Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เสนอ
ครู จิรายุ ทองดี
ความหมาย.. ของระบบสื่อสารข้อมูล
• ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยผ่าน
สื่อหรือตัวกลาง
การแล...
องค์ประกอบ.. ของระบบสื่อสารข้อมูล
• สื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
• 1.ข่าวสาร
• 2.ผู้ส่ง
• 3.ผู้รับ
• 4.สื่อ
• 5.โพรโทคอล
ลักษณะข้อมูล.. ที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์
• ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารในคอมพิวเตอร์ ได้แก่
• ตัวอักษร
• ตัวเลข
• รูปภาพ
• เส...
ทิศทาง.. ของการสื่อสารข้อมูล
• การสื่อสารข้อมูล มี 3 รูปแบบได้แก่
• การสื่อสารทางเดียว
• การสื่อสารกึ่งสองทาง
• การสื่อสาร...
โพรโทคอล
เป็นกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการที่เป็นข้อตกลงในการ
ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย
มาตรฐาน.. ของโพรโทคอล
• มาตรฐานของโพรโทคอลแบ่งเป็น7ชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน
โครงสร้าง.. ของเครือข่าย
• โครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้เขื่อมต่อสื่อสารข้อมูล ได้แก่
• โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช
• โครงสร้าง...
โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช
โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว
โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส
โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน
โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม
ประเภท.. ของระบบเครือข่าย
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายแพน
เครือข่ายแลน เครือข่ายแมน และเครือ...
วิธีการ.. ส่งข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล
• วิธีการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลทาได้โดย
• การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม
• การถ่ายโอนข้อ...
รูปแบบ.. การสื่อสารข้อมูล
• การสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
• การส่งข้อมูลแบบไม่ประสานจังหวะ
• การส่งข้อมูลแบบ...
สื่อกลาง.. นาเข้าข้อมูล
สื่อกลางนาเข้าข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
สื่อกลางที่กาหนดเส้นทางได้ได้แก่
สายโคแอ็กเชียล
สา...
อุปกรณ์.. ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
–โมเด็ม
–แลนด์การ์ด
–ฮับ
–สวิตช์
–รีพีตเตอร์
–บริดจ์
–เราเตอร์
–เกตเวย์
–จุด...
สมาชิกกลุ่ม
• นางสาว ชนินาถ วัฒนพานิช ม.5/9 เลขที่ 25
• นางสาว วรรณพร พินนะจิตร ม.5/9 เลขที่ 26
• นางสาว ชญากาณฑ์ วิมุตานน...
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9

484 visualizaciones

Publicado el

ระบบลื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.5/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Publicado en: Internet
 • Sé el primero en comentar

ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9

 1. 1. ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เสนอ ครู จิรายุ ทองดี
 2. 2. ความหมาย.. ของระบบสื่อสารข้อมูล • ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยผ่าน สื่อหรือตัวกลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัย4ประการดังนี้ 1.ตรงเป้ าหมาย 2.ความถูกต้อง 3.ความทันสมัย 4.ความคลาดเคลื่อน หรือ ความสับสนของระบบสื่อสารข้อมูล
 3. 3. องค์ประกอบ.. ของระบบสื่อสารข้อมูล • สื่อสารข้อมูลประกอบด้วย • 1.ข่าวสาร • 2.ผู้ส่ง • 3.ผู้รับ • 4.สื่อ • 5.โพรโทคอล
 4. 4. ลักษณะข้อมูล.. ที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์ • ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ • ตัวอักษร • ตัวเลข • รูปภาพ • เสียง • วิดิโอ
 5. 5. ทิศทาง.. ของการสื่อสารข้อมูล • การสื่อสารข้อมูล มี 3 รูปแบบได้แก่ • การสื่อสารทางเดียว • การสื่อสารกึ่งสองทาง • การสื่อสารสองทาง
 6. 6. โพรโทคอล เป็นกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการที่เป็นข้อตกลงในการ ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย
 7. 7. มาตรฐาน.. ของโพรโทคอล • มาตรฐานของโพรโทคอลแบ่งเป็น7ชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน
 8. 8. โครงสร้าง.. ของเครือข่าย • โครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้เขื่อมต่อสื่อสารข้อมูล ได้แก่ • โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช • โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว • โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส • โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน • โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม
 9. 9. โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช
 10. 10. โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว
 11. 11. โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส
 12. 12. โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน
 13. 13. โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม
 14. 14. ประเภท.. ของระบบเครือข่าย • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายแพน เครือข่ายแลน เครือข่ายแมน และเครือข่ายแวน
 15. 15. วิธีการ.. ส่งข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล • วิธีการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลทาได้โดย • การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม • การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน
 16. 16. รูปแบบ.. การสื่อสารข้อมูล • การสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ • การส่งข้อมูลแบบไม่ประสานจังหวะ • การส่งข้อมูลแบบประสานจังหวะ
 17. 17. สื่อกลาง.. นาเข้าข้อมูล สื่อกลางนาเข้าข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อกลางที่กาหนดเส้นทางได้ได้แก่ สายโคแอ็กเชียล สายคู่บิดเกลียว สายใยแก้วนาแสง สื่อกลางที่กาหนดเส้นทางไม่ได้ได้แก่ คลื่นวิทยุ ดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด
 18. 18. อุปกรณ์.. ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ –โมเด็ม –แลนด์การ์ด –ฮับ –สวิตช์ –รีพีตเตอร์ –บริดจ์ –เราเตอร์ –เกตเวย์ –จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย –แอร์การ์ด –สมาร์ตโฟน
 19. 19. สมาชิกกลุ่ม • นางสาว ชนินาถ วัฒนพานิช ม.5/9 เลขที่ 25 • นางสาว วรรณพร พินนะจิตร ม.5/9 เลขที่ 26 • นางสาว ชญากาณฑ์ วิมุตานนท์ ม.5/9 เลขที่ 31 • นางสาว ชุติการญจน์ วิมุตานนท์ ม.5/9 เลขที่ 32 • นางสาว ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ ม.5/9 เลขที่ 43 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

×