Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

14 tao-prezi

364 visualizaciones

Publicado el

TAO 2014

Publicado en: Economía y finanzas
 • Inicia sesión para ver los comentarios

14 tao-prezi

 1. 1. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELK TOVÁBBKÉPZÉSE – 2014 TÁRSASÁGI ADÓ Tusnádiné Ágoston Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó STALLUM
 2. 2. TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁS NYOMTATVÁNYOK 1329: az adóévet követ ötödik hónap utolsó napja 1471: a 2014. évben választott eva, kata, kiva esetén a társasági adókötelezettségrl hi.: 5. hónap utolsó napja 1443TAO: a 2014. évben eva, kata, kiva alanyiság megsz:nésével a társ. adóel
 3. 3. leg köt.-rl hi.:adóalanyiság megsz6nnééssee++6600 nnaappoonn bbeellüüll 1301: 2013. üzleti év utolsó hónapjának 20. napja hi.: 2013. december 20., feltöltés bevallása, társ.adó el
 4. 4. leg, innov.jár. el
 5. 5. leg 1301: alapítvány, egyesület, egyház stb. nyilatk:„X” hi.: 2014. május 31. (nem február 25.) (új nyomtatvány lesz: 14XX) 2014.10.28. 2 Tusnádi Márta
 6. 6. BEJELENTETT RÉSZESEDÉS [Tao tv. 4.§ 5.pont] Bejelenthet a más vállalkozásban szerzett részesedés, feltéve Legalább 10% mérték6 (korábban 30%) és minden további megszerzett részesedés Szerzést követ 75 napon belül (korábban 60 nap) bejelenti aazz aaddóóhhaattóóssáággnnaakk Jogveszt határid! Hatályos: 2014.01.01-tl Kapcsolódás: Tao alap csökkent tétel: 7.§(1) dz) Tao alap növel tétel: 8.§ (1) m) 2014.10.28. 3 Tusnádi Márta
 7. 7. ÉPÍTKEZÉS BEFEJEZÉSÉNEK NAPJA Telephely keletkezéséhez (építkezés: 3 hónap) Építkezés kezdete: építési naplóban a kezd nap Építkezés befejezésének napja: [Tao .tv. 4.§ 15.] a használatbavételi, fennmaradási engedély jogerre emelkedésének a napja, alvállalkozó esetében az általa végzett tevékenység bbeeffeejjeezzéésséénneekk aa nnaappjjaa a használatbavétel tudomásulvételének a napja, (új kiegészítés) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: az építtet kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehet használatba – egyes használatbavételi engedélyhez kötött építmények kivételével – az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész. 2014.10.28. 4 Tusnádi Márta
 8. 8. INGATLANNAL RENDELKEZQ TÁRSASÁG Fogalma: [Tao.tv. 4.§ 18/a.] a beszámolójában vagy kapcs.váll-val együttesen (csoport), az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének (együttes) összegébl a belföldön fekv ingatlan értéke több mint 75 százalék (korábban ppiiaaccii éérrttéékk));; ÉÉSS tagja, vagy a csoport valamelyikének tagja az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetséggel, amellyel Mo-nak nincs ketts adóztatást kizáró egyezménye, vagy ha van egyezménye, akkor árf.nyer. Mo-n adózik 2014.10.28. 5 Tusnádi Márta
 9. 9. INGATLANNAL RENDELKEZQ TÁRSASÁG ÉS TAGJA Eljárási határidk: (nem változott!) július 31. - magyar társaság valamennyi kapcsolt vállalkozását tájékoztatja az adatokról az ingatlan-arány megállapításához; nincs tájékoztatási kötelezettség, ha nem történt részesedés-kivonás a megelz naptári évben (Tao. tv. 4. § 18/a. pont) augusztus 31. - magyar társaság bejelenti, hogy a Tao. tv. szerinti ingatlannal rendelkez társaságnak minsül, vagy ha e mmiinnssééggee mmeeggsszz6nntt;; bejelentésében nyilatkozik külföldi tagja részesedés-kivonásáról, azaz ( ingatlan értékesítése telephely (új)) a részesedés elidegenítésérl, az elidegenítés idpontjáról, a részesedés névértékérl, a tag illetségérl [Art. 17. § (16) bek.] november 20. - külföldi tag az adót megállapítja, befizeti és bevallja; korlátlan és egyetemleges kötelezettség (Art.4.sz.mell.15-16) 2014.10.28. 6 Tusnádi Márta
 10. 10. BEJELENTETT IMMATERIÁLIS JÓSZÁG Érintett adóalap csökkent tételek: 7.§ (1) c) Jogdíj bevételre jogosító immat. jószág értékesítés vagy apportba adás nyeresége (ETLT) (KV. Bejelentett immat.jószág) 7.§ (1) e) Bejelentett immat. jószág értékesítése, apportba adása következtében kimutatott nyereség ffeellttéévvee:: a kivezetést megelzen legalább 1 éven át az eszközök között volt nyilvántartva és és korábban nem élt a 7.§(1) c) csökkentéssel ugyanezen immat.jószágnál (változás: pontosítás) 8.§(1) n) Bej. immat. jószág ért. vesztesége … pl.% 2014.10.28. 8 Tusnádi Márta
 11. 11. PÉLDA – BEJELENTETT IMMAT.JÓSZÁG Adózó 2013-ban vásárolt egy „okos” szoftvert. 2013-ban bejelentette (üz.hely. +60 napon belül) 2014-ben nyereséggel eladta (1 évig tartotta) 2014-es adóalap akkor NEM csökkenthet, ha korábban ugyanez az „ookkooss”” sszzooffttvveerrtt mmáárr aazz adózó tulajdonában volt, pl. 2012-ben eladta, 2012-ben a 7.§(1) c) pont alapján a nyereséggel csökkentette az adóalapot (ETLT), és 2013-ban visszavásárolta, végül 2014-ben újra eladta. 2014.10.28. 9 Tusnádi Márta
 12. 12. K+F ADÓALAP KEDVEZMÉNY 7.§(1) t) Saját tevékenységben végzett alapkut., alkalmazott kut., kís.fejl. közvetlen ktg. (kv: ig.szolg.) 7.§(1) w) Kapcs.váll. saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység közvetlen költsége, feltéve maximum az adózó 7.§ (1) t) szerint megállapított, de nem érvényesített összege, és a K+F tevékenység közvetlen kkööllttssééggee aazz aaddóózzóó vállalkozási, bevételszerz tevékenységéhez kapcsolódik, és nyilatkozat a kapcs.váll.tól (+adatszolgáltatás): adóévi saját tevékenységi körében végzett K+F közvetlen költségének összegérl + az adózó által érvényesíthet összegrl, ami max. a kapcs.váll. 7.§(1) t) szerint megállapított összege. pl.% 2014.10.28. 10 Tusnádi Márta
 13. 13. PÉLDA K+F KEDVEZMÉNY MEGOSZTÁSÁRA „A”, „B” és „C” kapcsolt vállalkozások, és „B” elszámol 100 K+F közvetlen költséget 2014-ben „B” választhat: igénybe veszi-e a t) pont szerinti adóalap csökkentést. Ha nem (egy részét) átadhatja a kapcs.váll-nak „B” a 100 K+F ktg-bl átad „A”-nak 20-at, „C”-nek 30-aatt „„BB””--nneekk mmaarraadd 5500.. „A” és „C” eldöntheti: csökkenti-e az adólapot a w) pont szerint. Ha nem kapcsolódik a vállalkozási tevékenységhez, akkor nem érvényesítheti! Ha „A” és „C” elfogadja (és nekik nincs t) szerinti K+F ktg-ük), akkor „A”: w) alapján csökkent: 20 „C”: w) alapján csökkent: 30 „B”: t) alapján csökkent: 50 2014.10.28. 11 Tusnádi Márta
 14. 14. KKV BERUHÁZÁSI ADÓALAP CSÖKKENTÉS Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont, (11), (12) Az adóév utolsó napján KKV-nak minsül, csak magánszemély tagokból álló adózó, max. 30 mFt-ig csökkenti az adózás eltti eredményt A korábban még használatba nem vett : ingatlan (kv.: üzemkörön kívüli), mszaki berend., gépek, jármvek, üzembe helyezése érdekében elszámolt beruházások; Az ingatlan (kv. üz.körön kívül) felújítás, bvítés, rendeltetésváltozás, átalakítás értéke; A korábban még használatba nem vett : szellemi termék bekerülési értéke. szoftver termékekfelhasználási joga (Új szabály), 2014.10.28. 12 Tusnádi Márta
 15. 15. NEM JELENTQS ÖSSZEGY HIBA Tao tv. 8. § (1) p) és (8) 8.§(1) p): adóellenrzés, önellenrzés során eredmény csökkenési jogcímen elszámolt összeg növeli az adóalapot. Önellenrzés esetén nem kell (lehet) alkalmazni ha a hiba nem jelents, ÉS a feltárás adóévének bevallásában veszi figyelembe, ÉS a hiba keletkezésének adóévi adóalapja hiba összege Adóellenrzésnél mindenképp alkalmazni kell az (1) p) pont szerinti adóalap növelést. pl.% 2014.10.28. 13 Tusnádi Márta
 16. 16. PÉLDA – NEM JELENTQS ÖSSZEGY HIBA Számviteli önellenrzés során a korábbi évek AEE csökkent különbözet az adózó javára Az adózó 2014-ben feltár egy 2012. évi el nem számolt 50e ktg számlát. |Hiba+hibahatás| 57e ha számvitel szerint ez nem jelents AAzz aaddóózzóó eellddöönntthheettii hhooggyy 2014. évi adóbevallásban veszi figyelembe nincs önell. és nincs 8.§(1) p) növel tétel sem, vagy 2012. évi bevallást önell. (pótlékmentes) ÉS 2014. évi adóalapot növeli a 8.§(1) p) alapján. A választás lehetsége csak akkor áll fenn ha a hibával számított adóalap nulla ! A példában a 2012. évi adóalap 57e 2014.10.28. 14 Tusnádi Márta
 17. 17. VESZTESÉG ELHATÁROLÁS Általános szabály: Tao. tv. 17. § (1)-(3) bekezdés Elhatárolás: a negatív adóalap a 2009. adóévtl elhatárolható adóhatósági engedély nélkül FFeellhhaasszznnáállááss:: az elhatárolt veszteség csak a felhasználás eltti adóalap 50%-ig számolható el, ÉS a keletkezés sorrendjében kell felhasználni. (Nincs változás) % . 2014.10.28. 15 Tusnádi Márta
 18. 18. VESZTESÉG LEÍRÁS JOGUTÓDNÁL Átalakulásnál: [Tao. tv.17.§ (8)] Jogutód csak akkor használhatja fel az áthozott elhatárolt veszteséget ha van olyan többségi befolyással rendelkez tagja, aki (vagy kapcs.váll-a) a jogeldben is többségi befolyással bírt; ÉS a jogutód az átalakulást követ 22 aaddóóéévvbbeenn aa jogeld által folytatott legalább egy tevékenységbl bevételt szerez. Beolvadás: [Tao. tv.17.§ (7)] új szabály (2013-ra is) A jogutód a jogeldnek a beolvadás adóévében keletkezett elhat.veszteségét 1. alkalommal a beolvadás adóévében használhatja fel. 2014.10.28. 16 Tusnádi Márta
 19. 19. JÖVEDELEM (NYERESÉG) MINIMUM A korrigált összes bevétel 2%-a [Tao.tv.6.§] + tagi kölcsön (magánszemély taggal szemben) napi átlagos állományának az elz adóév záró állományát meghaladó összeg 50%-a. Mikortól Meddig Napok Kölcsön áll. vált. Egyenleg Nyitó - - - 1.000 2014.01.01 2014.06.30 181 nap 1.000 2014.07.01 2014.12.31 183 nap +500 1.500 2014.12.31 2014.12.31 1 nap -800 700 Összesen: 365 nap Napi átlagos állomány: (181*1000+183*1500+1*700)/365 2014.10.28. 17 Tusnádi Márta 1.250 Adó évi növekedés: +250
 20. 20. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI APPORT Kapcs.váll. alkalmazott árak módosítása [18.§] Szokásos piaci ár: független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesíthetnek 6 módszer Közép- vvaaggyy nnaaggyyvváállllaallkkoozzáássookk Új szabály: Apport esetén csak akkor szükséges a korrekció és a nyilvántartás, ha Az apportáló többségi befolyással rendelkezik vagy JT, TT emelés során a többségi befolyást szerez 2014.10.28. 18 Tusnádi Márta
 21. 21. KKV BERUHÁZÁSI HITEL KAMATA UTÁNI ADÓKEDVEZMÉNY Pü-i intézménnyel kötött beruházási hitel szerz. 2000.12.31 és 2013.12.31 között megkötött hitelszerzdés esetén a kamat 40%-a 2013.12.31 után megkötött hitelszerzdés esetén a kamat 60%-a (új szabály) Feltételek: ((nneemm vváállttoozzootttt)) A hitel szerz. adóévének utolsó napján KKV Max. 6 mFt/év adókedvezmény Max. AEE 70%-a adókedvezmény korlát De minimis 4 éven belül üzembe kell helyezni 3 évig nem lehet eladni 2014.10.28. 19 Tusnádi Márta
 22. 22. LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSA I. 2013/2014. támogatási idszakra vonatkozóan nyújtott támogatás utáni adókedvezmény feltételei [22/C.§(3)-(3f)]: 1) Támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásakor az adózónak nem lehet lejárt köztartozása 2) Támogatási igazolást kiállítja: A sportigazgatási szerv (NSI) vagy A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége 3) Kiegészít támogatás teljesítése (szponzori/tám. szerz.) Alaptámogatás 10%-ának a 75%-a és ha szükséges még +alaptámogatás 7%-a, VAGY Alaptámogatás 19%-ának a 75%-a 4) Átutalás: alaptámogatás + kieg.támogatást adóéven belül 5) SPORTBEJ nyomtatványt az adóhatósághoz beküldeni: pü.telj.+8 napon belül (jogveszt hatály) !! % 2014.10.28. 20 Tusnádi Márta
 23. 23. LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSA II. Támogatási igazolás tartalma: [22/C.§ (3f)] Adózó neve, székhelye, adószáma Köztartozásmentes adózó igazolás Támogatás összege Jogcímenként a támogatott szervezet bankszla.száma Alaptámogatás adókedvezménye: (változás) a támogatás adóévében + 6 adóévben! (a korábbi 3 év helyett) Hatály: 2014.01.01, de a 2013.11.30-tól nyújtott támogatásokra kell alkalmazni. % . 2014.10.28. 21 Tusnádi Márta
 24. 24. LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSA III. Kiegészít sportfejlesztési támogatás: [22/C.§(3a)] Az adózó döntése szerint: Az alaptámogatásban részesül sportág országos sportági szakszövetségének nyújtható; VAGY A megfelel sportágban m6köd sportszervezetnek (sportiskolának) közhasznú alapítványnak nnyyúújjtthhaattóó;; VVAAGGYY Az alaptámogatásban részesített sportköztestület részére nyújtható Utóbbi 2 esetben a szponzori/támogatási szerzdés egy eredeti példányát 8 napon belül meg kell küldeni az országos sportági szakszövetség részére. [22/C.§3c)] 2014.10.28. 22 Tusnádi Márta
 25. 25. FILMGYÁRTÓ, ELQADÓ-MYVÉSZETI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 2013. Adókedvezmény érvényesíthet 2013. A mozgóképszakmai hatóság (MNHH) által kiadott támogatási igazolás alapján a filmelállító részére közvetlenül, vagy a Magyar Nemzeti FFiillmmaallaapp KKöözzhhaasszznnúú Nonprofit Zrt. letéti számlájára befizetés esetén; A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Igazgatósága által kiadott támogatási igazolás alapján az eladó-m6vészeti szervezet támogatása esetén. % 2014.10.28. 23 Tusnádi Márta
 26. 26. FILMGYÁRTÓ, ELQADÓ-MYVÉSZETI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 2014. –I. Változás az adókedvezmény feltételeiben: a filmgyártás támogatásra, valamint az eladó-m:vészeti szervezet támogatásra: bevezetésre kerül a kiegészít támogatás rendszere, meghosszabbodik aazz aaddóókkeeddvveezzmméénnyy igénybevételi idszaka (a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára) Az átutalt összegrl nincs bejel.köt. a NAV felé Hatály: 2014. 01.01., a 2013.12.31-ét követen nyújtott támogatásokra kell alkalmazni. % 2014.10.28. 24 Tusnádi Márta
 27. 27. FILMGYÁRTÓ, ELQADÓ-MYVÉSZETI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 2014. –II. A kiegészít támogatásra jogosult az adózó döntése szerint: filmgyártás támogatása esetén vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Közh.Nonprofit Zrt vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesül filmalkotás ffiillmmeelláállllííttóójjaa;; eladó-m6vészeti szervezet támogatása esetén vagy az EMMI, vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesül eladó-m6vészeti szervezet. 2014.10.28. 25 Tusnádi Márta
 28. 28. ADOMÁNY - NEM ADÓALAP NÖVELQ TÉTEL Elismert költség az adóévi adomány jogcímen Visszafiz. köt. nélkül adott támogatás, juttatás Térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke Térítés nélkül nyújtott szolg. bekerülési értéke Feltéve hogy az adózó rendelkezik a támogatott áállttaall kkiiáállllííttootttt igazolással, mely tartalmazza: Kiállító és adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, adomány összegét, támogatott célt[22.§ és 22/C.§] vagy Az adóév eredménye a juttatás nélkül nem lesz negatív jogszabályon alapul [Tao.tv. 3.sz.mell. A) 13, B) 15., 17., 19] % 2014.10.28. 26 Tusnádi Márta
 29. 29. ADOMÁNY – ADÓALAP CSÖKKENTQ TÉTEL Tao.tv. 7.§ (1) z) az adományként nyújtott támogatás: pénz, eszköz, szolgáltatás-nyújtás értékébl közhasznú szervezet támogatása esetén 20%, Magyar Kárment Alap / Nemz.Kult.Alap: 50%, tartós adományozási szerz. esetén: további 20%, DE együttesen legfeljebb az AEE összege. Adomány-igazolás szükséges Az adóév eredménye a juttatás nélkül nem lesz negatív 2014.10.28. 27 Tusnádi Márta
 30. 30. NEM ELISMERT KÖLTSÉG Tao.tv. 3.sz.mell. A) (új szabály) 12. kiegészít támogatás, kieg.sportfejl. támogatás (10%75%-a Pl. alaptámogatás 1.000 kieg.tám: 75 TAa. növel
 31. 31. adó: 7,5) 15. K+F közvetlen költsége ha nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik 16. reklámadóról szóló törvény szerinti nyilatkozattal nem rendelkez tételek 2014.10.28. 28 Tusnádi Márta
 32. 32. ELISMERT KÖLTSÉG Tao.tv. 3.sz.mell. B) 21. pont (új szabály) Éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén bankkártyával, hitelkártyával történ fizetésre tekintettel elszámolt ktg, ráf. Feltéve: reprezentáció ccéélljjáábbóóll sszzáámmoolljjáákk eell.. 2014.10.28. 29 Tusnádi Márta
 33. 33. Köszönöm a figyelmet! Tusnádi Márta okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó tusnadi.marta@stallum.hu 2014.10.28. 30 Tusnádi Márta

×