Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Actividade económica da sociedade (ud1)

 1. A ACTIVIDADE ECONÓMICA DA S
 2. A economía é o conxunto dos bens, servizos e actividades que constitúen a riqueza dun territorio. Non todo o mundo ten acceso aos mesmos recursos. Ese diferente acceso e as súas actividades económicas levan xerando moita desigualdade dende a antigüidade. 1. ECONOMÍA E XEOGRAFÍA
 3. A xeografía económica estuda a localización das actividades económicas do mundo, analiza o desigual accseso aos recursos e avalía o impacto das actividades do ser humano sobre o territorio. Influencia da xeografía na economía: relevo, clima, recursos naturais, infraestruturas, etc.. marcan a existencia de diferentes actividades económicas. Modificación de territorios: atracción económica do lugar transforma a paisaxe de forma acelerada. Espazo e economía
 4. Invernadoiros Almería
 5. Benidorm (1950)
 6. Benidorm (2015)
 7. ∗ A distribución das actividades económicas no mundo é moi desigual. ∗ Indicadores: ∗ PIB: Mide o total de bens e servizos producidos nun territorio durante o ano (http://datos.bancomundial.org/indicador) ∗ Datos de emprego ∗ Consumo das familias ∗ Investimentos dos Estados Distribución Xeográfica: Concentración das actividades en tres rexións (América do Norte, Europa e Asia Oriental), aínda así, con profundas diferenzas internas. Unha actividade menor na maior parte de África e zonas de Asia e América latina. Contrastes moito maiores. Un reparto desigual
 8. 2. FASES, SECTORES E AXENTES ECONÓMICOS
 9. ∗ 1. PRODUCIÓN ∗ Persoas e empresas contribúen a crear un produto ou a proporcionar un servizo ∗ Sitúase preto dos recursos naturais, fontes de enerxía e necesítanse traballadores (ás veces non cualificados) e capital. FASES
 10. ∗ 2. DISTRIBUCIÓN ∗ Transporte dos produtos e servizos aos clientes e consumidores ∗ Procura espazos con boas infraestruturas, ben comunicados, en zonas de maior actividade económica.
 11. ∗ 3. CONSUMO ∗ Adquisición de produtos ou servizos para satisfacer as súas necesidades, a cambio de diñeiro ∗ Localízase en zonas con poboación de poder adquisitivo, propio das grandes urbes.
 12. ∗ 1. SECTOR PRIMARIO ∗ Uso directo dos recursos naturais e un maior contacto co medio natural (Agricultura, gandaría, minaría) SECTORES ECONÓMICOS
 13. ∗ 2. SECTOR SECUNDARIO ∗ Transformación e fabricación de bens materiais (actividades industriais e da construción) ∗ Bens finais, dirixidos ao consumidor ∗ Bens intermedios, cara a outras industrias
 14. ∗ 3. SECTOR TERCIARIO ∗ Relación directa cos servizos onde se ofrece coñecemento e habilidade para satisfacer ao consumidor. ∗ Sector moi diverso con moitas actividades (Hostalaría, Banca, sanidade, etc..)
 15. ∗ FAMILIAS ∗ Consomen e traballan, pagan impostos e forman parte imprescindible dunha economía viva AXENTES ECONÓMICOS
 16. ∗ 2. EMPRESAS ∗ Crean produtos e servizos que ofrecen ao conxunto da sociedade. Xera emprego, invisten e pagan impostos.
 17. ∗ 3. ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS ∗ Prestan servizos esenciais á poboación e ás súas empresas, financiándose cos impostos dos cidadáns. ∗ Intervén na economía a través de empresas públicas (AENA) ∗ Velan polo interese común ∗ Evitan calquera abuso económico sobre a sociedade creando leis de protección antimonopolio ou contra os oligopolios, regulando a libre competencia. ∗ http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/995310- 330/multinacionales-en-alerta-por-decisi%C3%B3n-de-la-ue-pago- de-impuestos-de
 18. 3. RECURSOS: BEN NECESARIO
 19. ∗ Os factores son aqueles que fan posible a produción de bens e servizos ∗ a. Recursos naturais, aqueles elementos da natureza dos que obtemos un beneficio económico ∗ b. Capital, bens xa producidos que serven para producir outros bens e servizos ∗ c. Traballo, esforzo que realizan os seres humanos desenvolvendo unha actividade PRODUCIÓN: FACTORES
 20. ∗ FACTORES UNIDOS AO TERRITORIO ∗ Recursos naturais que se obteñen nun espazo concreto ∗ Fontes de enerxía, tanto renovable como non renovable ∗ Capital físico, no que incluímos as infraestruturas e os edificios ∗ Traballo, con saberes e costumes propios de cada territorio
 21. ∗ FACTORES MÓBILES ∗ Capital financeiro, serve para impulsar as actividades económicas nos espazos de potencial beneficio ∗ Capital humano, os traballadores poden trasladarse dun lugar a outro, e levan consigo o seu coñecemento e habilidades ∗ Capital tecnolóxico, co I+D mellórase na produción
 22. ∗ POSITIVOS ∗ Recursos + capital financeiro + infraestruturas + capital humano + tecnoloxía Crecemento económico ∗ Localización: zonas urbanas de América do Norte, Europa e Asia oriental ∗ Sustentabilidade: busca do equilibrio medio ambiente e actividades ∗ http://www.expediente-regulacion-empleo.es/casos- despidos-ere/ NEGATIVOS  Lugares con abundantes recursos naturais e fontes de enerxía Externalidades negativas: esgotamento dos recursos, vertedura de residuos e destrución de ecosistemas. IMPACTO DOS FACTORES
 23. ∗ Sistema económico que garante o mercado libre e a propiedade capitalista. ∗ PRINCIPIOS: ∗ Mercado libre ∗ A lei da oferta e da demanda regula, en parte, o prezo dos bens e servizos. ∗ + demanda –oferta suba de prezos ∗ - demanda +oferta baixada de prezos ∗ É necesario ter en conta outros factores: situación do mercado, necesidade de cubrir os custos de produción ou a intervención do Estado ∗ Inflación/Deflación (INE) ECONOMÍA DE MERCADO
 24. ∗ LIBRE COMPETENCIA ∗ Liberdade total que teñen as empresas para operar no mercado ∗ Aínda así hai certos límites: ∗ Esixencia de aumentar os beneficios ∗ Redución de custos e aumento dos ingresos ∗ Control por parte das institucións ∗ Habilidade, creatividade, sorte, innovación axudan a sobrevivir e ter ingresos ∗ PROPIEDADE PRIVADA ∗ Dereito inalienable a ser propietario e a acumular riquezas ∗ RESPECTO POLAS INICIATIVAS INDIVIDUAIS ∗ Liberdade absoluta na hora de tomar decisións en materia económica
 25. ∗ VANTAXES ∗ Liberdade de adaptación ás diferentes circunstancias do mercado ∗ DESVANTAXES ∗ Enormes desigualdades ∗ Pobreza, corrupción ou economía somerxida ∗ Deterioración medioambiental ∗ QUÉ SISTEMA PREDOMINA NO MUNDO? ∗ Un sistema mixto, con control por parte do Estado para que o capitalismo puro non se faga coas rendas. ∗ Cando isto non ocorre, dan lugar ás crises económicas, como a que estamos a vivir. SISTEMAS ECONÓMICOS RESIDUAIS Economías planificadas (Cuba e Corea do Norte)
 26. ∗ TRAZOS CLAVE ∗ INFLUENCIA TOTAL DA ECONOMÍA FINANCEIRA ∗ DEPENDENCIA DA ENERXÍA ∗ IMPORTANCIA DA INNOVACIÓN E CREATIVIDADE ∗ CRECENTE PESO DOS SERVIZOS A ECONOMÍA NA ACTUALIDADE
 27. ∗ As actividades financeiras xeran moitos beneficios. O capital financeiro é vital para moitas actividades empresariais. ∗ Cando os produtos financeiros (preferentes, hipotecas subprime) teñen moito peso (grazas tamén a especuladores), afástanse da economía real e ocasionan crises como a que estamos a sufrir. De aí a importancia de controis por parte dos Estados (CNMV). ∗ http://www.mediatrends.es/a/57014/la-gran-apuesta- peliculas-crisis-economica-2008/ ∗ Doce prazas financeiras que moven a maior parte do negocio mundial (Nova York, Londres e Toquio as mais destacadas) 1. CARA UNHA ECONOMÍA VIRTUAL
 28. ∗ Aínda que o predominio do petróleo é incuestionable, se o cambio climático non o remedia (Desxeo do Ártico), os xacementos vanse a esgotar. Polo tanto, é vital investir en renovables. ∗ Hidroeléctrica ∗ Xerada grazas aos saltos de auga nos encoros dos ríos ∗ Biomasa ∗ Gas a partires da fermentación de materia orgánica ∗ Enerxía xeotérmica ∗ Co calor do interior, o vapor move turbinas e xera electricidade ∗ Enerxía eólica ∗ O vento move os aeroxeneradores obtendo electricidade ∗ Enerxía solar ∗ A radiación atrápase con paneis solares ou con plantas termosolares 2. Cara a un mundo de renovables?
 29. Islandia e a enerxía xeotérmica
 30. Planta termosolar (Andalucía)
 31. ∗ Aposta clara pola creación de produtos innovadores que destaquen no mercado (Samsung, Apple, Sony) e se fagan cos consumidores ∗ Actividades marcadas por: ∗ Enorme valor engadido cun deseño atractivo e innovador ∗ Empregos de maior calidade e ben pagados ∗ Concentración en espazos creativos (Silicon Valley) 3. INNOVACIÓN E CREATIVIDADE
 32. Sede de Apple (Silicon Valley)
 33. ∗ A antiga gran empresa e fábrica tradicional deu paso a centros produtivos menores onde se fragmentan os procesos produtivos (Subcontratacións) ∗ As actividades destas empresas xa pertencen ao mundo dos servizos pois serven de provedoras ás grandes empresas ∗ Resultado: crecemento de pequenas empresas de servizos a escala local e a actividade industrial segue dominada polas grandes empresas.
Publicidad