Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ใบงานทที่ 3

โครงงาน

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

ใบงานทที่ 3

  1. 1. ใบงานที่ 3 ขอบเขต และ ประเภทของโครงงาน
  2. 2. ขอบเขตโครงงาน ดำเนินงานโดยนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ และครูอาจารย์เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา สรุปคือ 1. เป็นกิจกรรมการศึกษาทีให้นักเรียนศึกษา ค้นควา้ ปฏิบัติด้วย ตนเอง 2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็น กลุ่มโดยใชร้ะยะเวลาสนั้ ๆ เป็น ภาคเรียนหรือมากกว่าก็ได้ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงาน ที่ จะศึกษา ค้นควา้ ปฏิบัติด้วย ตนเอง ตามความถนัด สนใจและความพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบัติงาน และการ แปรผล รายงานต่อครูอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ดาเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุตามจุดหมาย ที่กำหนด ไว้ 5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ นักเรียนตามวยัและสติปัญญา รวมทงั้การใชจ้่ายเงินดาเนินงานด้วย ขอบเขตโครงงาน อ้างอิง
  3. 3. ประเภทของโครงงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. โครงงานพัฒนาสื่อ เพื่อ การศึกษา เป็นโครงงานที่ใชค้อมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อ การศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 2. โครงงานพัฒนาเครื่อ งมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใชส้ร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใชค้อมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลอง ของสาขาต่างๆ 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใชง้าน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใชง้านในชีวิตประจำวนั 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อ ความรู้ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

×