Más contenido relacionado

Iniciació a l’algebra

 1. INICIACIÓ A L’ÀLGEBRA
 2. Expressions algèbriques • Una expressió algèbrica és una sèrie de lletres que representen nombres (valors que no coneixem). • En el llenguatge matemàtic s’utilitzen moltes vegades les lletres com a substituts dels nombres. • Cal tenir present: – Les lletres més utilitzades són: x i y , s’anomenen incògnites – El signe x el substituirem per un .
 3. Exemples d’expressions algèbriques • La diferència de dos nombres: a –b • El triple d’un nombre: 3. x • El quadrat d’un nombre: a2 • El cub de la suma de dos nombres : (a + b)3
 4. Exercicis Escriu les expressions algèbriques corresponents a les següents frases: - Un nombre més quinze: - Deu menys el doble d’un nombre: - El quadrat d’un nombre més el seu doble: - La suma d’un nombre i el triple d’un altre: - La meitat d’un nombre: - Les tres quartes parts d’un nombre: - Setanta-tres mil·lèsimes d’un nombre:
 5. Solucions a l’exercici - Un nombre més quinze: x + 15 - Deu menys el doble d’un nombre: 10 – 2a - El quadrat d’un nombre més el seu doble: y2 + 2y - La suma d’un nombre i el triple d’un altre: a + 3b - La meitat d’un nombre: a/2 - Les tres quartes parts d’un nombre: 3b/4 - Setanta-tres mil·lèsimes d’un nombre: 0,073 x
 6. Més exercicis - El sou d’en Pere més 150€ - El triple del sou d’en Pere menys 500€ - El doble dels diners d’en Joan més 75€ - El quàdruple d’una quantitat - El doble d’una quantitat més la tercera part d’aquesta quantitat: - El resultat de dividir 200 entre el triple d’una quantitat:
 7. Solucions - El sou d’en Pere més 150€: x + 150 - El triple del sou d’en Pere menys 500€: 3x - 500 - El doble dels diners d’en Joan més 75€: 2y + 75 - El quàdruple d’una quantitat: 4x - El doble d’una quantitat més la tercera part d’aquesta quantitat: 2x + x/3 - El resultat de dividir 200 entre el triple d’una quantitat: 200 / 3y
 8. Igualtat El triple d’un nombre més quatre unitats és igual a 10
 9. Exercicis amb igualtats - El doble de la meva edat coincideix amb el triple de la teva: - La quantitat x augmentada en 50 unitats és igual al doble de la quantitat de z - La suma de dos nombres és 210 - La diferència de dos nombres desconeguts és 210: - Si restem 15 al doble d’un nombre obtenim el mateix resultat que si dividim aquest nombre entre 3:
 10. Solucions - El doble de la meva edat coincideix amb el triple de la teva: 2x = 3y - La quantitat x augmentada en 50 unitats és igual al doble de la quantitat de z: x + 50 = 2z - La suma de dos nombres és 210: x + y = 210 - La diferència de dos nombres desconeguts és 210: x – y = 210 - Si restem 15 al doble d’un nombre obtenim el mateix resultat que si dividim aquest nombre entre 3: 2x -15 = x/3
 11. Valor numèric El valor numèric d’una expressió algèbrica és el nombre obtingut en substituir les lletres que hi apareixen per nombres determinats. 3x + 1 • Si x = 2 3 . 2 + 1 =7 • Si x = 0 3.0+1=3 • Si x = -1 3 . (-1) + 1 = -3 + 1 = -2 1 3 3+ 2 5 • Si x = ½ 3. + 1 = + 1 = = 2 2 2 2
 12. Termes Anomenem terme d’una expressió algèbrica cada bloc de nombres i lletres separats pels signes de suma o resta 3 3 3x − 5 x + x + 3x 2 y 2 2 3 3 En aquesta expressió tenim 4 termes: 3 x,−5 x , x , 3 x 2 y 2 2 Cada terme pot tenir dues parts: coeficient i part literal
 13. Tenim la següent expressió algèbrica: a2 -2·a·b + 5 Tenim els següents termes: a2 , -2·a·b , 5 a2 ⇒ coeficient =1 ; part literal= a2 -2·a·b ⇒ coeficient= -2; part literal=a·b 5 ⇒ coeficient= 5 S’anomenen termes semblants els que tenen la mateixa part literal -0,5·x3·y2·z5 i 2x3·y2·z5 Són expressions que tenen termes semblants, és a dir tenen la mateixa part literal
 14. Sumes i restes d’expressions algèbriques La suma i la resta d’expressions algèbriques, només es poden sumar i restar els termes semblants. Procediment: - Es sumen o resten els coeficients dels termes semblants. - Es deixa la mateixa part literal 2a + 4a = a+a+a+a+a+a = 6a 5x – 2x = 3x 2a + 3b + 3a - b= 5a + 2b
 15. Exemple de suma i resta Redueix la següent expressió algèbrica: 4·x + 8·x·y + 5 + x – 2·x·y – 3 + 3·x= Busquem els termes semblants i sumem o restem segons el signe que tingui el terme: • 4x ; x ; 3x  4x + x + 3x =8x • 8xy ; -2xy  8xy -2xy = 6xy • 5 ; -3  5-3 =2 Per tant, 4·x + 8·x·y + 5 + x – 2·x·y – 3 + 3·x = 8x + 6xy+ 2
 16. Multiplicació d’expressions algèbriques La multiplicació d’una expressió algèbrica sempre es pot efectuar encara que els termes no siguin semblants. Procediment: • Multiplicarem els signes tenint en compte la regla dels signes • Multiplicarem els coeficients •Multiplicarem la part literal – Recordatori: xm · xn = xm+n
 17. Exemples de multiplicacions 3a · 4a = 4x2·2x= 4x · 5y3 = -5x3 · 2x2= 2x · 3x4 · 10x3= -3xy · (-5y) = 10 y2 . 15 xy2 = 2 2
 18. Solució a l’exercici 3a · 4a = 12a2 4x2·2x= 8x3 4x · 5y3 = 20 xy3 -5x3 · 2x2= -10x5 2x · 3x4 · 10x3= 60x8 -3xy · (-5y) = +15xy2 10 y2 . 15 xy2 = 150 xy4 2 2 4
 19. Propietat distributiva Encara que no hi hagi el signe de multiplicació, quan tenim un nombre davant d’un parèntesis, està multiplicant als termes de dins els parèntesis. Exemples: 4 (x + 5y) = 4x + 20y a (b + c) = a·b + a·c a (b - c) = a·b - a·c 2x (3x +x) = 6x2 + 2x2
 20. Practica la propietat distributiva 2 (x2 – 2x – 3)= - 2x(x-4y) = x (3x-5) = 4x (x-1) + 3x (2-x2)= 2x(x-5) - x2(1-2x2) = 2x (x – 5y) - xy(5x-4) = 3y(2y3-y2+4) + 4y2(y2 – 2y +1) =
 21. Solució a l’exercici 2 (x2 – 2x – 3)= 2x2 – 4x – 6 - 2x(x-4y) = -2x2 + 8xy x (3x-5) = 3x2 - 5x 4x (x-1) + 3x (2-x2)= 4x2 + 4x + 6x – 3x3= 4x2 + 10x – 3x3 2x(x-5) - x2(1-2x2) = 2x2 - 10 x –x2 + 2x4 = x2 - 10 x + 2x4 2x (x – 5y) - xy(5x-4) = 2x2 -10 xy - 5x2y - 4xy = 2x2-14 xy - 5x2y 3y(2y3-y2+4) + 4y2(y2 – 2y +1) = 6y4 – 9y3 + 12y + 4y4 – 8y3 + 4y = 10y4 – y3 + 16y
 22. Factor comú El factor comú és l’inversa de la propietat distributiva 5·a +5·b = 5 · (a + b) x + x2 = x · (1 + x) 3x +3y + 3z = 3 ( x + y + z) 6bx + 6by = 6b ( x + y)
 23. Exercicis de factor comú Nivell 1 Nivell2 3x2 - 5x= 5x2 - 10= 4x2 + 4x= 4x2 + 9x= 6x – 6x3= 3x – 6x3= x2 - 2x4= 6x2-2x4= 2x2 - 10 x= 2x2-10 xy= 5x2y + 4xy= 12x2y + 15xy2= 4x2 - 4x - 6= 4x2 - 4x -6= 2x2-10 xy= 6y4 – 9y3 + 12y= 2x3y3 – x2y2 + 2xy= 2x3y3 – x2y2 + 2xy=
 24. Solució Nivell 1 Nivell 2 3x2 - 5x= x (3x-5) 5x2 - 10= 5 (x2-2) 4x2 + 4x= 4x (x-1) 4x2 + 9x= x (4x + 9) 6x – 3x = 3x (2-x ) 3 2 3x – 6x3= 3x (1 - 2x2) x - 2x = x (1-2x ) 2 4 2 2 6x2 - 2x4= 2x2 (3-x2) 2x - 10 x= 2x(x-5) 2 2x2-10 xy= 2x (x – 5y) 5x y + 4xy= xy(5x-4) 2 12x2y + 15xy2= 3xy (x-y) 4x - 4x - 6= 2(2x -2x-3) 2 2 4x2 - 4x -6= 2 (x2 – 2x – 3) 2x2-8xy= 2x(x-4y) 6y4 – 9y3 + 12y= 3y(2y2-y2+4) 2x3y3 – x2y2 = x2 y2 (2xy-1) 2x3y3–x2y2+x3y2=xy(2xy-1+x)
 25. Equacions Anomenen equació a la igualtat d’una expressió algebraica on apareixen lletres que representen nombres desconeguts. Incògnites: lletres que hi apareixen Solució: valor de la incògnita x+6=10 ⇒ Quin nombre sumat a 6 dóna 10? 4 3x=18 ⇒ Quin nombre multiplicat per 3 dóna 18? 6 x = 9 ⇒ Quin nombre dividit per quatre dóna 9? 36 4
 26. Equacions equivalents Dues equacions són equivalents quan tenen la mateixa solució 2x + 30 =50 2x + 30 – 30 = 50 -30 ⇒ 2x = 20 2x + 30 = 50 i 2x=20 són equacions equivalents
 27. Resolució d’equacions Per resoldre equacions: - Agrupa els termes semblants 7x +7 + x -21 = 35 +15 8x – 14 = 50 - Transformar l’equació on quedi els termes amb l’incògnita amb una banda de la igualtat i l’altra banda els termes sense incògnites 8x – 14 +14 = 50 +14 8x = 64 - Aïllar la incògnita 8x = 64 ⇒ x = 8 8 8
 28. Resolució d’equacions Per resoldre equacions: - Agrupa els termes semblants 7x +7 + x -21 = 35 +15 8x – 14 = 50 - Transformar l’equació on quedi els termes amb l’incògnita amb una banda de la igualtat i l’altra banda els termes sense incògnites 8x – 14 = 50 8x = 50 + 14 8x = 64 - Aïllar la incògnita 8x = 64 ⇒ x = 64 ⇒ x= 8 8
 29. Practiquem la resolució d’equacions x = 10 – 4 +6 x + 5 =13 x – 2 =8 2x = 12 x =8 2 3x + 4 =28 7x -2 =5 + 3x -x = 4 - 6
 30. Pas a pas – sumes i restes El què està sumant, passa a l'altre costat de l'igual restant.   El què està restant, passa sumant darrere de l'igual.                   
 31. Pas a pas – multiplicacions i divisions El què està multiplicant, passa a l'altre lloc de l'igual dividint. El què està dividint, passa a l'altre lloc de l'igual multiplicant.
 32. Exercicis Soluciona les equacions x + 2x + 2x = 50 5x = 50 x = 50 = 10 5 4x + 18 = 4 4x = 4 – 12 4x = -1 x=-1 4
 33. Exercicis Soluciona les següents equacions: 2x + 4x = 24 5x − 3x = 8 7x + x = 56 9x + 3x – x = 22 3x − 2x + 8x = 27 4x + 6x = 100 11x − x − 2x = 8 x + x + x = 18 9x − 2x − 7 x = 51 6x − 2x + 8x = 60 9x − 4x = 45 20x − 13x = 56
 34. Exercicis d’equacions 5x + 2 = 42 resultat x=8 9x - 4 = 18 + 7x resultat x= 11 x + 3 + x - 4x = 51 resultat x= -24 5 + 5x = -10 x + 80 resultat x= 5 4x + 6 + x + 3x = 46 – 2x resultat x= 4 2a +15 + 3a = a -25 resultat a=-10 105 = 13x -64 resultat x= 13 85 = 65 – 4x resultat x=-5 x =4 resultat x=100 25
 35. Anem més enllà 5(x + 1) - 2 (x + 1) = 2 (x – 5) + 3 (x - 1) Apliquem la propietat distributiva: 5x + 5 - 2x - 2 = 2x – 10 + 3x - 3 Agrupem termes: 3x + 3 = 5x -13 Sumem o restem segons convingui: 3x - 5x = - 13 - 3 -2x = -16 2x=16 x = 16 2 x= 8
 36. Resolució de problemes Cal seguir els següents passos: - Triar la incògnita - Plantejar l’equació - Resolució de l'equació - Comprovar la coherència del resultat
 37. Exemple 1 En comprar un ordinador ens han fet un descompte de 180€. En total ens ha costat 710€. Quants euros valia l’ordinador sense el descompte? Incògnita: x ⇒ import de l’ordinador sense descompte Equació ⇒ x – 180 = 710 x (preu ordinador) – 180€ (descompte)= 710€ (preu pagat) Resolució: x -180 =710 x = +180 +710 x = 890 Preu original de l’ordinador: 890€ Comprovació: En efecte, si el preu de l’ordinador i restem el descompte, obtenim el preu pagat: 890 – 180 = 710
 38. Exemple 2 Calcula dos nombres enters consecutius en què la seva suma sigui 27. Incògnita: x ⇒ un nombre x + 1 ⇒ el nombre consecutiu Equació ⇒ x + (x +1) = 27 Resolució: x + (x +1) = 27 x + x + 1 =27 2x =27 -1 2x = 26 x=13 El nombre serà el 13 i el seu consecutiu el 14 Comprovació: Si sumem 13 + 14 en dóna 27
 39. Exemple 3 Un terreny rectangular té una superfície de 600 m2, i un costat fa 30 m. Quant fa l’altre costat del terreny? Incògnita: x ⇒ costat desconegut Equació ⇒ 600= 30 · x 600 m2 Àrea= costat · costat Resolució: 30 m 600 = 30x -30x = -600 30x = 600 x = 600/30 x = 20 Costat desconegut = 20 m Comprovació: En efecte, si multipliquem 30·20=600
 40. Àrees i perímetres Rectangle: A=b·a P = a + a + b + b = 2a + 2b Quadrat: A = a · a = a2 P = a + a + a + a = 4a
 41. Àrees i perímetres Romboide: A=a·h P = a + b + a + b = 2a +2b Rombe: A = D1 · D2 2 P = a + a + a + a = 4a
 42. Àrees i perímetres Triangle: A=b·h 2 Ptriangle escalè = a + b + c Ptriangle isòcels = a + a + b = 2a + b Ptriangle equilater = a + a + a = 3a
 43. Àrees i perímetres Trapezi: A = (c + a ) · h 2 P=a+b+c+d
 44. Problemes d’àrees i perímetres Si sabem que el perímetre d’un quadrat és de 20m. Quant val el costat del quadrat? Solució: 5m Calcula quant mesura el perímetre d’un triangle equilàter, si sabem que la seva altura és 6 i la seva àrea 24m2? Solució: 8m de costat i el perímetre 24m L’amplada d’un rectangle és 5 unitats més que la seva alçada. Sabent que el perímetre és de 50m. Quant val la seva alçada? Solució: 10m