Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

14 reklámadó-prezi

742 visualizaciones

Publicado el

Reklámadó 2014

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

14 reklámadó-prezi

 1. 1. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELK TOVÁBBKÉPZÉSE – 2014 REKLÁMADÓ Tusnádiné Ágoston Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó STALLUM
 2. 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. tv. (Ratv) + 2014. évi XXXIV. törvény – módosítás Hatályos : 2014.08.15-t?l A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. A gazdasági reklámtevékenység aallaappvveett3 feltételeir3l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény Egyéb szakmai tájékoztatók: 66. Információs füzet, NAV tájékoztatók 1494 Kitöltési útmutató 2 Tusnádi Márta 2014.10.28.
 3. 3. ADÓALANYOK 1) KÖZZÉTEV – els3dleges adókötelezett 500mFt /év reklám-bevétel ill. ktg. felett Más reklámját közzétev3 gazdálkodó (ellenérték fejében) Saját reklámját közzétev3 gazdálkodó Reklámfelületet bérbeadó gazdálkodó ((eelllleennéérrttéékk ffeejjéébbeenn)) 2) MEGRENDEL – másodlagos adókötelezett 2,5 mFt /hó reklám kiadás felett Mástól reklám szolgáltatást megrendel3 gazdálkodó, nyilatkozat hiányában Kivéve: rendelkezik a Közzétev3 „nyilatkozatával” 2014.10.28. 3 Tusnádi Márta
 4. 4. 1) KÖZZÉTEVKK Mo-i letelepedésM médiatartalom-szolgáltató Nem Mo-i letelepedésM média szolgáltató Sajtótermék kiadója Szabadtéri reklámhordozót hasznosító ggaazzddáállkkooddóó Internetes reklám közzétev3je 2014.10.28. 4 Tusnádi Márta
 5. 5. REKLÁM KÖZZÉTEVKK – I. Médiaszolgáltatásban való reklám közzététel Adóalany: Mo-i letelepedésM médiatartalom-szolgáltató vagy olyan nem Mo-on letelepedett médiaszolgáltató, amely napi mMsorideje legalább felében magyar nyelven médiatartalmat tteesszz eelléérrhheett3vvéé MMoo--oonn.. Médiaszolgáltatás fogalma: [Mttv. 203.§ 40.pont] Pl. tv, rádió, fizetett hirdetések, saját hirdetések, szponzoráció 2014.10.28. 5 Tusnádi Márta
 6. 6. REKLÁM KÖZZÉTEVKK – II. Mo-on kiadott vagy Mo-on terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvM sajtótermékben való reklám közzététel Adóalany: Mo-on letelepedett médiatartalom-szolgáltató; és a sajtótermék mmááss kkiiaaddóójjaa iiss lleehheett.. Sajtótermék fogalma: [Mttv. 203.§ 60.pont] Pl. napilap, magazin, újság, id3szaki lapok, áruházak újsága, nagykeresked3k újsága internetes újság, hírportál… DE két nyelvM, idegen nyelvM sajtótermék nem! 2014.10.28. 6 Tusnádi Márta
 7. 7. REKLÁM KÖZZÉTEVKK – III. Szabadtéri reklámhordozón, bármely jármEvön, nyomtatott anyagon, ingatlanon való reklám közzététel Adóalany: ezeket reklám céljára hasznosító személy Szabadtéri reklámhordozó: [Reklámtv. 3.§ o)] építményen kkíívvüüll eellhheellyyeezzeetttt eesszzkköözz Pl. reklám oszlop, irodaház zászló, fagyis-tábla; szponzoráció (KV. ha nem v. csak szóban hozza nyilvánosságra) Nyomtatott anyag: [Ratv. 1.§ 6.] nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter, Pl. reklámcélú póló, molinó, reklámtoll, kitMz3, karszalag függetlenül annak alapanyagától 2014.10.28. 7 Tusnádi Márta
 8. 8. REKLÁM KÖZZÉTEVKK – IV. Interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvM internetes oldalon való reklám közzététele Adóalany: aa rreekklláámm kköözzzzéétteevv3jjee Pl. a cég saját honlapja, banner, facebook, google, szakmai szervezetek honlapja (saját/idegen reklám) rendezvények honlapja saját és idegen termék, szolgáltatás reklámozása 2014.10.28. 8 Tusnádi Márta
 9. 9. MI AZ A REKLÁM? Gazdasági reklám: „olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely” termék / szolgáltatás „értékesítésének vagy más módon történ3 igénybevételének el3mozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerMsítésére vagy áru, árujelz3 ismertségének növelésére irányul” [[RReekklláámmttvv.. 33..§dd))]] Kereskedelmi közlemény: „az olyan médiatartalom, amelynek célja gazd-i tev-et folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerMsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. …” [Mttv. 203.§20.] 2014.10.28. 9 Tusnádi Márta
 10. 10. ADÓALANYOK – ADÓALAPOK 1) KÖZZÉTEV – els3dleges adókötelezett 500mFt /év reklámbevétel felett Más reklámját közzétev3 gazdálkodó (ellenérték fejében) Saját reklámját közzétev3 gazdálkodó Reklámfelületet bbéérrbbeeaaddóó ggaazzddáállkkooddóó (ellenérték fejében) 2) MEGRENDEL – másodlagos adókötelezett 2,5 mFt /hó reklám kiadás felett Mástól reklám szolgáltatást megrendel3 gazdálkodó, nyilatkozat hiányában 2014.10.28. 10 Tusnádi Márta
 11. 11. MÁS REKLÁMJÁT KÖZZÉTEVKK ADÓALAPJA Adóalap: Adóköteles tevékenységb3l (reklám közzétételb3l) származó nettó árbevétel [Ratv.3.§(1)] (Szja tv. szerinti áfa nélküli bevétel egyéb esetben a Szv.tv. szerinti nettó árbevételnek megfelel3 bevétel) + Szv.tv szerinti kapcsolt viszonyban lév? reklámértékesít? ügynökség haszna [Ratv. 4.§ (1)] Kapcsolt fél fogalma: [Szv.tv. 3.§(1) 8. 1126/2008/EK bizottsági rendelet IAS 24.9.pont] 2014.10.28. 11 Tusnádi Márta
 12. 12. SAJÁT CÉLÚ REKLÁMOZÓK ADÓALAPJA Adó tárgya: a cég saját terméke, áruja, szolgáltatása, tevékenysége, neve vagy egyéb megjelenése Pl. média vagy sajtó megjelenések, saját újság, internetes reklám, nyomtatott anyagok (szórólap, reklámtoll, karszalag, póló, de lehet névjegy, levélpapír, bboorrííttéékk,, mmuunnkkaarruuhhaa,, ……)) szponzoráció Adóalap: közvetlenül felmerült költség [3.§(2)] ide tartozik: minden ktg, amely a közzététellel kapcsolatban közvetlenül felmerült, (pl. felosztott bérktg is), le nem vonható áfa; de nem tartozik ide: felosztott közvetett ktg. 2014.10.28. 12 Tusnádi Márta
 13. 13. REKLÁMFELÜLETET BÉRBEADÁS ADÓALAPJA Adó tárgya: Az általa bérelt vagy tulajdonolt felületen reklámot tesz közzé ellenérték fejében adóköteles bevétele lesz Csak a felületet adja bérbe egy reklámozó cégnek, és saját maga, ellenérték fejében nem tesz közzé reklámot nniinnccss aaddóóaallaapp Pl. szabadtéri reklámhordozón, interneten Területi hatály nincs Adóalap: megegyezik a más reklámját vagy saját célú reklám közzétev3k adóalapjával 2014.10.28. 13 Tusnádi Márta
 14. 14. KÖZZÉTEVK ADÓALAPJA – ÖSSZEGEZVE + Adóköteles tevékenységb3l (reklám közzétételb3l) származó nettó árbevétel + Szv.tv szerinti kapcsolt viszonyban lév? reklámértékesít? ügynökség haszna + Saját célú reklám közvetlenül felmerült ktg-e –– 22001144--bbeenn:: Tao/Szja elhatárolt veszteség 50%-a, feltéve a 2013-ban az AEE £ 0 Kapcsolt felek adóalapja: Kapcs. felek adóalapját összevontan kell meghatározni de csak a Ratv. alany belf-i/külf-i csoporttagokat Adóalap megállapítás összevontan szétosztás a kapcs. felek között az adóalap arányában 2014.10.28. 14 Tusnádi Márta
 15. 15. ADÓMÉRTÉK – KÖZZÉTEVKK ESETÉN Adóalap - SÁVOSAN Adó-mérték 0,5 mrd Ft-ig 0% 0,5 mrd Ft-ot meghaladó rész után 5 mrd Ft-ig 1% 5 mrd Ft-ot meghaladó rész után 10 mrd Ft-ig 10% 10 mrd Ft-ot meghaladó rész után 15 mrd Ft-ig 20% 15 mrd Ft-ot meghaladó rész után 20 mrd Ft-ig 30% 20 mrd Ft-ot meghaladó rész után … 40% 2014.10.28. 15 Tusnádi Márta
 16. 16. ADÓBEVALLÁS ÉS ADÓFIZETÉS Adóel?leg + éves adó + feltöltés bevallási köt. Nyomtatvány: 1494 Éves bevallási határid3: 2015. május 31. Nullás bevallás nincs, csak tényleges adóköt. 2014-es adóel3leg bevallás: 2014.08.21-ig 2013 évi adatok alapján id3arányosan (augusztus 15. – december 3311--iigg 113366//336655 nnaapp)) Adófizetés: El3leg - f3szabály: július 20. és október 20. 2014-ben: augusztus 21-ig, november 20-ig Feltöltés: december 20-ig Elszámolás, éves adó: május 31-ig Alakulás, új tevékenység: adóköteles tev. megkezdését követ3 15. napon belül adóel3leg bevall.+ befiz.! 2014.10.28. 16 Tusnádi Márta
 17. 17. 2) MEGRENDELK ADÓKÖTELEZETTSÉGE 1) KÖZZÉTEV – els3dleges adókötelezett 500mFt /év reklámbevétel felett Más reklámját közzétev3 gazdálkodó (ellenérték fejében) Saját reklámját közzétev3 gazdálkodó Reklámfelületet bbéérrbbeeaaddóó ggaazzddáállkkooddóó (ellenérték fejében) 2) MEGRENDEL – másodlagos adókötelezett 2,5 mFt /hó reklám kiadás felett Mástól reklám szolgáltatást megrendel3 gazdálkodó, nyilatkozat hiányában 2014.10.28. 17 Tusnádi Márta
 18. 18. „NYILATKOZAT” Nyilatkozat tételi kötelezettség: Közzétev? (lánc esetén minden további értékesít3) köteles nyilatkozatot adni Megrendel? részére arról, hogy az adókötelezettség 3t terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz VAGY az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli Formája: számlán / számviteli bizonylaton / más okiraton Minden tényállást le kell fedni (+láncolat) „Nyilatkozatháború” 2014.10.28. 18 Tusnádi Márta
 19. 19. MEGRENDELK – MÁSODLAGOS ADÓKÖTELEZETT Nyilatkozat hiányában adókötelessé válik a reklám megrendelése is(!) (KV. magánszemély) Adóalap: a reklám-közzététel összesített ellenértékének 2,5 mFt / hó feletti része (Ellenérték = nettó, azaz ááffaa nnééllkküüllii éérrttéékk !!!! Összesített ellenérték: hatálybalépést követ3en (2014.08.15) megrendelt reklám-közzétételek) Adó: 20%, melyet havonta kell megállapítani! Adó megállapítása: a számla kézhezvételének hónapja Folyamatos nyilvántartás: értékhatár miatt 2014.10.28. 19 Tusnádi Márta
 20. 20. ADÓBEVALLÁS ÉS ADÓFIZETÉS Adóbevallás gyakorisága: havi 2014-ben el3ször: szeptember 20-ig Nullás bevallás nincs, csak tényleges adóköt.! El3leg, feltöltés, éves bevallás NINCS Nyomtatvány: 1494-04 Csak a 2014.08.14 után kkööttöötttt sszzeerrzz3ddéésseekkeett,, megrendeléseket kell figyelembe venni. Adófizetés: A bevallással egyidejMleg 2014.10.28. 20 Tusnádi Márta
 21. 21. TÁRSASÁGI ADÓ KÖVETKEZMÉNY Nyilatkozat hiányában további következmény: Tao.: nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg. [Tao.tv. 3.sz.mell. A) 16.] (a 2,5 mFt-os határtól függetlenül!) aaddóóaallaapp nnöövveell3 ttéétteell Folyamatos, módosítható nyilvántartás! A nyilatkozat kés3bb pótolható, de nem módosítható és nem vonható vissza 2014.10.28. 21 Tusnádi Márta
 22. 22. ÁFA – RATV. KAPCSOLAT Áfa kérdés A Ratv. nem érinti az Áfa tv rendelkezéseit F3szabály: A reklám-közzétételr3l szóló számla adótartalma az Áfa tv. szabályai szerint helyezhet3 levonásba olyan mértékben, amilyen mméérrttéékkbbeenn aaddóókköötteelleess tevékenységet szolgál. 2014.10.28. 22 Tusnádi Márta
 23. 23. 1494-ES NYOMTATVÁNY A bevallás részei: 1494 f3lap, 1494-01-es lap: 2014. évre fizetend3 adóel3leg levezetése, el3leg-kiegészítés elszámolása, 1494-02-es lap: A 2014. évre megállapítandó adó, 2014. évre fizetend3 adókülönbözet sszzáámmííttáássaa,, 1494-03-as lap: Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó tájékoztató adatok, 1494-04-es lap: A megrendel3t terhel3 adó meghatározása, az adó számítása, 1494-05-ös lap: Önellen3rzési melléklet. 2014.10.28. 23 Tusnádi Márta
 24. 24. GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS… ? Kapcsolt felek a gyakorlatban? Életbelépés rövid határideje Adóel3leg (2013.évi adóalap) meghatározása Saját célú reklám tárgyának sokasága Nem biztos hogy csak a marketing ktg. között van A ktg-ek mely része számít a közzététellel kkaappccssoollaattoossnnaakk?? „Közvetlenül felmerült költség” „önköltség” Megrendel3 bejöv3 számláinak min3sítése Folyamatos nyilvántartás a nyilatkozatok létezésér3l – ügyletenként! – megrendel3nél Be nem szerezhet3 nyilatkozatok adóteher … 2014.10.28. 24 Tusnádi Márta
 25. 25. 1. PÉLDA Nagyker. cég termékeit reklámozza Rádiónak fizet hirdetési díjat: 3 mFt/hó (nyilatkozat ) Adóalany: közzétev8 rádió, 500mFt/év felett Társasháztól bérel ingatlan felületet: 5 mFt/év Csak felületet bérel, nincs adóalap Interneten bérelt tárhely: 3 mFt/év Csak felületet bérel, nincs adóalap Internetes reklámhordozó cégnek: 4 mFt/hó (nyilatk. ) Másodlagos kötelezettként adóalany 20% adó Szórólap készítés: 150 eFt/hó (nyilatkozat ) Másodlagos kötelezettként adóalany 20% adó Adó: (4.150e-2.500e)*20% = 330 eFt RA + (4.150e*10%) = 415 eFt TA (pozitív adóalapnál) 2014.10.28. 25 Tusnádi Márta
 26. 26. 2. PÉLDA Terméket gyártó cég Nyomdától megrendeli a termék csomagolóanyagát: 720 mFt/év A csomagolás nem gazd-i reklám nem adóalap Nyomdától vesz reklámszatyrokat, saját cége feliratát reklámozza rraajjttaa:: 555500 mmFFtt//éévv Saját célú reklámként adózik, sávosan Prospektust gyártat nyomdával, mely a saját termékeit tartalmazza, azokat szórólapként postával szétküldi: 600 mFt/év A posta nem közzétev8 adózik, sávosan Adó: (1.150 mFt-500mFt)*1% = 6,5 mFt 2014.10.28. 26 Tusnádi Márta
 27. 27. 3. PÉLDA Saját tgk. ponyvafelületét hasznosítja a cég Saját fuvarozó cégét reklámozza, ponyvafelület nyomtatási ktg-e: 250mFt/év Saját célú reklámként adózik, sávosan Más céget reklámoz, bevétel: 400 mFt/év Saját célú reklámként aaddóózziikk,, ssáávvoossaann Reklámfelületet ad bérbe olyan cégnek aki a reklámhordozó cégekkel szerz3dik, bevétel: 500 mFt/év Reklámot nem tesz közzé nem adóalap Adó: (650mFt-500mFt)*1% = 1,5mFt 2014.10.28. 27 Tusnádi Márta
 28. 28. Köszönöm a figyelmet! Tusnádi Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó tusnadi.marta@stallum.hu 2014.10.28. 28 Tusnádi Márta

×