Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

14 kata-prezi

490 visualizaciones

Publicado el

KATA 2014

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

14 kata-prezi

 1. 1. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELK TOVÁBBKÉPZÉSE – 2014 KISADÓK – KATA Tusnádiné Ágoston Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó STALLUM
 2. 2. KATA ALANYA, KIZÁRT TEVÉKENYSÉGEK Statisztikai adat: 2013-ban 1500, 2014-ben 2300 kata alany Kata alanya: EV, EC, BT*, KKT* (*kizárólag magánszem. tag) KKiizzáárrtt tteevvéékkeennyyssééggeekk:: TEÁOR 2008 szerinti saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2013. április 1-t:l nincs kizárva a biztosítási ügynök (változás) 2 Tusnádi Márta 2014.10.28.
 3. 3. FAÁLLÁSÚ KISADÓZÓ Nem f8állású kisadózó: Heti 36 órát meghaladó munkaviszony, Több munkaviszonyban együttesen meghaladja a heti 36 órát (új szabály); Kiegészít: tevékenységet folytató Külföldön, más államban bbiizzttoossííttootttt sszzeemmééllyy Rokkantsági ellátásban részesül, és eü-i állapota max. 50%-os (korábbi rokkant nyugdíjra jogosult) Aki után más vállalkozásban már egyéni vagy társas vállalkozóként fizettek járulékokat, ill. máshol már f8állású kisadózó (új szabály). 2014.10.28. 3 Tusnádi Márta
 4. 4. ADATSZOLGÁLTATÁS A kisadózó adatszolgáltatása: [11.§(5)] Bármely más személyt:l a naptári évben megszerzett Katás bevétel 1 millió Ft. Akkor is, ha adóalanynak nem min:sül: személyt:l (például külföldr:l) szerez több, mint 1 mFt bevételt (változás) KKiivvéévvee:: adószámos magánszemély amelyr:l a kisvállalkozás nem számlát állít ki Az üzleti partner adatszolgáltatása: [13.§] nem kell különválasztani a term.ért-b:l és a szolg. nyújtásából származó bevételt, nem kell TESZOR szám külön nyomtatványon (márc.31-ig) 2014.10.28. 4 Tusnádi Márta
 5. 5. NYILVÁNTARTÁS Bevételi nyilvántartás: [12.§] Id:rendben, folyamatosan, ellen:rizhet: módon Minden adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez, ellen:rzéséhez szükséges Minimum tartalma: Sorszám; bizonylat sszzáámmaa;; bbeevvéétteell öösssszzeeggee;; megszerzés id:pontja Nem kell külön nyilvántartás ha a vállalkozás a számlákat, nyugtákat teljes körMen meg:rzi ÉS ezekb:l megállapítható a bevétel megszerzés id:pontja (új szabály) 2014.10.28. 5 Tusnádi Márta
 6. 6. ADÓALANYISÁG MEGSZNNÉSE [5.§] Bejelentéssel Átalakulás, megszMnés, végelsz., felsz., kényszertörlés Kisadózó halála (ha nincs más kisadózó – 90 nap) Kata váll-nak nem magánszemély tagja lesz Kilép8 tag kisadózó (ha nincs más kisadózó) Nem szMnik meg az adóalanyiság, hhaa mmáássiikk ttaagg bejelentése a kilépést követ: napig megtörténik (új) Mulasztási bírság Adószám felfüggesztés, törlés Nettó adótartozás 100 eFt Az adótartozás nettó módon számítandó (új) Kizáró tevékenységb:l bevételt szerez 2014.10.28. 6 Tusnádi Márta
 7. 7. KATA PLUSZ A f8állású kisadózó után – havi 75 ezer Választható (nem kötelez:!) Bármikor bejelenthet:, bejelentkezéskor is A választás bejelentésének hónapjától kell megfizetni MMiinnddaaddddiigg aammíígg a bejelentést vissza nem vonja, a f:állású státusz meg nem szMnik, vagy az adóalanyiság meg nem szMnik A társadalombiztosítási és munkanélküli ellátások ellátási alapja 136 250 Ft (81 300 Ft helyett) 2014.10.28. 7 Tusnádi Márta
 8. 8. EVÁT ÉRINTA VÁLTOZÁSOK Az eva-alapba tartozóan adózott bevétel Nem bevétel, amely után az eva szabályai szerint már adóztak E bevételeket a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartásában külön bejegyzéssel fel kell ttüünntteettnnii 2013-ra is alkalmazható Eva alany osztalék utáni adót kiváltó adója Nem adóalap az az eredménytartalék, ki nem fizetett osztalék, amely evás id:szakban keletkezett 2014.10.28. 8 Tusnádi Márta
 9. 9. EGYÉB VÁLTOZÁSOK El8társaság Adóalanyiság kezdete: a létesít: okirat ellenjegyzésének napja EV nyilvántartott készletértéke bevétel Ha a kisadózó egyéni vállalkozás aa tteevvéékkeennyyssééggéétt megszünteti, bevételét növeli a KATA választáskor megállapított készlet érték, (a beszerzéssel kapcsolatban ktg-et számolt el) A biztosítás szünetel: nincs adófizetés, mert a f:állású kisadózó EV a tevékenységét szünetelteti. ? 75 eFt-ot ebben az esetben is meg kell fizetni? [8.§(9)] 2014.10.28. 9 Tusnádi Márta
 10. 10. KATA MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE „8.§ (1) A kisadózó vállalkozás a f:állású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet. (2) A kisadózó vállalkozás a f:állásúnak nem min:sül: kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet. (4a) … a kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a f:állású kisadózó után magasabb összegM tételes adót fizet. Az e választás alapján fizetend: adó minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint. (9) Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1) és (2) bekezdés szerinti adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek eeggéésszzéébbeenn aa kisadózó a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, b) katonai szolgálatot teljesít: önkéntes tartalékos katona, c) fogvatartott, d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.” 2014.10.28. 10 Tusnádi Márta
 11. 11. Köszönöm a figyelmet! Tusnádi Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó tusnadi.marta@stallum.hu 2014.10.28. 11 Tusnádi Márta

×