Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

14 art-prezi

337 visualizaciones

Publicado el

ART 2014

Publicado en: Economía y finanzas
 • Inicia sesión para ver los comentarios

14 art-prezi

 1. 1. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELK TOVÁBBKÉPZÉSE – 2014 ADÓZÁS RENDJE Tusnádiné Ágoston Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó STALLUM
 2. 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ART 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjér'l KET 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sszzaabbáállyyaaiirróóll NAV tv. 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Új PTK 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr'l 2 Tusnádi Márta 2014.10.28.
 3. 3. KET VÁLTOZÁS Már nem kezdeményezheti az ügyfél a saját maga hatósági ellen'rzés alá vonását. Adóhatósági ellen9rzés elrendelése történhet: Hivatalból (Art alapján) Az adózó kérésére, kizárólag ismételt önellen'rzés esetén ((úújj ttéénnyy,, kköörrüüllmméénnyy feltárása) [Art.5.§ (2) a) ; 115.§] Elektronikus ügyintézés KET helyett az ART szabályozza, de a tartalma változatlan [Art.5.§ (3)] 2014.10.28. 3 Tusnádi Márta
 4. 4. KÉPVISELET, FELELCSSÉG Képviselet áfa visszaigényléskor: [Art. 7.§(3)] külföldi adóalanyt az áfa visszaigénylési eljárásban képviselheti külföldi magánszemély (nem csak adótanácsadó, könyvel , ügyvéd) jogi személy vagy egyéb szervezet is. Felel9sségi szabály pontosítása: FA, VA, KT esetén a korábbi id'szakban keletkezett adókötelezettségei elmulasztása esetén a volt vezet' tisztségvisel'/végelszámoló/felszámoló mulasztási bírsággal súlytható [Art.14.§(4)] (200eFt /bevallás) [172.§(1) a)-b)] 2014.10.28. 4 Tusnádi Márta
 5. 5. KÜLFÖLDI ÁFA ALANY BEJELENTKEZÉSE MO-ON Külf. áfa alany: nem kell bejelentkezni Mo-on: ha belföldön kizárólag az adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít, feltéve: termék az értékesítés közvetlen következményeként nem kerül ki ezen eljárás hatálya alól, vagy a terméket a vámhatóság a Közösség területén kívülre kilépteti [Art.20/B.§] 2014.10.28. 5 Tusnádi Márta
 6. 6. EÜ. SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK Bejelentési kötelezettség az eü. szolg. járulék keletkezésér'l és megszJnésér'l, kivéve: 14 T 1041 bejelentés [Art 16.§(4)] Hivatalbóli korrekció (új szabály) Ha az adóhatóság tudomást sszzeerreezz aarrrróóll,, hhooggyy aa magánszemély járulékfizetési kötelezettsége megszJnt, törli a fizetési kötelezettséget (Pl. külföldön biztosított, halál) [Art.20.§ (6)-(7)] 2014.10.28. 6 Tusnádi Márta
 7. 7. ADÓSZÁM FELFÜGGESZTÉS Esetei: [Art. 24/A.§] Postai levél: „ismeretlen címzett”, „kézbesíthetetlen” Az adózó a székhelyén nem található Bevallási vagy adófiz.köt. teljesítésének az adózó nem tesz eleget 365 napon belül, NNeemm tteelljjeessííttééss eesseettéénn:: határozat joger're emelkedése +180 nap után az adóhatóság törli az adószámot! (változás) KEHI vezet'je kezdeményezi Közlés: hirdetmény útján (honlap); +15 napon belül +15 napon belül közöltnek kell tekinteni! (Adószám törlés esetén: 8 nap!) 2014.10.28. 7 Tusnádi Márta
 8. 8. BEVALLÁSI SZABÁLYOK Bevallást helyettesít9 nyilatkozat határid': Bevallás benyújtás határidejéig Társasági adó bevall. esetén május 31! (változás) Önellen9rzés: (csak a változások) A bevallás az esedékessége eell'tttt iiss öönneelllleenn'rriizzhheett' A helyesbített adó az általános szabályok szerint válik esedékessé Illeték: bírósági eljárási illeték önellen'rizhet' lett 2014.10.28. 8 Tusnádi Márta
 9. 9. ADÓNYILATKOZAT Tartalma: [27/A.§] Személy azonosító adatok, lakcím, adóazon.jel Családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalapja (változás) + külön adózó jövedelmek együttes összege SSzzjjaa kköötteelleezzeettttsséégg Levont szja és adóel'leg együttes összege Jövedelemigazolás: Arra az adóévre, amelyr'l az adózó Adónyilatkozatot nyújtott be szintén a családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalapot tartalmazza. [85/A.§(9)] 2014.10.28. 9 Tusnádi Márta
 10. 10. KIJAVÍTÁSI KÉRELEM [Art. 34/A.§] (új szabály) Ha egy törvény választási lehet9séget kínál az adózónak azt az adózó utólag módosíthatja Feltéve: elévülési id'n belül van az nem érint adót, adóalapot, kkttgg..vveett..ttáámmooggaattáásstt Pl. ingatlan értékesítés, bérbeadás áfa bejelentése 2014.10.28. 10 Tusnádi Márta
 11. 11. BEFIZETÉSI SZABÁLYOK Befizetések egy számlára 2013.07.01-t'l 47/2013. NGM rendelet EFER (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) Adózói felosztás az utalásról (ügyfélkapu eBEV EFER menüpont), Ennek hiányában: adóhatósági ffeelloosszztt.. hhiivvaattaallbbóóll tartozást mutató adónemre, több esedékes adónem esetén arányosan Alkalmazás: EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül vagy bankkártyás fizetés útján 2014.10.28. 11 Tusnádi Márta
 12. 12. TÚLFIZETÉS Túlfizetés: kötelezettséget meghaladó összeg az adófszlán. (nem csak az adózó befizetése) [43.§(5)] Csoportos adóalany: túlfizetés átvezethet' a csoport bármely tag számlájára (Feltétel: írásbeli megállapodás bemutatása) [[4433..§ ((55))--((55bb))]] Adóazonosítóval nem rendelkez' külföldi illet9ségK magánszemély is kérheti a túlfizetés kiutalását. [24.§(7)] 2014.10.28. 12 Tusnádi Márta
 13. 13. ADATSZOLGÁLTATÁS Adatfelhasználás, adatszolgáltatás b'vítése: Idegenrendészeti hatóság NAV NAV Idegenrendészeti hatóság Közúti közlekedési nyilvántartás NAV Klebelsberg Központ NAV (beolvadt önk-i intézmények jjooggeell'ddjjéérr'll++jjoogguuttóóddjjáárróóll)) Adótitok meg'rzése alóli további kivétel: NAV az örökös kérelmére a közjegyz', de csak az adófszla adatokról NAV pénzügyi információs egységként mJköd' hatóság (pénzmosás) 2014.10.28. 13 Tusnádi Márta
 14. 14. ELLENCRZÉS Felszámolási eljárás: megszJnik a tevékenységet lezáró bevallások 1 éves ellen'rzési határideje 60 nap [92.§(6)] Elektronikus megbízólevél lehet'sége 2014.07.01-t'l! [93.§(1)] Szoftver ellen9rzés: [95.§ (1)] a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftver, informatikai rendszer vizsgálata az ellen'rzés részét képezheti Iratanyag: [96.§(3)] az ellen'rzés befejezéséig tarthatók az adóhat-nál Mintavétel: [98.§ (4)] az adózó köteles jelen lenni (v. képviselet); és a vizsgálati költségek csak jogszabály sértés esetén terhelik az adózót 2014.10.28. 14 Tusnádi Márta
 15. 15. HATÓSÁGI ELJÁRÁS Kézbesítés elektronikus úton: [Art. 124.§ (5)] az adóhatósági irat kézbesítettnek min9sül az átvétel napján, ha a központi e-szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza Meghatalmazotti címzés: [Art. 124.§ (7a)] adózó neve meghatalmazott neve meghatalmazás min'sége 2014.10.28. 15 Tusnádi Márta
 16. 16. SZANKCIÓK Pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos mulasztás: magánszemély: 200 eFt-ig, más adózó: 500 eFt-ig [172.§ (8b)] Ismételt elkövetése mul.bírság alkalmanként Pénztárgép, taxaméter engedély nélküli forgalmazása 10 mFt-iigg [[117722..§ ((2200gg)) aa))]] Pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, szervizelésével, üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettség szegés esetén magánszemély: 200 eFt-ig, más adózó: 500 eFt-ig [172.§ (20g) b)] 2014.10.28. 16 Tusnádi Márta
 17. 17. SZANKCIÓ MENTESSÉG Feltöltés: Nem teljesítés esetén a mulasztási bírságnál figyelmen kívül kell hagyni az adóel'leg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegforduló napon alkalmazott árfolyam különbözetet, hhaa aazz aaddóóaallaappoott kkééppeezz december 20. és december 31. árf. nyereség [172.§ (12)] 2014.10.28. 17 Tusnádi Márta
 18. 18. VÉGREHAJTÁS - FOGLALÁS Vámhatóság is lefoglalhatja az ingó vagyont (nem csak az adóhatóság) – pl. számítógép szerver,… Végrehajtási eljárás id9korlátja: F'szabály: munkanapon 6-22 óra EEnnggeeddééllllyyeell:: bbáárrmmiikkoorr Kivéve: szállítás alatt álló ingó bármikor, engedély nélkül A foglalás hatálya A jöv'ben is kiterjeszthet' a foglalást követ'en végrehajthatóvá vált tartozásokra is, ha a tartozás közben megn'tt. (Adózót értesíti) 2014.10.28. 18 Tusnádi Márta
 19. 19. VÉGREHAJTÁS - ÁRVERÉS Kizárás az árverésb'l: Adóhatósági végrehajtó és közeli hozzátartozói Licit összege e-árverés esetén: Legkisebb összeg: 5eFt 1 eFt-ra csökkent Jogosulatlan, és a határid'n túli végrehajtási kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasítható A végrehajtás szünetel ha Adóhatóság polgári peres eljárást indított az adótartozás behajtása érdekében 2014.10.28. 19 Tusnádi Márta
 20. 20. ELÉVÜLÉS Az elévülés nyugszik: Az adó megállapításához való jog elévülése csalással, ktg.vetési csalással összefügg' büntet' eljárás esetén annak kezdetét'l a joger's befejezéséig A bJntet' eljárások jelent's elhúzódása miatt adókötelezettség érvényesítésének lehet'sége 2014.10.28. 20 Tusnádi Márta
 21. 21. Köszönöm a figyelmet! Tusnádi Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó tusnadi.marta@stallum.hu 2014.10.28. 21 Tusnádi Márta

×