Publicidad

Equacions amb una incognita

26 de Nov de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Equacions amb una incognita

 1. Unitat 3: Equacions amb una incògnita
 2. Llenguatge algebraic • Una expressió algèbrica és una sèrie de lletres que representen nombres (valors que no coneixem). • En el llenguatge matemàtic s’utilitzen moltes vegades les lletres com a substituts dels nombres. • Cal tenir present: – Les lletres més utilitzades són: x i y , s’anomenen incògnites
 3. Exemples d’expressions algèbriques - Un nombre més quinze: - Deu menys el doble d’un nombre: - El quadrat d’un nombre més el seu doble: - La suma d’un nombre i el triple d’un altre: - La meitat d’un nombre: - Les tres quartes parts d’un nombre: - Setanta-tres mil·lèsimes d’un nombre:
 4. Exemples d’expressions algèbriques - Un nombre més quinze: x + 15 - Deu menys el doble d’un nombre: 10 – 2a - El quadrat d’un nombre més el seu doble: y2 + 2y - La suma d’un nombre i el triple d’un altre: a + 3b - La meitat d’un nombre: a/2 - Les tres quartes parts d’un nombre: 3b/4 - Setanta-tres mil·lèsimes d’un nombre: 0,073 x
 5. Valor numèric El valor numèric d’una expressió algèbrica és el nombre obtingut en substituir les lletres que hi apareixen per nombres determinats. 3x + 1 Si x = 2 3 . 2 + 1 =7 Si x = 0 3.0+1=1 Si x = -1 3 . (-1) + 1 = -3 + 1 = -2 Si x = ½ 1 3 3 2 5 3. 1 1 2 2 2 2
 6. Termes, coeficient i part literal Anomenem terme d’una expressió algèbrica cada bloc de nombres i lletres separats pels signes de suma o resta 2 3 3 3x 5 x x 3x 2 y 2 En aquesta expressió tenim 4 termes: Cada terme pot tenir dues parts: coeficient i part literal
 7. Operacions amb expressions algèbriques Sumes i restes: La suma i la resta d’expressions algèbriques, només es poden sumar i restar els termes semblants. Procediment: - Es sumen o resten els coeficients dels termes semblants. - Es deixa la mateixa part literal 2a + 4a = a+a+a+a+a+a = 6a 5x – 2x = 3x 2a + 3b + 3a - b= 5a + 2b
 8. Operacions amb expressions algèbriques La multiplicació o la divisió d’una expressió algèbrica sempre es pot efectuar encara que els termes no siguin semblants. Procediment: • Multiplicarem o dividirem els signes tenint en compte la regla dels signes • Multiplicarem o dividirem els coeficients • Multiplicarem o dividirem la part literal – Recordatori: xm · xn = xm+n – Recordatori: xm : xn = xm-n
 9. Exemples de multiplicacions 3a · 4a = 4x2: 2x= 4x · 5y3 = -5x3 · 2x2= 2x · 3x4 · 10x3= 15xy2 · (-5y) = 10 y2 : 15 xy2 = 2 2
 10. Solucions 3a · 4a = 12a2 4x2:2x= 2x1 4x · 5y3 = 20 xy3 -5x3 · 2x2= -10x5 2x · 3x4 · 10x3= 60x8 15xy2 · (-5y) = -75xy3 10 y2 : 15 xy2 = 20 x-1 2 2 30
 11. Propietat distribuiva Encara que no hi hagi el signe de multiplicació, quan tenim un nombre davant d’un parèntesis, està multiplicant als termes de dins els parèntesis. Exemples: 4 (x + 5y) = 4x + 20y a (b + c) = a·b + a·c a (b - c) = a·b - a·c 2x (3x +x) = 6x2 + 2x2
 12. Multiplicació (5x+11)·(x3+2x2+4) = 5x4 + 10x3+20x+11x3+22x2+44 = 5x4 +21x3 +22x2 +44
 13. Factor comú El factor comú és l’inversa de la propietat distributiva 5·a +5·b = x + x2 = 3x +3y + 3z = 6bx + 6by = 2x4 +12x3+18x= 12x3 -3x= 12x3 +12x2+3x-1=
 14. Factor comú El factor comú és l’inversa de la propietat distributiva 5·a +5·b = 5 · (a + b) x + x2 = x · (1 + x) 3x +3y + 3z = 3 ( x + y + z) 6bx + 6by = 6b ( x + y) 2x4 +12x3+18x= 2x ( x3 + 4x2 + 9) 12x3 -3x= 3x (4x2 - 1) 12x3 +12x2+3x-1= no puc
 15. Productes notables Quadrat d’una suma (a + b)2 Demo El quadrat d’una suma és igual el quadrat del primer, més el quadrat del segon més el doble del primer pel segon (a + b)2 = a2 + b2 + 2·a·b Quadrat d’una diferència (a - b)2 Demo El quadrat d’una diferència és igual el quadrat del primer, més el quadrat del segon menys el doble del primer pel segon (a - b)2 = a2 + b2 - 2·a·b
 16. Productes notables Suma per diferència (a + b) · ( a – b) El producte d’una suma per diferència és igual al quadrat del primer menys el quadrat del segon. (a + b) · ( a – b) = a2 - b2
 17. Resolució d’equacions sense parèntesis: Passos a seguir per resoldre equacions Exemple: 3x + 1 = -x + 9 • Agrupem a un costat els termes que portin x i a l’altre costat els termes independents (termes sense x) – Per passar d’un costat a l’altra de la igualtat canviarem els termes de signe 3x + 1 = -x + 9 3x + x = +9 - 1 • Reduïm els termes semblants 4x = 8 • Aïllem la incògnita x = 8/4 • Obtenim el resultat x=2
 18. Exercicis a) x+3=5 b) x–4=8 c) x – 12 -3 =10 d) 2x + 6 = x + 10 e) 3x – 5 = 2x + 1 Enllaç per practicar Un cop tenim el resultat hem de fer la comprovació.
 19. Resolució d’equacions amb parèntesis: Passos a seguir per resoldre equacions amb parèntesis: Exemple: 2(x – 2) + 3(x-3) = 2 – 2(2x -1) +13 • Suprimim els parèntesis 2x – 4 + 3x - 9 = 2 – 4x + 2 +13 • Agrupem a un costat els termes que portin x i a l’altre costat els termes independents (termes sense x) 2x + 3x +4x = 2 + 2 +13 +4 + 9 • Reduïm els termes semblants 9x = 30 • Aïllem la incògnita x = 30/9 • Obtenim el resultat x = 10/3
 20. Resolució d’equacions amb denominadors Passos a seguir per resoldre equacions amb parèntesis: x x 1 4 3 Multipliquem els dos membres pel mínim comú múltiple dels dos denominadors m.c.m. (3, 4) =12 x x 12· 12. 1 4 3 12 x 12x 12 4 3 3 x 4 x 12 3x 4 x 12 x 12 x 12
 21. Resolució de problemes Lectura atenta En sumar 37 al doble d’un nombre, de l'enunciat obtenim 97. De quin nombre es tracta? Elecció de la Nombre que no coneixem =x incògnita Plantejament 2 x + 37 = 97 de l’equació Resolució de 2x= 97 – 37 l’equació 2x = 60  x=60/2=30 Resposta El nombre és 30 Comprovació 2· 30 +37 = 60+37=90 Correcte!
 22. Resolució de problemes Lectura atenta Un pare té 33 anys i el seu fill 8. Al cap de de l'enunciat quants anys l’edat del pare serà el doble que la del seu fill? Elecció de la Anys que transcorren =x incògnita Ara: pare=33 i fill=8 x anys: pare = 33 + x fill= 8 + x Plantejament de 33 + x = 2 . (8 + x) l’equació Resolució de 33 + x = 16 +2x l’equació -x = 16-33  x=17 Resposta Al cap de 17 anys Comprovació 33+17=50 i 2·(8+17)= 2·25=50 Correcte!
 23. Resolució de problemes Lectura atenta Un ciclista recorre la distància que separa dues de l'enunciat ciutats en tres etapes. Primer recorre un terç del trajecte; en la segona, un quart i en la tercera, els 35 km restants. Quants km separen les dues ciutats? Elecció de la km totals entre les dues ciutats =x incògnita 1ª etapa 1/3·x 2ª etapa ¼·x 3ª etapa 35 km Plantejament de x x l’equació 35 x 3 4 Resolució de x x l’equació 12 · 3 4 35 12 · x Resposta 84km Comprovació 1/·84+ ¼·84 +35 = 28+21+35= 84 Correcte!
Publicidad