energiu vydávame (práca) a ako sa o seba staráme.
 • 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia – Je dodávateľom životnej energie, vitality, elánu, zdravia. – Kondícia je pohoda: telesná, duševná a sociálna. – Je to aktívna práca na životnej energii. – Kvalitou našej kondície je zaručená pevnosť 3 pilierov zdravia: • Obrana organizmu-imunitný systém • Čistota a čistenie vnútorného prostredia • Palivo k tvorbe energie
 • 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia – Je dokázané, že 80% nemocí má základ v psychickej nepohode a konfliktných vzťahoch s ľuďmi. – Slabá fyzická kondícia privoláva psychickú nepohodu. – Stav tela je odrazom stavu mysle a naopak telo podporuje myseľ.
 • 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia – Rovnomerné udržiavanie kondície nie je iba možnosťou, ale každodennou nutnosťou. – Bez nášho pravidelného záujmu nezabezpečíme rovnováhu a svoju stálu energiu pre to, aby sme dosahovali svoje ciele. – Vyžduje to príjemnú hodinu denne do konca života.
 • 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Zdravie Učiť sa byť zdravý je rovnako dôležité, ako učiť sa iným schopnostiam.
 • 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia duchovná – Je zdrojom vyrovnanosti, nadhľadu, istoty, silnej energie a zmien v nás. – Preverovanie poslania, hodnôt, písanie denníka, jeden kľudný deň na premýšľanie, čítanie duchovných kníh, príroda, umelecké zážitky, vyhľadávanie múdrych ľudí, intenzívny odpočinok, kontakt s prírodou, fyzická práca, voda, hory, práca na sebe, emočnej inteligencii.
 • 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia duševná – Premýšľanie, čítanie, učenie, písanie, plánovanie. – Keď tieto činnosti vykonávame sme odolnejší a spokojnejší, ale zároveň rastie naša trhová hodnota, nezávislá na obore. – Manažérske kompetencie: flexibilita, porozumenie vlastným emóciám, schopnosť práce v tíme, myslenie v súvislostiach. – Preberanie zodpovednosti, schopnosť riešiť problémy.
 • 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia spoločenská – Priateľské stretnutia – Divadlá – Kino – Spoločný šport
 • 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk Kondícia  Kondícia fyzická-pohyb – Pružnosť (kĺby, svaly) – Vytrvalosť (metabolizmus, srdce-behanie, plávanie, bicykel, lyžovanie) – Sila (svaly, dych)  Kondícia fyzická životospráva – Jedlo – Ako často – Koľko – Spôsob jedenia – Zloženie potravy
 • 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Potreby Rovnováha v dosahovaní dôležitých životných potrieb.
 • 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk Potreby  Potreby – Napĺňaniu hmotných potrieb venujeme ďaleko viac pozornosti ako uvažovaniu o kvalite vzťahov a kondícii. • Rodina a najbližšie okolie • Vzdelanie • Práca, profesionálna kariéra • Financie • Majetok • Koníčky, záľuby, šport, kultúra
 • 54. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk Potreby Mnoho si človek praje, a predsa potrebuje málo.
 • 55. © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk Šťastie Aby bol človek šťastný, musí mu k šťastiu stále niečo chýbať. C.A.Helvetius
 • 56. © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk Kroky-ako pôjdeme
 • 57. © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk Kroky-ako pôjdeme  Kroky – Ako pôjdeme – Viera – Ciele – Priority – Činnosti – Čo môžeme urobiť? – Čo môžeme očakávať? – Cesta
 • 58. © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk Ako pôjdeme  Ako pôjdeme – Život je príliš rýchly na zložité stratégie a človek príliš nedisciplinovaný, aby bol schopný ju priebežne napĺňať. – Princíp IV. generácie je preto ďaleko jednoduchší: • Presné ciele majú miesto iba tam, kde je to najnutnejšie. • Snažíme sa pokryť život čo najmenším počtom čo najdôležitejších priorít. • Vymýšľame drobné nezávislé aktivity, činnosti a činnôstky v mnohých voľných variantách, ktoré by priority podporovali.
 • 59. © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk Ako pôjdeme  Ako pôjdeme – Najlepší spôsob, ako byť užitočný a mať prevládajúci pocit, že ideme správnym smerom, sú totiž maličké, často veľmi nenápadné láskavé činy, ktoré robíme každý deň. – Láskavé k sebe aj ostatným.
 • 60. © RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk Ako pôjdeme Na tejto zemi nemôžeme robiť veľké veci. Môžeme robiť iba malé veci s veľkou láskou. Matka Tereza
 • 61. © RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk Viera  Viera – Keď sa ľudia obracajú späť na svoj život, majú pocit, že sa mali sústrediť na iné veci, že mali mať iné rebríčky hodnôt. – To, čo sa zdalo krátkodobo podstatné, je pri osobnom účtovaní vždy na nižšej úrovni ako kvalita pocitov, ktoré podliehajú často iným a niekedy i protichodným zákonitostiam. – Praktikovaním akejkoľvek viery sa myseľ dostáva do nadhľadu, človek sa javí silnejší, vyrovnanejší, spokojnejší. – Moderná doba sa pokúsila nahradiť vnútornú vieru zameraním na vonkajšie efekty: úspech, výsledky, plánovanie a dosahovanie cieľov.
 • 62. © RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Sú akousi obdobou viery a ľudia sú výchovou, firmou a zvykmi vedení k presnému plánovaniu výsledkov, cieľov, ktoré majú zaistiť ich spokojnosť. – Cieľové plánovanie na úrovni firmy je nutnosť. – Cieľové plánovanie na úrovni osobnosti je skôr stresujúcim faktorom, ako osobnou posilou. – Termínovaný cieľ prenáša pozornosť do budúcnosti a poskytuje výhovorky pre dnešok. – Ak človek viazaný postupom nedodrží stanovenú aktivitu, zatratí spravidla celý cieľ. – To sa stáva často, lebo v každodennom živote sa vyskytuje mnoho vnútorných a vonkajších tlakov.
 • 63. © RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – O svojich cieľoch, snoch a predstavách hovorte vždy v prvej osobe. – Pretože ciele sú sami o sebe stresujúca záležitosť, je dobré veľmi dôkladne zvažovať, do ktorých chceme investovať. – Dobrou pomôckou nám v tom môže byť rozlíšenie chcenia a potreby. – Presne naplánované a rozpracované ciele vedú často k stresu a nespokojnosti.
 • 64. © RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Cieľov je spravidla viac a nie je možné ich udržať všetky aktívne. – Náhodne, na základe momentálnej situácie sa niektoré dostávajú do vedomia, iné sú odstavené. – Vzniká dojem, že sa nedarí a ľudia sú sklamaní zo seba. – Pre prevládajúcu vnútornú spokojnosť, ako spoľahlivý ukazovateľ životnej úspešnosti, nie sú rozhodujúce medzníky, ale to, či na ceste sme a ideme po nej, hoci aj pomaly správnym smerom.
 • 65. © RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk Rovnováha Správny smer je práca na sebe, pomalý, ale vytrvalý rast (motto sebapoznania) a udržiavanie rovnováhy v rozhodujúcich oblastiach života (motto vedenia).
 • 66. © RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk Priority  Priority – Technický pohľad tretej generácie mieri mimo človeka. – Jasne definovaný cieľ je strašiakom, dogmatický popis činností nevyhovuje nášmu človečiemu naturelu nedokonalosti. – Aj keď cieľ splníme, nevytvoril sa návyk. – Doporučenie: • Žijme život vo voľnejších prioritách, ciele nechajme stranou. • Pri prioritách sa nám aj tak objavia a v práci ich máme dosť, kde ich dokonca meráme. • Nájdite niekoľko najdôležitejších priorít, udržujte rovnováhu a ... to je skoro všetko.
 • 67. © RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk Priority  Priority – Cieľ je konečný-priorita je bez konca. – Cieľ je konkrétny, merateľný-priorita je obecná a ťažko merateľná, iba ak pocitom. – Cieľ je medzníkom-priorita priebežnou hodnotou. – Priorita: • Dávame jej prednosť všade tam, kde je to možné • Nestresuje • Je možné ju napĺňať bez zložitého plánu • Malými náhodilými činnosťami • Naplánovanými aktivitami • Návykmi
 • 68. © RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk Priority  Priority sú – Našou vierou-jednoduchým prehľadom toho najdôležitejšieho. – Univerzálny rámec pre hodnoty, smery a dôležité záujmy. – Jednoduché a je ich málo, sú stále prítomné v našom vedomí, naše záväzky k nim sú silnejšie. – Aj keď je ich málo, pokrývajú všetky rozhodujúce oblasti nášho života. – Vďaka veľkej ploche, je možné pokryť život niekoľkými aktuálnymi prioritami. – Každodenne môžu byť naplňované, vďaka jednoduchým činnostiam.
 • 69. © RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk Priority  Priority umožňujú – Umožňujú objaviť a zdôrazniť náš maximálne osobný a najhbší záujem - tým sme s nimi veľmi identifikovaní a disponujeme veľkou sebamotiváciou. – Nevyžadujú podrobný a komplikovaný plán pre svoje napĺňanie - namiesto striktného plánu sa uplatňuje flexibilita, možnosť zmien. – využitie proaktivity. – K stabilnému základu proaktívne vymýšľame nové riešenia, voľby. – Vďaka veľkej ploche, je možné pokryť život niekoľkými aktuálnymi prioritami. – Pretože je ich málo, môžu byť stále prítomné vo vedomí. – Tak sa naše záväzky stávajú silnejšie ako nálady.
 • 70. © RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk Priority  Priority – Vo fáze vedenia štvrtej generácie máme priority, ktorým prideľujeme úlohy. – Ak príde na mňa požiadavka, porovnám ju s prioritami. – Ak podporuje nejakú moju prioritu, aktívne ju prijmem. – Ak nepodoruje moje priority, už na vstupe uvažujem. • Úlohu modifikujem. • Úlohu odmietnem, delegujem. • Ak sa to nepodarí, venujem jej primeranú-mimimálnu pozornosť.
 • 71. © RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk Činnosti  Činnosti – Ciele a priority sú napĺňané konkrétnymi činnosťami. – Ak je priorita veľmi obecná, činnosti, ktoré ju podporujú budú veľmi jasné. – Prioritu nemusíme naplňovať dogmatickým sledom činností ako cieľ. – Môžeme každý deň robiť maličkosti, každý deň iné. Kto začal, pol diela vykonal. Horatius
 • 72. © RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk Činnosti  Činnosti – Pri úvahách o činnostiach je dobré uvažovať v niekoľkých súvislostiach: – Zdroje: • Čas-budem mať na činnosti skutočne čas? • Motivácia-som dostatočne motivovaný s činnosťou začať? • Disciplína-mám takú dispciplínu, aby som pri činnosti vytrval? • Nejde o to vykročiť míľovými krokmi, ide o to uviesť sa do pohybu.
 • 73. © RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk Činnosti  Konkrétne parametre úlohy – SMART. – Buď si svoj život na chvíľu zviažeme systémom, kým si nenavykneme- a máme možnosť veci zmeniť, alebo pod argumentom voľnosti budeme stále robiť to isté.
 • 74. © RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk Činnosti  Hľadanie variant – Priority je možné naplniť mnohými činnosťami, k cieľu málokedy vedie iba jedna cesta. – Dajme sebe i iným v živote viac variant na výber. – Ak máme k dispozícii: • Jedno riešenie-nie je to život, ale diktát, dogma. • Dve riešenia-ide o psychickú dilému, z dvoch sa veľmi ťažko vyberá. • Tri riešenia-je priestor pre voľbu i pocit, že máme vplyv na smer. – Nové riešenia neprichádzajú cez staré vzorce.
 • 75. © RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk Čo môžeme urobiť  Čo môžeme urobiť – Prestať trápiť svoju myseľ sklamaním z nenaplnených cieľov. – Pokiaľ možno, ciele si vôbec nedávať. – Nahradiť ciele niečim voľnejším, stabilnejším, viac zameraným na dnešný deň. – Priority sú univerzálny rámec pre hodnoty, smery a dôležité záujmy. – S rozmyslom pokryť život čo najmenším počtom čo najdôležitejších priorít.
 • 76. © RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk Čo môžeme urobiť  Čo môžeme urobiť – Time management III.generácie: • V množstve úloh hľadáme priority-reaktívny prístup – Time management IV.generácie: • Prioritám prideľujeme úlohy-proaktívny prístup
 • 77. © RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk Čo môžeme očakávať?  Čo môžeme očakávať – Zjednodušené plánovanie bez nutnosti zložitých rozborov. – Uvoľnenie, s ktorým budeme môcť akceptovať zmeny. – Nielen pocit, že sa pomaly darí, ale aj vzrastajúcu sebaistotu vyplývajúcu z postupného napĺňania tézy: • Praktikovaním viery sa myseľ dostáva do nadhľadu, človek sa javí silnejší, vyrovnanejší. – Aktívne ovlyvňovanie skutočnosti tým, že sme v kľudnom nadhľade a máme porovnávací vzor-naše pracovné a súkromné priority.
 • 78. © RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk Čo môžeme očakávať  Čo môžeme očakávať – Už na vstupe, keď sa na nás hrnú úlohy, môžeme proaktívne s nimi pracovať. – Ak podporujú naše priority, môžeme sa k nim hlásiť. – Ak sú mimo našich priorít, môžeme ich: • Modifikovať • Odmietnuť • Pri odmietnutí pristupovať s pozornosťou – Rozvahu a ťah na bránku, kde sa objaví konkrétny, jasný a termínovaný cieľ.
 • 79. © RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk Cesta  Cesta – Celá stratégia, koncepcia a ciele sa nám zjednodušili na vyhľadávanie životných priorít a vytypovanie činností na ich podporu. – Je to jednoduché a silné. – Okamžitý krok správnym smerom je viac ako podrobné plánovanie budúcnosti.
 • 80. © RNDr. Marta Krajčíová 80 www.krajciova.sk Cesta  Cesta – Žime život vo voľnejších prioritách, ciele nechajme stranou. – Pri prioritách sa nám aj tak objavia a v práci ich máme dosť, kde ich dokonca meráme. – Nájdite niekoľko najdôležitejších priorít, udržujte rovnováhu a ... to je skoro všetko.
 • 81. © RNDr. Marta Krajčíová 81 www.krajciova.sk Cesta Niekoľko vecí, ktoré urobíme na podporu svojich priorít, zaberie ďaleko menej času, ako všetky tie, ktoré robíme na podporu bohviečoho.
 • 82. © RNDr. Marta Krajčíová 82 www.krajciova.sk Life management
 • 83. © RNDr. Marta Krajčíová 83 www.krajciova.sk Life management  Life management – 5 stupňov ku šťastiu • Energia • Priestor • Čas • Vzťahy • Ciele – Šťastie
 • 84. © RNDr. Marta Krajčíová 84 www.krajciova.sk Energia  Energia – Keď si zlepšíte svoj fyzický stav, budete sa cítiť lepšie aj psychicky. – Keď sa budete cítiť lepšie, budete mať viac energie a elánu a táto špirála postupného zlepšovania vám dodá fyzickú silu a nadšenie pre ďalšie zmeny v živote. – Niekedy samotný pohyb, vybraná strava a strategické prestávky môžu vyriešiť všetky vaše problémy.
 • 85. © RNDr. Marta Krajčíová 85 www.krajciova.sk Priestor  Priestor – Priestor ktorý vás obklopuje (kancelária, byt, životný priestor...) determinuje vaše správanie a je kľúčovým faktorom organizácie času. – Upratovanie priestoru zaberie možno najviac čistého času, ale je úplne zásadné. – Nepodceňujte ho.
 • 86. © RNDr. Marta Krajčíová 86 www.krajciova.sk Čas  Čas – Pri upratovaní prídete na množstvo nedorobenej práce a resty. – Organizáciu času začnite súpisom všetkých povinností. – Tým si vyčistite hlavu a budete môcť o nich premýšľať, nie na nich myslieť.
 • 87. © RNDr. Marta Krajčíová 87 www.krajciova.sk Vzťahy  Vzťahy – Vzťah s partnerom a priateľmi to je prvá oblasť, z ktorej uberáte čas, keď nestíhate. – Keď si ale čas usporiadate, nastal ten pravý okamžik venovať sa svojim blízkym. – Sociálna sieť a blízke vzťahy vám dodajú psychickú energiu, vyrovnanosť a nadhľad nad všetkými problémami.
 • 88. © RNDr. Marta Krajčíová 88 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Až keď ste si zorganizovali život a máte zo seba dobrý pocit, pusťte sa do obecnejšieho plánovania. – Budete mať lepší prehľad o dostupných zdrojoch, viac energie a elánu pre zmenu a predovšetkým čistú hlavu, pretože vás nebudú ťažiť projekty a nesplnené sľuby.
 • 89. © RNDr. Marta Krajčíová 89 www.krajciova.sk Šťastie Nepotrebuješ mať šťastie, ak si dobrý.
 • 90. © RNDr. Marta Krajčíová 90 www.krajciova.sk Inšpirácie
 • 91. © RNDr. Marta Krajčíová 91 www.krajciova.sk Inšpirácie  Inšpirácie – Nadhľad – Jasne a často – Osobné rituály – Denník
 • 92. © RNDr. Marta Krajčíová 92 www.krajciova.sk Nadhľad  Nadhľad – Mnoho z nás má hodnoty, ale v konkrétnych situáciach ich opúšťame a rešepektujeme (nehodnoty) tých ostatných. – Tým nerastieme k celistvosti, pretože drobíme svoje dôležité vlastnosti na roly a naviac, ostatní stále nie sú spokojní. – Prestaňme žiť život zameraný na životné roly a začnime žiť život zameraný na životné hodnoty. – Tam, kde sme cúvali, teraz budeme vľúdne stáť. – Toho sa nebojme, pomáhame tým zase druhým, aby rástli na nových situáciach.
 • 93. © RNDr. Marta Krajčíová 93 www.krajciova.sk Nadhľad Čím ideme rýchlejšie, tým väčší musí byť nadhľad.
 • 94. © RNDr. Marta Krajčíová 94 www.krajciova.sk Jasne a často  Jasne a často – Vo vedení zdôrazňujeme jednoduchosť. – Keď chceme skultivovať rovnováhu medzi prácou a súkromím, môžeme využiť niektoré osvedčené skúsenosti: • Uvedomme si, že v jednom dni ťažko môžeme dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromím. • Ale v celom týždni by to išlo. • Ak pracujeme prezčas, je nutné obnoviť návyk, a stihnúť všetko v normálnej pracovnej dobe.
 • 95. © RNDr. Marta Krajčíová 95 www.krajciova.sk Jasne a často  Jasne a často – Mnoho ľudí si sťažuje na nedostatok času. – Vzťahy sa však rúcajú skôr vlastnosťami, ako hmotou. – Slušnosť a neslušnosť spotrebuje skoro rovnako času. – Mnoho ľudí viní z nerovnováhy čas, ale ono ani tak nejde o čas, ako o množstvo vykonanej práce (konkrétnej aj vzťahovej).
 • 96. © RNDr. Marta Krajčíová 96 www.krajciova.sk Jasne a často  Jasne a často – Z fyziky vieme, že: – Ak chýba čas, pridajme na výkone. – To ale neznamená vyššie úsilie, ale iné činnosti. – Tie, ktoré vyplývajú z priorít. – Dobrým typom je rodinný projekt. A = t * P práca = čas * výkon
 • 97. © RNDr. Marta Krajčíová 97 www.krajciova.sk Osobné rituály  Osobné rituály – Podvedomie má rado stereotyp, pretože môže uplatniť návyky. – Preto úspešní ľudia majú svoje rituály. – Každodenné aktivity, okrem racionálnej, a majú aj duchovný rozmer. – Ten nám umožňuje lepšie zameranie na prioritu, nadhľad nad problémom i lepšiu kondíciu ako takú. – Rozumné národy sa ráno neponáhľajú, v kľude poraňajkujú, v ideálnom prípade si ešte zahrajú tenis, alebo meditujú. – Chce to len ¼ hodinku času, trošku premýšľania a návyk. – Ak hneď ráno urobíme niečo pre naše priority, je to silný zdroj energie a máme dobrú náladu, lebo sme splnili svoj malý sľub a išli sme „cez seba“.
 • 98. © RNDr. Marta Krajčíová 98 www.krajciova.sk Osobné rituály  Osobné rituály – Váš život určuje automatický pilot, ktorý naprogramovali vaši rodičia, známi, aj vy. – Staré zvyky môžete nahradiť vhodnejšími. – Sila rituálu spočíva v tom, že je súčasťou vášho života. – Rituál musí byť definovaný, reálny a merateľný. – Za dodržanie rituálu sa odmeňujte. – Rituály sa môžu týkať každej oblasti vášho života.
 • 99. © RNDr. Marta Krajčíová 99 www.krajciova.sk Denník  Denník – Poznámky majú veľký význam, pretože na nich sledujeme vývoj svojich názorov, zvykov a poučme sa z minulých rozhodnutí. – Môžeme minulé chvíle prežiť opäť a prežívať chvíle úspechu, kľudu a pohody.
 • 100. © RNDr. Marta Krajčíová 100 www.krajciova.sk Vedenie Umenie viesť druhých začína u umenia viesť seba samého.
 • 101. © RNDr. Marta Krajčíová 101 www.krajciova.sk To najdôležitejšie z vedenia
 • 102. © RNDr. Marta Krajčíová 102 www.krajciova.sk To najdôležitejšie z vedenia  Vedenie odpovedá na základné otázky: – Čím chceme byť? – Čo prinášame ostatným? – Aké nástroje, hodnoty ctíme a chceme využívať?  Vedenie určuje smer, cestu, ktorou sa chceme vydať. – vieme potom, čo a ako máme robiť – kroky sú reálnejšie – viac oddolávame zvodom – perspektívnejšie rozhodujeme – zdieľame cestu s ostatnými – udržiavame rovnováhu v dôležitých oblastiach a nadhľad nad podružnosťami
 • 103. © RNDr. Marta Krajčíová 103 www.krajciova.sk To najdôležitejšie z vedenia  Miesto hodín budeme používať kompas.  Miesto cieľov priority.  Náš prístup budeme môcť charakterizovať slovami: – prioritám prideľujeme úlohy.
 • 104. © RNDr. Marta Krajčíová 104 www.krajciova.sk To najdôležitejšie z vedenia  V práci pôjde o to, napojiť sa na firemnú stratégiu svojim osobným a jedinečným spôsobom.  Pracovná oblasť nám väčšinou dáva menší priestor pre aktivitu v oblasti vedenia.  Snažíme sa poznať, pochopiť a prijať referenčný rámec firmy, byť aktívny pri prekladoch cieľov na svoju úroveň a hľadať konkrétne aktivity pre napĺňanie priorít: – vyťažovania – rast
 • 105. © RNDr. Marta Krajčíová 105 www.krajciova.sk To najdôležitejšie z vedenia  V súkromnej oblasti hľadáme priority a ciele v troch oblastiach: – vzťahy – kondícia – potreby  Bez ďalšieho človeka v živote nič nedosiahneme, preto starostlivosť o kvalitu svojich vzťahov berme ako dôležitú súčasť našej cesty.
 • 106. © RNDr. Marta Krajčíová 106 www.krajciova.sk To najdôležitejšie z vedenia  Rovnakú pozornosť venujme i aktivitám, ktoré podporujú našu kondíciu, rovnomerne vo všetkých oblastiach: – duchodná – duševná – spoločenská – fyzická  Oblasť ďalších hmotných a nehmotných cieľov, potrieb veľmi dôkladne zvažujme.  Preverujme skutočnú potrebu a premýšľajme, či máme k dispozícii potrebné zdroje: čas, financie, disciplínu, motiváciu.
 • 107. © RNDr. Marta Krajčíová 107 www.krajciova.sk Knihy  Petr Pacovský – Člověk a čas  Dita Zandl – Life management
 • 108. © RNDr. Marta Krajčíová 108 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť